Está en la página 1de 7

‘3Ø´ º± fl ±

‘ø Ʊº´ - ºª¥ ¥3Ø´ º± ø ± ª ø ÔÓ º3ø ºª ´7 ºª ¥ø ªÆ¨ ¥ ¶ø - ª ¥ø ø™ ºøº ø øÙ ª ¨ª ¥ Ø´ º± Ʊ™ ª ª ºª ´ º ø¥ ¶øº± ºª¥ ¥ø ø ø¨ªÆ ±Ù ª ? æøÆ ß ± ±¥±Æ ø ± ¥±Æ ¨± ºª “øıÚ Õ´ ±Æ ø - ß Æªøæ ±Æ - ™øÆ ø ºª ø ´ªÆº± ø¥ ªÆ ±º±Ê

ÔÆø ¨øº ¯‰ ø Ó ª Ú˜ Óºø ¨øº ¯‚ ø Ó ª Ú˜

⁄±Æ ø - ª¥ ª¨ø¥ Æ /- ª¨ø¥

Œªøæ ±Æ - ª¥ ª¨ø¥ ºª ¥´ -

¤ ¥ø ª ´ ºø ¨øº ¥ø ª¥ ª Ø´ªÆø¨ ¶ø ß ±Æ ¥± ¨ø ¨± ± ª ø ªÆ ªø楪 ± ± ø ¨ª Ú ¤ ¥ø ª ´ ºø ¨øº

ª ø ± ª Ø´ª ª¥ æªæª ± ´ªºø ±Æ ø ± ™ø ø øæªÆ ±Æ ø - ºª¥ ¥ Ø´ º± ¯±¥ ±ø ± ˜Ú Õ ¨ ª ª ´ ø

±æ ¨Æ´ - ø¥ ø ø ª ºª¥ ¥ Ø´ º± ±Æ ª¥ ¨Æø ¨± º ª ¨ ™± ± ± ºª ¥´¨ª ª ¨± ª ± ™ø ø ƪøæ ±ÆæªÆ ß ±Æ ª ºª ø´ ª ¨øÆ? ¥ø ø ¨Ú ºª ¥ Ø´ º± ¯ ±¥ ºÆø ± ˜Ú

Û ›± ± - ¥øÆ ø¥ ¥ø øÊ ÁÁ ˚ ÿÓ

Ô ˚ ±¥´¨± ¯ ¥´ ± ø٠ƪø¨ øÙ ´ÆªøÙ æ ¥ ÆÆ´æ ø ± ±¥3 º± ª ± ª ˜

‘ø º ªÆª ø ± ª¥ ¥ø ø ± Ø´ª ± ªª 7¥´¥ø ºª ø øºø ºª¥ æªæª ª ± ª æø ¨ªÆ ºø ß

æø ¨ªÆ ± ¨?¨ ± ± ± ª¥ ¶ ß ª¥ ±æÆªÚ ´ø¥ ª ¨ª ª ¨ø ± ± - ™øÆ ø ºª ø ´ªÆº± ø¥ ± ª ¨± ºª¥

ª æøÆø¶± ß ºª ª ºª ºª¥ -Æ ø ± Ø´ª ª ª ¨ª ±Æ ø º±Ú

Û ¤¥ ™±¥´ ª ºª ¥ Ø´ º± ±Æ ø¥ ´ ƪ ™øÆ ø ± ª º´Æø ¨ª ª¥ ª æøÆø¶± ª ƪ¥ø - ø ¥± ø ± Ø´ª ª ±Æ ø ¯ª ª ø¥ ª ¨ª Æ /- ˜ ª & ¥ø ´ ª ¨ª ´Æ™ø

