Está en la página 1de 8

o Ch Thanh CVP

GII HN DY S
A / L thuyt:
Nu
, lim 0 lim 0
n n n n
u v n v u <
limc c

lim lim
n n
u L u L

3
3
lim lim
n n
u L u L
;

lim , 0 0, lim
n n n
u L u n L u L > >

2 1
1 1 1
...
1
u
S u u q u q
q
+ + +


1
lim lim 0
n
n
u
u
+
3
1 1 1
lim 0; lim 0; lim 0;
n n n

lim 0
n
q nu
1 q <
*
1
lim 0,
k
k N
n

lim 0
k
c
n

3
lim ; lim ; lim ; n n n + + +
lim
n
q + nu
1 q >
;
*
lim ,
k
n k N +
lim
n
u t
,
lim
n
v t lim
n
u t
,
lim 0
n
v L lim 0
n
u L
,
lim 0
n
v
lim
n
u lim
n
v lim .
n n
u v lim
n
u Du ca
L
lim .
n n
u v Du ca
L
Du ca
n
v
lim
n
n
u
v
+
+

+
+
+

+
+
+

+
B/ Bi Tp:
Bi 1 tm cc gii hn sau:
1.
2 1
lim
1
n
n
+
+
2.
2
2
3 4 1
lim
2 3 7
n n
n n
+ +
+
3.
3
3
4
lim
5 8
n
n n
+
+ +
4.
( ) ( )
( )
3
2 1 3 2
lim
6 1
n n n
n
+ +
+
5.
2
1
lim
2
n
n
+
+
6.
2
4
lim
3 2
n
n n
+
+
7.
( )
( )
3
2 1
lim
6 1
n n
n
+
+
8.
3
2
lim
1
n
n
+
+
9.
( ) ( )
( )
2
3
2 1 3 2
lim
6 1
n n n
n
+ +
+
Bi 2 tm cc gii hn sau:
1.
2
1
lim
2 3
n
n
+
+
2.
2 1
lim
2 2
n
n
+
+ +
ds2
3.
1
lim
1
n
n
+
+
ds1
4.
2
lim
1
n
n n

+ +
(ds0)
5.
3 3
2
lim
2
n n
n
+ +
+
ds1
6.
3 3
2
1 1
lim
3 2
n
n
+
+
7.
3 2 3
2
1
lim
1 3
n n n n
n n
+ + +
+ +
Bi 3 tm cc gii hn sau:
1.
( )
lim 1 n n +
ds0
2.
( )
2 2
lim 5 1 n n n n + +
ds3
3.
( )
2 2
lim 3 2 1 3 4 8 n n n n + +
ds 3
- 1 -
o Ch Thanh CVP
4.
( )
2
lim 4 n n n
(ds-2) 5.
( )
2
lim 3 n n +
(ds0 )
6. ( )
lim 1 n n + +
7.
( )
3 2 3
lim n n n +
ds1/3
8.
( )
3 3
lim 1 n n +
ds0
9.
3 3
2
1
lim
1
n n
n n
+
+
10.
( )
3 3 2 2
lim 3 1 4 n n n n + +
Bi 4 tm cc gii hn sau:
1.
1 4
lim
1 4
n
n

+
2.
1
2
3 4
lim
3 4
n n
n n
+
+

+
3.
3 4 5
lim
3 4 5
n n n
n n n
+
+
4.
1
1
2 6 4
lim
3 6
n n n
n n
+
+
+
+
5.
2
2
3 4 1
lim
2
n
n n
n
+ +
Bi 5 tm cc gii hn sau:
1.
sin
lim
1
n
n

+
2.
2
sin10 cos10
lim
2
n n
n n
+
+
Bi 6 tm cc gii hn sau:
1.
2
1 3 5 ... (2 1)
lim
3 4
n
n
+ + + + +
+
ds1/3
2.
2
1 2 3 ...
lim
3
n
n
+ + + +

ds1/2
3.
2 2 2 2
1 2 3 ...
lim
( 1)( 2)
n
n n n
+ + + +
+ +
ds1/3
4.
1 1 1
lim ...
1.2 2.3 ( 1) n n
1
+ + +
1
+
]
ds1
5.
1 1 1
lim ...
1.3 3.5 (2 1)(2 1) n n
1
+ + +
1
+
]
Bi 7 Tnh cc tng sau:
1.
1 1
1 ...
2 4
S + + +
2.
1 1 1
1 ...
3 9 27
S + +
3.
2 3
1 0,1 (0,1) (0,1) .... S + + + +
4.
2 3
2 0, 3 (0, 3) (0, 3) .... S + + + +
Bi 8:i s thp phn v hn tun hon ra phn s:
1. 1,1111.
2. 2,3333
3. 0,2222
4. 0,212121.
5. 0,23111
GII HN HM S
A/L thuyt :
0
0
lim
x x
x x


