Está en la página 1de 177

RIARDAS RAZMAS, JONAS TEIERSKIS, VLADAS VITKUS

MATEMATIKOS UDAVINYNAS
X I - X I I klasei

Scanned by Cloud Dancing

KAUNAS VIESA" 1997

UDK

512(075.3) Ra289

Lietuvos

Respublikos vietimo ir ministerijos patvirtinta 1997 02 26 grifo Nr. 21

mokslo

3 - i a s i s p a t a i s y t a s ir p a p i l d y t a s

leidimas

ISBN 5-430-02330-2

Riardas Razmas, 1991 Jonas Teierskis, 1991 Vladas Vitkus, 1991 Riardas Razmas, 1997, su pataisymais ir papildymais Jonas Teierskis, 1997, su pataisymais ir papildymais Vladas Vitkus, 1997, su pataisymais ir papildymais Leidykla viesa", 1991 Leidykla viesa", 1997, su pataisymais ir papildymais

vadas
is udavinynas tai 3-iasis papildytas R. Razmo, J. Teierskio, V. Vitkaus ,Algebros ir analizs pradmen udavinyno X-Xll klasei" (K.: viesa", 1991, 1993) leidimas. Udavinynas papildytas kombinatorikos, tikimybi teorijos, matematins statistikos, planimetrijos ir stereometrijos udaviniais. Jame pateikta i viso per 3600 udavini, apimani bendrojo lavinimo vidurins mokyklos VIIXll klasi matematikos programin mediag. Udavinynas skiriamas vidurins bendrojo lavinimo mokyklos auktesnij klasi moksleiviams ir visiems, kurie rengiasi matematikos stojamajam egzaminui auktsias mokyklas. ia nerasite udavini atsakym. Vadinasi, ji bus patogu naudoti per kontrolinius raomuosius darbus bei egzaminus. Sunkesni udaviniai paymti vaigdute. I, VII ir Xll skyri para V. Vitkus, Il skyriaus 1 ir 3, Vl ir Xlll skyri J. Teierskis, Il skyriaus 2 ir 4, IIIV ir VIIIXl skyrius R. Razmas. Autoriai pasilieka teis skelbti io udavinyno udavini sprendimus bei atsakymus. Pastabas ir pasilymus praome sisti viesos" leidyklai. Autoriai

Algebrini reikini tapatusis pertvarkymas

1 . Skaitini reikini su laipsniais ir aritmetinmis aknimis pertvarkymas


Apskaiiuokite: 2402842752 168 2 -120 2 -150 2 163-26353 52383153 +
1

1. a)

b)

162342152 30282172 ' 18 3 H


3

2. a)

b) : =-3- 1 ; 5

78 3 ' 1 +:4-3-2. 32

9322393 1V2 3
1

3. a) 2 + 6

2 3

125

b) 3 + 4

9 b)

- 4-

4.

9 - 3 + 4
5. )

'

8-2'3 +27 b) 100 + f1 + (0,9);

10 +

.2)

1,12

6. ) ( 0 , 2 5 ) " ' + 1 0 0 - ( 2 , 5 )-2,,-3 "'+ 3

b) ( 0 , 5 ) " 2 + 6 4 ( ! ) " 2 + 2 - 4 - 4 4 + (0,8). 7. ) (0,2)^ 25- 2 +(0,25)- 1 5 - 1 - ( - 6 ) 81- 2 27 3 ; b) (0,04)" 2 125- 1 - 6 3 36" 1 ( - 2 ) + ' 1 (0,125)" 2 . r
8. a)

\< 6-4

3. 4'

o\ b) 7-5 +

7 8'

9. a)

(0,6)-(o,i)- 1

b)

(0,2)- 1 -(0,9)

-1 '

3 ' 9 10. a)

+9-125 b) (

210-75-8"2-64-49(2-7)4-7-1 5 5 -27" 1 -3 7 +15 6 5534

(3-5)4-3-3 2 7 8~1 3 6 + 6 8

11. a)

b)

12. a) Palyginkite reikini 5,3-2 2 -72 2 reikmes. b) Palyginkite reikini 5 25 3 7 3 reikmes. Ar teisingos lygybs:
13.

3 3 9~1 +(-1,5) 3-2" 2 43-16-1-(-2,5) 4 23

a) b) I ^ l

( 27" 3 +(0,2)- 4 -25- 2 + 64 9 = 8; 4 ) ( = 9? -625" 4 +(0,25) -16"1'5 + 81 8 v > + 256 0 ' 75 - 3 ~ 1 + (3,6) = 32; + 6 2 5 0 ' 5 - 4 ~ 1 + (2,7) = 1 0 ?

14. a) ( 0 , 0 2 7 ) " 3 - - J b) (0,125)1 - i -

15.

a)

3y
('

- 7,5 4"1'5 - ( - 2 ) " 4 + 810,25 = 3; 2 2 -12,5-8"3 - ( - 2 )

b)

+32 0 ' 2 = 0 ?

Suprastinkite trupmenas: 16. a) 2 1 i 125 3 + 1 6 2 + 3 4 3 3 m b)


3 I i 25 2 - 2 7 3 +81 4
-2

(2,5)- 2 :

5 Vv '

(0,04)-' 5 17. )

(0,125)4- f J - b)

1V3

(0,81) -

-0,5

18. )

_3 4 4 +27"3 81" 3 9"1,5 - 27'1


12

b)

64

_5 _6 6 + 32"5
-1 '

2 -4" 2 ' 5 - 3 2 45 2
333

-i

19.

23

-1 2 " 3 4 3 f

b) ( 1
-

2 2" 15~393
1

20. )

22 - 1

22 +1 V y
3 2

b)

s2
-

22 + 2 V

(
I

22 - 2

'1V IJ J

/ reikinio

21. a) rodykite, kad

iaus kvadratui.

2 15~3 5~ 3 2 2 6~3-23 1
4

'1T I)

s 2

reikm lygi natraliojo

skai-

b) rodykite, kad reikinio iaus kvadratui.

12
6

_3
4

4-4

reikm

lygi natraliojo

skai-

-24

22. rodykite, kad reikinio reikm yra neigiama: n-0.5 + 16--(0,5) + -5; a)

.16
1

f b)

V 0 25

v81,

+9

^ v v3y

11.

23. rodykite, kad reikinio reikm yra teigiama: a) ( 0 , 0 0 1 6 p + (0,04)" - ( 0 , 2 1 6 p -9; 2 3 b) (0,008)" 3 + (0,064)" 3 - 2 - (0,0625)"*. 24. Apskaiiuokite reikinio reikms modul: -1 a) (0,125)-3+(0,8l)"2 - ( 0 , 0 2 7 ) " ; -0,75 b) (0,25) 5 + 3. (0,0081) '25 +
v 16 t

Suprastinkite reikinius: 25. ) ^ ( / 2 - 2 ) 2 + 4 ;


26. ) 2/18 + /8 + 3/32 VsO;

b) ^(1 - /) 2 - /27.
b) 2/20 + /45 - 3 / 2 5 + 4/80.

27. a)

7 5 - 5 y / 0 2 + ^ + Jn25;

28. a) b)
29. )

(V8-3>/2+VTo)(V2+Vt6+3Va4);

( 1 0 / ^ - 6 / 2 7 + 2 5 + 4 / 1 2 - 1 0 ) : / 3 ;

b)

12/50 - 7/72 + /18 - /14 + 2 1

: /2.

30. a) rodykite: jei = %/2 + / + / 2 - / , tai 2 = 6. b) [rodykite: jei = / + - / - / , tai b2 = 2 . Suprastinkite trupmenas: 31. )
7(>/3-/5)
2

(/7-/)2 )
20(/5 - V 2 l ) ( V + 4(/3+1) V2l)

20(2-V15)(2 + VI5)' (/2-1) 3

32. )

b)
1-5(/2-1)
2

'

( / +1)

- 2

33. )

34. )

/9 + / 7 - / 9 - / 1 7 .

G:
2

b) V 2 b)
V7 +/13 125 27 /7-/13
3

^2

27

f 5 > 2 U , I

rodykite, kad reikinio reikms paskutinis skaitmuo yra nulis: 35. a) -(0.3) b) (-0,2)

-T
4

(0,36)"'s

^(0,0001)"1;

y-0,25
(1,5)-1 V('01)~

/7N-4V0'5

36. a)

^/(0,1)"4
(,

: (0,81)

-0,5

b)

\ 4 N-075
(0,09)-'5 (-3) ^

Panaikinkite iracionalum trupmenos vardiklyje: 28


37.

a) 3 ^ 2 _ 2
a)

b)

2V3-3' 2 + /2

38

7;

/3-1

Apskaiiuokite reikini reikmes:


39.

a) a) a) b) a)

9 5 - /7 54

22 7 + /5 79

/7+/' 1

b) b)

+2-/ 3 + /2
78
+

1 +/2'
6

40.

186

11-/

1 3 + /

/ + /'

7 - /

10 + 7 7

/+/7'

41.

12
/ 1 5 - 20 / 4 - 2 16 / 5 - 1 15 /6+1 2

28
/15-1 26 /14-1 5 /3+2 4 3 8

1
2-/3 7 /2

(-/3);

(5-71).

42.

);

/ 5 - 12 - / 7

b)

-Iq- 2
5

6+11) .
2
- + -

43.

a) 3]

VlO+ 5

VlO-2
/24)

/10

b)

3
/ - 2 /6

/+

44.

(/ + /)( /75-5/2

b)

(4/5 + /48)(4 -

/)

/80-4/

45. (rodykite, kad i lygyb teisinga:


a) /7 + 40/2 - V 5 7 - 40/2 = 10 ;

b) V 5 3 + 20V7 - V 5 3 - 2 0 V 7

=10.

2 . Reikini, kuriuose yra laipsni su racionaliaisiais rodikliais ir aritmetini akn, pertvarkymas


Suprastinkite reikinius: 46. a) V - 2 x y +y2Y + xy a'3+b3 a
2

( * 2 ( * + ))'

M t
-b"
2

b)

/ v

i2 -2ab

+ b2^5
y

!(a2+b2;

a3+ab2
a

47. a)

J2

- a'1 b+ b2 ^ a - b " 1 '

b)

-b'

" -b
2

(b-a)5)2
2

a 2 + ab" 1 + b"2 ' a" 1 + b a3b-1-a"1b3 ~ ab-'+a~'b~ 32 - b 2 ab

48. a)

(ab-3-a-3b)~1-(a-2+b-2)
(b"
2

b)
;

-a"
-1

)"

49. a)

-2

-y
1

- 2

. X

-y

-1

X-

+r

'(y-)-

'

b)

'2-y-2 " 1 m' -


1

(-y)"' W
1 2 2

'

50. a)

a - 1 + b' 1

(a+ b) - 1

a-2-b-2'(bW)-1' - 2 + x ' 1 y - 1 + y" 2 . ( y - x ) " 1


3

b)

-n"1

(m -n

m'2 - n " 2 '

(mn) 1
f ,a + b

51. a)

-y

(*y)
8 J 4 -a

-2

b)
|

a'2 - a " 1 b - 1 + b" 2 a" 3 + b 3

ab ,

52. a)

a -2a

a + 8. a+ 2' a+8 a+ 4 b) xy X2-y2 a + 2b (a + b) 2 a-4b a -b


2 2

,a2-4 a - 4a a + 3b (a-b) 3 + y 3 X+ y X3-3


x - y ' y y - x y
2

a2+2a

b)

a + 3 4a-a2 a -16 J a-3b a -b


2 2

a+2 a2+3b2 (a-b)2


2y

53. a)

b2+2ab 7a + b) 2

54. a)

:(x2-y2) + Jv

X+ y 2x -y

b)

xy
-y2'
2

55. a)

( + ) 2 - 4 x y
2 - xy

- xy -

"

-2

b)

( - ) 2 + 4 x y
xy+ 2

2 + xy 2 - X 3

56*. a)

a+1 -1

+ 3

^ a - r
v

8 +1
Z

+ 3
\

+1 a3 -1
- +

2a a-1' 2m

b)

m +1 fa-2' a+2 a+2 a-1

+ 3

m + 1)

m-1 a+2 a-2


'a-2^
2

+ 3

1-m3

1+m
. a
3

m+1
4a(a-2)

57*. a)

+1

\2

+1

- 8

a3 + 8

(a + 2 ) ( a 2 + 2 a + 4 ) ' 2a(a +1) ( a - l ) ( a 2 - a + l)'


\

b)

+2

a+1
\

+2

a3 + 1 a -1
3

58. a)

/2

.M)
'
v

2/2 ,-2
/

X- 2 [l

+ x- 2 J

-1 I

b)

[W

/3

2/3 a- 2
/

'

1-

a- 2 a b

v1

59. a) Suprastinkite reikin


a2

a +b

+2 + )

{a + b

az-b

ir apskaiiuokite jo reikm, kai a = - 2 , 5 ; b = 0,5. b) Suprastinkite reikin


' a
v
3

a4

a'

a-b

a 2 -2ab

+ bz)

2 ^a2 - b2 ^2

ir apskaiiuokite jo reikm, kai a = - 1 , 5 ; b = 2,5. rodykite tapatybes:


3 3

a+by

60. a)

m-n 1

m'
1

-n'

Jmn -Jm + yfri'

m-n
-i

b)

a-b 1 a3-b3

a+b = 2 Ifab. i i 3+b3 a

. a"2 - b 2 = -1 61. a) 1 i ' -i -i 2b2 2+b'2 a + b + 2a a'


^ i

a-b

u4

i i i 1 a" 1 + b - 1 - 2 a 2 b 2 a2+b2 b) 5 ; r r 1 = -1 a"1-b"1 a2 - b 2

62. a)
v

a2 + 2 a + 2a 2 + 1
i

a2 - 2 a-1 I \ a2 - 1
J

a2 +1 a-1"

a2 +1

63. a)

* -

X2 +y
1

b)

X8 + y 8

Suprastinkite reikinius ir apskaiiuokite j reikmes: 64. a) 1 -a f 65. a) 1+ \ (1-) a2 a-1 -, kai a = 4; 1 _! b) 1 + a2 1-a a2 a-1
1

kai a = 9.

-a

(1 + X ) 4 ( 1 - X ) ~ 4

1 : ( 1 - X 2 ) 4 , kai x = - - ;

2(1+ x)

b)

O' 4(2 + )

(2-8)

( 2 + 8) ( 2 - ) "

: ( 4 - a 2 ) i kai a = - - .

66. rodykite, kad reikinio reikm priklauso intervalui [1; 2]: 2 - y xy2 + x 2 y X2 + y 2 xy2 - x 2 y
1

a)

x2y2
x + y

3 2

2y
x - y 2 2r i 3y3 X3 + y r 2

b)

X3
2

-y
I
2

X3 + y 3 x3y3 - x 3 y 3

x3y3 + x3y3 67. a) rodykite, kad

X3 + y

X3 - y

(2 - 3)2 +11 - x| = 3x - 4, kai >1,5. - | 2 x - 7 | = 1 - x , kai >7.


1

b) rodykite, kad -J(6-x)2

68. a) rodykite, kad |6a 1| + /(2-1) 2 =4a, kai ^ < a <


J_

b) rodykite, kad |1-12| + ^ ( 1 - ) 2 =9a, kai < a < - . 12 69. a) Suprastinkite reikin m + - J ( m - 5 ) 2 ~ - J ( 3 - m ) 2 , kai m > 5 . b) Suprastinkite reikin ^(3 - m) 2 - ^ ( m - 5)2 - m, kai m< 3.

Suprastinkite reikinius: 70. a)


rJx+Jy

2Vx

1 Jy - Vx ,
+

Vx

Vx-VyJ

b) f b)

Va a-Jab Vb
: + -

/ Va

Jab+b -7V Vb Va +Jb Ja

71. a)

Va + 1 / - 1 /Y / 1 -= p + 4/a Va--T= ; / 1 / + 1 / m Jn - n Jm " ^ T


+ j s i

/ - V b

+ - 2 ]. b a J

72. )

Y V

Jn

Jm

. a-b 1
- 1

b)

/ + /ib -Ja-Jb Va + V a - b Ja -Ja-b

/ - /ib / + Vb

73. )

Va - V a - b Ja + V a - b /x+Vx + y Jx-Jx +y

a-b

b)

/x-Vx + y / + V +

+ ^ Ja-Jb Ja + Jb b)
7
+

Ja + Jb Ja-Jb 3 a j b - b j a ajb+bja a-b' / \ +V r = +1 75. ) W + /1 V r 2 74. ) Ireikkite suma reikinius: 76. ) (^2 Va - V a 2 ^ O , 5 / -1,5 1 Va i "); 77. a) 78. ) (VV^-3V?~-27?}:0,5Vi V^/ /+/b Jxy + Vx

a Jb - b/ a Jb + b Ja

4/ Ja +Jb
- 1

Vr1X

Vl + X

Vr^

b) ( Va - 2Va)^5/ - 2 "^. b) ( V m + m Jm2 - m JmX Jrn5

Jy 2 Jxy + -F= F= + Jx-Jy Y - Vab-

b)

+ Jy J[ Jx + Jy 2Vaib Vb Ja-Jb

Ja + Ja-Jb

rodykite, kad reikini reikms nepriklauso nuo kintamj reikmi: 79. a) b) 1 2 + 2/ , 4 - 2 /


- + -

1 1

+1

2-lJa

1-a2

1 +4 + 2 / 2 + /

80. a)

aJa + bJb Va + Vb

-Jab

Va + V b ^ /V a-b y

1 ; b)

a Ja - b Jb Ja-Jb

JZ^i

Ja-Jb a-b

81. a)
v

1
f
m -Jmn

+ -

1
m2

m3 - n3 + mn + n2 a2 + ab2 + b4 a3-b" bj3 K-1) 2J3 b-1 b"2+1

m + Jmn

b)

1 +a - bJa a + bja aj2 (1 + 2 ) 2j2 a" 1


2 2

82. a)

1 - 3

- 2

b) 1 \ 2^2

-1

83. a) 2(a +

b)''a2b2 1 + V v

r r b) y V
2 Jb

2 Vx f
- 1

V
y

4 Vxy 2 (-y)" 1 .

Q.
M

.
a )

3 3 a2 + b2 V a + Vb 1 (ab)- (a-b)-1;

I ^ T b i 3 3 X2-y2 Jx-Jy

b)

()

(*-y)-

2 Vx
Jx-Jy'

85. a) Suprastinkite reikin 4 m n ^ f m m+n

n n-m m

2 mn -n

ir apskaiiuokite jo reikm, kai m = - 2 - 2 7 3 ; n = 2 _ 2 - 6 4 2 . b) Suprastinkite reikin a-b + 4 ab a-b a J{a-b b a+b 2 ab b2-a2

2 i ir apskaiiuokite jo reikm, kai a = 2 -1 - 6 ; b = 3~2 - 81 " 1 4 3 . ^ _ 0-2 86. a) Suprastinkite reikin


rr^ Va + Vb 1 r

Ja + Vb 2aVb b = 10 5 .

2 bVa

ir apskaiiuokite jo reikm, kai a = 3,5 10 6 ;

b) Suprastinkite reikin 'Vx--VP


-1

Vx-Vyl

I y ^ J I xVy J ir apskaiiuokite jo reikm, kai x = 4,5 105; y = 2 10 7 . Suprastinkite reikinius: 87. a) I (f-*[E)~2 + + *Jb}

s 1-Va .
'Vx
1

Va
1 + Vx

YVx

V 1+Vx '4VxV-Vxyr
V y - V x

Vx
|

'

1+Vxyv'
V * y

'Vaib 3 " + Va^b V a + Vib

1 +Vaib Vaib \3
\
4

3,5 b) Va2
7Va2

Va3Va3Ib2

90. a) (VF) (VaVb)

' 4
Va Vib
v /

II

s k y r i u s

Algebrins lygtys ir lygi sistemos


1 . Racionaliosios lygtys
Isprskite lygtis: 91. 92. 93. 94. 95. 96. a) a) a) b) a) (2 + 5x) 2 - 2(x 2 + 5x) = 24; b) (x2 + 2x) 2 - 14(x 2 + 2x) = 15. 2 - 2 x - 1 ) 2 + 3x 2 - 6x - 13 = 0; ( b) (2 + + 1)2 - 3x2 - 3x - 1 = 0. 2 - + 5) 2 + 3(2x 2 - - 1) = 10; (2x (2 - 2x - 5) 2 - 2(x 2 - 2x - 3) = 4. (2 - 5x + 7) 2 - (x - 2)(x - 3) = 1; b) (x2 + 2x) 2 - ( + 1)2 = 55. b) (2 - - 16)(x 2 - + 2) = 88.

a) (2 + 2x)(x 2 + 2x + 2) = 3; ) ( - 1 ) x ( x + 1)(x + 2) = 24; b) ( + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) = 120. a) 2 + b) 4 X 2 + 1

97.

1 7 / + - + 9 = 0 keitinys x + = z ; + 12 + I = 47 I keitinys + 1

98.

a b)

2 +1

X2+1 + - j - : 2,9 keitinys X2+1 +4x + 9 3x +-5


- 2

x-3 2 + 4x + 9 X2 + x - 5 X2+1

keitinys keitinys X2 +1

+4x + 9 =z x-3 +-5 = z

99.

a) b)

X2+1

= - 2 , 5 keitinys

=z

100. Raskite lygties akn sum: a) (2 + - 2)(x 2 + - 3) = 12; Isprskite lygtis: 101. a) 1 2 ,2 -2 4 2x - 2 ' b) 1 -1 +
2x

b) (2 + + 1)(x2 + + 2) = 12.

9 2x + 8 r+

+1 2-2x 27

=0. 6 2x-1

- o a) - + 1 + + 1 = 5 y + 4 ; y 102. 2y / y-1 2 y + 1 2y - y - 1

U i + 4 b) 1

+4

2x + 7x - 4

103.

...

a)

12x + 1

4 2x -5
=

104.

2x -7x + 5 2 3,5 +2
2
+

3 x-1
;

= 0;

b)
u4 b

13
2

2 6

2x +x-21 x-1 -2 +1
(X

- +

1 2x + 7 4

= - =

6
2

x -9
= 0.

+3

+ 5x + 6

- 3

- 2x - 3 2x + 1
2

X2 5x
1

14
)

5-2x2 + 2)(X + 1)

'
5

- 7 x + 10 2-6x

(X

- 5)(2 - X ) ' 108x-36x2 - 9 7V; 4(9x2-1) '

+3x + 2 x-1 x2 -6x'

^iw4 5-9x 106. a) 3x + 1

12x + 1

u4

2x-2 x-2 b) + 2 -36 6x-x2

Raskite didiausi lygties akn: 1 , 2 X2 - 3 x + 3 2 - 3 x + 4 108. a)


' z

6 2 - + 5' ,, b
'

24 x2+2x-8 +2x + 1
+2x + 2

15 x2+2x-3 + +2x + 2 7 = -.
+2x + 3 6

-Z

Z Z

- z + 1

5
2

-Z

+2

- Z - 2

= 1;

109. Raskite maiausi lygties akn: a) (x + 2 ) 2 + , 2 4 =18; v ' +4x b) - 4x + 10 x 2 + 4x = 6.

110. a) Su kuria teigiamja k reikme lygtis (k - 1)x2 + (k + 4)x + k + 7 = 0 turi lygias aknis? b) Su kuria a reikme lygtis (2a - 5)x 2 - 2(a - 1)x + 3 = 0 turi lygias aknis? 111. a) Raskite koeficiento a reikm, su kuria kreiv y = X2 + ax + 25 lieia Ox a. b) Raskite k reikm, su kuria kreiv y = x 2 + kx + 4 lieia Ox a. 112. a) Su kuria teigiamja k reikme lygties x2 - kx + k2 - 3k- 5 = O akn suma lygi j sandaugai? b) Su kuria a reikme lygties 2x2 - a 2 x + 4(a - 1 ) = 0 akn suma lygi j sandaugai? 113. a) Raskite a reikm, su kuria viena lygties X2 + (2a - 1 ) x + a 2 + 2 = 0 aknis yra du kartus didesn u kit. b) Raskite didiausi m reikm, su kuria viena lygties 9 x 2 - 1 8 ( m - 1)x + + 4m = 0 aknis yra du kartus didesn u kit. 114. a) Su kuria teigiamja a reikme lygties x2 + a x + a + 2 = 0 akn santykis lygus 2? b) Su kuria sveikja a reikme lygties ax2 - (a + 3)x + 3 = 0 akn santykis lygus 1,5? 115. a) Lygties x2 + px + 12 = 0 aknys lygios X1 ir x2, be to, X2 - X1 = 1. Raskite p. b) Raskite k reikm, su kuria lygties 5x2 - kx + 1 = 0 akn skirtumas lygus vienetui. 116. a) Raskite teigiamj a reikm, su kuria lygties x 2 + 5ax + 24 = 0 akn skirtumas lygus a. b) Su kuria teigiamja a reikme lygties x2 - 3ax + 2 = 0 aknys X1 ir X2 tenkina slyg X2 - X1 = a?

117. a) Raskite p reikm, su kuria lygties x 2 - 4x + p = O akn kvadrat suma lygi 16. b) Lygties x2 - 5x + q = O akn kvadrat suma lygi 21. Apskaiiuokite tos lygties diskriminant. 118. a) Lygties 2x 2 + 7x + q = O diskriminantas lygus 1. Raskite lygties akn sandaug. b) Lygties 2x 2 - px + 2 = O diskriminantas lygus 9. Raskite lygties akn kvadrat sum. 119. a) Su kuria parametro a reikme lygtis x2 - 2ax + a2 = O turi akn x= 3? b) Su kuria k reikme viena lygties x 2 + kx + k2 - 3 = O aknis lygi = - 2 ? 120. a) Su kuria a reikme lygties 2x 2 - 2a(x - 0,5) = 1 akn suma lygi t akn kvadrat sumai? b) Raskite sveikj a reikm, su kuria lygties x2 - 2 a ( x - 1 ) - 1 = 0 akn suma lygi t akn kvadrat sumai. 121. a) Apskaiiuokite lygties 3x2 - ax + 2a - 1 = 0 akn kub sum. b) Apskaiiuokite X1"3 + x 2 3 , kai X1 ir X2 yra lygties 2x2 - 3ax - 2 = 0 aknys. 122. a) Su kuriomis a reikmmis lygtis (2 - x)(x + 1) = a turi dvi skirtingas teigiamas aknis? b) Su kuriomis m reikmmis lygtis x2 - (m + 1)x + m + 4 = 0 turi dvi skirtingas teigiamas aknis? 123. a) Su kuriomis teigiamomis p reikmmis lygties 5x2 - 4(p + 3)x + 4 = p 2 aknys yra skirting enkl? b) Su kuriomis m reikmmis lygtis x2 - (m + 1)x + m + 4 = 0 turi dvi skirtingas neigiamas aknis? Isprskite lygtis:
124. 125. 126. 127. 128.

a) |2x - 3 =

5;

a) |x2 - 3x + 3| = 2; a) H* - 1| - 1| a) a)
|1 = 2;

b) I x - - 3 | = 2. b) |2x - 2 + 3| = 2. b) I M - 2| = 5. b) Ilx - 1 I + 2| = 1. b) X 2 - M = 6. = -1 \2 " 4 b) |2x - X2 - 11 = 2x-- 2 - 1. b) M + | x - 1| = 1. b) b) M = |2x + 3| + -- 1. b) |2x - 7| + |2 - 5x| = 4x + 6 b) I* -- 2 | + 1 3 - x| + |2x - 8| = b) | 9 - 2x| = |4 - 3x| + |x + 5|
X

- |x|| = + 3|x| +

1; 2

= 0;

129. 130. 131*. 132*.

a) | 2 x - 5| = - 1; a) |x2 - 4| = 4 - x 2 ; a) |x - 1| + |x - 2| = 1; a) |x + 1| = 2|x - 1| + x;

133*. Raskite didiausi lygties akn: a) |2 - x| + |2x + 1| = + 3; Raskite maiausi lygties akn:
134*. 135*.

a) |x + 1| + |2 - x| - |x + 3 | = 4 ; a) |7 - 2x| = | 5 - 3x| + |x + 2|;

2. Matematikos udavinynas X l - X l l kl.

Raskite lygi sprendinius su visomis leistinosiomis parametro reikmmis:


136*. 137*. 138*. a a a

a2x - a = - 1; a2x - 2ax - a2 = 2a - 3 - x; ax(a - 5) = a2 - 9 - 6x;


+ - +

b) (a3 - a2 - 4a + 4)x = a - 1. b) (a2 + 2)x + a2 = 3ax + 2a - 1. b) a 2 (x + 1) - 2a(x + 3) - 3(x - 3) = 0. ,. 3 x - 2 x-1 2 . b) + - + - = 0. a -2a a-2

139*. 140*.

a a

x+a a+3

=1;

a(a + 1)x2 + - a(a - 1) = 0;

b (a2 - 4)x 2 - 2(a 2 + 4)x + a2 - 4 = 0.


141*.

(a - 1)x2 + 2(2a + 1)x + 4a + 3 = 0; b ax2 - (1 - 2a)x + a - 2 = 0.


a a

142*.

b(x + 3 ) - 4 b + 3 _ x+a x +1 x-2 x-a


-

143*.

x+2 x-1

- +

= 2;

1- 1 - ax 2x + a 2x + 1 0 b) + : = 2. 2x-a 2x-1
LN 2

b)

144*.

ax-1

- +

( 2 +1) x -1
:

x +1 2(-1)
a - x

b) b)

b- 5 x +1
2 a

7 + 3b x-2
l

2bx - 5 x - x - 2

145*.

2( + 1) a+x 4a

a; 1 2 - a x '

a + x

l - ^

a - x

= 2 a .

- a
2

146*.

- a

2 + ax x+2

b) b)

2x 2x + a a22

2x-a

4x 2 - a 2 4x + 8 x-2 1
X2 - 2 x

147*.

a2 + 1

a - 1 x(x - 2 ) 1

a -4 x(2 - x)
1

x-2' 2a+ 6 3-4x'


= 0;

148*.

a(2 + x) -a b +1
-

2-2x 1

b) b) b)

2a
X(X2-4)'

( a - 3 ) ( x + 2)

149*.

+
+

x+a 2x x-2

-a

2-a2

10 44 n - + - + = 0. - 2 + 2 X2 - 4

150*.

3b-4 (b + 1)(X - 2)'

ax + 1
x(x + a)

-1.

2. Lygi sistemos
Isprskite lygi sistemas: 151. a) J 3 x - y = 5, [ 5 x + 2y = 23;
152.

b) j 2 x + y = 8, [3x + 4y = 7. b) i7x + 9y = 8, | 9 x - 8y = 69.

a) (6x - I y = 40, | 5 y - 2 x = -8;

153. a) 154. a)

* + y = 3, 2 * + 2y = 7; * + y = 2, 2 * + 2y = 4;
b )

- = 5, ! 3 * - 3 / = 2.
- = 5,

b, l 3 * b)

3y = 15.

155. a)

[ + = 2, 2 4 + = 2. 6 3

+ = 8; .4 3 156. a) 2* + 3 3y-2 , = 1,
b)

* +1 y +2

= 5,

* ( 2 y - 5) - 2 y ( * + 3) = 2 * +1; 157. a) [ ( * + 3)(y + 5) = (* + l)(y + 8), ( 2 * - 3 ) ( 5 / + 7) = 2 ( 5 * - 6 ) ( / + 1);


b)

3 ( 2 * - 5 ) - 4 ( 3 / + 4)

f(*+ 5 ) ( / - 2 ) = (* +2)(/-1), K * - 4 ) ( / + 7) = ( * - 3 ) ( / + 4).

158. a)

1 1-5
*
*
+

y~6'
_1
:

b)

- = 8, * y

1 _ A

y
+

+ = 51.
* y

159. a)

5
y

= 30,

b)

15

9,

1+ *

=31; y

4 9 -* + -y = 35. = ' 1 j 11 = 0,1


b) b)

160. a)

2 *-y 4

6 *+y 9

27 2* - y 45 2* - y * y = 2,

32 r - = 7, * + 3y 48 * + 3y
- 1.

161. a)

*-y *+y i * 2 + y 2 =13, W = 6;

* 2 + y 2 =5.
b) =16; b)

162. a) fxy = 15,


I *
2

* y = 3, * 2 - y 2 = 8. * + 2 * y + y = 10, * - 2 * y + y = -2.

- /

163. a) [ * + y + * y = 5, [ * + y - * y = 1;

164.

a)

Jx + y - x 2 = 3 , Ix + y + x2 =5;

b) j x + y - y 2 = , [ + + 2 = 5 . b) [ + 2 + xy = 9, | + + = 5. b) j + + 2 = 13, [2 + 3 + 2 = 20.

165.

a)

jx + y + xy = 5, [2x + 3y + xy = 9;

166. a)

i x + y + x 2 =13, [3x + 2 y + 2 = 2 0 ;

167.

a)

Jx 3 + y 3 =9, Ix2 - x y + y2 = 3 ;

168. a) J x 3 + y 3 = 7 2 , Ix 2 - xy + y 2 =12;
169.

a)

Ix 3 - y 3 = 133, [ x - = 7;

170.

a) j x 3 - y 3 =215, { - = 5;

171.

a)

1 x2
+

1 - 3 ~ 2' _ 5 y2 " 4 1 2' 5. 4'

+ = 3'
;

1 1 _10 - + --- ~ 9 b) 1 X 1_ 1 2'

172.

a)

1_A X 1 1 " T + "Z X

1 1 _ 5 + X ~ 4' b) X j 1 4 3' 1 2 _ 1 6' 36' 1 _ _ 5_ 2 "


=

173.

a)

J X
174.

1 2 ~ 6'

8
9' b)

1 2 _1 2 b)
" +

8 9

a)

1 _ 1_ 1 J _J_-JL xf 2 - 36 '

1 _ 1 ~

175.

a)

+
X2

34 15' =34;

25 12

2 + 2 = 25.

176.

a)

x
y X
2

I CO CO

b)

y X 2

X +y 2

= 2,5, = 5. 25 12'
2
=

+ y2 = 10;

177*.

a)

26 y
X
2

X
-y
2

5 ' = 24; 24 5 ' = 26;


=

b)

y
X

- y

= 7. 5
6'

178*.

a)

y X2

b)

y
X

-Vy2


+y

2
=

= 13. 9 ~ 20' = 9. 5,

* _ y

y
2

X
2

*_y
y X
2

X -y
2

X -y

= 5;
10,

X +y =

X+ y =

181*. a)

182*. a)

185*.

a)

xy = 2, 1 y xy = X 2'
X
2

+ xy == 10,

y 2 + xy = 6; = x(x + y ) = 14,
y ( x + y )

= 2;

188*. a) f + = 7, ( x 2 - y 2 ) ( x - y ) = 175;
189*. a)

b) | - = 3,
( x 2 - y 2 ) ( x + y ) = 147. b) 1
+ +

1 2x -

+ = -5,

+ = -1,
= -2.

= 6; 2x -
190*. )

2 +

+ = 3, = -4;

b)

1 + = 2, + 2 + 2

= -3.

2 +
191*. )

x + 2y + z = 4, - 5 + 3z = 1, 2x + 7 y - z = 8;

b) [ x - 2 y + z = 0, 2 x - y + z = 2, 3x + y + 2z = 6. b) (3x + y = 18, + 2z = 7, 4 y - z = 11. b) + y + z = 1, y + z = 3, + y z = 5. b) y X = 5,


ZX = (z- 4 )y + 30,

192*.

2 + = 5,

x + 3z = 16, 5 y - z = 10;
193*.

+ + z = 2, - + z = 4, x + y - z = 6;

194*.

-X

= 5,

zx = ( z - 4 ) y + 30, 2zx = ( 2 z - 4 ) y ;
195*. a)

2zx = (2z - 4)y. b) J 3 u - v = 1,


b - 2 v | = 2.

i2u + v = 7, I b - v | = 2;

3. odiniai udaviniai
Isprskite udavinius: 196. a) Viename rietime yra 2 kartus daugiau satino negu kitame. Jei i kiekvieno rietimo atkirptume po 21 m, tai pirmajame bt 3,5 karto daugiau negu antrajame. Kiek metr satino yra kiekviename rietime? b) Vyresnysis brolis turjo pinig du kartus daugiau negu jaunesnysis. Kai kiekvienas j ileido po 150 Lt, tai vyresniajam liko pinig 2,5 karto daugiau negu jaunesniajam. Kiek pinig i pradi turjo kiekvienas brolis?

197. a) 216 m 2 daras padalytas tris sklypus. Pirmasis sklypas 3 kartus didesnis negu kiti du, o treiasis 20 m 2 didesnis u antrj. Koks kiekvieno sklypo plotas? b) Bandym sklypo plotas 432 ha. Rugiais usta 3 kartus daugiau negu kvieiais ir aviomis, o kvieiais 40 ha daugiau negu aviomis. Kiek hektar usta rugiais, kiek kvieiais ir kiek aviomis? 198. a) parduotuv atve cukraus, kur reikia supilstyti tam tikr skaii maieli. Jei kiekvien maiel bt pilama po 2,5 kg cukraus, tai likt 95 kg, o jei po 3 kg, tai pritrkt 286 kg cukraus. Kiek buvo maieli ir kiek cukraus atveta? b) Jei ant kiekvieno suolo susst po 5 vaikus, tai keturiems nelikt vietos, o jei po 6 vaikus, tai dvi vietos bt laisvos. Kiek yra vaik ir kiek suol? 199. a) kis suplanavo kasdien usti vasarojumi 25 ha. Taiau mechanizatoriai usdavo po 30 ha ir sj baig 3 dienomis anksiau. Kiek hektar buvo usta? b) Vietoj numatyt 250 moni darb pasista tik 200, dl to darbininkai dirbo 25 dienomis ilgiau. Per kiek dien darb atlikt vienas mogus? 200. a) vejai numat kasdien sugauti 60 cnt uvies, taiau kas dien suvejodavo 5 cnt daugiau ir baig darb 3 dienomis anksiau. I viso jie sugavo 120 cnt uvies daugiau, nei buvo numat. Kiek centneri uvies planavo sugauti vejai? b) Per 26 dienas fabrikas privaljo pagaminti tsm tikr skaii detali. Dienos norm virydamas 5 detalmis, per 24 dienas jis vykd uduot ir papildomai pagamino 60 detali. Kiek detali fabrikas turjo pagaminti per 26 dienas? 201. a) I kaimo miest ijo du keleiviai. Pirmasis j jo miest 2 h ilgiau negu antrasis. Pirmo keleivio greitis 4 km/h, o antrojo 6 km/h. Apskaiiuokite atstum tarp kaimo ir miesto, b) Darbininkas nueina i nam fabrik per 50 min, o nuvaiuoja dviraiu per 0,3 h. Dviraiu jis vaiuoja 8 km/h didesniu greiiu, negu eina psias. Kokiu atstumu nuo fabriko gyvena darbininkas? 202. a) I dviej vietovi, tarp kuri atstumas 9 km, tuo paiu metu ivyksta du dviratininkai. Jeigu jie vaiuot vienas prieais kit, tai susitikt po 20 min, o jeigu ta paia kryptimi, tai vienas j pasivyt kit po 3 h. Kokiu greiiu vaiuoja kiekvienas dviratininkas? b) I dviej vietovi, tarp kuri atstumas 6 km, tuo paiu keliu ir ta paia kryptimi ivaiuoja du dviratininkai. Jei jie ivykt tuo paiu metu, tai antrasis pasivyt pirmj po 3 h. Jei antrasis ivaiuot 1 h vliau negu pirmasis, tai pavyt pirmj po 8 h. Kokiu greiiu vaiuoja kiekvienas dviratininkas? 203. a) Turistas ivaiavo i stovyklos miest. Per 40 min jis pasiek kaim. ia paaikjo, kad jis nuvaiavo 1,5 km maiau, negu liko iki miesto. Likus keli turistas vaiavo 1 km/h maesniu greiiu ir atvyko miest per 0,75 h. Koks atstumas nuo stovyklos iki miesto?

b) Motociklininkas ivyko i vieno miesto j kit. Per 1,5 h jis nukeliavo 16,5 km daugiau, negu liko vaiuoti. Padidins greit 4 km/h, motociklininkas likus keli nuvaiavo per 45 min. Kiek kilometr yra nuo vieno miesto iki kito? 204. a) Lktuvas skrenda pavjui 180 km/h greiiu, o prie vj 150 km/h. Apskaiiuokite vjo greit ir savj lktuvo greit. Laikykite, kad ir vjo, ir lktuvo greitis yra pastovus, b) Garlaivis plaukia upe prie srov vidutinikai 14 km/h greiiu, o pasroviui 18 km/h greiiu. Apskaiiuokite ups tkms greit ir garlaivio greit stoviniame vandenyje. 205. a) Garlaivis per 9 h nuplauk 100 km pasroviui ir 64 km prie srov. Antr kart per t pat laik jis nuplauk 80 km prie srov ir 80 km pasroviui. Apskaiiuokite garlaivio greit stoviniame vandenyje ir ups tkms greit, b) Motorin valtis per 2 h 30 min nuplauk 12 km pasroviui ir atgal. Antr kart ta pati valtis per 1 h 20 min nuplauk 4 km pasroviui ir 8 km prie srov. Apskaiiuokite motorins valties greit stoviniame vandenyje ir ups tkms greit. 206. a) Du turistai eina vienas prieais kit i miest A ir B, tarp kuri yra 30 km. Jei pirmasis ieit 2 h anksiau u antrj, tai jie susitikt po 2,5 h nuo antrojo turisto ijimo. Jei antrasis ieit 2 h anksiau u pirmj, tai jie susitikt po 3 h nuo pirmojo turisto ijimo. Kiek kilometr kas valand nueina kiekvienas turistas? b) I dviej miest, tarp kuri atstumas 650 km, tuo paiu metu vienas prieais kit ivyko du traukiniai ir po 10 h jie susitiko. Jei pirmasis traukinys ivaiuot 4 h 20 min anksiau negu antrasis, tai jie susitikt po 8 h nuo antrojo traukinio ivykimo. Kiek kilometr kas valand nuvaiuoja kiekvienas traukinys? 207. a) Tuo paiu metu vienas prieais kit ivyksta du keleiviai: psiasis i vietovs A, dviratininkas i vietovs . Po 3 h jie susitinka vietovje M, kuri nutolusi nuo vietovs A per 1/4 viso kelio tarp vietovi A ir B. Dviratininkas vaiuoja 10 km/h greiiau, negu eina psiasis. Apskaiiuokite psiojo ir dviratininko greit, b) Du dviratininkai ivaiavo vienas prieais kit i dviej kaim, tarp kuri atstumas 38 km. Prajus 1,5 h po pirmojo ir 2 h po antrojo ivykimo, jie susitiko. Kit kart jie ivaiavo vienas prieais kit tuo paiu laiku, ir po 1 h 15 min atstumas tarp j buvo 10,5 km. Apskaiiuokite kiekvieno dviratininko greit. 208. a) Draugai nutar nusipirkti patefon. Jei kiekvienas j duot po 30 Lt, tai pritrkt 40 Lt. Taiau draugai dav po 50 Lt ir nusipirko ne tik patefon, bet ir plokteli rinkin, kuris 140 Lt pigesnis u patefon. Kiek kainavo patefonas? b) Grup moksleivi nutar nusipirkti radijo imtuv. Jei kiekvienas j duot po 35 Lt, tai pritrkt 30 Lt, jei po 40 Lt, tai galt nusipirkti ir radijo imtuv, ir atsargini detali komplekt, kuris 15 kart pigesnis u radijo imtuv. Kiek kainuoja radijo imtuvas? 209. a) Dvi brigados turjo nukasti bulves per 16 h. I pradi 36 h dirbo viena brigada, po to prie jos prisijung kita. Abi dirbo dar 4 h. Per kiek valand galt nukasti bulves kiekviena brigada, dirbdama atskirai?

b) Dvi maininks, dirbdamos kartu, perrao rankrat per 8 h. Jei jos dirbt kartu tik 2 h, tai likusi rankraio dal pirmoji mainink galt perrayti per 18 h. Per kiek laiko gali perrayti vis rankrat kiekviena mainink, dirbdama atskirai? 210. a) Atuonias valandas vanduo tekjo basein vienu vamzdiu, po to buvo paleistas ir antruoju. Abiem vamzdiais baseinas buvo pripildytas per 4 h. Jei antrojo vamzdio iaupas bt atsuktas prajus 10,5 h po pirmojo paleidimo, tai abiem vamzdiais baseinas prisipildyt per 3 h. Per kiek laiko kiekvienu vamzdiu atskirai galima pripildyti basein? b) Tuo paiu metu atsukus tekamj iaup ir atidarius itekamj vamzd, vonia pripildoma vandens per 36 min. Jeigu iaupas ir vamzdis bt atviri 6 minutes, po to itekamasis vamzdis udarytas, tai vonia prisipildyt vandens per 10 min. Per kiek minui ji prisipildyt, jeigu tekamasis iaupas bt atsuktas, o itekamasis vamzdis udarytas? 211. a) Dvienklio skaiiaus skaitmen suma lygi 12. Jei i to skaiiaus atimsime 18, tai gausime skaii, urayt tais paiais skaitmenimis, tik atvirkia tvarka. Raskite t skaii, b) Dvienklio skaiiaus deimi skaitmuo 2 kartus didesnis u vienet skaitmen. Jei jo skaitmenis sukeisime vietomis, tai gausime skaii, 36 vienetais maesn u t dvienkl skaii. Raskite t skaii. 212. a) Dvienklio skaiiaus vienet skaitmuo 2 vienetais didesnis u deimi skaitmen, o dvienklio skaiiaus ir jo skaitmen sumos sandauga lygi 144. Raskite t dvienkl skaii, b) Dvienklio natraliojo skaiiaus skaitmen kvadrat suma lygi 52, o deimi ir vienet skaitmen skirtumas lygus 2. Raskite t skaii. 213. a) Jei sugalvot skaii padauginsime i 3, gautos sandaugos deinje paraysime 2, po to gaut skaii padalysime i 19 ir prie dalmens pridsime 7, tai gausime skaii, 3 kartus didesn u pradin. Raskite sugalvot skaii. b) Jeigu prie sugalvoto dvienklio skaiiaus i kairs priraysime 2, tai gautas trienklis skaiius bus 9 kartus didesnis u pradin. Koks dvienklis skaiius sugalvotas? 214. a) Jei dvienklio skaiiaus skaitmenis sukeistume vietomis ir gaut skaii pridtume prie pradinio skaiiaus, tai gautume 77. Jei pradin dvienkl skaii padalytume i skaiiaus, gautojo skaitmenis sukeitus vietomis, tai gautume dalmen 2 ir liekan 2. Raskite t dvienkl skaii, b) Dvienkl skaii padalij i jo skaitmen sumos, gautume dalmen 4 ir liekan 3. Jei skaii, sudaryt i t pai skaitmen, tik atvirkia tvarka, padalytume i pradinio skaiiaus vienet ir deimi skaitmen skirtumo, tai gautume dalmen 26 ir liekan 1. Raskite pradin dvienkl skaii. 215. a) Nupirkta dviej ri preki: pirmosios ries u 210 Lt, antrosios u 156 Lt. Pirmosios ries preki pirkta 3 kg daugiau negu antrosios; vienas kilogramas pirmosios ries preki kainavo vienu litu brangiau. Kiek kilogram kiekvienos ries preki nupirkta? b) Mork nupirkta 10 kg daugiau negu bulvi. U bulves sumokta 24 Lt, u morkas 43,5 Lt. 1 kg mork yra 25 ct brangesnis u 1 kg bulvi. Kiek kainuoja 1 kg bulvi ir 1 kg mork?

216. a) Dvi organizacijos pirko bilietus parod. Pirmoji organizacija u juos sumokjo 300 Lt, o antroji 180 Lt. Antroji pirko 10 biliet maiau ir u kiekvien biliet sumokjo 1 Lt pigiau negu pirmoji. Kiek biliet pirko kiekviena organizacija? b) Mano daro plotas lygus 280 m 2 , o kaimyno 360 m 2 . Mes pradjome j kasti tuo paiu metu; kaimynas kasdien sukasdavo 10 m 2 daugiau negu a, bet a baigiau darb pusdieniu anksiau. Kok plot kasdien suksdavau a ir kok mano kaimynas? 217. a) Kasdien perskaitydavau tiek pat puslapi knygos. Jei kiekvien dien perskaityiau 16 puslapi daugiau, tai i 480 puslapi knyg biau perskaits penkiomis dienomis anksiau. Kiek dien skaiiau knyg? b) Vaik nam aukltini avalynei pirkti buvo paskirta 3120 Lt, taiau paaikjo, kad avalyns pora 5 litais pigesn, todl u t pai sum nupirkta 4 poromis avalyns daugiau. Kiek por avalyns buvo numatyta pirkti? 218. a) Keletas moni turjo sumokti u ekskursij po lygiai 240 Lt. Du i j neatvyko, todl kitiems teko primokti dar po 4 Lt. Kiek moni sumokjo u ekskursij? b) Per tam tikr laik kis turjo apsti javais 200 ha. Kasdien apsdamas 5 ha daugiau, jis baig sj 2 dienomis anksiau numatyto laiko. Per kiek dien kis apsjo javais numatyt plot? 219. a) Atstumas tarp dviej geleinkelio stoi yra 150 km. Greitasis traukinys j nuvaiuoja 45 min greiiau negu paprastas keleivinis. Paprastas keleivinis traukinys kas valand nuvaiuoja 10 km maiau u greitj. Kokiu greiiu vaiuoja kiekvienas traukinys? b) Du automobiliai ivyko i vieno miesto kit. Atstumas tarp miest 560 km. Pirmasis automobilis vaiavo 10 km per valand greiiau u antrj, todl atvyko 1 valanda anksiau. Apskaiiuokite kiekvieno automobilio greit. 220. a) Tarp miest ir yra 60 km. I miesto A vienu metu ivaiavo du dviratininkai. miest B j i e turjo atvykti tuo paiu metu. Pirmasis atvaiavo B laiku, o antrasis 1 h pavlavo, nes kiekvien valand 2 km atsilikdavo nuo pirmojo. Kiek kilometr per valand nuvaiuodavo kiekvienas dviratininkas? b) Du lktuvai vienu metu iskrido i aerodromo vietov, esani u 1600 km. Vienas j skrido 80 km/h greiiau u kit, todl numatyt vietov atvyko 1 h anksiau. Apskaiiuokite kiekvieno lktuvo greit. 221. a) I miest A \r B tuo paiu metu vienas prieais kit ivaiavo du automobiliai. Po valandos jie susitiko ir nesustodami vaiavo toliau tuo paiu greiiu. Pirmasis atvyko miest B 27 min vliau negu antrasis miest A. Atstumas tarp miest 90 km. Apskaiiuokite kiekvieno automobilio greit, b) I vietovi A ir B, tarp kuri atstumas 28 km, tuo paiu metu vienas prieais kit ivaiavo du dviratininkai. Po valandos jie susitiko ir nesustodami tuo paiu greiiu vaiavo toliau. Pirmasis atvyko vietov B 35 min anksiau negu antrasis vietov A. Kokiu greiiu vaiavo kiekvienas dviratininkas? 222. a) I dviej vietovi A ir B, tarp kuri atstumas 24 km, tuo paiu metu vienas prieais kit pasiuniami du automobiliai. Po abiej susitikimo automobilis, ivaiavs i A, atvyko B per 16 min, o antrasis A per 4 min. Apskaiiuokite kiekvieno automobilio greit.

b) I dviej aerodrom tuo paiu metu vienas prieais kit iskrido diriablis ir mokomasis lktuvas. Iki abiej susitikimo diriablis buvo nuskrids 100 km maiau u lktuv. Likus keli lktuvas nuskrido per 1 h 20 min, o diriablis per 3 h. Apskaiiuokite lktuvo bei diriablio greiti. 223. a) I dviej vietovi A ir B tuo paiu metu vienas prieais kit ijo du turistai. Kai jie susitiko, paaikjo, kad pirmasis nujo 4 km maiau u antrj. Toliau eidamas tuo paiu greiiu, pirmasis turistas atvyko B po 4 h 48 min, o antrasis po 3 h 20 min. Raskite atstum nuo A iki B. b) I vietovi ir B vienas prieais kit jo du keleiviai. Pirmasis ijo i A 6 valandomis vliau negu antrasis i B ir iki susitikimo nujo 12 km maiau u antrj. Po susitikimo jie jo toliau tuo paiu greiiu. Pirmasis atvyko B per 8 h, o antrasis A per 9 h. Koks atstumas yra tarp A ir B? 224. a) Atstumas tarp dviej prieplauk 80 km. Garlaivis nuplaukia atstum pirmyn ir atgal per 8 h 20 min. Ups tkms greitis 4 km/h. Koks yra garlaivio greitis stoviniame vandenyje? b) Motorin valtis, kurios greitis stoviniame vandenyje 20 km/h, per 6 h 15 min nuplauk i vienos prieplaukos kit ir nesustojusi gro atgal. Atstumas tarp prieplauk lygus 60 km. Koks ups tkms greitis? 225. a) Atstumas tarp dviej prieplauk yra 21 km. Per 4 h kateris nuplaukia i vienos prieplaukos antr, ia pastovi 30 min ir sugrta atgal. Ups
1

tkms greitis 2 km/h. Apskaiiuokite katerio greit stoviniame vandenyje. b) Valtis, kurios greitis stoviniame vandenyje lygus 5 km/h, per 20 h nuplauk 42 km pasroviui ir sugro. Raskite ups tkms greitj. 226. a) Per 5 h garlaivis nuplauk 48 km upe pasroviui ir tiek pat prie srov. Ups tkms greitis 4 km/h. Koks garlaivio greitis stoviniame vandenyje? b) Per 8 h valtis nuplauk 22,5 km prie srov ir 28,5 km pasroviui. Ups tkms greitis 2,5 km/h. Kokiu greiiu valtis plaukia stoviniame vandenyje? 227. a) Du darbininkai turjo atlikti tam tikr darb. Keturias dienas jie dirbo drauge, po to antrasis darbininkas buvo perkeltas kit cech. Kad ubaigt darb, pirmasis darbininkas turjo dirbti dar 2 dienas. Per kiek laiko t darb bt atliks kiekvienas darbininkas, dirbdamas atskirai, jeigu yra inoma, kad pirmasis galt j atlikti 3 dienomis anksiau u antrj? b) Du sunkveimiai turjo perveti krovinius. 5 h jie dirbo drauge, po to 50 min tik pirmasis. Per kiek laiko iuos krovinius galt perveti kiekvienas sunkveimis atskirai, jeigu pirmasis juos pervet 2 h greiiau negu antrasis? 228. a) Vandentiekio bakas pripildomas dviem vamzdiais per 2 h 55 min. Pirmasis vamzdis gali pripildyti j 2 h greiiau negu antrasis. Per kiek laiko gali pripildyti bak kiekvienas vamzdis atskirai? b) Dviem mokini grupms buvo pavesta apeldinti mokyklos sklyp. Dirbdamos drauge, jos atlikt t darb per 6 dienas. Pirmoji grup, dirbdama atskirai, gali atlikti j 5 dienomis greiiau u antrj. Per kiek dien kiekviena grup apeldint sklyp, dirbdama atskirai?

