Está en la página 1de 3

0123457894785

%&%&'(


!"##$

)*+,-./*012*342-0

567898:;<8=;=>=8l@A8@;<>
5;A8l9;<>y?7;k8=?l
567898:;<8=;=>5?@AB:B<8@;7;>=?><85;
z
W
C
W
J
K
L
J
Q
{
i
O
P
Q
Q
R
O
pT
o^CW_OJ Xe YY Z  ~
 baabbYs b__ _Z b e g]
ea}ba b_e
C
DEF^GH _IJ KdLJM_NOeP QfQbRZOS^TObUeC gV WhOJ XfYbZ^Zbe [ \ ]^ _ `iaMaibjQRc  e _tbb_e g ap|

^


]b
^
e
vhdXa b _ aee YZ_ ]_b^ [~ h icMijNic
:ABk8798;l
567898:;<8=;=>=8l@A8@;<>
567898:;<8=;=>:ABk8798;<>=?>7;l9;
=?>@;5yBA;7=?
C
D
E
F
G
H
I
m
J
K
L
m
W
J
Q
i
j
J
n
J
Q
i
R
O
P
Q
Q
R
O
C
o
pq
K
W
O
J

r_


Y


a

e

e

_


C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
J
N
Q

O
P
Q
Q
RtopT
VbOS pW
OJ a
br b_ Y _ Y ^aZee _  e Z aea b_s
ea
a
b
s


_
t

b
e
b
a
b
s


_u
t

b
_e
v
w

^
b
a


g

_
b
]


^

e

Y


a


^


^

a
b
s


_


]
b


e
Y
\] _ x]Y ]^abs X b]^b
iMijNN  a^b _
iMijN{

*-.1--3,*
9;l;>=?>By8?A7B

012345678259

=??7l;


!"
!"

!#

!"

!


!
%!"


0123459


!"

0!123459

"&

'