¤ ¥ø Æ ªÆø ª¨ø ø ø ªº ºø Ø´ª ƪ ª ª¥ æªæª ƪ ª ¥ø ø ¨Ú ºª ¥ Ø´ º±Ú ¤ ¨Æª ¥ø ÓÈ ß ¥ø ÌÈ ª Ú ª¥ ™±¥´ ª ª ø ¨ ª ª ª ¨ø楪 ª ø¥Æªºªº±Æ ºª Ô ¥ ± ´ß ¥ª™ª ™øÆ ø ± ª Ú ‹ª ¥ø ÌÈ ø ¥ø ÏÔ ª Ú ™ø æø ø º± ºªæ º± ø Ø´ª ª Ʊº´ ª ± øß±Æ ¨ª ºøº ª¥ ª ø ± ºª ºª ¥´ - Ù ª¥ ´ø¥ ´ ªÆø ¥ø ø ¨ ºøº Ø´ª ª¥ æªæª ±Æ øÚ ⁄ ø¥ ª ¨ª ¥´ª ± ºª ¥ø ÏÔ ª ø ø ºª ª ºª øæÆ´ ¨ø ª ¨ª ± ¨ ¨´ßª º± ª¥ ±¥ ± ºÆø ± ø¨±¥- ± Ø´ª ª ºø ª ª¥ ª æøÆø¶± Ʊ ±¥- ø ª ¨ª Ʊ¥± øº± ¯¥´ª ± ºª ¥ø ÏÓ ª ø ø ˜Ú

‘ø ºª¨ªÆ ø - ºª¥ ™±¥´ ª ºª ¥ Ø´ º± ª ø ª ªº ø ¨ª ¥ø ª ± Æø ± ¥ø ´ø¥ ª ø ª ´ ø ¨7 ø ºª ± øºø ºª ¥± Ï ´øºÆø ¨ª ª ¥ø ´ø¥ ±Æ ª ± ª º ºª ø¥ æªæª ª Ï ´øºÆø ¨ª Ú

‘ø ± æ ¥ ºøºª ± Ê Û ±Æ ø¥

Û ª ø Ù ±¥ ºÆø ±

Û ª ª ± Ù ±¥ ±ø ±

‘ø ¨7 ø ºª ¥± Ï ´øºÆø ¨ª ª ºª ± ø ¨7 ø ºª – ª¥ø ß ª ø ªÙ ± ± ª º ± ø ¨ª Ù º º ª º± ª¥

ª ¨Æª ø¨ªÆ ± ª Ï ´øºÆø ¨ª ø øƨ Æ ºª ¥ø ¥3 ªø ´ æ ¥ ø¥ ß ª ºª ¨ ø ± Ï & ªÆ± ¯ÔÙ ÓÙ ÌÙ Ï˜Ú –±Æ

´ªÆø ºª¥ æªæª ª ª ´ª ¨Æø ª¥ ¥ Ø´ º± ß ± ª¥ ´Æ ±Æ ºª¥ ª - Æø ± ª ºª ª¥ º ? ª¨Æ± ºª ¥± æ±¥ ¥¥± ºª ¥ Ø´ º± ? Æø ºª ºª øºø ´øºÆø ¨ª ß ¥´ª ± ª ´ ø ºø º± ª¥ 3 º ª ¯ª Ú ´øºÆø ¨ª Ô æ±¥ ¥¥± øß±Æ ´ø¥ ø Ì Ù ´øºÆø ¨ª Ó „ ø Ô Ù ´øºÆÚ Ì „ ø Ó Ù ´øºÆ Ï „ ø Î ª ¨± ª ¨±¨ø¥Ê ÌıÔıÓı΄ÔÔ ˜

Ô

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

¤¥ ™ø¥±Æ ±Æ ø¥ ±Æ ± ™ª - ª ºª Ë ø ÓÎ Ù ª ‚ ºª ÓÎ ª ±¥ ºÆø ± Ù ª ‰ ºª Ë ª ±¥ ±ø ± ±ºªÆøº±Ù ªÆ± ª¥ ±¥ ±ø ± ª ± ºªÆø ª™ªÆ± ß ºª ø - ´ø º± ª ª ±Æ ºª Î Ú