229. a) Dvi kuliamosios gali ikulti nupjautus kvieius per 4 dienas. Jeigu pus vis kviei ikult viena kuliamoji, o kit pus kita, tai darbas bt atliktas per 9 dienas. Per kiek dien ikult visus kvieius kiekviena kuliamoji atskirai? b) Du darbininkai kartu gali atlikti jiems pavest darb per 12 dien. Jeigu pus tos uduoties atlikt vienas darbininkas, o kit pus kitas, tai visas darbas bt padarytas per 25 dienas. Per kiek dien i uduot gali vykdyti kiekvienas darbininkas atskirai? 230. a) Pirmu vamzdiu baseinas pripildomas 15 valand greiiau negu antru. Pirmas vamzdis veik 10 h, paskui buvo udarytas ir paleistas antras vamzdis, kuris pripild likusi baseino dal per 30 h. Per kiek valand gali pripildyti tui basein kiekvienas vamzdis atskirai? b) Bake yra du iaupai. Pro vien vanduo teka, pro kit iteka. Atsukus abu iaupus, pilnas bakas per 24 minutes itutjo. Pro antr iaup vanduo i pilno bako iteka 2 minutmis greiiau, negu pro pirm pripildomas tuias bakas. Per kiek minui galima pripildyti tui bak, atsukus tik pirm iaup? 231. a) Dvienklio skaiiaus skaitmen suma lygi 8. Padaugin t skaii i skaiiaus, gauto sukeitus jo skaitmenis vietomis, gauname 1855. Raskite t skaii. b) Dvienklio skaiiaus skaitmen suma lygi 5. Padaugin t skaii i skaiiaus, gauto sukeitus jo skaitmenis vietomis, gauname 736. Raskite t skaii. 232. a) Du mokiniai per atostogas kartu udirbo 465 Lt. Pirmasis j gavo 86% antrojo udirbtos sumos. Kiek daugiau u pirmj gavo antrasis mokinys? b) Dviejose mokyklose mokosi 1564 mokiniai. Pirmosios mokyklos mokini skaiius sudaro 84% antrosios mokyklos mokini skaiiaus. Kiek mokini daugiau yra antroje mokykloje? 233. a) 4 litrai skiedinio, turinio 35% vandens, sumaiyti su 6 litrais skiedinio, kuriame yra 30% vandens. Kiek procent vandens yra gautame miinyje? b) 3 litrai 70% druskos tirpalo buvo sumaiyta su 2 I 90% druskos tirpalo. Kiek procent druskos turi gautas tirpalas? 234. a) Inde buvo 7 litrai 63% rgties tirpalo. Berniukas 1 litr jo nupyl, po to ind pyl 1 litr vandens. Kiek procent rgties turi gautas miinys? b) 3 litrai 20% vandeninio jodo tirpalo sumaiyti su 2 I vandens. Kiek procent jodo bus gautame tirpale? 235. a) Dviratininkas pirmj dien nuvaiavo 20% viso kelio, antrj 40% likusios kelio dalies, o treij paskutiniuosius 60 km. Kiek kilometr dviratininkas nuvaiavo per tris dienas? b) Turistas pirmj dien nujo 40% viso kelio, antrj 60% likusio kelio, o treij paskutiniuosius 12 km. Kiek kilometr turistas nujo per tris dienas? 236. a) Keliais procentais turime padidinti skaii 15, kad gautume skaii, lyg 60% skaiiaus 35? b) Keliais procentais reikia sumainti skaii 60, norint gauti skaii, lyg 150% skaiiaus 8?

I 22 kg viei gryb gauname 2,5 kg diovint gryb, kuriuose yra 12% vandens. Kiek procent vandens yra vieiuose grybuose? vieiuose grybuose yra 90%, o diovintuose 12% vandens. Kiek kilogram diovint gryb gaunama i 22 kg viei gryb? Berniuk skaiius sudaro 60% mergaii skaiiaus. Kiek procent vis mokini sudaro mergaits? Grups vyr skaiius lygus 20% mergin skaiiaus. Kiek procent grups moni sudaro vyrai? Miesto gyventoj skaiius per dvejus metus padidjo nuo 20 000 iki 22 050. Apskaiiuokite, kiek procent vidutinikai per metus padidjo io miesto gyventoj skaiius? Taupomasis bankas kiekvien met pabaigoje indlininkams priskaiiuoja 2% palkan. Per 2 metus indlininkas gavo 8,08 Lt palkan. Koks buvo jo indlis? Du kartus i eils prek buvo atpiginta po tiek pat procent, taigi jos kaina sumajo nuo 100 Lt iki 64 Lt. Po kiek procent prek buvo piginama kiekvien kart? Du kartus i eils prek buvo pabranginta po tiek pat procent, taigi jos kaina padidjo nuo 38 400 Lt iki 60 000 Lt. Po kiek procent prek buvo branginama kiekvien kart? Preks kaina i pradi sumainta 20%, po to 15%, po kurio laiko dar 10%. Kiek procent i viso buvo sumainta preks kaina? Pirm kart preks kaina buvo sumainta 15%, o antr 20%. Kiek procent i viso atpigo prek? Metalo rda turi 40% priemai, o i jos ilydytas metalas 4% priemai. Kiek metalo gaunama i 24 ton rdos? Perdirbus 38 tonas antrosios ries aliavos, turinios 25% priemai, gauta 30 ton pirmosios ries aliavos. Kiek procent priemai buvo pirmosios ries aliavoje? Dvejus metus gamykla didino produkcijos apimt po tiek pat procent, 0 treiaisiais 50%. Per iuos trejus metus produkcijos apimtis padidjo 216%. Po kiek procent ji buvo didinama pirmuosius dvejus metus? 1 ketvirt gamykla ileido 1000 gamini, o Il 10% daugiau. III ir IV ketvirt gamybos apimtis buvo padidinta po tiek pat procent. Apskaiiuokite, po kiek procent ji buvo didinta, jei IV ketvirt gamykla ileido 1584 gaminius. Produktas A buvo atpigintas du kartus po 15%, o produktas B, kainavs i pradi tiek pat, kiek ir A, vien kart. Po kain mainimo B buvo 5% pigesnis u A. Kiek procent buvo sumainta produkto B kaina? Prek, kainavusi 625 Lt, buvo atpiginta du kartus po tiek pat procent. Atpiginta dar 5%, ji kainavo 380 Lt. Po kiek procent buvo mainta preks kaina i pradi? P e r t a m tikr laik motociklininkas numat nuvaiuoti 90 km. Nuvaiavs 60% io atstumo, jis 5 min stovjo. Likusi kelio dal vaiuodamas 6 km/h didesniu greiiu, motociklininkas laiku atvyko j numatyt viet. Kokiu greiiu motociklininkas vaiavo i pradi?

b) Traukinys ivyko i stoties A stoties B kryptimi. Nuvaiavs 300 km, kurie sudaro 75% viso kelio, jis buvo pusvalandiui sustabdytas. Nordamas laiku atvykti stot B, mainistas padidino greit 10 km/h. Koks buvo pradinis traukinio greitis? 244. a) Per tam tikr laik traukinys turjo nuvaiuoti 720 km tarpustot. Nuvaiavs 75% viso kelio, 15 min jis stovjo. Po to mainistas padidino greit 10 km/h ir stotel atvaiavo nepavlavs. Kiek laiko traukinys utruko tarpustotje? b) Motociklininkas nuvaiavo 150 km nuotol nuo M iki N tam tikru vidutiniu greiiu. Grdamas 60% to kelio jis vaiavo tuo paiu greiiu, po to 5 km/h didesniu greiiu. Kelyje i N \ M utruko 8 min maiau negu kelyje i M N. Per kiek laiko motociklininkas nuvaiavo i M N ir atgal? 245. a) Moksleiviai iki numatyto termino turjo nuravti dar. Dl lietaus jie pradjo darb 2 dienomis vliau, taiau kasdien virydavo norm 2 ha. Likus vienai dienai iki numatyto termino, buvo nuravta 49 ha. Tai sudar 98% viso darbo. Per kiek laiko moksleiviai turjo nuravti dar? b) Kombaininink brigada numat laik, per kur gali nuimti javus nuo 540 ha. Numusi 30% derliaus, ji gavo dar vien kombain ir kiekvien dien nuimdavo jav 9 ha daugiau negu i pradi. Todl darb baig 1 diena anksiau. Per kiek dien brigada num jav derli? 246. a) Dviratininkas planavo nuvaiuoti nuo turistins bazs A iki turistins bazs B per 4 h. Nukeliavs 30 km, jis turjo 3 km/h sumainti greit, nes kelias jo kaln. Dl to atvyko turistin baz B puse valandos vliau, negu buvo numats. Koks nuotolis tarp i turistini bazi? b) Motociklininkas i vietovs M vietov N nuvaiavo per 5 h. Grdamas pirmuosius 36 km jis vaiavo tuo paiu greiiu, po to 3 km/h j padidino, todl sugaio 15 min maiau negu kelyje i M N. Kokiu greiiu motociklininkas vaiavo i pradi?
247*.

a) U preki ikrovim darbininkams sumokta a Lt. Kadangi darb atjo 3 darbininkais maiau, tai kiekvienas atvyks gavo 3 Lt daugiau, negu buvo numatyta. Kiek darbinink krov prekes? b) achmat turnyre suaista a partij. Kiekvienas achmatininkas aid po vien partij su visais kitais. Kiek moni dalyvavo turnyre? a) Per 2 h valtis nuplauk a km eeru ir 0,5a km upe, tekania eer. Ups tkms greitis lygus 3 km/h. Apskaiiuokite valties greit eere, b) I gyvenviets, esanios ant ups kranto, iplauk kateris. 12 km jis nuplauk upe pasroviui, po to pus io atstumo intaku. Visa kelion truko 2 h. Ups ir intako tkms greitis lygus c km/h. Raskite katerio greit stoviniame vandenyje. a) Darbininkas A pavest darb dirba ir b dien ilgiau negu darbininkas sugaita tiek pat laiko, kiek vienas darb darbininkas S, dirbdamas 3 dienomis ilgiau negu darbininkas B C. A ir B, kartu atlikdami darb, darbininkas C. Per kiek laiko atlieka atskirai?

248*.

249*.

b) Du skirtingos galios traktoriai gali suarti lauk per t dien. Jeigu pus lauko suart pirmasis traktorius, o kit pus antrasis, tai is darbas bt atliktas per 5 dienas. Per kiek dien vis lauk suart galingesnis traktorius?
250*.

a) Nupirkta dviej ri preki: pirmos ries u 45 Lt ir antros u 20 Lt. Pirmos ries preki buvo 1 kg daugiau negu antros. Be to, 1 kg pirmos ries preki a Lt brangesnis negu 1 kg antros ries preki. Kiek kilogram antros ries preki nupirkta? Kaip priklauso sprendini skaiius nuo a reikmi (a > 0)? b) Vienas turistas nujo 18 km, o kitas 32 km. Pirmasis kelyje utruko 1 h maiau negu antrasis ir jo a km/h maesniu greiiu. Raskite pirmojo turisto greit. Kaip priklauso sprendini skaiius nuo a reikmi (a > 0)?

4 . Iracionaliosios lygtys
Isprskite lygtis:
251. 252.

a) / 7 - x ) / - 4x -

=x-V,
X2

b) V x + b) b)

= + 4;

V+ 4x?
Vl3^ x+1

5.
x-1. = 1.

253. 254.

a)

V^P

+1

= 1;
= 5;

a) x - V x + 1

b) 1 Vi + 5x =x. b) x = V3 x - 2 . b) X - J 2x +15 = 0 b) b b b b b

255. a) = j 5 | x | - 6 ;
256.

a) = V|x| + 6;

257. a) = ^ j x - 6 ) ; 258. a) V|x-2| = x - 2 ;


259. a) V | x - 4 | = 4 - x ;

6 - x | =0.
- J l 3 - + 3 = .

260. a) V(*~3) 2 = 3 - ;
261. a) Vx 1 -J2x + 6 = + 3;

+ = 5. =x-5.

5-)

V x - 3 V2x + 2 = x + 1. V x - X = -6.
/ - 4

262. a) V x + 2 = x;
263.

a)

3 Vx - 1
2V x + 2

2 Vx + 3
/-2

- 5 4Vx - 9'

4(Vx - 2)

264.

a) V x - + V2 + x = 0; V2 + x

Vx- 9 V x + 8 - V x - 8 = Ve. Vx-2+V3x-2=2.

265. a) Vx + 4 - V x - 4 =2; 266. a) V x - 1 + Vx + 3 = 2;

267. a) / + 1 = 1 + Vx + 4; 268. a) + 2 - 2 / + 2 = 8; 269. a) x - 2 V x ^ 1 = 1 ; 270. a) 2 - 1 2 +Vx 2 - 1 2 =6; 271. a) 2 - 2 V x 2 - 7 = 1 0 ; 272. a) 2 - + 1 + /2 - x + 1 =2; 273*. a) 2 - + Vx 2 - x + 2 = 4; 274*. a) 275. a) 276. a) 277. a) b) 278. a) b) 279*. a) 4- 2+ +, = 2; 2+ V 4- 1 1 1 - V l - 2 1 + Vr + X2 /1 / - / - 2 / - / - 4 V* / + 2 -/ / / + 2-/
+

b) / 2 - 3 + /4 + 1 = 4. b) + 2 - 2/ = 7. b) - 2 / + 1 = 2 . b) 2 - 5 + /2 - 5 = 6 . b) 2 - 2 V x 2 - 9 = 17. b) 2 - + 4 + Vx 2 - + 4 = 6 . b) X2 - + Vx 2 - x - 2 = 8 .
b)

J ^ + J = 2.

i+Vi-x2 -/1 + 2

/3. 2' * = 2;

4+ V6-x /2 1 1 b) 2 2 2 + V4-X *2 2 - "- X 2 = 4. b) I " X+ Vl + x 2 X-/'+ 2

/ + / - 2
-

/' /
=

/ + / - 4 Vx / + 2 +/ / / + 2 +/

_2 b) Vx 2 +2 + 1 - Vx 2 - 4 x + 4 = 3 . b) V x 2 " - V x - 2 = 0.

/2 - 2 + 1 + /2 + 2 + 1 = 2; 280. a) V x 7 - V x - 6 = 0; 281. a) - 1 ) 2 - 3 ^ x ^ 1 + 2 = 0;

b) V( x+1 ) 2 - Vx~+1 - 2 = 0. b) Vx-2 -4Vx-2 + 3 = 0.


b) ( x 2 - 4 ) V x + 1 = 0. b) ( 1 6 - X 2 ) V 3 - X = 0. b) (16-X 2 )VX 2 + 4 x - 5 = 0. b) (x 2 - 6 x + 5 ) V l 6 - x 2 = 0 . b) V ( 3 - x ) 2 = 5 - x .

282*. a) / + 1 - 3 V x 7 l + 2 = 0;
2 283. a) ( - 1 ) / 2 - 1 =0; 2 284. a) ( 9 - ) / 2 - = 0;

285. a) (2 -9)/ 2 - 5 + 4 = 0; 286. a) ( 2 - 4x + 3)Vx2 - 4 = 0; 287. a) V ( x - 2 ) 2 = x - 4 ;

288. a) A / ( * - 2 ) 2 + 289*. a) |1-X| + a /(3 - x) 2 = 4 ; 290*. a) * - 2 ) 2 + * " ? ) 291*. a) V ( 3 - x ) 2 292*. a) x - 3 - 6 = 293. a) X 2 - 5 x + 6 = A * - 3) 2 ; 294. a) X 2 - 7x = ^( x - 4 ) 2 - 1 2 ; 295. a) X 2 - 6 x + 5 = / 2 - 2 x + 1; 296*. a) (x2-3x + 2f =x-V,
+ 2

b) b) b) b) b)

V(X-3)2+V(3-X)2=8. V ( x - 2 ) 2 + |5 - X = 7. V(X-2)2+V(3-X)2=3. V(1-X)2+V(3-X)2=5. V(x-6)2 - 8 = -4.

=/;

# - X )

= 4 ;

b) 2 - 6 x + 5 = V ( 1 - X ) 2 b) X 2 - 3 x = V ( x - 1 ) 2

-2.

2 b) X 2 - 7 + 12 = / - 8 + 16

b) -Jx2 - 5x + 4) 2 b)

=x-1.

297. a) = ^ S x - 6 ; a) f ( x ) = yfx, g(x) = x- 2;

=a

/8x -15.

298. Raskite funkcij f(x) ir g(x) grafik susikirtimo tak koordinates: b) f(x) = , g(x) = - 6. 299. Raskite koordinates tak, kuriuose funkcijos f(x) grafikas kerta Ox a: a) f ( x ) = V x ^ + j x j - 6 ; 300. a) Raskitelygties b) Raskitelygties
2

b) f ( x ) = 2 V x * - | x | - 5 . - - 4 + / 2 - + 2 = 0 akn skirtumo modul.

x 2 - x - 8 + Vx 2 - x - 2 = 0 akn sandaug.

3. Matematikos udavinynas XlXll kl.

III

s k y r i u s

Progresijos
1 . Aritmetin progresija
301. a) Aritmetins progresijos a 2 = 5, a7 = 20. Raskite a 10 . b) Aritmetins progresijos a 3 = 15, a 8 = 5. Raskite 1 302. a) Aritmetins progresijos S 1 3 - S 12 = 28, an + 4 = anty Raskite a r b) Aritmetins progresijos S17 - S16 = - 4 , a n+1 = an - 1,5. Raskite a 19 . 303. a) Aritmetins progresijos S 1 0 - S 9 = 10, S11 - S 10 = 11. Raskite d. b) Aritmetins progresijos S 40 - S39 = - 8, S41 - S 40 = 0. Raskite d. 1 304. a) Aritmetins progresijos S 1 9 - S18 = 125, a n+1 = ~ + a n Raskite S 10 . b) Aritmetins progresijos S17 - S 16 = - 4 , a n+1 = an - 1,5. Raskite S 11 . 305. a) Aritmetins progresijos a3 + a 5 = 12, a 4 + a 6 = 18. Raskite a 10 . b) Aritmetins progresijos a3 + a 7 = 20, a 5 + a 9 = 36. Raskite 1 306. a) Aritmetins progresijos a 2 + a7 = 24. Raskite S 8 . b) Aritmetins progresijos a 3 + a9 = 18. Raskite S 11 . 307. a) Aritmetins progresijos pirmj n nari suma apskaiiuojama pagal formul Sn = 0,5n 2 - 3n. Raskite a 4 . b) Aritmetins progresijos pirmj n nari suma apskaiiuojama pagal formul S n = 4n 2 - 3n. Raskite a 10 . 308. a) Aritmetins progresijos pirmasis narys lygus 2,4, o skirtumas 0,4. Kiek ios progresijos nari, pradedant pirmuoju, reikia sudti, norint gauti sum, lygi 16? b) Aritmetins progresijos pirmasis narys lygus 1,2, o skirtumas 0,3. Kiek ios progresijos nari, pradedant pirmuoju, reikia sudti, norint gauti sum, lygi 18? 309. a) Aritmetins iuokite jos b) Aritmetins iuokite jos progresijos pirmasis narys lygus nari nuo 8-ojo iki 22-ojo imtinai progresijos pirmasis narys lygus nari nuo 9-ojo iki 24-ojo imtinai 6, o skirtumas 7. Apskaisum. 5, o skirtumas 8. Apskaisum.
O

310. a) Aritmetins progresijos skirtumas lygus 1,5, o pirmojo ir treiojo nario sandauga 10. Apskaiiuokite progresijos pirmj dvideimties nari sum. b) Aritmetins progresijos skirtumas lygus 1,25, o pirmojo ir penktojo nario sandauga 14. Apskaiiuokite progresijos pirmj penkiolikos nari sum. 311. a) Apskaiiuokite vis nelygini natralij skaii, maesni u 80, sum. b) Apskaiiuokite vis lygini natralij skaii, maesni u 90, sum. 312. a) Aritmetins progresijos pirmj n nari suma apskaiiuojama pagal formul Sn = 11 n + n 2 ; an = 50. Raskite n. b) Aritmetins progresijos pirmj n nari suma apskaiiuojama pagal formul Sn = 5 n + n 2 ] an-1 = 20. Raskite n. , '

313. Isprskite lygtis: a) 1 + 3 + 5 + ... + (2x - 1) = 81; b) 1 + 3 + 5 + ... + = 121. 314. a) Daugiakampio perimetras lygus 158 cm, o jo kratini ilgiai sudaro aritmetin progresij, kurios skirtumas 3 cm. Ilgiausioji daugiakampio kratin lygi 44 cm. Kiek kratini turi daugiakampis? b) Daugiakampio gretim vidaus kamp laipsni skaiiai sudaro aritmetin progresij, kurios pirmasis narys lygus 120, o skirtumas 5. Kiek kratini turi daugiakampis? 315. a) Kasmet gimimo dien kiekvienai dukteriai, pradedant nuo penkeri met, motina dovanoja tiek knyg, kiek dukteriai sukanka met. Trij jos dukter metai sudaro aritmetin progresij, kurios skirtumas lygus 2. Kiek met turjo kiekviena dukt, kai i t dovan susidar biblioteka, kurioje buvo 139 knygos? b) Moksleivis pam i bibliotekos 400 puslapi knyg. Pirmj dien jis perskait 60 puslapi, o vliau kasdien po 10 puslapi daugiau negu prajusi dien. Per kiek dien moksleivis perskait vis knyg? 316. a) I dviej tak, tarp kuri atstumas 55,5 m, tuo paiu metu vienas prieais kit ima judti du knai. Pirmasis knas per pirmj sekund nueina 30 dm, o toliau kas sekund 5 dm daugiau negu per prajusi. Antrasis knas per pirmj sekund nueina 60 dm, o toliau kas sekund 4 dm maiau negu per prajusi. Po kiek sekundi knai susitiks? b) I dviej vietovi, tarp kuri yra 268 km, vienas prieais kit ivaiavo du dviratininkai. Vienas dviratininkas pirmj valand nuvaiavo 30 km, o toliau kas valand greit didino 2 km/h; kitas dviratininkas pirmj valand nuvaiavo 40 km, o toliau kas valand greit maino 4 km/h. Po kiek laiko jie susitiko?

2. Geometrin progresija
317. Raskite geometrins progresijos vardikl, kai: a) b 2 = 2, b s = 16; b ) b 3 = 3, b 6 = 81. 318. Raskite geometrins progresijos pirmj nar, kai: a) b 3 = 2, b6 = 16; b) b 2 = 3, b3 = 81. 319. Apskaiiuokite geometrins progresijos nari sum, kai: a) b, = 3, Q = 2, n = 6; b) b 1 = 8, = A1 n = 5.

320. Raskite geometrins progresijos vardikl, kai: a) b, = 1,5, b, = 96; b) b, = 12, b 4 = 96. 321. Apskaiiuokite geometrins progresijos nari sum, kai: a) b, = 1,5, n = 4, b 4 = 96; b) b, = - 1 , 5 , n = 4, b 4 = 96.

322. Raskite geometrins progresijos pirmj nar, kai: a) q = 4, b 7 = 1024; b) b 10 = 7.

323. Apskaiiuokite geometrins progresijos nari sum, kai:

a) = 7
b) q = 4, a) n = 8, b) n = 5,

n = 10,
n = 7, q = 2, q=

b10 = 7;
b 7 = 1024. S8 = 765; S4 = | .

324. Raskite geometrins progresijos pirmj nar, kai:

325. Raskite geometrins progresijos paskutinj nar, kai: a) n = 4, b) n = 8, a) b, = 3, b) b 1 = 2, q=-, q = 2, b n = 96, ,

S4 = 65; S8 = 765. S n = 189; Sn = 3 ^ ?

326. Kiek nari turi geometrin progresija, kurios:

327. Kiek nari turi geometrin progresija, kurios: a) q = 2, b) < = ^ . 7 bn = 96, bn = 0,25, Sn = 189; Sn=7|?

328. Apskaiiuokite geometrins progresijos nari sum, kai: a) b 3 = 4, b 6 = 32, n = 5; b) b 2 = 8, b 5 = 1, n = 4. 329. a) Geometrins progresijos S10 - Sg = 15, q = 2. Raskite 1 b) Geometrins progresijos S11 - S10 = 5. Raskite b 12 . 330. a) Geometrins progresijos b 2 = 2, S5 - S4 = 16. Raskite S7. b) Geometrins progresijos b 3 = 9, S6 - S5 = 243. Raskite S 4 . 331. a) Geometrins Sn -h). b) Geometrins progresijos nari suma apskaiiuojama Raskite bs. progresijos nari suma apskaiiuojama pagal formul pagal formul

S n = ^ ( 2 n - 1 ) . Raskite b 4 . 332. a) Geometrins progresijos S 5 - S4 = 16, b, = 2. Raskite q. b) Geometrins progresijos S 6 - S5 = 81, b3 = 3. Raskite q. 333. a) Geometrins progresijos b 1 = 2, bn+1 = 2b n . Raskite b 5 . 1 b) Geometrins progresijos b 1 = 16, b n + 1 = - b n . Raskite S3. 334. a) Geometrins progresijos pirmj n nari suma apskaiiuojama pagal formul Sn = - ( 2 " - i ) . Raskite q.

b) Geometrins progresijos pirmj n nari suma apskaiiuojama pagal formul S = ~ ( 2 n - 1 ) . Raskite q. = 0. Apskaiiuokite S 10 .
=

335. a) Geometrins progresijos S 4 = 15, 2 b n b) Geometrins progresijos 4+1

2. Apskaiiuokite S 5 .

336. a) Trienklio natraliojo skaiiaus skaitmenys sudaro geometrin progresij, kurios vardiklis 0,5. To skaiiaus skaitmen suma lygi 14. Paraykite skaii. b) Trienklio natraliojo skaiiaus skaitmenys sudaro geometrin progresij, kurios vardiklis 3. To skaiiaus skaitmen suma lygi 13. Paraykite skaii. 337. a) Trys teigiamieji skaiiai sudaro didjani geometrin progresij; j suma lygi 14. Prie j atitinkamai pridjus 1, 4 ir 5, gaunami skaiiai, kurie sudaro aritmetin progresij. Raskite tuos skaiius, b) Trys skaiiai sudaro didjani geometrin progresij; j suma lygi 26. Prie t skaii atitinkamai pridjus 1, 6 ir 3, gaunami skaiiai, kurie sudaro aritmetin progresij. Raskite tuos skaiius. 338. a) Trys skaiiai sudaro didjani aritmetin progresij; j suma lygi 24. I j atitinkamai atmus 1, 4 ir 5, gautieji skaiiai sudarys geometrin progresij. Raskite tuos skaiius, b) Trys teigiami skaiiai sudaro didjani aritmetin progresij; j suma lygi 21. Prie j atitinkamai pridjus 2, 3 ir 9, gautieji skaiiai sudarys geometrin progresij. Raskite tuos skaiius. 339. a) Keturi skaiiai sudaro aritmetin progresij. J suma lygi 62. I j atitinkamai atmus 2, 6, 7 ir 2, gautieji skaiiai sudarys geometrin progresij. Raskite tuos skaiius, b) Keturi skaiiai sudaro geometrin progresij. J suma lygi 105. I j atitinkamai atmus 2, 1, 7 ir 27, gautieji skaiiai sudarys aritmetin progresij. Raskite tuos skaiius.

3. Nykstamoji geometrin progresija


340. Apskaiiuokite nykstamosios geometrins progresijos sum: a) 1; 0,5; 0,25; ...; b) 16; 8; 4; ... . 341. Apskaiiuokite nykstamosios geometrins progresijos sum, kai: a) b3 = 2, b6 = 0,25; b)b2 = 3,b5=~.

342. a) Nykstamosios geometrins progresijos pirmasis narys lygus 66, o suma 110. Raskite tos progresijos vardikl. b) Nykstamosios geometrins progresijos vardiklis lygus 0,5, o suma 50. Raskite tos progresijos pirmj nar. 343. a) Nykstamosios geometrins progresijos pirmj keturi nari suma lygi 1 - , o progresijos suma 2. Raskite pirmj progresijos nar. 8 b) Nykstamosios geometrins progresijos pirmj trij nari suma lygi 1,75, o progresijos suma 2. Raskite pirmj progresijos nar.

344. Isprskite lygtis:


a)

I i 1 I 1 - X 2 = -| + _ + _ + > 2 2 4

1 1 1 b) 2 =1H 1i-.... ' 6 3 9

345. Periodin deimtain trupmen paraykite kaip nykstamosios geometrins progresijos sum ir raskite t sum: a) 0,2727...; b) 0,3636... . 346. Isprskite lygtis:

a) ViVx...= 16;
347*.

b) xVx Vx...= 8.
1 1 1 b) + + +.... ; 1-2 2 - 3 3-4

Apskaiiuokite sum: 2 3 2 3 a) - + -5- + - T + i + ; ' 5 5 5 5

1 348. a) Nykstamosios geometrins progresijos antrasis narys lygus 1 - , o vardiklis Raskite ios progresijos sum. b) Nykstamosios geometrins progresijos suma lygi 8, o pirmojo ir antrojo nario suma 6. Raskite vardikl. 349. Isprskite lygtis: a) 2x + 1 + 2 - X3 + X4 - 5 + ... = 2 - ; |x| < 1;

1 b) - + + 2 + 3 + ... = 3,5; |x| < 1. 350. a) Nykstamosios geometrins progresijos suma lygi 4, o jos nari kub suma lygi 192. Raskite pirmj nar. b) Nykstamosios geometrins progresijos nariai yra teigiamieji skaiiai. Pirmj trij jos nari suma lygi 10,5, o progresijos suma 12. Raskite pirmj nar.

IV

s k y r i u s

Nelygybs. Nelygybi sistemos


1 . Nelygybs
Isprskite nelygybes:
351.

a) ( - 2)2 - 2x > (3 - x) 2 - 9; b) ( - 3)2 - 2x < (4 - )2 + 1; 2x- 3

c) (2 - )2 - 2x < ( - 3)2 + 1; d) (3 - )2 - 2x < ( - 4) 2 + 2. b) b) b) x-3 2x - 5 -- 2 3x - 2 3x - 2 - 2 2x


<0.

352.

353.

354.

355.

x-5 - 5 <0; a) 3x + 2 2x-1 >1; a) x-3 3x 1


a)

a)

>0;

<0. <2.
1

>3;

+2
356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363.

x+2

b) ' x +2

<2.

+2

a) a) a) a) a)

X2

- 3x + 2 > 0;

b) X2 - 5x + 6 < 0. b) 3x2 - 2x - 1 < 0. b) 5x2 < 4 - . b) X2 + 3x < 0. b) X2 > 9. b) 20 - 5x2 < 0. b) X2 - 6x + 9 < 0. b) X2 - 10x + 25 < 0. b) X2 < 2x - 5. b) b) - 5 - 5 (x-2)2
V -

a) 3x2 - 5x + 2 > 0; 2x2 - 5x + 2 < 0; - 4x > 0 ; 2 < 25; 32 - 2x2 > 0 ; 2 - 4x + 4 > 0 ;
0;

a) X 2

a) 2 - 6x + 9 > a) 2 > a)
a)

364.
365.

(*-)2
x-1 x-2 (x-5)2 (x-4)2

3;

>0;
>0;

366.

<0.

367.

a) a) a)

x-7

>0; >0;

b)

(x-3)2 f >0. x-5

368.

(x-2)(X-5) - 4 - 7

( x - 5 ) ( x + 2) A ;<0. b) x-3 b)
X * 3 <0. 2 - 3x + 2

369.

>o;

370. a) 371. a) 372. a) 373. a) 374. a) 375. a) 376. a)

2 + 6 x-4 3x2 -2 x-4

> >

5x -4' 5x x-4'

b) b) b)

X2 +

x-5 3x -2x x-3

x-5 1 x-3
- , 0 .

3x 2 + 2 x - 8
X2

X~2

< 0;

2x - 7x + 6
x - 2

-5x + 6 x-3 x-2

>0; >0;

b)
b) b) b)

2 - 7 , +10 <.

- 1 0 x + 25

2 - 6 x + 9 x-4 x-7 2 - 4 2 1
x - 2

<0. <0.

2 4x + 4 >0; x-1
X2

- + 25

-9

-2x + 3

>0;

+ 4

<0. >0.

1 <0; 377. a) x - 1 + x-3 378. a) 379. a)

b) x - 4 +

x-7 + >0;
x+3 (x-2)(x-3) (x + 1)(X - 6) (x + 1 ) ( x - 3 ) (x + 2)(x - 5) 5x + 6
X2 X2

b) x - 5 + < 0 .

>0;

b)

(*-3)(*-4)
( + 2)(x - 5)

x - 1

<0. >0.
. <0.

380. a) 381. a) 382. a) 383. a) 384. a) 385. a) 386. a) 387. a)

<0;

b) b) b)

(x-2)(x-5)
(x + 3 ) ( x - 4 )
X2

9x + 8

>0; <0; >0; <0;

- 7 X + 12 9x + 20 -5x + 6

-5x + 6

- 7 X + 10 - 7 X + 12

>0. . <0.

3x 2 - 5x - 2 3x 2 + 2x - 8 3x 2 - 2x - 1 4x 2 + x-3 +5x + 4
X2 X2 X2

b )
b)

3 - < o 2x 2 - 7 x + 6

3x 2 - 5 x - 2 3x 2 + 2 x - 8

-5x + 4

>1;
>-1;

b) * + 6 X + 5 < 1 . ' - 6x + 5 b) b)
X2 X2

+ 8 x + 15 - 8 X + 15 -4x + 3

+ 8 x + 15
-8X

+ 15

<-1.

-x +2 2

>1;

4x + 4
X2

-5x + 6

<1.

Nelygybs

41 >1; J x - f j x + 2) - +5

388.

a) a) a) a)
a) a) a) a) a) a)

(x+ 1)(* +2)


2

b) b) b) b) b) b)

(x + 2)(x + 5) (x-2)(xT5)
X2 + X2 X2 X - 6

<1.

389.

- x - 6< 0 ;
-10 3x - 5 - X
2

2x + 3

>0. <0.

390.

>0;
<0;

3x 4

2x-5-x2 2 - 3x + 2
X2

391.

-7x + 6
X2 X2

-4x + 4 +6x + 9

- 6x + 9

>0. <0.

392.

2 +3x-4

<0;

2 - 9x + 8 2 - 1 2 x + 36 -+ 5 3x 2 - 2 x - 1

393.

2x 2 - 5x + 2 2 + 3

<0;

>0. >0.

394.

(x - 5)(x - 7) (x - 3)(x - 8) (x - 5)(x - 3)


X2 X2

(*-2)(*-5) < 0 ;
>0;

(x - l)(x + 2) b) (x + 2 ) ( x - 4 ) b) b) b) b) b) (x-2)(x-5)
X2

395.

(x--) >0.
-6x +8 - 9x + 20 -5x + 6

396.

-5x +6 - 7 X + 10 + 14

>0;
>0;

2
X2

<0. >0. <0.

397.

2 - 9 X

2 - 8 X + 12

2 - 5 x + 6

x(x-2)(x-5)
398.

x(x + 3)(x + 5) ( + 1)(-4) 3 + 4 x 2 + 3 x

(-1)(-3) ^ ' a)
X3

399. 400*. 401*. 402*. 403*.

- 9 x 2 +14x - 9 X + 14

X2

>0;

a) (1 - x2)(x - 2)2 > 0; a) (1 - x)(x - 2)(x - 3)2 > 0; a) (x - 16)2 (9 - 2) > 0;


2

2 + 4 x + 3 b) (X2 - 4)(x - 3)2 > 0. b) (2 - x)(x - 3)(5 - x)2 > 0. b) (4 - x2)(x2 - 25) 2 < 0. b) (9 - 2)(x2 - 16)2 > 0. b) b) b) b) b) b) J2 -25
25-X2

<0.

a) (25 - x2)(x2 - 36)2 > 0;


(1-X
2

4 0 4 * . a) 405*. 406*. 407*. 408*.

)%/4-X

>0;

(x2 -4)/9-2 <0.

) ( 1 - 2 ) / 3 - > 0 ; ) ( 2 - 1 ) / 7 - < 0 ; ) ( 3 - ) ( 3 + ) / 5 - > 0 ; a) ( 9 - x 2 ) V l 6 - x 2 > 0 ; a) '


V3 2 2 6"X2

409*.

- 36

^0;

410*. a) (2 - x)(x + 2)( 2 - 9)2 > 0;

b) (3 - x)(x + 3)(x 2 - 25) 2 < 0.

X2 - 5 x + 6 411. a) Raskite sveikuosius nelygybs - - sprendinius. 8x + 15 X 2 3x + 2 b) Raskite sveikuosius nelygybs ^ O sprendinius. X 6x + o 412. a) Raskite maiausi teigiam sveikj skaii, tenkinant

nelygyb

2 + 4x + 4 < Q -5 b) Raskite +4 ~ didiausi neigiam


g
1+

sveikj

skaii,

tenkinant

nelygyb

*2-6x+9>o.
413. a) Raskite nelygybs b) Raskite nelygybs 414. a) Raskite |2x - 3| b) Raskite |2x + 3| didiausi < 5. maiausi < 7. teigiam sveikj sprendin.

5
teigiam neigiam

neigiam sveikj sprendin. sveikj sveikj skaii, skaii, tenkinanti tenkinant nelygyb nelygyb

415. a) Raskite teigiamus sveikuosius nelygybs 2 + - 6 < 0 sprendinius, b) Raskite neigiamus sveikuosius nelygybs 2 - - 6 < 0 sprendinius. 416. a) Raskite f(x) = 2 maiausi teigiam sveikj skaii, su kuriuo funkcija 6x + 9 yra neigiama. didiausi teigiam sveikj skaii, su kuriuo funkcija

b) Raskite

\ 2 4x + 4 f [ x ) = - - - yra neigiama. 417. a) Raskite


MXI =
v

didiausi

neigiam

sveikj
3.

skaii,

su

kuriuo

funkcijos

2x - 3

' +2 b) Raskite maiausi

reikm didesn uz

teigiam

sveikj

skaii,

su

kuriuo

funkcijos

r/ \ 3x - 3 . . . . ^ () = reikme maesne uz 2. x-5 418. a) Raskite maiausi X2 - 5 x + 6 2 -8 + 15<0. b) Raskite maiausi 2 teigiam neigiam sveikj sveikj skaii, skaii, tenkinant tenkinant nelygyb nelygyb

+5x + 6 <0. 2 + 2 419*. a) Raskite didiausi teigiam sveikj nelygybs (1 sprendin. b) Raskite maiausi neigiam sveikj nelygybs (4 sprendin.

x 2 )(x -

3)2 > 0

x 2 )(x + 5)2 > 0

2. Nelygybi sistemos
Isprskite nelygybi sistemas:

420. a) Ix - ( 3 - x)x > (x + 2)2 +12,


|3x-2>4x-4; 421. a) i(x-l)(x2+x + l)>x(x2+l)-2, | x ( x + 4) + 3 < x(x + 2) + 9; 4 2 2 . a) i2x-1>x-(3-x), | ( x - 2) 2 - 2 > x(x + 2 ) - 3 ; 423. a) |2x-3>3x-4, | 3 x - 5 > x + 3;

b) (4x - (2 - x)x > x(x - 3) +10, [3x - 1 > 2x - 4. b) J(x + l ) ( x 2 - x + l ) < x ( x 2 - l ) - 3 , | x ( x - 2) + 1 < (x + 1)X - 5. b) i3x-2>2x-(5-x),
|X(X-3)>(X-1)2.

b)

|5x-2>2x-5, [3x + 2 < - x - 2 .

424. a) j x ( x - 1 3 ) < (x - 5)2 - 3x,


| x ( x - 1 ) > (x - 2)(x + 2) - 2x; 425. a) J(2x + 1)2 - 5 > 4x(x - 2 ) + 8, |3x-1> 4x-2;

b) | ( x - 5) 2 + 1 > x(x + 5) - 2x, | ( x - 1)(X +1) > x(x + 3) - 3x. b) [( + 1)2 - 3 > 9 x ( x + 2 ) - 2 6 , [3x + 3 > 2x + 1. b) x+6 + 8- >3,
> Q 0

426. a)

x+1 ~5 2x - 3

x-3 4

>0,

2-

>2:
b)

4 7x - 1 0 11

3 x+1

427. a)

2x-1>0, 2x-1 ^ >0; [3x-2

3x + 2 > 0, 2x- 4 3x + 2 3x - 4 < 0,


x - 2 <0. 3x- 4

428. a)

3 x - 2 < 0,
3

b)

*",2<0;
X - 5

429. a)

x-3>0, - 5

b)

+ 2 < 0, [x + 2

430. a)

i 2 x - 1 > 1. ^ x-1 x + 3>0;

b)

x - 5 < 0, -1 2x-1 >1.

431.

a)

2x- 5 <1, x-3 x - 1 > 0; 2x + 3 x-2 x + 5 > 0; 3x-2


x - 6

b)

3x- 5 <1, x-3 x + 5>0. 3x + 1 x-3 x + 2 > 0.

432.

a)

>1,

b)

>1,

433.

a)

<1,

b)

x + 2 > 0;
434. a)

^ < 1 x-5 ' x + 4>0. x-1 x-4 x+3 - 7 x-2 x+6 x-3 2 x-3 x-5 x-3

x-3 x-2 x+2 x-5 3x-2


x - 6

>0,
<0; <1, <0; <1, <0;

b)

>0, <0.
>1,

435.

a)

b)

2x + 3

x-8 x-2
436.

<0.
>1,
>0.

a)

1 x-2 x-3 x-2

b)

437.

a)

<0, x +1 x-4 >0; x-1

b)

1-

x-2 x-6
-1

>0,

<0.

438.

a) Jx 2 - 8 x + 15> 0, [2x-1>0;

b) [x - 9 < 0,
X2

- 9 x + 14>0.

439.

a) fx 2 - 5 x + 6 < 0 , jx-3>0;

b) [x - 2 < 0,
X2

- 7 x + 10<0. 6x + 5 < 0,

440.

a)

X2 - x - 6 < 0 ,
1 - -

b)

x+1

<0; b)

1+

- 7

<0.

441.

a)

X2 + x - 6 < 0 ,
1+ -

X2 - 3 x - 1 0 < 0 , x+3

x-5

<0;

442.

a) fx 2 + 7 < 8x,
[2 + 16<10x;

b) Ix 2 - 6 + 5 < 0, {2 - 2 - 3 < 0 . b) Jx 2 - 9 + 8 < , Ix 2 - 4 - 5 < 0 . b) X -7x + 6


2

443.

a) Jx 2 - 7 + 1 0 < 0 , Ix 2 - 1 Ox + 2 1 < 0;

444.

2 - 7x +10 X - 7 x + 12
2

>0,

2 - 1 0 x +16 * - 1 <0. Lx-7

<0,

X " 3 < 0 ; Ix- 7


445.

2 - 5 x + 6 2 - + 15 lx-4
X + 1

<0,

b)

X 2 - 7 X + 12 X 2 - + 24 x-2 x-5
<0.

<0,

<0;
<0,

446.

X2 -5 + 6 2 - + 15
<
2

b)

X2 X - 6 X 2 - 7x + 12 X 2 - 7x + 10 I x 2 - -6x + 8

<0, >0.

-1

447*.

-5+4

<0;

a) J(1- 2 ) / 3 - >0,
I x 2 + - 2 > 0;

b) J ( 2 - 9 | / - 2 > , Ix 2 - 5 + 6 < 0 . b) ( - 2 ) 7 7 ^ 5 >0, 7 +10 < 0.

448*.

) 1 ( - 1 ) / 5 - >0, X - 6 + 5 < 0 ;
2

3. Dvigubosios nelygybs
Isprskite nelygybes:
449. 450. 451. 452. 453. 454.

) - 3 < 2 - 1 < 5; ) - 4 < 2 - < 8; ) - 6 < X - 5 <


2

b) - 5 < + 1 < 7. b) - 5 < 3 - 2 < 7. b) - 12 < 2 - 7 < - 6 . b) - 15 < X 2 + 8 < - 7. b) - 5 < 2 +


2

- 4 ;

) - 8 < 2 + 6 < - 5; ) - 7 < 2 + 6 < 7; ) - <


'

< 5.

2 - 2
2 + 1

6 < ;

b) - 2 < X - 15 < 2. b) - 2 < <3.


' - 3
+ 2

455. )
, * 456.

- ) 1 < ~ <1; 2-9

U4 '

b)

2 -, - 1 <

2-4

5
2

< <1.

457.

a) - 1 <

^ -<1 - 3x + 2
2

-I

b) - 1 <

ux

2 - 8 x

+17
-9

<1.

4. Nelygybs, kuri kintamasis yra po modulio enklu


Isprskite nelygybes: a) |2x - 3| < 7; a) |3x - 5| > - 2 ; a) |3x 2| > + 2; \x - 2\ - 2x > 8; b) |3x + 2| < 11. b) |5x - 2| < - 3 . b) |4x - 3| < + 3. b) |x - 3| + 1 > 2x. b) 2 - 7|x| + 12 < 0. b) X 2 - 7|x| + 6 > 0. b) 2 + |x| > 6. b) X 2 - 14 < 5|x|. b) X 2 - 7|x| < 0. b) 2 + 7|x| < 0. b) |x2 - 2x + 5| > 20. b) |x2 - 3x + 2| > 3x - X 2 - 2. b) 2 - |x - 6| > 0. b)
b)

2 - 5|x| + 6 < 0; X2 - 4|x| + 3 > 0;


2 |*| > - 20;

a)

- 10 < 3|x|; I I

X2 - 5|x| > 0;
M 3 |x2 - + 3| < 9;

1 9

+ > 0;

|5x - 2 - 6| > 2 - 5x + 6; 2 - | x - 2| < 0; >1; <1; x+2 x-1 x +1 -1

2x - 1

-1 +1
x-3

>2.
>1.

| X - 3 | > |x + 2|; |2x + 3| - |4x - 3| > 0;

b) |2x - 5| > |4x + 7\. b) |2x + 7| - |3x + 5| > 0. b) 2 - 5 x + 6


X2 X2

X2 - 3 x + 2
2 + 3x + 2

>1;

+5x + 6 -7x +6

>1. <1.

X2 - 7 x + 6 <1; X2 + 7x +12
|1 - x| + |3 - x| > 4 |x - 2| + |2 - x| < 6 I* - 2| + I* - 7| > 7 |x - 2| + |5 - x| < 7 |x - 3| - |x - 5| > 4 |x - 3| - |x - 5| < 6 V(x-3)2 +|x-5|<4; |x|<J5jx|-6; x| > J4|xi - 4;

b)

X2 + 7 x + 10

b) |x - 2| + |x - 3| > 3. b) |3 - x| + |x - 3| > 6. b) |x - 1| + |x - 3| > 4. b) |x - 1| + |x - 3| < 4. b) |5 - x| - |3 - x| < - 4. b) |5 - x| - |3 - x| > - 6. b) |X-1| + V ( X - 3 ) 2 <5. b) ||<^4|| -3. b) \\> 9.

486. a)
4 8 7 . a)

V4j

>4;

b)
b)

p ^ > 2 .
< t

488*. a) |x||x - 5| > 6; 489*. a) ^


Ix||x-1

b) |x||x - 1 | < 12.


b )

>1:

" M

Ixlx-I

'

490*. a) ||x + 2| - 3| > 5;


491*.a) | -
+ 2

b) ||x - 3| - 5| < 7.
b) j t ^ M

4 9 2 . a) Prie dvienklio skaiiaus pridjus pus jo, gautoji suma bus didesn u 61, bet maesn u 64. Raskite t skaii, b) Prie dvienklio skaiiaus pridjus penktj jo dal, gautoji suma bus maesn u 58, bet didesn u 51. Yra inoma, kad tas skaiius dalijasi i 9. Raskite j skaii. 4 9 3 . a) Trupmenos vardiklis 3 vienetais didesnis u skaitikl. Skaitikl padidinus vienetu, o vardikl sumainus vienetu, gautoji trupmena bus maesn u - ; skaitikl sumainus vienetu, o vardikl padidinus vienetu, gautoji trupmena bus didesne uz
5

- . Raskite t trupmen.

b) Trupmenos skaitiklis vienetu maesnis u vardikl. Prie ios trupmenos skaitiklio ir vardiklio pridjus po vienet, gautoji trupmena bus maesn u - ; i skaitiklio ir vardiklio atmus po vienet, gautoji trupmena bus didesn u - . Raskite t trupmen. 4 9 4 . a) I Vilniaus Kaun, tarp kuri atstumas madaug 100 km, tuo paiu metu ivyko du dviratininkai. Pirmasis vaiavo 10 km/h didesniu greiiu negu antrasis, bet pakeliui stovjo 50 min. Kokiu greiiu turi vaiuoti pirmasis dviratininkas, kad atvykt j Kaun ne vliau kaip antrasis? b) Dviratininkas ivyko i miesto A miest B, tarp kuri atstumas 60 km, ir sugro. I B A jis vaiavo tuo paiu greiiu, kaip i S, bet po vienos valandos sustojo. Pastovjs 20 min, dviratininkas pradjo vaiuoti 4 km/h didesniu greiiu. Kokios gali bti dviratininko greiio kitimo ribos, kad kelion i B A trukt ne ilgiau kaip i S? 4 9 5 . a) Kateris nuplauk upe emyn 20 km ir sugro. Ups tkms greitis 3 km/h. Koks turi bti katerio greitis stoviniame vandenyje, kad visa kelion trukt ne ilgiau kaip 5 h? b) Kateris nuplauk 30 km pasroviui ir 20 km prie srov. Ups tkms greitis 2 km/h. Koks turi bti katerio greitis stoviniame vandenyje, kad visa kelion trukt ne ilgiau kaip 5 h?
8

3 4

s k y r i u s

Trigonometrini reikini tapatusis pertvarkymas


1 . Trigonometrini funkcij reikmi apskaiiavimas
Apskaiiuokite nesinaudodami lentelmis: 496. a) b) 497. a) 498. a)
499.

2 cos 2 45 - sin2 45 - 3 tg 45 + 2 ctg 45; Sin2 60 - cos 2 60 + tg2 60 + 3 ctg 60. ctg 15; b) tg 15. tg 285; b) ctg 195. b) cos 75. b) cos 465.

a) sin 75; sin 50 cos 10 + cos 50 sin 10

500. a) sin 465;


501

'

a)

cos 50 cos 10 - sin 50 sin 10' cos 70 cos 40 + sin 70 sin 40 sin 70 cos 4 0 - c o s 70 sin 4 0 ' cos 25 cos 10 + sin 25 sin 1Q 0 . sin 25 cos 1 0 - c o s 25 sin 10' sin 55 cos 40 - cos 55 sin 40

b)

502

a)

503.

cos 55 cos 4 0 + s i n 55 sin 4 0 ' a) sin 100 sin 25 - sin 115 sin 10; b) sin 100 sin 115 - sin 370 cos 115. sin 105+sin 15 , cos 75 + cos 15
b) a)

b^

504'

cos 105+cos 15' cos 105 - cos 15, sin 1 0 5 - s i n 15 '

sin 7 5 + s i n 15 ' cos 75 - cos 15 sin 75 - sin

505

a)

b)

506. 507.

a) ctg 75 + ctg 15; a) ctg 105 - ctg 15;

b) ctg 15 - ctg 75. b) ctg 105 + ctg 15. b) sin2 5230' - sin2 730'. b) cos 2 3730' - cos 2 730'. b) tg 75 - tg 15. b) cos 2 8230' - cos 2 2230'. b) sin2 5230' - sin2 2230'. b) tg 105 + tg 15.

508. a) cos 2 5230' - cos2 730'; 509. a) sin2 3730' - sin2 730';
510.

a) tg 75 + tg 15;

511. a) sin2 8230' - sin2 2230'; 512. a) cos 2 5230' - cos2 2230';
513.

a) tg 105 - tg 15;

2 Ctq 15 ^-; 1 +Ctg 2 15 1 15 515 a) - ^ 5 1 5 a) 1 + tg215'


514.

a)
;

2 tq 15 b) V . 1 + tg 15 1 ct 2l5 b) ~ g
)

1 +Ctg 2 15

516. a) Ctg 2 15 - tg 2 15; 517. a) tg 2 15 - tg2 75; 518. a) 15; 5 1 9 * . a) sin 18 cos 36;
520*. a) sin 54 sin 18;

b) Ctg2 75 - tg2 75. b) ctg2 75 - Ctg 2 15. b) Ctg2 15 - ctg2 105. b) sin 54 cos 72.
b) cos 36 cos 72.

tg2105-

tg2

521. a) 1 15 15; 5 2 2 * . a) 3 sin 10 - 4 sin3 10;


2 2 x sin 2 0 - s i n 1 0 523. a) ; SinIO0

sin4

cos2

b) 1 15 - sin2 15. b) 4 cos 3 10- 3 cos 10.


u4

cos 4

b)

cos220-Sin2IO0 cos10

3 524. a) Apskaiiuokite sin 2a, cos 2a, tg 2a, kai sin = ; 0 < < . 5 2 3 b) Apskaiiuokite sin 2, cos 2, tg 2, kai cos = ; 0 < < . 3 525. a) Apskaiiuokite tg 2 ir cos 2, kai tg = ; 0 < < . 3 b) Apskaiiuokite tg 2 ir cos 2, kai ctg =; 0 < < . 4 526. a) Apskaiiuokite sin 2 ir cos 2, kai tg =; 0 < < . J . 4 b) Apskaiiuokite sin 2 ir cos 2, kai ctg =; 0 < < . O /L 3 0 < < ^ Apskaiiuokite sin , cos , tg . 527. a) tg ^ = b) ctg ^
^
=

4
J

0 <

^ < 7 Apskaiiuokite sin , cos , tg .


. ^f

3 528. a) tg = ; 0 < < ~ . Apskaiiuokite sin 4. 4 b) ctg =; 0 < < . Apskaiiuokite sin 4.
)
529*.

a) Apskaiiuokite b) Apskaiiuokite

5 g + 7 sin 2 ' ^ a ' t S

2
3 + 4 cos 2 a

>

k a i tQ

= 0,2.

3 3 530. a) sin = - ; < < - . Apskaiiuokite cos , tg , ctg . 4 3 b) cos = ; < < 2. Apskaiiuokite sin , tg , ctg . 5 2
4. Matematikos udavinynas XlXll kl.

12 3 531. a) sin = - ; < < . Apskaiiuokite cos , tg , ctg . I . 5 3 b) cos = ; < < 2. Apskaiiuokite sin , tg , ctg .
IO Z

3 3 532. a) tg = ; < < . Apskaiiuokite sin , cos , ctg . 3 3 b) ctg = ; < < . Apskaiiuokite sin , cos , tg . 533. a) sin = 5 3 , cos = ; 13 5 sin ( + ), cos ( + ). 5 b) cos = 0,6, cos = ; cos ( - ), sin ( - ). 3 534. a) cos = , sin ' 5 sin ( - ), cos ( 5 b) sin = , cos 13 sin ( + ), cos ( 1 535. a) tg = , sin 2 4 b) tg = , cos 5 536. a) Apskaiiuokite b) Apskaiiuokite 537. a) Apskaiiuokite b) Apskaiiuokite 538. a) Apskaiiuokite b) Apskaiiuokite Apskaiiuokite: /3 539. ) 3 arcsin + 2 arcsin 2 1 arcsin - 2 arcsin 1; 2 2 2 1 1 /2 b) 2 arccos 1 - 3 arccos + arccos + 4 arccos ) 2 2 2 /2 1
Io

< < ; 0 < 2

< . Apskaiiuokite 2

0 < < ^ ; 0 < < . Apskaiiuokite . /L . Apskaiiuokite 2 Apskaiiuokite

12 = ; < < ; O < < 13 2 + ). 3 = ; O < < ; O < < 5 2 - ).

3 = ; O < < . Apskaiiuokite tg 5 2 5 = ~ ; 0 < < Apskaiiuokite tg 13 2 tg 2 + ctg 2 , kai tg + ctg = 3. tg 2 + ctg 2 , kai tg - ctg a = 2. tg 3 + ctg 3 a, kai tg + ctg = 2. tg3 - ctg 3 a, kai tg - ctg = 1. sin 3 + cos 3 , kai sin + cos = sin3 - cos 3 , kai sin - cos =

( + ), ctg ( - ). ( - ), ctg ( + ).

1,2. 0,8.

arccos

540. ) arctg -Jb - 2 arctg 1 - arctg

1 3

/ 3

/3 . 2

; + 2 arcctg 0.

b) arcctg -Jb - 2 arcctg 1 - arcctg 541. ) 2 arcsin - | - -

^^ 1

arccos

'
2

+ 3 arctg (~>/) - arcctg (-1); + 4 arcctg ( - / | - arcctg (-1).

1 1) . b) arccos [ - - I - 3 arcsin

/3

:\

542. a arcsin
V

/
2

"

arccos
v

n:\ + 3 arctg rz \ 2 - arcctg

2
f

- 2 arcctg ( - 1);

arccos
VO /3

/ 2

2 arcsin
I

- 2 arctg ( - 1 ) .

543. a 3 arcsin

- 3 arccos O + arctg v 3 - arcctg


1 1 /3

V.
3 '

b 2 arcsin + - arccos - - 3 arctg a 2 2 2 3 544. a 4 arcsin


/2

/2

+ 2 arctg 0.
a

1 2
1

1 /3 arcsin - 3 arctg - + 2 arcctg 0; a 2 3


/3

b 2 arccos 1 arcsin 0 + 5 arctg / - 2 arcctg 545. a arcsin - 2 arccos


/2

1 - arccos

i - -1 I I- 2oarcsin
/3

+ 3 arctg ( - / ) + 2 arcctg ( - 1 ) ; 2

/3

v
V
^

arcctg ( - / ) - arctg ( - 1 ) .

f 546. a 2 arcsin f

v 2;
2
/

arccos

' /2
2

arccos

/3

rz\ - 2 arcsin
1

+ arctg ( - / ) - 2 arcctg ( - 1);

/2

y ^

+ arcctg ( - / 3 j - 2 arctg ( - 1 ) .