?9B7B58;>(>87;7);l

*+
,

--.
/-
/012/3415+6.7727

8!"##$

0123457894785

(
)
*
+3(,-3+.,,7+9/+:0.13()+23
-648/3+.,-,54-,.),.,);,)(4+54)(,-;*<,3=6>4?,@7,)A,0>)B,@.),C,7DE
0-*,F/,)>(>3G6,4A,,>5H-G.,,
*
0
8
,
2
CDE
,3(I3,+>4B-J*K@,O,AN,>-B,*H-,,CDE
A-,4>,H.)B*,CDE
(N-40(5N+0,*)+,.Q)*,
(+45RN
-*/)*:,F+.,->.NEH((L3)6K@44,,,TN
,-;)
*,UV
-MK*,5,5-,L
-,).,P+
K
,25
3
)
4
/
,S7
0
2)
G-W,A0W)G/3G\,J(A6XY
K.,,
7
N
:
.
3
(
)
5
)
,
(
+
4
,
Z
(
[
)
,
L
J
,
5
,
5
3
(
3
2:
0
,
5
,
W
G
G
J
K
,
*
,
)
(
N,5--05,*+-,5/3--2:
,P+04-*,5--]+,,W^3
0-J(K,/-384+,,-5.-,(,N_S`a
UbXSTa
cU,
507-+,Z0-)(0,[)).,,
W
G
G
G
)
.
,
*
,
)
(
+
0
5
6
,
3
4
(
+
7
0+4((--**+36,45,-5,7-0,+.)2+
(-36*4/),(53-6,4.),5,3-4.8,-T0*036834(,3+7,03_9
8)5:).3(,+.),,C6
-4/803-.,1-)4,,-.4),,
(
+
,
7
0
;)
4H5L)K@,,;<
,>=>H?B@,,CDE
A,>B@MK,,CDE
,,F.,+>*>,G2,A,>(H)G4,3CDE
,I,,I>,B7J0+K@(,-A,5>32BH3-,CDE
,
F
,
>
A
,
:
)
]
+
*
2+
*
4
/
+
*
,
*
/0)2)
:.-*(,(35++27
*,.--42,-4.,/)^(*0K-,0/-+1,.TN
704-/2+
,*UV
,,(G+@4H-AdH)J*AQ_PCK
,)*01N6*,,
4
+
0
3
)
)
2)
0
3
)
,
I
,
I
,
4
(
)
,P+023
/3e+,*5,-_9
,_S`a
UbXSTa
cU,
-3644,_0
+.I,3-4(5/3+(*),55+-,,7a40+Z0()--**+/0QN(/N0),
I,.T8
3
(
:
.
3
(
+
*
,
.
)
,
(
+
4
5
N
(
(
,
5
RN
-4K,25-3,)04)/-/3\,.
),,0
-,*)+(.NN-(03654+,3
4-5,3P+
()54)*,4,,.,(/738f+0,0)5Z+-,,
7
0
(
5
/
K
,
*
,
(
6
.
,
5
]
+
^3
0
_S`a
UbXSTa
cUK
,5-),4Z-,5(-[,)_0
,W+g2+
,5-(,*36-4/3,-52:
0-,a4,58--,W0*G36G4J,K_0
,7+380),-5.,)(,N5)-.,,
)
(
+
0
5
6
,
)
7
0
+
:
)
0
,
.
,
_.
,
.
)
.
),-843./,0--41,).),,-;)
4,4(5+)4,(;<
-*,=36>4?,@5,-A,,>.)B,@7,CDE
0-*/),(F,36>4>,G5,A-,.>,T0CDE
83(3+,,I_9
:B.J3(K+@,,
C6
H
G
,
,
>
A,>BHRN
,CDE
-WKg,,,)F5,,>-/H0,)LZ8K-@e:,A*0,->,H05+B-,,.CDE
,5h(
NWMQ-G0G5g+K,,5*--,,P+
4+*:-)]+0+,4^3
0.)-*(,/3:8+),*5--*,,
Z
(
[
)
,
,
)
7
0
,
5
--,(.)N,-i43((33/))*(,3I6,4.),_9
:/.03-(1)),X*
7,-((+3)4.(,-7*)360)4,,.)).,,h*
31/+40),(736034
,55-+,,
Y0
,
4
,
4
*
(
8
)
5
0H83G(,3CDE
+,_9,:I.,3>(+B,JC6
8A,3>.,B-H4,,CDE
.),;),4F,5>)H,L;<
,,=A>,>?H@B,A,,CDE
>B@,CDE
,F,
>>.
G,T,
A
,
>
K
@
,
K
@
M
Q
RN
-/)K,((3+644,,Z5--(,[_0
)+,W7gN,-5*-/,)]N*.K3,+h,75--0,W/NG0G)g,5K,-*,-T+
,0-:)0-.3E*6,UV
,-*.,jh(
/I+,,?5,-I,,
_0
*
4
,
W
,
h5
])
N,
5.)3(,h*
)(336144,)5(-3,6.)4,,;5N--,Y40)-,_(N0+-,45(-3,).)*,,iI3,(.)3/),-(436/04-,1_)9,:-.43(,)(+,X4*(7--*(363)4.,,
7
)
0
)
.
,]*N-5(3(/+f04,750+38*)-5,.)+,,;N
5--.,4T0_0
83(+3,+),,_9
:27
.3(+0,-C6
8,hCkSa
3.,-4,.)Ph
,;),Ccba
45),;K
,
)
5
)
,
.
)
,
*
)
i
,
_XSl,
Tj
hj
Pj
Q/m(N.+,WV,5-.,^-(0-/+,i-I,UV,W@@gGK,*N*/3/N35+,
RN
K
,
.
,
h0
7
+/0m,(-N.,.h+0,B/mV(,N5.-+,.,)J,Vi,5--I,,.U)V,i,W-JI>,UV
,KW,7J-B0?23
>K/,--,4O,N(-+,4-(.,X+0*5/))54+(3,)+,/(++014N,--.,,
h0
>
@
2503*)34+/4--,*(,+:4)/]0+),-/+.,K2,)),0(.)+*,5,7--,.+0**+,^4-)(*0,-]N/+0m*5,T3(N)7*0,-O2+
N-,*,0U-)V,.G3(@-H4A,
3
4
8
H
JA5_PC,
23)4/-I,,5UV
-(,G0-J/G+A,H*JNA7_PCK
0-2+,K.),-*4,*,-(1)N50)35,)(5)-*+*,KI,*,1-),0()+44/*m)35*-,O0-N4-,,
4
(
*
)
0
3
)
*
,
7
)
0
)
,
7
0
+
/
1
5-,)(N-05+,),.),.-13*.)(-3604,*,8N3*1,-)45/-OQN3*3(3+4-*,-,348-0*3+4-*K,
RN-K,-4,830/N5,5-,.+,)4/-*,-d70-*)5+K,70+(-5-,+/+01)0,
25
*,)0-,O*N)-,hCkSa
,*-,0-\,-Ph,
0-,
-.,(+3)44*3/5--,(0)+445/0+),/+7K0,-.)(*-,5*--41/N-0K3,5)),5Z)-8*+,I0,,51-),0).)4,/-m)27

%&%&''

Ccba
ON30-843(,3*+N,_9
*(0:3:.33(0f+,,-C6
.,P+
-,4P+
(-*364,
7)0),.)i,,7_XSl,
0-*/)(Tj
364hj
,5Pj
-.K,,T83.4,-/04),/.)+,,5;)
5)4,;Q
^-,(+4Z+0235)5,(+4,.+,53*7N-*/+,7+0,-.,h0/m(N.+,WV,5-.,
^(
0,,-W.,Jh0
),i3-(+I,,
UV,W0J-B/+?,>iK-,-I,.,UV
h0,/Wm(@N@.+g,GBK,V*,5N-*/,3./)N,35i+-,I7,+UV
>>/m@(NK,.-+.,,JnV-,d5/-+,,.l4
`0
4)54+/+,),)770+0+::))55++,7,7++0,0^,G,G@JHGAHAHJJA_PCK
,*,NI,,
0-15.)-2,^-(0(-0-/+/+,TN
,TN770-0-2+
2+,UV
,UV
A_PCQ
-.,^-(0-/+,i-13*.)/38+,UV,@JGK,i-I,5-.,_+5-0,X]-(N/38+Q
^XPSXnh<
60719N:-.*3(-),24/0-9,,(-+44,/00-)*/+7K),..)5,+1,)50-),4./)m)*,,
5-.,op
X*q/r)s5tu
+vw
,5x-y,z.{),`/
,S,5-5.,3)_5-(.)0)(3+4-*K,*-1N035)5-*,I,+:.31)(3+4-*,),()01+,5-.,
X*/)5+K,(+4/-435)*,-4,-.,P+4/0)/+,5-,P+4(-*364,7)0),.),
7
36*4-,,(5+-4.,,.)T83(03+-,*_9
.3(+,C6
8Ccba
3.,-4,i.),_XSl,
,;)45Tj
),hj
;KPj
,)K,,
(-0-.-*:/)0)(0
,-027
),h:CkSa
Ph,
)5]N53()/)03+,5-,.),:N-4),70+,5-,.),i3(3/)(364,_9:.3(),
X*
(N-0843((33)+*,_9
,I,:.).3,(-+4,C6
/0-18)3.,,
-4,7(-+(43)(.-,*73)604),,).).,,*h*
-(3/1+40),7(033684),55+-,,5Y0
-.-,T-4,.),;)45),;K,-Z-(/N)5+,7+0,.),h1-4(3),5-,_0+2+(364,5-,
.),a48-0*364,_038)5),A,_S`aUbXSTacUj
m),4)-,O,-N.-,0,-*-*7,0--(\,/-380+-,,
-.,)op
0/m(qNrs.+tu
,7vw
0-|(yz-{,5i-)4,)/-27
K,*.-3/0Nf5,,.)5,-O,.N)-,1,5)-0)/-40/23
(+4/0)/+K,+:*-08f45+*-,.+,53*7N-*/+,7+0,-.,^-(0-/+,TN70-2+,
UV
G@/mH(ANH.+J,A_PCK
2+,,WUV
HJ5A_PC,
-.,,h0
WV,5-,.,^^-((0-0-/+/+,,TN
i-7I0,-UV
@@,gGGJKG,A2+
3\,()5+I,,77++00,,
-.,h0/m(N.+,JV,5-,.),i-I,UV,WJB?>K,-4,(+4(+05)4(3),(+4,-.,
h0/m(op
N.q+rs,BtVu,v5w-},.y)z{,,ihN
-I/,+UV
0m(,W-J*>->,)@,j.),C343*/0),5-,n0)4*7+0/-*,I,
P+2N43()(3+4-*,),*N*(03:30K,-4,0-70-*-4/)(364,5-.,X*/)5+K,-.,
(+4/0)/+,),ON-,*-,0-\,-0-,-.,)0/m(N.+,LV,5-.,70-*-4/-,5-(0-/+,
*N70op
-2+
qrsjtuvw~yz{,X.,70-*-4/-,5-(0-/+,*N70-2+,*-0f,
0-Z0-45)5+,7+0,-.,C343*/0+,5-,X(+4+2m),I,Y34)4E)*K,I,7+0,
.),C343*/0),5-,n0)4*7+0/-*,I,P+2N43()(3+4-*j
,-4*,.,)5,-P)
-,+
5m)*^)
,5-5.+,2,*-*/)3-,52:
0-,:53--.0,4)+K+,-,54+,i*,32)
23.,K*,)3-,./+-*j,53-(3*3-/-,
hihU,hSPh,_kSX
_0-*35-4/-,P+4*/3/N(3+4).,5-,.),S-79:.3()
iaT,PhSShUh,hSnX
C343*/0+,5-,X(+4+2m),I,Y34)4E)*
bXScUaPh,hbhih,i`C;hS^a
C343*/0),5-,n0)4*7+0/-*,I,P+2N43()(3+4-*
xx{x