Ʊ® øºø ª ¨ª øºø ªØ´ ™ø¥ª ø Î ¥

Û

¥ø ´ ± ª ºª¥ ¥ Ø´ º± ± Ê 0 –Ʊ¨ª - ß ø ±Æ¨ ´ø - ºª ±¥ ª

0

ø ¥ø - ºª ± º±

0

Œª ´¥ø - ºª ¥ø ¨ª ªÆø¨´Æø ª¨ø¥

0

“´¨Æ ø ß ª¨øæ-¥ ø

0

´ ±¥- øÙ æø ¨ªÆ ºø ß æø ¨ªÆ ± ¨?¨ ø

±

ª ¨ª

¤ ¥ø ´ - ºª¥ ¥ Ø´ º± ø ± ±Æ ™3ø ¨Æø ø溱 ø¥ Ø´ª ª ´¨ ¥ ¶ø øÆø ±æ¨ª ªÆ ¥ Ø´ º± ß Æªø¥ ¶øÆ

ª ¨´º ± ¨±Ø´3 ± ø¥ ±Ú Õª ´ªºª ø ªÆ æø ± ± ¨Æ±¥ ª ± Æø ± ± ª - Æø ± ± ´ - ´ Æø ø ¯¥ø ø ª ¨ª ºªæª ±Æ øÆ Æ ªÆ± øÆø ± ª®¨ÆøªÆ ´ ±Æ ø˜Ú

0 º ø ± ª Ê Û ¤ ¨´º ± ºª øº´Æª¶ ´¥ ± øÆ

Û fl ª ±Æƪø ø߱ƪ ºª ÔÍ ª ø ø

Û fl ª ±Æø ª ¨± ª ± ¯ ª ´ªºª ø ªÆ ± ´ æªæª ? ªØ´ª/± ø ¥ø ÔÓ ª Ú

±Æ ´ - ºª ¥ø ™ª¥¥± ºøºª ±Æ ø¥ª ª ‚ ºª Ï ø/± ˜

Û

›´ø º± ± ª øæª ¥ø ªºøº ª ¨ø ± ø¥ ºª¥ ª æøÆø¶±

Û

ª ±Æƪø ªÆ¨ø

Û

Õ± ª ø ºª ªÆ ¨Æ±æ¥ø ¨± ª¨ø¥

0

›± ¨Æø º ø ± ª Ê Û ª ± ª ºª ¥ø ª¥

Û

–¥ø ª ¨ø ø ¨ªÆ ±Æ

Û

—¥ ±ø ± ª™ªÆ± ¯– ª¥ø ‰ ºª Î ¥˜

Û

¤ æøÆø¶± ‰ ºª Ó ª ø ø

0

›± ¥ ø ± ª Ê Û ª - ¯ ±Æ ±ø ± ¨ ˜ ÔÒÔ ø ±

Û

ÿª ø¨± ø ª ¥ø ¥ø ª ¨ø

Û

ÿª ø¨± ø ª ª¥ æªæª

Û

“ª´ ±¨±Æø® ª ª¥ æªæª

¤ ¨´º ± ºª øº´Æª¶ ´¥ ± øÆ

Ó

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Õª ƪø¥ ¶ø øÆø ª™ ¨øÆ ª¥ Õ ªÚ ºª º ¨Æª ƪ Æø¨±Æ ± ºª¥ ª± ø¨± ¯¤ Ú ºª ¥ø ª æÆø ø ø¥ ø˜Ú ¤ ´ ø ø¨ª¥ª ¨ø ø ´¥ ± øÆ ø ™ø ß Æ± ƪ ™ø ºªæ º± ø ¥ø ø´ ª ø ºª ø ¨±Æ ´Æ ø ¨ø ¨ª Ʊº´ º± ±Æ ¥± ø´ øº´Æ± ª´ ± ± ¨± ¨ ± ÓÙ ª¥ ´ø¥ º ´ßª ¥ø ¨ª - ´ ªÆ ø¥ ß ªÆ ¨ª ¥ø ø ªÆ¨´Æø ºª ¥± ø¥™7±¥± Ú ¤ ¨ø ±Æ øº± ±Æ Ʊ¨ª ø ß ± ±¥3 º± ß ±¨Æø ´ ¨ø ø ªÆ± ¥± ? ±Æ¨ø ¨ª ø ± ± ªÆ ± ¥± ± ±¥3 º± Ø´ª ± ¥ø ¥ª ¨ øÙ ¥ø ª ± ª¥ øÙ ± ø¨ º ¥ ¥ ªÆ±¥ ß ± ø¨ º ¥ ± ¨±¥Ú