0
lim
x x
C C


1
lim 0
x
x
t

1
lim 0
k
x
x
t

lim
k
x
x
+
+

, 2
lim
, 2 1
k
x
k l
x
k l

'
+

( ) ( ) ( )
0 0 0
lim lim lim
x x x x x x
f x L f x f x L
+


( )
0
lim
x x
f x

( )
0
lim
x x
g x

( ) ( )
0
lim .
x x
f x g x

0 L >
+ +

0 L >
+

+
- 2 -
o Ch Thanh CVP
B/ Bi tp:
Bi 1:Dng nh ngha tnh cc gii hn
sau:
1.
2
3
9
lim
3
x
x
x

2. ( )
2
1
lim 3 1
x
x x

+ +
3.
2
3
9
lim
4
x
x
x

+
4.
2
2
2 9
lim
4
x
x
x
+

+
Bi 2 Tm cc gii hn sau::
1.
2
lim
x
x

s2
2.
( )
2
lim 3
x
x

+
s5
3. ( )
2
2
lim 2 3 5
x
x x

+
s-9
4.
( ) ( )
0
lim 3 2
x
x x

+
s-6
5.
1
5 2
lim
1
x
x
x

+
+
s7/2
6.
2
2
3 1
lim
1
x
x x
x

s3
7.
2
5 2 1
lim
1
x
x x
x

+
+
s2/3
Bi 3:Tm cc gii hn sau:
1. ( )
3
lim 2
x
x x
+
+
s +
2. ( )
3
lim 2
x
x x

+
s

3.
2
2
5 3 1
lim
2 3
x
x x
x
+
+ +
+
s5/2
4.
2
2
5 3 1
lim
2 3
x
x x
x

+ +
+
s5/2
5.
4 2
4
5 1
lim
2 3
x
x x
x
+
+ +
+
s1/2
6.
4 2
4
5 1
lim
2 3
x
x x
x

+ +
+
s1/2
7.
2
3 1
lim
2 3
x
x
x
+
+
+
s0
8.
2
3 1
lim
2 3
x
x
x

+
+
s0
9.
2
3
3 1
lim
2 5
x
x
x
+
+
+
s0
10.
2
3
3 1
lim
2 5
x
x
x

+
+
s0
11.
2
2 2
lim
1
x
x x
x
+
+ +
+
s
+
12.
2
2 2
lim
1
x
x x
x

+ +
+
s

13.
2
lim 2
x
x x
+
+
s
+
14.
2
lim 2
x
x x

+
s
+
15.
2
4 1
lim
3 1
x
x
x
t
+

s
2
3
t
16.
4
2
3 5
lim
2 4 5
x
x x x
x x
t
+
+

s
1
2
17.
2
2
3 4
lim
4 1
x
x x
x x
t
+ +
+
s5
, -1
18.
2 2
9 1 4 2
lim
1
x
x x x
x
t
+ +
+

