Está en la página 1de 20

BI TP: Hc phn K thut Anten

Bi 1: Mt anten c TH c biu din bng biu thc sau:


f(, ) = const. sin2
o o
(0 90 , 0 360 )
V th TH trong h to Cc v cc. Xc nh rng bp sng chnh
TH theo mc khng v mc na cng sut.
Bi 2: Mt anten c tr pht x l
50
v hiu sut l 25%. Xc nh tr tiu
hao
th
R
v tr hot
A
R
ca anten. Vi iu kin cc tr ny u tnh ti cng
mt thit din ca anten.
Bi 3: Mt anten pht c cng sut bc x
P 100W


, h s khuch i ca
anten
G 10
. Hy xc nh:
a. Cng sut bc x ng hng tng ng, tnh theo W, dBW, dBm.
b. Mt cng sut ti im cch anten 10km.
c. Mt cng sut cng ti im nhng anten l v hng.
Bi 4: Mt anten pht c tr bc x
R 72 ,


tr khng tn hao ca anten
th
R 8 ,
h s nh hng ca anten
D 20,
v cng sut my pht t vo anten
A
P 100W.
Hy xc nh:
a. Hiu sut ca anten.
b. H s khuch i (dB) ca anten.
c. Cng sut bc x, tnh theo W, dBW, dBm
d. Cng sut bc x ng hng tng ng EIRP, tnh theo W, dBW,
dBm
Bi 5: Xc nh chiu di hiu dng ca anten thu, bit rng ti im thu c bin
cng in trng 25mv/m v anten c kch thch mt sut in ng
bng 125mv.
Bi 6: Anten nh hng c tr bc x 50m; dng trn n bng 1 ampe, nu
thay bng anten v hng c ng trn n bng 2 ampe th tr bc x ca anten
v hng phi bng bao nhiu trng hng cc i khng i. Bit h s
nh hng ca anten nh hng bng 50.
Bi 7: Anten c tr bc x bng 25 m , dng trn n l 1 ampe. Xc nh h s
nh hng ca anten . Bit rng khi thay n bng anten v hng c cng
sut 200w th trng hng cc i khng i ?
Bi 8: Anten thu khng tn hao c h s nh hng bng 50 lm vic tn s
300 MHz. Tnh cng sut anten cp cho my thu, bit bin cng in
trng ti im thu bng 0,1

mv/m.
Bi 9: Hy xc nh:
a. Cng sut my thu nhn c (W)
b. Cng sut my thu nhn c (dBm)
Trong trng hp mt dng cng sut ti im thu l
2
W
10
m

v anten
thu c din tch hiu dng l
2
0, 2m .
Bi 10: Hy xc nh:
c. Cng sut my thu nhn c (W)
d. Cng sut my thu nhn c (dBm)
Cho bit bin cng in trng ca sng ti ti im thu l
E 5 v / m
v anten thu c din tch hiu dng l
2
0, 2m .
Bi 11: Bin cng in trng ca mt anten v hng c cho bng
biu thc
E 10I / r
; I l bin dng (A), r l khong cch (m). Tnh tr
pht x ca anten .
Bi 12: T L thuyt trng in t ta bit trng bc x ca lng cc in
(dipole in) vng xa c chiu di l c tnh theo cng thc:

jkr m
60 I l
E( ) j sin .e
r

l gc gia hng kho st v trc ca lng cc in.


- Vit biu thc TH ca lng cc in?
- V th TH trong to Cc v cc. Xc nh rng bp sng
chnh mc na cng sut?
Bi 13: T L thuyt trng in t ta bit trng bc x ca lng cc in (
vng xa) c chiu di l c tnh theo cng thc:

jkr m
60 I l
E( ) j sin .e
r

l gc gia hng kho st v trc ca lng cc in.


Tm biu thc tnh cng sut bc x v tr bc x ca lng cc in .
Bi 14: T L thuyt trng in t ta bit trng bc x ca lng cc in (
vng xa) c chiu di l c tnh theo cng thc:

jkr m
60 I l
E( ) sin .e
r

l gc gia hng kho st v trc ca lng cc in.


