P. 1
Astrologija i Antropologija

Astrologija i Antropologija

4.5

|Views: 1.740|Likes:
Publicado porpismo

More info:

Published by: pismo on Feb 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

Katoličanstvo je kod ljudi izazivalo osećanje ugroženosti, opterećivalo
ih je krivicom i strahom od propasti u večnim mukama, a takođe i para-
noidnim strahom od jeretika, što je posebno kod alpida centralne Evrope, pa
i semićana Španije formiralo snažne autoritarne mehanizme mišljenja i po-
našanja. Na taj način je katoličanstvo držalo čitave narode u pokornosti.
Protestantska reformacija je oslobodila čovekovu psihu od osećanja ugro-
ženosti i straha. Oslobodila je njegovu savest od krivice i samim tim od li-
cemernog potiskivanja karakternih slabosti. Oslobodila je njegov um od
stega jednoumlja i navela ga da odgovorno misli svojom glavom i da sam
preispituje smisao i ispravnost sopstvenog i tuđeg verovanja. Takav duh je
proizveo otrežnjenje onih alpida koji su usvojili protestantska načela vero-
vanja, što je dovelo i do dramatičnog povećanja njihove produktivnosti.
Po antropologu Čarletonu
Kunu, nemački grad Baden se na-
lazi na severozapadnoj granici alp-
skog sveta. Njegovo stanovništvo
je krajem XIX veka bilo pretežno
katoličko - 61,3%, dok su prote-
stanti činili njegovu trećinu - 31%.
Međutim, konfesionalnost učenika
u školama iznad osnovnih, koje se
ne moraju obavezno pohađati, bila
je pretežno protestantska - 69%,
dok je katolika u njima bilo svega
37%. Takođe, godine 1895. u Ba-
denu je prikupljen porez na kapital:
na svakih 1000 katolika on je izno-
sio 589.000 maraka, dok je na sva-
kih 1000 protestanata iznosio
954.060 maraka.

Posle Prvog svetskog rata, ekonomska kriza izaziva kod alpida cen-
tralne Evrope osećanje ugroženosti, što dovodi do ponovne eskalacije au-
toritarne svesti, ovoga puta kroz formu nacizma, adekvatno staljinizmu kod
naroda SSSR-a, koji je bio manifestacija autoritarnosti baltida i mongola.
Nacističko i komunističko geslo "Red, rad i disciplina" predstavlja zapravo
najsažetiju definiciju psihe horoskopskog znaka Device i samim tim antro-
pološkog tipa alpida. Govoreći o principima autoritarne ličnosti, psiholog
Žarko Trebješanin kao da opisuje psihološki tip Device tj. tip alpida:

161

Antropološka analiza

"Katolici i protestanti su se
razlikovali u pristupu polemikama
sa islamom. Dok su protestanti ve-
rovali da najbolji način diskredita-
cije islama jeste prevod Kurana,
koji će, kako su protestanti sma-
trali, voditi neminovno prema za-
ključku da se radi o nelogičnoj i
neistinitoj svetoj knjizi, katolici su
bili više skloni represivnom pri-
stupu i zabranjivali su štampanje
Kurana ili njegovih odlomaka čak
i u polemične svrhe."(František Ši-
stek, Češke predstave i stereotipi Turaka,
Almanah 21-22, Podgorica, 2003. str. 295)

“Ovaj tip ličnosti,
koji podjednako do-
bro uspeva i na tlu
fašističke i boljševi-
čke diktature, pored
navedenog, odlikuju
i sledeće vrednosti,
stavovi i crte karak-
tera: obožavanje
vođe, ropska odanost vlasti i istovremena mržnja prema svemu što je
razvlašćeno, nemoćno i nepodobno (klasni neprijatelji, domaći izdaj-
nici, i sve socijalno marginalne grupe), zatim snažna inhibicija se-
ksualnosti, spontanosti, potisnuta patološka agresivnost i mržnja, ... sa-
dizam prema nižima u hijerarhiji, rigidnost u mišljenju, kult reda
vojničke hijerarhije i stroge discipline, zalaganje za rigoroznu kaznenu
politiku (Žarko Trebješanin, Duša i politika, str. 121-122).” (Lazar Ma-
rićević, Samopoštovanje i autoritarnost, str. 55)

Inhibicija seksualnosti je kod alpida posledica manjka polnih hormona,
što ih čini prijemčivijim opterećivanju krivicom i lakom potiskivanju svo-
jih seksualnih poriva. Drevni skeleti alpida otkrivaju redukovane polne ka-
rakteristike. Astrolog Mile Dupor Devicu naziva frigidnim i neplodnim zna-
kom. Linda Gudmen piše: "Osnovni instinkt Device je čednost i ona se od
njega okreće samo ako ima jako dobar razlog." (Sunčevi znaci Linde Gud-
men, str. 229) U delu "Tajna seksualne astrologije Džoane Vajnbaum" či-
tamo: "Većina neženja su rođeni u ovom znaku. Muškarci Device su pre-
veliki perfekcionisti u poslu da bi imali vremena da se zamajavaju sa
ljubavlju. ... Posvećen je, pa ne brinite da će vas varati. Vernost za njega
nije samo reč. Ali, kao i sa mnogima koji se busaju da imaju visok moral,
njegova moralnost jednostavno potiče od odsustva želje." (str. 32)
Manjak muških polnih hormona se kod alpida manifestuje kroz njihovo
iskušenje nezainteresovanosti za filozofska i politička pitanja, kao i kroz
sklonost ka autoritarnom prebacivanju na nekog drugog da se umesto njih
samih bavi tim pitanjima. Astrolog Linda Gudmen otkriva odsustvo ap-
straktne inteligencije kod Device: "Tipičnoj Devici je najbolje kada ima
vlast iza prestola, kada je onaj koji pouzdano sprovodi originalne ideje dru-
gih." (str. 247) Manjak ženskih polnih hormona se manifestuje kroz odsu-
stvo gostoljubivosti i iskušenje nezainteresovanosti alpida za decu, pa je
njihov odnos prema deci uglavnom hladan i površan, lišen bliskosti i for-

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->