s 1
Bi 4 Tm cc gii hn sau::
1.
( )
2
3
5 2
lim
3
x
x
x

ds +
2.
( )
2
3
2 3
lim
3
x
x
x

1
+
1

1
]
s

3.
3
5 2
lim
3
x
x
x

4.
3
5 2
lim
3
x
x
x
+

s +
5.
2
2
5 2
lim
2
x
x x
x

+ +

6.
2
2
5 2
lim
2
x
x x
x
+

+ +

s +
Bi 5 Tm cc gii hn sau::
- 3 -
( )
0
lim
x x
f x

( )
0
lim
x x
g x

Du ca g(x)
( )
( )
0
lim
x x
f x
g x

L
t
Tu 0
L>0
0
+
+
-

L<0
+

-
+
o Ch Thanh CVP
Cho hm s : ( )
2
2 3 1 , 2
3 7 , 2
x x x
f x
x x
+

'
+ <


Tm cc gii hn sau:
1.
( )
1
lim
x
f x

2.
( )
3
lim
x
f x

3.
( )
2
lim
x
f x

Bi 6 Tm cc gii hn sau::
Cho hm s : ( )
2
1 2 , 1
5 4 , 1
x x
f x
x x
<

'
+


Tm cc gii hn sau:
1.
( )
0
lim
x
f x

2.
( )
3
lim
x
f x

3.
( )
1
lim
x
f x

Bi 7 Tm cc gii hn sau::(dng
0
0
)
1.
2
3
2 15
lim
3
x
x x
x

s8
2.
2
2
1
2 3
lim
1
x
x x
x

s2
3.
2
2
2
3 2
lim
2
x
x x
x x

s1/2
4.
2
2
2
3 2
lim
6
x
x x
x x

+
+
s1/5
5.
3 2
2
1
1
lim
3 2
x
x x x
x x

+
+
s0
6.
4 4
lim
x a
x a
x a

s4a
3
7.
( )
2
2
0
lim
h
x h x
h

+
s2x
8.
4 2
3 2
3
6 27
lim
3 3
x
x x
x x x


+ + +
s-36/5
9.
5
3
1
1
lim
1
x
x
x

+
+
s5/3
10.
1
1
lim
1
m
n
x
x
x

sm/n
11.
( )
6 5
2
1
4 5
lim
1
x
x x x
x

s10
Bi 8 Tm cc gii hn sau::(dng
0
0
)
1.
1
1
lim
1
x
x
x

s1/2
2.
2
3
1 2
lim
9
x
x
x

s1/24
3.
2
1
2 3
lim
1
x
x
x

s-1/8
4.
2
2
4 1 3
lim
4
x
x
x

s1/6
5.
2
2
2 5 7
lim
2
x
x x
x x

+ +

s1/12
6.
3
2
4 2
lim
2
x
x
x

+
+
s1/3
Bi 9Tm cc gii hn sau:(dng
0
0
)
1.
3
2
1
1
lim
1
x
x
x

s1/6
2.
2
2
lim
4 1 3
x
x x
x

+
+
s9/8
3.
3
0
1 1
lim
3
x
x
x


s1/9
4.
3
2 1
1
lim
3 2
x
x
x

+
+
s-2/3
5.
3
1
7 2
lim
1
x
x
x

s1/2
6.
3
1
1
lim
1
x
x
x

s2/3
7.
3
0
1 1
lim
x
x x
x

+
s5/6
8.
0
1 4 3
lim
x
x x
x

+ + +
9.
0
9 16 7
lim
x
x x
x

+ + +
10.
( )
3 2 3
2
1
2 1
lim
1
x
x x
x

- 4 -
o Ch Thanh CVP
Bi 10:Tm cac gii han sau
1.
( )
2
lim
x
x x x
+
+
2.
( )
2
lim 2 1 4 4 3
x
x x x
+

3.
( )
2 2
lim 1 1
x
x x x x
+
+ + +
4.
( )
3 3
lim 1
x
x x
+
+
5.
+ x
lim
(
x x x 5
2
+
) ( s:-5/2)
6.
x
lim
(
1
2 2
+ x x x
)
(s:1/2)
7.
( )
3 2 3
lim . 1
x
x x x
+
+
8.
( )
3 3 3 2 3
lim 5 8
x
x x x x
+
+ +
Bi 11:Tm cac gii han sau
1.
2
1
2 1
lim
1 1
x
x x,
2.
3
1
1 3
lim
1 1
x
x x,
BAI 3: HAM SO LIEN TUC
Bi 1: Xet tnh lien tuc cua ham so tai iem x
0
1. f(x) =
2
9
3
3
6 3
x
khi x
x
khi x


'

ti x
0
=3
2. f(x) =
2
25
5
5
9 5
x
khi x
x
khi x


'

ti x
0
=5
3. ( )
2 3
2
2 7 5
khi 2
3 2
1 khi 2
x x x
x
f x
x x
x
+

+ '


tix
0
=2
4. ( )
3
3
2
khi 1
1
4
khi 1
3
x x
x
x
f x
x
+ +

'

ti x
0
= -1
5. ( )
1 2 3
khi 2
2
1 khi 2
x
x
f x
x
x

'

ti
x
0
=2
6. ( )
3
3 2 2
khi 2
2
3
khi 2
4
x
x
x
f x
x

'

ti
x
0
=2
7. ( )
2
khi 4
5 3
3
khi 4
2
x
x
x
f x
x

'

ti x
0
=4
8. ( )
2
+4 2
2 1 2
x khi x
f x
x khi x
<

'
+

ti x
0
=2
9. ( )
4 2
1 1
3 2 1
x x khi x
f x
x khi x
+

'
+ >

ti x
0
=
-1
10. ( )
2
0
1 0
x khi x
f x
x khi x
<

'

ti
x
0
=0
11. ( )
5
khi 5
2 1 3
3
khi 5
2
x
x
x
f x
x

>

'

ti
x
0
=5
12.
( )
3 2
2 1
2
x x
f x
x
+

ti x
0
=2
13. f(x)=
5
1
4

+ +
x
x x
ti x
0
= 5
14. Chng minh cc hm s
a) ( )
2
2 3
khi 1
1
4 khi 1
x x
x
f x
x
x
+

'

lin tc trn R
- 5 -
o Ch Thanh CVP
b) ( )
3
3
2
khi 1
1
4
khi 1
3
x x
x
x
f x
x
+ +