Tnh h s nh hng ca lng cc in theo cc hng to vi trc ca n
cc gc: 30 ; 60 ; 90 .
Bi 15: Xc nh h s nh hng cc i ca anten c F(,) = sin
2
. N ln
hn h s nh hng ca anten c F(,) = sin bao nhiu ln?
Bi 16: Anten dy c di hiu dng 1m lm vic tn s 10MHz. Xc nh
sc in ng cm ng trn anten. Bit cng in trng ca sng do i
pht truyn ti c tr s 5.10
-3
v/m, hng ca vc t E
r
lp vi trc ca anten gc
: 0 ; 30 ; 60 ; 90.
Bi 17: Anten thu khng tn hao c h s nh hng bng 50 lm vic tn s
300 MHz. Tnh cng sut anten cp cho my thu, bit bin cng in
trng ti im thu bng 0,1

mv/m v anten c phi hp tr khng vi my
thu.
Bi 18: Anten dy c phn b dng nh hnh v.
Hy xc nh chiu di hiu dng v tr bc x ca anten. Cho bit bc sng
cng tc
300m.
L=10m
I
m
=1A
Bi 19: Anten dy c phn b dng
b
I(z) I cos(kz)
, gc to t ti tm ca
anten. Xc nh chiu di hiu dng ca anten . Cho bit anten c chiu di
1m, pht x sng
3m.
Bi 20: c trng hng chun ho ca anten c biu din bi cng thc:

F( , ) sin sin
c trng hng ch tn ti trong vng
0 , 0
v bng khng
ngoi vng . Hy tnh h s nh hng ca anten.
Bi 21: Anten c c trng hng dng hnh nn c biu din bi cng thc:
o o
o o
o o
1 0 45
F( , ) 0 360
0 45 180


' )
<


c trng hng khng ph thuc vo gc

(a) Hy tnh h s nh hng ca anten.


(b) Tnh tr pht x ca anten, nu ti khong cch 50m theo hng bc x cc
i o c cng in trng vi bin
m
E 5V/ m
. Cho bit bin
dng ti li vo anten l 2 A.
Bi 22: Anten ca mt i ra a c c trng hng chun ho theo cng sut
c biu din bi cng thc:
o o
2 o o o o
o o
1 0 20
F ( , ) 0, 342csc( ) 20 60 0 360
0 60 180
<


' )

< <


Hy tnh h s nh hng ca anten.
Bi 23: Hai sng phng vung gc vi nhau, cng tn s v cng truyn theo
hng dng ca trc z c biu din bng cc biu thc sau:

x o mx x
E x E cos(wt kz ) +
r
r

y o my y
E y E cos(wt kz ) +
r
r
Trng tng hp ca hai sng trn c phn cc g (tuyn tnh, trn, elp), chiu
quay (quay phi, quay tri) khi:
(a) mx my y x
E E , 0
(b) mx my y x
E E ,
(c) mx my y x
E E , / 2
(d) mx my y x
E E , / 2
(e) mx my y x
E E , / 4
(f) mx my y x
E E , / 4
Bi 24: Mt sng phng tn s 300MHz, truyn theo hng trc x theo hng x
m, vi in trng c biu din bi cng thc:
( )
jkx
w o o o
E E jy 3z e +
r
r r
v n cm ng ln anten chn t t gc to m trng pht x v pha
sng ti (theo hng dng ca trc x) c ch ra bi:
( )
jkx
a a o o
e
E E y 2z
x

+
r
r r
E
o
v E
a
l mt s thc. Hy xc nh:
(a) Sng ti c phn cc g, chiu quay ca sng nu c. Gii thch?
(b) Anten c phn cc g, chiu quay ca sng nu c. Gii thch?
(c) H s suy gim phn cc (Hiu sut phn cc) (PLF).
Bi 25: Mt sng phng ng nht truyn theo hng trc z theo hng z m,
vi in trng c biu din bi cng thc:
( )
jkz
w o o oo
E E x jy e +
r
r r
v n cm ng ln anten thu t gc to m trng pht x v pha sng ti
(theo hng dng ca trc z) c ch ra bi:
Sng
ti
Ante
n
x
z
y
( )
jkz
a a o oo
e
E E x 2y
z