Õ ´ æªæª ø ª ø ¥ø ÌÎ ª Ú ± ªª ´Æ ø ¨ø ¨ª ß ¨ ª ª ´ß ¥ª™ª Æ ª ± ºª Ʊº´ Æ ´ Õ‹ŒÚ ‘ø ¥ª ¨ ø ª

ª ª¶ø ø ±Æ øÆ ø øƨ Æ ºª ¥ø ª ø ø Ó Ù ¥ø ª ± ª¥ ø ø ¥ø ÓÏ ß ª¥ ± ø¨ º ¥ ± ¨±¥ ø ¥ø Ì ª Ú fl ¥ø ÌÎ ª ø ø ¥ø ¥ª ¨ ø ø´ ª ¨ø ø¥ º±æ¥ª Ø´ª ¥ø ª ± ª¥ ø ¯ ø ª ´ ±˜ ª ¨± ª ª ª ª ª ± ª ¨± º± ºª ª º ª ±Æ ± ™ª - Ø´ª øß øº´Æª¶ ´¥ ± øÆ ¯ÌÎ ª Ú˜Ú Õ ª ø ª ª¥ 3 º ª ‘Ò¤ ¯¥ª ¨ øÒª ± ª¥ ø˜ ±Æ ø ± ª ¨ª ø ¥ø ÌÎ ª Ú ¨ ª ª Ø´ª ºøÆÙ ± ± ª ¥- ±Ù Ó ± ø Ú ¤ ¨± ª ÊÛ ª¥ æªæª ¨ ª ªÙ ¨ª ø ¥ø ªºøº ª ¨ø ± ø¥ Ø´ª ¨ª øÙ ´ 3 º ª ‘Ò¤

ºª Ó ± ? ª¥ Æ ª ± ºª º ¨Æª ª Æ? ¨ ø ª ¨ª ´¥±

Û ¨ ª ª ø ¥ø ÌÎ ª Ú ºª ÔÙÎ ø Ó ª¥ Æ ª ± ª ºª¥ Ï ˚

Û ¨ ª ª ø ¥ø ÌÎ ª ÔÙÎ ± ª ± ª¥ Æ ª ± ª ºª¥ ÈÌ˚ ß ± ´ ø ±Æ¨ø¥ ºøº ºª¥ ÔÏ˚

0 ê ¨ ºª ›¥ª ª ¯ øÆø ƪª ˜

¤ ª¥ ø æøÆø¨± ß ª¥ Ø´ª ª ø ª ª ´ø¥Ø´ ªÆ ¥´ øÆÙ Ø´ ªÆø ª ª ¨ø Ø´ª ¥± ø ø ´ æ ±Ø´3 ± ¯¥± ´ªºª ø ªÆ ´ø¥Ø´ ªÆ ªº ±˜Ú Õ±¥ø ª ¨ª ª ª ª ¨ø ª¨ø ±¥Ù ±¥Ú ±¥- øÙ ª¥ ¥ ØÚ ø ± ß Î ¨´æ± ºª ª øß±