547. a Sin

arcsin + arccos 2 2 .42 arcsin . S arcsin

b) sin

548. a Sin

,.
/2
V ' 2

arccos + arcsin { 2 2j

V2 1

.1

b) cos

arccos + arcsin

549. a COS

arccos f
V

v 2,
/2

+ arcsin

sin

arcsin

rz\

+ arccos

550. a sin

arcsin

./2
2
/2

arccos

f 1
I 2

cos

arccos + arccos 2

- 2

551. a) tg

arcsin

/2

. 1 arcsin 2 I - arcsin
v

b) ctg

1 . arccos a r c s i n 2 arcsin
.

/2

2 - I 21 f

552. a) tg 553. a) sin 554. a) tg

arccos I

b) ctg
JJ

/2

arccos

arctg + arcctg 1 3 arcctg (-1) - arctg


/3

b) cos (arcctg / + arctg 1). b) ctg arctg (-1) +arcctg


/

2. Sumos keitimas sandauga


Pakeiskite sandauga: 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 1 - sin 2a; 1 - tg a; 1 - ctg 2a; sin a + cos a; tg a - ctg a; cos a - ctg a; 1 + 2 cos a; 1 +/2 cos 1 ^ 4 sin 2 a - 3; 1 - 4 sin 2 a; 1 - 3 ctg 2 a; cos 2 a - sin 2 2a; cos 2 2 a - sin 2 a; 3 -a - - cos 2 I a +

b) 1 + sin 2a. b) 1 + tg a. b) 1 + ctg 2a. b) cos a - sin a. b) ctg a + tg a. b) sin a - tg a. b) 1 - 2 sin a. - - a


2

b) 1 - / 2 sin I - a b) / + 3 tg a b) 3 - 4 cos 2 a. b) 4 cos 2 a - 1. b) 1 - 3 tg 2 a. b) sin 2 2 a - sin 2 a. b) cos 2 a - cos 2 2a. b) sin (3 ) Ja a + - s n 2 h r - 7 1 V2 J U J 1. b) 2 cos 2 a + cos 2 2 a b) 2 cos 2 a + sin 2a - 1. b) 3 sin 2 a + sin 2 3a - 2. b) sin 2 ( - 2a) - 3 cos 2 ( + 2a). b) sin 4 a - 2 sin 2 2 a + 1. b) 6 cos 2 2a - 1 + cos 4 a b) 3 sin a - 4 sin 3 a. 1; b) 2 cos 2 | - | + s i n i ^ -a - 1 . ( + 2a);

/3 tg a;

569. a COS^ 570. 571. 572*. 573. 574. 575. 576.

cos 2 2a - 2 cos 2 a + 1; sin 2a - 2 cos 2 a + 1; 3 cos 2 a + cos 2 3a - 2; cos 2 ( - 2a) - 3 sin2 sin 4 a - 2 cos 2 2 a + 1; 6 sin 2 2 a - 1 - cos 4a; 3 cos a - 4

cos 3

a;

577. a) sin I ~ 2a | + 2 sin2 2 a -

578. a sin + 2 sin 2 + sin 3; 579. a sin + sin 2 + sin 3; 580. a 1 + cos 2 + 2 cos ; 581. a 1 + cos 2 + sin 2; 582. a 1 - sin - cos ; 583. a 1 /2 cos + cos 2; 584. a 585. a 586. a b 587. a b sin - 2 sin 2 + sin 3

b) cos + 2 cos 2 + cos 3. b) cos + cos 2 + cos 3. b) 1 - cos 2 + 2 sin . b) 1 - cos 2 + sin 2. b) 1 - sin + cos . b) 1 + -Jl sin - cos 2. cos - 2 cos 2 + cos 3

cos - 2 cos 2 + cos 3 ' 2 sin 2 - s i n - s i n 3 1 1 1 - tg + ; b) 1 - ctg + . cos sin (sin + sin 3) 2 + (cos + cos 3) 2 ; (sin 3 - sin ) 2 + (cos 3 - cos ) 2 , (sin + cos 3) 2 + (sin 3 + cos ) 2 ; (sin - cos 3) 2 + (sin 3 - cos ) 2 .

588. a (sin 3 - sin ) 2 + (cos 3 + cos ) 2 ; b (cos 3 + cos ) 2 + (sin - sin 3) 2 . 589. a (sin + sin )2 + (cos + cos )2; b (sin - sin )2 + (cos - cos )2, 590. a (sin + cos )2 + (cos + sin )2; b (sin - cos )2 + (cos - sin )2. 591. a (sin 2 + sin ) 2 - (cos 2 - cos ) 2 ; b (sin 2 - sin ) 2 - (cos 2 + cos ) 2 . 592. a (sin 2 + cos ) 2 - (cos 2 - sin ) 2 ; b (sin + sin 2) 2 - (cos - cos 2) 2 . 593. a cos 2 - cos 2 ; 594. a sin 2 cos 2 ; 595. a cos 2 2 - sin 2 + sin sin 3; b sin 2 2 - cos 2 - sin sin 3. 2 2 596. a cos 3 - cos ; b) sin 2 - sin 2 . b) cos 2 - sin 2 .

b) sin 2 3 - sin 2 a.

597. a sin a + sin 3a + sin 7a + sin 5a; cos a + cos 3 a + cos 7a + cos 5a. b 1 - sin a + cos a - tg a; b) 1 + sin a + cos a + tg a. 598*. a 1 - cos a + sin a - tg a; b) 1 + cos a - sin a - tg a. 599*. a 3 cos a + cos 3a; b) 3 sin a - sin 3a. 600*. a 601*. a sin a - sin 3a; 4 4 602*. a ctg a - tg a - 2 tg 2a; 603*. a 3 - 4 cos a + cos 2a; 604*. a 3 + 4 cos 2 a + cos 4a;
1 1 3 605*. a) - cos 4 a + cos 2 a + ; 8 2 8 3

uv

b) cos a + ~ cos 3a. 4 4 b) ctg a + tg a + 2 ctg 2a. b) 3 + 4 cos a + cos 2a. b) 3 - 4 cos 2 a + cos 4a.

uv

b) cos , 4 a - cos 2a + . 8 2 8
1 1 3

1 1 606 . a) sin + sin 3 8 16 1 b) - cos 1 cos 3 -

1 sin 5; 16 1 cos 5.

3. Trigonometrini reikini prastinimas


Suprastinkite reikinius: sin ( + cos I( +
)i - s i n

- )
u^

cos I

l-cos

( + )

)I - C O S ( - ) '

s i n l[ + )l - s i n ( - )

608. a) cos 2x - cos 2 ; 609. a) sin + cos x; 610. a) sin 4 - cos 4 x; 611. a) sin 4 - cos 4 + cos 2 x; 612. a) 1 - sin 4 - cos 4 x; 613. a) 1 sin 4 cos 2 x; x; 614. a) 1 + cos 2x - 2 cos 2 sin 2

b) cos 2x + sin 2 . b) cos - sin x. b) cos 4 - sin 4 x. b) cos 4 - sin 4 + sin 2 x. b) 1 - cos 4 - sin 4 x. b) 1 - cos 4 - sin 2 x. b) 1 - cos 2x - 2 cos 2 x. b) 3 cos x - 4 cos 3 x.

615*. a) 3 sin x - 4 sin 3 x; 616. a) 3 - 4 + 2 cos 2x + cos 4x; b) 4 sin 2 - 1 + 2 cos 2x - cos 4x. 617. a) 1 - c o s 4 + sin 4 7-4-; 1 + cos - s i n

b)

sin 4 - c o s 4 - 1 ^ m- cos - s i n - 1

618. a) 2 sin - 2 sin 3 - sin cos 2; b) cos 2 cos + 2 cos - 2 cos 3 . 619. a) sin 2 - tg - cos 2 tg ; b) ctg - sin 2 - cos 2 ctg . 620. a) 2 sin cos 2 - sin + 2 sin 3 ; b) 2 cos 3 - cos + 2 sin 2 cos . 621. a) 1 - 2 sin 2 - cos 4 + sin 4 ; 622. a) cos 4 tg 2 - sin 4; 623. a) 1 - cos 4 - 8 sin2 ; 624. a) sin 2 2 - sin 2 - sin sin 3; b) cos 2 2 - cos 2 + sin sin 3. 625. a) cos 2 a - sin 2 2a - cos a cos 3a; b) cos 2 2 a - sin 2 a - cos a cos 3a. 626. a) sin ctg - ctg 2 sin ; . 1 + c o s 2 - s i n 2 + sin 2 627. a) 5 5 ; 1 - c o s + sin + sin 2 . 3 - 2 cos 2 - s i n 2 - c o s 2 628. a) ; 3 + 2 cos 2 - 2 sin 30 b) ctg 2 cos 2 - ctg 4 cos 2. b) 1 + 2 sin cos - c o s 2 . 1 + 2 sin cos + cos 2 b) 1 - 2 cos 2 - sin 4 + cos 4 . b) cos 4 - sin 4 ctg 2. b) sin 2 2 + 4 sin 2 - 4.

,. 3 + 2 cos 2 - sin 2 - cos 2 b) . 3 - 2 cos 2 - 2 cos 60

. 1-cosa 629. ) : sina

1 + cosa ; ; sina

1 + c o s 2a 1 - c o s 2a b) r . sin 2a sin 2a

630. ) 1 - cos 4 a + sin 4 a + cos 2a; b) 1 + cos 4 a - sin 4 a - cos 2a. 631. ) 1 + cos a - 2 sin 2 ; 632. a) ctg - ctg 2 1 sin 2 633. a) 3 - 4 cos 2 + cos 2; ;

b) 1 - cos a - 2 cos 2 . b) tg + ctg 2 2 sin 2 b) 3 - 4 sin2 - cos 2. .

634. a) 4 cos 2 - 1 - cos 2 - 2 sin 2 ; b) 4 sin 2 - 1 + cos 2 - 2 cos 2 . 635. a) sin 2 - sin 2 - sin ( + ) sin ( - ); b) cos 2 - cos 2 + sin ( + ) sin ( - ). 636. a) cos 2 ( + ) - sin 2 ( - ); b) sin 2 ( + ) + cos 2 ( - ) - 1. 4 sin 2 - 1 + cos 2 _
6 3 7 . a)
4 cos

3 - 4 cos 2 + cos 2
b^

_ _

c o s

2'

3 - 4 Sin 2 - c o s 2

638. a) ctg - ctg 2; 639. a) cos - sin ctg ; 640. a) sin ^ - 2 a j b) sin ^

b) tg + ctg 2. b) cos + sin tg .

- sin ( - 2a) ctg a;

+ 2 a j + sin ( - 2a) tg a. a b) sin + cos ctg . b) cos 2 a ctg a + sin 2a.

a 641. a) sin - cos tg ; 642. a) cos 2a tg a - sin 2a;

643. a) sin ( - 2) + cos ( - 2) tg ; b) sin ( - 2) - cos ( + 2) ctg . , . 644. a)

. _ , sin 2 - cos 2 tg sin 2 + cos 2 ctg

,. b)

. sin + cos ctg a 2 . s i n a - cos a tg ^

, sin 2a + cos 2a ctg a 645. a) ' . ; cos + sin tg sin tg - cos ( - ) 646. a) sin ( - ) - cos tg 647. a) sin 2 - s i n 3 + sin 4 cos 2 - cos 3 + cos 4 ; ;

, sin 2a - cos 2a tg a 2 b) . ctg - cos . . sin sin ctg ^ + cos ( - ) b) . cos ctg + sin ( - ) .. b) sin + sin 3 + sin 5 cos + cos 3 + cos 5 .

648. a)
b) 649. a)

cos 2 - cos 6 + cos 10 - cos 14a sin 2 a + sin 6 a + sin 1 0 a + sin 14a sin 2a + sin 4a + sin 8a + sin 10a cos 2a + cos 4a + cos 8a + cos 10a cos2a + t g 2 a - 1 . sin2a + ctg2a-l' b) 1-sin2a-ctg2a tg 2 a + c o s 2 a - 1 sin2[ b) COS2 b) b) b) ~
a

sin2 - 2 a - c o s 2 + a 650. a)

!-cos2! cos 3a

-2a

cos 3a

Sin 2 I + a - cos 2( - 2a) ,2 J 651. a) sin 3a 652. a) 653. a) sin 2 ( - 2 a ) - S i n 2 I + a) sin a cos 2 ( - 2 a ) - s i n 2 ( - a ) cos a j

[f

+ 2aj-sin2(n-a) sin 3a - a ) - c o s 2 (+ 2a) sin a

COS2I

cos2('-- a ) - s i n 2 (+ 2a) cos a cos2 2 a - s i n 2 1( - a) Sin2I(+ a)l - c o s 2 2a

(n ) . 2 COS2 a - s i n 2a [2 J 654. a) COS2 2 a - c o s 2 ( - a ) '

b)

4 . Tapatybi rodymas
rodykite tapatybes: 655. a) tg 2 - sin2 - tg2 sin2 = 0; b) ctg 2 - cos 2 - ctg2 cos 2 = 0. 656. a) ctg - sin 2 = cos 2 ctg ; b) sin 2 - tg = cos 2 tg . sin2atg2a 657. ) ^ V - = 1; ' tg a - sin a b) ctg2a-cos2a . 2 r - 2 - = 1 cos a ctg a

tg a ctg a . ctg 2 a tg 2 a 658. a) ^ - 7 - 2 - + : - ^ - = Sin 2a; . , 2 - ,. . 2 = cos 2a. b) ' 1 + tg a 1 + ctg a ' 1 + ctg a 1 + tg 2 a 2 - tg sin 2 = 2 ctg 2; 659. a) ctg cos b 660. a) sin2 ctg ctg 1+ tg 2 a cos 2 tg . . = - 2 ctg 2.

tg - - ^ 7 V = 2 ctg 2a; 1 + ctg 2 a cos a = - 2 O t o ctg 2a. 7 sin a (1 + tg a)

U N b)

7 cos a [1 + ctg a j

sm a

661. a)
662. a)

sin 2 cos 2 tg ctg - 1

1 cos 2 = 1;

b)

1 cos 2

sin 2 cos 2 ctg

= 1.

1-tg = ctg 2; = ctg 2. b) 2 ctg 2 tg 663. a) cos + cos (120 - ) + cos (120 + ) = 0; b) sin - sin (120 - ) + sin (120 + ) = 0. 664. a) sin 2 + sin 2 (60 + ) + sin 2 (60 - ) = 1,5; b) cos 2 + cos 2 (60 - ) + cos 2 (60 + ) = 1,5. 665. a)
b)

cos 4 tg 2 - sin 4 cos 4a ctg 2a + sin 4 a cos 4a ctg 2a + sin 4 a sin 4a - cos 4a tg 2a tg a tg 2a tg 2a - tg a sin 2a;

= - t g 2a;
= Ctg 2 2 a . b)

666.

a)

tg a tg 2a - tg a

cos 2a.
= -1.

sin2 a - s i n 2 2a = 1; 667. a) cos 2 2 a - c o s 2 a 668.

b)

sin2 a - cos2 2a cos 2 a - s i n 2 2a cos 2 a - cos 2 2a cos 2 2a - sin 2 a

a)

cos 2 a - sin 2 2a sin 2 2a-sin2 a

= ctg a ctg 3a; = tg a;

b)

= tg a tg 3a. ctg a .

669. a) 670. a)

1 - cos 2 a + sin 2a 1 + cos 2 a + sin 2a 4 cos 2a ctg2a-tg2a

b)

1 + cos 2 a + sin 2a 1 - cos 2a + sin 2a 4 cos 2a tg a

sin 2a;

b)

671. a)

( l - t g 2 a ) 2 cos a (l + tg 2 a) sin 4 a 2 sin a '

1 -tg 4 a a 1 + tg

= sin 2 2a;

sin 2a :tg a .

b)

1-tg2

^ I 2 cos a

672. a) sin 2 a (ctg 2 a - tg 2 a) - 4 ctg 2 a = 0; b) 4 ctg 2 a + (tg 2 a - ctg 2 a) sin 2 a = 0. 673

a)

1 + sin - c o s 1+ cos 4 -sin4

tg 2 a; = 1;

b) b) b) b)

sin 4 a - c o s 4 a - 1 cos 4 a - s i n 4 a - 1 4 cos 2a ctg2a-tg2a tg a - tg a ctg a - ctg a 1 sin a 1

: ctg 2 a.

674. a) cos 2 4 a 675.

4 cos 4a tg22a-ctg22a = ctg a;

+ cos 2a = 1. ^ ^

a)

ctg a - c t g a tg 3 a - tg a 1 sin a + 1 tg a

676. a) 677. a)

. a = ctg ; 2 = -ctg

1 + 2 cos a + cos 2a 1 - 2 cos a + cos 2a

a
2

a = tg . tg a 2 = -tg

b)

1 - 2 cos a + cos 2a 1 + 2 cos a + cos 2a

678. a) b) 679. a) b) 680. a) b) 681. a)

sin - 2 sin 2 + sin 3 cos - 2 cos 2 + cos 3 cos 3 + cos - 2 cos 2 sin 3 + sin - 2 sin 2 sin + sin 3 + sin 5 cos + cos 3 + cos 5 sin - s i n 3 + sin 5 cos - cos 3 + cos 5 1 - 2 sin - c o s 2 1 + 2 sin - c o s 2 1 + 2 sin - cos 2 1 - cos 2 - 2 sin sin + sin 2 1 + cos + cos 2

= tg 2; = ctg 2.

= tg 3; = tg 3. sin 2 - sin 1 - cos + cos 2

tg'

4~ 2

2 = -ctg I4

= tg ;

= tg .

682. a) 1 - sin 2 - sin 2 2 = cos cos 3; b) sin 2 2 - 1 + cos 2 = sin sin 3. 683. a) 1 - cos 2 - cos 2 2 = - cos cos 3 b) 1 - cos 2 - sin 2 2 = - sin sin 3. 684*. a) 3 sin - sin 3 = 4 sin 3 ; b) cos 3 + 3 cos = 4 cos 3 . 685. a) 686. a) sin 2 2 - s i n 2 sin sin 3 = sin 3; = sin ; b) b) cos 2 2 - s i n 2 cos cos 2 - sin 2 2 cos 3 : cos 3. = cos .

cos 2 - cos 2 2

687. a) sin 3 = 3 sin - 4 sin 3 ;

b) cos 3 = 4 cos 3 - 3 cos .

2 3 2 O C cos - - c o s = - tg tg 2; 688. a) I cos - - s i n

23 . 2a C O cos - sin -a 2 2 = ctg a ctg 2a. b) . 23 . 2 O C sin a - s i n ctg a + ctg a , . 689. a) - = ctg 4 a; tg a + tg a 690*. a) cos 3a + 3 cos a 4 cos 3 a = 1; b) ,. b tg a + tg 3 a ctg a + ctg a = tg4 a.
= 1

3 sin a - s i n 3a 4 sin a

^ ^

Sin 2 I - - a I + s i n 2 f " + | = ~ - s i n 2 ;

Cos2I - + c o s 2 + I =

3 2

- cos 2 .

Cos2I - + - s i n

2\7_. + 1 8

/2 = sin 2; 2 - sin 2. 2

' ^ i sin {1 - s n 2 - a

,8

J l + sin - J l - s i n = 2 sin , 0 < < ; 2 2 J l + sin + J l - sin = 2 cos, 0 < < . 2 2 + cos + - cos = 2 cos [ O< <

V1 + cos - /1 - cos = 2 sin I 1 - c o s 2 1 + cos 2 1 + cos 1 - cos sin 2 1 + tg


2 +,I"

- ^ I, 0 < < - ^ .

1 + c o s 2 V1 - cos 2 1-cos 1 + cos cos

, 0<<; sin 2 2

= 2 ctg , O < < . . _ 2, 0 < < ; . 2 b) b) 2 sin22a-2sin2a 1 - cos 6 a 2 cos 2 a - 2 sin 2 a sina sin 3a cos 3a

y 1 + ctg I sin

=Sin

cos' 5 1 + ctg

Jy 1 + tgj = O, O <
cos cos 3 sin 3

<

2 cos 2 - 2 sin 2 2 1 + cos 6 2 c o s 2 - 2 cos22

1 - cos 2 sin 1 + cos 2 a cos a 3 a 2 cos 2 a - 2 cos 2 cos a + cos 3 a = - 4 sin 2 a sin a;

2 cos 2 2 sin 2 2 cos 2

3 a - 2 sin 2 + cos a + cos 3 a = 4 cos 2 a cos a. 3 a - a - 2 sin 2 + cos a - cos 3 a = 4 sin 2 a sin a;

3 a a - 2 sin 2 + cos a + cos 3 a = 4 cos 2 a cos a. 2 2

701.

2 sin2 - 2 cos 2 2 a - cos 2a - cos 4 a = - 4 cos 3a cos a; 2 sin 2 a - 2 sin 2 2 a - cos 2 a + cos 4 a = - 4 sin 3 a sin a. b)
a) a)

702.

sin 2 2 a - 4 sin2 a s i n 2 2 a - 4 + 4 sin2a tg a + ctg 2a 3 3 8 8 ctg a - ctg 2a


- = 1:

tg 4 a;

,. 4 - s i n 2 a - 4 sin a , 4 b) 5 5 = ctg'a. 4 sin a - s i n 2a b) ctg a - tg a ^ 4 - = 2 cos 2a. ctg a - ctg 2a

703. a) 704*. a) b) 705. a) b)

+ cos 4 a - 4 cos 2 a = 8 sin4 a; + cos 4 a + 4 cos 2a = 8 cos 4 a. cos 3 a sin a - 4 sin a cos a = sin 4a; cos 4 a - 8 cos 2 a + 1 = cos 4a. b) b) = 2 cos 2 ; 1 . = - sin 4a. tg a + ctg 2a 2 sin 3 a - 3 sin a cos 3a + 3 cos a = -tg3a. 1 - 2 sin a

2 cos2a-1 1 . , 706. a) ctg a - ctg 2a = sin 4a; 2 707*. a) 708. a) b) 709. a) cos 3a + 3 cos a 3 sin a - s i n 3a cos 3a sin 2 2a cos 2 a + cos 3a cos 3a (cos 2 a - cos 2 2a) cos 3a (cos 2 2a - sin2 a) sin 3a (cos 2 a - sin 2 2a)sin 3a b) (sin2 2a - sin2 a) cos 3a (sin 2 2a - sin 2 a)cos a (cos 2 2 a - s i n 2 a ) s i n a = ctg 3 a;

cos 2 2a - sin 2 a + cos 3a

_ . , a = 2 sin . 2 = tg a;

= ctg a. cos 2 a - s i n 2 2a)sin a (cos 2 a - cos 2 2a) cos a 8 sin 2 a + cos 4 a - 1 4 - 4 sin 2 a - s i n 2 2a sin 2 2 a - 4 sin 2 a 4 ( l - s i n 2 a ) - s i n 2 2a

710. a)

= tg 3a;

b)

= ctg 3a.

711. a) 712. a) 713. a) b) 714*. a) b) 715. a) b) 716*. a) b)

sin 2 2a + 4 sin 2 a - 4 _ 1 1 - c o s 4 a - 8 sin 2 a sin 2 2 a - 4 cos 2 a sin2 2a - 4 sin 2 a 2

ctg 4 a;

b)

= 2 tg 4 a.

= ctg 4 a;

b)

= -tg4a.

sin 2 a + sin 2 (120 + a) + sin 2 (120 - a) = 1,5; cos 2 a + cos 2 (120 + a) + cos 2 (120 - a) = 1,5. 2 (sin 6 a + cos 6 a) - 3 (sin4 a + cos 4 a) + 1 = 0; sin 6 a + cos 6 a - (cos 4 a + sin 4 a) + sin 2 a cos 2 a = 0. sin 2 a - sin 2 - sin (a + ) sin ( - ) = 0; cos 2 - cos 2 a - sin (a + ) sin ( - ) = 0. sin2 a - cos 2 ( - a) + 2 cos a cos cos ( - ) = cos 2 ; cos 2 a + cos 2 (a - ) - 2 cos a cos cos ( - a) = sin 2 .

717. a) cos 2 ( - ) - sin2 (a + ) = cos 2 cos 2; b) sin2 (a + ) + cos 2 (a - ) - 1 = sin 2a sin 2. 718. )

sin2 sin2 a : sin(a + ); + 5 ( - ) 5(-)

b)

7 -+ sin(a )

cos a

Cos2P sin ( - a )

. ,

719. ) (sin a - sin a + sin ) - sin (a + ) sin (a - ) = 0; b) (cos a + cos )( a - cos ) + sin (a - ) sin (a + ) = 0. 720*. ) cos 2 (a + 2) + sin 2 (a - 2) - 1 = - sin 2a sin 4; b) sin2 (a + 2) + sin2 (a - 2) - 1 = - cos 2 a cos 4. . , a . 721*. ) tg I - + - I - tg a = sec a; b) tg I * - | | + t g a = sec a.

722*. ) sin 6a - 2 - cos 2 3a + -Jb = 2 sin (6a - 60); b)

-Jb 3

sin 4 a + 1 -

2 COS2 2 a =

2/
3

sin ( 4 a -

60).

1-tg2 723*. )

2a: sin 4a;

1 - c t g 2 | 2a b) ' 1 + ctg2[2a-^ = - s i n 4a.

tg2^2a-7ij+1

724*. a) 3 sin2 (a - 270) - cos2 (a + 270) = 4 cos (30 + a) cos (30 - a); b) sin2 (a + 90) - 3 cos 2 (a - 90) = - 4 sin (30+ a) sin (30 - a). 725*. a) 1 - 2 cos22a 2 tg I 2 a - - Isin 2 I - + 2a 726*. a) sin2 2 a - cos I ~ - 2a j sin| 2a ~ g j = ^ b)
Sin i i a + c o s I -

. = 1;

b)

1 - 2 sin 2 2a 2 ctg I 2 a - cos 2 - + 2a

= -1.

- a

cos

( -

+ a

= - .

727*. a) sin2 (a - 2) - cos 2 a - cos2 2 + 2 cos a cos 2 cos (a - 2) = 0; b) sin2 (2a - ) - sin 2 2a - sin2 + 2 sin 2 a sin cos (2a - ) = 0. 728*. a)
COS 4 I(a

- ]

( 3 1 r 3 1 cos 4 a | + sin 4 | + ! - I 2 j V 2 J 4 sin4 -

1 t = ctg2 a; 2

b)
Sin4I - I + c o s 4 + 1 - 1

-2 ctg a.

cos| 4 - 729*. a) ctg I + 2 1 - c o s + 4 = tg 4;

ctg I ^ + b)

1 + cos| - + 2 = ctg 2.

cos^2a-

1 ' 5 5 0 730*. a) cos 5 = cos 5 + cos 3 + cos ; 16 16 8 1 5 5 sin 3 + sin . b) sin 5 = sin 5 16 16 8 1 + ctg 2 = 28, kai tg + ctg = 5; 731*. a) tg 2 + sin cos 3 1 732*. a) cos 6 - sin 6 - cos 2 + sin 2 2 cos 2 = 0; 4 1 b) cos 6 + sin 6 - cos 2 2 - sin2 2 = 0. 733*. a) sin 2 I - 2 ) - sin 2 f - 2 ! = 8 J 8 J 2 b) sin 15 8 sin 4; b) 108 (sin 6 + cos 6 ) = 1, kai sin + cos =

17 /1 - 2 - cos 2 - 2 = - - cos 4. J {8 J 2

734*. a) sin 2 - cos 2 ( - ) + 2 cos cos cos ( - ) = cos 2 ; b) cos 2 + cos 2 ( - ) - 2 cos cos cos ( - ) = sin 2 . 735*. a) sin 6 - 2 / cos 2 3 + /3 = 2 sin (6 - 60); b) sin 4 + 1 - 2 cos 2 2 = ^

2s

i n

(4 -

60)

Vl

s k y r i u s

Trigonometrins lygtys ir nelygybs


1 . Trigonometrins lygtys
Isprskite lygtis: 736. a 737. a 2 cos

te-f

-Js:
2'

b) s i n

U-2T1

cos 5 x + -

b) t g i 5 x + ^ l = V3.

738. a sin 3 cos + cos 3 sin = b Sin j COS + COS3 ;


1

sin = -

4' b) cos Sin4 1 2

739. a cos" - sin 4 =

740. a COS3 X Sin X - Sin j X COS X = b COSj Sin Sin j COS X

4 ' /3 8 ' . X / b) 2 sin - - cos cos = - 2 2 4 b) sin 2x cos = cos 2x sin b) cos 3x cos = sin 3x sin b) cos 2x cos 4x = cos 6x. b) sin cos 2x = sin 3x. 3 b) cos ( - ) + sin b) cos b) 2 cos + I - sin ( - ) + cos ( - )

741. a 2 sin cos cos 2x = ; 4 742. a cos cos 2x = sin sin 2x + 1; 743. a sin 3x cos = cos 3x sin x; 744. a cos cos 2x = cos 3x; 745. a sin 2x cos 3x = sin 5x; 3 , . 746. a sin ( - ) - cos =1; 1 2 747. a sin 748. a 4 sin 749. a 750. a + + - cos ( - ) = - 1; sin ( - ) = 1;

/3 - tg = 2 tg ( + ); /cos2 = - cos ;

b) /3 + tg = 2 tg ( - ), b) /sin2 = - sin .

t 751. ) sin -0,5)2 = sin - 0,5; / sin = ; O sin = 0,5. b) COS X + V

= COS X +

752. a) cos cos x - s i n O b) cos ^r cos + sin

753. a) 0,5 cos - 0,5 /3 sin = 0,5 / b) 0,5 cos + 0,5 /3 sin = 0,5. 754. a) sin - I = sin ; 755. a) cos I - ^ I = cos x;

b) sin -

j = cos .

b) cos I -g- I = sin . ;

1 756. a) Raskite lygties cos = sprendinius, priklausanius intervalui 1 b) Raskite lygties sin = - sprendinius, priklausanius intervalui Isprskite lygtis: 757. a) 2 sin2 = 3 cos ; = 3 sin + 2; 758. a) 2 a) cos = sin 2 x; 759. 760. a) tg + 3 ctg = 5; 761. a) 3 sin + cos 2x + 1 = 0; 762. a) cos 2x + sin = 0; 763. 764. 765. 766. * a) cos + cos = 1; a) cos 2x = 2 sin - 0,5; a) cos 2x - 5 cos + 3 = 0; a) sin 2 = 0,25; cos 2 b) 3 sin = 2 cos 2 . b) 1 + 2 cos = sin 2 . b) sin2 = 1 + cos 2 . b) tg = 3 ctg x. b) 4 sin 2 + cos = 1. b) cos 2x - sin = 0. b) 5 cos = 4 sin . ' 2 b) 2 cos - cos 2x = 1. b) cos 2x - 5 sin - 3 = 0. b) cos 2 = 0,5. b) cos 2 = 0,25. b) 6 sin 2 - cos + 6 = 0. b) 2 sin 2 + 3 cos = 0. b) 8 cos 2 - 12 sin = 0. b) 2 tg 2 - tg - 3 = 0.

; 2

767. a) sin 2 = 0,75; 768. a) 2 cos 2 - sin + 1 = 0 769. a) 4 771. a) sin 2 - cos - 1 = 0 770. a) 3 cos 2 - sin - 1 = 0 tg 2 - 3 tg - 4 = 0; 3 772. a) 5 sin 2 I b) sin2 3

+ 8 cos ( + x) = 0;

+ X = cos (2 - ) + 2.

773. a) S i n 2 ^ - - X j - 3 cos (4 + ) = 4; b) 2 cos 2 (6 - ) - sin (5,5 + ) = 1. 774. a) 2 cos 2 ( - ) + 3 sin ( + ) = 0; b) 2 cos 2 (2 - ) = 3 sin ( - ) + 2. 775. a) sin 2 - cos 2 = cos 2 2; 776. a) 1 b) cos 2 sin 2 = cos 2 . X sin 2 = sin 2x. 2

-- sin = cos 2x;

b) cos 2 ' 2

777. a) 1 - - cos = 10 sin 2 x; 778. a) 4 sin 2 + /2 cos - 1 = 0;

b) sin 2 + / sin = 9 cos 2 . b) 3 cos 2 - /2 sin = sin 2 .

1 779. a) Raskite lygties cos 2 = sprendinius, priklausanius intervalui [0; ]. 1 b) Raskite lygties sin2 = sprendinius, priklausanius intervalui /3 780. a) Raskite lygties (cos + 3) cos - priklauso intervalui [ - 9 0 ; 90]. 1 b) Raskite lygties (cos - 2)|^cos - |= O sprendinius (laipsniais), kurie priklauso intervalui [ - 9 0 ; 90]. f 2; 2

= 0 sprendinius (laipsniais), kurie

42 781. a) Raskite lygties (sin + 1,02) Sin X + -

= O maiausi teigiam spren-

din laipsniais. /3 b) Raskite lygties (sin x - 1 , 0 3 ) sin + din laipsniais. 782. a) Raskite lygties sin 2 + 1,5 cos = 0 maiausi teigiam sprendin laipsniais. b) Raskite lygties 2 cos 2 - / cos - 3 = O maiausi teigiam sprendin laipsniais. 783. a) Raskite lygties (cos x - 3 ) cos 2x + priklauso intervalui [0; 180]. b) Raskite lygties (cos + 2) ^cos 2x + - | = O sprendinius (laipsniais), kurie priklauso intervalui [0; 180].
5. Matematikos udavinynas XlXll kl.

= O maiausi teigiam spren-

/3

= O sprendinius (laipsniais), kurie

Isprskite lygtis: 784. a) sin 2x = sin x; 785. a) 1 - cos 2x = sin x; X 786. a) 1 - cos = sin ; 2 787. a) cos 7x - cos 2x = 0; 788. a) cos = cos 3x; 789. a) cos 3x - cos 5x = sin 4x; 790. a) sin Ix - sin = cos 4x;
s'n

b) sin 2x + 2 sin = 0. b) 1 + cos 2x = cos . X b) 1 + cos = cos . 2 b) cos 3x + cos Ix = 0. b) sin 4x = sin 2x. b) cos + cos 3x = 4 cos 2x
2 b) sin 2 X - COS = cos 4x.

791. a) sin ( - 3x) + cos

4x;

b) sin (2 + 3x) - sin Ix - /3 sin 2x. 792. a cos I b COS 793. 794. 795. - J = cos 3 3 +

= sin ( - ). b) 1 - cos 2x + sin = 0. b) 1 + cos 4x + cos 2x = 0.

1 + cos 2 + cos = 0; 1 - cos 4 + sin 2 = 0; 1 - sin 5x = COS X 2 Xi sin : 2J

1 - sin 4x = (cos + sin x)2. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 2 sin 2 + sin 2 2x = 0; b) sin 2 2x + 8 sin 2 x = 0.

c o s 2 - sin 2 - = sin 2x: b) sin 2 - cos 2 = cos 2 2x. 2 2 ' sin (30 + x) + sin (30 - x) = - 0,5; cos (30 - x) - cos (30 + x) = 0,5 / sin (60 + x) - sin (60 - x) = - 1; cos (60 + x) + cos (60 - x) = - 1 . 6 sin 2 + 2 sin 2 2x = 5; cos 2 2x + cos 2 3x = 1; sin 2 + sin 2 2x = 1; cos 2 + cos 2 2x + cos 2 3x = 1,5; sin 2 + sin 2 2x + sin 2 3x = 1,5. Isprskite sistem: a) Jcos 2 - cos x = 0, Isin > 0; b) Jcos 2 + cos = O, sin x < 0. b) 6 cos 2 + 2 cos 2 2x = 5. b) sin 2 + sin 2 = 1. 2 b) sin 2 + cos 2 2x = 1.

Isprskite lygtis: a) cos = sin ;


/3 cos + sin x = 0;

b) 2 sin + cos x = 0. b) 2 cos - sin x = 0. b) 4 sin 3x + 5 cos 3x = 0.

2 sin 2x - 3 cos 2x = 0; 4 sin 2 - 5 sin cos - 6 cos 2 = 0; 3 sin 2 - 7 sin cos x + 2 cos 2 = 0. 3 sin 2 + sin cos x - 2 cos 2 = 0; 2 sin 2 + 3 sin cos x - 2 cos 2 = 0.

b) sin 2x + sin 2 = 0. cos 2 + 3 sin cos = 2; 4 sin 2 + 8 sin cos + 10 cos 2 = = 3. 3 sin 2 - 2 sin 2x + 5 cos 2 = 2; 7 sin 2 - 0,5 sin 2x - 3 = 0. sin 2x + 5 cos 2 = 4; sin 2x = cos 2 x; 1 + cos 2 = 3 sin cos x; 1 - cos = sin x; /3 sin' X si 1 sin 2x = 0; b) 3 sin 2 + 0,5 sin 2x = 2. b) cos 2x + cos 2 x = 0. b) / sin cos = 1 - cos 2 . b) 1 - cos 2x = sin 2x. . sin 2x = 0. b) 3 sin 2 + 0,5 sin 2x = 2 cos 2 x. b) sin' X /3

sin 2x + 2 cos 2 x = 0;

sin 2x + cos 2 = 3 sin2 x; sin4 - cos 4 = sin 2x; cos 4 sin" = 2 sin cos

(sin + cos x) 2 = 1 - cos 2x; 5 sin 2x + cos 2x = 5; 4 sin 2x + 5 cos 2x = 3; 7 sin x - 5 cos = 5; Isprskite sistem: a) Jcos 2 - c o s sin = 0, [cos x > 0 ; Isprskite lygtis: 825. a) tg X = 1
COS X

x V sin cos = 1 + cos . I 2 2J b) 4 sin 2x + 3 cos 2x = 5. b) b) 7 sin 2x - 5 cos 2x = 5. b) 5 cos - sin + 5 = 0.

b) Jcos 2 + cos sin = 0, |cos < 0.

826. a) tg = sin x; 827. a) sin + tg ctg = 2; 828. a) sin2 - tg ctg = 0; 829. a) sin ctg = sin 2 + cos 2 x;

. sin b) ctg = cos . b) cos + tg ctg = 1. b) cos 2 - tg ctg = 0. b) cos tg = sin 2 + cos 2 x.

b) ctg =

830. a) tg 831. a)

tg + = 1; cos / 2
-

b) ctg

sin X X b) tg - - + cos tg = 0. /

ctg

= 1.

832. a) 4 ctg 2 cos sin = 833. a) 834. a) 835. a) 836. a) 1 + tg 1 + ctg sin 2 sin + sin = O;

b) 4 ctg cos sin = 1. a 2 2 b) (1 + cos ) ctg x = 0. b) cos ctg 2x = 0. .. 1 + ctg b) = cos . 1 + tgx . sin 2x b) - = 2 sin2 . cos ,. b) 1 - tg M = 2 sin . 1-ctg

= 2 cos 2 ; 1 - cos 2 sin 2

837. a) sin + tg = 838. a) 839*. a) b)

b) 2 cos tg + sin ( - x ) = 1.

840*. a) sin 4 + cos 4 = 841*. a) 842*. a) 843*. a) sin 2 + S4 X = CO


cin2 =

b) sin 4 + cos 4 =

8 b) sin 4 X + COS4 X = sin X COS X. b) cos 4x + 2 cos 2 = 1. + 7 ' keitinys sin sin 4 1 cos 2x +4 1 1 sin =t

sin X 1

= sin X -

b) COS2 2 x + 844*. a) b) 845*. a)

cos 2x

= cos 2x

keitinys cos 2 x -

1 cos 2x

=t

b) sin 3 cos X - sin X COS3 X = . ' 8 846*. a) sin 2x = sin + cos x; 847*. a) ;in3 + 4 cos 7 = 7; 848*. a) 510 - sin10 = 1;

b) 1 - sin 2x = cos - sin x. b) 5 sin5 x + 3 cos 3 = 8. b) cos10 + sin10 = 1.

849*. Raskite didiausi neigiam lygties akn (laipsniais): a) cos ( + 45) + cos ( - 45) = -Jl cos ; b) 1 + cos + sin x = 0. 850*. Raskite maiausi teigiam lygties akn (laipsniais): a) tg ( + 45) - tg = 1; b) sin2 - 0,5 cos (90 + 2x) = 1.

851*. Raskite lygties sprendini, tenkinani nurodyt slyg, sum (laipsniais): a) sin (90 - 2x) + 2 = 6 c o s
2

0 < < 360;

b) 2 sin 2 2x + 6 sin 2 = 5, O0 < < 300. 852*. Raskite lygties sprendini, priklausani nurodytam intervalui, skaii: a) sin 2 2x = 3 cos 2 - sin2 ( + ), - 2 , 5 < < ; b) sin 2 - sin 2 2 = sin 2 3, - 0 , 7 5 < < . Isprskite lygtis: 853*. a) sin 1 + cos + 2 + ctg ( + ) = 0; b) ctg + sin 1 + cos = 2.

854*. a) sin + tg = : + cos ( + ); cos b) cos + ctg = + sin ( + ). ' Sin 855*. a) 1 + ctg
1+ t g

= 2 sin ;

1 - tq 0,5 y b) - = 2 sin 0,5. ' 1 - ctg 0,5

856*. a) (1 - ctg )(1 + sin 2) = 1 + ctg ; b) (1 - tg )(1 + sin 2) = 1 + tg . 2 sin 2 857*. a) (cos + sin )2 + 1 = 1 ; cos
- 1

b) (sin 0,5 - cos 0,5) 2 = , ,. _ , / ; tg 0 , 5 x - t g 0,5( + ) 858*. a) 2 ctg - (cos + sin ) b) sin
1

1 Sin X COS X

= 4;

Sin X sin 2x

cos j

2. Trigonometrins nelygybs
Isprskite nelygybes: 859*. a) - 2 sin < /2; 860*. a) - 2 sin > -/3; 861*. a) sin 2 > ; 862*. ) - 2 tg > - 2 /3 ; 863*. a) tg 2 < 1;
/2

b) - 2 cos < 1. b) - 2 cos > - 1. b) cos 2 > - . b) - 2 tg < - 2. b) tg 2x > / .


1

6. Matematikos udavinynas XIXll kl.

864*. a) sin 2x sin > 0; 865*. a) sin 2x sin < 0; 866*. a) sin tg > 0; 867*. a) sin tg < 0; 868*. a) sin 2x > 4 sin x; 869*. a) sin 2x < 3 sin x; 870*. a) sin 2x > - 2,2 sin x; 871*. a) sin 2x < - 2,6 sin x; 872*. a) sin 2 + cos x - 1 873*. a) sin 2 + cos x - 1 874*. a) sin 2 > 0,25; 875*. a) sin 2 < 0,25; 876*. a) sin 2 > 0,75; 877*. a) sin 2 < 0,75; 878*. a) cos 2x + cos > 0; 879*. a) cos 2x - sin < 0; 880*. a) cos 4 - sin 4 < 0,5; * . . / 881 . a) cos cos - sin sin < ' 3 3 2 . 1 b) cos cos + sin sin > - ' 3 3 2 1 882*. ) cos / 2 /3 /3 sin > ; 2 2 + j >
3

sin 2x cos < 0. sin 2x cos > 0. cos ctg < 0. cos ctg > 0. sin 2x < 6 cos . sin 2x > 3 cos . sin 2x < - 2,4 cos x. sin 2x > - 2,6 cos . cos 2 + sin - 1 < 0. cos 2 + sin - 1 > 0. cos 2 < 0,25. cos 2 > 0,25. cos 2 < 0,75. cos 2 > 0,75. cos 2x + sin < 0. cos 2x - cos > 0. /3 b) cos 4 - sin 4 > -

> 0; < 0;

U 1 N b) cos + ' 2 2 ;

&

sin < 2

883*. a) sin ( - ) sin

( b) cos ( - ) cos I + x I < .


884*. a) cos 2 - 0,5 sin > 1; 885*. a) cos 2x - 2,5 < 2 / sin x; 886*. a) tg ( - 2x) > 1; 887*. a) tg ( + x) < /3 3 ' b) sin 2 - 0,5 cos - 0,5 > 0. b) cos 2x + 2,5 > 2 /3 cos x.
3 b) c t g [ ^ + 2x
]<J3.

) &

b) ctg

/ X >|<-1.

888*. a) ctg I - + | < 1 ;

b) ctg I - -

889*. a )

tg j 3x - < - 1 ; o
7O

b) tg 2x + b) cos

>-/3 . /2 <0.

890*. a) sin

' > 0;

2x + 4y

891*. a) sin 2 - sin x - 2

b) cos 2 + cos x - 2

892*. a) cos 2x - 5 cos + 3 < 0; 893*. a) tgl 2 x - * )>/3; 894*. a) |sin x| > 2 '

b) cos 2x - 5 sin - 3 < 0. b) t g | 3 x


+

- >-1.

b) Icos x| < - . b) |cos 2x| > 1

895*. a) |sin 2x| < - ;

72

VII

s k y r i u s

Logaritmai. Rodiklins bei logaritmins lygtys ir nelygybs

1 . Logaritmai
Apskaiiuokite: 896. a) 36' 0962 ; 897. a) 8'0923"1; 898. a) 25IO9s10_1; 899. a) 2' 0985 ; olog32 900. a) 2^0,5 Iog5 3 ' g.|0,5log37 901. a) 4Io92 ' 1-2 Iog6 2. Ig 9 - Ig 2 b) 6419"3. b) giog3 0,7-1 Iog6 2 - 2. b) 36 b) 5Io925 0.81 ^log4 4 0,5 Iog9 7 ' 81 -Iog2 3 64 2 b) ' 2/plog4 25 lc b) 10 j-ig(o,375Vio) 9 - Iog8 2
+2 2l924

b)

902. a) 36

903. a) 10-100 2

b) 2-64 2
g1-log 3 2

904. a) 49 1 - 1 0 9 ' 2 + 510954; 905. a) Iog 0 1 50-Iog 0 1 0,5; 906. a) 51"109254 -81 1 0 " 3 ; / 2 + i Ig 1 6 907. a) V10 2 ; - -Ig $4 -Ig 3 908. a) 1002 ; 909. Suprastinkite reikin: a) Iog 2 Ilog 2 V2V2V2 V

-1

b) Iog 001 25 + Iog 001 4. b) 161094'05+1 / 1 \ l0 3i * -("

b) V3 2 " 0 ' 5109316 . b) 252 - Iog5 4 -Iog5 2

b) iog ; log.

Remdamiesi logaritmo apibrimu, raskite x: 910. a) Iogx 0,125 = - 2 ; b) I o g x - = - 3 ; 27 8 911. a) I 27 = X ; , 3 4 b) l o S 9 J a x = - 5 ; 912. a) Iog 75 9 = x; b)
I O g
loS 3Ja

* =

- f :

Iog x (9/) = 4 Iog 2 - = .


a
a

Iog y - = - ; 8 2 Iog x 8 = - - .
2

^64

= X ;

913. a) Iog y 5 /9 = ; b) log 1 J

'9i6

x =

4
4

64
f i

,=*;

Iog27 = - . 1 log 0 = x; 4
i , o g 27

914. a) Iogx 0,125 = - 3 ; b) Iogx 4 915. a)

iog0,04 = *;

^ 16

= x-

b)

'0S4^4 x

~4'

Iog0,001 ViO = ;

916. Palyginkite skaiius neapskaiiav: a) Iog 01 /2 ir Iog 0 2 0,34; b) I o g 3 - ir I o g j - .


4
5

917. a) Apskaiiuokite Iog 15 30, kai Ig 3 = a ir Ig 5 = b. b) Apskaiiuokite Iog 4 400, kai Ig 4 = a ir Ig 7 = b. 918. a) Apskaiiuokite IogJ 6, kai Ig 2 = a ir Ig 3 = b. b) Apskaiiuokite Iog15 2, kai Ig 3 = a ir Ig 5 = b. 919. a) Apskaiiuokite Iog25 12, kai Iog 5 4 = a ir Iog 5 3 = b. b) Apskaiiuokite Ig 27, kai Iog 3 2 = a ir Iog 3 5 = b. 920*. a) Apskaiiuokite Iog49 28, kai Iog 7 2 = m. b) Apskaiiuokite Iog25 135, kai Iog 5 3 = n. 921*. a) Apskaiiuokite Iog 6 9, kai Iog 6 2= a. b) Apskaiiuokite Iog 18 2, kai Iog18 3 = b. 922*. a) Apskaiiuokite Iog 3 6, kai Iog 6 2 = a. b) Apskaiiuokite Iog 1 8, kai Iog 8 4 = b. 923*. a) Apskaiiuokite log42g 16, kai Iog 14 2 = a. b) Apskaiiuokite Iog 36 8, kai Iog12 2 = b.

924*. a) Apskaiiuokite Ig V25 , kai Ig 4 = a. b) Apskaiiuokite Ig /25 , kai Ig 16 = b. 925. Tardami, kad duotieji reikiniai turi prasm, rodykite, j o g lygyb yra teisinga: \ l09aX i. a) T-^m- = Iog a b; Iog b X 926*. rodykite: a) jeigu a2 + b2 = Tab (a > O, b > 0), tai Ig b) jeigu a 2 + b2 = 6ab (a > b > 0), tai
b)

Iog a m _ Iog 6 m Iog a n Iog b n "f" b


3

1 = - (lg a + Ig b);
2
a + b )

a-b

1 = ^ ('9

927. a) Apskaiiuokite funkcijos y = Ig (x + 10) grafiko susikirtimo su koordinai aimis tak koordinates, b) Apskaiiuokite funkcijos y = Ig (x - 10) grafiko susikirtimo su koordinai aimis tak koordinates.

2. Rodiklins lygtys
Isprskite lygtis: 928. a) 4" = 8 2 x _ 1 ; 929. ) / 7 = - ^ = ;
/27
b) 9 = 271"3.

^ = T E 5

930. )

yJj S3V-I v4, 4 '3


=

b) 9_ 16'

931. )

>
b)

' ^ 4
0,0625 8
3

932. a) 0,125 4 2 ' - 1 = 933. a) 2*2'4**4


1

v 8

V'
v16y

= 1; '=1;

b) 2 2 + 4 + 4 = 1 . b)
b)
7(-3)(--2)=1_

934. a) 5 l 935. a) 2

Jx2+x-2)(3-x) x2-6x-2,5

= 16/2;

x2-3X-5,5

= 81

/.

936. ) 7* ( + 1 ) ~ 2 = V;

b)

V4 f 2 -18x+43,5 _
_

937. a) ,52-20+61'5=-^;
/2

b) 0,2
b) b)

25 / =125"
1

938. a) 0,5* 2 2 2 + 2 = 64" 1 ;


3x 5 939. ) 8'I - I _ . 0,125 / 2 '

0,22 32

5-

1 1

I 4 - 3x I _ .
0 , 2 5 /2 '

940. a)

=23*-4;

b) ' V I = 2 5 *" 6 16 b) 3*- 1 = 182* 2 - 2 * 3* + 1 . b) 20* 5* = 0,01 (100 1 -*) 4 .


2^0,26 -Vx

941. a) 3*- 1 = 6" 2~x 3 * 1 ; 942. a) 2*


943

5* = 0,1 ( 1 0 * 1 ) 5 ;
=1;

3^

^0,9+0,36

b) I^ 5 2* + 6.1= /

= 1.

944*. a)

+ y/12

+ /

V3 J

-2-2 .

b) J

J+

y/32-4?+

/2

*
V 2

945*. ) 32 *- 7 = 0 , 2 5 - 1 2 8 * " 3 ; 946*. a) ^ 5 ^ = 5 ^ ' 4 ; 947*. Apskaiiuokite lygties akn sum: a) 6*' -15 2 -15
c12-12x 61

b) 9 *~4
' 9

=81*-5.

b) ^ 7 ^ = 7 ^ " 2 .

2f 7 3 -44- 2 1 19-16X

Isprskite lygtis: 948. a) 5* + 1 + 5* = 750; 949. a) 5* + 3 5*- 2 = 140; 950. a) 2 3** 1 - 4 3*" 2 = 450; 951. a) 3 2 ** 2 + 3 2 * = 30; 952. ) 2* + 3 - 0,5 * + 2*~ 2 = 29;
953. a) 2 16* 24* 3*; 42*-2 = 15;

b) 4* + 1 + 4* = 1280. b) 3*- 3 + 2 b) 3 5 * b) 4 3 ** 3 + 43* 3 * = 165.


9

5 * - 1 = 330.

= 260. 3 " = 163.

b) 3* + 2 + 3*- 3 1 b) -

27* - 3* 9* + 3 3 ** 2 = 25.

954. a) 6* = 16 955. ) 2 1 2 *- 1

b) 100* = 625 4 + 8 4 *- 1
= 56;

4 6 *- 1

16 3 *- 1

= 1280; = - 1620. b) 2 - 5 ^ + 3 5 " 1 = 3 2 5 . b) /2*7 - 5 - / 2 * - 8 4 =96.

b) 81 6 *- 1 - 27 8 *- 1 +
9 5 6 . a) 5 2 - 3

912*-1 -

324*-1

957. )

/3*"56

- 7 /*~" = 162;
3 5 52* + 3 5 + 4 5 32* = 3*+4 45

958. a) 5 2 x - 7* b) 11* - 3 2 * 959. a) 7


3* +1

7* = 0; 11* = 0. b) 5 7* + 2 + 2* + 5 = 7* + 3 + 2** 2 . b) 6* + 1
+ 3*
+ 1

- 5* + 2

- 5*t3;

960. a) 6* + 6* + 1 = 2* + 2* + 1 + 2* + 2;

= 3* +2

- 6* +

3*.

961. a) b) 962. 963. a) 964. a)

1 121 1 225 3/- 1 0 +

1 1 ,169 J f
1

1-

+ 11 2 *" 3 +132x-3 = 0; + 15 3 - 2 * - 1 7 3 = 0. b) 4 2x 5X - 4 2 x - 1 5 X + 2 = - 4 2 0 . b) 2 ' 9 + 5 " 1 2 - 5 " 1 1 + 2 " 1 1 = 0. ^ 23 + 2 ~ 1 _ 0; = 10

23x-i

X+1

= -288; 2^12
=11;

2y~9

32Vx+327x~1

32V7-2

3y~v

= 0;

965*. a) /7 2+6 - /49 +2 - 2 + 6 + 2 0,25,-(1 +O1Sx) b) V i i 4 " 2 - /121

- 5 2 + 3 0,04~ -' 5) = 0. b) 22<3 + 5) 72(5+3) = -148+8 1 5 X+X 2 + -2 2+1 b) 2 5 - 3

966*. ) 32(2 + 5) . 52(+1) = 155 + 6. 2 7 967*. ) 9 - 2 + 2 = 2 + 2 - 3 2 ' " 1 ;

968. a) Apskaiiuokite funkcijos = 6 5 + 1 - 5 + 2 + 6 5 - 22 grafiko susikirtimo su abscisi aimi tako koordinates. b) Apskaiiuokite funkcijos y = 3 7 X + 1 + 7X + 2 - 30 7" - 120 grafiko susikirtimo su abscisi aimi tako koordinates. Isprskite lygtis: 969. a) 5 2x - 2 5X - 15 = 0; 970. a) 5 971. a) 2X+1 2 2x = 16; + 3; 5 2x ~ 3 = 2 5X-2 b) 7 2 - 3 7 - 28 = 0. ) 32 - 10 3 x t 1 = - 81. b) 3 2 ~ 2 - 12 = - 3 - 1 . b) 2 - - 4 2 ' --1.4 4 =1. ' b) b) 4 4 2 ~ 1 24 + 9 2 - 3 4 + 1 = 256. - 3 2 2 + 5 + 4 = 0. 3 " 3 + 1 = 0.

