Projecte X-press@’t: l'ús educatiu del so per a la millora i transferència de l’aprenentatge de la llengua oral en contextos plurilingües

Unitat de programació: Les v eus del
1r Batxillerat

Tir an t lo Blanc

Àrea de llengua catalana i literatura

Unitat de Programació:

Les veus del Tirant lo Blanc

Justificació Aquesta unitat de programació ha estat elaborada durant el projecte X-press@’t, per tal de millorar l’aprenentatge de la llengua mitjançant l’us educatiu del so. Durada i distribució temporal al llarg del cicle Nivell educatiu: 1r de Batxillerat Aquesta unitat tindrà una durada aproximada de 6 hores (3h a l'aula ordinària i 3h a l'aula d'informàtica).

Competències Bàsiques Àrees Llengua catalana i literatura
(àrea principal)

Competències pròpies de l’àrea • Competència comunicativa • Competència estètica i literària • Competència en la recerca i el tractament de la informació. • Competència artística i cultural.  Competència comunicativa i expressiva  

Aportacions de les àrees a les competències bàsiques • Competència digital • Competència personal i interpersonal • Competència en el coneixement i interacció amb el món

Arts escènique s (modalitat )

Competència comunicativa La competència oral es treballarà amb diverses finalitats: - Possibilitar el diàleg i la interacció adequada entre els/les alumnes - Fomentar la comunicació creativa en qualsevol tipus de llenguatge, en aquest cas literari. - Elaborar i enregistrar missatges orals a partir d’una tipologia textual determinada (narració i descripció), tot aplicant-hi la reflexió metalingüística i metacognitiva (adequació, coherència, cohesió i correcció) que permeti presentar una producció pròpia com a projecte final. La competència escrita no és l’objectiu en aquesta unitat de programació, però també es treballarà en la planificació i organització de l’estructura del discurs narratiu. Competència estètica i literària Aquesta competència permetrà: - Que l’alumne/a utilitzi les estratègies necessàries i defensi els seus punts de vista, de manera que la interacció esdevingui reeixida dins del grup. - Que l’alumne faci una lectura significativa d’una obra literària a partir d’un aprofundiment i posterior selecció d’aquells aspectes més rellevants que la defineixen. Competència en la recerca i el tractament de la informació Els/les alumnes han d’utilitzar l’ordinador i treballar amb el programa Audacity que els permetrà enregistrar la seva pròpia versió dramatitzada del Tirant. Cal també que els mateixos alumnes s’iniciïn en la recerca a Internet dels sons i la música adequada. Competència artística i cultural A partir de la creació d'un text dramatitzat es posa en funcionament la imaginació i la creativitat i fa que l'alumne esdevingui actor i espectador alhora, fet que li permetrà adoptar un nou punt de vista de l'obra literària i convertir-se en agent actiu pel que fa a la difusió i conservació d'aquest llegat literari i cultural. Competència comunicativa i expressiva En aquesta competència es treballarà la lectura i la comprensió del text literari (capítol), a partir del qual d'hagi de construir una versió dramatitzada. Cal treballar també la dicció i l'expressió oral a fi que sigui l'adient a l'hora de la gravació.

Competència digital Els/les alumnes s'iniciaran en la creació d'una petita comunitat de treball no presencial (una wiki) que els permetrà compartir el coneixement (text dramatitzat com a primera fase del projecte), sempre a partir de bones pràctiques i de conductes ètiques en el seu ús. Competència personal i interpersonal El fet de treballar en grups implica una bona predisposició així com la pràctica d'habilitats dialògiques i de mediació que possibilitin el treball en equip. També cal tenir en compte que el fet que els alumnes hagin de prendre decisions i solucionar possibles problemes actua com a element dinàmic i motivador dins el propi procés d'aprenentatge. Competència en el coneixement i interacció amb el món En aquesta unitat el treball col.laboratiu implica necessàriament que l'alumne/a prengui consciència de la diversitat de perspectives que poden sorgir dins del mateix grup i, per tant, de la necessitat de dialogar a fi d'arribar a un consens que permeti arribar a objectius comuns.

Objectius d’Aprenentatge Els objectius d’aprenentatge d’aquesta unitat de programació son:  Valorar la llengua catalana com a mitjà de comunicació, com a eina d'aprenentatge i com a instrument d'accés al plaer estètic i literari.  Reflexionar sobre el procé evolutiu d'una llengua, en aquest cas del català, i ser capaç d'aplicar, d'una manera intuïtiva, però alhora raonada, uns criteris mínims d'adaptació al català actual.  Fomentar el treball cooperatiu i la necessitat de consensuar les decisions entre tots els membres del grup.  Llegir, analitzar, explicar, apreciar i valorar de manera crítica un text literari, per tal d'entendre'l i d'interpretar-lo d'acord amb els diferents contextos històrics i socials.  Saber destriar aquells elements principals d'una obra literària -concretament d'un capítol- a fi que a través d'unes breus pinzellades se'ns reflecteixi el més fidelment possible.  Fomentar l'ús de les TIC a través del Podcast (gravació i edició de material d'àudio) i d'una wiki (punt de difusió del treball).

Continguts LLENGUA CATALANA I LITERATURA Dimensió estètica i literària Participació en converses sobre textos literaris  Gestió fluida i espontània de les interaccions orals en la realització de comentaris literaris i per a la construcció del coneixement.  Ús de les estratègies necessàries per adequar-se en cada moment als altres participants en la interacció i per col.laborar-hi eficaçment.  Ús de les estratègies necessàries per prendre la paraula o intervenir en el moment adequat i col.laborant perquè la interacció sigui reeixida; i per defensar els punts de vista personals sobre la literatura amb precisió i respecte vers les altres persones. Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals  Planificació de l'estructura del discurs en relació amb els gèneres tradicionals, en aquest cas, teatre.  Composició escrita i posteriorment dramatitzada de seqüències (capítols) d'una obra literària,amb especial atenció al llenguatge literari.

