Está en la página 1de 6

Og^4C 4g~-.

- W-ONL4`-47
}4` O>O4C 74g` }4N gOgLCg1
4O=O O)4C +.- O)
gcg47 +O4^Oc:g474
-.gO O>4N 4-gLg`u^-
EEOgN O>4N 4jOg^-
])_O_7 O) O):Ec *.- 4
4pOC O4`O j* _ ElgO
N;_ *.- gO1g>uNC }4` +7.4=EC _
+.-4 77c4 v1)U4 ^)j
4^^) N71g4 +.-
N.Oc4O4 4g~-.-4
W-ONL4`-47 4g~-.- 4pOONC
E_OUO- 4pO>uNC4
E_OEEO- -4 4pONg4O
^)) }4`4 O4O4-4C -.-
N.Oc4O4 4g~-.-4
W-ONL4`-47 Ep) =uOgO *.-
O- 4pO+l)U4^- ^)g
54. Hai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan
mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut
terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang
tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang
dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha mengetahui.
55. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan
shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).
56. dan Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka
Sesungguhnya pengikut (agama) Allah[423] Itulah yang pasti menang.

[423] Yaitu: orang-orang yang menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya.

_` 4`O~ ]ONLg`uNC *.)
gO4O^-4 @O=E- ]1.-4ONC
;}4` E1.EO -.- N.Oc4O4 O4
W-EO+^~ -47.4-47 u
-47.E4 u _4^4Ou=)
u g4OOg=4N _ Elj^q =U4
O) NjgjOU~ =}ECe"-
-E+C4 ENO) +Ou4g)` W
_U=;NC4 eELE_ O@O^_` }g`
Og^4` NOE_u^- 4g)-E=
E_Og _ _@4O +.- gu+4N
W-O4O4 +Ou44N _ Elj^q CuOgO
*.- _ Ep) =uOgO *.- N-
4pO)U^+^- ^gg
22. kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-
orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-
saudara ataupun keluarga mereka. meraka Itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka
dan menguatkan mereka dengan pertolongan[1462] yang datang daripada-Nya. dan dimasukan-Nya mereka ke
dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka,
dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. mereka Itulah golongan Allah. ketahuilah, bahwa
Sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung.

[1462] Yang dimaksud dengan pertolongan ialah kemauan bathin, kebersihan hati, kemenangan terhadap musuh dan
lain lain.

O4N +.- +O 6-EO4N -CgE-
W _^^) 47.Ec 4` W-O+^~E
4pOUEu4C ^) W-7OC+`-
g+EuC LOELN_ W-O= }4N
O):Ec *.- _U _-EO4N -)_G`
^g }- =/j_^> gu+4N
+q4O^` 4 -u =}g)`
*.- *^OE- _ Elj^q CUO4'
jOEL- W - OgOg 4p)-E=
^_ 4O4C Ng+LEl4C +.- 4Og-
4pO)U41 +O EE 4pO)U^4
7 W 4pO+l=O^44 gE+ _O>4N
7/E* _ gE+) N-
4pO+O^- ^g O4O4-c-
O)_^1U4 }C^OO=- _=Oe
4O^gO *.- _ Elj^q CuOgO
^}C^OO=- _ Ep) =uOgO
^}C^OO=- ] 4p+OOC^- ^_
Ep) 4g~-.- 4p1.O47 -.-
N.Oc4O4 Elj^q O)
4-gO- ^g
15. Allah telah menyediakan bagi mereka azab yang sangat keras, Sesungguhnya Amat buruklah apa yang telah
mereka kerjakan.
16. mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka halangi (manusia) dari jalan Allah;
karena itu mereka mendapat azab yang menghinakan.
17. harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikitpun (untuk menolong) mereka dari azab Allah. mereka
Itulah penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya.
18. (ingatlah) hari (ketika) mereka semua dibangkitkan Alla) lalu mereka bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka
bukan musyrikin) sebagaimana mereka bersumpah kepadamu; dan mereka menyangka bahwa mereka akan
memperoleh suatu (manfaat). ketahuilah, bahwa Sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta.
19. syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka Itulah golongan syaitan.
ketahuilah, bahwa Sesungguhnya golongan syaitan Itulah golongan yang merugi.
20. Sesungguhnya orang-orang yang menetang Allah dan RasulNya, mereka Termasuk orang-orang yang sangat
hina.
=U4 +.- -4)U^NV 4^ EOj>c+O4
_ ]) -.- OO~ EOCjG4N ^g _`
4`O~ ]ONLg`uNC *.)
gO4O^-4 @O=E- ]1.-4ONC
;}4` E1.EO -.- N.Oc4O4 O4
W-EO+^~ -47.4-47 u
-47.E4 u _4^4Ou=)
u g4OOg=4N _ Elj^q =U4
O) NjgjOU~ =}ECe"-
-E+C4 ENO) +Ou4g)` W
_U=;NC4 eELE_ O@O^_` }g`
Og^4` NOE_u^- 4g)-E=
E_Og _ _@4O +.- gu+4N
W-O4O4 +Ou44N _ Elj^q CuOgO
*.- _ Ep) =uOgO *.- N-
4pO)U^+^- ^gg
21. Allah telah menetapkan: "Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang". Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha
Perkasa.
22. kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-
orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-
saudara ataupun keluarga mereka. meraka Itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka
dan menguatkan mereka dengan pertolongan[1462] yang datang daripada-Nya. dan dimasukan-Nya mereka ke
dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka,
dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. mereka Itulah golongan Allah. ketahuilah, bahwa
Sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung.