¤¨ø ±¥ ‘ ØÚ fl ± ±¥Ú ±¥- ø

ﻮ ¨´æ± Ô ¥ Ô ¥

Óº± ¨´æ± Ô ÙÁÎ Ù Î ¥

ÌªÆ ¨´æ± Ô ÙÎ ÚÎ

Ϩ± ¨´æ± Ô ÙÓÎ ÙÈÎ

Ψ± ¨´æ± Ô ÙÓ ÙË

Õª ø ¨ø ±Æ ÔÎ ª Ú ß ¥´ª ± ƪ ± ± ±Æ ÔÎ Ú ‘± ± ±¥3 º± ±Æ ø ´ ø ¥¥± ºª æ´Ææ´ ø ª ª¥ ¥´ øÆ ª Ø´ª ª ´æ ø Ù ª ¨ª ¥´ øÆ ª ¥ø ¨ªÆ ø ª ø ƪۥ Ø´ º±Ú ‘± ™ø¥±Æª ºª øºø ¨´æ± ± ø ª ø¥¨ø ƪ ±ÆºøÆ¥± ªÆ± ´ø¥ ª ¨ª ª¥ ¨Æ±¥± ºª ÷±Æ ª ßø ¥± ª ±Æ ¶- øÆø ¨±Æ¨´ÆøÆ ø¥ ƪ ¨± ºª ¥ø ª ¨ª ø ¨ª ºª¥ ª®ø ª Ú

¤¥ ´ ºø ª ¨± ºª ¥ø Æ´ªæø ª Ø´ª ±¥± ø ± ª¥ ¥ ØÚ ø ± ± ª¥ ª¨ø ±¥Ù ß ¨ ª ª ¥± ± ±¥3 º± Ù ª ±Æ ø æ´Ææ´ ø ß ¥´ª ± ºª ø ¨øÆ¥± ¥ø æ´Ææ´ ø ªÆ ¨ªÙ ª ø ª ¥ø Æ´ªæø ± ¨ ™øÚ ¤ ¨± ª ¥ø Æ´ªæø ª ø¨ ™ø ´ø º± ºø ± ¨ ™ø ª ª¥ ÌªÆ ¨´æ± ª º ø øº´Æø - ´¥ ± øÆÚ ‹ø ƪ ´¥¨øº± ± ƪ ƪ ª ¨ø¨ ™± ´ø º± ¥ø ´ª ¨Æø ª ¨ø ± ¨ø øºø ± ø ƪ ± ± ª ± ± ± ´ø º± ª ´ ±¥ ºÆø ± ±Æ ¥ø ¨ªÆ ªÆª ø Ø´ª Ʊº´ ª Ú ›´ø º± ¨ª ± ´ ±¥ ºÆø ± ¯Ø´ª ´ªºª ºøÆ ø¥ ± ª ø¨ ™± ˜ ø¥ ª ¨øÆ ø º ¥´ º± ¥± ± ±¥3 º± Ù ™±ß ø ª ª ¨øÆ ´ ø Æ´ªæø ? ª æ¥ªÚ ¤ ¨± ª ´¨ ¥ ¶± ¥ø ºª¨ª - º ƪ ¨ø ºª ± ø¨ º ¥ ¥ ªÆ±¥ Ø´ª ª ? ª 楪 ß ª ª ø Ø´ª ¥ø ºª ›¥ª ª Ù ´ø º± ºø ± ¨ ™ø ª¥ ´¥ - ª ¨ø øº´Æ± ªÆ± ƪ 7 ª ª¶ø ø ºøÆ ± ¨ ™ø ºª ´7 ºª ¥ø ÌÎ ø ÌÍ ª ø ø

¤ ¨± 7¨±º± ª ± ø ¥ø ÌÎ ª Ú º ø Æ ª ± ºª º ¨Æª ´ø º±Ê

0 ‘Ò¤ „ Ó

Ì

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

0

›¥ª ª ± ¨ ™± ª ª¥ ÌªÆ ¨´æ±

0

± ø¨ º ¥ ± ¨±¥ ± ¨ ™±

Õ ø ¥ø ÌÎ ª Ú ª¥ ‘Ò¤ ª ºø ‰ ºª Ó ª ¥¥ø ø øº´Æª¶ ºª ø ª¥ªÆøºø ¯ ´¥ - øº´Æ± ´ø º± ßø ºªæªÆ3ø ªÆ øº´Æ±˜