+
r
r r
E
o
v E
a
l mt s thc. Hy xc nh:
(a) Sng ti c phn cc g, chiu quay ca sng nu c. Gii thch?
(b) Anten c phn cc g, chiu quay ca sng nu c. Gii thch?
(c) H s suy gim phn cc (PLF).
Bi 26: Mt sng phng ng nht truyn theo hng trc z theo hng z m,
vi in trng c biu din bi cng thc:
( )
jkz
w o o oo
E E x jy e +
r
r r
v n cm ng ln anten thu t gc to m trng pht x v pha sng ti
(theo hng dng ca trc z) c ch ra bi:
( )
jkz
a a o oo
e
E E x jy
z


r
r r
E
o
v E
a
l mt s thc. Hy xc nh:
(a) Sng ti c phn cc g, chiu quay ca sng nu c. Gii thch?
(b) Anten c phn cc g, chiu quay ca sng nu c. Gii thch?
(c) H s suy gim phn cc (PLF).
Bi 27: Chn t na sng cng hng khng tn hao, c h s nh hng 1,64,
c tr khng vo 73 v c ni vi my thu c tr vo 50 qua ng
truyn khng tn hao c tr khng sng 50 . Sng c phn cc tng t nh
anten, ti im t anten vi mt cng sut
2
W
5
m

tn s 10 MHz. Tm
cng sut my thu nhn c. Gi s mi trng truyn sng l khng gian t
do.
Bi 28: Mt h thng thng tin hot ng tn s 100 MHz, s dng hai chn
t ng nht na sng, phn cc ng, cng hng, v cc chn t l khng tn
hao lm anten pht, thu t cch nhau 10 km. m bo cho tn hiu c tch
sng bi my thu, mc cng sut u vo my thu t nht l
0,1 W
. Mi anten
c ni vi my pht v my thu bi ng truyn khng tn hao c tr khng
sng l 50. Gi s cc anten l ng phn cc v c t hng pht x
cc i ca anten ny l hng thu cc i ca anten kia. Xc nh cng sut ti
thiu to ra bi my pht tn hiu s c tch sng my thu. Cho bit chn
t na sng c h s nh hng 1,64, tr vo l 73 .
Bi 29: V phn b dng in trn cc chn t i xng c chiu di
l / 2
,
4 / 3
,

,
2 / 3
,
2
.
Bi 30: V phn b dng trn chn t i xng c chiu di
l
, hng bc x
cc i, hng khng bc x, mt phng E, mt phng H ca chn t , hng
ca vc t
E

khi hng bc x vung gc vi chn t. Tr pht x


? R
b

Bi 31: Anten chn t i xng di 0,5m, c dng ti li vo bng 1ampe, lm


vic tn s 300 MHz. Xc nh bin cng in trng, t trng v
mt cng sut trung bnh do chn t to ra ti im cch n 10km theo hng
to vi trc chn t 60 .
Bi 32: Chn t i xng di
l 0, 75m
. c kch thch bng dng c bin
ti li vo l
1 A
, tn s
300MHz
.
- V phn b dng in trn chn t.
- Hng bc x cc i, hng khng bc x ca chn t .
- Hng ca vc t
E

khi hng bc x vung gc vi chn t.


- Tnh bin cng in trng im P thuc mt phng xch o
(mt phng H) v cch chn t mt khong
m 1000
.
Bi 33: Chn t i xng di l 1m . c kch thch bng dng in c bin
dng ti im bng l
1 A
, tn s
300MHz
.
- V phn b dng in trn chn t.
- Hng bc x cc i, hng khng bc x ca chn t .
- Hng ca vc t E

khi hng bc x vung gc vi chn t .


- Tnh bin cng in trng im P thuc mt phng xch o
(mt phng H) v cch chn t mt khong
km 10
.
- Tm h s nh hng cc i v tm chiu di hiu dng ca chn t .
Bit

