Está en la página 1de 1

RECIBE, OH DIOS ETERNO

T: Anónimo - M: Popular Francés D A7 Bm Em G Bm A7 A7 ,j D j j œ œ œ œ œ œ

## 6 j & 8œ
1. Re 2. Oh 3. El 4. Los
7
(Para los niños)

j œ œ œ œj œ™

j œ œj œ œj œ™ œ œ

- ci - be,_oh Dios e - ter - no, la Hos tia_in - ma - cu - la - da, que lue - go_a Ti_in - moDios, que re - for - mas - te la_hu - ma - ni - dad ca - í - da, con - fun - de nues - tra vi - no de la u - va y_el tri - go_en blan - co gra - no son fru - tos de las jue - gos y_el es - tu - dio
Em D A D

de

to - do nues - tro
A7

dí D

a, son - ri - sas y_a - le A7

# &#

Bm

j j j j j j j œ œ œ œ œ œ œ™ œj ‰ œj œ œ œ œ œ™ œ œj œ œ œ œ œ™
Con e - lla te pe - di - mos que_a - cep - tes nues - tros lo mis - mo que se mez - cla en es - ta_o- fren - da es - fuer - zos y tra - ba - jos, que_en Cris - to se_a - gi Hoy nues - tra vi - da_en - te - ra
A7 D

la - da va_a ser en es - te_al - tar. vi - da con tu di - vi - ni - dad; ma - nos, son hi - jos del do - lor: grí - as tra - e - mos a tu_al - tar.
13

go - zo - sos te_o - fre
G A7

# & # Ϫ
do pu gan ce -

D

D7

œ
nes, ra, tan mos,
D7

j œ
son el y

G

œ

j œ œ

œ J

œ

j œ œ
-

Bm

j œ

œ

j œ œ
de

j œ

fie - les co - ra - zo a - gua que_es fi - gu por su me - dio_al - can

nes ra zan mos
G

so - lo_han de_a que_a Ti de nues - tra_hu - ma - ni va - lor de Re - den ser
A7

sin - ce - ros pro - me - te

bue - nos
D

ver -

17

# & # Ϫ
mar; dad, ción, dad,

D

œ

j œ œ
son el y

G

j œ œ

A7

D

œ J

œ

j œ œ

Bm

j œ œ

j œ œ
de

j œ œ™
ver - dad.

j ‰ œ

fie - les co - ra - zo - nes que_a Ti so - lo_han de_a - mar. a - gua que_es fi - gu - ra de nues-tra_hu- ma - ni - dad. por su me - dio_al - can - zan va - lor de Re - den - ción. mos ser bue - nos

sin - ce - ros pro - me - te