972. a) 2 42x - 17 4X + 8 = 0; 973. a) 5 2 x - 1 + 5X + 1 = 250; 974. a) 3 4 x * 8 - 4 3 2 x + 5 + 27 = 0; 975. a) 12 2 - 4X = 32; 976. ) 4 X - 2 - 17 2 X " 4 + 1 = 0 ; 977. ) 49 - 6 7 + 5 = 0; 978. a) 2 3 - = 9 - 2 ; 979. ) 6 - 6 3 " = 30; 980. ) 3 * 1 + 18 3- = 29; 981. ) 2 + 1 + 2 2 " = 9; 982. ) 25^-124-5^=125;

b) 6 2 - 4 = 8. b) 3 9 - 2 - 28 b) 3 2 " = 10 - 3 . b) 7 - 7 2 _ = 48. b) 2 + 12 2 " = 9,5. b) + 2 + 3 1 - = 28. b) 9 - 7 9 - 3 ^ =162. b) 1 6 ^ + 6 4 = 2 0 - 4 7 " 2 . b) gv x b)


+2"

b) 36 - 8 6 + 7 = 0.

983. a) 9 ^ + 8 1 = 3 0 - 3 ^ ;
+ -1+/ -2 _ g |+ 984*. a) 4 - _ 5 . 2 -

- 8 0 - 3 *+ 2-1 - = 0,2.

985*. )

10 + 1 0 "

10

-10~

= 5;

100 - 1 0 0 100" x +100

986*.

a) 2 2x 9* - 2 6 3 " 1 + 4 2 x " 1 3 4 x " 2 = 0; b) 2" 5" - 4" 5 2 x _ 1 + 2'" 4 2 "" 1 5 3x ~ 2 = 0. a) V V l O + s j -yfjl0-3j =6; b) ^ / V l 7 + 4 j - V V l T ^ j =8.

987

) (2 + / ) " + 1 = 4 ^ 2 - / 1 ;

b) (V2 + 1 ) ' + 1 = 2 ^ 2 ^ ^ 2 - 1

Isprskite lygt, dalydami abi jos puses i to paties reikinio: 989. 990. 991. 992*. 993*. a) 4* + 6* - 2 9* = 0; .I ,I _1 a) 3 -4 * + 6 " * = 2 9 *; a) 6 9 - 1 3 - 6 ^ + 6 4 = 0 ; a) 3 4 - 35 6*" 1 + 2 9 = 0; a) 4 3 - 9 2 = / 7 ; b) 3 4 + 4 6 - 4 9* = 0. i l l b) 9 4 + 1 4 - 6 ' = 8 - 9 " . b) 4 + 1 - 1 3 - 6 + 9 + 1 = 0 . b) 2 4 " 1 - 35 6 " 2 + 3 9 " 1 = 0. b) 4 3 4 / 7 = 3 2.

Laikydami, kad > 0, raskite i lygybi: 994. 995. a) 5 2 5 4 5 6 ... 5 2x = 0,04" 28 ; a) 2 23 25 ... 22x"1 = 256 4 5 ; b) 4 4 4 8 4 12 ... 4 4x = 0,0625" 9 0 . b) 3 3 3 35 ... 3 2 x " 1 = 243128.

Isprskite lygtis:
-O

-.V

996. 997*.

a) 1 + 2 + a) 3 16

22

+ ... +
4

2X

= 63;

15 " + 4 1 8 '

-16x-15

= 48 + 24 + 12 + ...
3=

b) 0,5-27 998*.

X2-11X-24-

27 + 9 + 3 + ...

) 3 X " 5 + 3 X " 7 + 3 X - 9 = 45,5 + 22,75 + 11,375 + ... b) 2 2 x " 1 + 22"-2 - 3 2 2 x " 3 = 6 + 3 + 1,5 + ...

3. Rodiklins nelygybs
Isprskite nelygybes: 999. ^a) 5 X " 6 < 5 6 x _ 1 ; 1000. a) O 1 I 8 j i " 3 > 0,1 2 x " 2 ; 1001. a) 2 3x + 8 < 1; -2x + 5 <32; 1002. ) ,4X2-2X-2 1003. a) 1004. a) 7 -5x + 8x-3 >1; f
2 4 -8

b) 6 5 " x > 6 5 x " 1 . b) 0,2 7x b) 45x+12


4

< 0,2 3 " 7 x .

b)ii
1

> 1. 4 - 2x >81.
3x+2

^23 b)

, 3 2 -10

10I j

b) 2 2 " 5 + 4 <1.

1005. a) 0 < * 2 - 8 *" 2 0 < i; 1006. ) 4M < 8; 1007. a) 2 | x + 2 | >16; 1008. a) 1009. a) 1010. a) -M <8;

0 < 5* "5*"24 625. < 5"

<1.

b) 25|x| <
|x+2|

b)
b)

0 , 2 - ' 1 - *' > 2 5 .


1

-2 + |x + 3|

Ii >
>27; ^

!*+2!-1
<64.

b)
/

b)

V3
2

I \ X 2 - 9 x + 1 2

<il

1011.

a)

UE

0,2 x+1

>5-0,042*-1;

[
b) 0,25 <4-0,125 3.

1012. a) |3X - 2| < 1 ; 1013.


6x-3 2x-1

b ) |4 -

7X| >

1014. a) 3

x
-2

< 27

3x

9x-2

3x-4

b)

> 25
x-3 -4x-5

2x

1015. a) 3 * 2 - 4 * + 3 > 1 ;
2x

b)

<1.

1016. a)

4'-*

I 1-

X6

-16

2 2

>0;

b)

-Sx -12 *" 1 - 9 2 < 0 .


-7x+10 X2-5x+6

X2-6X+8

1017. ) * 2 - 9 * + 2 0 <1;

b)

0,2

<1.

1018*. rodykite, kad nelygybs yra ekvivalenios:

a) 2

x-1

1 V ir > 0 ; - 1

b)

5*

<

ir

<0.

Isprskite nelygybes: 1019. a) 2X+1 + 2" < 9 6 ; 1020. a) | | 1021. 1022. 1023. -2
<-225; 10;

a) 33~?x + 3 1 " 2 x > a) 4


2

- >
b) 3 + 3 "
2

>

270.

^_

2V7-i

< 3 ;

b) 5 " - 3 x 5X); b) b) 9
7

52-3x <
3 1

24.

a) 42x -

5" > 7 (42' + 1 + 1

- g ^7X

< 8. I).

1024. a)
b)

11 1 5 + 1 5 x 16 12 + 12x

> 3 (5X + 5X + 2); < 16 (3 +


+ 3).

92x

< 6 - (92x -

1025. a) 7 1 -* 2 -5* + 7 -* 2 -5* < 8 . 7 6 U + D . b) 8-3x2-9x + 1 + 8 - 3 , 2 - 9 X < 9 84|x + 1| 1026*. a) 222'4+4 + 2 2 2 _ 4 + 3 + 4 | - 1 ' 2 > 7 - 2 8 ; 2-6 5 2 2 b ) 3 + + -6 + 4 + 27(x-1) < ^ 3 327 1027. a) Raskite nelygybs 10 < 16 5 didiausi sprendin. b) Raskite nelygybs 6X > 81 2X maiausi sprendin. 1028*. Raskite nelygybs didiausi neigiam sveikj sprendin: 2x + 4 + 2 2x +1 2 2x + 3 > 2X + 2 + 2 X ~ 1 2X + 1 ' a) 2 b) 33**1 _ 3-1 + 3-2 < + 3 _ 3x^1 + 3x^4 1029*. Raskite nelygybs maiausi teigiam sveikj sprendin: a) 3 2 + ix| - 3 lx| ~ 1 > 78; b) 7|xi + 1 - 7 lxi ~ 1 < 336. Isprskite nelygybes: 1030. a) e x x - > 0; 1031. a) e x 2 - 2 > 0; 1032. a) - e x > 0 ; i 2 + 1033. a) 5 X + 5 X >130; 3x^2 1034*. ) 2

b) e x x + < 0. b) e x 2 - x 2 < 0. b)ex + ---<0.


2 -2 1 b) 3 + 3 X <30.

x-2 +2

>10;

b) 5

5-2x 1035*. a) 4 2 " x - 4 2 " x > 1 5 - ; ' 4 x-8 6x-9 1036*. a) 8 " + 2*+5 > 1,125; 1037*. a) 2 2(x + 5) 32<5x + 1) > 6 + 6; 81 9

, . 5 ^ 2- jb) 6 x " 6 - 6 - 6 < 5 - , ' 6 2x-3 6x-2 b) 9 ^ + 3 ^ 2 <1-, 9

3+x

3-

-5

<4

b) 22(2x + 3) 52<*2) < ^qsx + s

1038. a) Raskite nelygybs - 4 + 3 < 0 sprendini intervalo vidurio tak. b) Raskite nelygybs 64 - 5 8 + 4 < 0 sprendini intervalo vidurio tak. Isprskite nelygybes: 1039. ) 3X + 3 1 - x - 4 > 0; 1040. a) 1042. a) 4~x - 6 21"x + 32 > 0; + 7 > 0; 1041. a) 2 - 9 < - 3 1 ~ 2 x ; 49 x ~ 2 - 8 7-2 b) 2 + 2 3 - ' < 6. b) 3 1 - 2 x + 9 < 28 3 - . b) 2 b)
3

^ - 16-' < - 2. - 4 - 3 2x ~ 1 + 3 < 0.

9 2x ~ 1

Raskite sveikj skaii, netenkinani duotosios nelygybs, sum: 1043. a) 4 X ~ 3 + 2 > 3 1044. a)
;

2-3;

b) 3 6 - 2 + 6 > 7 6" b)
;

2.

M f

UJ

( 1 Y"5 +4>5 ;

UJ

UeJ

M V "

f +36 >37-.

V''*

Isprskite nelygybes: 1045. a) 9 2 * - 1 + 27 > 12 1 1046. a) 0,25 4* + 3 -j - | 3 2 *" 1 ; - 16 > 0; b) 25 3 *" 2 + 125 > 30 5 3 *" 2 .

b) 0,5 25* - 0,5 0 , 2 - * - 10 > 0. 1047. a) 4 2 *- 3 + 16 > 65 4*" 2 ; b) 2 2 *- 5 + 2 > 5 b) 0,04 625* < 1,2
3x+2

2"\ 5 2 * - 5. >2.

1048. a) - 64' + 8 < 3 23*; 4


2x+3

1049. a) 2 2x+1 + 4

>2;

b) 3 + 1 + b) 27 b) 42

1 Y 24 1050. a) 25 I 2 5 J + < 1 ; 1051*. a) 4i" + 2 3-21 *' < 6; 1052*. a) 9'*' + 31"21*1 > 4; 1053*. a) i l j '
+

9j +

3' 2 5 "M < 12.

b) 31*1 + 32"1*1 > 10. b) 3


\i*i

I>i7-fl'

+1 > 28

1054*. a) 0,01"" 2 ! _ o,2 0,1'*" 21 + 0,01 < 0; b) 0,00011**2' - 0,02 0,01"* 2 i + 0,0001 < 0. 1055*. a) 0 , 2 5 - 4 ^ - 5 - i l j 1056*. a) 4* 1057*. a) -2* -3<0; "+16>0; b) b)
b

0,2-47*-

+ 3,2 < 0.

2 3-1 2-1 -9 ' - 5 3 *-1>0. 3 1 21-* + 5


< <

1 1 < 3~x +1 3*+1 - 1 '

1 2(2' + 1 - 1 ) '

4 . Rodiklini lygi sistemos


Isprskite lygi sistemas: 1058. a) | 4 * 5 y =16, [2-3* =18; 1059. a) j 9 ' + y = 729, b) b) 3 - 3 y =81, [5X 2 y =1,6. 49 x + y =2401,
JX-y+1 _

1 _

~ 7 1060. a)
0,6*

b)

0,7*~y = 2,3 x+y = 5,29.

1,3x+y =1,69;

1061. a) J82*+1 = 32 2y~\ [ 5 x _ y = /25 2+1 ; 1062. a) (5 - 5 =100, | 5 * - 1 + 5 y - 1 = 30; 1063. a) 3 2 ' + 2 3y = 2X - 3 y = 1064. a) 4 j 9 - 5* + 7 2 " ' =457, } 5 - 1 4 2 x + y = - 8 9 0 ; 1065. a) [3 - 4 " =23, |3 - 2 =25; 1066. a) [3 - 2 2 y =77, / 7 - 2 =7; 1067. a) ; 11 4 ,

b) [27 3_1 = 81 3 2y+1 , 1V7


4x+2

= 7 7 *-y

b) |6 X " 1 +6"- 1 =222, 6 - 6 y = - 1 2 6 0 . b) 5y = -

8' 21 8 .

5 2X + 2 - 5 y =

b) [4 -3 x - 3 - 4 x " y =204, { 5 3X - 7 4 x " y = - 5 7 7 . b) |2 X + 3 y = 31, 4X - 3 y = - 1 1 . b) |5 X - 4 y =561, U / 5 7 - 2 y =17. b)

1 ! 51

i - l =6 UJ = 9.

1V 5J

1068. a) [5 X_1 5 " 1 = 125, 15X_1 + 5 y ' 1 = 30; 1069. a) J3X + 7 " =16, | -7 y =63;

X+1 4 y+1 = 64, b) J 4

4 X+1 + 4 y+1 = 20. b) 2X + 3 y = 8


2X3y =

1070*. a) j 2 x

5y=2,

b) j 2 x 3 y =12, [2 3 =18. b) | 5 = 75, 3 y - 5 X =45. b) j 2 x -3 y =144, 3X -2 y =324.

2y-5X =5; 1071*. a) f2 x -3 y = 24, [2 y 3X = 54; 1072*. a) (2* 3y=648,

| -2 y =432;

1073*. a)

|2*-1-3y=24, 2 y - 3 * - 1 = 54;

b)

i2x-5y-1=4, j 2y~1 5" = 25.

1074*. a)

3*-i.5y-i

J_, 25

b)

JX+1 -1

3^-5'"1=-; 9 1075*. a) j 3 X+2 7 y = 27, [ 7^1 =49; b)

25' jy-1 . 5+1 _ 1

2X~2 7 y = 1 - , 4 o 2 y 7*~1 = I . 3X -5 y =15, 15* 9 y = 4 5 .

1076*. a)

2" = 6, b * -4 =12;

b)

5. Logaritmins lygtys
Isprskite lygtis: 1077. a) Iog3 (12 - x) = 2; b) Iog4 (4 - 2x) = 3. b) Iog11 3x 3. = 1.

1073. a) Iog1J-^ j = 4;
1079. a) Ig (x - 1)2 = 0; 1080. a) log,(2x 2 - 2 x - l ) = - - ;
9

b) Iog9 (1 - xf

b) Iog 1 ( 3 x 2 + 6 x - 7 ) = - 1 . 4 b) Iog11 (Iog2 (Iog7 *)) = 0. b) Ig (Iog2 (Iog2 (Iog3 x))) = 0. b) log $27 1 2x - 3 2-,
= 0.

1081. a) In (Iog3 (Iog2 x)) = 0; 1082. a) Ig (Iog3 (Iog2 (Iog2 x))) = 0; 1 = 1,5; 1083*. a) log ^9 4 - 3x
\ \

1084. a) Iog1 Iog3 log

0;

b) Iog6 Iog2 log


1

1085*. a) Iog4 (2 Iog3 (1 + Iog2 ( 1 + 3 Iog2 x))) b) Iog27 (3 Iog2 (2 + Iog3 (2 Iog3 - 3))) = 1086*. a) rodykite, kad lygt Iog 1 6x +10x-4

2 ' 1

-0,25 tenkina tik = 3(x + 2) 2 2 - 3x - 5 8x 1 1 b) rodykite, kad lygt Iog 1 7 , = - tenkina tik * = - - 4Ix-1) 3 2 ii
B1

Isprskite lygtis: 1087. a) l g ( x - | j = 2 l g l ; 1088. a) Ig = 2 - Ig 5; 1089. a) Ig ( + 2) - Ig 5 = Ig (x - 6); b) Igi24-X 1 = 3 Ig

b) 3 - Ig X = Ig 16. b) Ig ( - 3) = Ig (x + 6) - Ig 4.

1090. a) Iog4 (x + 3) - Iog4 (x - 1) = 2 - Iog4 8; b) Iog3 9 - 3 = Iog3 (x - 1) - Iog3 (x + 5). 1091. a) 1092. a) 1093. a) 2 Igx ig(5x-4) Igx = lg(x + 1) Igx-Ig 3 Igx-Ig 2 -1; 0,5; b) b) b) ig(7x-6) 2 Igx ig(x+2) Igx Ig 4 - I g x Igx + Ig 4 1 3'
=

= 1.

1094. a) g + Ig ( + 3) = 1; b) Iog7 (X + 6) + Iog7 = 1. og 2 ( + 14) + Iog2 (x + 2) = 6; 1095. a) b) g (x + 6) + Ig (x + 7) = 2 Ig 3 + 1. 1096. a) g (3x 2 + 7) - lg(3x - 2) = 1; 2 b) g (5x + 2x - 1) - Ig ( + 2) = 1. 1097. a) g (y2 + 75) - Ig (y - 4) = 2; b) g (2 - 20x + 75) - 2 = Ig ( - 5). 1098. a) g (3x - 11) + Ig (X - 27) = 3; b) g (2x + 14) + Ig (x + 12) = 3. 1099. a) g ( x - 1) + Ig ( + 7)2 = Ig 1;

b) g (2 ) ig 2 2 ig (4 - )2. 1100. a) Ig () - 1 = 2 (lg 21 + Ig 2) - Ig 7; b) Ig (5x) - 2 = 2 (Ig 36 - Ig 4) - Ig 6. 1101. a) Ig ( x - 1) + Ig (x + 1) = 3 Ig 2 + Ig (x - 2); b) Ig (x + 2) + Ig (x - 2) = 2 Ig 5 + Ig (0,4x - 1). 1102. a) 1 - Ig 2 b)
1 2 l

ig|+igx

ig3

i g I + ig + 2 i g 2 ] = | - i g 5.

1103. a) Ig (3x 2 - 17x + 2) - Ig (x2 - 6x + 1) = Ig 2; b) Ig (2x 2 - 25x + 3) - Ig 3 = Ig (2 - 12x + 1). 1 22) = Ig-Jy+ 10; a) Ig 3 + - Ig (y b) Ig /8 + 8 Ig ( - 13) = 3 Ig 2.

1105. a) - Ig (x - 9) + Ig V 2 * - 1 =1; b) I g V x - 5 + 1 Ig (2x - 3) = Ig 30 - 1.

1106. a) I g V x + 21 + 0,5 Ig (x - 21) = 1 + Ig 2; b) Ig V x - 2 2 + 0,5 Ig (x + 22) = 1 + - I g 3. b) - Ig (V - x ) = Ig (/ + ) .

1107. a ) l g ( x + V) = - l g ( x - V 5 ) ; 1108. a) Ig ( + 6) b) Ig ( x - 5 ) -

^ l g (2 - 3) = 2 - Ig 25; l | g ( - 20) = Ig 2.

1109. a) Ig ( + 2) + Ig 2 - 1 = ~ Ig ( - 4); b) Ig ( - 6) - Ig/2 = Ig 3 + | l g ( - 10). 1110. a) Ig (54 - 3 ) = 3 Ig ; 1111. a) 3 Ig = | l g | ; b) 2 Ig 2 = Ig (162 b) 2 Ig V ^ = | Ig 4 ).

1112*. a) Ig ( - 1)3 - 3 Ig ( x - 3 ) = Ig 8; b) Ig ( + 1)5 - Ig 32 = 5 Ig ( - 2). 1113*. a) Ig (3 + 8) - 0,5 Ig (2 + 4 + 4) = Ig (58 + ); b) Ig (3 - 27) 1 Ig (2 - 6 + 9) = Ig (33 + ). = 1 + tak = 1 + tak Ig (1 + 2 - 2) ir = Ig (1 + 2 ) + 2 Ig (1 - ) abscises, Ig (1 + x 2 + 2x) ir y = Ig (6 + x 2 ) + 2 Ig (1 + x) abscises.

1114*. a) Raskite funkcij grafik susikirtimo b) Raskite funkcij y grafik susikirtimo Isprskite lygtis:

1115. a) Iog 3 - 3 Iog 3 + 2 = 0; 1116. a) Ig2 - Ig 5 + 6 = 0; 1117. a) Ig2 3 - 10 Ig + 1 = 0;

b) log 2 x - 2 b) Ig2 x ^

Iog2 - 8 = 0.

b) Ig2 - Ig 3 - 4 = 0. - 11 Ig + 2 = 0.

1118. a) 2 Ig2 ( + 1) + 5 Ig ( + 1) + 2 = 0; b) 3 Ig2 ( - 1) - 10 Ig ( - 1) + 3 = 0. 1119. a) - Ig2X= 12 3


1

- 0 , 2 5 Ig ; = 2; Ig2 5 - 4;

b)

30

Ig2X-

J = 0 , 1 Ig . 3 = 6.

1120. a) 3 V l g x + 2 IgJ^ 1121. a) Ig 2 = 5; 1122. a) Ig2 - Ig 4 =

b) 5jigx+2lgJ^ b) Ig 4 = 6.

b) Ig2 + Ig 2 = Ig2 2 - 1.

1123*. a) Iog 2 (x + 1)2 + Iog 2 |x + 1| = 6; 1124. a) In2 - In 2 = 3; 3 1125*. a) Iog 3 - + Iog 3 X = 1 ; X 1 4 1126*. a) + = 3; 5-4lgx 1 + lgx 1 1 2 7 - . 3 ) - ^ ^ = 0,29; Ig 100

b) Ig ( * - 2) 4 - Ig |x - 2| = 3. b) In2 - In X4 = 6. 4
1

16 b) Iog 4 - + Iog34X = 2. X 1 2 b) + = 1. 5 - I g 1 + Igx 1 Iog3X


+

!* 9

" 9

1128*. a) Raskitelygties S^Iog 3 X Iog 3 () 1 = O aknis, priklausanias atkarpai [ - 3; 9]. b) Raskitelygties pai [3; 18]. Taikydami formul Ioga = 9 b * , Iog b a 1129. a) Iog 2 + Iog 8 = 8; 1130. a) 2 Iog 5 3 + 4 Iog25 7 = Iog 5 ; 1131. a) Iog 81 + Iog 3 = 2,5; 1132. a) 2 Iog 5 + Iog 02 = 2; 2 1133. a) Iog 4 - log , = - ;
64
3

5j\og2

- Iog2 (4x) - 4 = 0 aknis, priklausanias atkar-

isprskite lygtis: b) Iog 3 - Iog27 = 2. b) 3 Iog 6 4 - Iog 6 = - Iog36 9. b) Iog 2 + Iog 64 = 3,5. b) 3 Iog 4 - Iog 0 25 = 8. b) Iog3 log , = - 2,5.
^

1134. a) Iog 3 + Iog 9 + Iog 27 = 5,5; b) Iog625 + Iog25 + Iog 5 = 3,5. 1135. a) Iog 4 + Iog16 + Iog 2 = 7; b) Iog 3 - Iog81 - Iog27 = 1136. a) Iog 7 2 + Iog 49 = Iog 1 /3;
7

5 6' b) Iog 5 3 + Iog25 = Iog 1 /2.


5

1137. a) Iog 3 + I o g ^ + Iog 1 = 6;


3

b) Iog2 +

Iog^X-Iog1X=Ie.
2

1138*. a) Iog 5 Iog16 25 = 1; 1139*. a) Iog 3 + Iog 5 = J ^ ;


Ig

b) Iog7 Iog27 49 = 2. b) Iog 2 + Iog 3 = J9 b) Iog24


Ig 2

1140*. a) Iog2 - 9 Iog 8 = 4; 1141*. a) Iog 2 Iog 3 = Iog 2 3; 1142*. a) Iog 2 ( 1)2 - Iog 0 5 ( - 1) = 9;

+ 2 Iog16 = 2.

b) Iog 3 Iog 5 = Iog 3 5.

b) Iog 3 ( + 1) + 3 Iog 1 ( + 1)2 = - 1 0 . 1143*. a) Iog 4 2 - 7 log J x j - 2 = 0; b) 0,75 log 2 2 - 2 Iog 1 x | - 1 = 0.

1144*. a) Ar lygties 3 Iog8 (x - 2) = Iog2 b) Ar lygties 2 log ( - 1) = log Isprskite lygtis: 1145. a) og2 (9 - 2") = 3 - x; 1146. a) og, (4

- 1 aknys tenkina nelygyb |x| < 5? /3 aknys tenkina nelygyb |x| > 2?

b) Iog2 (2* - 3) = 2 - . b) Iog2 (5 2*- 1 - 4) = 2x - 2. b) Ig (5 + 1) + Ig (5 - 1) = Ig 624.

3X~1

- 1) = 2x - 1;

1147. a) g (3* + 1) + Ig (3* - 1) = Ig 8; 1148. a) g ( 3 - 1) + Ig ( 3 - 2 ) = 1 - Ig 5; b) g ( 2 - 1) + Ig (2 - 3) = ~ Ig 9. 1149. a) g 2 + Ig (2 + b) g 3 + Ig (3 1150. a) 4 (3 + 2 ) + b) 9 (3 + 8) +

2 ) = 1 + Ig 8; 26) = Ig 108 - 2 Ig 2. Iog4 (5 - 2 ) = 2; Iog9 (10 - 3 ) = 2. b) Ig (5 + - 20) = - Ig 2. b) Ig (3 + - 17) = Ig 30 - .

1151. a) g (2 + - 13) = - Ig 5; 1152. a) g (2 - + 2) = - Ig 5; 1153*. a) g 10 + 0,5 Ig (19 + 3 7 ^ ) = 2; 1 b) g 10 + - I g (375 + 5 4 7 * ) = 2. 1154*. a) g 10 + 0,5 Ig (73 + 3 0,5,/057
= 2;

b) g 10 + 0,25 Ig (9984 + 2 7 ^ ' ) = 2. 1155*. a) g 2 + Ig (4 " 2 + 9) = 1 + Ig (2X~2 + 1); b) og 2 (9 " 1 + 7) = Iog2 4 + Iog2 (3 " 1 + 1).
4

1156*. a) Ig

+ 1 = 1;

b) ig

x-3

-x-3

+ 2 = 1.

1157. a) Raskite lygties Iog1 - ( 2 - 4 J | = - b) Raskite lygties Iog2 Isprskite lygtis:


J3_

akn ir nustatykite jos enkl.

akn ir nustatykite jos enkl.

1158. a)

IO lgx

=0,001;

b) 2 |092J

1 8'

1159. a) 1 '<- -16)-1 = 2; 1160. a) 3l095(x~7) =Iog 4 64; 1161. ) 5 ' 0 9 ) = Iog3 243; 1162. a) 2
3 + Iog2 24

b) I00 , o g i o o ( x - 1 5 , ~ 1 = 0,3. b) 2
log 4 ( x+B) _ Iog 4 I-Sx) _
2 I o g 3 18 _

= Iog3 81. = Iog5 125.


b) 3' b) 3

= 3-8x;
_

1163. ) 31(**9)-|<*-12)

27132-

b)

3lg(*

+ 4,8)tlg 5

2J

1S 2 .

1164. a) 4' 82 * - 3 - 2 1 0 9 2 " + 2 = 0; 1165. a) 2319 x 519 * = 1600; Raskite didesnisias lygi aknis: 1166. a) 3 l g x + 3 1 -* = 4; 1167. a) 2 * + 2 3 -" = 6; 1168. a) 0,4' 9 ' X+1 =6,252"93;

b) 9 l 0 9 3 X - 4 - 3 ' 9 3 X + 3 = 0. b) 2 2 lg * 25lg * = 106.

b) 4lg * + 2 3 ~ 2 l g * = 6. b) 9lg * + 3 1 - 2 l g
x

= 4.

b) 0,64 1 - |gx = 1,25' g2x - 5 .

Isprskite lygtis: 1169*. a) 4lg 1170*. a) 0,5 _lg - 5 2 2 l g ' - 1 = 6; '-6 219 x + 3 = 28; b) 5219 * = 2,5x. lygties lygties
* _
6

b) 3 9 1 9 ** 1 - 7 - 3 2 l g * + 1 = 54.
b)

1171*. a) 3 2 l g * = 0,9x; 1172*. a) Apskaiiuokite vidurk. b) Apskaiiuokite vidurk. Isprskite lygtis: 1173. a) 7lOO l g 7 i =10; 1174. a) ^ 5 + 7lg x + 1 4 = 3 ; 1175. a) 4 + V 5 ^ ^ 1176*. a) = 9;
.
2

iog

+ 2

iog

27

a k n

a r i t m e t i n

4 ' 3 *

_5.2'9*+2'99

= 0

akn

aritmetin

b) Vo,01lgVx =10. b) ^ 6 - V l g x + 3 = 2 .
b) 6 +

^+^))

= 1 0

i Pl ig 91 + 3 " = IgIO 7 2 ; I J f g ^ f ^ = 3 ;

b)

i P Iog7 327 + 4 " = l o g 7 7 / 3 1 v ^

1177*. a)

b) ^ f f

'

1178. a) J 2 Iog3 ( - x ) = Iog3 7 7 ; 1179*. a) V10

b) 7 3 Iog2 =Iog 2 / 7 , b) T ^ " '


1

2 + - I g 16

'

= J i ^ .

1180*. a) ^ 4 - I o g 2 + ^ 5 + Iog2 = 3 ; 1181*. a) Ig2 - 9 ^lg 2 - 9 = 12;

b) . / - 2 Iog3 + 7 4 + Iog3 = 3. b) Ig2 + 11 + 7 l g 2 x + 11 = 42.

1182*. a) Su kuriomis kintamojo reikmmis trupmenos lygi nuliui?

Ig ^log 2 ( 2 + i ) , - 3x - 4

reikm

Ig Jlog 5 ( x 2 + l ) b) Su kuriomis kintamojo reikmmis trupmenos 5 7 77 reikm 2 + - 1 0 lygi nuliui? Isprskite lygtis: 1183. a) Xlg * = 10; 1184. a) ' 094 * = 4 ; 1185. a) X l g 7 x =100; 1186. a) X * = 100x; Raskite maesnisias lygi aknis:
1187.
1188.

b) Xlg * = 10 000.
b) X l 0 9 s x = 8 . b) X l0g3 ^ x = 2 7 .

lg

b) x 1 t | g * = 0,1- 2 .

a) X l 0 g 2 * = 4 x ;
a) X
l g

b)
6

Iog 5 X

25

*"

10-

b) Xlg * + 2 = 1000.

Raskite sveiksias lygi aknis: 1189. a) 1 - ^ * = 0,01; 1190. a) x log 2* +2 1191. a) 3 - 4


lg =

b) 3 - I o g 2 X
b)

_ _

16 27

8;

'

xlog3*-4=_L.
Igx - 2 3

* = 0,1;

b)

=10.

Isprskite lygtis: 1192. a) x J ' 9 X + 7 ) = I O l g x + 1 ; 1193. a) 1093 ' 3 *' = g; 1194. a) ( V x )


/ ,\Ig x - 1

b)

<

|9+2>

=10^+2_

b) '09='25*) = 125. b) (/)3"2'9" = /To. b) 0,1 x lg *+1 = 10. b) Vx l g 7 x = 1 0 . b) X l g 3 *- 3 ' 5 l g x = 1 0 0 .

=10;

1195. a) 100 x l g * " 3 = 1; 1196. a) V x ' 9 " 1 = 1 0 0 ; 1197. a)


x 2 l g 3 *- 1 ' 5 l g *

= VlO ;

1198. a) Kurio skaiiaus kvadratas yra lygties 2 Z l s x = aknis? b) Kurio skaiiaus kvadratas yra lygties 1 - 0 25 ' * = 10 aknis?

Isprskite lygtis: 1199. a) I o g x 1 9 = 2; 1200. a) Iogx (2x2 - x) = 2: 1201. a) I o g x 1 (x2 - 5x + 7) = 1; 1202. a) Iogx 2 + Iog2 = 2,5; 1203. a) Iog4 (x + 12) Iogx 2 = 1; b) Iog1 b) Iogx

16 = 2.

b) Iog i (2x2 - 1) = 2. (2 - 7x + 13) = 1. 1 b) Iog3 X + Iogx 3 = 3 O


2

b) Iog25 (3x + 10) Iogx 5 = 1. b) Iogx 9 + Iogx2 81 = 4. b) Iog4x 1 6 - Iogx4 32 =

1204. a) Iogx 4 + Iogx2 64 = 5; 1205*. a) Iogx2 16 + Iog2x 64 = 3; 1206*. a) Iogx 2 log, 2 = log, 2;

b) - 2 I o g i 3

Iogi 3 = Iogi

3.

6. Logaritmini lygi sistemos


Isprskite lygi sistemas: 1207. a) |lg + Ig y 5, IIg x - l g y = 3; 1208. a) [ I o g 3 X - I o g 3 y = 7, } l o g 3 x + Iog3 y = 5; 1209. a) Ig + I g y = 3, -y = 90; b) (Ig x - l g y = 5, Ig + Ig y = 7. b) [Iog5 + Iog5 y = 2, |log 5 - I o g 5 y = - 6 . b) Jlg + Ig y = 1, j x - y = 9. b) Jlg x - l g y = Ig 1,5, [ + 2y = 39. b) Jlg x + l g y = 2 - l g 5, x + y - 1 0 = 0. b) Jlg x - l g y = - 2 , [x 3 - y = 0. b) Jx + 2y 2 = 40, Iog2 - I o g 2 y = 4.

1210. a) Jlg x - l g y = Ig 1,6, | 5 x + 2y = 100; 1211. a) Jlg x + lg y = 1 + lg 9, [x + y - 20 = 0; 1212. a) ilg x - l g y = -1, [ y = O; 1213. a) ( I g x - I g y = I 1 j x + y 2 =200;

Apskaiiuokite kintamj reikmi, tenkinani sistem, sum: 1214. a) J x 2 - y 2 = O, |lg + Ig y = Ig 4;


7. Matematikos udavinynas XIXll kl

b) J x 2 - y 2 = 0, Ilg + Ig y = Ig 9.

1215. a) Jlg + I g y = I 1 [4x 2 9y 2 =64;

b) fIg x + lg y = 1, 5x 2 - 7 , 2 y 2 =160.

1216. a) Jlg(x - y ) - 2 Ig 2 = 1 - lg(x + y), [lg X - I g 3 = Ig 7 - I g y ; b) Jlg(x + y ) - l g 81 = - l g ( y - x ) - 2 Ig 3, j i g x - i = ig 2 - I g y . Isprskite lygi sistemas: 1217. a) Jlg + Ig y = Ig 2, jx2 +y2 =5; 1218. a) flg + Ig y = Ig 4, Ix 2 + y 2 =17; 1219. a) Jx 2 + 1 6 y 2 =17, [lg + Ig y = 0; 1220. a) J4x2+y2=37, [lg + I g y = Ig 3; b) Jlg + Ig y = Ig 3, x 2 + y 2 =10. b) flg + Ig y = Ig 5, [x 2 + y 2 = 26. b) Jx 2 + 36y 2 = 37, [lg x + lg y = 0. b) J 9 x 2 + y 2 = 37, [lg + Ig y = Ig 2.

Apskaiiuokite kintamj reikmi, tenkinani sistem, sandaug: 1221. a) Jlog2 + Iog2 y = 3, [2 Ig x - l g y = 3; 1222. a) b) Jlog4 - I o g 4 y = 2, [2 Iog2 + Iog2 y = 2. b) Iog5 ~ + Iog25 y = 1, y 2 - 2 4 x 2 = 0,04.

1
Iog2 + I o g 4 - = 3, x 2 + 1 6 y 2 =17;

Isprskite lygi sistemas: 1223. a) Jlg2 + Ig2 y = 10, [ I g x - I g y = 2; 1224*. a) f l g ( x 2 + y 2 ) - 1 = lg13, [lg(x + y ) - l g ( x - y ) = 3 l g 2 ; 1225*. a) Jlog4 - I o g 2 y = O, Ix2 -5y
2

b) Jlg2 + Ig2 y = 5, [lg x - l g y = 1. b) [ l g ( x 2 + y 2 ) = lg41, | l g ( x - y ) - l g ( x + y) = 2lg3. b) [Iog3 - I o g 9 y = O, U y 2 - 1 7 x 2 + 4 = 0.

+ 4 = 0;

Raskite teigiamas kintamj ir y reikmes, tenkinanias sistem: 1226. a) Jx y =16, {logy(5x-4) = y;

b) Jx y = 6 4 ,
[logx(9x-8) = y.

1227. a) Jy lgx =100,


|log x y = 2 ;

b) Jx lgy =100,
[Iog y = 2.

Apskaiiuokite kintamj reikmi, tenkinani sistem, aritmetin vidurk: 1228*. a) Jlog y + Iogx y = 2, b) J4 Iog y + Iogx y = 4,

Ix 2 + y = 12;
1229*. a) Jx l g y =1,

jx + y = 6.
b) J y l g x = I 1

Iy x =10;

[x y =10.

7. Logaritmins nelygybs
Isprskite nelygybes: 1230. a) Iog2 (2x - 1) < 3; 1231. a) Iog3 (1 - 2x) < 2; 1232. a) Ig (x2 - 4x + 4) < 0; 1233. a) I o g u (x2 - 7x + 6) < 1; 2x - 3 1235*. a) Isprskite nelygyb Ig > 0 ir apskaiiuokite jos sveikj sprendini, priklausani intervalui [ - 3; 5], sum. 3x + 1 b) Isprskite nelygyb Iog3 > O ir apskaiiuokite jos sveikj sprendini, priklausani intervalui [ - 2; 4], sum. Isprskite nelygybes: . . 2 - 9x + 20 1236*. a) Iog0 2 < O; +11 b) log
... X 2 - 1 1 x + 30

b) Iog 1 (4* - 1) > - 2 . b) l o g ^ (2x - 5) > 1. b) Ig (x2 + 4x + 4) < 0. b) Iog6 ( - X 2 + 9x - 14) > 1. b) Iog 05 (3x - 2) < Iog 05 (2x + 7).

1234. a) Iog2 (3x - 5) > Iog2 (x + 3);

'

+10

< O.

1-2x 1238*. a) Raskite nelygybs Iog1 - - - > 0 sveikj sprendin. 2 X "f O 2- b) Raskite nelygybs Iog1 > 0 sveikj sprendin. 3 3x + 1

Isprskite nelygybes: 1239. a) Ig2 - 1 < 0; 1240. a) |2 + Iog2 x| < 1; 1241. a) Iog2 - 3 Iog2 + 2 > 0; 1242. a) (x - 2) Iog3 > 0; 1243. a) In + > 0; 1244. a) X In - < 0; 1245. a) In 2 - 2 > 0; 1246. a) (4x 2 - 16x + 7) Iog2 (x - 3) > 0; b) (4x 2 - 8x - 5) Iog3 (x + 1) < 0. 1247*. a) Ig (X + 2) - Ig (28 - x) > 1 - Ig 2; b) - I g (27 - ) + Ig ( + 3) < Ig 5 - 1. 1248*. a) Ig ( - 2) + Ig (27 - x) < 2; b) Ig ( - 4) + Ig (20 - x) < Ig 4 + Ig 7 1249*.
2 2

b) Iog3 - 4 < 0. b) |log2 + 2| > 1. b) Iog2 + Iog3 - 2 > 0 . b) ( - 3) Ig < 0. b) In - > 0. b) 2 In + X2 < 0. b) In 2 - 4 < 0.

a)

1 Iog 2 X

<2;

b)

Iog 3 X

>3.

1250. a) Raskite sveikuosius nelygybs Iog3 ((x + 2)(x + 4)) - Iog3 (x + 2) < < 2 Iog3 -Jl sprendinius. b) Raskite sveikuosius nelygybs Iog2 (x + 3) - Iog2 ((x + 1)(x + 3)) > > - 2 log /3 sprendinius. Isprskite nelygybes: 1251. ) 1252. a) 4|092*-3-2|092+2>0 V1Iog2X v2,
log2(x2-4x+3,5)

b) 9'9* _ 4 . ^*
|09*

> .
x

f ^

+ 2>0;
1

b) b) 3

4 |

3 <1.

+ 3>0.

Iog! | x 2 - 4 x - 4 j

1253. a) 3

2|

>>-!-] O

f 1 Y 1254*. a) ^
log

0 9 2

3x-1

I^

>1;

b)

1 V095^" !^/1"*

2x-1

<1. y
3/2'

1255*. a) 3

. /3.

b) 2

1256*. a) Raskite nelygybs 2 lg(4_x) Ig 2 > O sprendinius, tenkinanius slyg |x| < 2. b) Raskite nelygybs S l9fx " 5 ' Ig 5X < O sprendinius, tenkinanius slyg |x| > 2.

Isprskite nelygybes: 1257. a) Iog5 (26 - 3") > 2; 1258. a) Iog4 (19 - 3") < 2; 1259. a) Iog4 2 2 + 1 < ; 1260. a) Iog 05 2 +1 > 0; b) Iog3 (13 - 4") > 2. b) Iog2 (9 - 2*) < 3. b) Iog 1 ^ * 2 < - x .
9

b) log 03 3

<0.

1261. a) Iog2Vi1r7 <3:


, nx2-7x+3

b) Iog1 V^+1 >-2.


2
/ ^ \x2-6x+7

1262. a) Iog 2 I - j

>3;

b) I o g 2 M

>1.

(1 V*-14
1263*. a) Iog3 2"' 2 < Iog 3 I ; b) Iog 1 2 2 < Iog1 4 3 *- 4 . a2 2* ' b) Iog2 (25 " 1) Iog (1,5 1); 1264*. a) Iog4 (9X~1 2+ +7) > <2 1+ +Iog2 4( 3 ' " 1 + 5X~2 - 1). 4 1265*. a) Analizikai nustatykite, su kuriomis kintamojo reikmmis funkcijos y = Iogx (2 - 2) grafiko takai yra tiesje y = 1 arba emiau jos. b) Analizikai nustatykite, su kuriomis kintamojo reikmmis funkcijos y = Iogx (6 - 2) grafiko takai yra tiesje y = 1 arba aukiau jos. Isprskite nelygybes: 1266. a) log ,
x-1

0,4 > 0;
x

b) log ,
x+1

4 < 0.

1267. a) Iog3

( - 2,5) > 0;

b) log x _ 2 ( - 3,5) < 0. b) Iogx ( + 2) > 2. b) Iog x ., ( + 5) > 2. b) Iogx ^ + Iog4 ^ b) 2 Iog 3 Vx
I o g 3 2 -

1268*. a) Iogx (2 - ) < 2; 1269*. a) Iogx


3

( - 1) < 2;

1270*. a) Iog7 - Iogx ~ > 2; 1271*. a) 2 Iog 5 Vx 1 - 2 > Iogx - ; 5


x+2

< -2. 1 3 .

- 2 > Iogx

1272. a) Ar sutampa nelygybs 5 b) Ar sutampa nelygybs

<1 apibrimo sritis su sprendini aibe? >1 apibrimo sritis su sprendini aibe?

logo 3 6 R * +3

1273. a) Raskitenelygybeslog 1 (Iog5 x) > O natraliuosius sprendinius, esanius intervale 2 < < 7. 3 b) Raskite nelygybs Iog2 (Iog7 x) < O natraliuosius sprendinius, esanius intervale 2 < < 5.

Isprskite nelygybi sistemas: 1274. a) 9 - 2 3 < 3 , b) [ 4 - 3 2X<4, >0.

['9(+2) Ig 3* <0;
1275. a) [ l o g , ( 4 - x ) > l o g , 2 - I o g 1 ( x - 1 ) , 1 Iog 1 < - ;
2

l2lg(2+x) Ig 2"

b)

log, (5 - ) > log, 2 - l o g 1 ( x - 2 ) , og. < 1 - .


2

VIII

s k y r i u s

Ivestin ir jos taikymas funkcijoms tirti


1 . Funkcijos apibrimo sritis
Nustatykite funkcijos apibrimo srit: 1276. a) f () = -^L, -3x
- 9 ;

b) g () = b) g () = b) g () =

+3x /9-2.

1277. a) f () = Vx 2 1278. a) f (x) =

1- -3x

1+
/ix + x
7

1279. a) f () = Ig (x 2 - 3x);
1283 ) f W =

b) g (X) = Ig (2x - x 2 ).
b) 9 (X) =

) ' x); x 2 );

Ig j h y

1281. a) f () = Iog x (3 1282. a) f () = Iog x (9 1283. a) f () =

b) g(x) = Iog x (5 - ), b) g () = Iog x (16 - x 2 ).


,

x2-1 Ig(9-X2) ;; ;

b) g () =

/9 - X

X2-4 IgVTo i 2 + (2 - 7x + 12).

1284. a) f () = 1285. a) y = Ig

/ -

b) g

() =

(2

- - 6);

b) y = Ig

1286. a) y = /2 2 - 5 x + 2 ; 1287. a) y = / + 2x 5x + - 5
/6- 4 1

b) y = / 2 + x - 4 . b) = 1 / 6 - X - X 2 2 - 7 x + 12
x - 1

1288. a) y =

b) = Ig

1289.

a) y =

Ig ( x - 1 ) x-5 ' lg(3-x)

b) =

Ig ( 6 - )

-/5-x.
|

1290. a) y =

J5

5x + 7 x +2

b) = J 3

-2 + 2

Ig ( 7 - ) -3

1291. a) y = ig 3 - 1292. a) y

-1) x +1

b) y b) y = Ig b) y

X2 - - 1 0
9

1- x + lVj -T s ^ (x

6- X - X

X2-5X4-6' 2 - 5 x + 6 7x + 10 X2 - 6 x + 5 8x + 15'

X 2 - 7 + 12

1293. a) y

Ix 2 - 5 + 6
X2 - 6 + 8 X2 - 5 + 4

1294. a) y = ig 1295. a) y

b) y = Ig

<2 - 7 x + 6 1
+

Ig(X-Z)" 1 ( 3 - ) Ig(x + 1)' /7 - lg(x-2) /9-x ( x - 3 ) lg(x + 1)' \X -7x+4 72 4,5; 3


X

b) y =

1 78^7'

ig(x-3) 7T-

1296. a) y

b) =

ig(x-i)' 710- ( x - 5 ) Ig(x-1) 1 712^7 1 (x - 7) Ig( - 4)

1297. a) y

1 -5'

b) =

1298. a) y

b) =

1299. A) Y = J

b) y =

, rNX -6 + 3 /5

-0,8.

1300. a) y = 1301. a) y 1302. a) y 1303. a) y 1304. a) y 1305. a) y

i i 3 v i

7
2

,nx 2 -8X+5

b) y = b) ) )

V 1

/ , nx2~9X+12 /3
5

.
3

Ig (3 X * 2 + 3*- 1 - 28); Ig (2X + 2 + 4* - 32); 7+31-'-4; In (9 + 3 1 " 2 ' - 4); ig 2x-3 x +1 2x-1 x+1 1 2' - s i n 270

Ig (24 - 5X + 1 + 5 ' - 1 ) . Ig (16 - 22x + 1 - 2 * 2 ). 74+23-2'-6.

b) = In (2 + 2 3 - - 6). b) = : b) b) Iog 1 + 1 -2 -1 1 - ++3 2 . 7 sin - . 6

1306*. a) y = Jlog1 1307*. a) y Iog 1

, 2-1 l Iog 4 4 + 1

1308*. a) Y =

I. VL0GI

2 - 3
5

2
;

+1 - 3

I, 2x-1 5 b) Y = Jlog 4 _ 3 - C O S 3 K . b) Y = J ( 4 - x 2 ) V 6 - x . b) Y = J ( 1 6 - X 2 ) V 7 - X . b) Y = J ( 3 x - x 2 ) l g 2 ( 6 - x ) . b) Y = J ( 7 X - X 2 - 1 0 ) Ig2 (8 - x ) b) Y = J ( 0 , 5 * - 1 ) V 2 - X . b) Y = J ( 0 , 5 x - 4 ) V 3 - x .

1309*. a) Y = J ( I - X 2 ) I g 2 ( S - X ) ; 1310*. a) = ^ 9 - X 2 J i g 2 ( S - X ) ; 1311*. a) = J ( 5 x - X 2 Jlg 2 ( 9 - ) ; 1312*. a) = J ( 4 X - 3 - X 2 ) V 5 - X ; 1313*. a) = 2*-1)VX + 2 ;

1314*. a) Y = J ( 2 * - 4 ) V x + 3 ;

2. Funkcijos ivestin
Raskite funkcijos ivestin: 1315. a) y = 2 3 - 3x2 + + 2; 1316. a) y = ( - 1)(x + 1); 1317. a) y = b) = 4 - 2 2 - - 3. b) = ( - 2) ( + 2). + 1); b) =

(Vx

1)(Vx

(Vx

- 2)( Vx + 2).

+ 2x + 4); 1318. a) y = ( a) y = (2x - 1 )(4x 2 + 2x + 1); 1319. 1320. a) y = 1321. a) y = 1322. ) = 1323. a) y = 1324. a) y = (J~x+1)(-^-1 2x + 3, 5x + 3 ' 5x- 2 5x + 2 ' X2 2 -2 +2 -2x-3 sin2 + cos 2 ;

2)(x 2

b) = ( + 2)( 2 - 2 + 4). b) = ( + 1)(9 2 - + 1). b) y = ( V i b) b) b) b) b) b) b) b) -1 2 - 1 ' + 2 - 2 X2+ 3 X2 - 2 - 2 X2 - 2 + 2 ' 1 - cos 2 + sin2 . 3 sin - sin - 1 . 3 cos x - 4 cos 3 . cos 2 x - 3 sin 2 .

v H

2 - 2 x + 3

1325. a) y = - _

1326. ) = sin 2 + cos 4 - sin 4 ; 1327. ) = 3 cos + cos + 2; 1328. ) = 3 sin - 4 sin3 ; 1329. ) = sin 2 - 3 cos 2 ;

b) = cos 2 + sin 4 - cos 4 .

1330. a) y = 4 sin 3 + sin ; 1331. ) = 1 + sin 4 - cos 4 ; 1332. ) = In .Jsin ; 1333. ) = In sin 2 ; 1334. ) = In^tg - X ; 1335. ) = In tg 2 ; 1336. ) = sin 2x ctg ; 1337. ) = (1 - cos 2x) ctg x; 1338. a) = 1339. a) = sin 2x 1 - cos 2 x ' sin 2 1 - cos 2 x '

b) b) b) b) b) b) b) b) b) = b) =

4 cos 3 x - 3 cos . cos 4 - sin 4 - 1.

In -Jcos . In cos2 .
In Jctg .

In

ctg 2

sin 2 tg . (1 + cos 2) tg . sin 2 1 + cos 2 cos 2 1 + cos 2

Suprastin funkcij, raskite jos ivestin: 1340. a) y = (1 - cos 4x) ctg 2x; 1341. a) y = 1342. a) y = 1343. a) y = 1344. a) y = 1345. a) y = 1346 ) = 1 - cos 4x sin 4x 1-2 sin2x. sin 2x 1 - cos 4x 1 + cos 2 x ' 2 sin 2 x - s i n 4x 2 sin 2x + sin 4 x ' 1 - cosx + sinx 1 + cosx + s i n x ' c t g x - s i n 2x sin 2 x - t g x 1 + 2 c o s x + cos 2x 2 c o s x - 1 cos 2x tgx tg 2 x - t g x sin 2 2x sin 2 sinx cos + 3 cos 3 sin - s i n 3x b) y = (1 + cos 6x) tg 3x. b) = b) = 1 + cos 4x sin 4 sin 2 2 cos 2 - 1 '

1 - cos 4x b) = 1 - cos 2 x ' b) = b) = b) = b) = 2 sin 2x + sin 4x sin 4 x - 2 sin 2x 1 +sin + cos cosx-sinx-1 t g x - s i n 2x sin 2 x - c t g x 1 - 2 cos + cos 2x 1 + 2 c o s x + cos 2 x '

1347. a) y = 1348. a) y = 1349. a) y = 1350. a) y =

t g x tg 2x b) = tg 2x - tg b) = b) = cos 2 2x sin 2 cosx sin 3 x - 3 sinx cos + 3 cos

1351. a) = sin 2 x - 3 cos 2 x. [rodykite, kad ' = 4 sin 2x. b) = 3 sin 2 - cos 2 . rodykite, kad y ' = 4 sin 2x.

1352. a) y = sin b) = cos -

1 1 -

sin 3 . rodykite, kad y ' = cos 3 . cos 3 . rodykite, kad ' - - sin 3 .

4 1353. ) = cos 3 x - 4 cos . rodykite, kad ' = 4 sin 3 . b) = 4 sin sin 3 . rodykite, kad ' = 4 cos 3 .
4

1354. ) = tg 2 sin 2 - tg 2 + sin 2 . rodykite, kad ' = 0. b) = ctg 2 - cos 2 - ctg 2 cos 2 . rodykite, kad ' = 0. 1355. ) = 3 sin - sin - 4 sin 3 . rodykite, kad ' = 0. b) = cos + 3 cos x - 4 cos 3 x. rodykite, kad ' = 0. 1356. ) = cos 2x - 2 cos 4 x. rodykite, kad ' = sin 4x. b) = cos 2x + 2 sin 4 x. rodykite, kad ' - - sin 4x. 1 cos 2x . rodykite, kad ' = 2 cos . sinx sin 2x 1 b) = . rodykite, kad y ' 5 . y y y ' 1-cos2x sin2x 1 3 1358*. a) y = sin + - sin . rodykite, kad ' = cos 3 . 1357. ) = 1 b) = cos 3 cos . rodykite, kad y ' = sin 3 .

1359. ) = 3 sin - sin . rodykite, kad ' = 12 sin 2 cos . b) = 3 cos + cos . rodykite, kad y ' = - 1 2 cos 2 sin . 4 sin 3 1360*. ) = . rodykite, kad ' = 0. 7 3 sinx - sin 4 cos 3 b) = . rodykite, kad ' = 0. ' ' cos + 3 cos 1361. ) = ' ' b) = 1362. ) = b) = QQg2 2 sin 2 . rodykite, kad ' = - sin . cos l r dykite, kad y ' = cos .

sin 2 2.x sin 2

cos 2 cos 2 2x rodykite, kad ' = 3 cos . sinx cos 2 2 sin 2 cos x rodykite, kad ' = - 3 sin . kai:

Isprskite lygt f'() = g'{),

1363. a) f(x) = 2 3 + 5, g(x) = 21x 2 - 72x + 3; b) f(x) = 3 + 2, g(x) = 9x 2 - 15x + 2.

1364. a) f(x) = 4x 3 + 1, g(x) = 15x2 + 18x + 2; b) f(x) = 2x 3 - 1, g(x) = 5x2 + 4x - 1. 1365. a) f(x) =
2

J x j + 1, g(x) = 0,5x 2 - 2x + 3;

b) f(x) = I Vx 3 + 2, g(x) = 0,5x 2 - 6x - 2. 1366. a) b) 1367. a) b) f(x) f(x) f(x) f(x) = = = = 15 In ( - 2) + 2, g(x) = 0,5x 2 - 3; 3 In ( - 2) + 1, g(x) = 0,5x 2 + 1. 20 In ( - 3) + 1, g(x) = x2 - 5; 8 In ( - 3) + 3, g(x) = x2 + 2.
g x + 1 C J - 1

1368*. a) f(x) = ---- + 1, flf(x) = 24x - 1; In 5 In 5 2*+2 2" b) f M = In o , 2 In o + 2 , g(x) = 9 6 X - 3 . , 2 4" 1369*. a) f{x) = - + + 5, g(x) = 32x - 3; + 4* 2X+2 b) f(x) = 2 T-T+ -= + 1, g(x) = 16x - 5. y v / ' w In 4 In 2 1370*. a) A(x) = ^
2

- ^n2

+ 3, g(x) = 6x - 5;

1371*. a) f(x) = g

2 | n 3

+ 5, g(x) = 4x + 1;

f W

Mn 4" 2Inl

+ 3

'

*<*> =

6 X

Isprskite nelygyb f (x) > g'(x), kai: 1372. a) f(x) = 2x3 - 3, g(x) = 15x2 - 36x + 1 b) Zr(X) = 15x2 - 36x + 5, g(x) = 2x 3 + 5 1373. a) f(x) = 23 - 1, g(x) = 12x2 - 18x + 5 b) f(x) = 12x2 - 18x - 1, g(x) = 2x3 + 5 1374. a) f(x) = 4 3 + 1, g(x) = 15x2 + 18x + 2 b) f(x) = 15x2 + 18x - 5, g(x) = 4x 3 - 3. 1375. a) f(x) = In + 2, g(x) = 2x - 3; b) f(x) = In - 2, g(x) = - 5. 1376. a) f(x) = 3 In ( - 2) - 1, g(x) = 3x + 2; b) Zr(X) = 4 In ( - 3) + 1, g(x) = 2x - 3.