200 R
b .
Bi 34: Xc nh din tch hiu dng ca chn t i xng khng tn hao c
chiu di


84 , 185 R ,
4
3
l 2
. N ln hn trng hp chn t na sng bao
nhiu ln.
Bi 35: Bng tng hp trng chng minh rng trng bc x ca 2 chn t na
sng t k nhau tng ng trng bc x ca chn t c sng. Bit dng
im bng ca chng nh nhau.
Bi 36: V phn b dng trn chn t i xng l = 6/5 .Tm chn t c di
ngn hn nhng to trng hng cc i nh nhau. Bit dng im bng
khng i.
Bi 37: Chn t i xng t nm ngang vi cao h trn mt t dng
thng tin bng sng phn x t tng in li sng 25 mt . Theo iu kin
truyn sng hng thu - pht tt nht to vi mt t gc 30 . Xc nh cao
t anten. Xem t dn l tng.
Bi 38: Tnh sc in ng cm ng trn anten l chn t i xng di 0,75m.
Bit sng ti c vc t cng in trng song song vi trc anten v c bin
0,1mV/m, tn s bng 300MHz. Sc in ng cm ng trn anten s c gi
tr th no nu trc chn t b quay i mt gc bng 30 , 60 v 90 v
vn vung gc vi hng sng ti?
Bi 39: C hai chn t na sng khng tn hao t cch nhau 1000m, trc ca
chng song song vi nhau v vung gc vi ng thng i qua tm ca 2 chn
t. Mt chn t dng pht, mt chn t dng thu. Bc sng cng tc l 1
mt. Xc nh cng sut cao tn ly ra trn ti phi hp ca anten thu. Bit rng
bin dng ti li vo ca anten pht l 1 A. Xc nh chiu di hiu dng ca
chn t thu v bin sc in ng (s..) cm ng trong n.
Bi 40: Anten l chn t i xng di 1,5m, lm vic sng c tn s 150MHz,
dng u vo anten bng 1 A. Tnh cng in trng do anten to ra ti
im P nm trong mt phng H ca anten v cch n 10km? Bin cng
in trng ti P s thay i nh th no nu di chn t :
- gim 1,5 ln?
- tng 5/3 ln?
Nhn xt kt qu v gii thch?
Bi 41: Hai chn t na sng khng tn hao t trong khng gian t do c
dng lm anten v phi hp vi my thu v my pht. Chn t pht c dng ti
im bng bng 1A. Cng sut ti thiu anten cp cho my thu n hot ng
bnh thng l 10
10
w. Xc nh c ly thng tin ti a gia chng. Bit tn s
lm vic 300MHz.
Bi 42: H gm 4 ngun pht x gin on ng bin t cch nhau mt khong
4
d

. Phn b pha ca h phi nh th no c trng hng ca h c cc


i chnh:
a) Vung gc vi trc ca h
b) To vi trc ca h mt gc
o
60
c) Hng dc trc ca h
Bi 43: H anten gm 4 yu t c kch thch ng bin, pha tuyn tnh vi
di pha lin tip l
/ 4
, b tr trn ng thng vi khong cch lin tip gia
cc yu t l d. Tm khong cch ti thiu gia cc yu t h khng pht x
dc trc.
Bi 44: Hai ngun bc x v hng c nui lch pha nhau
j
2 4
1
I
( e )
4 I

. Hy
xc nh nhng khong cch
2 1
d , d
ngn nht gia chng sao cho theo cc hng
0
v

tng ng l hng pht x cc i (hnh v).
Bi 45: Hai ngun bc x v hng c nui lch pha nhau mt gc l
j 2
1
I
( e )
I


. Hy xc nh

v khong cch
d
ngn nht gia chng sao cho
d
2 1

theo hng
0
l hng pht x cc i v theo hng

l hng khng
pht x (hnh v).
Bi 46: rng bp sng chnh theo mc khng hai ngun lin tc ng pha
nh nhau. Mt ngun phn b bin u, mt ngun phn b bin dng
cos. Hy tm kch thc ngun phn b bin dng cos, bit kch thc ngun
phn b bin u l
5
.
Bi 47: Ba anten tuyn tnh ng pha c cng di, mc bp ph u tin ca
chng c quan h F
m1
> F
m2
> F
m3
. Bit cc anten c th phn b dng mt
trong 3 dng Cos - u - kt hp. Ch ra dng phn b dng trn cc anten va
nu?
Bi 48: Anten gm 2 ngun bc x v hng c tip in ng bin ng
pha, t cch nhau na bc sng. Hy tm hm TH ca anten trong mt
phng kinh tuyn (mt phng i qa tm ca cc ngun bc x), trn c s xc
nh cc hng bc x cc i, cc tiu v v gin hng ca anten. Tnh h
s nh hng ca anten.
Bi 49: Anten gm 2 ngun bc x v hng c tip in ng bin ngc
pha, t cch nhau na bc sng. Hy tm hm TH ca anten trong mt
phng kinh tuyn (mt phng i qua tm ca cc ngun bc x), trn c s
xc nh cc hng bc x cc i, cc tiu v v gin hng ca anten.
Tnh h s nh hng ca anten.
Bi 50: H gm 4 ngun pht x v hng c kch thch ng bin, b tr trn
4 nh ca hnh vung, khong cch t mi ngun n tm hnh vung l d.
Ngun 1 v 2 ng pha, ngun 3 v 4 ngc pha vi ngun 1 v 2. Hy tm hm
TH ca h trong mt phng hnh v.
d
2 1

