Está en la página 1de 8

Allahove ruke su irom otvorene udjeljuje kako hoe! (el-Ma'ida, 64.) Allah d..

., kae: Jevreji govore: Allahova ruka je stisnuta! Stisnute bile ruke njihove i prokleti bili zbog toga to govore! Ne, obje ruke Njegove su otvorene, On udjeljuje koliko hoe! A to to ti objavljuje Gospodar tvoj pojaae kod mnogih od njih zabludu i nevjerovanje. Mi smo ubacili meu njih neprijateljstvo i mrnju sve do Smaka svijeta. Kad god pokuaju potpaliti ratnu vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje na Zemlji smutnju praviti, a Allah ne voli smutljivce. (el-Ma'da, 64.) 'Ikrime rhm., u komentaru Allahovih d.., rijei: kae: Ovaj ajet se odnosi na el-jedejn tj. dvije ruke. (Pogledaj: Tefsir Ibnu Ebi Hatim, br.6580., 4/1168.) Imam mufessir el-Taberi rhm., (umro 310.h.g.), kae: EhlulDedel apologete, se razilaze po pitanju znaenja Allahovih d.., rijei: - Ne, obje ruke Njegove su otvorene, pa kau:
-

znai: Njegove dvije blagodati su u pitanju ne ruke, jer kad je Allahova d.., ruka nad Njegovim stvorenjima to se odnosi na Njegove blagodati. Arapi znaju rei: - Ti si mene odve zaduio tj. nekim dobrom i blagodeti si me zaduio. znai: Njegova snaga kuvvet, je u pitanju ne ruke, to je u skladu s rijeima Allaha d.., koji kae: I sjeti se robova naih Ibrahima i Ishaka i Jaakuba, sve u vjeri vrstih i dalekovidnih! (Sad, 45.) znai: Njegova vlast je u pitanju ne ruke, pa za prvi dio ajeta: Jevreji govore: Allahova ruka je stisnuta! kau: Allahova vlast i Njegove hazne i riznice, isto kao kad arapi kau za roba: on je u njegovoj desnici-aci, ili: U ruci tog ovjeka je dozvola za sklapanje braka s tom djevojkom, tj. on se pita i to je u njegovoj moi i ovlasti, ili kao to Allah d.., kae:

... onda prije savjetovanja vaeg milostinju udjelite. (el-Mudadela, 12.)


-

znai: Njegova ruka je u pitanju, i to je jedno od Njegovih d.., svojstava, s time to naznaavamo da to nije ruka nalik rukama ljudskim! Allah d.., izmeu ostaloga naznaava i spominje ono po emu je specifian Adem a.s., u odnosu na sva ostala stvorenja, a to je da ga je Allah d.., lino Svojom rukom stvorio: O Iblisu, ta te je sprijeilo od toga da seddu uini onome to sam Svojim rukama stvorio!? (Sad, 75.)

Kada bi u ovom ajetu, rije el-jed, preveli u znaenju ni'imet-blagodat, Adem a.s., onda ne bi bio specifian po tome u odnosu na druga stvorenja, jer su sva Allahova d.., stvorenja stvorena Njegovom moi kudret, i Njegova volja mei'et, obuhvaa i njih i njega, i Allah d.., je Malik i Vladar nad svima njima! Ako je Allah d.., spomenuo to da je Adem a.s., specifian u odnosu na sva ostala stvorenja po tome to ga je Allah d.., osobno Svojim rukama stvorio, onda je opte poznato da je samo po tome Adem a.s., drugaiji u odnosu na sva ostala stvorenja! Ako se ovako razumjeva ovaj ajet onda padaju u vodu prethodno spomenuta znaenja da rije Allahov d.., EL-JED, spomenuta u ovom ajetu, oznaava: snagu (kuvvet), blagodat (ni'imet), vlast (mulk)! Ako bi se reklo da Allahove d.., rijei: - Jevreji govore: Allahova ruka je stisnuta! znae: Allahova blagodat je stisnuta onda bi se kasnije u ajetu reklo: umjesto: Ne, obje ruke Njegove su otvorene bi stajalo: Ne, Njegova blagodat je otvorena!? i ne bi se reklo: JED u dvojini, jer se Allahov d.., ni'imet ne ograniava brojem, to nam potvruje sami Kur'an-i-Kerim ajetom: Kad bi ste Allahovu blagodat nabrajali ne bi ste u tome uspjeli! pa kad bi rekli da rije JEDAHU dvije ruke znai: NI'IMETAHU dvije blagodati - onda bi mi ograniili Allahove d.., blagodati na dvije!? Ako bi neko pomislio da se sa rijeju NI'IMETAN dvije blagodati misli na blagodati u mnoini, to je oita greka zbog toga to Arapi znaju i imaju u praksi mnoinu zamjeniti jedninom koja bi se u tom znaenju odnosila na mnoinu, poput Allahovih d.., rijei: Tako mi vremena & ovjek je doista na gubitku!, ili: Mi smo ovjeka u najljepem skladu stvorili, ili: Doista je nevjernik ohol spram svoga Gospodara! rije: ovjek i Nevjernik se ne odnose na