ÿøß ª ªÆ ªºøºª Ø´ª ø ª Ø´ª ª¥ ´¥ - øº´Æª ø ƪ ±¶ ª ¨ª ± ± ¥ø ÿÃfl ƪ™ ø ºª ¥ø øºÆªÙ ª Ú ºª¥ ±¥? ª ±Ù ‹fià ± ™ø ´¥± ø¨ ø ß ¨±ºø ¥ø ª Ú Ø´ª ø´ ª ø´ ª ¨± ºª ¥ø ƪ ¨ª ø ™ø ´¥øÆ ¥ø ª ¨øÆ ø ß ±Æ ¥± ¨ø ¨± ¥¥ª™ª ø ´ ª ¨øº± ºª ¨Æª Ø´ª ±æ¥ ø ø¥ ´¥ - ø øº´ÆøÆ ø ¨ª Ú —¨Æø ª Ú ø ª Ø´ª ª¥ ´¥ - ¨øƺª ø ª øº´ÆøÆ ± ± ¥ø ± ¥ø ø ´¥ ± øÆ

—¥ ±ø ±

Õª ºª¨ªÆ ø ´ø º± ª¥ ™±¥´ ª ºª¥ ¥ Ø´ º± ø ± ª ‰ Ø´ª Ó ¥ ± ª¥ 3 º ª ª ± Æø ± ª ª ±Æ Ø´ª Î ¯¨7 ø ºª – ª¥ø ˜