1377*. a) f(x) = ~

+ 3, g(x) = ^ x - 3; g(x) =
+

b)f(x) = | + 5 , +2 1378*. a) f(x) = ^ + I

x - 3 .

3 X_1
n 3

2, g(x) = 28x - 3;

)0=

^ -

l r

' ^

4 8

*-

1379*.a)f(x)=l^-f^+5,

g(x) = 4 x - 3;

b ) f W

= I ^ - S
+

+ 3'

^ ) = 6--5-

1380*. a) f(x) =

5, g(x) = 4 x - 7;
3-

b) f(x) = 6 x - 7 , g(x) = 1381. a) f(x) = 2x - 3, g(x) = In + 2; b) f(x) = - 5, g(x) = In - 2.

1-

1382. a) f(x) = 3x + 2, g(x) = 3 In (x - 2) - 5; b) f(x) = 2x - 3, g(x) = 4 In ( - 3) - 1. 1383. a) f(x) = 2x - 5, g(x) = 6 In (x - 5) - In 2; b) f(x) = 3x + 5, g(x) = 3 In ( - 6) + In 2. 1384. a) f(x) = - 3, g(x) = 3 In (x - 2) + 5; b) f(x) = 3 In ( - 2) - 5, g(x) = + 3. 1385. a) f(x) = + 5, g(x) = 14 In (x + 2) + 7; b) f(x) = - 5, g(x) = 15 In (x + 2) - 7. 1386. a) f(x) = 2 In ( - 2) - 7, g(x) = In (x - 3) + 9; b) f(x) = 2 In ( - 3) + 5, g(x) = In (x - 5) - 7. 1 1387. a) Isprskite lygt f'(x) = 0, kai f(x) = - cos 2x - cos - 3. 1 b) Isprskite lygt g'(x) = O1 kai g(x) = sin + - cos 2x + 5. 1388. a) Isprskite lygt () = g'(), kai f(x) = 2x + 3, g(x) = sin 2x + cos 2x.

b) Isprskite lygt f'(x) = g'(x), kai f{x) = 2x + cos 2x + 3, g(x) = sin 2x. 1389. a) Isprskite lygt f(x) = g' b) Isprskite lygt f(x) = g ' f ^ , kai f(x) = sin 2 + cos 2 2x, g(x) = sin 2x. , kai f{x) = sin 2 + sin 2 2x, g(x) = - cos 2x.

1390. a) f(x) = 3x 5 - 10x3 + 15* - 10. rodykite, kad f ( x ) > 0. b) g(x) = 10x3 - 3x 5 - 15x + 2. rodykite, kad g'(x) < 0. 1391. a) f(x) = 3x 5 - 20x 3 + 60x - 5. rodykite, kad f'(x) > 0. b) g(x) = 20x 3 - 3x 5 - 60x - 3. rodykite, kad g'(x) < 0. 1392. a) f(x) = 3 - 3x 2 + 15x - 3. rodykite, kad f ( x ) > 0. b) g(x) = 2x 2 - 5x - 3 + 2. rodykite, kad g'(x) < 0. 3 1393. a) f(x) = 3 - 3x2 + 18x - 13. rodykite, kad f ( x ) > 0. 1 b) g(x) = 2x 2 - 6x - - 3 - 5. rodykite, kad g'(x) < 0. 0 1394. a) f [ x ) = - 0 , 2 5 cos 2x - cos + 1; 0 < < ^ . rodykite, kad f () > 0. b) g(x) = 0,25 cos 2x - cos + 2; 0 < < ^ . rodykite, kad g'(x) > 0. 1395*. a) f(x) = sin - cos - . rodykite, kad f'(x) </2 . b) g(x) = cos - sin + . rodykite, kad g'(x) > - /2 . 1396*. a) f(x) = - cos f'() > 0. 1 cos 3x + cos 5x; 0 < < . rodykite, kad 6 10 2 1

1 1 b) g(x) = - c o s + cos - cos 5; 0 < < . rodykite, kad 6 10 2 g'(x) > 0. 1 1397*. a) f(x) = 3 sin + - sin ; 0 < < - . 3 2 1 b) g(x) = - 3 cos + - cos ; 0 < < 3 rodykite, kad f'() > 0. . rodykite, kad g'(x) > 0. 2

1398*. a) f(x) = - In cos - cos x; 0 < < ^ . rodykite, kad f'(x) > 0. b) g(x) = cos + In cos ; 0 < < . rodykite, kad g'(x) < 0.

3. Ivestins geometrin prasm


1399. a) Parabols y = X2 liestin eina per tak, kurio abscis = 3. Apskaiiuokite tos liestins krypties koeficient, b) Parabols y = x2 liestin eina per tak, kurio abscis = - 2. Apskaiiuokite tos liestins krypties koeficient. 1400. a) Parabols y = 3x - x2 liestin eina per tak, kurio abscis = - 2. Raskite liestins krypties koeficient, b) Parabols y = 2x - x2 liestin eina per tak, kurio abscis = - 2. Raskite liestins krypties koeficient.

Funkcijos f(x) = e* grafiko liestin nubrta per tak, kurio abscis X0 = 1. Paraykite tos liestins iygtj. Funkcijos f(x) = e" grafiko liestin nubrta per tak, kurio abscis x 0 = 0. Paraykite tos liestins Iygtj. Paraykite funkcijos f(x) = 3 grafiko liestins, einanios per tak, kurio abscis x0 = 1, lygt. /1 Paraykite funkcijos f(x) = kurio abscis X0 = 0, lygt. , j Q r a ^ko liestins, einanios per tak,

Paraykite funkcijos f(x) = Jx grafiko liestins, nubrtos per tak, kurio abscis x0 = 1, lygt. Paraykite funkcijos f(x) = In grafiko liestins, nubrtos per tak, kurio abscis X0 = 1, lygt. Per kur funkcijos f(x) = x2 - 1 grafiko tak nubrta liestin yra lygiagreti tiesei y = 2x + 3? Per kur funkcijos f{x) = x2 + 1 grafiko tak nubrta liestin yra lygiagreti tiesei y = 4x - 1? Per kur funkcijos f{x) = e" grafiko tak nubrta liestin yra lygiagreti tiesei y = - 3? Per kur funkcijos f(x) = e* grafiko tak nubrta liestin yra lygiagreti tiesei y = + 5? Funkcijos f(x) = In grafiko liestin yra lygiagreti tiesei y = 2x - 1. Per kur grafiko tak eina nurodytoji liestin? Funkcijos f{x) = In grafiko liestin yra lygiagreti tiesei y = 3x + 1. Per kur grafiko tak eina nurodytoji liestin? Paraykite funkcijos f(x) = ln(2x - 3) grafiko liestins lygt take, kuriame tas grafikas kerta Ox a. Paraykite funkcijos f(x) = ln(3x - 2) grafiko liestins lygt take, kuriame grafikas kerta Ox a. Paraykite funkcijos f(x) = e3x grafiko liestins lygt take, kuriame grafikas kerta Oy a. Paraykite funkcijos f(x) = e2x grafiko liestins lygt take, kuriame is grafikas kerta Oy a. Raskite tokius kreivs y = 3 + - 2 takus, per kuriuos nubrta liestin bt lygiagreti tiesei y = 4x - 1. Raskite tokius kreivs y = 3 - + 2 takus, per kuriuos nubrta liestin bt lygiagreti tiesei y = 2x - 5.

4 . Funkcijos monotonikumo intervalai


Raskite funkcijos didjimo ir majimo intervalus: 1410. a) y = 3x 2 - 12x + 5; 1 . . 1411. a) y = - X 3 - 2,5x 2 + 6x - 2; O 1412. a) y = 1 + 6x + -- x2 b) y = 2x 2 - 8x + 1 .. b) y = b) = 1 . 3
X2 - 4x + 2.

- x3;

~ X3 + 2,5x 2 - 6x + 1. O

1413. a) y = 3 - 2,5x 2 - 2x + 1; 1414. a) y = - 3 + 2,5x 2 + 2x - 1; 1415. a) y = 0.254 0,5x 2 - 3; 1416. a) y = 2x2 - 0,25x 4 + 3; 1417. a) y = -1 4 4 1418. a) y = 4
1

b) y = 3 - 2 - + 3. b) y = - x3 - x2 + 8x + 1. b) y = 0.254 - 2x 2 + 1. b) y = 4,5x 2 - 0,25x 4 + 1. b) y = b) y = '


1

3 + 3x2 + 2;
7

x 4 - 2x 3 + 2,5x 2 - 1.
1

X4 +

3 - 5x 2 + 5; ^ In x;

x4 + 4

x3 - 6x 2 - 2. In x.

1419*. a) y = In ( + 4) 1420*. a) y =
X2 - 2

b) y = In (x + 2) b) y = b) y =
y2 + 4

2x + 3

2x + 3 In

1421*. a) y = In x; 1422*. a) y = X2 In x;

In 2 . b) y = b) y
X

1423. a) y = x V ; 1424. a) y = x 3 e x ; 1425*. a) y = 3 In x; 1426*. a) y = In (x2 - 5x + 6); 1427*. a) y = In (7x x2 - 6); 1428*. a) y = In (x2 - 7x);

e
3

b) y = . e" b) y =
X3

In

b) y = In (x2 - 6x + 5). b) y = In (5x - x2 - 4). b) y = In (x2 + 6x).

5. Funkcijos ekstremumai
Raskite funkcijos ekstremumus: 1429. a) f(x) = 2 - 6x + 5; 1430. a) f(x) = 1431. a) f(x) = 1432. a) f(x) = 1

b) f(x) = x2 - 2x - 3. b) f(x) = - x2 - 6x. b) f(x) = - X3 + 0,5x 2 - 2x + 3 3 b) f{x) = - x3 + 4x 2 - 12x. 3

2 3

+ 4x;

3 - 0,5x 2 - 2x + 3; ~ 3 + 3x2 - 5x; 3

1433. a) f(x) = 0.254 - 4,5x 2 ; 1434. a) f(x) = 2 2 ~x4;

b) f(x) = 0.254 - 2x 2 . b) f(x) = 4,5x 2 ^-X 4 .

1435*. a) f(x) = 1436*. a) f(x 1437*. a) f(x 1438*. a) f(x 1439*. a) f{x 1440*. a) f(x Raski 1441. a) f(x 1442. a) f(x 1443. a) f(x b) f(x 1444. a) f(x b) f(x 1445. a) f{x 1446. a) f{x 1447*. a) f(x 1448*. a) f(x 1449*. a) f(x

X2+2 In (1 -

. 2 );
2

2x + 1 ' In (4x - X 3);

b) f(x) =

X2+ 4 2x + 3

b) f(x) = In (4 - 2 ). b) f(x) = In (3 + 2x - 2 ). b) b) f(x) = In

= xe*; = 2 In x; = x2e~x;

b) f(x) =

funkcijos didjimo bei majimo intervalus ir ekstremumus: = 2 - 2x + 3; = 6 x - X2 + 1; = - X 3 - 0,5x 2 - 2x + - ; 3 3 = - X 3 - 0,5x 2 - 2x + 3 3


= - - X3 + 1,5x 2 + 4x + 21 - ;

b) f(x) = X2 - 4x - 5. b) f(x) = 4x - 2 - 3.

=-

- X 3 + 2,5x 2 - 4x + 21 - . b) f(x) = 0,25x" - 2x 2 + 1. b) f(x) = 2 + 2x 2 - 0.25X 4 .


X2 + 4 b) f(x) = - . ' V 2x - 3

0.25X 4 - 4,5x 2 + 40,5; 0,25 + 0,5x 2 - 0,25x 4 ;


X2 - 2 .

2x - 3 ' In (4 2 ); 2 ); In (6x - 5 -

b) f(x) = In (9 -

2 ).

b) f{x) = In (4x - 2 - 3).

6. Funkcij grafikai
Itirkite funkcij ir nubraiykite jos grafik: 1450. a) y = X2 - 6x + 5; 1451. a) f{x) = 2 - 6x + 9; 1452. a) f(x) = X3 - 3x; 1453. a) f{x) = 0,25x 3 - 3x; b) y = 4x - 3 + x 2 . b) g(x) = x 2 - 4x + 4. b) g(x) = 3x - x 3 . b) g(x) = 3x - 0,25x 3 . b) g(x) = 9x -x3. 3

1454. a) f(x) = - X 3 - 9x; 3 1455*. a) f(x) = 3 - 3x + 2;


8. Matematikos udavinynas XlXll kl.

b) g(x) = - x 3 + 3x - 2.

1456*. a) f(x) = 1457. a ) f(x) =

2X , ; 1+

b) g{x) = ; b) g(x) =

1 + X2 +1 .2 ' +3

+3

1458. a) f(x) = X 4 - 2x 2 ; 1459. a) f(x) = 4 - 8x 2 ; 1 1460. a) f(x) X4 - Xi\ 1461. a) f{x) = X 4 - 3x 2 - 4; 1462. a) f{x) =
X4

b) g{x) = 2x 2 - 4 , b) g(x) = 82 - 4 . b) g(x) = 2 I 4.

b) g(x) = 4 + 3x 2 - X4 b) g(x) = 5x 2 - 4 4

5x 2

+ 4;

7. Didiausioji ir maiausioji funkcijos reikm


Raskite didiausij ir maiausij funkcijos reikm nurodytame intervale: 1463. a) f{x) = - 2 + 4x - 3, [0; 3]; 1464. a) f(x) = 2 - 8x + 7, x e 3, 2x 2 , [ - 1 ; 7]; 1465. a) f{x) = 3 - 3x, e [ - 3; 3]; 1466. a) f(x) = 4x 1468. a) f(x) = 4 e [ - 2; 2]; [0; 2]; e [0; 2j; 1467. a) f(x) = 3 - 3x - 1, x e b) f () = 2 - 6 + 5, e [ - 1; 4]. b) f(x) = - 2 2 + 8 - 7, e [0; 3]. b) f(x) = - 3 , e [ - 3; 3]. b) f{x) = 3 - 4x, e [ - 2 ; 2]. b) f(x) = 1 + 3x - 3 , e [0; 2]. b) f(x) = 2x 2 - 4 , e [0; 2]. b) f(x) = b) f(x) = b) f(x) = In In X X e^7 e [e -1 ; e]. e [1; e], e [0; 1].

1469*. a) f(x) = 2 In , e [1; e]; 1470*. a) f(x) = xe~2x, e [0; 1]; 1 1471*. a) f(x) = 2 In + , e [1; e]; 1472*. a) f(x) = In (3 + 2x b) f(x) = In (8 + 2x 2), e [0; 2]; 2), e [0; 3]. 0;

1473*. a) f(x) = sin + cos , e 1

b) f(x) = sin - cos , e

0;

1474. a)

fl[x)=

1
2

/3 0 cos 2 - , e 0;

b) vfix)/ = /

sin 2x 2, e 0;

1475. a) f(x) = - 0,5 cos 2x - sin , e '< b) f(x) = cos - 0,5 cos 2x, e

1476. a f(x) = sin 4 - cos 4 , e [0; ]; 1477. a f(x) = 1 + sin 4 - cos 4 , e b f(x) = 1 - sin 4 + cos 4 , e 2 2: 2

b) f(x) = cos 4 - sin 4 , e [0; ], 3 3 2 ~~2' 2 _ 2' 2

1478. a f(x) = sin 4 - cos 4 + cos 2 , e b f(x) = cos 4 - sin 4 + sin 2 , e 1479*. a f(x) = sin 2 / cos 2, e
/3 sin 2x, e

0;

b f(x) = cos 2x 1480. a

f(x) = tg + ctg ,

, 6' 3

b) f(x) = - tg - ctg , e

6' 3

1481*. a f(x) = cos 2 sin , e [0; ]; 1482*. a f(x) = tg 2 - ctg 2 , e 1483. a b 1484. a b 1485. a b 1486. a b . 6' 3

b) f(x) = sin 2 sin , e [0; ]. b) f(x) = Ctg2 - tg 2 , e 6' 3

Skaii 12 iskaidykite du teigiamus dmenis taip, kad j kvadrat suma bt maiausia. Skaii 10 iskaidykite du teigiamus dmenis taip, kad j sandauga bt didiausia. Skaii 6 iskaidykite du teigiamus dmenis taip, kad, prie vieno j pridjus kito kvadrat, gautoji suma bt maiausia. Skaii 3 iskaidykite j du teigiamus dmenis taip, kad j kub suma bt maiausia. Teigiam skaii a iskaidykite j du teigiamus dmenis taip, kad j sandauga bt didiausia. Teigiam skaii a iskaidykite du teigiamus dmenis taip, kad, prie vieno dmens pridjus kito kvadrat, gautoji suma bt maiausia. I skritulio formos ploktels, kurios spindulys 20 cm, reikia ipjauti didiausio ploto staiakamp. Kokios turi bti jo kratins? I skritulio formos ploktels, kurios spindulys 10 cm, reikia ipjauti statj trikamp. Kokios turi bti trikampio kratins, kad jo plotas bt didiausias?

1487. a

40 cm ilgio viela sulenkta taip, kad susidariusio staiakampio plotas yra didiausias. Raskite t plot. b alia gamyklos sienos yra staiakampis ems sklypas, kur reikia aptverti 80 m ilgio vielos tinklu. Kokie turi bti s t a i a k a m p e matmenys, kad jo plotas bt didiausias?

apskritim brtas didiausio ploto staiakampis, kurio perimetras 16 cm. Apskaiiuokite apskritimo spindul. apskritim brtas maiausio perimetro staiakampis. Jo plotas lygus 16 cm 2 . Apskaiiuokite apskritimo spindul. Lygiaons trapecijos onin kratin lygi jos trumpesniajam pagrindui. Koks turi bti kampas prie ilgesniojo pagrindo, kad trapecijos plotas bt didiausias? Lygiaons trapecijos onin kratin ir trumpesnysis pagrindas lygus 40 cm. Koks turi bti ilgesnysis pagrindas, kad trapecijos plotas bt didiausias? Kokia turi bti a reikm, kad lygties x2 - (a + 1)x + 2a 2 - 5 = 0 akn kvadrat suma bt didiausia? Kokia turi bti m reikm, kad lygties x2 - (m - 2)x - m - 3 = 0 akn kvadrat suma bt maiausia? Kokia turi bti a kriminantas bt Kokia turi bti a kriminantas bt reikm, kad lygties x2 - (a - 1)x + a + 3 = 0 dismaiausias? reikm, kad lygties x2 - (a - 3)x + a2 - 5 = 0 disdidiausias? 2 a a x + a - 1 = 0 akn sandauga

Kokia turi buti a reikm, kad lygties but maiausia?

Kokia turi bti a reikm, kad lygties sandauga bt didiausia?

+ 3x + 1 -

a = 0 akn

Kgio sudaromoji lygi 20 /3 cm. Kokia turi buti kgio auktin, kad jo tris bt didiausias? Kgio sudaromoji lygi 2 / cm. Koks turi buti pagrindo spindulys, kad kgio tris bt didiausias? Apie rutul, kurio spindulys r, apibrtas maiausio trio kgis. Raskite jo auktin. Apie rutul, kurio spindulys r, apibrtas kgis, kurio oninio paviriaus plotas maiausias. Raskite kgio sudaromj. I rutul, kurio spindulys R, brtas kgis. Kokia turi bti kgio auktin, kad jo tris bt didiausias? rutul, kurio spindulys R, brtas kgis. Kokia turi bti kgio auktin, kad jo oninio paviriaus plotas bt didiausias? rutul, kurio spindulys R, brtas didiausio trio ritinys. Raskite jo tr. R spindulio rutul brtas ritinys, kurio oninio paviriaus plotas didiausias. Raskite to ritinio spindul.

IX

s k y r i u s

Kombinatorika
1 . Kombinatorins sudties ir daugybos taisykls
1497. a) Viename krepelyje yra 10 obuoli, kitame 6 kriaus. Keliais bdais galima pasirinkti vien vaisi? b) Mokyklos bufete yra 4 ri bandeli ir 5 ri pyragaii. Mergait nori nusipirkti arba vien bandel, arba vien pyragait. Kiek pasirinkimo galimybi turi mergait? 1498. a) Berniukas turi 12 raudon balion, 10 ali ir 8 mlynus. Vien balion jis nori padovanoti draugui. Keliais bdais berniukas gali parinkti dovan? b) Senel kaime uaugino 15 vit, 10 s ir 8 antis. Vien paukt ji ketina padovanoti atvykusiai pasisveiuoti ankei. Keliais bdais senel gali parinkti vien paukt? 1499. a) Kiek dvienkli skaii galima sudaryti i skaitmen 1, 2, 3, 4 taip, kad visi t skaii skaitmenys bt skirtingi? b) Kiek skirting trienkli skaii galima sudaryti i skaitmen 1, 3, 5, 7 taip, kad visi t skaii skaitmenys bt skirtingi? 1500. a) I 25 klass mokini reikia irinkti senin ir jo pavaduotoj. Kiek gali bti skirting rinkim rezultat? b) I 12 krepinink reikia irinkti komandos kapiton ir jo pavaduotoj. Keliais bdais tai galima padaryti? 1501. a) Kiek skirting trienkli skaii, kuri visi skaitmenys skirtingi, galima sudaryti i skaitmen 0, 1 , 2 , 3, 4? b) Kiek skirting dvienkli skaii, kuri n vienas skaitmuo skaiiuje nesikartoja, galima sudaryti i skaitmen 0, 1 , 2 , 5, 6, 7? 1502. a) Duoti skaitmenys 1, 3, 5, 7, 8. Kiek i j galima sudaryti lygini trienkli skaii, kuri visi skaitmenys yra skirtingi? b) Duoti skaitmenys 1, 2, 4, 6, 8. Kiek i j galima sudaryti skirting nelygini trienkli skaii, kuri n vienas skaitmuo skaiiuje nesikartoja?

2. Gretiniai
1503. a) Klasje dstoma 12 dalyk. Kasdien bna po 6 skirting dalyk pamokas. Kiek skirting vienos dienos tvarkarai galima sudaryti? b) I 20 klass moksleivi reikia irinkti senin, jo pavaduotoj ir vien atstov mokyklos moksleivi komitet. Kiek gali bti skirting rinkim rezultat? 1504. a) Duoti skaitmenys 1, 3, 5, 7, 9. Kiek i j galima sudaryti skirting keturenkli skaii, kuri n vienas skaitmuo skaiiuje nesikartoja?

b) Duoti skaitmenys 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kiek i j galima sudaryti skirting trienkli skaii, kuri visi skaitmenys skirtingi? 1505. a) Keliais vliav b) Keliais vliav bdais i 7 skirting spalv audekl galima sudaryti trispalv su horizontaliomis juostomis? bdais i 6 skirting spalv audekl galima sudaryti trispalv su horizontaliomis juostomis, kuri viena btinai turi bti alia?

1506. a) Duoti skaitmenys 1, 2, 4, 6, 8. Kiek i j galima sudaryti nelygini trienkli skaii, kuri visi skaitmenys skirtingi? b) Duoti skaitmenys 1, 2, 3, 5, 7, 9. Kiek i j galima sudaryti lygini keturenkli skaii, kuri n vienas skaitmuo skaiiuje nesikartoja? 1507. a) Duoti skaitmenys 0, 1 , 2 , 3, 4, 5. Kiek i j galima sudaryti skirting keturenkli skaii, kuri skaitmenys nepasikartoja? b) Duoti skaitmenys 0, 1 , 2 , 3, 4, 6. Kiek i j galima sudaryti skirting keturenkli skaii, kurie dalijasi i 5 ir kuri skaitmenys nepasikartoja? 1508. a) 25 abiturientai apsikeit nuotraukomis. Kiekvienas j padovanojo savo nuotrauk kiekvienam klass draugui. Kiek nuotrauk padovanota? b) konferencij atvyko 30 delegat. Kiekvienas j teik savo vizitin kortel kiekvienam dalyviui. Kiek vizitini korteli buvo idalyta? 1509. Isprskite lygtis: a) 3 , = 14 A x 3 ; 1510. Isprskite nelygybes: b) < = 1 5 A23x.

a) AV1 S 2A*o;

b) A t - 2 CA x '- 1 .

1511. a) Kald proga klass moksleiviai apsikeit 132 dovanlmis. Kiekvienas moksleivis teik dovanl kiekvienam savo klass draugui. Kiek moksleivi yra klasje? b) Spaudos konferencijoje urnalistai apsikeit 198 vizitinmis kortelmis. Kiekvienas urnalistas teik kiekvienam kolegai po vien vizitin kortel. Kiek urnalist dalyvavo spaudos konferencijoje? 1512. Isprskite lygtis: K-2 - 4 K-z ' 1513. Isprskite nelygybes:
a)

b) 20 Al2

= A5n.

) ; ; 2 < ;

b) 8 3 > * : , 1

3 . Kliniai
1514. Isprskite lygtis: n\ H i 1515. a) Keliais bdais suole galima susodinti 5 moksleivius? b) Keliais bdais knyg lentynoje galima sustatyti 6 skirtingas knygas? 1516. a) ekskursij vyksta 10 moksleivi, tarp kuri nra bendrapavardi. Keliais bdais galima sudaryti j sra?
a) =72; b)

( n + 2)!

( " + 1)'

^n

b) Pamok tvarkaratyje pirmadien numatytos 7 skirting dalyk pamokos. Kiek skirting pirmadienio tvarkarai galima sudaryti? 1517. a) Duoti skaitmenys 1, 2, 3, 4, 5. Kiek i j galima sudaryti penkiaenkli skaii, kurie dalijasi i 5 ir kuri visi skaitmenys skirtingi? b) Duoti skaitmenys 1, 2, 3, 5, 7, 9. Kiek i j galima sudaryti lygini eiaenkli skaii, kuri visi skaitmenys skirtingi? 1518. a) Knyg lentynoje padti 5 skirtingi algebros ir 3 skirtingi geometrijos vadovliai. Keliais bdais juos galima sustatyti eil taip, kad vieno dalyko knygos bt greta? b) Startin krepinio komandos penketuk sudaro 3 puoljai ir 2 gynjai. Keliais bdais toks penketukas gali isirikiuoti aiktelje, jei puoljai ir gynjai turi stovti greta? 1519*. a) Keliais bdais suole galima susodinti 7 moksleivius, kuri 2 Andrius ir Vilius sdt greta vienas kito? b) Keliais bdais viena eile galima irikiuoti 3 puoljus ir 2 gynjus taip, kad abu gynjai stovt greta? 1520*. a) Apskaiiuokite sum toki keturenkli skaii, kuriuos galima parayti perstatant skaitmenis 1, 2, 3, 4. b) Apskaiiuokite sum toki keturenkli skaii, kuriuos galima parayti perstatant skaitmenis 1, 3, 4, 5.

4 . Deriniai
1521. Apskaiiuokite:
a)

,;;, C20 C5 + C5 ,

b) c,", C j , C 3 0 +C 6 5 .

1522. Isprskite lygtis: a) 3C2X;1 = 5 C 2 Vi I 1523. Isprskite nelygybes: 1 a) b) Cx3 = 1 C l 2 . b) Cx5 < C 3 .

C1V

>2

c; ;

1524. a) Klasje yra 20 moksleivi. I j reikia irinkti du budtojus. Keliais bdais tai galima padaryti? b) aki turnyre dalyvauja 12 moksleivi. Kiekvienas j turs aisti su kiekvienu kitu po vien partij. Kiek partij bus suaista? 1525. a) achmat turnyro kiekvienas dalyvis suaid po vien partij su visais kitais dalyviais. I viso suaista 210 partij. Kiek achmatinink dalyvavo turnyre? b) Stalo teniso varyb kiekvienas dalyvis susitiko po vien kart su visais kitais tenisininkais. I viso suaistos 55 partijos. Kiek tenisinink dalyvavo turnyre? 1526. a) I 10 skirting gli ied reikia sukomponuoti 3 ied puokt. Kiek skirting puoki galima sudaryti? b) spaudos konferencij atvyko 30 urnalist. Kiekvienas pasisveikino su kitais kolegomis, paspausdamas rank. Kiek kart buvo paspausta rankomis?

Kiek striaini turi ikilasis deimtkampis? Kiek striaini turi ikilasis dvylikakampis? Kiek lygiagretaini gausime, vienos krypties penkias lygiagreias tieses kirsdami kitos krypties keturiomis tarpusavy lygiagreiomis tiesmis? Klasje yra 8 berniukai ir 12 mergaii. I j reikia irinkti delegacij, kurioje bt 2 berniukai ir 3 mergaits. Kiek skirting delegacij galima sudaryti? Keliuose viename Keliuose viename takuose susikerta ikilojo deimtkampio striains, jei kiektake susikerta tik dvi striains? takuose susikerta ikilojo atuoniakampio striains, jei kiektake susikerta tik dvi striains?

I 36 kort kalads, kurioje yra 4 tzai, itrauktos 6 kortos. Keliais atvejais tarp j bus vienas tzas? I 32 kort kalads, kurioje yra 4 karaliai, itrauktos 5 kortos. Keliais atvejais tarp j bus vienas karalius? Dje Keliais Dje Keliais yra 20 atvejais yra 18 atvejais loterijos biliet, kuri 5 laimingi. Itraukti 7 bilietai. tarp j bus 2 laimingi? detali, kuri 3 nestandartins. Paimtos 5 detals. tarp j bus 2 nestandartins?

Matematikos egzaminui parinkta 20 teorijos klausim ir 25 udaviniai. vien biliet nutarta traukti 2 teorijos klausimus ir 3 udavinius. Kiek skirting biliet galima sudaryti? I 3 deputat ir 7 teisinink reikia sudaryti komisij, kurioje bt 1 deputatas ir 2 teisininkai. Keliais bdais j galima suformuoti? Dje Keliais Dje Keliais yra 10 atvejais yra 20 atvejais detali, kuri 3 nekokybikos. Paimtos 4 detals. tarp j bus bent 3 kokybikos detals? detali, kuri 3 nestandartins. Paimtos 5 detals. tarp paimt detali bus bent viena nestandartin? 7 mergaits ir 5 berniukai. Keliais bdais i j galima poras? 8 berniukai ir 6 mergaits. Keliais bdais i j galima poras?

oki ratel lanko sudaryti 4 okj oki ratel lanko sudaryti 5 okj

5. Junginiai su pasikartojimais
1535. a) Kiek skirting odi gausime perstatindami odio matematika" raides? b) Kiek klini galima sudaryti i odio ananasas" raidi? 1536. a) Kiek skirting odi galima gauti perstatant odio kakava" raides? b) Kiek klini galima sudaryti i odio kava" raidi? 1537. a) Kiek skirting dvienkli skaii galima sudaryti i skaitmen 1, 2, 3, 4, kurie skaiiuje gali kartotis? b) Kiek skirting trienkli skaii galima sudaryti i skaitmen 1, 2, 3, 4, kurie skaiiuje gali kartotis?

1538. a) Kiek penkiaenkli skaii galima sudaryti i skaitmen 1, 2, 3, kurie skaiiuje gali kartotis? b) Kiek keturenkli skaii galima sudaryti i skaitmen 1, 3, 5, kurie skaiiuje gali kartotis? 1539. a) Kiek galima parayti eiaenkli skaii, kuri skaitmenys nelyginiai, be to, gali kartotis? b) Kiek penkiaenkli skaii galima parayti vartojant skaitmenis 2, 4, 6, 8, kurie gali kartotis? 1540*. a) Mokyklos bufete yra 4 ri pyragaii. Keliais skirtingais bdais galima nusipirkti 6 pyragaiius? b) Kioske yra 6 skirting ri atviruk. Keliais skirtingais bdais galima nusipirkti 10 atviruk rinkin? 1541*. a) Knygyne yra penki ri knyg. Dovanoms reikia nupirkti 20 knyg. Keliais skirtingais bdais galima parinkti knygas dovanoms? b) Darovi parduotuvje yra 10 ri vaisi. Keliais bdais galima nusipirkti 12 vaisi?

6. Niutono formul
1542. Isprskite lygtis: a) C x 2 +C x 3 = 1 5 ( x - 1); 1543. Idstykite pagal Niutono formul: a) (2a 2 + 3a) 5 ; b) (2 - 2x) 6 . b) 20 C x = 4 2 C 3 .

1544. a) Raskite dstinio yfa - V i b j penktj nar. b) Raskite dstinio ( + /) 1545. a) Raskite dstinio devintj nar. nar, kuriame nra a.

b) Raskite dstinio dstinio 1546. a) Raskite dstinio

V x + =

VxJ

nar, kuriame nra x. nar, turint 7 . nar, turint 9 .

b) Raskite dstinio ( x 2 + V T ) 1547. a) Raskite dstinio b> Raskite dstinio * + a+ va


3
10

koeficient prie 8 . koeficient prie a 9 . laipsnio rodikl, jei to dstinio etasis

1548. a) Raskite dstinio ^Va

+ Va 3 "!

narys nepriklauso nuo a.

b) Raskite dstinio narys neturi a.

30

+Va

"

laipsnio rodikl, jei to dstinio etasis

1549*. a) Daugianario (x + y) n antrojo, treiojo ir ketvirtojo nario koeficientai sudaro aritmetin progresij. Raskite n. b) Daugianario (1 + x)n penktojo, etojo ir septintojo nario koeficientai sudaro aritmetin progresij. Raskite n. 1550*. a) Raskite visus racionaliuosius dstinio ( 6 V ^ + b) Raskite visus racionaliuosius dstinio (9V^ + V x ) 1551. a) Dstinio (x" 1 + V x ) narius, narius.

treiojo nario koeficientas sutinka su ketvirtojo nario

koeficientu kaip 3:7. Raskite n. b) Dstinio treiojo nario koeficientas 44 vienetais didesnis

u antrojo nario koeficient. Raskite n.

s k y r i u s

Tikimybi teorijos pradmenys


1 . Atsitiktiniai vykiai
1552. Kurie i vyki yra btinieji: A metus loimo kauliuk, atsivert B atsitiktinai pasirinktas dvienklis C metus loimo kauliuk, atsivert D atsitiktinai pasirinktas dvienklis maiau kaip 7 akuts"; skaiius yra maesnis u 100"; 5 akuts"; skaiius dalijasi i 5"?

1553. Nurodykite btinuosius ir negalimuosius vykius: A vien kart metus loimo kauliuk, atsivert 7 akuts"; B du kartus mesto loimo kauliuko atsivertusi akui suma ne didesn u 12"; C trienklis skaiius, paraytas skaitmenimis 1, 3, 7, dalijasi i 5"; D trienklis skaiius, paraytas skaitmenimis 1, 2, 6, dalijasi i 9". 1554. Kurie i vyki yra negalimieji: A ovus du kartus, abu kartus pataikyta taikin"; B ovus du kartus, taikin pataikyta 3 kartus"; C trienklis skaiius, paraytas skaitmenimis 1, 6, 9, dalijasi i 4"; D metus monet, atsivert ir herbas, ir skaiius". 1555. Ar sutaikomi yra vykiai A ir B, kai: A i skaii nuo 1 iki 120 atsitiktinai pasirinktas natralusis skaiius dalijasi i 11"; B i skaii nuo 1 iki 120 atsitiktinai pasirinktas natralusis skaiius dalijasi i 10"? 1556. Dje yra 4 rutuliai, paymti skaiiais 1, 2, 3, 4. I j o s vienu metu itraukiami 2 rutuliai. 1) Suraykite visus elementariuosius vykius, susijusius su iuo bandymu. 2) Kurie elementarieji vykiai palanks vykiui itraukt rutuli numeriai yra lyginiai skaiiai"? 3) Kurie elementarieji vykiai palanks vykiui itraukt rutuli numeriai yra nelyginiai skaiiai"?

2. Klasikinis vykio tikimybs apibrimas


1557. a) I skaii eils nuo 1 iki 30 atsitiktinai irinktas sveikasis skaiius. Kokia tikimyb, kad jis yra skaiiaus 30 daliklis? b) Bilietai sunumeruoti nuo 1 iki 32. Atsitiktinai itrauktas vienas bilietas. Kokia tikimyb, kad jo numeris yra skaiiaus 3 kartotinis?

I ds, kurioje yra 5 balti ir 4 raudoni rutuliai, atsitiktinai itraukiamas vienas. Kokia tikimyb, kad jis bus raudonas? I 20 loterijos biliet, kuri 4 laimingi, atsitiktinai itraukiamas vienas bilietas. Kokia tikimyb, kad jis bus laimingas? Kokia tikimyb, kad i naujo 1996 met kalendoriaus atsitiktinai ipltas lapelis bus 30-osios dienos? Kokia tikimyb, kad i naujo 1996 met kalendoriaus atsitiktinai ipltas lapelis bus 29-osios dienos? Apskaiiuokite tikimyb, kad, atvirs akuts, kuri suma bus Apskaiiuokite tikimyb, kad, atvirs akuts, kuri suma bus vien kart metus du loimo kauliukus, lygi 8? vien kart metus du loimo kauliukus, lygi 7?

I ds, kurioje yra 10 balt rutuli ir 6 juodi, atsitiktinai iimami du rutuliai. Kokia tikimyb, kad abu jie bus juodi? I 10 detali 3 yra nestandartins. Kokia tikimyb, kad atsitiktinai paimtos 2 detals bus standartins? Rinkdamas telefono numer, Marius pamiro paskutiniuosius du jo skaitmenis. inodamas, kad jie yra skirtingi, Marius surinko numer atsitiktinai. Kokia tikimyb, kad jis surinko reikiam telefono numer? Rinkdamas telefono numer, Saulius pamiro paskutiniuosius du jo skaitmenis. inodamas, kad tie skaitmenys yra nelyginiai ir skirtingi, jis surinko juos atsitiktinai. Kokia tikimyb, kad Saulius surinko reikiam telefono numer? Kortelse surayti sveikieji skaiiai nuo 1 iki 20 imtinai. Atsitiktinai itrauktos 2 kortels. Kokia tikimyb, kad jose parayt skaii suma lygi 10? Kortelse surayti sveikieji skaiiai nuo 1 iki 25 imtinai. Atsitiktinai itrauktos 2 kortels. Kokia tikimyb, kad jose parayt skaii suma lygi 12? I ds, kurioje yra 5 brokuotos detals ir 30 kokybik, atsitiktinai iimtos 3 detals. Kokia tikimyb, kad visos jos yra kokybikos? I ds, kurioje yra 10 balt rutuli ir 6 juodi, atsitiktinai iimti 2 rutuliai. Kokia tikimyb, kad abu jie yra juodi? Dje yra 10 detali, i kuri 4 nestandartins. Atsitiktinai paimtos 3 detals. Kokia tikimyb, kad 2 detals standartins? I 10 mergaii ir 6 berniuk burtais irinkta 3 mokini delegacija. Kokia tikimyb, kad j pateko dvi mergaits ir vienas berniukas? Knyg lentynoje atsitiktinai sudtos 5 skirtingos algebros ir 3 geometrijos knygos. Kokia tikimyb, kad vieno dalyko knygos stovi greta? Knyg lentynoje atsitiktinai sudti 3 skirtingi istorijos ir 4 geometrijos vadovliai. Kokia tikimyb, kad vieno dalyko vadovliai stovi greta? Ant suolo atsitiktinai susdo 6 moksleiviai. Kokia tikimyb, kad du i j Laura ir Andrius sdi greta? Ant suolo atsitiktinai susdo 2 mergaits ir 5 berniukai. Kokia tikimyb, kad berniukai sdi greta vienas kito?

1568. a) I 30 egzamino biliet klausim moksleivis imoko 25. Kokia tikimyb, kad jis itrauks biliet, kurio abu klausimus bus imoks? b) Dje yra 10 balt rutuli ir 6 juodi. Atsitiktinai itraukti 2 rutuliai. Kokia tikimyb, kad abu jie yra balti? 1569. Atsitiktinai pasirenkama viena odio matematika" raid. Kokia tikimyb, kad: a) ji bus a"; b) ji bus bals? 1570. achmat turnyre dalyvauja 10 moksleivi, burtais paskirstyt 2 pogrupius po 5 achmatininkus. Kokia tikimyb, kad: a) du stipriausi aidjai pateks vien pogrup? b) du stipriausi achmatininkai ais skirtinguose pogrupiuose? 1571*. a) Kokia tikimyb, kad, atsitiktinai sustat eil kubus, kuri sienose paraytos raids a, a, a, k, k, v, sudsime od kakava"? b) Kokia tikimyb, kad, atsitiktinai sustat eil kubus, kuri sienose paraytos raids a, a, a, a, n, n, s, s, sudsime od ananasas"? 1572*. I 36 kort kalads, kurioje yra 4 tzai, itrauktos 6 kortos. Kokia tikimyb, kad tarp j bus: a) vienas tzas; b) bent vienas tzas; c) du tzai; d) bent du tzai; e) trys tzai; f) keturi tzai?

3. Nesutaikom vyki sumos tikimyb


1573. Knygoje yra 200 puslapi. Atsitiktinai atverstas vienas j. Nurodykite, kurie i i vyki yra sutaikomi, kurie nesutaikomi: A atversto puslapio numeris dalijasi i 13", B atversto puslapio numeris dalijasi i 15", C atversto puslapio numeris dalijasi i 17". 1574. vykis A studentas ilaik fizikos egzamin", vykis B studentas ilaik matematikos egzamin". K reikia vyki suma A + B? 1575. a) Egzamino bilietai sunumeruoti sveikaisiais skaiiais nuo 1 iki 30. Kokia tikimyb, kad atsitiktinai itraukto bilieto numeris dalijasi i 5 arba i 7? b) Dje yra 10 balt rutuli, 6 raudoni ir 4 ali. Atsitiktinai itrauktas vienas rutulys. Kokia tikimyb, kad jis yra raudonas arba alias? 1576. a) Kokia tikimyb, kad atsitiktinai surinkto telefono numerio paskutinis skaitmuo yra skaii 3 arba 7 kartotinis? b) Abiturient, stojani universitet, matematikos raomieji darbai uifruoti skaiiais nuo 1 iki 99 imtinai. Kokia tikimyb, kad atsitiktinai parinkto darbo numeris yra skaii 10 arba 11 kartotinis? 1577. a) Metami du loimo kauliukai. Kokia tikimyb, kad atvirtusi akui suma lygi 2 arba 3?

b) Kokia tikimyb, kad atsitiktinai pasirinktas natralusis dvienklis skaiius yra skaii 12 arba 13 kartotinis? 1578. a) Loterijai atspausdinta 1000 biliet. 10 i j laimi po 200 Lt, 50 po 100 Lt, 100 po 20 Lt ir 200 po 5 Lt. Moksleivis pirko 1 biliet. Kokia tikimyb, kad jis laims ne maiau kaip 20 Lt? b) Prie eero atvyko 30 deimtok, 16 vienuoliktok ir 14 dvyliktok. Burtais buvo irinktas stovyklos komendantas. Kokia tikimyb, kad juo tapo deimtokas arba dvyliktokas?

4. Nepriklausom vyki sandaugos tikimyb


1579. Nurodyti du vykiai: A Gintautas ilaik chemijos egzamin", B Gintautas ilaik istorijos egzamin". K reikia vykis AB? Ar ir yra priklausomi, ar nepriklausomi vykiai? 1580. a) Du auliai nepriklausomai vienas nuo kito auna po vien kart t pat taikin. Pirmojo pataikymo tikimyb lygi 0,6, antrojo 0,8. Kokia tikimyb, kad pataikys abu? b) Kambaryje nepriklausomai viena nuo kitos dega dvi lempos. Tikimyb, kad per valand neperdegs pirmoji lempa, lygi 0,9, kad antroji 0,7. Kokia tikimyb, kad per valand neperdegs n viena lempa? 1581. a) Pirmoje dje yra 12 detali, kuri 5 nestandartins, antroje 20 detali, kuri 4 nestandartins. I kiekvienos ds atsitiktinai iimama po 1 detal. Kokia tikimyb, kad abi iimtos detals bus nestandartins? b) I 25 fizikos egzamino biliet moksleivis imoko 20 ir i 30 matematikos biliet 20. Kokia tikimyb, kad jis ilaikys abu egzaminus? 1582. a) Metami du loimo kauliukai. Kokia tikimyb, kad vieno j atvirs nelyginis skaiius akui, o kito 6 akuts? b) Metamos 3 monetos. Kokia tikimyb, kad visos jos nukris herbu vir? 1583. a) Tikimyb, kad krep pataikys Evaldas, lygi 0,8, kad pataikys Andrius 0,7. Abu vaikinai met kamuol krep po 1 kart. Kokia tikimyb, kad Andrius pataik, o Evaldas ne? b) Du auliai nepriklausomai vienas nuo kito auna po vien kart t pat taikin. Pirmojo pataikymo tikimyb lygi 0,9, antrojo 0,8. Kokia tikimyb, kad pataik bent vienas aulys? 1584. a) I 25 matematikos egzamino biliet Linas imoko 20 ir i 20 fizikos egzamino biliet 15. Kokia tikimyb, kad Linas ilaikys bent vien egzamin? b) I 20 matematikos egzamino biliet Tomas moka 16 biliet ir i 25 fizikos egzamino biliet 20. Kokia tikimyb, kad Tomas ilaikys matematikos egzamin, bet neilaikys fizikos?

5. Sutaikom vyki sumos tikimyb


1585. a) Du auliai nepriklausomai vienas nuo kito auna t pat taikin. Pirmojo pataikymo tikimyb lygi 0,9, antrojo 0,8. Kokia tikimyb, kad taikin pataikys bent vienas aulys? b) Tikimyb moksleiviui ilaikyti matematikos egzamin lygi 0,9, o ilaikyti fizikos egzamin 0,7. Kokia tikimyb, kad moksleivis ilaikys bent vien egzamin? 1586. a) Kokia tikimyb, kad 2 arba i 5 arba i b) Kokia tikimyb, kad 3 arba i 5 arba i atsitiktinai pasirinktas dvienklis skaiius dalijasi i 2 ir i 5? atsitiktinai pasirinktas dvienklis skaiius dalijasi i 3 ir i 5?

1587. a) Knygoje yra 300 puslapi. Kokia tikimyb, kad atsitiktinai atversto puslapio numeris dalijasi i 11 arba i 15? b) Knygoje yra 200 puslapi. Kokia tikimyb, kad atsitiktinai atversto puslapio numeris dalijasi i 7 arba i 13? 1588. a) Tikimyb, kad reikalinga knyga yra mokyklos bibliotekoje, lygi 0,7, o miesto bibliotekoje 0,6. Apskaiiuokite tikimyb, kad knyga yra bent vienoje bibliotekoje, b) Matematikos egzamino bilietuose yra po vien teorijos klausim ir po vien udavin. Norint ilaikyti egzamin, pakanka atsakyti vien klausim. Tikimyb, kad moksleivis atsakys teorijos klausim, lygi 0,9, kad isprs udavin 0,8. Apskaiiuokite tikimyb, kad moksleivis ilaikys egzamin. 1589. a) Egl imoko 80% egzamino biliet, o Jurgita 75%. Kokia tikimyb, kad egzamin ilaikys bent viena mokin? b) Tikimyb, kad Martynas ilaikys matematikos egzamin, lygi 0,9, kad neilaikys angl kalbos egzamino 0,2. Kokia tikimyb, kad Martynas ilaikys bent vien egzamin?

6. Slygin tikimyb. Priklausom vyki sandaugos tikimyb


1590. Dje yra 5 balti ir 3 juodi rutuliai. Atsitiktinai vienas po kito iimami 2 rutuliai. Apskaiiuokite tikimyb, kad: a) pirmas iimtas rutulys bus baltas; b) antras iimtas rutulys bus baltas; c) antras iimtas rutulys bus juodas. 1591. Dje yra 6 juodi ir 4 raudoni tuinukai. Atsitiktinai vienas po kito iimami 2 tuinukai. Apskaiiuokite tikimyb, kad: a) pirmas iimtas tuinukas bus juodas; b) antras iimtas tuinukas bus juodas; c) antras iimtas tuinukas bus raudonas. 1592. a) Dje yra 5 balti ir 4 juodi rutuliai. Atsitiktinai vienas po kito iimami 2 rutuliai. Kokia tikimyb, kad abu jie bus balti?

b) Dje yra 7 raudoni ir 3 mlyni tuinukai. Atsitiktinai vienas po kito iimami 2 tuinukai. Apskaiiuokite tikimyb, kad abu jie bus raudoni. 1593. Loterijai atspausdinta 100 biliet, kuri 25 yra laimingi. Vienas po kito traukiami 2 bilietai. Kokia tikimyb, kad: a) pirmasis bilietas bus laimingas; b) antrasis bilietas bus laimingas; c) pirmasis bilietas bus laimingas, o antrasis ne; d) abu bilietai bus laimingi? 1594. Dje yra 20 raudon ir 10 mlyn kepuri. Atsitiktinai viena po kitos i ds traukiamos dvi kepurs. Kokia tikimyb, kad: a) pirmoji kepur bus mlyna; b) antroji kepur bus raudona; c) abi kepurs bus mlynos; d) abi kepurs bus raudonos? 1595. a) Loterijoje yra biliet. Kokia b) Loterijoje yra biliet. Kokia 100 biliet, kuri 25 laimingi. Tris kartus tikimyb, kad visi trys itraukti bilietai 50 biliet, kuri 15 laiming. Tris kartus tikimyb, kad visi trys itraukti bilietai traukiama po vien bus laimingi? traukiama po vien bus nelaimingi?

7. Atsitiktiniai dydiai
1596. Duoti atsitiktini dydi X ir skirstiniai. Apskaiiuokite j matematinius vidurkius (matematines viltis): X P c) X P 1 2 3 4 b) Y P d) Y P 2 4 6 8 10

0,4 0,3 0,2 0,1 -2 -1 1 2

0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 -3 -2 4 8

0,3 0,2 0,2 0,3

0,2 0,5 0,2 0,1 10 po S i Lt 1 2 po 25 Lt, kiti atsitiktinis dydis. Paraykite jo 10 po 5 Lt1 5 po 10 Lt1 kiti atsitiktinis dydis. Paraykite jo

1597. a) I 100 loterijos biliet 30 laimi po/1 Lt, nelaimi nieko. Laimjimo dydis* X yra skirstin ir apskaiiuokite vidurk MX. b) I 100 loterijos biliet 40 laimi po 1 Lt1 nelaimi nieko. Laimjimo dydis X yra skirstin ir apskaiiuokite vidurk MX.

1598*. a) I ds, kurioje yra 2 raudoni ir 3 juodi rutuliai, atsitiktinai itraukiami 2 rutuliai. X itraukt raudon rutuli skaiius. Apskaiiuokite vidurk MX. b) I ds, kurioje yra 2 balti ir 4 raudoni rutuliai, atsitiktinai itraukiami 2 rutuliai. X itraukt balt rutuli skaiius. Apskaiiuokite vidurk MX.

1599. Duoti atsitiktini dydi skirstiniai. Apskaiiuokite matematinius vidurkius, dispersijas ir vidutinius kvadratinius nuokrypius. X P X P 1 2 3 b) Y P 3 d) Y P 4 6 7

0,1 0,3 0,6 0 1 2

0,7 0,2 0,1 -2 1 2 3

0,4 0,3 0,2 0,1

0,3 0,3 0,3 0,1 detals. Apskaidetals. Apskai-

1600*. a) i 25 detali, kuri 5 nestandartins, atsitiktinai pasirenkamos 3 Atsitiktinis dydis X yra paimt nestandartini detali skaiius. iuokite vidurk MX ir dispersij DX. b) I 30 detali, kuri 8 nestandartins, atsitiktinai paimamos 3 Atsitiktinis dydis X yra paimt nestandartini detali skaiius. iuokite vidurk MX ir dispersij DX.

1601. a) Loterijai atspausdinta 1000 biliet. 200 j laimi po 1 Lt, 100 po 5 Lt, 80 po 20 Lt, 20 po 50 Lt. Kiek turi kainuoti vienas bilietas, kad loterija bt nenuostolinga? b) Loterijai atspausdinta 1000 biliet. 200 j laimi po 1 Lt, 100 po 5 Lt, 50 po 10 Lt, 10 po 50 Lt. Kiek turi kainuoti vienas bilietas, kad loterija bt nenuostolinga? 1602*. a) Dutje yra 3 raudoni ir 5 mlyni pietukai. Atsitiktinai i jos iimami 3 pietukai. Atsitiktinis dydis X y r a iimt raudon pietuk skaiius. Apskaiiuokite vidurk MX ir dispersij DX. b) Dutje yra 4 juodi ir 6 raudoni pietukai. Atsitiktinai i jos iimami 3 pietukai. Apskaiiuokite vidurk MX ir dispersij DX, kai X iimt juod pietuk skaiius. 1603. a) Atsitiktinis dydis X y r a vien kart mesto loimo kauliuko atvirtusi akui skaiiaus kvadratas. Apskaiiuokite MX ir DX. b) Atsitiktinis dydis X y r a vien kart mesto loimo kauliuko atvirtusi akui skaiius. Apskaiiuokite MX ir DX.

9. Matematikos udavinynas X l - X l l kl.

Xl

s k y r i u s

Matematins statistikos pradmenys

1 . Imties dani lentel. Histograma


1604. Matuojant deimties detali iIgi, gauti tokie rezultatai (milimetrais): 5, 6, 5, 6, 7, 6, 8, 8, 8, 8. Sutvarkykite imtj, lentelje suraykite jos element danius, apskaiiuokite dani bei santykini dani sumas. 1605. a) Tikrinant dvideimties atsitiktinai pasirinkt detali mas, gauti tokie duomenys (gramais): 43, 39, 41, 40, 43, 41, 44, 42, 41, 42, 40, 42, 39, 42, 44, 41, 39, 39, 43, 39. Sutvarkykite imtj, lentelje suraykite jos element danius ir santykinius danius, apskaiiuokite j sumas, b) audydamas taikin, Marius gavo tokius rezultatus: 8, 9, 4, 9, 8, 5, 8, 2, 3, 8, 3, 10, 2, 4, 5, 3, 6, 8, 10, 10. Sutvarkykite imt, lentelje suraykite jos element danius ir santykinius danius, apskaiiuokite element dani ir santykini dani sumas. 1606. a) 30 abiturient, stojani auktsias mokyklas, surinko tokius balus: 20, 23, 24, 21, 24, 22, 25, 23, 28, 22, 24, 27, 23, 24, 22, 25, 21, 27, 24, 28, 24, 27, 24, 28, 23, 24, 22, 27, 23, 21. Imt uraykite dani lentele, nubraiykite imties histogram, b) Parduotuv per dien pardav 30 vyrik markini, kuri dydiai tokie: 34, 39, 36, 38, 35, 40, 37, 40, 39, 41, 39, 37, 40, 41, 38, 36, 39, 40, 38, 42, 38, 39, 41, 35, 41, 40, 37, 39, 43, 43. Imt uraykite dani lentele, nubraiykite imties histogram. 1607. a) Tikrinant dvideimties karvi pieno riebum, gauti tokie duomenys (%): 3,68, 3,57, 3,60, 3,64, 3,92, 3,56, 3,82, 3,95, 3,70, 3,66, 3,88, 4,00, 4,11, 3,91, 3,71, 4,09, 3,58, 3,90, 4,14, 3,78. Dalinio intervalo ilg pasirink lyg 0,1, sugrupuokite imt, sudarykite dani lentel. Nubraiykite histogram. (Imties intervalu laikykite interval [3,55; 4,15].)

b) Matuojant dvideimties jaunuoli ug, gauti tokie duomenys (metrais): 1,58, 1,68, 1,72, 1,76, 1,78, 1,69, 1,59, 1,74, 1,84, 1,89, 1,60, 1,70, 1,62, 1,84, 1,87, 1,79, 1,81, 1,88, 1,92, 2,03. Dalinio intervalo ilg pasirink lyg 0,1, sugrupuokite imt, sudarykite dani lentel. Nubraiykite histogram. (Imties intervalu laikykite interval [1,55; 2,05].)

2. Imties skaitins charakteristikos


1608. a) Atsitiktinai paimt 5 detali mas (gramais) yra
X1 = 10,2; X2 = 10,3; X3 = 10,2; X4 = 10; X5 = 10,4.

Apskaiiuokite ios imties plot r, imties centr c, imties vidurk . b) Atsitiktinai paimt 5 detali ilgis (centimetrais) yra
X1 = 20,4; X2 = 20,6; X3 = 20,2; X4 = 20,1; X5 = 20.