Bi 51: Hai h chn t na sng t song song v t ni tip nh hnh 1 v 2:


h chn t bc x cc i theo hng trc oz th nn dng trng hp no.
Gii thch?
Bi 52: Hai chn t na sng t song song v cch nhau mt khong
, 4 / 3 , 2 / , 4 / d
. Mt phng xch o (mf H) ca chng trng nhau. Xc nh
tr khng tng h gia hai chn t trong cc trng hp .
Bi 53: Yu cu nh bi trn, nhng lc ny mt phng xch o ca chng cch
nhau mt khong
; 2 / h
.
Bi 54: Hai chn t na sng t song song vi nhau, mt phng xch o ca
chng trng nhau. Khong cch hai chn t l
5 , 1
. Bit dng li vo chn t
2 bng hai ln bin dng li vo chn t 1. Pha ca dng chn t 2 nhanh
hn chn t 1 mt gc
o
90 . Xc nh tr vo ton phn ca cc chn t ny.
Bi 55: Xc nh h s nh hng cc i ca anten gm hai chn t na sng
c tip in ng bin, ng pha t song song v cch nhau
d / 2
. Mt
phng xch o ca chng trng nhau.
Bi 56: Xc nh h s nh hng cc i ca anten gm hai chn t na sng
c tip in ng bin, ngc pha t song song v cch nhau
d / 2
. Mt
phng xch o ca chng trng nhau. p
1 2 3
1 2 3
0 Z 0 Z
Hnh 1. Hnh 2.

1 2 o
Bi 57: Xc nh h s nh hng cc i v din tch hiu dng ca anten gm
hai chn t na sng c tip in ng bin, vung pha t song song v cch
nhau
d / 4
, mt phng xch o ca chng trng nhau. Cho bit tn s cng
tc 300MHz.
Bi 58: Anten gm hai chn t na sng ng bin, ng pha t ni tip nh
hnh v. Bit bin dng ti li vo ca cc chn t l 1A.
1. Tnh bin cng in trng v h s nh hng cc hng
0 0
0 ; 180
. im tnh trng cch anten 10 km.
2. Xc nh hng pht x cc i v tnh bin cng in trng
theo hng . im tnh trng cch anten 10 km.
Bi 59: Tm tr bc x ca dn anten ng pha gm 2 hng, 2 ct, hng di
cng cch mt t na bc sng, cc chn t di na sng v t cch nhau
cng bng na bc sng. Coi t dn in l tng. Hnh v.
2 /
2 /
2 /
Bi 60: Mt dn anten gm 4 chn t na sng c tip in ng bin, ng
pha, nh hnh v. Xc nh h s nh hng cc i v tr pht x ca anten
i vi dng im bng.
Bi 61: Anten gm hai chn t na sng, t dc trc ox, tm hai chn t cch
nhau
0, 9m
(hnh v). c kch thch ng bin, ng pha, vi bin dng ti
li vo ca cc chn t l 1A, tn s 200MHz. Tnh bin cng in
trng v h s nh hng cc hng
0 0 0
0 ;90 ;180
. im tnh trng cch
anten 10 km.
Cho bit tr khng tng h gia hai chn t
12
14, 6 4, 0 Z j


Bi 62: Vit biu thc TH cho anten gm hai chn t
na sng c tip in ng bin, ng pha trong cc
mt phng XY, XZ, YZ (hnh v). Tm ca anten nm
gc to , cc chn t nm trong mt phng XY, v t
cch nhau
2
d