Dimensió de recerca i tractament de la informació  Ideació, planificació i execució individual o en grup de projectes de recerca en literatura, en la realització dels quals calgui la captació, selecció processament i interpretació de dades i la comunicació oral, escrita i/o audiovisual dels resultats.  Elaboració del producte final amb la forma i els continguts adients.  Comunicació pertinent del producte final i de les conclusions, a partir del coneixement dels canals de difusió.  Ús de les eines TIC per a l'elaboració i la comunicació del coneixement

ARTS ESCÈNIQUES Interpretació de les arts escèniques,  Exploració dels elements de la interpretació: personatge, situació, acció i conflicte.  Desenvolupament de processos de caracterització i construcció del personatge. L'expressió i la comunicació escènica  Estudi de la veu i les seves possibilitats expressives.

Criteris d’avaluació LLENGUA CATALANA I LITERATURA  Conversar de manera raonada usant les estratègies necessàries per superar col.laborativament les dificultats que poden sorgir en les situacions comunicatives pròpies de les tasques acadèmiques, fent ús dels elements verbals i no verbals adequats a cada situació.  Realitzar treballs sobre temes literaris, tenint en compte els components d'un treball acadèmic i tenint cura de la comunicació dels resultats, nous coneixements o el producte final de forma oral, escrita o audiovisual de manera que respecti la formalitat pròpia d'aquests treballs.  Llegir significativament durant el curs les obres programades de les literatures catalana, tot valorant la capacitat de comprensió i d'interpretació, així com l'enriquiment personal aportat.  Cooperar amb els companys i companyes en la realització de tasques d'aprenentatge, tot demostrant capacitat d'organitzar-se, responsabilitzar-se, compartir la informació i avaluar el funcionament de l'equip de treball.  Aplicar sistemàticament els coneixements metacognitius, lingüístics, sociolingüístics, pragmàtics, discursius (adequació, coherència i cohesió) i de correcció en l'elaboració de textos orals, escrits i audiovisuals propis, de manera que es promogui l'assoliment de l'autonomia i el rigor en la correcció i autoavaluació de les pròpies competències comunicatives. EDUCACIÓ ARTÍSTICA  Demostrar les capacitats expressives i creatives necessàries per a la recreació de l'acció dramàtica i dels elements que la configuren i actitud positives en la seva millora.

Metodologia (estratègies, situacions i activitats d’aprenentatge i d’avaluació) Organització La classe es dividirà en 5 grups, cadascun dels quals treballarà un capítol del Tirant. Tenint en compte que en aquest llibre cada capítol forma una identitat temàtica força independent i autònoma, cada grup haurà de fer un buidatge dels aspectes que es considerin més interessants (descripció i presentació de personatges, anècdotes, descripcions d’espais i fets,…). Aquesta selecció es farà a partir d’un guió que es repartirà prèviament a cada grup, ja que cal tenir en compte que aquests alumnes provenen de centres diferents i es fa difícil, a principis de trimestre, entreveure clarament quin és el nivell de cadascú i quin serà el rendiment del grup. Un cop ja estigui fet el buidatge i el posterior redactat, escrit en català modern i revisat per la professora, es farà la gravació (podcast) per grups, tenint en compte altres factors dramàtics com ara la música, sons complementaris, entonació, pronunciació i declamació el més correcta possible. Tipologia de les activitats En aquesta unitat de programació es pretén que l'alumne/a s'impliqui, interioritzi i, posteriorment difongui, a través de la comunicació oral, el seu aprenentatge literari a partir d'una obra llegida prèviament. Es tracta d'impulsar el coneixement d'un context cultural, social, històric i literari d'una manera més participativa i activa a fi de motivar l'alumne/a en el seu procés d'aprenentatge. També s'afavoreix la interacció comunicativa entre el grup i la necessitat d'utilitzar el català com a llengua de cohesió, participació i creació. Es fa especial èmfasi en la dicció i pronunciació en el resultat final (podcast) A més a més, ens servim de les tecnologies de la informació per motivar i dinamitzar aquest aprenentatge. Utilitzem l’aula d’ordinadors en la meitat de les sessions i gravem el resultat final i l'incorporem a la wiki, on prèviament cada grup haurà publicat els textos dramatitzats. Materials • • • Programari i instruments de gravació: Audacity, micròfons, altaveus. Ordinadors connectats a Internet: recerca de sons i música a Internet Espai col.laboratiu on es publicarà la tasca (wiki)

Desenvolupament d’avaluació

de

les

activitats

d’ensenyament

i

d’aprenentatge

i

1r. Es dividirà la classe en 5 grups, els quals hauran de seleccionar quins són els aspectes més destacables del capítol que han de resumir i, posteriorment, dramatitzar. 2n. Se’ls repartirà un guió (tipus solucionari) on se’ls encaminarà cap als aspectes més importants. Caldrà mirar si s’ha produït alguna coincidència amb els que ells han seleccionat, i si no és així, caldrà incorporar-los i tornar-ne a parlar. 3r. Cada grup redactarà el seu text, tot incorporant-hi diàlegs, descripcions,… i ho presentarà a la professora que anirà corregint els diversos esborranys fins que s’aconsegueixi la versió definitiva. (wiki) 4t. Es buscaran els elements complementaris per a la dramatització (música, sons), alhora que els membres del grup es repartiran els diversos papers que hauran de representar a l’hora de la gravació. 5è. Cada grup gravarà i editarà el seu treball mitjançant el programa Audacity.

Reflexió sobre la pràctica

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful