Está en la página 1de 4

Un sarao de la chacona

Soprano

® º º
1

º X
de

º º X
la cha - co -

X
na

® X
se

º º X
hi - zo_el mes hi - zo_el mes

Juan Arañés (s. XVII)

º º º º º º º º

X X

º º

Un Alto

sa - rao

de

las

ro

-

sas,

® º º 8® º º Un sa "® º º
Un Un

º X º X º X
de - rao de

sa - rao

Tenor

º º X la cha - co º º X
la

X
na

® X ® X ® X
se se se

º º X º º X º º X

X X

de

las

ro

X X

-

sas,

º º

Bajo

º º X

cha - co

-

na

hi - zo_el mes

de

las

ro

-

sas,

sa - rao

de

la

cha - co

-

na

hi - zo_el mes

de

las

ro

-

sas,

® º º
7

º X
mi - lla -

º º X
res de

X X
- sas

® X
y

º º X
la fa - ma la

º º
lo

X X X X X X
- na,

º
na.

® º º
A la

Hu - vo

co - sas

pre - go -

® º º
Hu - vo

º X
mi - lla -

8® º º º X Hu - vo mi - lla º º º X "®
Hu - vo mi - lla

º º X res de co º º X
res

® X ® X ® X
y y y

º º X º º X º º X

º º
lo

º
na.

® º º ® º º ® º º
A A A la

X X

fa - ma

pre - go -

º º
lo

º º

º º X
de

de

co - sas

la

fa - ma

º º

pre - go -

na.

la

-

res

co - sas

la

fa - ma

lo

pre - go -

na.

la

º º º
14

º X º X º X º X
- di - ta

º X
bo - na,

® º º
vi - da,

º º  º º X
vá - mo - nos a

® º º
vi da, -

vi - da

vi - di - ta

Cha - co - na,

º º º 8º º º vi - da vi º º º "
vi - da vi - da

º X
bo - na,

® º º ® º º ® º º
vi - da, vi - da,

vi - di - ta

º X º X

º º  º º X vá - mo - nos a Cha - co º º  º º X
vá - mo - nos

® º ® º
vi vi -


da

X X



bo - na,

º º  º º X
a a

Cha - co - na,

® º º
vi da, -

da

vi - di - ta

bo - na,

vi - da,

vá - mo - nos

Cha - co - na,

-1Ars Mvsica. 1999

la vi .zo_un bra .vo sa .nos Cha . Dan .zo_un bra . vá .da º X º X º X º X º X bo . Por .- co - na.ça .ça .co " º º  º º X vá .nos º X a Cha .rao.mo .que Cha .co .nos a ® º ® º vi vi -  º º º da º X º X º X a a a Cha Cha - X co º na.ça .dán hi .da.mo . º º  º º X 29 X X .vo sa .ta bo . Cha - co - na. ® º º vi .di .nos a Cha .que º X 36 º º X só_Al . ® º º ® º º ® º º A A A la º º º vi .dán ® X ® X ® X se se se º X º X º X hi hi hi - º º X º º X hi .mo .ron - -2Ars Mvsica. Por . ® º º ® º º ® º º Por .ta º X º X co - na. º º º º X vá . la vi .rao. ® º º A la º º º vi .na.nos a Cha - 21 X co - º na.da. - da vá .mo .mo .dán X X X X ® X se º º X º º X º º X º º X º º º º º º º º X X X X ® º º ® º º ® º º ® º º º X hi - se ca hi .nos a Cha .da vi .ma .ta bo . ® º º vi da. º º º vá .na.da vi . X X º º º º º º º º vi .ron só_Al . º º  º º X vá .mo .zo_un bra . vi .ma .mo .mo .na.mo .nos a Cha Cha - X co º na.ron - só_Al .na.di .nos a vá .vo sa .ta º º º º X 8º º º º X "º º º º X vá . Dan . vi .zo_un bra .ma .na.ça .nos a vá .mo . Dan .da. vi .ron º X 8º X se ca º X " se ca se ca - º º X só_Al . ® º º ® º º ® º º vi .dán hi .nos a Cha .que vá . ® º º Por .ma .na.na.di .na. Dan .di .da º X bo .mo .co X 8 º º  º º vá .nos co - na.- X co - º na.mo .rao.nos X X º º .vo sa .co . 1999 . ® º º vi da.rao.que X X  º º º º º º vá .da.