odreenog pojedinca ve se one odnose na sve ljude i na sve nevjernike. Dakle, jednina moe zamjeniti mnoinu u arapskom jeziku, poput reenice: Velik li je dirhem u rukama ljudi, ali ime spomenuto u dvojini nikako ne moe mjenjati mnoinu, i ono se tada odnosi samo i direktno na odreen pojam. Greka je u arapskom jeziku kad bi se reklo: Velika li su dva dirhema u rukama ljudi mislei pri tom na dirheme. Dirhem spomenut u dvojini ne odnosi se na mnoinu ve na samo ta dva spomenuta dirhema! Za razliku od dvojine dozvoljeno je rei: Velik li je dirhem u rukama ljudi, i: Veliki li su dirhemi u rukama ljudi! Allahove d.., rijei: Allahove obije ruke su irom otvorene! znae da je JED ruka, i jedno je od Allahovih d.., svojstava, i greka je prevoditi ovu rije sa pojmom NI'IMET blagodat, jer se Allahove d.., blagodati ne mogu pobrojati brojem, i u arapskom jeziku se ne moe dvojinom iskazati mnoina! Ovakvo razumjevanje ajeta nam potvruju brojni hadisi, i na ovom stavu su ulema i mufessiri (ehlul-te'vil). (Pogledaj: Tefsir Dami'ul-Bejan, imam el-Taberi, 8/557.) Imam Fahruddin el-Razi rhm., kae: Veina muwehhida po pitanju znaenja rijei el-Jed imaju dva stava: 1. Ako Kur'an potvruje svojstvo Ruke Allahu d.., - vjerujemo u to, i ako se razum i logika ne slau s tim da je Allahova d.., ruka odreeni dio tijela sastavljen iz raznih dijelova vjerujemo u to, a to se tie same Ruke i toga kakva je njena sutina tu vrstu spoznaje smo prepustili Allahu d... Ovo je put kojim hodi Selef.
2. to se tie Mutekellimuna-apologetiara, oni kau da se rije el-

Jed, spominje u arapskom jeziku sa vie znaenja, od kojih je jedno optepoznato: ruka s tjelesnim oblikom (el-dariha), pa onda blagodat (ni'imet), snaga (kuvvet), vlast (mulk), velika briga uz posebnosti. (Pogledaj: Tefsir el-Razi, Mefatihul-Gajb, 12/37.)

Imam Fahruddin el-Razi rhm., kae: Ebul-Hasan el-E'ari rhm., je u jednom od svojih stavova tvrdio da je el-Jed ruka, jedno od stalnih svojstava Allahovog d.., Zata-Bia

- i to svojstvo je drugaije od svojstva moi i snage (kudret), i od osobina ovog svojstva jeste stvaranje s ciljem asnog odabira - ; i kae: Allah d.., je stvaranje Adema a.s., osobno Svojim rukama, uinio razlogom poaenosti ovjeka i njegovog odabira spram ostalih stvorenja, pa kada bi rije el-Jed oznaavala snagu i mo (kudret), a ne ruku, onda to ne bi bilo razlogom odabranosti Adema a.s., spram ostalih stvorenja, jer bi tada sva stvorenja bila na istom rangu. Stoga se mora ustvrditi neko drugo svojstvo mimo snage i moi (kudret), koje e oznaavati stvaranje i formiranje kao vid posebne asti i odabira! (Pogledaj: Mefatihul-Gajb, 12/396.; el-Lubab, Ibnu 'Adil, 1/1827.; Tefsirul-Hazin, 2/61.; Tefsirul-Razi, 12/37.) Imam el-Begavi rhm., u komentaru Allahovih d.., rijei: kae: Allahova d.., ruka je jedno od Njegovih svojstava poput sluha, vida, lica itd.. Allah d.., kae: O Iblisu, ta te je sprijeilo od toga da seddu uini onome to sam Svojim rukama stvorio!? (Sad, 75.); hadis: - Obije Allahove d.., ruke su desnice. (Sahihu Muslim, br.4825.) a Allah d.., najbolje poznaje Svoja svojstva i sifate. Na robovima je obaveza da vjeruju i da se predaju, dok su imami Selefa i Ehli-Sunneta, po pitanju sifata i svojstava uvjek govorili: Prihvatajte ih onako kako su dola bez zalaenja u njihovu kakvou (bi la kejf)! (Pogledaj: Tefsirul-Begavi, 3/77.) Imam 'Alauddin el-Hazin rhm., kae: Kada je u pitanju rije elJed, islamska ulema ima dva miljenja po ovom pitanju:
1. Mezheb veine Selefa i uleme Ehli Sunneta i jednog dijela

Mutekellima-apologetiara, jeste da rije el-Jed znai Ruka, i da je ono jedno od svojstava Allahovog d.., ZataBia, poput sluha, vida, lica itd., te je na nama obaveza da u to vjerujemo (el-imanu biha), i da se tome predamo (el-teslim), i da to svojstvo prihvatamo onakvo kakvo je spomenuto Kur'anom i Sunnetom bez zalaenja u kakvou svojstva (bi la kejf), niti poistovjeivanja Allahovog svojstva sa svojstvima stvorenja (bi la tebih), i bez negiranja datog svojstva (bi la ta'atil). Allah d.., kae: O Iblisu, ta te je sprijeilo od toga da seddu uini onome to sam Svojim rukama stvorio!? (Sad, 75.); hadis: Obije Allahove d.., ruke su desnice. (Sahihu Muslim, br.4825.)

2. Mezheb

veine Mutekellima-apologetiara i mufessira (ehlul-te'vil), jeste da rije el-Jed oznaava ili blagodat (ni'imet), ili mo (kudret), ili vlast (mulk). (Pogledaj: Tefsirul-Hazin, 2/60.)

ejh Muhammed el-Mutevelli el-a'aravi rhm., kae: Allah d.., najbolje poznaje bie Svoje (Zat), pa nam je stoga obaveza zastati kod Njegovih opisa. Da, On ima ruku, On ima dvije ruke, samo to ti se ne smije desiti da zamilja da je sve ono to se odnosi na Allaha d.., isto kao i ono to se odnosi na tebe! Ti postoji sada, i Allah d.., postoji, samo to tvoje postojanje nije kao i postojanje Allaha d..! na isti nain ide i ruka Njegova Ruka nije to i tvoja ruka, kako ne bi pravili greku tebiha poistovjeivanja Allaha d.., sa Njegovim stvorenjima, pa da pomislimo da je Njegova ruka poput nae ruke! (Pogledaj: Tefsir el-a'aravi, 1/2257.) ejh mufessir Mustafa el-Adevi rhm., kae: Ajet: Allahove ruke su irom otvorene, i hadis: Allahova d.., desnica je puna i ne moe je isprazniti udijeljivanje nou i danju..., oznaavaju to da Allah d.., ima ruku, emu samo pridodajemo ajet: Njemu nema nita nalik, On sve uje i sve vidi! (el-ura, 11.) (Pogledaj: Silsiletul-Tefsir, 68/3.) ejh Muhjiddin el-Dervi kae: Veina Ehlu Sunneta je na stanovitu da je ruka jedno od svojstava Allahovog d.., Zata-Bia, poput sluha, vida, lica itd., te je na nama obaveza vjerovati u to svojstvo (el-imanu biha), i potvrivati ga Allahu d.., (el-isbat), bez zalaenja u njegovu kakvou (bi la kejf), i bez poistovjeivanja tog Allahovog d.., svojstva sa svojstvima stvorenja (bi la tebih). (Pogledaj: I'iarabul-Kur'ani ve Bejanuhu, 2/520.) ejh Isma'il Hakki el-Halveti el-Hanefi rhm., u komentaru Allahovih d.., rijei: kae: Allahova d.., ruka spada u vrstu Muteabihata. Ona je jedno od svojstava Allaha d.., poput sluha, vida, lica itd., i Njegove dvije ruke su u sutini odraz Njegovih uzvienih (delalijja), i lijepih (demalijja), svojstava, a u hadisu se kae: Njegove obije ruke su desnice! (Pogledaj: Tefsir ruhul-Bejan, 2/332.; Tefsir Hakki, 3/290.) ejh Muhammed Sena'ullah el-Osmani el-Mazheri rhm., kae: Allahova d.., ruka je jedno od Njegovih d.., svojstava, poput sluha, vida, lica itd.. Njihovu sutinu ne poznaje niko osim Allah d.., i ne dozvoli sebi da pomisli da je u pitanju tjelesna ruka i da joj

zamilja kakvou. Vjernicima je obaveza u to vjerovati, i tome se predati. Imami Selefa i Ehli Sunneta po pitanju ovih svojstava kau: Prihvatajte ih onakvim kako su dola, bez zalaenja u njihovu kakvou (bi la kejf)! (Pogledaj: el-Tefsir el-Mazheri, 1/1107.) Hadisi koji potvruju ruke kao Allahovo d.., svojstvo:
1. Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao:

Allahova d.., desnica je puna i ne moe je isprazniti udijeljivanje nou i danju. Sve ono to je On udjelio od kako je nebesa i zemlju stvorio nita nije umanjllo od onoga to je u Njegovoj desnici. Njegov Ar je nad vodom, a u Njegovoj drugoj ruci je fejd/kabd - uzdie i sputa. (Sahihul-Buhari, br.7419., 9/152.; Sahihu Muslim, br.2356., 3/77.; Musned Ahmed b. Hanbel, br.8125.)

Imam Ebu Hatim rhm., kae: Predaje ovakve vrste dolaze u openitim znaenjima, i oni koji su neupueni u oblast 'ilma-znanja, grijee kada ulemu i pobornike hadisa (ashabul-hadis), optuuju da su oni Muebbihe Antropomorfisti (oni koji tvrde da Bog lii na ovjeka, op.prev.), od ega se Allahu d.., utjeem, tvrdei da to nikome od Ashabul-Hadisa nije palo na pamet. Ove predaje su spomenute u optem znaenju rijei kojima se opisuju svojstva Allaha d.., u skladu sa pojmovima poznatim ljudima bez zalaenja u kakvou Allahovih d.., svojstava (bi la kejf). Uzvien je Gospodar na da slii i jednom od Njegovih stvorenja, ili da se govori i zalazi u kakvou Njegovih svojstava; Njemu nema nita slino! (Pogledaj: Sahihu Ibni Hibban, br.725., 2/503.)
2. Zuhejr r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: ...

... - obije Allahove ruke su desnice... (Sahihu Muslim, br.4825.; Sunen el-Nesa'i, br.5379.; Musned Ahmed b. Hanbel, br.6492.; Sunen el-Kubra, Bejheki, br.20657.) Hafiz Ibnu Hader el-Askelani rhm., kae: Prenosi se da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: ... ... - obije Allahove ruke su desnice...: Mi smatramo da se ovdje ne misli na organ (eldariha), ve da je u pitanju svojstvo koje nam spominje Objava (eltevkif), pa ga i mi prihvatamo onako kako ga Objava spominje bez zalaenja u njegovu kakvou (la nukejjifuha), i ovo je mezheb Ehli Sunneta vel-Demata! (Pogledaj: Fethul-Bari, 13/417.; 'UmdetulKari, 36/87.; el-Esma' vel-Sifat, Bejheki, br.710., 2/270.)

Imam Muhjiddin el-Nevevi rhm., kae: Islamska ulema se razilazi povodom znaenja rijei el-Jed:
1. Mezheb Selefa i jednog dijela Mutekellima-apologetiara:

Vjerujemo u ovo svojstvo, i ne tumaimo ga drugaije od onog to jeste, i ne poznajemo mu detalje, s ubjeenjem da se bukvalno znaenje ne eli, te da ono ima znaenje onako kako to Allahu d.., dolikuje i prilii. se tumaiti drugaijim znaenjem u odnosu na ono koje nam na prvi pogled pada na pamet (el-Te'evil), naravno onako kako mu dolikuje i prilii. (Pogledaj: erhul-Nevevi ala Muslim, br.3406.)