[1462] Yang dimaksud dengan pertolongan ialah kemauan bathin, kebersihan hati, kemenangan terhadap musuh dan
lain lain.

Ep) =}C^OO=- 7 4N
+7OgC+` -C4N _ E^^)
W-ONN;4C +O4uOgO W-O+^O74Og ;}g`
UO4' )OOgOO- ^g
6. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, Maka anggaplah ia musuh(mu), karena Sesungguhnya syaitan-
syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala
4g~-.- W-NOEE +O _-EO4N
/CgE- W 4g~-.-4 W-ONL4`-47
W-OUgE4 geE)UO- e+O
E4Og^E` EO;_4 NOO):E ^_
}E 4)Ne +O +7EOc g)-4E
+-474O 4L=OEO W Ep) -.- O_NC
}4` +7.4=EC Ogg44 }4` +7.4=EC W E
UE-'O> ElOO^4^ jgOU4N `4OEOEO _
Ep) -.- l7)U4 E) 4pONE44C
^g +.-4 -Og~-.- EcO
EE4C@O- +OOg1+ 6O4E
+OE4^OO _O) l-4 ejOE`
4LuO4O;O gO) 4O- Eu4
Og@O4` _ ElgEOE +OO=4- ^_
}4` 4p~E C@ONC EEOg^- *+
7EOGg^- Og- _ gO^O)
E4C O)U^- CUjO-C-
NEE^-4 E)UO- +ONO4C _
=}Cg~-.-4 4pNO7;4C
g4*j1OO- +O _-EO4N /CgE-
W NO'4`4 Elj^q 4O- +OO+l4C
^
7. orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras. dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh
bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
8. Maka Apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu Dia meyakini
pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan) ? Maka Sesungguhnya Allah menyesatkan
siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya; Maka janganlah dirimu binasa karena
Kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
9. dan Allah, Dialah yang mengirimkan angin; lalu angin itu menggerakkan awan, Maka Kami halau awan itu
kesuatu negeri yang mati lalu Kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu.
10. Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, Maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. kepada-Nyalah naik
perkataan-perkataan yang baik[1249] dan amal yang saleh dinaikkan-Nya[1250]. dan orang-orang yang
merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras. dan rencana jahat mereka akan hancur.

[1249] Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Perkataan yang baik itu ialah kalimat tauhid Yaitu laa ilaa ha
illallaah; dan ada pula yang mengatakan zikir kepada Allah dan ada pula yang mengatakan semua Perkataan yang
baik yang diucapkan karena Allah.
[1250] Maksudnya ialah bahwa Perkataan baik dan amal yang baik itu dinaikkan untuk diterima dan diberi-Nya
pahala.