lán.na cu .tos los º º de X X X X X ® X Un º º º sue . 1999 .ma º º X º º X º º X lo lo lo X X º º pre X X go º na.ca .fe - con .ca .lo_un a .lán.fe - ® º º ® º º ® º º ® º º º º X un X gui - X ne - º o o con . Un sue .lo_un a .gro de don Bel - X trán 50 ® º º y_u .bo .ma lo fa . y_a .ma - ço - na.ça . Un sue .ron º º X un gui X - ne - o y_u .lo_un a .fe - con .ma X X X - X ço º na.bo .ña - º º X da de_Or . fa .na - o los nie .bo .ma pre - go - na. ® º º ® º º ® º º y y y la la y_a .ma X pre - X go - º na. ® º º y la º º X fa .bo .ma ço - na.tos º º Mi .gro de don Bel - jas de_A .men . º º X X 8º º "º º X jas de_A .ña - da de_Or .tos de Mi . la fa .gro de º X don Bel - jas de_A .lán. -3Ars Mvsica. º º de º º º º º º de º X º X - jas de_A .ña º º X da de_Or .na - o los nie .lo_un a .ca .ca .ma X - go - na.men .ron un gui - ne - o ® º º ® º º 8® º º "® º º 57 º X º X º X º X º º º º X - X ço - º na.ña - da de_Or .tos Mi .ça .na º X cu .gro º X don Bel X X nie . º º X 43 X o ® X y º º X los nie .na Mi .fe X - º º X º º X un X gui X ne º - º X º X º º X º º X X X o o o con .ça .na - X o ® X ® X ® X y y y º º X º º X º º X º º de ® X ® X ® X Un º º º sue .men .lán. y_a .ron X X X º º o y_u .men .na cu .ron X 8 X " X trán trán trán ® º º ® º º ® º º y_u . X pre X X º º y_a .ça .na º X cu .

na.ta bo .nos vá . vá .co .na.mo . ® º º ® º º ® º º vi .mo .mo .mo .na. 8® º º vi .da.nos Cha - co - na.di .co º º  º º X vá .da vi . vá .nos a X X .mo . A la vi .da.nos Cha .co º º º º  º º X "® vi .co .da vi .na.da º X bo .di . º º  º º X a a Cha .co . ® º º vi . vi .na.ta º X º X º º  º º X vá .ta bo .nos a Cha .na. vi . vi da.da.na.da º X bo . vi .da.mo .  º º º º X vá . º º º vá .da.da.nos º X º X º X aa a X co º na.da.di .na. la vi . º º  º º X vá . 1999 . -4- da vá . ® º º ® º º ® º º A A A la º º º vi .nos a X X . Cha . - da º º º º X a a Cha - co - na.ta Cha . vá . la vi .nos Cha - co - na.ta bo .nos º X aCha - X co - º na.na.co . ® º º 8® º º "® º º A A A la º º º vi . ® º º 64 º º º vi . º º º º º º vi .na.na.nos a Cha - X co - º na.co º º  º º X ® º ® º vi vi -  º º º da X X  º º º º º º vá .mo .na.mo .di .mo .mo . Cha .nos Cha - co - na.mo .nos a Cha . vi .ta bo . vá . ® º º 71 º º º º X vá . ® º º vi .ta ® º 8 ® º vi vi -  º º º º X da X co º na. ® º º A la º º º vi . vá .da vi .nos a Cha .mo .da º X º X º X º X º X bo .na. ® º º vi da.mo .da vi .nos a º º  º º X vá .mo . Cha X X º º .nos a Cha X X º º º º º º º º vi .di .da º X º X º X º X º X bo .da. la vi .di .mo .na.di . ® º º 79 º º  º º X vá .na. Ars Mvsica.mo .ta º X º X "® º º vi da. ® º º vi da.co .nos X X la vi .di .na.

Intereses relacionados