2. Mezheb veine Mutekellima-apologetiara: Ovo svojstvo e

Imam el-Begavi rhm., navodi rijei Ebu Sulejmana el-Hitabija rhm., koji kae: Dvije ruke su svojstvo koje nam je potvreno Objavom (el-Tevkif), i mi je prihvaamo onako kako nam je spomenuto, ne zalazivi u njihovu kakvou (la nukejjifuha), i stajemo na granici na kojoj je stao Kur'an, kao i Sahih predaje to je mezheb Ehli Sunneta vel-Demata! (Pogledaj: erhul-Sunneh, br.2470., 10/64.)
3. Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao:

... - pa odabrah desnicu moga Gospodara, mada su obije ruke Gospodara moga desnice blagoslovljene (Hasen-sahih. Sunen Tirmizi, br.3368.; Musned el-Bezzar, br.8478.; el-Sunen el-Kubra, Bejheki, br.21025.; el-Mustedrek, br.214.)

ejh Ali b. Najif el-ehud kae: Nema naksa niti manjkavosti u Allahovim d.., sifatima i svojstvima, niti ima prezrenosti u Njegovim djelima; sva Njegova djela su ili fadl-nagrada, ili 'adl-pravda. Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: Allahova d.., desnica je puna i ne moe je isprazniti udijeljivanje nou i danju. Sve ono to je On udjelio od kako je nebesa i zemlju stvorio nita nije umanjllo od onoga to je u Njegovoj desnici. Njegov Ar je nad vodom, a u Njegovoj drugoj ruci je fejd/kabd - uzdie i sputa. (Sahihul-Buhari, br.7419., 9/152.; Sahihu Muslim, br.2356., 3/77.; Musned Ahmed b. Hanbel, br.8125.) pa je Poslanik s.a.w.s., pojasnio da je Njegov fadl-nagrada, u desnici Njegovoj, a da je Njegov 'adl-pravda, u drugoj ruci. I ako su obije Njegove ruke desnice, fadl-nagrada je vrijedniji od 'adla-pravde; svaki vid Njegovog rahmeta i milosti je suti fadl-nagrada, dok je svaki vid Njegovog nikmeta i osvete suti 'adl-pravda. Njegov fadl-nagrada, je

vrijedniji od Njegova 'adla-pravde, pa su zbog toga pravi vjernici (muksitun), na minberima od svjetlosti s Njegove desne strane, a nisu s Njegove druge strane. To to su oni sa desne strane to je njima poast i nagrada kao to nam te poasti i Kur'an potvruje za EhlelJemin i za Ehlul-Mejmeneh, u odnosu na Ashabul-imal i Ashabul-Me'emeh one koji su zalijevili, i ako e oni biti kanjeni Njegovim 'adlom-pravdom. (Pogledaj: el-Hulasa fi erhil-Hamsin elamijje, 1/111.)
4. Ibnu Omer r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: Prvo

to je Allah d.., stvorio bilo je Pero (kalem), pa ga uze desnicom Svojom, a Njegove obije ruke su desnice, pa zapisa dunjaluk i sve to e se desiti na njemu od djela bilo dobrih ili loih, sve vlano i suho, pa ga sakupi kod Sebe u Zikru a potom ree: Uite ako hoete: Ova Knjiga Naa o vama e samo istinu rei, jer smo naredili da se zapie sve to ste radili. (el-Ibana an eri'atil-Firka elNadija, 1/335.; el-Sunna, Ibnu Ebi Asim, br.106.; Musnedulamijjin, br.673.; el-Kada vel-Kader, Bejheki, br.185.)

ejh Sulejman b. Halef el-Badi rhm., kae: Ehlu-Sunnet je sloan na tome da su Allahove d.., dvije ruke (jedejn), Allahovo d.., svojstvo, i to nisu organi nalik rukama ili udovima stvorenja. Nema nita slino Allahu d.., On sve uje i sve vidi! (Pogledaj: elMunteka erhul-Muvetta', br.1395., 4/278.) Priredio: Sead ef. Jasavi, prof.fikha