. Xc nh cng in trng ti cc
2 /

1 2
x
X
Y
Z
2 1
O
d
X
Y
Z
2 1
O
d
0
1 2
d
x
y
z
0
1 2
d
x
y
z
im cch anten 10km theo cc trc X, Y, Z. Bit bin dng ti li vo ca
cc chn t l 1ampe.
Bi 63: Vit biu thc TH cho anten gm hai chn t na sng c tip in
ng bin, ngc pha trong cc mt phng XY, XZ, YZ (hnh v). Tm ca
anten nm gc to , cc chn t nm trong mt phng XY, v t cch nhau
2
d

. Xc nh cng in trng ti cc im cch anten 10km theo cc


trc X, Y, Z. Bit bin dng ti li vo ca cc chn t l 1ampe.
Bi 64: Vit biu thc TH cho anten gm hai chn t
na sng c tip in ng bin, ng pha trong cc
mt phng XY, XZ, YZ (hnh v). Tm ca anten nm
gc to , cc chn t nm trong mt phng XY, v
t cch nhau
2
d

. Xc nh cng in trng ti
cc im cch anten 10km theo cc trc X, Y, Z. Bit bin dng ti li vo
ca cc chn t l 1ampe.
Bi 65: Anten gm hai chn t na sng khng tn hao, thuc mt phng xoy,
t song song, cch nhau na bc sng, mt phng xch
o ca chng trng nhau (hnh v), tm ca anten nm
gc to . c kch thch ng bin, ngc pha, vi
bin dng ti li vo ca cc chn t l 1 A. Gi thit
mi trng truyn sng l khng gian t do.
1. Tnh tr pht x ca anten.
2. Vit biu thc c trng hng ca anten trong mt phng xoz.
3. Tnh bin cng in trng v h s nh hng theo cc hng
ox, oy v oz. im tnh trng cch anten 10 km.
Bi 66: Anten gm hai chn t na sng khng tn hao, thuc mt phng xoy,
t song song, cch nhau na bc sng, mt phng xch
o ca chng trng nhau (hnh v), tm ca anten nm
X
Y
Z
2
1
O d
gc to . c kch thch ng bin, ng pha, vi bin dng ti li vo
ca cc chn t l 1 A. Gi thit mi trng truyn sng l khng gian t do.
1. Tnh tr pht x ca anten.
2. Vit biu thc c trng hng ca anten trong mt phng xoz.
3. Tnh bin cng in trng v h s nh hng theo cc hng
ox, oy v oz. im tnh trng cch anten 10 km.
Bi 67: Anten gm hai chn t na sng khng tn hao, thuc mt phng xoy,
t song song, cch nhau
d / 4
, mt phng xch
o ca chng trng nhau (hnh v), tm ca anten
nm gc to . c kch thch ng bin,
vung pha
j
2
1 2
I I e

_


,
, vi bin dng ti li vo
ca cc chn t l 1Ampe. Gi thit mi trng
truyn sng l khng gian t do.
1. Tnh tr pht x ca anten.
2. Vit biu thc c trng hng ca anten trong mt phng xoz.
3. Tnh bin cng in trng v h s nh hng theo cc hng
ox, oy. im tnh trng cch anten 10 km.
Bi 68: Mt h thng thng tin hot ng tn s 100 MHz, s dng hai anten
Yagi nh nhau vi tr khng vo l 40 , h s tng ch bng 15 lm anten
pht, thu t cch nhau 10 km. m bo cho tn hiu c tch sng bi my
thu, mc cng sut u vo my thu t nht l
1 W
. Mi anten c ni vi
my pht v my thu bi ng truyn khng tn hao c tr khng sng l
50
.
Gi s cc anten l ng phn cc v c t hng pht x cc i ca
anten ny l hng thu cc i ca anten kia. Xc nh cng sut ti thiu to ra
bi my pht tn hiu s c tch sng my thu. Cho bit tr khng trong
ca my pht v tr khng vo ca my thu u bng
50
v gi s mi trng
truyn sng l khng gian t do.
0
1 2
d
x
y
z
Bi 69: Anten gm ba chn t i xng di
0, 75 l m
, c kch thch ng
bin, ng pha, tn s 200MHz, t ni tip (hnh v). Tr bc x ca anten
bng
210
.
- Xc nh hng bc x cc i.
- Mt phng E, mt phng H. So snh tnh nh hng trong hai mt
phng ny.
- Tm h s nh hng cc i v din tch hiu dng ca anten.
Bi 70: Anten gm bn chn t i xng di
0, 5 l m
, c kch thch ng
bin, ng pha, tn s 300MHz, t ni tip (hnh v). Tr bc x ca anten
bng
300
.
- Xc nh hng bc x cc i.
- Mt phng E, mt phng H. So snh tnh nh hng trong hai mt phng
ny.
- Tm h s nh hng cc i v din tch hiu dng ca anten.
Bi 71: Chn t i xng di
3 / 2 l
:
- V phn b dng trn chn t.
- Tm tr pht x ca chn t .
(gi : coi chn t l 3 chn t na sng t ni tip nhau)
Bi 72: Chng minh rng tr bc x ca h gm 2 chn t na sng c tip
in ng bin, vung pha gp hai ln tr bc x ring ca mt chn t.
Bi 73: Chng minh rng mt cp lng cc in t vung gc nhau, tm ca
chng trng nhau, c tip in ng bin vung pha s bc x v hng trong
mt phng cha 2 lng cc in.
x
z
y
Bi 74: cp in ng pha cho 8 chn t na sng bng dy song hnh, do s
sut nn s cp in nh hnh v. Tm cc chn t cch nhau na bc sng.
V chiu dng in trn cc chn t, t c nhn xt g ?
Bi 75: cp in cho dn anten gm 16 chn t na
sng bng dy song hnh, ngi ta dng s nh
hnh v. Tm cc chn t cch nhau na sng. Xc
nh cng in trng to bi anten ti c li 15km theo hng trc x, y, z.
Bit dng ti im bng trn cc chn t bng 1A.
Bi 76: Phi b tr mt anten khung ch nht c kch thc a x b = 3dm x 4dm
nh th no so vi hng ti i pht trong cc trng hp sau :
+ Khi thu sng ca i pht c tn s f
1
= 21,4 MHz
+ Khi thu sng ca i pht c tn s f
2
= 214 MHz
Bi 77: Anten l mt khung trn c chu vi bng bc sng ang c dng
thu tn hiu t i pht c sng phn cc ngang. Nu im trn vng dy i
xng qua tm vi im u vo (v tr ni n phie) b t th anten c th thu
c tn hiu khng? Phn tch cc yu t nh hng ti iu kin thu tn hiu
trong trng hp ny?
Bi 78: Anten khung dng hnh vung c chu vi bng bc
sng c dng thu tn hiu truyn hnh. Do s c, im
gia khung (im i xng vi u vo qua tm khung) b
t. Cho bit mc tn hiu u vo my thu s nh th no
nu mt phng khung chng vi hng ti i pht? Vung gc vi hng i
pht? Gii thch?
Bi 79: thu tn hiu ca 1 i truyn hnh c tn s 150MHz. Mt ngi ly
ra mt s vng kim loi c bn knh cc vng nh sau : 1m ; 0,25m ; 0,53m ;
0.32m ; 3,2m. Theo bn nn chn vng dy no l tt nht ? v sao ?
Bi 80: Anten Xon tr mt dy bc xon c nh c ng knh 318 milimt.
c trng hng ca anten c b thay i khng v s thay i nh th no nu