'

lin tc trn R
c) ( )
2
2
7 4
khi 3
5 6
3
khi 3
4
x
x
x x
f x
x

'

lin tc trn { } \ 2 R
15. Tm a hm s lin tc trn R
1) ( )
2
1
2 3 1
x khi x
f x
ax khi x
<

'

2) ( )
( )
2 2
2
1-a 2
a x khi x
f x
x khi x

'
>

3) ( )
2
4
2
2
a 2
x
khi x
f x
x
khi x

'

16. Cho ham so f(x) =


3 2
2 5 0
4 1 0
x x khi x
x khi x
+
'
<

Xet tnh lien tuc cua ham so tren tap xac nh cua no.
(s:gian oan tai x = 0).
17. Tm a hm s lin tc ti x
0
a) ( )
3 2
khi 1
1
a+1 khi 1
x
x
f x
x
x

'

ti x
0
=1
b) f(x) =
2
2 2
2
4
2
x
khi x
x
a khi x

+

'

ti x
0
=2
c) ( )
1 1
khi 1
1
4-
a khi 1
2
x x
x
x
f x
x
x

+
<

'

+
ti x
0
=1
d) ( )
3
3 2 2
khi 2
2
1
khi 2
4
x
x
x
f x
ax x

+
>

'

ti x
0
=2
18. Cho cc hm s f(x) cha xc nh ti x=0
a)
( )
2
2 x x
f x
x

b)
( )
2
2
2 x x
f x
x

C th gn cho ( ) 0 f
mt gi tr bng bao nhiu hm s ( ) f x
lin tc ti x=0
19. Cho ham so f(x) =
2
2
3 2
ax khi x
khi x

'
>

Tm a e ham so lien tuc tai x=2, ve o th ham so vi a tm


c.
Chng minh rang phng trnh x
3
+ 3x
2
+5x-1= 0 co t nhat 1 nghiem
trong khoang (0;1)
20. Chng minh rang phng trnh x
3
-3x+1= 0 co 3 nghiem phan biet.
21. Chng minh rang phng trnh x
5
-3x
4
+5x-2= 0 co t nhat 3 nghiem
phan biet nam trong khoang (-2 ;5 )
23 . Cho a,b,c tuy y .Chng minh rang phng trnh sau co nghiem
ab(x a)(x b ) + ac(x a)(x c ) + cb(x c)(x b ) = 0 (xet
f(a).f(b).f(c).f(0))
- 6 -
o Ch Thanh CVP
24 .Cho y = f(x) lien tuc tren [ ]
a; b
; b f(x) a vi moi x tren oan o
.Chng minh rang
phng trnh f (x) = x co nghiem (xet ham so : h(x) = f(x) x )
25 . Cho ham so y= f(x) lien tuc tren [ ]
0;1
.Chng minh rang neu 1 f(x)
0 vi moi x tren oan
o th ton tai t nhat mot iem c thuoc oan [ ]
0;1
sao cho f(c) = c
n
(n
la so nguyen dng cho trc).
Giai : 1/ khi f(0) = 0; f(1) = 1 ta co pcm
2/ khi 0 < f(x) < 1 xet ham so h(x) =f(x) x
n
tren [ ]
0;1
thoa man k
l ta co dpcm
26. Chng minh rang phng trnh ax
3
+ bx
2
+ cx + d = 0 co t nhat mot
nghiem
27. Chng minh rang phng trnh x
4
+ ax
3
+ bx
2
+ cx
2
+ d = 0 khi d < 0 co
t nhat hai nghiem
Giai : ta co d < 0 ; limf(x) = + (khi x tien ) xet (- , 0) (0 ; + ) ta co
hai nghiem
28. Chng minh rang phng trnh -2 x
3
+ mx
2
+ (m +2)x + m = 0 co t nhat
mot nghiem < -1
( vi moi m > 0).
ta co f(0) = m > 0 ; limf(x) = - nen ton tai a < -1 e f(a) < 0 nen co
pcm
29.. Chng minh rang phng trnh x
3
+ mx
2
+ (m +2)x 2010 = 0 co t nhat
mot nghiem dng
30 .Cho y = f(x) lien tuc tren [ ]
a; b
,f(a) khac f(b) .Chng minh rang vi 0 <

< 1 th ton tai iem


c thuoc (a;b) sao cho f(c) =

f(a) + ( 1 -

) f(b)
31 .Cho y = f(x) lien tuc tren [ ]
a; b
p.q la hai so dng .Chng minh rang
khi f(a) khac f(b) th
ton tai iem c thuoc (a; b) ma pf(a) + qf(x) = (p+ q) f(c)
- 7 -