Apskaiiuokite ios imties plot r, imties centr c, imties vidurk

1609. a) Pirmj trimestr Lauros matematikos inios buvo vertintos tokiais paymiais: 7, 10, 6, 8, 9, 8, 10, 9, 10, 8. Sudarykite imties dani lentel. Apskaiiuokite imties centr, plot, vidurk, imties element dani ir santykini dani sumas, b) Per pirmj trimestr Kazys i fizikos gavo tokius paymius: 7, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 9, 9, 10. Sudarykite imties dani lentel. Apskaiiuokite imties centr, plot, vidurk, imties element dani ir santykini dani sumas. 1610. a) Apskaiiuokite imties 2, 6, 4, 6, 5, 2, 1, 2, 3, 7 vidurk , dispersij* S 2 ir vidutin kvadratin nuokryp S. b) Apskaiiuokite imties 3, 4, 5, 4, 6, 5, 8, 9, 8, 9 vidurk , dispersij* S 2 ir vidutin kvadratin nuokryp S. 1611. a) Atrankinse audymo varybose du moksleiviai pasiek toki rezultat: Linas 4, 5, 7, 6, 5, 7, 8, 7, 6, 8, 6, 7, 6, 8, 6, 8, 9, 8, 10, 9; Tomas 2, 4, 6, 4, 6, 7, 6, 8, 6, 7, 9, 7, 6, 8, 7, 9, 10, 8, 10, 10. Lentelse suraykite imi element danius ir santykinius danius. Apskaiiuokite imi vidurkius, dispersijas. Kuris moksleivis yra geresnis aulys? b) Dviej moksleivi matematikos inios per mokslo metus buvo vertintos tokiais paymiais: Alvydo 6, 7, 8, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 7, 6, 8, 7, 8, 10, 7, 10, 10; Evaldo 10, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 7, 8, 5, 9, 8, 7, 8, 9, 10. Lentelse suraykite imi element danius ir santykinius danius. Apskaiiuokite imi vidurkius, dispersijas. Kuris moksleivis geriau imano matematik?

* Apskaiiuodami dispersij, dalykite i element skaiiaus n. Kartais dalijama i (n - 1).

Xll

s k y r i u s

Planimetrija

Lygiakraio trikampio auktin 3 / cm. Apskaiiuokite trikampio perimetr ir plot. Lygiakraio trikampio plotas 2/ cm2. Apskaiiuokite trikampio auktin ir perimetr. Lygiaonio trikampio onin kratin 10 cm, o kampas prie pagrindo 30. Apskaiiuokite trikampio perimetr ir plot. Lygiaonio trikampio plotas 16 cm 2 , o virns kampas 90. Apskaiiuokite pagrind nubrt trikampio auktin ir perimetr. lygiakrati trikamp brto apskritimo spindulys lygus 3 cm. Apskaiiuokite trikampio plot. Lygiaonio trikampio onin kratin du kartus ilgesn u pagrind nubrt jo auktin. Trikampio plotas 16/ cm 2 . Apskaiiuokite trikampio perimetr. Vienas lygiaonio trikampio priekampis lygus 60. Apskaiiuokite kamp tarp trikampio pagrindo ir auktins, nubrtos onin kratin. Vienas bukojo lygiaonio trikampio priekampis perpus maesnis u kit. Apskaiiuokite kamp tarp trikampio pagrindo ir auktins, nubrtos onin kratin. Lygiaonio trikampio virns kampo ir kampo prie pagrindo pusiaukampins sudaro 125 kamp. Apskaiiuokite trikampio kampus. Lygiaonio trikampio ABC virns kampo B ir kampo A pusiaukampins susikerta take O. Apskaiiuokite kamp AOB1 kai kampo prie pagrindo priekampis lygus 135. I trikampio staiojo kampo virns nubrta auktin ir pusiaukampin. Jos sudaro 15 kamp. Apskaiiuokite smailiuosius trikampio kampus. Staiojo trikampio vienas kampas lygus 35. Apskaiiuokite kamp tarp to trikampio auktins ir pusiaukampins, nubrt i staiojo kampo virns. Lygiaonio trikampio ABC virns kampo C priekampis lygus 124. Trikampio auktins, nubrtos i virni A ir B, susikerta take O. Apskaiiuokite kamp AOB. Lygiaonio trikampio ABC kampo prie pagrindo priekampis lygus 121. Trikampio auktins, nubrtos i virni A ir C onines kratines, susikerta take O. Apskaiiuokite kamp AOC. Lygiaonio trikampio ABC pagrindas AC = 8, o perimetras lygus 32. Per kratins AB vidurio tak M nubrtas statmuo MN. Takas N, esantis kratinje SC 1 sujungtas su taku A. Apskaiiuokite trikampio ANC perimetr.

b) Lygiaonio trikampio ABC pagrindas AC = 12. Per kratins BC vidurio tak N nubrtas statmuo NM. Takas M, esantis kratinje AB, sujungtas su taku C. Trikampio AMC perimetras lygus 32. Apskaiiuokite trikampio ABC perimetr. 1620. a) Trikampio ABC kratins AB tsinyje atidta atkarpa BD, lygi kratinei . Nubrta atkarpa DC ir kampo ASC pusiaukampin BE. rodykite, kad tiess DC ir BE yra lygiagreios, b) Per trikampio ABC virn C nubrta ties, lygiagreti trikampio pusiaukampinei BD ir kertanti kratins AB tsin take E. rodykite, kad trikampis yra lygiaonis. 1621. a) Vienoje kampo M kratinje atidtos atkarpos MA ir MB1 o atkarpos MA1 = MA ir MB1 = MB. Atkarpos AS 1 ir A 1 S susikerta rodykite, kad kampai BMO ir B1MO yra lygs, b) Vienoje kampo N kratinje atidtos atkarpos NB ir A/C, o atkarpos NB1 - NB ir NC1 = NC. Atkarpos SC 1 ir S 1 C susikerta rodykite, kad tiess NA ir CC1 yra statmenos. kitoje take O. kitoje take A.

1622. a) Jei vieno trikampio du kampai ir kratin prie vien t kamp yra atitinkamai lygs kito trikampio dviem kampams ir kratinei prie vien t kamp, tai trikampiai yra lygs. rodykite, b) Jei vieno trikampio dvi kratins ir kampas prie ilgesnij j yra atitinkamai lygs kito trikampio dviem kratinms ir kampui prie ilgesnij j, tai tie trikampiai yra lygs. rodykite. 1623. a) I trikampio ABC virns S nubrta jo auktin SE ir pusiaukampin BK. Kampas BKE lygus 70. Apskaiiuokite trikampio kamp A ir C skirtumo modul. b) I trikampio ABC virns S nubrta jo auktin S E ir pusiaukampin SD. Trikampio kamp C ir A skirtumas lygus 60. Apskaiiuokite kamp DBE. 1624. a) Nubrtas trikampio ABC pusiaukampins susikerta kamp A. b) Nubrtas trikampio ABC pusiaukampins susikerta kamp E. priekampis ACD. Jo ir trikampio kampo S take E. Kampas E lygus 25. Apskaiiuokite priekampis ACD. Jo ir trikampio kampo S take E. Kampas A lygus 70. Apskaiiuokite

1625. a) Trikampio ABC pusiaukampins susikerta take O. Per tak nubrtos tiess OD ir OE (takai D ir E priklauso kratinei SC) atitinkamai lygiagreios kratinms A S ir AC. Apskaiiuokite trikampio OED perimetr, kai SC = 2 dm. b) Trikampio ABC pusiaukampins susikerta take O. Per tak nubrtos tiess OF ir OG (takai F ir G priklauso kratinei AS) atitinkamai lygiagreios kratinms AC ir SC. Trikampio OFG perimetras lygus 30 cm. Apskaiiuokite kratins AB ilg. 1626. a) Nubrta staiojo lygiaonio trikampio ASC smailiojo kampo S pusiaukampin BD ir du kvadratai, kuri vieno kratin yra atkarpa CD, o kito atkarpa AD. rodykite, kad vieno kvadrato plotas yra du kartus didesnis u kito plot.

b) Nubrta staiojo lygiaonio trikampio ABC smailiojo kampo A pusiaukampin AE ir du lygiakraiai trikampiai, kuri vieno kratin yra atkarpa BE, o kito atkarpa CE. rodykite, kad vieno lygiakraio trikampio plotas yra du kartus didesnis u kito plot. 1627. a) statj trikamp brto apskritimo Iietimosi takas dalija ambin 5 cm ir 12 cm ilgio atkarpas. Apskaiiuokite to trikampio plot ir brto apskritimo spindul. b) statj trikamp brto apskritimo Iietimosi takas dalija ambin 6 cm ir 9 cm ilgio atkarpas. Apskaiiuokite to trikampio plot ir statini ilg. 1628. a) Nubrta staiojo trikampio skaiiuokite jos ilg, kai AC b) Nubrta staiojo trikampio skaiiuokite trikampio BCD ABC ( Z C = 90) pusiaukampin AD. Ap= 6 dm, AB = 10 dm. ABC ( Z C = 90) pusiaukampin BD. Applot, kai BC = 3 dm, AC = 4 dm.

1629. a) Nubrtos trikampio ABC auktins AM ir BN. rodykite, kad trikampiai ABC ir NMC yra panas, b) Nubrta trikampio ABC pusiaukratin AM, taip pat kamp AMB ir AMC pusiaukampins ME ir MD (E yra kratinje AB, D kratinje AC). rodykite, kad trikampiai EAD ir yra panas. 1630. a) Prie staiojo lygiaonio trikampio kratini, jo iorje, nubraiyti kvadratai ir j centrai sujungti atkarpomis. Pradinio trikampio statiniai lygs a. rodykite, kad gautojo trikampio plotas lygus a 2 , b) Prie staiojo lygiaonio trikampio kratini, jo iorje, nubraiyti kvadratai ir j centrai sujungti atkarpomis. rodykite, kad gautojo trikampio plotas yra keturis kartus maesnis u nubrt kvadrat plot sum. 1631. a) Staiojo trikampio statiniai lygs 6 nubrta trikampio auktin CD ir trikampio CDE plot, b) Staiojo trikampio statiniai lygs 12 nubrta trikampio auktin CD ir trikampi ACE ir BCD plot sum. ir 8. I staiojo kampo virns C pusiaukratin CE. Apskaiiuokite ir 16. I staiojo kampo virns C pusiaukratin CE. Apskaiiuokite

1632. a) Lygiagretainio striains lygios 7 cm ir 11 cm, o jo perimetras lygus 26 cm. Apskaiiuokite lygiagretainio kratines, b) Lygiagretainio kratins lygios 12 cm ir 14 cm. Viena jo striain 8 cm ilgesn u kit. Apskaiiuokite lygiagretainio striaines. 1633. a) kvadrat, kurio kratin (2 + 7 2 ) m, brti du vienodi lieiantys prieing kvadrato kamp kratines ir vienas kit Iietimosi takas yra kvadrato striaini susikirtimo takas). kite t apskritim spindul, b) kvadrat, kurio striain (2 + 2 /2 ) m, brti du vienodi lieiantys prieing kvadrato kamp kratines ir vienas kit Iietimosi takas yra kvadrato striaini susikirtimo takas). kite atstum tarp apskritim centr. apskritimai, (apskritim Apskaiiuoapskritimai, (apskritim Apskaiiuo-

1634. a) 12 cm spindulio apskritim brtas taisyklingasis trikampis, t trikamp apskritimas, o maesnj apskritim kvadratas. Apskaiiuokite kvadrato plot.

b) apskritim brtas taisyklingasis trikampis, t trikamp apskritimas, o maesnj apskritim kvadratas, kurio plotas 18 cm 2 . Apskaiiuokite didesniojo apskritimo spindul. Lygiagretainio striains lygios 40 ir 74, o viena jo kratin 51. Apskaiiuokite lygiagretainio plot. Lygiagretainio kratins lygios 25 ir 30, o viena jo striain 25. Apskaiiuokite lygiagretainio plot ir trumpesnij auktin. Rombo kratin lygi 13 dm, o bukasis jo kampas 150. Apskaiiuokite rombo plot ir t romb brto apskritimo spindul. Rombo auktin lygi 3 dm, o bukasis jo kampas 120. Apskaiiuokite rombo plot ir trumpesniosios striains ilg. Daugiakampio vidaus kamp kampi, paimt po vien prie turi daugiakampis? Daugiakampio vidaus kamp kampi, paimt po vien prie turi daugiakampis? suma yra dvigubai didesn u jo priekiekvienos virns, sum. Kiek kratini suma yra 3 kartus didesn u jo priekiekvienos virns, sum. Kiek kratini

Pirmieji du keturkampio kampai sutinka kaip 5 : 7, treiasis kampas lygus pirmj dviej skirtumui, o ketvirtasis yra 24 maesnis u treij. Apskaiiuokite keturkampio kampus. Pirmieji du keturkampio kampai sutinka kaip 5 : 3, treiasis kampas lygus pirmj dviej skirtumui, o ketvirtasis yra 35 didesnis u antrj. Apskaiiuokite keturkampio kampus. statj lygiaon trikamp brtas staiakampis, kurio dvi virns yra trikampio ambinje, o kitos dvi statiniuose. Trikampio ambin lygi 51 cm, o staiakampio kratini santykis yra 7 : 5. Apskaiiuokite staiakampio plot. statj lygiaon trikamp brtas staiakampis, kurio dvi virns yra trikampio ambinje, o kitos dvi statiniuose. Trikampio ambin lygi 56 mm, o staiakampio kratini santykis yra 8 : 3. Apskaiiuokite staiakampio perimetr. Trapecijos ABCD (AD ilgesnysis pagrindas) striain A C statmena kratinei CD ir dalija kamp BAD pusiau; ZCDA = 60, o trapecijos perimetras lygus 80 cm. Apskaiiuokite pagrind AD. Trapecijos ABCD (AD ilgesnysis pagrindas) striain BD statmena kratinei AB ir dalija kamp ADC pusiau; ZBDC = 30, o trapecijos perimetras lygus 1 m. Apskaiiuokite pagrind . Lygiaons trapecijos bukasis kampas lygus 135, jos auktin lygi a, o vidurin linija b. Apskaiiuokite trapecijos pagrindus. Lygiaons trapecijos smailusis kampas lygus 30, jos vidurin linija lygi m, o auktin n. Apskaiiuokite trapecijos pagrindus. Trapecijos pagrindai sutinka kaip 4 : 7, o viena jos onini kratini lygi 9 cm. Kiek reikia pratsti i kratin, kad ji susikirst su kitos onins kratins tsiniu? Trapecijos pagrindai sutinka kaip 5 : 8. Pratsta 15 cm, viena jos onin kratin susikirto su kitos tsiniu. Apskaiiuokite trapecijos onin kratin.

1643. a) Nubrta trapecijos ABCD (kurios trapecijos vidurin linij, kai BC = b) Nubrta trapecijos ABCD (kurios trapecijos vidurin linij, kai AC=

BC || AD) striain BD. Apskaiiuokite 16 cm, BD = 20 cm ir ZABD = ZBCD. BC || AD) striain AC. Apskaiiuokite 12 cm, AD = 30 cm ir ZABC = ZACD.

1644. a) Lygiagretainio ABCD kratins AB tsinyje atidtas takas F (B yra tarp tak A ir F) ir nubrta atkarpa FD1 kertanti striain AC take E. Apskaiiuokite BF, kai AE: EC = 8 : 3 ir AB = 6 cm. b) Rombo ABCD kratins AB tsinyje atidtas takas E (B yra tarp tak ir E) ir nubrta atkarpa ED, kertanti striain AC take F. Apskaiiuokite rombo kratins ilg, kai AF: FC = 5 : 2 ir BE = 9 cm. 1645. a) Per lygiagretainio ABCD striaini susikirtimo tak nubrta ties, statmena kratinei BC ir kertanti j take E, o kratins AB tsin take F (S yra tarp tak A ir F). Apskaiiuokite BE1 kai AB = 4, BC = 6 ir BF =
= 8.

b) Per lygiagretainio ABCD striaini susikirtimo tak nubrta ties, statmena kratinei AD ir kertanti j take G, o kratins AB tsin take F (B yra tarp tak A ir F). Apskaiiuokite AG, kai AB = 2, BC = 3 ir BF = = 4. 1646. a) trikamp ABC brtas lygiagretainis AMNK, turintis su trikampiu bendr kamp A\ AB = 50 mm, AC = 40 mm, MN: NK = 6 : 5 . Apskaiiuokite lygiagretainio kratines, b) trikamp ABC brtas rombas ADEF taip, kad j kampas A yra bendras, o virn E yra kratinje SC; AB = 10 mm ir AC = 15 mm. Apskaiiuokite rombo kratin. 1647. a) Ipjova lygi
1

skritulio, kurio spindulys R. Per ipjovos lanko vidur nu-

brta liestin, kuri susikerta su ipjov ribojani spinduli tsiniais. Apskaiiuokite tos liestins atkarpos, esanios tarp spinduli tsini, ilg. b) Ipjova lygi 1
6

skritulio, kurio spindulys R. Per ipjovos lanko vidur nu-

brta liestin, kuri susikerta su ipjov ribojani spinduli tsiniais. Apskaiiuokite tos liestins atkarpos, esanios tarp spinduli tsini, ilg. 1648. a) Vienas apskritimas yra kito viduje. Apskritim spinduliai lygs 30 cm ir 15 cm, o trumpiausias atstumas tarp apskritim yra 8 cm. Apskaiiuokite atstum tarp apskritim centr, b) Vienas apskritimas yra kito viduje. Apskritim spinduliai lygs 30 cm ir 22 cm, o atstumas tarp apskritim centr yra 2 cm. Apskaiiuokite trumpiausi atstum tarp t apskritim. 1649. a) skritulio nuopjov AMB brta trapecija ACDB, kurios onins kratins AC ir BD lygios trumpesniajam pagrindui CD. Kiek laipsni turi lankas AMB, jeigu ZACD = 12840'? b) skritulio nuopjov CND brta trapecija CABD, kurios trumpesnysis pagrindas yra AB. Trapecijos virns dalija lank CND tris lygias dalis. Apskaiiuokite trapecijos kampus, kai uCA/D = 124.

Lygiakraio trikampio pagrindas kartu yra ir apskritimo skersmuo. kurias dalis apskritimas dalija onines trikampio kratines, o tos kratins pusapskritim? Staiojo lygiaonio trikampio vienas statinis kartu yra ir apskritimo skersmuo. kurias dalis apskritimas dalija trikampio ambin, o toji ambin pusapskritim? Apskritimas padalytas santykiu 6 : 8 liestins. Susikirsdamos jos sudaro gauto trikampio kamp. Apskritimas padalytas santykiu 5 : 9 liestins. Susikirsdamos jos sudaro gauto trikampio kamp. : 10 ir per dalijimo takus nubrtos trikamp. Apskaiiuokite didiausi : 10 ir per dalijimo takus nubrtos trikamp. Apskaiiuokite maiausi

Trikampio ABC kampas A lygus 100. Kuriuo kampu matoma io trikampio kratin BC i brto j apskritimo centro? Vienas staiojo trikampio smailusis kampas lygus 30. Kuriuo kampu i apibrtinio apskritimo centro matomas kiekvienas jo statinis? Apie apskritim, kurio spindulys 5 cm, apibrtas statusis trikampis. Jo ambin lygi 30 cm. Apskaiiuokite trikampio perimetr. Apie apskritim, kurio spindulys 5 cm, apibrtas statusis trikampis. Jo perimetras lygus 60 cm. Apskaiiuokite trikampio ambin. Apie skritul apibrta lygiaon trapecija, kurios vienas kampas 30, o vidurin linija 8 dm. Apskaiiuokite skritulio spindul. Apie skritul apibrta lygiaon trapecija, kurios vienas kampas 60, o vidurin linija 4 7 3 dm. Apskaiiuokite skritulio spindul. Centrinis ipjovos kampas lygus 90, o spindulys R. Apskaiiuokite i ipjov brto apskritimo spindul r. Centrinis ipjovos kampas lygus 60, o spindulys R. Apskaiiuokite i ipjov brto apskritimo spindul r. Trys i eils einantys brtinio keturkampio kampai sutinka kaip 2 : 3 : 4 . Apskaiiuokite keturkampio kampus. Trys i eils einanios apibrtinio keturkampio kratins sutinka kaip 1 : 2 : 3 . Keturkampio perimetras lygus 16 m. Apskaiiuokite to keturkampio kratines. AB apskritimo skersmuo, AC styga, AD tos stygos projekcija skersmenyje AB; AC = 25, DB : AD = 9 : 16. Apskaiiuokite AD. AB apskritimo styga, AC skersmuo, AD stygos AB projekcija skersmenyje AC; BC = 16, AD = - DC. Apskaiiuokite DC. AB apskritimo skersmuo, AC - j o styga, A D tos stygos projekcija skersmenyje AB, be to, A C = DB . Ireikkite AC apskritimo spinduliu r ir apskaiiuokite jos reikm, kai = 4 + 1. AB apskritimo skersmuo, AC - j o styga, A D tos stygos projekcija skersmenyje AB, be to, AC = 2DB. Ireikkite AC apskritimo spinduliu r ir apskaiiuokite jos reikm, kai r = Vl7 + 1.

1659. a) Per tak M, esant alia apskritimo, nubrtos dvi kirstins, kuri viena kerta apskritim takuose A 1 ir B 1 , o kita takuose A 2 ir B2. rodykite, kad MA1 MB1 = MA2 MB2. Apskaiiuokite A1Br kai MB1 = 15 dm, MB2 = 1 m ir MA1 = A2B2. b) Per tak M, esant alia apskritimo, nubrta jo liestin MA (A Iietimosi takas) ir kirstin, einanti per apskritimo takus B ir C. rodykite, kad MA2 = MB MC. Apskaiiuokite MA, kai MB = 2, MA = BC ir MB < MC. 1660. a) Lygiaonio trikampio pagrindas lygus 8 cm, o auktin 3 cm. Apskaiiuokite t trikamp brto ir apie j apibrto apskritim spinduli santyk. b) Lygiaonio trikampio onin kratin lygi 5 dm, o auktin 4 dm. Apskaiiuokite apie t trikamp apibrto ir j brto apskritim spinduli santyk. 1661. a) Apskaiiuokite taisyklingojo atuoniakampio ilgiausios ir trumpiausios striaini santyk, kai apibrtinio apskritimo spindulys R. b) Apskaiiuokite taisyklingojo dvylikakampio viduriniosios ir ilgiausios striaini santyk, kai apibrtinio apskritimo spindulys R. 1662*. a) Lygiaonio trikampio onin kratin lygi 5 dm, o jo plotas 12 dm 2 . Apskaiiuokite trikampio pagrind, b) Lygiaonio trikampio onin kratin lygi 6 dm, o jo plotas 4 JTa dm 2 . Apskaiiuokite trikampio pagrind. 1663*. a) Trikampio auktin lygi 20 cm, o onins kratins lygios 29 cm ir 25 cm. Apskaiiuokite trikampio plot, b) Trikampio auktin lygi 12 cm, o onins kratins lygios 15 cm ir 13 cm. Apskaiiuokite trikampio plot. 1664. a) Viena lygiagretainio striain lygi a ir dalija jo kampus dalis, kuri didumas a ir . iais dydiais ireikkite lygiagretainio kratines ir apskaiiuokite j reikmes, kai a = 3 V3 , = 30, = 90. b) Rombo ABCD striain AC = m, o smailusis kampas A lygus 2a. iais dydiais ireikkite rombo kratin ir antrj striain. Apskaiiuokite j skaitines reikmes, kai m = 5 V ir = 30. 1665*. a) Keturkampio prieingj kratini kvadrat sumos yra lygios. rodykite, kad jo striains statmenos viena kitai, b) Lygiagretainio AB = a, BC = b ir ZBAD = 45. rodykite, kad AC 2 BD2 = = a 4 + b\ 1666*. a) Staiosios trapecijos ABCD (ZC = ZD = 90) ilgesnysis pagrindas AD = = a, ZA = 30 ir AB = BD. rodykite, kad ios trapecijos plotas lygus a2 8 b) Staiosios trapecijos ABCD (ZC = ZD = 90) trumpesnysis pagrindas BC = b, ZA = 30 ir BC = CD. rodykite, kad ios trapecijos plotas lygus b2 1 + v

'

VT
2

Taisyklingojo jbrtinio eiakampio perimetras yra 5 cm maesnis u apskritimo ilg. Apskaiiuokite apytiksl (vienet tikslumu) apskritimo ilgio reikm. Taisyklingojo jbrtinio keturkampio perimetras yra 6 cm maesnis u apskritimo ilg. Apskaiiuokite apytiksl (0,1 tikslumu) apskritimo ilgio reikm. ied sudaro du koncentriniai apskritimai. Didesniojo j styga nubrta taip, kad lieia maesnj apskritim. Stygos ilgis lygus 10. Apskaiiuokite iedo plot. ied sudaro du koncentriniai apskritimai. Didesniojo j styga nubrta taip, kad lieia maesnj apskritim. Stygos ilgis lygus maesniojo apskritimo skersmeniui. Didesniojo apskritimo spindulys lygus 8. Apskaiiuokite iedo plot. striains dalija trapecij keturis trikampius. Prie pagrind esani trikampi plotai lygs S 1 ir S2, o prie onini kratini S3 ir S4. rodykite, kad S 1 S 2 = S3S4. striains dalija trapecij keturis trikampius. rodykite, kad prie onins kratins esanio trikampio plotas lygus prie pagrind esani trikampi plot geometriniam vidurkiui. Staiojo trikampio ambin a, o vieno smailiojo kampo pusiaukampin . Apskaiiuokite trikampio statinius. Staiojo trikampio ABC (ZC = 90) statinis BC = a, o kampo B pusiau2a / kampin lygi - . Apskaiiuokite antrj trikampio statin ir ambin. Staiojo trikampio ambin a, o vieno smailiojo kampo pusiaukampin / 2 - / 2 . rodykite, kad tas trikampis yra lygiaonis. Staiojo lygiaonio trikampio ambin lygi a. Apskaiiuokite smailiojo kampo pusiaukampins ilg. Staiojo trikampio statiniai lygs 3a ir 4a. Apskaiiuokite smailij kamp pusiaukampins. Staiojo trikampio statiniai lygs 3a ir 4a. Apskaiiuokite staiojo kampo pusiaukampin. Staiojo trikampio vienas smailusis kampas yra , o apie trikamp apibrto apskritimo spindulys lygus R. Apskaiiuokite t trikamp brto apskritimo spindul r. Staiojo trikampio vienas smailusis kampas yra , o trikamp brto apskritimo spindulys lygus r. Apskaiiuokite apie t trikamp apibrto apskritimo spindul R. didumo kamp brti du vienas kit lieiantys skrituliai, kuri spinduliai r ir R. Apskaiiuokite santyk . 2 a didumo kamp brti du vienas kit lieiantys skrituliai, kuri spinR+r dliai r ir R. Apskaiiuokite santyk R- r

Smailusis rombo kampas , o trumpesnioji striain a. Apskaiiuokite rombo plot. Smailusis lygiagretainio kampas a. Lygiagretainio striaini susikirtimo takas nutols nuo nelygij kratini atstumu m ir n. Apskaiiuokite lygiagretainio plot. Nubraiykite trikamp pagal dvi jo kratines ir pusiaukratin, ivest treij kratin. trikamp brkite romb taip, kad vienas trikampio kampas bt ir rombo kampas. Nubraiykite trikamp, kai inomi du jo kampai prie pagrindo ir perimetras. Nubraiykite trikamp, kai inomas jo pagrindas ir t pagrind ivesta auktin bei pusiaukratin. Nubraiykite staiakamp, kai inoma viena jo kratin ir kitos kratins bei striains suma. Nubraiykite lygiagretain, kai inoma viena jo kratin AB, smailusis kampas BAD ir auktin, ivesta kratin AB. Nubrkite apskritim, lieiant duotojo kampo kratines, be to, vien j duotajame take. Nubrkite duotojo spindulio apskritim, lieiant duotj ties duotajame jos take. Nubrkite apskritim, einant per duotj tak ir lieiant duotj ties duotajame jos take. Nubrkite apskritim, lieiant duotj ties ir duotj apskritim duotajame jo take. Nubraiykite lygiaon trikamp, kai inomas jo virns kampas ir pagrindo bei j nubrtos auktins suma s. Nubraiykite lygiagretain, kai inomas smailusis jo kampas, trumpesnioji striain ir kratini santykis, lygus 1 : 2.

Xlll

s k y r i u s

Stereometrija
1 . Tiesi ir ploktum lygiagretumas
1682. a) ABCD lygiagretainis. Ploktuma eina per jo virnes A ir B, bet neina per virn C. rodykite, kad ties CD lygiagreti ploktumai a. b) Jei ploktuma kerta trapecij per jos vidurin linij, tai ta ploktuma lygiagreti trapecijos pagrindams. rodykite. 1683. a) Takai ir B yra ploktumoje , o takas O nepriklauso iai ploktumai. rodykite, kad ties, einanti per atkarp OA ir OB vidurio takus, yra lygiagreti ploktumai a. b) Ploktuma kerta atkarpas AB ir AC j vidurio takuose K ir P. rodykite, kad atkarpa BC lygiagreti ploktumai a. 1684. a) PABC tetraedras. rodykite, kad: 1) jei ploktuma eina per briaun PA, AB ir BC vidurio takus, tai ji eina ir per briaunos CP vidurio tak; 2) ploktumos tetraedro pjvis yra lygiagretainis, b) Tetraedr PABC, kurio kiekviena briauna lygi 6 cm, kerta ploktuma, lygiagreti briaunoms PA, PC ir einanti per briaunos PB vidurio tak. Apskaiiuokite pjvio perimetr. 1685. a) Takai M ir N tetraedro ABCD briaun AD ir AB vidaus takai. Nubraiykite tetraedro pjv, gaut perkirtus tetraedr ploktuma, einania per duotuosius takus ir lygiagreia tiesei AC. b) Nubraiykite tetraedro ABCD pjv, gaut perkirtus j ploktuma, kurioje yra sienos ABC pusiaukratin CM ir kuri lygiagreti tiesei AD. Apskaiiuokite pjvio plot, kai kiekvienos tetraedro briaunos ilgis lygus a. 1686. a) Duotas tetraedras ABCD. Nubrkite ploktumos ABC ir ploktumos, einanios per ties AD bei lygiagreios tiesei BC1 susikirtimo linij, b) Nubraiykite tetraedro pjv, gaut perkirtus tetraedr ploktuma, einania per briaun A D ir CD vidurio takus ir briaunos BC vidaus tak P. 1687. a) Tiess AB ir CD yra lygiagreios. Ar tiess A C ir BD gali bti prasilenkianios? Ar jos gali susikirsti? b) Tiess AB ir CD yra prasilenkianios. Ar tiess AC ir BD gali bti lygiagreios? Ar jos gali susikirsti? 1688. a) ABCD tetraedras. Nustatykite tiesi AB ir DC bei A D ir BC tarpusavio padt. b) K galima pasakyti apie tieses a ir b, jeigu inoma, jog a yra ploktumoje, kuri su tiese b neturi bendr tak? 1689. a) Lygiagretainiai ABCD ir ABEF yra skirtingose ploktumose. rodykite, kad keturkampis CDEF taip pat yra lygiagretainis, b) Tetraedro ABCD briaun AB, AC, CB ir DB vidurio takai yra K, P, T ir M. rodykite, kad KPTM lygiagretainis.

1690. a) Atkarpos OA ir OB kerta ploktum takuose M ir N, kurie tas atkarpas dalija pusiau. Apskaiiuokite atstum AB, kai MN = 3,8 cm. b) Trikampio ABC virns yra atkarp OM, ON ir OP vidurio takai. Takas 0 nepriklauso ploktumai ABC. Kiek kart trikampio MNP perimetras didesnis u trikampio ABC perimetr? 1691. a) I ploktumos tak ir B nubrtos t ploktum kertanios lygiagreios atkarpos AK = 16 cm ir BM = 12 cm. Ties KM kerta ploktum take C. Apskaiiuokite atstum AC, kai AB = 9 cm. Inagrinkite du atvejus. b) Per atkarpos AB galus ir vidurio tak M nubrtos lygiagreios tiess, kurios kerta ploktum takuose K, L ir N. Apskaiiuokite atkarpos MN ilg, kai AK = 6,5 m, BL = 8,5 m. 1692. a) Per tetraedro ABCD briaun AB, AC ir AD vidurio takus ivesta ploktuma. rodykite, kad ji lygiagreti ploktumai BCD. b) Tetraedro DABC briaunose AB, AC ir AD atitinkamai paymti takai K, L ir M, kurie dalija tas briaunas santykiu 3 : 1 , skaiiuojant nuo virns A. rodykite, kad ploktumos KLM ir DBC yra lygiagreios. 1693. a) Tarp lygiagrei ploktum ir yra takas S, kuriame susikerta tiess 1 ir m. Ties I kerta ploktumas ir atitinkamai takuose ir C, o ties m takuose B ir D. Apskaiiuokite atkarp CS ir DS ilg, kai AC = = 2AS, AC = 2 cm, BS = 8 cm. b) Takas S yra tarp lygiagrei ploktum ir . Tiess I ir m susikerta take S. Ties I kerta ploktumas ir atitinkamai takuose A ir C, o ties m takuose B ir D. Apskaiiuokite atkarp CD ir CS ilg, kai AB = 18 cm, AS = 24 cm, AC = 3CS. 1694. a) Dvi tiess a ir b, einanios per tak A, perkirstos dviem lygiagreiomis ploktumomis ir . Ties a kerta ploktumas ir atitinkamai takuose M ir P, o ties b takuose N ir R. Apskaiiuokite atkarp NR ir MN ilg, kai AP = 3 M P , PR = 6 cm, NA = 5 cm. b) Tiess I ir m, einanios per tak S, perkirstos dviem lygiagreiomis ploktumomis ir . Ties I kerta ploktumas ir atitinkamai takuose A ir C, o ties m takuose B ir D. Apskaiiuokite atkarp CS ir DS ilg, kai AC = 0,5/AS, AC = 2 cm, BS = 8 cm.

2. Tiesi ir ploktum statmenumas


1695. a) O lygiagretainio ABCD striaini susikirtimo takas, S alia lygiagretainio ploktumos esantis takas, SA = SC, SB = SD. rodykite, kad ties SO statmena ploktumai ABCD. b) O rombo ABCD pusiaukampini susikirtimo takas, S alia rombo ploktumos esantis takas, SA = SB, SC = SD. rodykite, kad ties SO statmena ploktumai ABCD.

1696. a) Takas O yra kvadrato centras, to kvadrato kratin lygi a. Atkarpa OA, kurios ilgis b, yra statmena kvadrato ploktumai. Raskite atstum nuo tako A iki kvadrato virni, b) Takas O yra taisyklingojo trikampio centras; to trikampio kratin lygi a. Atkarpa OA, kurios ilgis b, yra statmena trikampio ploktumai. Raskite atstum nuo tako A iki trikampio virni. 1697. a) Taisyklingojo eiakampio ASCDEF kratin lygi a. Takas S yra alia eiakampio ploktumos, be to, ZSAB = ZSAF = 90. Raskite atkarpos SD ilg, kai A S = AD. b) Kvadrato ABCD kratin lygi a. Takas S yra alia kvadrato ploktumos, be to, ZSAB = ZSAD = 90. Raskite atkarpos SC ilg, kai AS = AC. 1698. a) I tako A ploktum ivestos dvi pasvirosios, kuri kiekviena lygi 2 cm. Kampas tarp j lygus 60, o kampas tarp i projekcij status. Apskaiiuokite atstum nuo tako A iki ploktumc c:, b) I tako A ploktum ivestos dvi lygios pasvirosios. Kampas tarp j lygus 60, o kampas tarp j projekcij status. Apskaiiuokite kamp tarp kiekvienos pasvirosios ir jos projekcijos. 1699. a) Trikampio ABC kampas B yra statusis, o statinis BC = a. I virns A trikampio ploktum ivestas statmuo A D taip, kad atstumas DC = f. Raskite atstum nuo tako D iki tiess . b) Staiojo trikampio ABC statiniai lygs 30 cm ir 40 cm. I staiojo kampo virns C trikampio ploktum ivestas statmuo CD = 70 cm. Apskaiiuokite atstum nuo tako D iki jambins AB. 1700. a) Trikampio kratins yra 10 cm, 17 cm ir 21 cm ilgio. I io trikampio didiausio kampo virns jo ploktum nubrtas statmuo lygus 15 cm. Apskaiiuokite atstum nuo jo gal iki ilgiausios kratins, b) Trikampio kratins yra 8 cm, 15 cm ir 17 cm ilgio. I io trikampio didiausio kampo virns jo ploktum nubrtas statmuo lygus 6 cm. Apskaiiuokite atstum nuo jo gal iki ilgiausios kratins. 1701. a) I tako M, esanio alia ploktumos a, nuleistas statmuo MO tai ploktumai ir keletas lygi pasvirj MA = MB = MC = MD = ME. rodykite, kad: 1) tos pasvirosios sudaro su ploktuma lygius kampus; 2) takai, kuriuose pasvirosios kerta ploktum (A, B, C, D, E), priklauso apskritimui, kurio centras O. b) I tako M, esanio alia ploktumos a, nubrta keletas pasvirj (MA, MB, MC, MD1 ME), kurios su ploktuma sudaro lygius kampus. rodykite, kad tos pasvirosios yra lygios. 1702. a) Lygiakraio trikampio kratin lygi 6 m. Apskaiiuokite atstum nuo trikampio ploktumos iki tako, kuris nutols nuo kiekvienos trikampio virns per 4 m. b) A t s t u m a s nuo tako A iki kvadrato virni lygus 3 m. K v a d r a t o kratin lygi 2 m. Apskaiiuokite atstum nuo tako A iki k v a d r a t o ploktumos.

1703. a) Ploktumoje nubrtas daugiakampis ABCDE. I tako M, esanio alia ploktumos a, nuleistas statmuo MO tai ploktumai ir nubrtos daugiakampio kratinms statmenos atkarpos, kurios su ploktuma sudaro lygius kampus. rodykite, kad tos atkarpos yra lygios, o takai, kuriuose jos kerta ploktum a, priklauso daugiakamp ABCDE brtam apskritimui (jo centras yra takas O), b) Lygiaonio trikampio pagrindas 12 m, onin kratin 10 cm. I brto t trikamp skritulio centro ivestas 4 m ilgio statmuo trikampio ploktumai. Apskaiiuokite atstum nuo to statmens galo iki trikampio kratini. 1704. a) Jei i kampo, esanio ploktumoje, virns t ploktum nubrtume pasvirj taip, kad ji su kampo kratinmis sudaryt lygius kampus, tai tos pasvirosios projekcija bt duotojo kampo pusiaukampin. rodykite. b) Per trikampio ABC virn A alia to trikampio ploktumos nubrta ties AD, kuri sudaro su kratinmis AB ir AC lygius smailiuosius kampus. kokio ilgio atkarpas tiess AD projekcija trikampio ploktumoje dalija kratin , kai AB = 50 m, AC = 50 m ir BC = 30 m? 1705. a) Jeigu lygiaon statj trikamp ABC perlenktume per auktin BD taip, kad ploktumos ABD ir CBD sudaryt statj dvisien kamp, tai DA ir DC bt statmenos viena kitai, o BA ir BC sudaryt 60 kamp. rodykite. b) Jei kvadrat ABCD, kurio striains susikerta take O, perlenktume per striain AC taip, kad ploktumos ABC ir ADC sudaryt statj dvisien kamp, tai OB ir OD bt statmenos viena kitai, o CB ir CD sudaryt 60 kamp. rodykite. 1706. a) Raskite dvisienio kampo didum, jei atstumas nuo vienos sienos tako iki briaunos yra du kartus didesnis u atstum nuo to tako iki kitos sienos. b) Dvisienio kampo, kurio didumas 60, viduje paymtas takas A. Atstumai nuo tako A iki abiej sien lygs a vienet. Raskite atstum nuo tako A iki dvisienio kampo briaunos. 1707. a) Staiojo trikampio statiniai lygs 14 cm ir 48 cm. Per trikampio ambin nubrta ploktuma sudaro su trikampio ploktuma 30 kamp. Apskaiiuokite atstum nuo staiojo kampo virns iki ploktumos a. b) Trikampio ABC kratin AB = 18 cm, BC = 12 cm, AC = 10 cm. Per kratin AC nubrta ploktuma sudaro su trikampio ploktuma 45 kamp. Apskaiiuokite atstum nuo tako B iki ploktumos . 1708. a) Dviej staij lygiaoni trikampi ploktumos statmenos viena kitai, o j ambin bendra ir lygi 18 cm. Apskaiiuokite atstum tarp staij kamp virni. b) Kvadrat ABCD ir ABEF ploktumos statmenos viena kitai. Apskaiiuokite atstum DE ir kamp tarp striaini AC ir AE. 1709. a) I tak A ir B, esani dviejose statmenose ploktumose, ivesti statmenys AC ir BD t ploktum susikirtimo tiesei. Raskite atkarpos AB ilg, kai AC = 6 m, BD = 8 m, CD = 24 m.

b) Atkarpa savo galais remiasi dvi statmenas ploktumas ir su viena j sudaro 30 kamp, o su kita 45 kamp. Atkarpos ilgis lygus a. I tos atkarpos gal nuleisti statmenys ploktum susikirtimo tiesei. Raskite ilg atkarpos, esanios ploktum susikirtimo tiesje tarp statmen pagrind. 1710. a) I lygiakraio trikampio ABC virni A ir S ivesti statmenys AD ir BE trikampio ploktumai. Atkarpa DE nekerta trikampio ploktumos; AB = = 4 m, AD = 1 m, BE = 3 m. Apskaiiuokite atstum nuo virns C iki atkarpos DE vidurio tako, b) Statmen ploktum ir susikirtimo ties yra c. Ploktumoje ivesta ties a H c, ploktumoje ties b || c. Atstumas tarp tiesi a ir c lygus 3 m, o tarp tiesi b ir c 1,6 m. Apskaiiuokite atstum tarp tiesi a ir b.

3. Briaunainiai
1711. Briaunainio ABCDFE siena ABCD kvadratas, kurio kratin a; siena ABEF trapecija, kurios BE = EF = FA = 0,5a; ploktuma ABE statmena ploktumai ABC. Raskite: 1) briaunos AF pasvirimo ploktum ABC kamp; 2) kamp tarp ploktum ABC ir CDF; 3) briaunainio paviriaus plot. 1712. a) Taisyklingosios keturkamps prizms striain sudaro su pagrindo ploktuma 45 kamp. Apskaiiuokite kampus, kuriuos prizms striain sudaro su oninmis sienomis, b) Taisyklingosios keturkamps prizms striain sudaro su onine siena 30 kamp. Apskaiiuokite kampus, kuriuos prizms striain sudaro su pagrind ploktumomis. 1713. a) Raskite kamp tarp taisyklingosios keturkamps prizms striains ir nekertanios jos pagrindo striains, b) Raskite kamp tarp taisyklingosios keturkamps prizms onins sienos ir pagrindo striains. 1714. a) Per t a i s y k l i n g o s i o s t r i k a m p s prizms apatinio pagrindo kratin ivesta p l o k t u m a , kurios susikirtimo su o n i n m i s s i e n o m i s tiess sudaro k a m p a. Raskite k a m p o tarp tos p l o k t u m o s ir prizms pagrindo kosinus. b) Per taisyklingosios trikamps prizms apatinio pagrindo kratin ivesta ploktuma, kurios susikirtimo su oninmis sienomis tiess sudaro kamp a. Raskite kampo tarp tos ploktumos ir prizms onins briaunos sinus. 1715. a) Staiojo gretasienio pagrindo kratins 6 cm ir 10 cm, o viena pagrindo striain 8 cm. Trumpesnioji gretasienio striain sudaro su pagrindo ploktuma 60 kamp. Raskite gretasienio striaines, b) Staiojo gretasienio visos briaunos lygios a, o pagrindo kampas 60. Raskite gretasienio striaines.
10. Matematikos udavinynas X l - X l l kl.

Trikamps prizms dvi onins sienos viena kitai statmenos. rodykite, kad t sien plot kvadrat suma lygi prizms treiosios sienos ploto kvadratui. Prizms pagrindas lygiakratis trikampis. Virutinio pagrindo vienos virns projekcija yra apatinio pagrindo centras. rodykite, kad viena prizms siena yra staiakampis. Taisyklingosios keturkamps prizms viso paviriaus plotas 40 dm 2 , o oninio paviriaus plotas 32 dm 2 . Apskaiiuokite prizms auktin. Taisyklingosios keturkamps prizms pagrindo plotas 144 cm 2 , o auktin 10 cm. Apskaiiuokite striojo pjvio plot. Taisyklingosios eiakamps prizms visos briaunos lygios a. Per apatinio pagrindo kratin ir jai lygiagrei virutinio pagrindo kratin ivesta ploktuma. Raskite pjvio plot. Staiosios prizms pagrindas trapecija ABCD; AB = BC = CD = = 0,5AD. Prizms oninio paviriaus plotas S. Raskite prizms ainio pjvio plot. , sinus, kai /ABCzA1S1C1 sinus, kai taisyklingoji trikamp prizm. Raskite kampo A^BA koAAyBC = a. taisyklingoji trikamp prizm. Raskite kampo BA1C koZzA1SzA = .

Staiojo gretasienio pagrindo kratins lygios 6 cm ir 4 cm, kampas tarp j 60. Didesniosios sienos striain lygi 10 cm. Apskaiiuokite gretasienio viso paviriaus plot. Staiojo gretasienio pagrindo kratins 8 cm ir 10 cm. Viena pagrindo striain 6 cm. Maesniojo striojo pjvio plotas lygus 36 cm 2 . Apskaiiuokite gretasienio oninio paviriaus plot. Taisyklingosios trikamps piramids onin briauna sudaro su pagrindo ploktuma kamp . Raskite kampo tarp piramids onins sienos ir pagrindo ploktumos tangent. Taisyklingosios keturkamps piramids onin briauna sudaro su pagrindo ploktuma kamp . Raskite kampo tarp piramids onins sienos ir pagrindo ploktumos tangent. Isprskite t pat udavin su taisyklingja eiakampe piramide. Taisyklingosios trikamps piramids onins sienos plokiasis kampas prie piramids virns lygus a. Raskite kampo tarp piramids onins sienos ir pagrindo ploktumos kosinus. Taisyklingosios keturkamps piramids onins sienos plokiasis kampas prie piramids virns lygus a. Raskite kampo tarp piramids onins sienos ir pagrindo ploktumos kosinus. Isprskite t pat udavin su taisyklingja eiakampe piramide. Taisyklingosios trikamps piramids onins sienos kampas prie piramids virns lygus a. Raskite kampo tarp piramids onins briaunos ir pagrindo ploktumos kosinus.

b) Taisyklingosios keturkamps piramids onins sienos kampas prie piramids virns lygus a. Raskite kampo tarp piramids onins briaunos ir pagrindo ploktumos kosinus. Isprskite t pat udavin su taisyklingja eiakampe piramide. Taisyklingosios trikamps piramids dvisienis kampas prie onins briaunos lygus . Raskite kampo tarp piramids onins briaunos ir pagrindo sinus. Taisyklingosios keturkamps piramids dvisienis kampas prie onins briaunos lygus x. Raskite kampo tarp piramids onins briaunos ir pagrindo ploktumos sinus. rodykite, statmena rodykite, statmena kad taisyklingosios trikamps piramids onin briauna yra nekertaniai jos pagrindo kratinei. kad taisyklingosios keturkamps piramids onin briauna yra nekertaniai jos pagrindo striainei.

Taisyklingosios trikamps piramids SABC pagrindo kratin a, o onin briauna b. Per briaun AB ir AC vidurio takus nubrkite ploktum, lygiagrei briaunai SS, ir raskite gauto pjvio plot. Taisyklingosios keturkamps piramids pagrindo kratin a, o onin briauna b. Per pagrindo striain nubrkite ploktum, lygiagrei oninei briaunai, ir raskite gauto pjvio plot. Taisyklingosios keturkamps piramids kiekviena briauna lygi a. Per dviej gretim pagrindo kratini ir piramids auktins vidurio takus nubrkite ploktum ir raskite gauto pjvio plot. Kubo briauna lygi a. Per virutinio pagrindo gretim kratini vidurio takus ir apatinio pagrindo centr nubrkite ploktum ir raskite gauto pjvio perimetr bei plot. Taisyklingosios trikamps piramids auktin h = 4 dm, o pagrindo kratin a = 1 dm. Per pagrindo kratin ivesta ploktuma, statmena prieais esaniai oninei briaunai. Raskite gauto pjvio plot. Taisyklingosios keturkamps piramids pagrindo kratin lygi a. onin briauna ir piramids auktin sudaro 30 kamp. Per piramids pagrindo virn nubrkite ploktum, statmen prieais j esaniai briaunai, ir raskite gauto pjvio plot. Piramids pagrindas yra statusis trikampis, kurio statiniai lygs 3a ir 4a, o kiekviena onin siena sudaro su pagrindo ploktuma 60 kamp. Apskaiiuokite piramids viso paviriaus plot. Trikamps piramids pagrindo kratins lygios 6 cm, 10 cm ir 14 cm. Kiekviena onin siena sudaro su pagrindo ploktuma 60 kamp. Apskaiiuokite piramids viso paviriaus plot. Taisyklingosios keturkamps piramids oninio paviriaus plotas lygus 3,69 m 2 , o viso paviriaus plotas 4,5 m 2 . Apskaiiu^Kite pagrindo kratin ir piramids auktin.

b) Raskite taisyklingosios keturkamps piramids oninio paviriaus plot, kai jos pagrindo kratin lygi a, o striasis pjvis yra Iygiaplotis su pagrindu. 1731. a) Taisyklingosios keturkamps piramids onin briauna lygi 12 cm ir sudaro su pagrindo ploktuma 60 kamp. Apskaiiuokite piramids viso paviriaus plot. b) Taisyklingosios trikamps piramids auktin lygi h, o dvisienis kampas prie pagrindo kratins lygus 45. Raskite piramids viso paviriaus plot. 1732. a) rodykite, kad taisyklingosios keturkamps piramids strij pjvi ploktumos yra viena kitai statmenos, b) rodykite, kad ploktuma, einanti per taisyklingosios trikamps piramids SABC auktin ir briaun S/4, statmena tiesei . 1733. a) Taisyklingosios nupjautins keturkamps piramids auktin lygi 12 dm, o pagrind kratins 20 cm ir 38 cm. Apskaiiuokite: 1) onins briaunos ilg; 2) plot pjvio, gauto piramid kertant per pagrindo striaines einania ploktuma; 3) piramids viso paviriaus plot, b) Taisyklingosios nupjautins trikamps piramids pagrind kratins lygios 6 dm ir 12 dm, o onin briauna 1 dm. Apskaiiuokite piramids oninio paviriaus plot. 1734. a) Taisyklingosios nupjautins keturkamps piramids onins sienos auktin 12 cm, onin briauna 13 cm, o oninis pavirius 720 cm 2 . Apskaiiuokite pagrind kratines, b) Taisyklingosios nupjautins keturkamps piramids auktin 6 cm, pagrind kratini skirtumas 5 cm, o visas pavirius 128 cm 2 . Apskaiiuokite pagrind kratines. 1735. a) Staiakampio gretasienio striain d sudaro su pagrindo ploktuma kamp . Kampas tarp pagrindo striains ir jo kratins yra a. Raskite gretasienio oninio paviriaus plot ir apskaiiuokite jo reikm, kai = = 2135', = 5424', d = 17,89 m. b) Staiojo gretasienio pagrindas rombas. Trumpesnioji rombo striain d, o smailusis kampas 2a. Gretasienio auktin lygi 0,5d. Raskite gretasienio viso paviriaus plot ir apskaiiuokite jo reikm, kai d = = 25,87 m, = 3740'. 1736. a) Taisyklingosios keturkamps prizms striain lygi d ir sudaro su onine siena kamp a. Apskaiiuokite prizms oninio paviriaus plot. Itirkite sprendinio formul, b) Staiojo gretasienio pagrindo kratins a ir b, o gretasienio striain sudaro su pagrindo ploktuma kamp a. Apskaiiuokite gretasienio oninio paviriaus plot. 1737. a) Taisyklingosios eiakamps piramids apotema lygi m, sudaro su pagrindo ploktuma kamp a. Apskaiiuokite paviriaus plot. b) Taisyklingosios trikamps piramids pagrindo kratin a, sudaro su pagrindo ploktuma kamp . Apskaiiuokite paviriaus plot. o onin siena piramids viso o onin siena piramids viso

1738. a) Taisyklingosios keturkamps piramids pagrindo kratin a, o plokiasis virns kampas a. Raskite piramids viso paviriaus plot, b) Taisyklingosios keturkamps piramids auktin h, o plokiasis virns kampas 2a. Raskite piramids oninio paviriaus plot. 1739. a) Taisyklingosios trikamps prizms pagrindo kratin lygi a. Per apatinio pagrindo kratin ivesta ploktuma sudaro su prizms pagrindu kamp a. Raskite piramids, kuri nuo prizms nukerta i ploktuma, oninio paviriaus plot. b) Trikamps piramids ploktieji virns kampai lygs , a ir . onin briauna, kuri yra lygij kamp bendroji kratin, statmena pagrindo ploktumai ir lygi a. Raskite piramids oninio paviriaus plot. 1740. a) Piramids pagrindas kvadratas. Dvi piramids onins sienos statmenos pagrindo ploktumai, o kitos dvi sudaro su ja lygius kampus a. Piramids auktin H. Raskite piramids oninio paviriaus plot ir apskaiiuokite jo reikm, kai H = 24,15, o = 5346'. b) Piramids pagrindas kvadratas, kurio kratin a. Dvi onins sienos statmenos pagrindo ploktumai, o kitos dvi sudaro su pagrindu kamp a. Raskite piramids oninio paviriaus plot.

4 . Apvalieji knai
1741. a) Dviej skirting ritini ainiai pjviai yra lygs staiakampiai, kuri kratins 4 dm ir 6 dm. Apskaiiuokite viso paviriaus plot to ritinio, kurio tas plotas didesnis, b) rodykite, kad staiakamp, kurio kratins nelygios, sukant apie jo kratines, susidaro ritiniai, kuri onini paviri plotai lygs. 1742. a) Ritinio viso paviriaus plotas 50 cm 2 , o oninio paviriaus plotas 30 cm 2 . Apskaiiuokite ritinio auktin ir pagrindo spindul, b) I kvadrato, kurio plotas S, susuktas ritinys be pagrind. Apskaiiuokite to ritinio pagrindo plot. 1743. a) Staiakampio viena kratin lygi a, o striains sudaro tarpusavyje kamp . Sukant staiakamp apie t kratin, gaunamas ritinys. Apskaiiuokite jo oninio paviriaus plot, b) Ritinio auktin h, ainio pjvio striain sudaro su pagrindo ploktuma kamp . Apskaiiuokite ritinio oninio paviriaus plot. 1744. a) Ritinio pagrindo spindulys 13 cm, auktin 20 cm. 5 cm atstumu nuo ritinio aies ivestas aiai lygiagretus ritinio pjvis. Apskaiiuokite jo plot. b) Ritinio aiai lygiagreti ploktuma nukerta nuo pagrindo apskritimo 60 lank. Toji ploktuma yra per 3 cm nuo ritinio aies, o ritinio auktin lygi 15 cm. Apskaiiuokite gauto pjvio plot. 1745. a) Lygiakraio ritinio (ritinio, kurio skersmuo lygus auktinei) virutinio pagrindo apskritimo takas sujungtas tiese su apatinio pagrindo apskritimo taku. tuos takus nubrti spinduliai sudaro 60 kamp. Apskaiiuokite tangent kampo tarp nubrtos tiess ir ritinio aies.

b) Ritinio auktin 2 m, pagrindo spindulys 7 m. striai ritin brtas kvadratas, kurio visos virns priklauso pagrind apskritimams. Apskaiiuokite kvadrato kratin. Kgio auktin h = 8 cm, pagrindo spindulys r = 6 cm. Kgio oninis pavirius iklotas ploktumoje. Apskaiiuokite gautos ipjovos kamp. Apskaiiuokite kgio oninio paviriaus iklotins kamp, jei didiausias kampas tarp kgio sudaromj yra status. Kgio oninio paviriaus plotas trigubai didesnis u pagrindo plot. Apskaiiuokite kamp tarp kgio sudaromosios ir pagrindo ploktumos. Kgio viso paviriaus plotas trigubai didesnis u pagrindo plot. Apskaiiuokite kamp tarp kgio sudaromosios ir pagrindo ploktumos. Kgio sudaromoji I sudaro su pagrindo ploktuma kamp a. Raskite kgio viso paviriaus plot ir kgio ainio pjvio plot. Kgio pagrindo spindulys r, o kgio sudaromoji sudaro su kgio aimi kamp a. Raskite kgio viso paviriaus plot ir kgio ainio pjvio plot. Nupjautinio kgio auktin 8 dm, pagrind spinduliai 4 dm ir 10 dm. Apskaiiuokite nupjautinio kgio oninio paviriaus plot. Nupjautinio kgio pagrind spinduliai R ir r. Sudaromoji sudaro su pagrindo ploktuma 60 kamp. Apskaiiuokite nupjautinio kgio oninio paviriaus plot. Nupjautinio kgio sudaromoji ir pagrindas, kurio spindulys R, sudaro kamp a; kito pagrindo spindulys r. Raskite nupjautinio kgio oninio paviriaus plot. Per dvi nupjautinio kgio sudaromsias, kurios viena su kita sudaro kamp , eina ploktuma. Ji kerta kgio pagrindus stygomis, atitinkamai lygiomis m ir n (m > n). Kiekviena styga jungia lanko galus. Raskite nupjautinio kgio oninio paviriaus plot. ems rutulio spindulys R = 6400 km. Apskaiiuokite per Telius einanios lygiagrets ilg; Teli geografin iaurs platuma 56. ems rutulio spindulys R = 6400 km. Kok keli per 1 h nuskrieja Druskininkai, esantys 54 iaurs platumos lygiagretje. Stebtojas, stovintis kalno virnje A, imatavo kamp DAC = a, kur sudaro horizont nukreiptas regjimo spindulys AC (ems rutulio liestin) ir vertikali ties AD. ems spindulys lygus R. Raskite kalno aukt AD. Rutulio spindulys R. Per rutulio paviriaus tak nubrtos dvi ploktumos: viena j lieia rutul, o kita sudaro su pirmja kamp a. Raskite plot pjvio, gauto kertant rutul antrja ploktuma. Atstumai tarp trij rutulio paviriaus tak (tiese) lygs 3 cm, 4 cm ir 5 cm, rutulio spindulys 6,5 cm. Apskaiiuokite atstum nuo rutulio centro iki ploktumos, einanios per tuos tris takus. Lygiakraio trikampio, kurio kratin a, virns yra rutulio paviriuje. Rutulio spindulys R. Raskite atstum nuo rutulio centro iki trikampio ploktumos. Apie kub, kurio briauna a, apibrtas rutulys. Apskaiiuokite jo spindul. Apie taisyklingj tetraedr, kurio briauna a, apibrtas rutulys. Apskaiiuokite jo spindul.

1755. a) Ritinio auktin H, pagrindo spindulys R. Raskite t ritin brtos taisyklingosios trikamps prizms viso paviriaus plot, b) Ritinio auktin h, pagrindo spindulys r. Raskite apie t ritin apibrtos taisyklingosios trikamps prizms viso paviriaus plot. 1756. a) taisyklingj tetraedr brtas kgis ir apie j apibrtas kgis. Apskaiiuokite i kgi onini paviri plot santyk, b) taisyklingj trikamp piramid brtas kgis. Apskaiiuokite piramids ir kgio onini paviri plot santyk. 1757. a) Kgio pagrindo spindulys r, o kampas tarp sudaromosios ir pagrindo ploktumos a. Apskaiiuokite apie kg apibrtos sferos spindul, b) Taisyklingosios keturkamps piramids onin briauna ir pagrindo ploktuma sudaro kamp , o pagrindo kratin lygi a. Raskite apie i piramid apibrtos sferos spindul. 1758. a) Kgio sudaromoji I ir pagrindo ploktuma sudaro kamp a. Raskite kg brtos sferos spindul, b) Taisyklingosios keturkamps piramids auktin H ir onin siena sudaro kamp . Raskite i piramid brtos sferos spindul. 1759. a) Kgio auktin h, o pagrindo spindulys r. rodykite, kad apie kg apibrto rutulio spindulys lygus (h2 + )1(24). b) Taisyklingosios keturkamps piramids auktin h, o pagrindo kratin a. rodykite, kad apie piramid apibrto rutulio spindulys lygus (a2 + 2h2)l(4h).

5. Briaunaini tris
1760. a) I trij aukso kub, kuri briaunos 6 mm, 8 mm ir 10 mm, sulydytas vienas kubas. Apskaiiuokite naujojo kubo briaunos ilg. b) Kubo formos duts iorin briauna 10,2 cm, o sieneli storis 0,1 cm. Apskaiiuokite duts sieneli tr. 1761. a) Staiakampio gretasienio pagrindo striain I1 kampas tarp pagrindo striaini a, maiausiosios onins sienos (t. y. tos, kurios plotas maiausias) striain sudaro su pagrindo ploktuma kamp . Raskite gretasienio tr. b) Staiakampio gretasienio pagrindo kratin, lygi a, ir pagrindo striain sudaro kamp a. Per duotj kratin ir prie j esani kito pagrindo kratin ivestas pjvis, kurio ploktuma sudaro su pagrindo ploktuma kamp . Raskite gretasienio tr. 1762. a) Staiojo gretasienio pagrindo kratins lygios 6 dm ir 8 dm, o kampas tarp j 30. Gretasienio viso paviriaus plotas 188 dm 2 . Apskaiiuokite gretasienio tr. b) Staiojo gretasienio pagrindo kratins 3 dm ir 4 dm, o kampas tarp j 60. Gretasienio oninio paviriaus plotas 420 cm 2 . Apskaiiuokite to gretasienio tr. 1763. a) Staiojo gretasienio pagrindas rombas, kurio striaini ilgi santykis 5 : 2. Gretasienio striains lygios 17 dm ir 10 dm. Apskaiiuokite gretasienio tr.

b) Staiojo gretasienio pagrindas rombas, kurio striains 1 d m ir 7 dm. Gretasienio striaini ilgi santykis lygus 13 : 37. Apskaiiuokite gretasienio tr. 1764. a) Staiojo gretasienio pagrindo kratins a ir b, o smailusis kampas a. Ilgesnioji pagrindo striain lygi trumpesniajai gretasienio striainei. Raskite gretasienio tr. b) Staiojo gretasienio striains lygios 9 cm ir /33 cm. Jo pagrindo perimetras 18 cm, onin briauna 4 cm. Apskaiiuokite gretasienio tr. 1765. a) Gretasienio visos sienos lygs rombai, kuri kratin a ir smailusis kampas a. Raskite gretasienio tr. b) Pasvirojo gretasienio pagrindas rombas ABCD, kurio kratin a ir smailusis kampas a. Briauna AA 1 = b su briauna AB ir briauna AD sudaro kamp . Raskite gretasienio tr. 1766. a) Ploktieji gretasienio virns kampai lygs 45, o briaunos, ivestos i vienos virns, a, b, c. Raskite gretasienio tr. b) Gretasienio briaunos, ivestos i vienos virns, lygios a, b ir c. Briaunos a ir b statmenos, o briauna c su kiekviena j sudaro kamp a. Raskite gretasienio tr. 1767. a) Pasvirosios prizms pagrindas lygiagretainis, kurio kratins 3 dm ir 6 dm, o smailusis kampas 45. onin prizms briauna lygi 4 dm ir pasvirusi pagrindo ploktum 30 kampu. Apskaiiuokite prizms tr. b) Taisyklingosios keturkamps prizms striain ir onins sienos ploktuma sudaro 30 kamp, o pagrindo kratin lygi a. Raskite prizms tr. 1768. a) Taisyklingosios eiakamps prizms ilgiausioji striain lygi d, o onins sienos yra kvadratai. Apskaiiuokite prizms tr. b) Taisyklingosios eiakamps prizms ilgiausioji striain lygi d ir su onine prizms briauna sudaro 30 kamp. Raskite prizms tr. 1769. Taisyklingosios piramids pagrindo kratin a, onin briauna b. Raskite tr i taisyklingj piramidi: a) trikamps; b) keturkamps; c) eiakamps. 1770. a) (odiu) Trikamps piramids onins briaunos lygios b ir yra statmenos viena kitai. Raskite piramids tr. b) Raskite tr taisyklingosios trikamps piramids, kurios pagrindo kratin lygi a, o onins briaunos viena kitai statmenos. 1771. a) Taisyklingojo tetraedro briauna lygi a. Raskite jo viso paviriaus plot ir tr. b) Taisyklingojo oktaedro briauna lygi a. Raskite jo viso paviriaus plot ir tr. 1772. a) Taisyklingosios trikamps piramids pagrindo kratin lygi a, o onin briauna ir pagrindo ploktuma sudaro kamp . Raskite piramids tr. b) Taisyklingosios keturkamps piramids pagrindo kratin lygi a, o onin briauna ir pagrindo ploktuma sudaro kamp . Raskite piramids tr. 1773. a) Taisyklingosios trikamps piramids auktin lygi h, o onin siena ir pagrindo ploktuma sudaro kamp . Raskite piramids tr. b) Taisyklingosios eiakamps piramids pagrindo kratin lygi a, o onin siena ir pagrindo ploktuma sudaro kamp . Raskite piramids tr.

1774. a) Trikamps piramids dvi onins sienos statmenos viena kitai ir yra lygiakraiai trikampiai, kuri kratins lygios 6 cm. Apskaiiuokite piramids tr. b) Trikamps piramids onins sienos yra statmenos viena kitai; j plotai lygs 6 m 2 , 4 m 2 ir 3 m 2 . Apskaiiuokite piramids trj. 1775. a) Piramids pagrindas statusis trikampis, kurio smailusis kampas a. Kiekviena piramids onin briauna lygi b ir sudaro su pagrindo ploktuma kamp . Raskite piramids tr ir apskaiiuokite jo reikm, kai b = 7,040 dm, = 4210', = 4 6 0 ' . b) Piramids pagrindas statusis trikampis, kurio ambin a ir smailusis kampas a. Kiekviena piramids onin briauna sudaro su pagrindo ploktuma kamp . Raskite piramids tr ir apskaiiuokite jo reikm, kai a = 43,08 m, = 2811', = 7056'. 1776. a) Trikamps piramids visos briaunos, iskyrus briaun SC, lygios a; plokiasis kampas, esantis prie briaun SC1 lygus a. Raskite piramids tr. b) Piramids pagrindas lygiaonis trikampis, kurio onins kratins lygios b ir sudaro kamp a. Kampas tarp piramids onins briaunos ir auktins lygus . Raskite piramids tr. 1777. a) Keturkamps piramids pagrindas rombas, kurio kratin a ir smailusis kampas a. Visos onins sienos pasvirusios pagrindo ploktum vienodu kampu . Raskite piramids viso paviriaus plot ir tr. b) Keturkamps piramids pagrindas rombas, kurio smailusis kampas a. Su visomis oninmis sienomis piramids auktin H sudaro tok pat kamp . Raskite piramids tr. 1778. a) Piramids pagrindas statusis trikampis, kurio ambin c, o smailusis kampas 30. Piramids onins briaunos pasvirusios pagrindo ploktum 45 kampu. Raskite piramids tr. b) Piramids kiekviena onin briauna lygi b. Piramids pagrindas statusis trikampis, kurio statini santykis 3 : 4, o striain c. Raskite piramids tr. 1779. a) Piramids pagrindas kvadratas. Dvi jos onins sienos statmenos pagrindo ploktumai, o kitos dvi pasvirusios j 45 kampu. Vidurin pagal didum onin briauna lygi I. Raskite piramids tr ir viso paviriaus plot. b) Piramids pagrindas staiakampis, kurio plotas 36 dm 2 . Dvi jos onins sienos statmenos pagrindo ploktumai, o kitos dvi pasvirusios j 30 ir 60 kampais. Apskaiiuokite piramids tr.

6. Ritinio ir kgio tris


1780. a) Varinis ruoinys, kurio ilgis 270 mm, o skersmuo 25 mm, itemptas 75 mm ilgio laid. Apskaiiuokite to laido skersmen, b) Varin ritin, kurio pagrindo spindulys 12 cm, reikia nutekinti taip, kad jo mas sumat perpus. Kokio storio vario sluoksn reikia nutekinti?

1781. a) 340 m ilgio ir 7,5 mm skersmens kabelis padengtas 2 mm storio vino plvele. Apskaiiuokite kabelio plvels mas (vino tankis 11,4 g/cm 3 ), b) Ant bgno, kurio skersmuo 1 m, viena eile uvyniota 50 varins vielos apvij. Vielos skersmuo 3 mm. Apskaiiuokite vielos mas (vario tankis 8,9 g/cm 3 ). 1782. a) Plieninio vamzdio sienels storis 5 mm, skerspjvio iorinio apskritimo ilgis 160 mm. Apskaiiuokite vamzdio vieno iilginio metro mas (plieno tankis 7,89 g/cm 3 ), b) Ketinio vamzdio sieneli storis 5 mm, vidinis skersmuo 75 mm. Apskaiiuokite 3 m ilgio vamzdio mas (ketaus tankis 7,2 g/cm 3 ). 1783. a ritin brta taisyklingoji trikamp prizm, o prizm ritinys. Apskaiiuokite abiej ritini tri santyk. b ritin brta taisyklingoji keturkamp prizm, o prizm ritinys. Apskaiiuokite abiej ritini tri santyk. 1784. a lygiakraio ritinio (t. y. ritinio, kurio pagrindo skersmuo lygus sudaromajai) pagrind brtas taisyklingasis -kampis, kurio kratin a. Raskite io ritinio tr. b Ritinio pagrinde ivesta styga, lygi t pagrind brto taisyklingojo -kampio kratinei. Sujungus stygos galus su kito pagrindo centru, gaunamas trikampis, kurio plotas lygus S, o virns kampas a. Raskite ritinio tr. Kgio oninio paviriaus iklotin pusskritulis, kurio spindulys 6 cm. Apskaiiuokite kgio tr. b I skardos ipjauta skritulin ipjova, kurios spindulys 18 cm, o centrinis kampas 200. Apskaiiuokite to kgio tr. Kgio pagrindo styga a jungia lanko galus. Kampas tarp kgio pagrindo ploktumos ir sudaromosios . Raskite kgio tr. Per dvi kgio sudaromsias ivesta ploktuma nuo kgio pagrindo apskritimo nukerta 120 lank. Kgio pagrindo spindulys 6 cm, o pjvio ploktuma ir pagrindo ploktuma sudaro 45 kamp. Apskaiiuokite kgio tr. Rombas, kurio kratin a ir smailusis kampas a, sukasi apie a, kurioje yra kratin. Raskite sukinio paviriaus plot ir tr. Lygiaonis trikampis, kurio onins kratins lygios a, o kampai prie pagrindo lygs a, sukasi apie a, ivest per trikampio virn lygiagreiai pagrindo kratinei. Raskite sukinio paviriaus plot ir tr. piramid brtas kgis; piramids pagrindas statusis trikampis, kurio smailusis kampas a. Kgio pagrindo spindulys r, kampas tarp sudaromosios ir pagrindo ploktumos . Raskite piramids tr. Atstumas nuo taisyklingosios keturkamps piramids pagrindo centro iki onins sienos lygus b; kampas tarp piramids auktins ir onins sienos lygus a. Raskite t piramid brto kgio viso paviriaus plot ir tr.

1785. a

1786. a b

1787. a b

1788. a

1789. a) kg brtos piramids pagrindas statusis trikampis, kurio smailusis kampas a. Kgio pagrindo spindulys R, o sudaromoji pasvirusi pagrindo ploktum kampu . Raskite piramids tr.

b) kg, kurio auktin H, brta taisyklingoji trikamp piramid. Piramids onin siena ir pagrindo ploktuma sudaro kamp a. Raskite piramids ir kgio onini paviri plot ir tr. 1790. a) Vienas kgis brtas taisyklingj keturkamp piramid, o kitas apie j apibrtas. Apskaiiuokite kgi tri santyk, b) Vienas kgis brtas taisyklingj trikamp piramid, o kitas apie j apibrtas. Apskaiiuokite kgi tri santyk. 1791. a) Kgio auktins ir sudaromosios ilgi santykis lygus 35 : 37. Kgio oninio paviriaus plotas 444 cm 2 . Apskaiiuokite kgio tr. b) Kgio auktins ir pagrindo spindulio ilgi santykis lygus 4 : 3. Kgio viso paviriaus plotas 216 cm 2 . Apskaiiuokite kgio tr. 1792. a) Nupjautinio kgio didesniojo pagrindo spindulys 5 cm, o sudaromoji lygi 4 cm ir sudaro su pagrindo ploktuma 60 kamp. Apskaiiuokite to kgio oninio paviriaus plot, b) Nupjautinio kgio auktin h, o sudaromoji pasvirusi apatinio pagrindo ploktum 60 kampu ir yra statmena ainio pjvio striainei, einaniai per virutin sudaromosios gal. Raskite kgio oninio paviriaus plot. 1793. a) Nupjautinio kgio pagrind spinduliai lygs 1 dm ir 9 dm, o sudaromoji 1 m. Apskaiiuokite kgio tr. b) Nupjautinio kgio pagrind spinduliai R ir r (R > r). Raskite duotojo kgio ir kgio, kurio dalis yra duotasis kgis, tri santyk. 1794. a) Rsto gal skersmenys 32 cm ir 26 cm, jo ilgis 5,3 m. I rsto ipjauta sija, kurios skerspjvis didiausias galimas kvadratas. Kiek procent rsto trio sudaro sijos tris? b) 15,5 m ilgio puinio rsto gal skersmenys 42 cm ir 25 cm. Koki paklaid (procentais) darome, jei, apskaiiuodami rsto tr, jo vidurinio skersmens pjvio plot dauginame i ilgio?

7. Rutulio tris ir sferos plotas


1795. a) vininio rutulio skersmuo 30 cm. Kiek 3 cm skersmens rutuliuk galima padaryti i to vino? b) Trys vininiai rutuliai, kuri skersmenys 12 cm, 16 cm ir 20 cm, sulydyti vien rutul. Apskaiiuokite jo skersmen. 1796. a) I kubo itekintas didiausio galimo trio rutulys. Kiek procent mediagos nutekinta? b) I rutulio itekintas didiausio galimo trio kubas. Kiek procent mediagos nutekinta? 1797. a) Raskite brto kub ir apibrto apie j rutuli tri santyk. b) rutul, kurio spindulys R1 brtas ritinys, kurio ainio pjvio striain pasvirusi pagrind 30 kampu. Raskite ritinio tr. c) rutul brtas ritinys, kurio auktin h, o ainis pjvis kvadratas. Raskite rutulio tr. 1798. a) Ketinio tuiavidurio rutulio vidinis skersmuo 8 cm, iorinis 10 cm. Apskaiiuokite rutulio mas (ketaus tankis 7,3 g/cm 3 ).

b) Tuiavidurio rutulio sieneli tris 876 cm 3 , o j storis 3 cm. Apskaiiuokite vidin rutulio spindul. 1799. a) Vienoje rutulio centro pusje nubrti du lygiagrets pjviai, kuri plotas 49 dm 2 ir 4 m 2 , o atstumas tarp j 9 dm. Apskaiiuokite rutulio paviriaus plot. b) Nupjautinio kgio pagrind spinduliai 24 cm ir 15 cm, auktin 27 cm. Apskaiiuokite apie kg apibrtos sferos plot. 1800. a) rutul brtas kgis, kurio sudaromoji ir pagrindo ploktuma sudaro kamp . Rutulio tris V. Raskite kgio tr. b) rutul brta taisyklingoji keturkamp piramid, kurios striinio pjvio virns kampas lygus 2a. Rutulio spindulys R. Raskite piramids tr. 1801. a) I sfer brta taisyklingoji trikamp piramid, kurios pagrindo kratin lygi a. Piramids onin briauna ir pagrindo ploktuma sudaro kamp a. Raskite sferos plot, b) rutul, kurio spindulys R1 brta taisyklingoji trikamp piramid. Jos onin briauna ir pagrindo ploktuma sudaro kamp a. Raskite piramids tr. 1802. a) kg brto rutulio spindulys r, o kampas, kuriuo kgio sudaromoji matoma i rutulio centro, lygus a. Raskite kgio tr. b) kg brtas rutulys, kurio didiojo skritulio plotas K. Kampas tarp kgio auktins ir sudaromosios lygus a. Raskite kgio tr. 1803. a) taisyklingj keturkamp piramid brtas rutulys. Atstumas nuo rutulio centro iki piramids virns lygus a; onin piramids siena ir pagrindo ploktuma sudaro kamp a. Raskite piramids viso paviriaus plot ir apskaiiuokite jo reikm, kai a = 20,75 dm, = 6320'. b) taisyklingj keturkamp piramid, kurios pagrindo kratin a ir plokiasis virns kampas a, brta sfera. Raskite sferos plot ir apskaiiuokite jo reikm, kai a = 10,75 dm, = 4144'.

TURINYS
vadas I skyrius Algebrini reikini tapatusis pertvarkymas 1. Skaitini reikini su laipsniais ir aritmetinmis aknimis pertvarkymas 2. Reikini, kuriuose yra laipsni su racionaliaisiais rodikliais ir aritmetini akn, pertvarkymas II skyrius A l g e b r i n s l y g t y s ir l y g i s i s t e m o s 1. 2. 3. 4. Racionaliosios lygtys Lygi sistemos odiniai udaviniai Iracionaliosios lygtys 15 18 22 31 4 9 3

III skyrius Progresijos 1. Aritmetin progresija 2. Geometrin progresija 3. Nykstamoji geometrin progresija IV skyrius Nelygybs. Nelygybi sistemos 1. 2. 3. 4. Nelygybs Nelygybi sistemos Dvigubosios nelygybs Nelygybs, kuri kintamasis yra po modulio enklu 39 43 45 46 34 35 37

V skyrius Trigonometrini reikini tapatusis pertvarkymas 1. Trigonometrini funkcij reikmi apskaiiavimas 2. Sumos keitimas sandauga 3. Trigonometrini reikini prastinimas 4. Tapatybi rodymas VI skyrius T r i g o n o m e t r i n s l y g t y s ir n e l y g y b s 1. Trigonometrins lygtys 2. Trigonometrins nelygybs VII skyrius L o g a r i t m a i . R o d i k l i n s bei l o g a r i t m i n s l y g t y s ir n e l y g y b s 1. Logaritmai 2. Rodiklins lygtys 3. Rodiklins nelygybs

48 52 54 56

63 69

72 74 77

4. 5. 6. 7.

Rodiklini lygi sistemos Logaritmins lygtys Logaritmini lygi sistemos Logaritmins nelygybs

80 82 89 91

VIII skyrius Ivestin ir j o s t a i k y m a s f u n k c i j o m s tirti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Funkcijos apibrimo sritis Funkcijos ivestin Ivestins geometrin prasm Funkcijos monotonikumo intervalai Funkcijos ekstremumai Funkcij grafikai Didiausioji ir maiausioji funkcijos reikm 95 97 102 103 104 105 106

IX skyrius Kombinatorika 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kombinatorins sudties ir daugybos taisykls Gretiniai Kliniai Deriniai Junginiai su pasikartojimais Niutono formul 109 109 110 111 112 113

X skyrius Tikimybi teorijos pradmenys 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Atsitiktiniai vykiai Klasikinis vykio tikimybs apibrimas Nesutaikom vyki sumos tikimyb Nepriklausom vyki sandaugos tikimyb Sutaikom vyki sumos tikimyb Slygin tikimyb. Priklausom vyki sandaugos tikimyb Atsitiktiniai dydiai 115 115 117 118 119 119 120

XI skyrius Matematins statistikos pradmenys 1. Imties dani lentel. Histograma 2. Imties skaitins charakteristikos XII skyrius Planimetrija XIII skyrius Stereometrija 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tiesi ir ploktum lygiagretumas Tiesi ir ploktum statmenumas Briaunainiai Apvalieji knai Briaunaini tris Ritinio ir kgio tris Rutulio tris ir sferos plotas 133 134 137 141 143 145 147 122 123 124

Riardas Razmas, Jonas Teierskis, Vladas Vitkus MATEMATIKOS UDAVINYNAS X l - X l l KLASEI Redaktor Z. liavait Virelis E. Zovs Rinko ir maketavo viesos" leidyklos kompiuteri baras SL 259. 1997 05 07. 9,48 leidyb. apsk. I. Tir. 51 000 egz. Leid. Nr. 13419. Usak. Nr. 2113. Akcin bendrov leidykla viesa", Vytauto pr. 25, 3000 Kaunas. Spausdino SPAB spaustuv Aura", Vytauto pr. 23, 3000 Kaunas. Sutartin kaina

Ra2.89

Razmas, Riardas M a t e m a t i k o s u d a v i n y n a s X l X l l klasei / R i a r d a s R a z m a s , J o n a s Teierskis, V l a d a s V i t k u s . 3 - i a s i s patais, ir papild. leid. K a u n a s : v i e s a , 1 9 9 7 . 1 5 0 p. Tiraas 51 000 egz. ISBN 5-430-02330-2 Knygoje, skiriamoje auktesniosioms klasms, pateikiama udavini iviso vidurins mokyklos matematikos kurso. Ji pads mokiniams pasikartoti ieit mediag, pasirengti brandos atestato matematikos egzaminui. UDK 512(075.3)

RIARDAS RAZMAS JONAS TEIERSKIS VLADAS VITKUS

ALGEBROS IR ANALIZS PRADMEN UDAVINYNAS

Atsakymai

SKYRIUS

1. a ) - j ;

b) 4. 2. a) J 1 ; b) 8. 3. a) 26; b) 39. 4. a) - 2 - j ; b) - - | . 1; b) 1. 9. a) - 1 , 5 ; 1 5 3 1. 12. a) 5 , 3 < 5 - y b) g < ^ * b) 7. 8. a)

5. a) 2; b) 3. 6. a) 60; b) 46. 7. a) - 2 ; b) - 3 , 6 . 10. a) 12; b) 21. 11. a) 1; b)

13. a) Taip; b) taip. 14. a) Taip; b) laip. 15. a) Taip; b) taip. 16. a) 60; 3 2 1 1 b) 23. 17. a) - j ; b) - 4 . 18. a) - j ; b) 1,5. 19. a) - y ; b) -g . 20. a) - 2 ; b) 2. 21. a) 25 = 5 2 ; b) 64 = 82. 22. a) - 1 5 < 0 ; b) - 1 0 < 0 . 23. a) 1 0 5 > 0 ; b) 2 2 > 0 . 24. a) 8; b) 26. 25. a) 2; b) - 1 . 26. a) 19 1/2; b) 8 1 / K 27. a) 0; b) 0. 28. a) 8; b) 4. 29. a) 30; b) 27. 31. a) 0,7; b) 0,3. 32. a) 3; b) 4. 33. a) 3; b) 2. 34. a) 8; b) 6. 35. a) - 2 0 0 ; b) 800. 36. a) 40; b) 720. 37. a) 6 V 2 + 4 ; b) 4 1/1+6. 38. a) 2 - ] / b) 3 + 2 V 2 . 39. a) 6; b) 5. 40. a) 12; b) 34. 41. a) 33; b) 23. 42. a) - 3 3 ; b) - 1 1 5 . 43. a) 7; b) 10. b a 1 44. a) 1; b) 1. 46. a) x 3 ; b) a 5 . 47. ) ; b) - j . 48. ) ~ b \ b) ab. 49. ) 1; b) x+y . 50. a) ab- b) 2
53

-n+n).

51. )

; b)

a+b - - . x3lx u)

52. a) ; b)

12

; .

g b) ^ T 4 ;

2 ' b) ,

u3(x+u) a(ba) \+b 1 1 y = ; 4x . ~+

54. ) 1; b) - 1 . 55. a) V 2 ; b) -

a2 a+1 56. ) - 1 ; b) 1. 57. a) ^ ; b) 58. ) 3 T , :b) a(a+b) ; 3 - T 2

,_ l / . 59. a)
1

6 4

a )

1 1 4 " J b) T ^ a 2 ' "5 6 6 71. a) 4a; b)

1 2a' : - " ; b) ; 3 . 6 5 . ) a+a 2 a2-l


b) L 69 a) m

a)

2;

~2'

b)

m ~ 2 70. ) a) 4a - j ; b)

, a+ b b) y==-.
74 a)

a 2 b 2

. 72. ) 2 ( m + n ) ; b) 2. 73. b) +L

T Z b ' b) 2. 75. ) b) 6
1

V~a;

76. ) - 0 , 5 ^ / - 77. Vaa)

+ 1,5 V a ; b) m+m2 80. a) b) -1.

V ^ + 1 5 > / ^ - 1 0 y'~a?-9a. Vx+Vy; b)

12 >/~<6 ^ - 4 / ^ 79. a) 1; b) y .

1 / m - m 3 f / " m . 78. a)

Vb.

1; b) 1. 81. a) 2; b) 2. 82. a) 85. a) m-n; -8; b) a+b;

~2; b) 8 y

"|/~3. 83. a)

1; b) 2. 84. a) 1; 9 IO12.

. 86. a) 2ab; 7 - 1 0 " ; b) xy;

4 ,

87.

a)

2(V+

b)

-CVT+VJ)2

88.

a)

1+1/ '

; b) -

1+

^ -

"

89. ) /+ VTy, b) a+ ~]/7b. 90. a) =

; b)

j / ^ .

Il

SKYRIUS
+

I. a) - 6 ; 4; I ; 1; b) 5; 1; 3. 92. a) I ; 3; b) 1; 0; b) - 1 ; 3; 1 V T 0 94. a) 2; 3; b) - 4 ; 2. 95. a) - 1 b) - 6 ; 99. 1. 97. a) 0,5; 2; b) 0,5; 2; I;

. 93. a) 0 ;

V F b ) - 4 ; 5. 96. a) - 3 ; 2; . 98. a) 0,5; 2; b) - 3 ; 2.

- 11 V l F s
-I
j l

l V F b) I. 100. a) - 1 ; b) 1. 101. a) 4; b) 5. 1 5 102. a ) - 0 , 8 ; b ) - - g . 103. a) ; b) - 4 . 104. a) 0 ; b) 0 . 105. a) 3;

a) - 5 ;

b) I. 106. a) 0,5; b) 0 . 107. a) 2; b)

- 2 + V66

. 108. a) 1; b) 0. 109. a)

- 6

b) 1. . a) k=2;
b) b) b) 0. .

b) a = 4. 111. a) a = 10; b) k=4.

112. a)
115. a)

k=5
p=7

a) a = 4; b) in = 2. 114. a) a = 6; b) a=2.

121. a) xl + x | =

fc=3 V T 116. a) o = 2; b) a = l . 117. a) p = 0; b) D = 1 7 . 118. a) * , x 2 = 3 X-, +xl =4,25. 119. a) a = 3; b) k=\. 120. a) a = I; b) a= 1. a(ii2-18a+9) ., , -(27a3+36a)
27

; b) , * . =

g"11

. 122. a) 2 <
4; b)

< o < 2 , 2 5 ; b) m>5. 125. a)


3 0

123. a) p>2; 1 V F

b) 4 < m < 3. 124. a) - 1 ; 126. a) - 2 ;

1; 5. -2;

; b)

1 V ^

4; b) - 7 ; 7. 127. a)

0; 2; b) 0 . 128. a) 0 ; b) - 3 ; 3. 129. a) 2; 4; b) 1,5. 130. a) - 2 s * i g 2 ; b) I. 131. a) 1 = : 2 ; b) 0 s * s l . 132. a) 0,5; 1,5; b) 0,5. 133. a) 2; b) 5. 134. a) - 2 ; b) I. 135. a) - 2 ; b) - 5 . 136. a) Kai 1, tai x = - ^ ] ; kai = = I,

tai

xiR\

kai

= I,

akn

nra;

b)

kai

1 ir + 2,

tai

; kai a = l ,

tai xiR\

kai o = 2 ,

akn nra. 137. a)

Kai 1, I

tai X
=

+3

'

*ai

'>

tai

b) kai I ir 2,

tai := TZTa ; kai


tai x= tai x= ^ ;

1, tai xiR.

kai a = 2, akn nra. 138. a) Kai 3

ir 2,

a2

kai e = 3, tai xR;

kai a = 2, akn nra; b) kai 1 ir 3,

^qjj ; ir

kai o = 3, tai xiR, kai o = 1, akn nra. 139. a) Kai 3, 1,5 -(2+3-9) O, tai = 3, 0, 3(2+3) 2, tai ' ^ai

~ ~ 1.5, = 0, = 3, akn nra; b) kai a = 3, = 0, = 2, akn nra.

* = ^ p j ; kai

140.

a)

Kai

0 , 1, tai

= , =

a 1

^ q j j ; kai

= 0, tai

= 0;

-(-2
kai = 1, tai = 2; b) kai + 2, tai := , =

2
fl_|_2

kai

= 2 , tai = 0. 141. a) Kai - 0 , 8 = < 1, > 1, tai : = kai a< 0,8, akn nra; kai e = l , tai x= - g - ; b) a>0, tai X= I - 2 1/40+1 ^ > kai
a

kai

^5q+4 ; -J-^a<0, kai o = 0, tai

<

> akn

nra;

: = 2. 142. a) nra; b) kai kai o = l , tai . kai o = 2 , o = O, akn

Kai I ir 6=^1,5, tai x= +1 ir , tai x=

b-2

; kai = I, 6 = 1 , 5 ,

akn

| ; kai a = 1, a = 0, akn nra;


0 - 2

143. a) Kai a = ^ 2 , tai x=

; kai o = 2, tai +

2;

akn nra; b) kai a # l nra. 144. a) Kai

ir O, tai x = ^ p j "

; kai o = l ,

O ir

a+2 1, tai X = ; kai o = O, 16

o = 1, akn nra; b) kai 3, 20, -g- , tai =


6= -3, 6 = 20, b=~
j Q

^ ; kai
tai x =

8-56

, akn nra. 145. a) Kai O ir \,

= = 2 o ; kai o = O, tai x # 0 ; kai o = l , tai x = 3; b) kai tai = l ; kai o = 0, tai # 0 ; kai o = 0 , 5 , tai X = 1,5. ir 0,5, tai x = l o ; kai 0 = 1 ir o = 0,5, akn nra; b) o = -g-; kai a = 0, akn nra. 147. a) Kai 1 ir a # X= +

O ir + 0,5, 146. a) Kai 1 kai O, tai X = a+1 3 , tai = j , ir tai

al j ; kai o = l , akn nra; kai o = 3 , tai x = 0,5; b) kai +2 a+2 a2 , 6, tai X = a _ 2 . x = ; kai a = 2 , akn nra; kai a = 6 ,

x = 0,5. 148. a) Kai 4 , 2 , + 1 , =^0, tai = + 2 , = 2 ; kai = 4 , tai = 8; kai = 2 , tai = 4; kai = 1, tai = 1 ; kai = 1, tai = 3; kai = 0, akn nra; b) kai + 1 , 2 , o=^3, =^4, tai = = 1, = 62; kai = 1, tai = 8; kai Q = 1, tai = 4; kai = 2, tai = 1; kai = 3, akn nra; kai o = 4, tai x = 3. 149. a) Kai a ^ 9 , 3 ^ a < 3 , 5 . a + 1 V a2+6a27 a > 3 , 5 , tai x = ^ ; kai a = 3,5, tai = 1; kai 9 < a < < 3 , akn nra; b) kai kai a = 13, tai = 1; tai nra; a) (3; kai b) 4); -8<6sC-4, 4<6<1, akn nra. 6^1, akn 151. 1 2 ^ ; a < 13, a > 13, tai x = 4 < a < 12, kai b) ||>1, (5; akn x = - 6 l/62+36-4; -2). kai a) a12 150. Va2 (9; 2); l/a 2 1 6 a + 4 8 ^ a) Kai tai b) 1; kai (5; 6 < 8, kai -3). |o|^l, x=14;

nra.

6= -8,

tai x=a+ 152.

153.

a) 0 ;

b) 0 .

154.
/ 4 I ;

a) x=t;

y = 2t; t<LR\ b) x = t; y = t5;


(-1; 1); b) (4; - 1 ) . 157. a)

tiR.
(3; ) .

155. a)

(8; 9 ) ; b)

16 v y J . 156. a)

1); b) (7; 5). 158. a) (2; 3); b) (0,1; 4 ) . 159. a) (0,2; 0,25); b)

(-y ; y

160. a) (7; 3 ) ; b) (5; - 1 ) . 161. a) (2; 3 ) ; (3; 2 ) ; ( - 2 ; - 3 ) ; ( - 3 ; - 2 ) ; b) (1; 2 ) ; (2; 1); ( - 1 ; - 2 ) ; ( - 2 ; - 1 ) . 162. a) (5; 3); ( - 5 ; - 3 ) ; b) (3; 1); (3; - 1 ) . 163. a) (1; 2); (2; 1); b) (1; 3); (3; 1). 164. a) (1; 3); ( - 1 ; 5 ) ; b) (3 1); (5; 1). 165. a) (2; 1); (3; 0,5); b) (1; 2); (0,5; 3). 166. a) (3; 1); ( - 2 ; 11); b) (1; 3 ) ; (11; - 2 ) . 167. a) (2; 1); (1; 2); b) (2; 1); ( - 1 ; - 2 ) . 168. a) (4; 2); (2; 4); b) (4; 2 ) ; ( - 2 ; - 4 ) . 169. a) (2; - 5 ) ; (5; - 2 ) ; b) ( - 2 ; 5 ) ; (5; - 2 ) . 170. a) (6; 1); ( - 1 ; - 6 ) ; b) ( - 1 ; - 6 ) ; ( - 6 ; - 1 ) . 171. a) (1; 2); (2; 1); b) (1; 3); (3; 1). 172. a) (1; 2 ) ; ( - 2 ; 1); b) (2; 1); (2; - 1 ) . 173. a) (1; 3 ) ; b) (3; 1). 174. a) (2; 3); b) (3; 2). 175. a) (5; 3); (3; 5 ) ; ( - 5 ; - 3 ) ; ( - 3 ; - 5 ) ; b) (4; 3); (3; 4 ) ; ( - 4 ; - 3 ) ; ( - 3 ; - 4 ) . 176. a) (3; 1); (1; 3 ) ; ( - 3 ; - 1 ) ; ( - 1 ; - 3 ) ; b) (1; 2 ) ; (2; 1); ( - 1 ; - 2 ) ; ( - 2 ; - 1 ) . 177. a) (5; 1); ( - 5 ; - 1 ) ; b) (4; 3); ( - 4 ; - 3 ) . 178. a) (5; 1); ( - 5 ; - 1 ) ; ( - 1 ; - 5 ) ; (1; - 5 ) ; b) (3; 2 ) ; ( - 3 ; - 2 ) ; (2; - 3 ) ; ( - 2 ; 3 ) . 179. a) (3; 2 ) ; ( - 3 ; - 2 ) ; b) (5; 4 ) ; ( - 5 ; - 4 ) . 180. a) (8; 2); (2; 8 ) ; b) (4; 1); (1; 4). 181. a) (8; 2 ) ; ( - 2 ; - 8 ) ; b) (9; 1); ( - 1 ; -9). 182. a) (8; 2 ) ; b) (16; 4). 183. a) (8; 2); b) (16; 1). 184. a) (4; 1); (1; 4 ) ; b) b) b) f^y-; (9; 1); (1; 9). 185. a) ( J ^ i ; y j ) ; f ; V~5 j ;

VTo ) :

( - ^ y ; -

l / T o ) 1S6. a) (1,25; 0,75); ( - 1 , 2 5 ; - 0 , 7 5 ) ; 2). ; ;

(3; 1); (3; 1). 187. a)

(3,5; 0,5); (3,5; - 0 , 5 ) ; b) (1; 2 ) ; ( - 1 ; ; -3 ) ; ~ ) ; b)

188. a) (6; 1); (1; 6 ) ; b) (5; 2 ) ; ( - 2 ; - 5 ) . 189. a) ( ~ y -2 -1 1). ) ; b) } (1; - 1 , 5 ) ; (-2; 3). 190. a) (4; - 9 ) ; ( -1;

( - ( y

; ( - 7 ; 3). 191. a) 193. a) (5; - 1 ;

(1; 1; 1); b) (1; 1; 1). 192. a)

(1; 3; 5); b)

(5; 3;

- 2 ) ; b) (4; - 1 ; - 2 ) . 194. a) (10; 15; 6 ) ; b) (10; / 5 11 \ /4 7 \ 15; 6). 195. a) (3; 1) ; y ; y J ; b) (0; - i ) ; ^ y ; y j . 196. a) 70 m, 35 m; b) 900 lt, 450 lt. 197. a) 162 m 2 , 37 m 2 , 17 m 2 ; b) 324 ha, 74 ha, 34 ha. 198. a) 762, 2 t; b) 34, 6. 199. a) 450 ha; b) 25000. 200. a) 3780 cnt; b) 780. 201. a) 24 km; b) 3,75 km. 202. a) 15 km/h, 12 km/h; b) 12 km/h, 10 km/h. 203. a) 37,5 km; b) 61,5 km. 204. a) 15 km/h, 165 km/h; b) 2 km/h, 16 km/h. 205. a) 18 km/h, 2 km/h; b) 10 km/h, 2 km/h. 206. a) 5 km/h, 3 km/h; b) 30 km/h, 35 km/h. 207. a) 5 km/h, 15 km/h; b) 12 km/h, 10 km/h. 208. a) 220 lt; b) 450 lt. 209. a) 48 h, 24 h; b) 24 h, 12 h. 210. a) 18 h, 12 h; b) 12 min. 211. a) 75; b) 84. 212. a) 24; b) 64. 213. a) 5; b) 25. 214. a) 52; b) 35. 215. a) 42 kg, 39 kg arba 15 kg, 12 kg; b) 0,24 lt, 0,29 lt arba 0,1 lt, 0,15 lt. 216. a) 100, 90 arba 30, 20; b) 80 m 2 , 90 m 2 arba 70 m 2 , 80 m2. 217. a) 15 dien; b) 48 poros. 218. a) 10; b) 8. 219. a) 50 km/h, 40 km/h; b) 80 km/h, 70 km/h. 220. a) 12 km/h, 10 km/h; b) 320 km/h, 400 km/h. 221. a) 40 km/h, 50 km/h; b) 16 km/h, 12 km/h.

222. a) 60 km/h; 120 km/h; b) 150 km/h; 100 km/h. 223. a) 44 km; b) 84 km. 224. a) 20 km/h; b) 4 km/h. 225. a) 12,5 km/h; b) 2 km/h. 2 2 a a) 20 km/h; b) 7 km/h. 227. a) Per 9 ir 12 dien; b) per 10 h ir 12 h. 228. a) Per 5 h ir 7 h; b) per 10 ir 1)5 di0n. 229. a) Per 12 ir 6 dienas; b) per 30 ir 20 dien. 230. a) Per 45 h ir 30 h; b) per 8 min. 231. a) 53; 35; b) 32; 23. 232. a) 35 lt; b) 136. 233. a) 32%; b) 78%. 234. a) 54%; b) 12%. 235. a) 125 km ; b) 50 km. 236. a) 4 0 % ; b) 80%. 237. a) 90%; b) 2,5 kg. 50 238. a) 62,5%; b) y %. 239. a) 5 % ; b) 200 lt. 240. a) 38,8%; b) 3 2 % . 241. a) 15 t; b) 5%. 242. a) Per 16 dien; b) 3 h arba 8 h. 243. a) 48 km/h; b) 40 km/h. 244. a) 5 h 15 min; b) 7 h 52 min. 245. a) Per 10 dien; b) per 9 dienas. 246. a) 48 km arba 60 km; b) 48 kin/h arba 9 km/h. 247. a) + 1), kai k*N. 248. ,
a

= n(n+3), a)
3 (

kai ntN4 ) +

b) E S E
km/h>

= \
kai

(*+ >0;

"+

9 + V b) (9~2c2+24c 249. a) Per b - 3 + V R b = S ) km/hi kai c > 0 . dienas, kai b>3; b) per 5 2510/ dienas, kai 0 < / < 2 , 5 . 250. a) Kai

0<<5, (vienas

25a 1/625-130+2 2^ sprendinys); kai a > 5,

, kg

. (du sprendimai); nra; b)

, . , kai a = 5 , kai

. 2 kg

sprendini

0 < a <

14a Ya- 100a+ 196 , <2, g km/h (du sprendiniai); kai a = 2, 6 km/h (vienas sprendinys); kai a > 2 , sprendini nra. 251. a) 3; b) 8. 252. a) 1 b) 3. 253. a) 1; b) 2. 254. a) 8; b) 0. 255. a) 2; 3; b) 1; 2. 256. a). 3 b) 5. 257. a) 2; b) 2. 258. a) 2; 3; b) 3; 4. 259. a) 3; 4; b) 4; 5. 260. a) xs=3 2 b) 261. a) 5; b) 7. 262. a) 4; b) 9. 263. a) 16; b) 16. 264. ) ; b) 25. 265. a) 5; b) 10. 266. a) 1; b) 2. 267. a) 5; b) 2. 268. a) 14; b) 13. 269. a) 5; b) 8. 270. a) 4 ; b) 3 . 271. a) 4 ; b) 5 . 272. a ) 0; 1 b) 0; 1. 273. a) - 1 ; 2; b) - 2 ; 3. 274. a) 1; b) 1. 275. a) 0 , 5 ; b) 1 276. a) 1; b) 1. 277. a) 2; b) 4. 278. a) 1; b) 2. 279. a) - I i g x s C 1 b) 280. a) - 8 ; 27; b) 1; 8. 281. a) 2; 9; b) 2; 7. 282. a) 0; 15 b) 3; 83. 283. a) 0,5; 1; b) - 1 ; 2. 284. a) - 3 ; 2; b) 4; 3. 285. a) - 3 ; 1 4; b) - 5 ; 1; 4. 286. a) - 2 ; 2; 3; b) - 4 ; 1; 4. 287. a) 0 ; b) 4. 288. a) - 1 5; b) 1; 7. 289. a) 0; 4; b) 0; 7. 290. a) 1; 8; b) 1; 4. 291. a) 2; 6; b) 0,5 4,5. 292. a) 0 ; b) 0 . 293. a) 1; 3; b) 1; 6. 294. a) 2; 4; b) I; 3. 295. a) 1 6; b) 2; 48. 296. a) 1; 3; b) 1; 3; 5. 297. a) 2 ; 3 ; b) 3 ; 5 . 298. a) (4 2); b) (9; 3). 299. a) ( - 3 ; 0); (3; 0); b) ( - 5 ; 0); (5; 0). 300. a) 3; b) - 6 . IIl S K Y R I U S 301. a) 29; b) - 1 . 302. a) - 2 0 ; b) - 7 . 303. a) 1; b) 8. 304. a) 1205; b) 137,5. 305. a) 24; b) 36. 306. a) 96; b) 99. 307. a) 0,5; b) 73. 308. a) 5;

b) . 309i a) 1560; b) 2064. 310. a) 185; 325; b) 161,25; 262,5. 311. ) 1980. 312. ) 20; b) 9. 313. ) 9; b) 21. 314. ) 4; b) 9. 315. 10; 12; ) 5. 316. a) P 0 6 s; b) po 5 h. 317. ) 2; b) 3. 318. ) 0,5; 319. ) 189; b) 15,5. 320. ) 4; b) 2. 321. ) 127,5; b) - 1 2 7 , 5 . 322. ) b) 3584. 323. ) 7161; b) 1365,25. 324. ) 3; b) 2. 325. ) 8; b) 384. 326. b) 5. 327. )" 6; b) 5. 328. ) 31; b) 3'. 329. ) 30; b) 15. 330. sa) b) 40. -931. ) 4 ; b) 4. 332. ) 2; b) 3. 333. ) 32; b) 28. 334. ) 2; 15 335. ) 1023; b) 1 - j . 336. a) 842; b) 139. 337. a) 2; 4; 8; b)

1600; ) 8; b) 1. 0,25; ) 6;; 127; V b) 2 2; 6;

18. 338. a) 3; 8; 13; b) 3; 7; 11. 339. a) 5; 12; 19; 26; b) 7; 14; 28; 56. 340. a) 2; b) 32. 341. a) 16; b) 6. 342. a) 0,4; b) 25. 343. a) 1,3; b) 1. 3 4 13 344. a) 2; b) 3. 34. a) y j ; b) ' y j . 346. a) 4; b) 4, 347. a) 7> ; b) 1. 348. a) 7,5; b) 0 , 5 . 349. a) 0,5; 7 ; b) y 1 2 ; y . 350. a) 6; b) 6.

IV S K Y R I U S 351. a) 3SS. a) **; b) c) b) 0; d) 0. 352. a) '<1,5; *>5; b) 2,5<x<3.

- " -

-3 < x ^ 5 ;

354. a) * < 2; * > 3 ; b) 2 < * < 3 . 1 *>2; b) 0.

b) 2 < x < 2 . 357. a ) x ^ J \ 359. 363. a) ) x<0; - 4 ^ */?; >5; 3. >4;

355. a) x < 2; b) > 2 . 356. ) x < \ \ * > 2 ; X^z 1; b ) *>4; b) 3 < x < 0 . b) b) < 2 ; >5; b) 370. ) b) 2; 358. :>2. a) 0,5<cx<c2; 362. >7; ) *<2; b) b)

360. a)

3; ^. 361. a)

b) : = 5. 364. ) 2<<5. 3<JC<5; 2<<3;

b ) 0 . 365. ) * > 1 ; 367. ) >4; b) = 4;


;

b) < 5 . 366. ) 2 < * < 5 ; jc = 3. 368. ) ) \<<2; <*<2; 1,5<;<2; - - I b) ^7; 371. ) <^2\

b) * > 5 ;

2<<4;

: < 2 . 369. ) 2<<5 )

2 < < 3 ; *<-3.

* < ;

1<jc<3.

372.

< 2; ~

373. . a) 2 < < 3 ; .v>3; b) < 2 ; 2<:<5. 374. ) > 2 ; b ) 375. ) l<*<2; >2; b) : < 5 ; 5<*<7. 376. ) 3; b) 2 < < 2 . 377. ) <2; 2 < < 3 ; b) > 2 , . 378. ) * b) < I; . 379. ) < 1; 2 < x < 3 ; \>6; b) 2 < j k < 3 ; 380. a) 2<* 1; 3*<5; b) x<3; 2^x<4; 381. a) 2<x<r3; x>8; b) 2 < * < 3 ; 3<*<4. 382. a) 2 ^ j c < 3 ; 4< 1 4 b) x<2; 3 < x < 4 ; x^5. 383. a) x<~2; < * < y ; x > 2 ; b) <Jt<l,5; 1 < -3 4 1,5<*<2. - J <JC^2? 384. 385. a) a) 0<jc<1; 1 ; 3 -j b) 1; b)

<4. *>3; >-3; 4<<5. x<l; x<5;. 1< 2<

*>4;

1 <?<5.

386. a) x < 3 ;

x>5;

b) 3 < x < 5 .

387. a) - | " s g x < l ;

x>3;

b) x < 2 ;

2<

< x < 3 . 388. ) x > l ; b) x < 2 . 389. a) 2 < x < 3 ; b) x < 3; x > 2 . 390. a) 2 s S * s 5 ; b) xsg 1; x > 4 . 391. a) l < x < 2 ; 2<x<6. b) x < l ; 2<x<3; x > 3 . 392. a) 4 < x < l ; b) 1 < < 6 ; 6<x<8. 393. a) 0 , 5 < x < 2 ; b) x < - _ I ; x>\. 394. a) 2 < x < 5 ; 5 < x < 7 ; b) x<-2;

2 < x < l ; x > 4 . 395. a) x < 3 ; 3 < x < 5 ; 8 ; b) x < 2 ; 2 < x < 5 ; x S s 7 . 396. a) x < 2 ; 2 < x < 3 ; x>5; b) 2 < x < 4 ; 4 < x < 5 . 397. ) x < 2 ; 2 < x < 3 ; xz7; b) x < 2 ; 2 < x < 3 ; ^ . 398. a) 0 s g x < l ; 2 < g x < 3 ; xs5; b) J t ^ - 5 ; 3 < * < I ; 0 s g x < 4 . 399. a) 0 s g x < 2 ; 2 < x < 7 ; x>7; b) 3 s g x < 1; - K ^ O ; x s C - 3 . 400. ) -1<:< I; x = 2; b) x s g - 2 ; x S s 2 . 401. a) IsC sgxs2; x = 3; b) 2 s g x ; g 3 ; x = 5 . 402. ) - 3 s g x : g 3 ; x = 4 ; b) x s 2; X ^ 2 . 403. a) 5sgxsg5; x = 6 ; b) 3sxsC3; x = 4 . 404. a) l s g x s g l ; = 2 ; b) 2sgxsg2; x = 3 . 405. a) I s g x s g l ; x = 3; b) 2sCxsC2; x = 5. 406. a) I sgxsg 1; x = 7; b) 2sgxsg2; x = 5. 407. a) 3 s g x s g 3 ; x = 5: b) 5 ^ x s g 5 ; x = 6. 408. a) 3sgxsg3; x = 4 ; b) 4 ^ x ; g 4 ; x = 5 . 409. a) 0 ; b) 0 . 410. 2 s g x s g 2 ; x = 3 ; b) 3 s g x s g 3 ; X = 5 . 411. a) 2; 4; b) 1, 3. 412. a) 1; b) 1. 413. a) 1; b) 1. 414. a) 3; b) 4. 415. a) 1; b) 1. 416. a) 1; b) 1. 417. a) I; b) 1. 418. a) 4; b) 1. 8 419. a) 3; b) 5. 420. a) x < - j ; b) x > 2 . 421. a) 0 ; b) 0 . 422. a)
<0,5;

x<
X = 1;

b) x < 1 .
a)

423.

a)

0 ;

b)

= 2. 426.

88 -y < x s g l 9 ;

b) b)

0 . y

424. s g x <

a)

0 ;

31

b)
a)

0 .

425. y

a)

14. 427.

x>

; b) x > 2 .

428. a) 0 ; b) 0 . 429. a) x > 5 ; x = 3; b) x < 2 . 430. a) 3 < x < 0 ; x > I ; b) x < 0 ; 0 , 5 < x < 3 . 431. a) 2<Cxsg3; b) l s g x < 3 . 432. a) x > 2 ; x = 5; b) x > 3 ; X = 2. 433. 2 s g x < 6 ; b) x = 4. 434. a) 2 < x < 2 ; 3< < x < 5 ; b) 3 < x < I ; 4 < x < 7 . 435. a) 2 < x < 6 ; b) 6 < x < 5 ; 2< < x < 3 . 436. a) X = 3; b) x = 5 . 437. a) 1 < < 1 ; x = 4; b) l < x < 2 ; x = 6. 438. a) 0 , 5 < x < 3 ; x > 5 ; b) 7 < x < 9 ; x < 2 . 439. a) x = 3; b) x = 2. 440. a) l < x < 3 ; b) 2 < x < 6 . 441. a) 3 s g x s g 2 ; b) 2sgxsg5. 442. a) 2 < x < 7 ; b) l < x < 3 . 443. a) 3 < x < 5 ; b) l s g x < 5 . 444. a) 3 < <x<4; 5 s g x < 7 ; b) l<x<2; 6 < x < 7 . 445. a) 2 s g x < 3 ; 3<x<4; b) 3 < x < 4 ; 4 < x < 5 . 446. a) 2 < x < 3 ; 3 < x < 4 ; b) 2 < x < 2 ; 2 < x < 3 ; 3 < x < 4 . 447. a) x = l ; x = 3; b) x = 2; x = 3. 448. a) X = 1; x = 5; b) x = 5. 449. a) l < x < 3 ; b) 2 < x < 2 . 450. a) 2 < x < 2 ; b) 2<x<4. 451. a) l < x < 2 ; 3 < x < 4 ; b) l < x < 3 ; 4 < x < 6 . 452. a) 5<x<4; 2 < x < I; b) 7 < x < 5 ; 3 < x < 1. 453. a) l < x < 6 ; b) l < x < 4 . 454. a) <x<2; <x<5; x>2; b) 2<x<3; b) b) b) 3<x<5. 455. a) x < y x<0,5; a)
5

; b)

x< y

. 456. a) 458. a) )

2< 2< <0;

-I<x<l. 457. a) 13 -j <x<3. 459. 461. a)

b)

x>3,25. b) 0. 462.

XiR-

460. a)

0<x<2. b)

x<2; 3<x<4.

b) x < 1 g 463.

