Está en la página 1de 8

AI HOC QUOC GIA THANH PHO HO CH MINH TRNG AI HOC BACH KHOA

HNG DAN TRNH BAY LUAN VAN TOT NGHIEP


Tp HCM, thang 02/2003

CHNG 1. NOI DUNG CUA LUAN VAN


1.1 Noi Dung

So trang cua luan van c khoa qui nh ( can c theo ieu 8 cua quy che 1374 do HT ban hanh) Mot bao cao luan van tot nghiep c sap xep theo th t sau: Trang ba Nhiem vu luan van Li cam n Tom tat luan van Muc luc Danh sach bang bieu, hnh ve, cac t viet tat. Noi dung chnh Tai lieu tham khao Phu luc

1.1.1 Trang ba Ch tren trang ba phai viet hoa, font VNI-Times, c ch 14, rieng ten e tai viet am va dung c ch 20. So trong trang ba la: i (xem Hnh 1.1). 1.1.2 Nhiem vu cua luan van ay la bang yeu cau ve noi dung cua luan van do CBHD ghi theo mau cua trng. 1.1.3 Li cam n Noi dung va ngat oan cua li cam n do ngi viet quyet nh. So trang trong mc nay la ii. 1.1.4 Tom tat luan van Phan tom tat luan van trnh bay that co ong noi dung va ket qua cua cong viec ma e tai thc hien trong khoang 10 en 20 dong. ay la phan rat quan trong nen viet that can than. So trang trong muc nay la iii. 1.1.5 Muc luc Chieu dai trang muc luc (neu co the) la mot en hai trang. Cac tieu e trong muc luc toi a ch mc th 3. Ch co tieu e cua Muc luc, Chng, ta va trang c in am. au e cac chng viet hoa, cac chng nen c anh so th t la 1, 2, 3,

So trong trang nay la iv (xem Hnh 1.2).

AI HOC QUOC GIA THANH PHO HO CH MINH TRNG AI HOC BACH KHOA KHOA BO MON
---------------o0o--------------(8 line) LUAN VAN TOT NGHIEP (2 line)

TA E CUA LUAN VAN TOT NGHIEP

GVHD: Nguyen Van B SVTH: Manh A

ThS. Nguyen

MSSV: 2965489
(5 line)

Tp HCM, Thang 5/2002


(1 line)

Hnh 1.1: Trang ba mau

(1 line)

MUC LUC
e muc Trang Trang ba i Nhiem vu luan van Li cam n ii Tom tat iii Muc luc iv Danh sach hnh ve Danh sach bang bieu Danh sach cac t viet tat CHNG 1. GII THIEU CHNG 2. TONG QUAN 2.1 e muc th nhat 2.2 3.1 3.2 CHNG 4. KET QUA VA BAN LUAN CHNG 5. KET LUAN VA KIEN NGH Tai lieu tham khao 30 40 48 51 e muc th hai CHNG 3. PHNG PHAP NGHIEN CU vi vii viii 1 3 3 7 13

Phu luc A: 52 Phu luc B: 60 Phu luc C: 63 iv

Hnh 1.2: Trang muc luc v du 1.1.6 Danh sach hnh ve, bang bieu va cac t viet tat Danh sach hnh anh, bang bieu va cac t viet tat c e cap trong muc luc, bao gom so th t va ten cua cac hnh anh, bang bieu Danh sach viet tat se khong nen dung neu ch co t hn 4 t viet tat xuat hien trong bai hoac t viet tat khong c s dung nhieu lan. 1.2 Noi dung chnh Ten cac chng, so lng va noi dung cac chng do giao vien hng dan va sinh vien thc hien quyet nh. Thong thng bao gom cac chng: Gii thieu/at van e: Phan nay neu tnh cap thiet va ly do hnh thanh e tai, y ngha khoa hoc va thc tien, muc tieu nghien cu, oi tng, pham vi va gii han cua e tai. Phan nay thng dai t 2-5 trang. Tong quan: Neu tom tat nhng ly thuyet, cac nghien cu trc ay co lien quan en e tai, chu y neu ro nhng tai lieu, thong tin tham khao c trnh bay trong phan nay (o dai tuy noi dung e tai) Phng phap luan: Phng phap giai quyet van e cua tac gia, nhng mo hnh toan, ly giai xay dng mo hnh... (o dai tuy noi dung e tai) Ket qua va phan tch: Ket qua khi giai quyet van e cua tac gia, phan tch va nhng nhan xet, phan tch ve ket qua nay (o dai tuy noi dung e tai) Ket luan va kien ngh: Neu nhng ket luan chung, khang nh nhng ket qua at c, nhng ong gop, e xuat mi va kien ngh (neu co). Phan ket luan can ngan gon, khong co li ban hay bnh luan them. Tai lieu tham khao
4