0 ›ø´ ø Ê Û Œ´ ¨´Æø ƪ ø¨´Æø ºª ª æÆø ø

Û ¤ æøÆø¶± Ʊ ±¥- ø ª ¨ª Ʊ¥± øº± ¯‚ ºª ¥ø ÏÓ ª ÚÙ ´ª

ºª ¥´¨ ª º± ß ¥± Ø´ª ±Æ ø ± ¥¥ª ø ø ± ª øƘ

Û Œª¨øƺ± ª ª¥ ƪ ª ¨± ¨Æø´¨ªÆ ±

Û ”ø¥ ±Æ ø ± ª ± 7 ¨ø Ú Æª ø¥ª

Û fl ª ª ø ƪ ø¥ æ ¥ø¨ªÆø¥ ¯ ± ø¨ 楪 ± ¥ø ™ ºø˜

Û –±¥ Ø´ ¨± ¯ ±Æ ø¥¨ø ºª ª ¨ ´¥± ºª¥ ª ± ª Ʊ ±æƪ ª¥ ª¨ø ª Ʊ ˜

Û ?¥™´¥ø ´Æª¨ªÆø¥ª ± ¨ªÆ ±Æª ¯Ø´ª Ʊº´ ª ºÆ± ª Ʊ ±Æ

ƪ ¥´ ± ™ª ±Û´Æª¨ªÆø¥ Ø´ª ¥¥ª™ø ø ¥ø Œ˜

0 ‹ ø ± ¨ ±Ê Û ›¥3 ±Ê Ú ø¥¨´Æø ´¨ªÆ ø ª ±Æ ø ¥ø Ø´ª ¥ª ±Æƪ ± ºªÆ3ø ø ´ ªºøº

ª ¨ø ± ø¥

Ú ¥ø øƨª ª¨ø¥ª ± ´ß ? ¥ª ºª ø¥ øÆ ±Æ ‘ª± ±¥º

Ú ¥ø ø´ ´¥¨ø - ª ´ß æ´ª ø

Ú ¥± ±™ ª ¨± ºª¥ æªæª ª ¨? º ´ º±

Ú ¥ø øºÆªÙ ¨ ª ª ± ¨Æø ± ª Ù ± ´ß º±¥±Æ± ø

Û

¤ ± Æ? ± ¯ ±ÆƱæ±Æø ¥ø ¥3 ø˜

0

›± ¥ ø ± ª Ê Û ”øß±Æ ±Ææ ±Æ¨ø¥ ºøº ª¨ø¥

Û

”øß±Æ ºª¥ 3 º ª ºª ´ Æ ª ¨± ª¨ø¥ ¨Æø øƨ± ¯ ±Æ ± ƪ ± ª ºª¥

Ï

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

±Æº- ´ æ ¥ ø¥˜

Û

‹ª ±Æ ø ± ª ª Ø´ª¥7¨ ø ¯ ª 汨٠¥´®Ú ± Ú ºª øºªÆøÙ ª ±¥ ± ˜

0

ÃÆø¨ø ª ¨±Ê Û ¤¨ ±¥- ±

Û

‹´Æø ¨ª ª¥ ¨Æøæø ± ºª øƨ± ª ´ªºª ø ªÆ ø ± ´ - ¯ ±Æ ™3ø

¨Æø ™ø ø¥ ß ±Æ ªº ± ºª ´ ø ± ºø Ø´ª ¥¥ª ø ø ¥ø ø™ ºøº

ø ø ß ¥ª ± ƪ ª ±¥Ú ±¥- ø˜ ¥± Ø´ª ªÆ ¨ª Ø´ª º´Æø ¨ª ª¥

¨Æøæø ± ºª øƨ± ± ºª ª ºø ¥± ¥ø¨ º± ºª¥ æªæª ß ´ªºø ¨ª ªÆ ´

øƨ± ±Æ ø¥ º ´ßª º± ª¥ Æ ª ± ºª ª ?ƪøÙ ø´ ± ± ´ ±Ú

–±¥ ºÆø ±

Õª ºª¨ªÆ ø ´ø º± ª¥ ™±¥´ ª ºª¥ ¥ ØÚ ø ± ª øß±Æ ø Ó ¥ ß ª¥ 3 º ª ª ± Æø ± ª øß±Æ ºª ÓÈÚ

0 ›ø´ ø Ê Û ‹fiÃ

Û

Õ3 ¥ Òñ®±Ò›”