3<x<2; x>3;

2<x<3;

_4<x<-3;

a) x < - 3 ;

1<<1;

h) x < 6 ; 1 < x < 1; x > 6 . 464. a) */?; b) * < 2 ; x>2. 465. a) - 5 < < * < 5 ; b) 7<x<7. 466. a) 5; > 5 ; b) 7 < x < 0 ; 0<x<7.

467. a) */?; b) 0 . 468. a) - 2 < x < 3 ;


b) x < l ; x>2. 470. a) - 2 < * < 1 ; * > 1 ; b) 0 , 7 5 < * < 1 ; x > \ . 472. a) - 6 < r < Y . 474. ) ^ ^ ; b) <3;

b) x < - 3 ; x>2. 471. a) _ 0 . 5 < j c < ! b) l s ^ x < 3 ; * > 3 . 473. a) < 0 , ; -2,4^*^2. 475. a) j c < 2 ; ~2<x<=z0. 476. ) 2< :^

b) < - 3 ; x > 5 . 469. a)

2<x<3*

b)

b)

' < * < 1; >

-1<<0;

3<<2;

i b) * > 2 . 477. ) < 0 ; * > 4 ; b) < 1 ; x > 4 . 478. a) 1 < < 5 ;

b) < 0 ; x > 6 . 479. ) < \ ; * > 3 ; b) * < 0 ; * > 4 . 480. ) 0 < : < 7 ; b) 0 < <<4. 481. ) 0 ; b) 0 . 482. ) b) */?. 483. ) 2 < < 6 ; b) 0 , 5 < < < 4 , 5 . 484. ) 2 < * < 3 ; 3 < < 2 ; b) - 3 < * < - 1 ; 1 < < 3 . 485. ) * < - 2 ; 1; 1 ^ < 2 ; j c > 2 ; b) < 3 ; 3 < : < 1,5; 1 , 5 < < 3 ; > 3 . 486. a) 3 , 7 5 < < 4 ; 4 < * < 4 , 2 5 ; b) 1 , 5 < < 2 ; 2 < x < 2 , 5 . 487. ) 2 < * < 3 ; b) < 2 , 5 . 488. ) ' < 1; 2 < x < 3 ; * > 6 ; b) 3 < x < 4 . 489. ) < 3; 3 < < 9 ; >9 b) 1 ; < * < 3 . 490. a) j c < 10; x > 6 ; b) -9<*<15. b) 1 - 2 Y2<x< -3; 1<*<3. 5 492. a) 41; 42; b) 45. 493. a) 0,25; b) 0,4; c) -g . 494. a) 10 k m / h < u ^ 4 0 km/h; b) 0 k m / h < i ' ^ 2 0 km/h. 495. a) km/h; b) - > 1 0 km/h. 491. a) - 5 < x < - 4 ; - 2 < x < l/3~2;

V SKYRiUS 496. a) 0,5; b) 3 , 5 + ] / 497. a) 2 + ]/ b) 2 b) b) b) 2 + 1/3. 499. a) b) 2 V ^ L 505. a) 503. a) V b 0 , 2 5 ( 1 / 6 + 1/2); 1/6). b) -1. 501. 0,25(1/6l/2); b) a) b) 0,25( ] / 6 l/"; b) -1/2); 0,25(1/21/ 3. 498. a) V2). 502. a) 504. -4; - 2 - V 3 ; 2+ ) b) ; /T; 2 YX 4;

500. 0,25( V 6 -

0,25(1/6+ V 2 ) . 507. a)

506. a) 4; b) 2 ^ 3 .

508. a) b)

- 0 , 2 5 l/ b) 0,25 V 7 509. a) 0,25"]/2Tb) (3 I / 2 + 1/6);

0,25 V 2 7 510. a)

2 I/ 511. a) y b)

b) -g- (3 l / + ) . 512. a) - -g- ( Y ~ 6 + -4; 8 l/T; b) b) ) - 2 . -8 V I 514. a) 517. 0,5; b) a) 520. -8 ) 0,5. Y3; 0,5;,

+ 1/2); 515. b)

-g- ( 1 / 6 + T/2). 513. a) b) 518. 1 a)


;

a) ^ p ; -8 YX

516.

a)

8 1 / 3 ; b) 8 519. 1 b)
;

0,25; b) 0,25.

b) 0,5. 521. a) 524.


b)

522. ) 0,5; b)
; )

1/"

. 523. ) 0,5; b)
525/ )

l/" ~ ~ , 25 25
;

) 24 T
;

24 25 -

25

24 7
)

24 25 ;

~ 7 25
;

J7 25
)

~ 24 25 ;

24 7 ' 7 25 '

24 7 ; 24 25 ;

7 25 '

526'

24 25 ; -

7
;

527'

24

24

7 25 ' 4 - T ; 3
T

24 T ;
528 a)

336 4 625 3
; b)

336 " 3 225 4 - j .


529 a>

65 TT3; 5

b) T ; 25 i , 2 6 b) W - 5 3 0 . a)

531, a)

\2
5
;

5
12
; b)

J2
13
;

J2
~

J
5
;

_i
~ 5
534, ;

ii
3
a^ ; b)

~ ~

5~ ; 63 65 ;
2;

5 ; ~ 12' 5 3 2 ^ a ' 33 56 - QS 533, a) 5 ; 3 ~ 65 ; ~~ 65 ; b ) 65 ; 63 56 3 2 b ^ 65 ; 65 * 5 3 5 a ) 2 ; ~ 5 ' 5 ; b ) H ; T b) 4. 538. a) 0,936; b) 0,944. 539. a) 75; b) 541. a) - 4 5 0 ; b) 165. 542. a) 487,5; b)

J6 ~~ 65 '

56 65 ;

' 5 3 6 ' a ) 7 ; b^ 3 8 , 5 3 7 , a ^ 90. 540. a) - 1 0 0 ; b) 105. 543. a) - 1 3 0 ; b)

45. 30. ;

544. a) 255; b) 180. 545, a) - 2 1 0 ; b) 130. 546. a) 494,5; b) 360. 547. a) ~

l/T

b) 0 , 2 5 ( 1 / 6 + 1/2). 548. a) 0,25("[/ 1/2); b) - 0 , 2 5 ( 1 / 6 - 1/2). 549. a) 0 , 2 5 X X(1/6-1/2); + VT). a) 551. 555. 553. b) b) b) 0 , 2 5 ( 1 / 6 + 1/2). a) a) 2 l/T; b) b) 550. 2+ b) a) - 0 , 2 5 ( 1 / 6 + l/F); / 552. a) a) VfJ. 554. - 2 a) a) b) - 0 , 2 5 ( 1 / 6 + b) l/T-2. 2+ l / b) 1/3-2; 567.

0,25(1/6+1/2); 568. a)

0,25(1/6b)

+ 1/

2 sin2(45a);

2 cos2(45-a).

cos a cos 3 a ; sin sin 2 a ;

sin u sin 3a.

cos cos 3 a ;

sin a sin 3 a . 569.

sin a sin 2a. 570. a)

2 cos 2 a cos 2 a ; b) 2 cos 2 a cos 2 a. 572. a) 2 cos 3 2 ; X

b) 2 cos 3 2. 576. a) cos 3; b) sin 3. 577. a) 2 cos cos 3; b) 2 sin 3 X s i n ~2 578. a)


ft

4 sin 2 cos 2

b)

4 cos 2 cos 2 .

584.

a)

tg 2;

b) - c t g 2. 586. a) 4 c o s 2 a ; b) 4 s i n 2 a . 587. a) 4 c o s 2 ( 4 5 - 2 a ) ; b) 4 s i n 2 ( 4 5 -2a). 590. 588. ) a) 4 cos 2 2 a ;


i

b) ^ )

4cos22a. ; b)

589. a)

4cos2^j^;

b)

4sin2^y^. ) 4 co,s a X

j4 cos 2 ( i 4 5 -

4 sin 2 ^ 4 5 - ^ y ^ ) .

591.

X s i n 2 ~2 a; b) 4 cos a cos 2 Xsin2 f a. 593. a)

a. 592. a) 4 s i n 3 t z c o s 2 I 45 I ; b) < cos a X 4 b) sirt(a+P)sin(a).

a\

5(+)5();

594. a ) c o s ( c x + P ) c o s ( a ) ; b) cos ( ) ( + ) . 595. a) cos 2a; b ) c o s 2a. 596. a) sin 2 a sin 4 a ; b) sin 2 a sin 4a. 597. a) 4 sin 4 cos 2 a cos a ; b) 4 cos 4 a cos 2 a cos a. 600. a) 4 cos 3 a; b) 4 sin 3 a. 601. a) sin3 a; b) cos 3 a. 602. a) 4 ctg 4a; b) 2 ctg a. 603. a) 8 sin 4 b) b) 612. b) 2 8 sin 4 a. Yfsin a) sin 2 605. a) cos 4 a ; b) | ; b) 8 cos 4 . cos 2 a sin 3 a ; 604. a) 8 cos 4 a ; b) cos 3 a sin 2 a. cos 2 a:. V F c o s (45x); Sin2A; b) b) cos a. 0,25 sin 2 2a:. 619. a) 0;

sin 4 a. 606. a)

607. a) ctg a ; b) t g a . 608. a) - S i n 2 A : ; b) cos 2 :. 609. a) (x45). b) a) 610. a) b) cos 2a; b) cos 2a. 611. a) 613. a. 618. a) a) 0,25 sin 2 2a; sina; b) 0,5 sin 2 2a; 2a. 617. 0,5 sin 2 2a:. b) ctg 2

614. a) 2 cos 2x\

2 cos 2a:. 615. a) sin 3a:; b) tg2a;

3 cos x. 616. a) 2 cos 2 2x\

b) 0. 620. a) sin u; b) cos (i. 621. a) 0; b) 0. 622. a) tg 2u; b) - t . 623. a) - 8 siu4 u; b) 4 cos 4 u. 624. a) 0; b) 0. 625. a) 0; b) 0.
626 a>

j i i ^

b)

Fikn -

627

a)

ctga;

b)

tgK-

628

a)

lg2";

b) c t g 2 a . 629. a) 1; b) I. 630. a) i; b) 1. 631. a) 2 cos u; b) 2 cos u. 632. a) 0; b) 0. 633. a) 2 sill 2 u; b) 2 cos 2 u. 634. a) 2 cos 2u; b) 2 cos 2. 635. a) 0; b) 0. 636. a) cos 2u cos 2; b) sin 2u sin 2. 637. a) Ig 2 ; b) tg2 u.
638

b) W f t
642. a) tgu;

639 a)

b) 1 640 a)

b) 1 641 a t g >

tg3a; tg 3a;

b) ctg .

b)

ctg u. 643. a)

tg a;

b) ctg a. 644. a) b) t g - ^ . 647. a) ctg 6

b) C t g 2 Y - 645. a) ctg u; b) tg u. 646. a) c t g - y ; tg6u;

b) tg 3a. 648. a) tg 2a; b) tg 6a. 649. a) b) u. 650. a) cos a; b) cos a. 651. a) sin a; b) sin u. 652. a) sin 3a; b) sin 3a. 653. a) cos 3a; b) cos 3a. 654. ) 1; b) - 1 .

VI S K Y R I U S 13 736. ) - ^ / + ; 7 nk Tg + "3
; b>

'

2k 7 6 0 + 5 ~ ; ~60~

+ ^ ;

b)

f .

738.

(-<)*f2 + f

b>

(-'*'-+>*
. t / (_1)*+ . / ; / -. -f

5 739. ) 2 +/; b)

2 - 3 +2/. 740. )

k , + ; b)

k , / 741. ) ( - 1 ) * 2 4 + - 4 " ; b) ( - 1 ) * + . b) nk + . (-1)* f 748. ) 744. ) +itk, (-1)" 750. / ; b) / .

2nk 742. ) ; b) /. 743. ) , 745. ) ; / , , + ; b)

746. ) +/. b) 751. 752. a)

b)

+2nk. b)

747. a)

+2nk;

b) ( - 1 ) " + ' 749. )

/ ^ ' + ;

nk (_1)* + . b) 5

+/;

+/.

+ 2 n k s ^ x s 1,5+26; 5 +2/; b) b) -

+2/^^2+2/. +2{*< 753. ) 5 - +2/. +2/; +

n , +2n&s*sS -~+2nk, -

+2;

+2/;

2nk.

2 -g +2/ ; b) + 2 ; 2nk. 754. ) + / ; b) +/. 755. ) . . + ; b) +nk. 758. ) nk\ b) 2 11 756. ) ; b) -g . 757. ) -g +nk759. ) arccos + 2 ; b)

jf (-1)*-~+/. b) +/.

1+1/5" +2nk\

760. 1)) b) b)

a) 2;

arctg

5+

l/l3 5 +;

h)

762.

+. ) ) )

761. +2;

a)

(1)" "g (I)*+1 - 1 + "1/7

+&; +nk; +2&; 2; +nk; 0.

+ a r c c o s ( - 0 , 7 5 ) +2. +2/; ( 1)* - +. +. b)

763. 764.

2 arccos (-1)* +/.

2 ( - 1 ) * arcsin 765. )

231/
+ +2/;

+; )

b)

+. ) " J + 769. a)

( 1 ) "

766.

21! 2 767. ) + +2/; b) f 2. + arccos 0,75+2/; +; b) +2/; (-1)" b) + 771.

768. a) +2k. )

+2/; b) )

770.

"+2; arctg 4 + ;

( - 1 ) * arcsin b) b) +;

+.

+, +2&.

arctg 1,5+. +2.

772. ) +; (-1)* 776. )

b)

773. ) )

n+2nk; + ; +;

+ 2 ; +; b)

774. )

+/; b) . 775. ; (-1)* +; 778. ) )

2;

+.

b)

(I)* b)

-g +.

5ji 777. ) +2; +. 779. ) ;

b) ( \)+. ; b) + j . 780.

0,75+2; b) 60.

(1)'

30;

781. ) 225; b) 240. 782. ) 784. ) ; 786. +2; ) b) 2 ;

120; b) . 785.

150. 783. ) 75; 105"; b) 60; 120. a) nk; ( \)" +nk; b) + 2 ; b) +;

+2. 2 5

(_1)*-

+ 2 k;

2 + + 4/.

2 / 58. ) ; b) ; + 9 ' ) + ; T + n nk . 790. ) - 8 + ; + T - 789. ) ;; ( - 1)* +; ) T . ... , ,, nk ( - > ) * 7 8 + I b) +nk; + . 791. ) ; + +2k; b) ; 787. ) - + 2 792. b)
3

nk

; b) 794.

nk )

. ;

793.

+;

+2k;

; +.

(-1)*+' -- +. 795. ) ; (-1)* +nk;

( - 1 ) * + 1 2 + ; 796. ) ; +

nk b) + ; b) nk. 797. a)

nk n + ; b) ; +k. b) + ; +.

+;

798. )

+2/; /e Tf ;

b) b)

(1)*+/.

799.

+2; 7
+

b)
;

+2.
)

800. ,

+/. 801. )

2& ~ + " * b) -g +

. 802. a) + / ; / + "4~ ;

/ , / -g* + ; b) . 803. a) 804. a) +2nk; +&; . 809. b) b)

, nk + ; +; +2/. 805. a)

+nk*

+;

b) a r c t g 0 , 5 + & . 806. ) +nk); b) b) nk arctg 1,25 arctg y 1 +nk.

arclg 2 + . a)

807. a)

0,5(arctg 1 , 5 +

807. a)

arctg 2+/;

, arctg 0,75+/; b) nk 2. +nk; +nk;

arctg 2+/;

y +nk;

2 arctgy+; b) nk;

arctg 2; 811. a) j

arctg 0 , 5 + n k . +nk; b)

810. a) y b)

+nk;

y +nk;

nkarctg a) j

arctg 0 , 5 + / ; y +nk; 2.

nkj

; ;/arctg 7. 812. 813. a) , arctg b) 2nk; +nk;

arctg 3 + / ; b) 815. j y a) +/; J

a r c t g 0,75814. b) b) nk; a) ~+nk. y +nk.

1 V 5 nkarcig + 2 ; b) nkarctg

nkarctg

arctg 0 , 5 + k; 816. a)

+nk;

arctg 2+/; +&;

nk;

+nk.

817. a ) nk;

818. a ) j

1 y ; nk

b)

nk; a)

2 / , J ; arctg +/. 819. a) - ~ y ; b) +nk.


b) /- .
l

820. a)

y -

821. +k;

a) + / ; b) +nk;

2 arctg + / ; arctg y +nk.

b)

arctg 0,5+/. n+2nk;

822.

arctg

823. a>

5 2 arctg + 2 ; 825. a) 0 ; 829. ) 0 ; 832. a)

b) n + 2 n k ;

2 arctg 5+2/. 824. a) - - + 2 / ; b) + * . 827.

0,75+2&. b) 0.

b) 0 . 826. ) /; b) y b) 0 . 830. ) ( 0 * y ; b) 2 b) 0 .

0 ; b ) 0 . 828. a) 0 ;

2 +/; b) 2/ . 831. ) + 2 ; /, b) +. 834. a) 837. . f 842.

b) 2nk. + ;

nkj~

. 833. ) 836. )

, , / b) + b) 2nk: f
2

. 835. ) 0 ;

+ ; b) nk. f ; b) f

2 ) 2/ ; . 840. a) ) f

. b)

838. ) 0 ; b) 0 . 839. a) y y . 841. a) 90*;

; b)

45(4/1+1).

45(1+2/);

. A l g e b r o s ir a n a l i z s p r a d m e n u d a v i n y n a s 1012 kl.

18030; b)

b)

30(l+2&).

843. nk0,5

a) arccos .

( l ) f t + 1 arcsin

1/17-1
a)

+nk; 24

/0,5 arccos (1 2); ,


b)

1/51
^
a)

844

(12/-1)
I)*+111,25+

ffl 360/e; b) 90(4H~1); 0. 848. )

845.

22,5; b ) ( b)

+45. 360*.

846. 847.

45(4/1); Jlk * ; b) y

90(4/e45(4/e+l);
8*9

a) 0 ;

a)

- 7 2 ; b)

-90. +

850. a) 135; b) 45. 851. a) 360; b) 405. 852. a) 7; b) 7. 853. ) ( - 1 ) * + 1 y +&; b) ( l) fe y +nk. 854. a) nk; b) 2 4 0 ( 3 ^ 1 ) . 856. a) nk~ y ; +nk; b)

b) +nk. 855. a) 60(61); b) ( 4 f e - l ) y . 857. a) 180fc-45;

- 7

jx

(1)*30+180/. 858. a) J-

( - 1 )45+90; y

+2nk; b)

b)

2nk-

< x < y

b)

120 ( 3 1 + 1 ) . 859. a) 860. nk+ +nk; ,v ) a) 2nk+ < x < b) nk+

+2nk. 861. a)

2
y

2-

7 ^ +2nk; +nk;

2+ +nk) nk -

5 +2nk.

y + < +

b) nk - << 863.

862. ) nk << n < < nk + ;

,. , <*<^+). nk + . 864. )

nk. + < * < b)

2/ < < 2 ;

2 6 < : < +2nk;

2nk+n<x<

< 1 , 5 + 2 ; 2/+1,5 < Jt < 2 + 2 & . 865. a) 2/<:+0,5 < < + 2 / ; 2nk+ +n<x<\M+2nk; b) 2<<0,5+2^; 0,5+2<<+2/. 866. ) 2nk0,5<:<26; 2 / < : < 0 , 5 + 2 6 ; b) 2nk+n<x< 1,5+ + 2 / ; 2 + 1 , 5 < < 2 + 2 / . 867. ) 0,5n+2nk<x<n+2nk; n+2nk< <x<\M.+2nk; b) 2 < : < 0 , 5 + 2 / ; 0 , 5 + 2 < * < + 2 / . 868. ) 2 k + +n<x<2n+2nk; b) 0 , 5 + 2 < < 0 , 5 + 2 6 . 869. ) 2/<:<+ + 2 / ; b) 0 , 5 + 2 ^ < < 1,5+2/. 870. a) 2nk<x<n+2nk; b) 0 , 5 + + 2 / < : < 1 , 5 + 2 / . 871. a) 2nk+n<x<2n+2nk; b) 0 , 5 + 2 < < < 0 . 5 + 2 / . 872. ) 2 & - 0 , 5 < < 2 ; & ; 2 < < 0 , 5 + 2 / ; b) 2pik+ +n<xc2n+2nk. 873. ) 0 , 5 + 2 < ; < 1,5+2/; b) 2<<0+ +2nk; 0y5n+2nk<x<n+2nk. 2 -+nk. 875. a)
874.
A)

nk+

< J C <

+nk;

b)

nk+

, + < < 876. a)

nk < < b) nk+

+nk;

b)

/ < * < +. 877. ) / +

nk+

<< . b)

'2 , +nk;

5 < x < +nk. 878. ) a)

Jt , - < * < + ; +2&; b) b)

nk < < +nk . 880. a) 879. nk+

n 2nk < * <

5 2/ <x<.2nk

5 2/+ < < 5 +k; b)

+2nk; nk

2 4 2 / + < < +2nk.

< <

~ 2

< <

2 882. )

881

a^

"

<

<

Y +2; b)

2
b) 2 k < <<2+2. 884. ) 2 +nk;
< <

<*<26. 883. ~- )

2/ < * < 2 ; ; b)

2 2+ -

/ < < / ; b) 2/+ / -

51 / < j c < + & . +2. 885. )


;

<<2&;

b)

(1)* / T ~ < * <

b) <

+2/. 886. ) 887. )

) / < * < - " g + T b)

"t nk + .

? / < * < ~g + & ; +/; b) / / J < * < +.

nk+

+/.

888. ) nk

< <

<</ / + . a)

. 889. ) )

&

j-g

<

/ < * < + Y ' <

890.

/+" ; b)

< * <

+/;

b)

/<<

891.

x = 2nk

892. ) 2 / < * < 7 5 , +/;


t

. ,v ^ . 7 + 2 & ; b) 2 : < < + 2 / .


v

893. )
)

&
;

5 2

nk
894

+ 2 4 < * < +

~36 < * <


^ ^ +&.

~9 + T '
895. )

b)

, nk+

/ 2

^x^

/
;

~2

.+ 2 '

&

VII

SKYRIUS

896. ) 4; b) 27. 897. ) b) 900. ) 2 ;

; b)

49
1

898.

) 4;

b)

. 899. ) V 5; 2 2 . -6,5;

4 b ) . 901. a )

2 ; b) 5 .

1 902. ) 2 ; b) 906. )

903. ) 22,5; b) 4,5. 904. ) 1 6 ^ ; b) I C y . 905. ) - 2 ; b) - L b) 2. 907. ) 20; b ) 910. ) b) - 4 ; ; n<* 2 l/T; . 5 1,5. 908. ) ; b) 911. ) 3; 5

. 909. a) Iog 2 7 - 3 ; b) Iog 3 1 3 - 3 . ; ) ; 2. 912. ) ~ b) 4; ;

; b ) , 3; .

913 ) 2; 8; b) 6; 81. 914- ) 2; - 6 ; b) ;

; - 3 . 915. )

) , a)
+1

916. a) logo,! V 2 < Iog 0 ( 2 0,34; . 918. a )


a

Iog|y >log :; . a+b - f ; b) ^ 3 .

UX +2 ; b)

, ; b)

919. a)

Atsakymai
- , , rT!TTJ'..."
1

.-132
.v. . - , . , " . v . - = - - . .

920. b)

)
1

2/71+1 ; 923. (-9; . 929. 0), )

b)

3n+1 - . 2 1); b) b) ;

921. , b)

) 36

2 2 ; b) . 924.

1-26. a)

922. ;

a) b)

1 4-

; ~

2- nekerta. 931. )

3 v
;

927. ) b) Jj

(0;

(11; 5. 2; a) b)

0); 930. b)

Y aies ) -2. 1;

grafikas b) 1.

928. ) 3,5; b) b) -1; 937. b) 1,5;

3; I y

''

1,25. 2; ) 1 ~ 3. 4; ; 0,6. 6.

932. ) 935 16; 1 19 a) b) .

; b) 7; b) 938. 1;

. 933. ) 5. 936. -2; b) 1; 4; 2.

93^. ) ; Y i 939. b)
b)

-2; ~ a)

1; 3; ;

^l; 3; 940. -0,3; 25; 4; 4; 0; 2; 4; 15.

-2; ) 2;

- I y
-4; )

1 1
-2. -2;

2 . ; 2 ; )

I y

941.

1 - . -3; b)

942.

b)

943. ) 946. 950. 954. 958. 962. 966. ) ) ) ) ) )

1,2; b) b) 16. 2. 2. 0.

1 , 3 ; 0,2. 944. ) 947. ) 12; b)

1 ; 2; b) ) 2; 16; ) 0; 3; b)

1. 945. ) 4. 949. ) ) ) ) b) )

10; b) 3;

16. 948.

b)- 4. ,. > b) b) 94. 1. 1. 0). ; 2; 0;

b) b) b) b) b)

951. ) 955. 959. ) ) ) )

; b) .

952. ) . 956. )

3. 953. 9. 957. 0. 961.

1; b) 68; 1,5; 2;

1
1; b) 1; 13; 1 b) b) ) b) 1. 13. 960.

1. 963. 1. 967. 1. 970. )

96i4. ) . 968. a)

1; b)

1. 965. 0);

; b)

(Iog 5 2;

(log73; ; I y

969. ) b)

1; b)

1; 3; b) 2; b)

1; 3. 971. ) 2; b) 2. 972, ) -1,5; 0; -1; Ig 5 b) -2; -1,5.

. 973. )

3. 974. )

975. ) . 978. )

3; b)

1; 2. 976. )

0; 4; b)

0; 3. 977. ) Ig 2

; b ) 0; Ig 3

yg

Ig 7

3; b ) 0; 2. 979. ) 2; b) 2. 980. a ) 2;
b)

y y - i ; 983 ) 4;

2; b) 12; b)

-1; -1;

3. 981. ) 2. 984. ) 2; b)

-1; 1,5; 2. 1; 6; 2,5.

b)

-2;

1. 982.

9;

b)

16.

. 985. a ) -2; 2; b ) -1; 5; )

0,5 Ig 1,5; b) -2; 2; b) b) 3.

0,25 Ig 1,5. 986. a ) 0; -1; b) 17; 4; b) b) b)

1; b) -1; 13.

1. 987. a) b) . 7; b ) 998. ) )

988. a) b) b) 8.

2. 989. a ) 997. )

1. 990. a) -2; 1 * > .

991. ) 9. 995. ) 9; b)

0. 992. ) 996.

1 ; 2. 993. )

2. 994. )

999. ) b) <<1;

* > 1; b )

<1.

1000. )

1 * < ;

1001

<-~2

; <

2
2 . 1002. ) ' < 5 ; b ) > 4 . b) 1<-<4. b) 1005. ) b) -2<:<2. 1007. ) 1003. ) : < 3 ; b) : > 4 . b) 6; 1009. a ) 3 < ' < 8 . b) Sprendini 1004. ) 2<<10; 1006. ) ^ - 3 ; nra; b )

3
1,5< oo<

<jc<l,5; 1008. )

2<*<4;

< 1; > 3 .

Alsaliiiiiiai

133

<*<oo.

1010. a) 3 < x < 5 ; b) x<2\ b) .vs0;

x>7.

1011. ) * > ;

b)

1012. a) ' ; 1014. ) 0 < * <

1013. a) - K . v < 3 ;

b) 3 C C1.

; b ) * < - - j ; x > 0 . 1015. ) 1 < < 2 , > 3 ; b) * < 1,

3 < v < 5 . 1016. a) * < 1 ; 2ix<;3; b) 1 < * 2 ; "26. 1017. ) 2 < < 4 ; 4 < < 5 ; b) < 2 ; 2 < * < 3 ; > 5 . 1019. a) * < 5 ; b) >3. 1020. a) 2; b) 4. 1021. ) * < 0 , 5 ; b) >1,5. 1022. ) Os*< --; b) b) *sC2. 1025. ) < - 3 ; >3; b) 2<JC<4.

s x < ~ l - . 1023. a) - t < 0 ; b) * > 0 . 1024. a) x$tl; 2 x> -3 , bj X<4; X>--J 1 .

1026. a) * < - l ;

1027. a) 4; b) 4. 1028. a) 1, b) 1. 1029. a) 3; b) 1. 1030. a) x < 0 ; * > 0 ; b) * < 0 . 1031. a) x > 0 ; b) x < 0 . 1032. a) O C x s : ! ; b) - K K O . 1033. ) 0 < < 1; b) x < 0 ; * > l , 5 . 1034. a) .v<0; b) x < 0 . 1035. a) x<2\ b) x>6. 1038. a) 1036. ) < 5; >1,5; b) 2 < * < y . 1037. ) >1; b) 1 1 - ; b) ~ . 1039. a) < 0 ; * > 1 ; b) 1 < . < 2 . 1040. ) < - 3 ; > \ 1042. ) <2; > 3 ; b) 0,5<

> 2; b) - 2 < < 1 . 1041. a) x>-j;b)

< * < 1. 1043. ) 7; b) 5. 1044. ) 12; b) 9. 1045. ) * < 1 ; >1,5; b) <1; 1046. ) >2\ b) > I. 1047. ) <\* > 4 ; b) < 2 ; > 4 . 2 1 I l l v 1048. a) - j j C J t C l ; b) - < * < 1. 1049. a) - ; :> ; b) < 1 1 < - " " ; *>
1050 ) b) jfSs3 1051 )

1 1 * < ; < ; x > j ; b) x < 2 ; *<0;

< < 1 ; b) 3 < < 2; 2 < < 3 . 1052: ) < x > 2 . 1053. a) 4; x = 0; b) - 3 ; x>~2 ; 1. b) 1055. JC<0; a) 0 s g * < 4 ; > *>16; a)

b) * - 3 ; X = O; xs3. 1054. a) i; 3; b) l < J t < 9 . -1<:<0; 1056. a) b) 1057. -1<*<1.

1058. a) (2; 0); b) ( - 1 ; 3). 1059. a) (2; 1); b) (0; 2). 1060. a) (2; 0); /3 1 \ /8 8 \ b) (1,5; 0,5). 1061. a) ( j ; y 4 J ; b) ( j i - JJ ) 062. a) (3; b) (2; 4). 1063. a) ( - 2 ; 0); b) ( - 3 ; 0). 1064. a) (0; 6); b) (5; 1). 1065. a) (3; 1); b) (2; 3). 1066. a) (4; 1); b) (4; 3). 1067. a) ( - 1 ; - I o g 3 2); b) ( - I o g 5 3; - 1 ) . 1068. a) (2; 3); (3; 2); b) (0; l)r (1; 0). 1069. a) (2; 1); (Iog3 7; 2 Iog7 3); b) (3; - 2 ) ; ( - 2 Iog2 3; 3 Iog3 2). 1070. a) (1; 0); b) (2; 1). 1071. a) (3; 1); b) (1; 2). 1072. a) (3; 4); b) (4; 2). 1073. a) (4; 1); b) (2; 1). 1074. a) (1; - 1 ) ; b) ( - 1 ; - 1 ) . 1075. a) (1; 0); b) (0; 1). 1076. a) (1; 1); b) (1; 1). 1077. a) 3; b) - 3 0 . 1078. a) - 1 6 ; b) - 9 . 1079. a) 0; 2; b) - 2 ; 4. 1080. a) - 1 ; 2; b) - 3 ; 1.
2);

1081. a) 8; b) 49. 1082. a) 256; b) 81. 1084. a) 3 y ; b) 8 1

1083. a)

2 l y ;

4 1 2 I y ; b) I y - ; I y . 20;

. 1085. ) 2; b) 9. 1087. )

1 1 1 y j ; b) . 1088. ) -1+1/5 Vj

b) 62,5. 1089. ) 8; b) 6. 1090. ) 5; b) 4. 1091. ) 4; b) 6. 1092. ) b) - 1 + 9; b)

V 5 7 1093. ) 4,5; b) 2. 1094. ) 2; b) I. 1095. ) 2; b) 3. 1096. ) 1;

Iy

; 3. 1097. ) 5; 95; b) 3 ~3. 1100. )

115. 1098. ) 37; b) b) 270. 1101. 2; )

13. 1099. ) 3; 5; b)

3+ 3; 6; 7. 13; 14;

+ 1/77; b) 6. b) 7;

b)

840;

1102. ) 25 ? b) 0,8 2. . ) 0; b) 0. 1104. ) 26; b) 1106. ) 29; b) 28. 1107. ) 12; "; b) 1 -3;

15. 1105. ) 1108. )

15. 1109. ) 8;

13; b)

18. 1110. ) 3; b)

3. 1111. a) 10;
-,

b) 81. 1112. ) 5; b) 5. 1113. ) 9; b) 4. 1114. ) - 3 ; b)

b) 2. 1115. ) 3; 9; 10; 10; b)

; 16. 1116. )

100;

1000; b) 0,1;

10000.

1117. )

; b) IO4; 1 + 10; IO9 1001. 1119. ) 10~ 4 ; 100 10; ; 3;

100. b) b) b)

1118.

-0,99;

- 1 + 10;

IO4; b) )

0,01;

IO5. 1120. ) IO .

1121. ) b)

- 1 0 0 ; . 1123.

10 5 ; -8;

1122.

20;

500;

) - 5 ; 1

12. 1124. ) ;

; e 3 ; b)

; 3 . 1125. ) IO" 5 ;

; 1; 3; b)

; ; 1; 16. ; 192.

1126. )

10; b) 100; 1000. 1127. a) ) 3; b) 16. 1129.

^ ;

100; IO5; b) ) 441; b)

; 3; 27.

1128.

) 64; b) 27.

1130.

1131. ) 9; b) 8. 1132. ) 25; b) 1135. ) 16; b) 9. 1136. )

16. 1133. ) 2; b) . ; b) y j . 1137. )

1134. ) 27; b) 25. 16. 1138. ) 4; ;

b) 27. 1139. ) 5; b) 3. 1140. ) 5. 1142. ) 9;


g
/

; 16; b) 2\ -

27; b)

; ; 4. 1141. ) ; ; ; ; l/T

; 3; b) b)

b)

8.

1143.

; ; 3. 1144. a) aknis .v = 5 netenkina nelygybs; b) aknis x = 2 netenkina nelygybs. 1145. a) 0; 3; b) 2. 1146. a) 0; 1; b) 1; 3. 1147. a) I; b) 2. 1148. a) 1; b) 2. 1149. a) 3; b) 3. 1150. a) 0; b) 0. 1151. a) 13; b) 20. 1152. a) 2; b) 17. 1153. a) 8; b) 1. 1154. a) 72; b) 32. 1155. a) 2; 4; b) I; 2. 1156. a) 2; 6; b) 4; 6. 1157. a) 1 l o g 2 3 < 0 ; b) l o g 2 3 - l > 0 . 1158* a) 0,1; b) 0,5. 1159. a) 36; b) 45. 1160. a) 12; b) 8. 1161. a) 1,5; b) -0,8. 1162. a) y ; b) -3. 1163. a) 15; b) 8. 1164. a) 1; 2; b) 1; 3.

11=65. a) ) 1000.

100; b) 1169.

1000. 1166. a) ) 10; b) 10

10; b) 1170.

H). 6 7 . a) ) 0,1; 2 1 b) 1174. )

10U-. b) 0.1. 100; b)

j / k ) . UbH. ) ) 10; b) 10. 1175. ) 1178. ) - < ) ; ; 16: b) ) b) 100, h) ~ 0,1; ;

KViH10 -20; -1; ; 1. 10; 27.

1171.

1172. ) 5; b) ' b) 1; -16; 8 )

b) 5. 1173. ) 4. 1176. ) a) IO5; 1184. ) -IO4; b)

100; b) 0,01.

12; b) IO 4 ; IO" 5 ; ; 4;

8. 1177. ) ) IO5. b) -4; 1182. 8. 4.

; b) - 2 , 5 . a) ) ) ^ 2. 0,01;

1179. 10~ 5 ; 100.

1180. ) 1;

1181. b)

1183100;

0,01;

1185. ; b)

1186. ) 0,1; 1189. )

100; b) 0,1;

100. 1187. a)

. 1188. ) 10; b)

0,001!" )0-4;'

100; b)

16. 1190. ) 2; b) 3; 27. 1191. ) ; 3; b) 0,01; 10. 1198. a) ~ 1196. \ 5. a)

1000. 1192. a) 100; b)

10; b) 0 , 0 0 ; 10. b) 1195. a) 0,1; 1197. a)

100. 1193. a) 10; 10; 100; b) b) 0,01;, 100.

1194. a) 0,1; 0,01; b) 1000;

b) ] / ; 100. 4; , V 2; 2;

0,01;

100=1.02;

1 0 0 = IO 2 ,. 1199. a) _X

3. 1200. a) a k n nra; b) akn nra. 1201. a) 4; b ) 5. 1202. a) 4; b) 5. 1204. a) 2; b) 3. 1205. a) (IO 6 ; 1). 2

ir 4; b ) V 3; 27. 1203. a) 230. 1206. a) 4; 8; b ) b) b) (9; 6). ; 54 ) . 1211. a) y

; 4; b)

27. 1207. a) 1209. a) (100;

(10 4 ; 10);

10); b) b) (10;

10). 1208. ) 1210. a) l/TO; (10;

(; 10);

( 1 0 l/TO;

10+

l/T0); 1212.

(10+ a)

10 / ) ; b) (10;, . ..

b) ( 5 - V s T 5 + 1 / 5 ) ; 1000). 1213. a) (100; 1216. a) (4; 1); b) 1220. a)

(5+5; 10); b)

5-1/5). (32; 2 ) . (2; (1; b)

(10;

100);

1214. a ) 4; b) 1); b) 1); ( ; (4; ); (1000; (1; 1); (I; 3);

6. 1215. a) 7; b) 7 j (3; 1). 1218. a) (1: 1); 1221. b) (0,1; b) (; a) 8;

10; b) 9. 1217. a)

(I; 2);

(1; 4)'j. y ) , b) k,

(1; 5 ) ; , ( 5 ; M). 1219. a ) ( ; 1; b) ); (3; 1);

" " ) ; b) (2; 1).

1222. a ) 10). 0,1); b)

- j . 1223. a) (9; 7 ) ; b) (4; 2 ) ; (5; b)

(0,1; -4). (8; 2 ) .

0,001); 1225. a) 1227. a) 1229. a) b)

10);

0,0!); (y ;

(100;,

1224. a ) (100;

(4; 2 ) ,

(2; 4 ) .

1226. a) 10). b)

(0,1; 0 , 0 1 ) ; 2,5 < x < 2 , 7 . ' 1233. \<x<5\ 1240. x^4; a)

(10;

100); b)

(0,01;

1228. a ) 3; b) 3. 1231. a) 3 < * < 2 ;

5,5; b) 5,5. 1230. a) 1<*<1;

0,5<*<4,5; 1 <x<2; 6<x<8; <*<!;"

0 , 2 5 C < 1,25.

4<*<0,5; b) > 9 .

1232. a)

2<'<3; x>9; b) I. b)

- 2 < x < 1.

b) 4 < j c < 5 . 1239.


1

1234. a ) j c > 4 ; a)
1

1235. a) 0; b) 5. 1236. a)

- 1 0 < * < 2 ;

j c > 10. 1237. a) . v < l ; 1 0 , K . v < 1 0 ; b) y <x<9. 1241. a) i)< < 2;

b) * > 4 . 1238, a) 0; 1 i a) y < v < y ; b) (X b)

< * < y

*>--.

x^t'l

1242. ) ( ) < x < l ; x > 2 ; b) l < x < 3 . 1243. a) J t > <x<e\ b) 0<x<-j . 1245. a) x<e\ x>e;

y b)

; b) x > e . 1244. a) i>2<x<0;

0<

0<x<e2. 23< I8<

. a) 3 < J t < 3 , 5 ; x > 4 ; b) 1 0,5; 0 < x < 2 , 5 . 1247. a) < J t < 2 8 ; b) - 3 < x < 7 . 1248. a) 2 < j t < 7 ; 2 2 < J t < 2 7 ; b) 4 < x < 6 ; < j t < 2 0 . 1249. a) 0 2; b) 2; 1; 0;
< J t <

1.

[- J t > V 2 ; b) 1 < x < > 3. 1250. a) 1; 0; 1; 1251. a) 0 < J t < l ; x > 2 ; b) 0 < J t < i ; Jt>3.

!252. a) 0 < x < 0 , 5 ; x > l ; b) 0 < x < - ~ ; j t > 1. 1253. a) J t < l ; x>3; b) x < 1; J t > 5 . 1254. a) x < 1,5; x > 4 ; b) x < 4 ; J t > 5 . 1255. a) x<4; b) x < - l . 1256. a) 0 s ^ x ^ 2 ; b) - 5 < 2 . 1257. a) J t < 0 ; b) x < l . 1258. a) 1 C x C l o g 3 19; b) 0 < x < I o g 2 9 . 1259. a) I; b) I . 1260. a) j t < < I ; b) x > l . 1261. a ) x > - 5 ; b) x < 3 . 1262. a) l < J t < 6 ; b) 2 < x < 4 . 1263. a) J t < 2 ; x > 7 ; b) x < 2 ; x > 4 . 1264. a) J t < l ; x > 2 ; b) 2 < x < 3 . 1265. a) / ~ 2 < ^ 2 ; b) I < x ^ 2 . 1266. a) J t > 2 ; b) x > 0 . 1267. a) 2 , 5 < <x<3; b) 3,5<x<4,5. 1268. ) 0<<1; l<x<2; b) l<x;<2. 1269. a) 3 < x < 4 ; x > 5 ; b) 2 < j t < 4 . 1270. a) x > I; b) JC>1. 1271. a) x > l ; b) x > l . 1272. a) Nesutampa; b) nesutampa. 1273. a) 3; 4; b) 3; 4; 5. 1274. a) - 2 < x < 0 ; b) 0 s C x < 2 . 1275. ) < ^ 2 ; 3 ^ x < 4 ; b) ] / ~ 5 < < x ^ 3 ; 4s^x<5.

VIII

SKYRIUS

1276. a) J t < 0 ; 0 < x < 3 ; x > 3 ; b) x < 3 ; - 3 < x < 0 ; x > 0 . 1277. a) x < < ~ 3 ; ^ ; b) ^ ^ . 1278. A) A < 0 ; X > 3 ; b) x < 2 ; x>0. 279. a) x < 0 ; A > 3 ; b) 0 < A < 2 . 1280. a) 3 < A < 4 ; A > 4 ; b) 5 < x < 6 ; x > 6 . 1281. ) 0 < < 1 ; l < x < 3 ; b) 0 < x < l ; I < x < 5 . 1282. a) 0 < x < l ; i < x < 3 ; b) 0 < A < 1 ; l < x < 4 . 1283. a) 2 < x < 1; 1 < A < 1 ; 1< < a ^ 2 ; b) 3 < 2 ; 2 < J t < 2 ; 2 < x ^ 3 . 1284. a) 3 < J t < 0 ; 1< < x < 3 ; b) _ 2 < J t < I; 0 < A < 2 . 1285. a) x < - 2 ; A > 3 ; b) A < 3 ; A > 4 . 1286. a) A ^ 0 , 5 ; x > 2 ; b) 1; x ^ 0 , 8 . 1287. a) 1 < A < 3 ; b) 3 < x < 2 . '288. a) x > 5 ; b) l < x < 3 ; x > 4 . 1289. a) l < x < 5 ; 5<x^6; b) x < 0 ; 0 < x < 5 . 1290. a) 2 < x < 0 ; 0 < x < 3 ; b) 2 < x < 3 ; 3 < x < 7 . !291. a) l < x < 0 ; 0 < x ^ 5 ; b) - l < x < 2 ; 2 < x ^ 3 . 1292. a) x < 2 ; : 2 < < 3 ; A > 5 ; b) 3 < x < 2 ; 3 < x < 4 . 1293. a) x < 2 ; 2 < x ^ 3 ; x > 5 ; b) x < 2 ; 2 < x < ^ 3 ; x > 4 . 1294. a) x < l ; 3 < A < 5 ; x > 5 ; b) < 1 ; l < x < 4 ; x > 7 . 1295. a) 2 < x < 3 ; 3 < x < 5 ; b) 3 < x < 4 ; 4 < x < 8 . 1296. a) 1 < < x < 0 ; 0 < x < 3 ; x > 3 ; b) l < x < 2 ; . 2 < x < 7 . 1297. a) 2 < x < 3 ; 3< < x < 5 ; 5 < x ^ 7 ; b) 1 < < 2 ; 2 < x < 5 ; 5 < ^ 1 0 . 1298. a) - 1 < A < 0 ; 0 < x < 3 ; 3 < A ^ 9 ; 3 < X ^ 9 ; b) 4 < A < 5 ; 5 < A < 7 ; 7 < A < 1 2 . 1299. a) b) Jts^l; x ^ 5 . 1300. a) x s g l ; x ^ 7 ; b) 2 ^ x s ^ 7 . 1301. a) x > l ; h) x < l . 1302. a) x > 2 ; b) x < 1. 1303. a) x<^0; x > l ; b) x ^ 0 , 5 ; X ^ 1. 304. a) x < 0 ; x > 0 , 5 ; b) x < l ; x > 2 . 1305. a) x < - l ; ^ 4 ; b) x s ^ 1,5; >2. 1306. a) x < - l ; x>); b) <x^7. 1307. a) x > 0 , 5 ; b) x > - 0 , 2 5 .

1308. ) '>1,5; b) > 3 . 1309. ) 1310. a) 3 ^ x s C 3 ; * = 4; b) b) ^ ^ ; x = 5. 1312. a) x = 5; = 2; b) : = 2. 1314. a) x ^ 1315. a) 6: 2 -6:+1; b) 12;*-4:1. 1317. a) 2jc1; b) 2 * - 4 . 1318. ) :2;
32 a>

= 2; b) x=6. x=7. 1311. a) O^JC^S; x = 8; b) = 7. 1313. a) 2; =3; b) *2; = 3. 1316. a) : 2 -1; b) 3x?~ i b) :2. 1319. ) 24:2; b) 81 v-

; b) W ? ' b) T W 1 3 2 K a) ( (^TF 20 12 : 12: 1322. a) (5_|_2)2 ; b ) (:+2)2 ' 1 3 2 3 ' a ) (* 2 +2) 2 ; b ) (: 2 -3) 2 1 2 ( * - 1) 8( 1) 1 3 2 4 .a) 2 \ b.) (jgg2JC+2)2 1 3 2 5 ' a ) - 2 s i n 2 x > b ) 2 sin2x ( j c 2_2x+3) 1326. a) sin 2:; b) sin 2:. 1327. ) 12 cos2 sin \ b) 12 sin2 cos , 1328. a) 3 cos ; b) 3 sin :. 1329. a) 4 sin 2:; b) 4 sin 2:. 1330. a) 3 cos ; b) :. 1331. ) 2 sin 2:; b) 2 sin 2:. 1332. ) 0,5 ctg :; b) 0,5 tg .

1333. ) 2 c t g , ; b) - 2 t g * . 1334. a) -4 b)
8 s{n2x

^ i -

b)

- ^

. 1335. a)

. 1336. a) - 2 sin 2:; b) 2 sin 2:. 1337. ) 2 cos 2:; b) 2 cos 2.

; b) 1340 4 c o s 4 j ^ ; ) 6 cos 6. ^ l c ' 9 ) 0; ) > A x 1342 > A x > b) A x ' 1343 ) 4 s i n ^ 2 [ 2 cte X 1 1 b) 4 sin 2. 1344. a) ; b) . 1345. ) ; b) j . 2 cos2 2 sin2

A x

1346. a

2{: ) b

, , 2 tg : -ctS 2 ^ 2 ) ^ . 1347. ) - . ; b) sin2 - cos2

" . 1348. a ) - 2 s i n 2 * ; 3 t cr2 b) - f . OS J O C

b) 2 cos 2:. 1349. ) 3 cos :; b) - 3 sin :. 1350. ) 1363. 1366. 1370. x>3; :>3;
2

3 cte-2 siri J C

) 3; 4; b) 1; 5. 1364. ) - 0 , 5 ; 3; b) - y ; 4. 1365. ) 1; 4; b) 4; 9. ) 5; b) 3. 1367. ) 5; b) 4. 1368. ) 1; b) 5. 1369. ) 2; b) L ) 1; 2; b) 0; 1. 1371. ) 0; 0,5; b) 0,5; 1. 1372. ) , < 2 ; b) 2 < x < 3 . 1373. ) * < 1 ; :>3; b) 1 < : < 3 . 1374. ) :< 0,5; b) - 0 , 5 < x < 3 . 1375. ) 0 < : < 0 , 5 ; b) 0 < * < 1. 1376. ) 2 < : < 3 ; 4 b) 3 < * < 5 . 1377: a) 1,5; b) - 1378. ) :>1; b) :>3. 1379. ) :<0; x > 0 , 5 ; b) * < 0 , 5 ; x>\. 1380. ) :<0; x>\; b) 1 < : < 2 . 1381. ) :>0,5; b) * > 1 . 1382. ) :>3; b) * > 5 , 1383. a) * > 8 ; b) x>7. 1384. a) * > 5 ; b) 2 < x < 3 . 1385. ) :>12; b) - 2 < : < 3 . 1386. ) :>4; b) x>7. -J+nk; 1387. a) nk; b) ~ +rtk; nk, +2nk\ b) - | + * ; ( - 1 )k^+nk. b) ~ + - y nk. 1388a) nk\

1389, a) ~ nk\

1399. a) 6;

b) - 4 . 1400, a) 7; b) 6. 1401. a) y = ex\ b) y**x+\. 1402. a) / = 3 1 * + 3 ; b) y== I r - * In 2. 1403. a) y = 0 , 5 ( * + 1 ) ; b) y = x 1. 1404. a) (1; 0 ) ; b) (2;
5).

1405. a)

(0;

1); b) (1; 2 ) ;

(0;

1).

1406. a)

(0,5;

In 2 ) ;

b)

( y

; -In 3 ) . (1;

j407. a) y = 2 * 4 ; b) y = 3*3. 1408. a) i/ = 3 * + l ; b) y = 2 * + 1 . 1409. a) 0); (1; 4 ) ; b)

( - 1 ; 2 ) . 1410. a) Didja intervale (2; oo), maja

Intervale (oo ; 2 ) ; b) didja intervale (2; oo), maja intervale (oo; 2 ) . 1411. a) Didja intervaluose ( oo; 2) ir (3; oo), maja intervale (2; 3 ) ; b) didja intervaluose ( oo; 1) ir (4; oo), maja intervale (1; 4 ) . 1412. a) Didja intervale (2; 3), maja intervaluose (oo; 2) ir (3;, oo); b) didja intervale (2; 3), maja intervaluose (oo; 2) ir (3; oo). !413. y .oo; valuose Ir ( 2j 0) dja u) ir a) ; y j Didja ; b) y ; 1 ), intervaluose didja 1414. a) ir ( ; oo.; Didja intervale
00

j oo;

ir y ;

(2; j jr

oo), maja (1; y

intervale in-

intervaluose

oo), maja J , maja

tervale ^

2 j , maja intervaluose inter0) Diir inoo), ( oo; Didja (0; oo) (oo; (3; intervaluose didja ( 1;

ir (2; oci) j b) didja intervale ) 1415. a)

( 2; Didja 1); b)

( oo; 2) ir

(1; oo), maja intervaluose intervaluose (3; 00). ( oo; a) ir 2) Didja (2; 3);

(oo; 1) ir (0; ir (0; 2), maja (0;

intervaluose (2; 0)

(2; oo), maja intervaluose

( oo; 2) ir (0; 2). 1416. a) intervaluose 2) ir (3; (0;

(2; oc); b) didja intervaluose (oo; 3) ir (0; 3), maja intervaluose 1417 0) intervaluose b) didja (1; 5 ) . (0; 2) tervaluose 0) ir (-oo, intervaluose Didja oo); b) ir 1) ir (5;

oo), maja

maja intervaluose ;{ oo; 0) intenale ja maja ir

(<; 0) ir

1418. a) ir ( ( 5 ; (0; 2)

intervaluose didja

(2; 5), maja intervaluose (2; 6), maja (0; 2). (4; oo), maja intervaluose intervale

intervaluose (2; oo), mair

intervaluose Didja

(6; oo). 1419. a) (oo; 5)

(0; 4 ) ; b)

didja intervale

intervale

1420. a)

intervaluose

(5; 1,5)

ir (1,5; 0 ) ; b)

didja intervaluose

4} ir ( i ; oo), maja intervaluose (4; 1,5) ir (1,5; 1). 1421. a) Didja intervale ( y ; oo j , maja intervale ^ 0; y j ; b) ^didja intervale (0; (e - 0 5 ; oo), maja e)y maja intervale (e; oo). 1422. a) Didja intervale inter-

vale (0; e-{i>u)\ b) didja intervale (0; e 0 - 5 ), maja intervale (e0*5; oo). 1423. a) D i t l t j j intervaluose (oo; 2) ir (0; oo), maja intervale (2; 0 ) ; b) didja intervale (0; 2), maja intervaluose (oo; 0) ir (2; oo). 1424. a) Didja intervale (3; oo), maja intervale (oo; 3 ) ; b) didja intervale (, 3), maja intervale (3; oo). 1425. a) Didja intervale (e ' ; oo),maja intervale (0;
j

-X

-1
'

); b)

didja intervale

(e

; oo),

maja intervale (0; e ) 1426. a) Didja intervale (3; oo), maja intervale ( oo; 2); b) didja intervale (5; oo), maja intervale (oo; ]). 1427. a) Didja intervale (1; 3,5), maja intervale (3,5; 6 ) ; . b) didja

intervale ( I ; 2,5), maja im:rvale (2,5; 4). 1428. a) Didja intervale (7; oo), maja intervale (<>; 0 ) ; b) didja intervale (0; oo), maja intervale ( _ o o ; - 6 ) . 1429. a) /ml = / ( 3 ) = - 4 ; b) /min = /( 1 ) = - 4 . 1430. a) /max =
= / ( 2 ) = 4 ; b)/max = / ( 3 ) = 9 . 1431. a) /max = / ( - 1 ) = 4 ; /m, = / ( 2 ) =

b)

/max = /(2) = 8 ;

Zmin = Z(I) = 1,5.

1436.

a)

Zmax = Z ( O ) = O ;
= =

b ) Zmax = Z(O) = I n 4. 1 4 3 7 . a ) / m a x = / ( 2 ) = 0 ; = = = = / ( l ) = e - ' ; b) Zmas = Z ( I ) = /(e0'5) = /(-1) = 2e. 12; - j

b) / m a x = / ( l ) = I n 4. 1 4 3 8 . a ) /ml
i n

. 1439. a) Z m l;

= / ( e "

) = - - 3 ; b) 18;

; b)

m i n

1463.
b)

a)

max/=/(2) =
- 4 . 1465. 18;

min/=/(0) = a)

max/ =
min/= max/ =

min/=/(3) =

m a x / = /(3) = -18.

/ ( - 3 ) = - 1 8 ;

max/ = / ( - 3 ) =

min/=/(3) =

1476.

a)

= / ( y )

=1;

min / = / ( 0 ) = / ( ) = 1; 1477. max


/ = / " (JX)

b)

m a x / = / ( 0 ) = /(jt) = 1;

min/=/ ( - J ) = _ .
min / = / ( ) = 0 ; 1478. = /(0) = 1; a) b)

a) =2;

max/=/(

) =/ ( -|

=2;

m i n / = / ( y ) = /
min/

(yji]=0.
b) max/= = ; = ; . 60; =

max/=/( min/ = / ( b) )

) =1; =0. max/=/ 1481.

= /(0)=0;

a)

max/ = / ( y )

min / = / ( 0 ) = / ( ) = 0 ;

[ 9

\ ~ n j = ^;

min/=/(0)

= / ( i t ) = 0 . 1483. a) 6; 6; b) 5; 5. 1484. a) 0,5; 5,5; b) y ; b) 100 ; cm 2 ;

1,5; 1,5. 1485. )

. 1486. ) 20 " 2 X 2 0 2 ~ ; b) 1488. ) 2 2 cm; b) 4 . 1491. a) = 3; b) = - 1 . b) 4 .


b)

1487. )

b) 2 0 X 4 0 . ;

1489. ) 1492. a)

b) 80 . 1490. ) = = 0,5; 1495. ) b) = 0,5.


b) 4

b) = 1 . ) 20 cm;
4

1493.

1494. ^

) -

4;

b)^.

4 R]

R 1496. )

3/? 3 ;