n c cp in t ngun c cc tn s sau:
* f
1
= 30MHz, * f
2
= 6GHz, * f
3
= 300MHz, * f
4
= 15MHz, * f
5
= 3,5GHz.
Biu din qua hnh v.
Bi 81: thng tin tn s 200MHz theo hng trc anten, mt ngi dng 2
anten xon tr gm 10 vng dy c ng knh 0,1m cho pha pht v pha thu,
nhng khng thc hin c. Hy tm nguyn nhn? Bit my pht v mi
trng truyn sng bnh thng. Nu mun thc hin thng tin cn chuyn ti
tn s no nu vn mun dng anten .
Bi 82: Xc nh cao t anten Trm. Bit pha thu sng 25 mt nhn c
tn hiu tt nht khi sng ti to vi mt t gc 30 .
Bi 83: Ngi ta dng hai anten Xon tr mt dy bc xon c nh ging
nhau thc hin thng tin t hai im. Khi dng my pht v my thu lm vic
tn s 100 MHz th khng lin lc c mc d cc my thu pht vn hot
ng tt. Cho bit nguyn nhn v phng n khc phc khi vn dng cc anten
nu trn? Bit ng knh hnh tr bng 10 cm.
Bi 84: Hy thit k mt loa qut H ti u hot ng tn s 10GHz, kch thc
bn trong ca ng dn sng l a=2,3cm v b=1cm v loa c su R=5cm. (Yu
cu: tnh kch thc mt m ca loa v rng bp sng chnh mc na cng
sut ca anten trong c hai mt phng E v H).
Bi 85: Hy thit k mt loa qut E ti u hot ng tn s 10GHz, kch thc
bn trong ca ng dn sng l a=2,3cm v b=1cm v loa c su R=5cm. (Yu
cu: tnh kch thc mt m ca loa v rng bp sng chnh mc na cng
sut ca anten trong c hai mt phng E v H).
Bi 86: Anten loa qut H c kch thc a
L
xb = 16 cm x 3,2 cm lm vic vi
sng c tn s 3GHz. Xc nh :
- rng bp chnh mc na cng sut ca anten trong c hai mt
phng.
- di ti u ca anten?
Trong khng gian TH ca anten c dng g?
Bi 87: Anten loa thp c kch thch bng ng sng c kch thc axb = 7,2
cm x 3,4 cm lm vic vi sng c tn s 3GHz. Xc nh kch thc ti u ca
loa h s nh hng cc i l 100.
Bi 88: Anten loa c din tch hiu dng bng
2
m 1 v cng sut bc x l 10w.
Xc nh cng sut anten thu l chn t na sng cp cho my thu. Bit cc
anten lm vic tn s 3000MHz, khong cch gia hai anten l 10 km.
Bi 89: Anten loa nn c kch thch bng ng sng trn c bn knh a = 3,2
cm lm vic vi sng c tn s 3GHz. Xc nh kch thc ti u ca loa h
s nh hng cc i l 16. (Yu cu tnh bn knh mt m v su ca loa).
Bi 90: Cc i chnh TH ca anten Parabol s nh th no nu BCX:
- t ti tiu im
- Dch khi tiu im theo hng trc chnh
- Dch khi tiu im theo hng vung gc vi trc chnh
M t bng hnh v.
Bi 91: Anten Parabol dng 2 BCX l cc loa nn nh. BCX 1 c ng knh
ming loa 10cm, BCX 2 c ng knh ming loa l 8cm. Hy so snh rng
bp sng chnh v hiu sut ca hai anten ? Gii thch kt qu trn c s kin
thc hc? h s nh hng ca hai anten bng nhau cn iu chnh yu
t no anten c h s nh hng ln hn.
Bi 92: Hai anten Parabol tiu c di c cng ng knh mt m v b chiu x
nh nhau. Anten 1 c phng trnh mt gng
z 4 y x
2 2
+
, anten 2 c phng
trnh mt gng
z 6 y x
2 2
+
. Hy so snh rng bp sng chnh v hiu sut
ca hai anten ? Gii thch kt qu trn c s kin thc hc?
Bi 93: Anten gng Parabol trn xoay c b chiu x l mt lng cc in t
ti tiu im ca gng. Hy so snh rng bp sng chnh trong hai mt
phng E v H ca hai anten ? Gii thch kt qu trn c s kin thc hc?
Bi 94: ( a) An ten loa thp c m rng t ng dn sng ch nht kch thc a
x b vi sng H
10
. rng bp sng chnh theo mc khng trong hai mt
phng E & H c quan h (2
0E
=
.
2
3
2
0H
) yu cu kch thc a
L
v b
L
nh th
no? Bit loa c hiu chnh ng pha bng mt thu knh t ming loa.
(b) Loa thp trn c dng lm b chiu x cho anten Parabol trn xoay.
Hy so snh tnh nh hng trong hai mt phng E & H ca anten gng .