Û ÃÆ ± ø ÔÌ ± ÓÔ

Û Œ ª ø¨ ™ø ª æ ¥ ¶øºø ¯ÿ ºÆ± ⁄ª¨ø¥ ˜

Û ”ø¥ ±Æ ø ± ª

Ú ºª¥ Õ“› ¯ø ª ª ø¥ øÙ ª ª ø¥± ª¥ªÙ ª ø æ3 ºøÙ ª ºª ÆÙ ¨±ºø

± ±Æ ´ ø ø¥¥ø ºª ªÆƪ ºª¥ ª´Æ± ±Æ± ø ¨ªÆ ±Æ ± ºª¥ ± ¨ªÆ ±Æ

Ø´ª ø ª Ø´ª ª¥ ‘›Œ ¥´ßø ø¥ ¥ Ø ø ±˜

Ú ¨Æø ¨± ø ¨Æ± ¨ª ¨ ø¥ ¯ø¨Æª ø º´±ºª ø¥Ù ø¨Æª ø ª ± ? øÙ 3 ¨´¥ø

¨ÆøØ´ª±Ûª ± ø ø ±Æ ø¥¥ø ª ¥ø ºª ¥´ - Ù

± ø¥± ª¥ª ª ´ø º± øß ´ ø ªÆ ø ºª

± ¨ª º± ™ ªÆø¥ ºª ¨Æ± ºª¥ ±Æº-

´ æ ¥ ø¥Ù ¨±º± ´æ ªÆ¨± ºª ªÆ ¨± ª± ß

¨Æø ´ºø ¥ ØÚ ªÆ ¨± ªø¥ ø ¥ø ø™ ºøº ø øÚ

0Ú ‹ ø ± ¨ ±Ê Û ›¥3 ±Ê Ú ‹ ¨ª - ø溱 ø¥ ´ß Æø ºª

Ú fl¥¨´Æø ´¨ªÆ ø øß±Æ ø ¥ø ª ªÆøºø

Î

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ú ¤ºª ø ºª ”Ú Ú

Ú ‹ ªø

Ú fl´ ´¥¨ø - º ´¥¨± ø

Û ¤ ± Æø 3ø ¯ ± Æ ø ß ºª øƨø Ø´ª ± ªø ª¥¥ ¶± ± ± ›øÆ¥ ¨± ˜

0 ÃÆø¨ø ª ¨±Ê Û ¤¨ ±¥- ±

Û › Æ´ 3ø ª ø¨Æª ø Ù ª ø æ3 ºø ß ± ø¥± ª¥ª

Û ‘± ø ª ª ø¥ ± ± ± ø¨ 楪 ± ¥ø ™ ºø ß ± ¥±

Ø´ª Ʊº´ ª ø߱ƪ ™±¥& ª ª ºª ¥ Ø´ º± ø ±˜

Û º± ª¨ø øÊ º ´ßª ª¥ ¥´ ± ¥ø ± ƪ ø¥ ºª¥ ª¨±

ª ¨± ª ±Æ ø ª ± Ú “± ª ´ªºª ´ øÆ ø ø¥¥? ºª ¥ø ÌÓ ª Ú

±ÆØ´ª Ʊº´ ª ªÆƪ ƪ ø¨´Æ± ºª¥ ± º´ ¨± øƨªÆ ± ± ¥± ´ø¥ ¨Æøª ÿÖ

ø ±Æø¥ ÓÍ øºø Í ±Æ È º3ø ± ƪ ¨ø¥ ª ´ ± ¨±Æ ± ´ ± ±Æ

± ª ±Æ Ì º3ø

flºª ? Ù ª ´ ´ß æ´ª ´¨ªÆ± æ º±Æ

Û Õ ± ª ´ªºª ø ªÆ ª¥ ¨Æø¨ø ª ¨± øÆ ø ±¥- ± ª ´ªºª ø ªÆ

´ ± ª ª™ø ´øº±Æø ºª ¥ ØÚ ºª ø Ó ¥ ±Æ ™ª¶ øÆø ª™ ¨øÆ ºª ƪ º Ú

ºª ¥ø ª ¨ø ± Ʊ¨´Æø ºª æ±¥ ø

0Ú›± ¥ ø ± ª Ê Û ‹ª ƪ º ª ¨± ºª ¥ø ª ¨ø

Û fl ª ø¶ø ºª øƨ± ƪ ø¨´Æ±

Û Œ´ ¨´Æø ºª ¥ø ª æÆø ø

ÛÚ –ªÆ± ª¥ Æ ª ± ? Æø™ª ª Ù ´ ø ™ª¶ Ø´ª ø ª ª¥ æªæª ß

ª¥ ø¥´ æÆø ª ¨±Ù ¥ø ø¨± 3ø ´¨ªÆ ø Ø´ª ø¥ ª ¨øÆ ¨ø ºª ø ± ¥øºø ¥ø

æÆø ´ ´¥øƪ ºª¥ &¨ªÆ± ± ´ªºª ± ¨ÆøªÆ ª Ʊº´ ª º±

ª ±ÆÆø ø ´ªÆ ªÆø¥ª ´ß ±Æ¨ø ¨ª Ú ¤¥ ª ƪ¨± ª ¨ø ª Ø´ª ´ ø

™ª¶ º ø ± ¨ øº± ª¥ ±¥ ºÆø ± ± ª¥ æªæª ø ¨ªÆ ± Ʊ ªÆ ¥ø

æ±¥ ø ø ª º± Ø´ª ª¥ ¥ ØÚ ø¥ ø ´ß ºª ø ± ß ™ ª º± Ø´ª ª¥ æªæª

Í

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ª ª ø ª æ ª

Ô

Î

Ô

¥

ÓÈ

ÌÈ

ÏÔ

ª

È

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com