Phu luc

1.3 Tai lieu tham khao Trong luan van, neu trch dan cac thong tin t cac nguon tai lieu khac nh sach, tap ch, ky yeu hoi ngh th phai ghi ro nguon goc cua cac thong tin o bang cach ngay sau phan thong tin c trch dan ghi so cua tai lieu trong ngoac vuong dang [x,y,z] trong o x,y, z la so th t cua tai lieu c liet ke trong phan tai lieu tham khao cuoi luan van. Phan tai lieu tham khao cuoi luan van c ghi theo dang nh sau: oi vi cac tham khao la sach ghi theo dang: Ten Tac Gia ( nam xuat ban). Ten Sach. Nha Xuat Ban V du: [1] Von Neumann, J. (1958). The Computer and the Brain. Yale University Press, New Haven, Connecticut. [2] Sn, N.T (1999). Ly thuyet tap hp. Nha Xuat Ban Khoa Hoc va Ky Thuat, Tp. HCM. oi vi cac tham khao la bai bao trong tap ch ghi theo dang: Ten Tac Gia (nam xuat ban). Ten bai bao. Ten tap ch, so bao, trang bat au trang ket thuc. V du: [1] Turing, AM. (1950). Computing machinery and intelligence. Mind, 59, 433 460. [2] Anh, N.H & Nhn, .V (2001). Li giai toi u va tap sinh tren mang suy dien. Tap Ch Phat Trien Khoa Hoc Cong Nghe, 4, 10 16. oi vi tham khao la bai bao trong ky yeu hoi ngh ghi theo dang: Ten Tac Gia, (nam xuat ban ). Ten bai bao. Ten Hoi ngh, pp. trang bat au trang ket thuc. V du: [1] Russell, S.J. & Wefald, E.H. (1989). On optimal game-tree search using rational meta-reasoning. In Proceedings of the 11th International Joint Conference on Artificial Intelligence, pp. 334-340. [2] Tung, N.T. (2001). Phan tch s phu thuoc d lieu. Trong ky yeu hoi ngh Nghien cu Khoa Hoc Tre lan 3, pp. 18-22. oi vi cac tai lieu tham khao la luan van tot nghiep, ghi theo dang: Ten Tac Gia (nam xuat ban). Ten Luan Van. Cap luan van, Ten Trng. V du: [1] Minsky, M.L. (1954). Neural Nets and the Brain-Model Problem. PhD thesis, Princeton University. [2] Vinh, N.P.T & Tung, N.T (2001). Xay dng Transducer. Luan van ai hoc, ai Hoc Bach Khoa Tp.HCM.

Tai lieu co 2 hoac 3 ten tac gia th ghi ten tat ca cac tac gia. Neu nhieu hn th ghi ten ngi au tien kem theo cum t et al .

CHNG 2. HNH THC CUA LUAN VAN


2.1 Bang bieu, hnh ve va cong thc Phai anh so th t hnh ve, bang bieu va cong thc trong luan van va co dan giai bang li e gii thieu hoac nhac en trong noi dung luan van. Th t cua hnh ve, bang bieu va cong thc la th t cua no trong chng. V du: Hnh 2.3 la hnh th 3 trong chng 2. Bang 2.3 la bang th 3 trong chng 2. Cong thc 3.1 la cong thc au tien trong chng 3. Ten cua bang e tren bang va ben trai bang, c ch 12 in am. Neu can ghi chu, giai thch cac ch viet tat trong bang hay neu cac nguon thong tin cua bang se e ngay ben di bang bieu. Ten cua hnh e ben di va canh le gia hnh, c ch 12 in nghieng. So th t cua cong thc e cung hang vi cong thc nhng c canh sat le ben phai.

2.2 Font va c ch Luan van dung font VNI-Times, c 12, khoang cach gia cac dong (line spacing) la 1,5 Gia cac oan co the dung spacing before 6 2.3 Canh trang Left margin Right margin Top margin Bottom margin : 3 cm : 2 cm : 3 cm : 2.5 cm

2.4 anh so trang Bat au trang ba pha trong (khong phai ba cng) anh th t i. Noi dung luan van anh th t 1,2, lien tuc en cuoi, ke ca tai lieu tham khao, phu luc, So trang c e ben di va gia trang. Ten cua chng e au trang ben trai. Phan phu luc neu nhieu co the ong tap rieng va khong tnh vao so trang cua luan van. 2.5 In an Luan van c in toi thieu la mot ban (neu khoa co yeu cau co the in nhieu hn) tren mot mat giay A4, ong ba cng in nhu vang. Mau cua ba cng do khoa qui nh.