wwowwoo

xx{x

owyw{|{zx

T-,5)).-.305/))5,),5,.-+,*7,+
:/)3-2+
04+**,4,S1-3-+2:
4).+-.**,)I:,.+
:K,3-O0N4-+,*7,Ni-+5())4.-,0*-,(*3+::300,-5,-7,70+-70*N+-4*)/)**,4,5)-/N,Z0))(.-3.*35,+),5]N-0*m,5\3,(4))*4,(53--.0,)-*d,/:-)03]++0,K,.)I,,
2+
0
e
*
+
,
0
*

7)0),(NI),327.-2-4/)(364,*-,.-*,-d3]),-.,+/+01)23-4/+,5-,N4),1)0)4/m),\,4)4(3-0)j,
h.
,0(-+*47(--(0//+)K(,536-4:,-5,-/-,4(-N0)*.-O,N-3-40,(,N\,4-)44/)(,3O)N23
-K-,54-/+,(,+-4dZ/+-0023
5,)75+,0(,+74),0./)-,,45+-02)
/3,8+
35):53,-80314-+4*/,-S,*+1:3+0-4,)-..-,-*4,I5,-+
N5):23
-44+/*+,,i7+9(:).3(.-+*K,,
.
)
,
4
+
,
.
+
*
3
0
0C3
-O4N3*3-/-0-03,+(,5+-4,/X(
)0,+(4++42m
,.)),1,I),Y0)344)/m4)E,5)-*K.,,)+
3+40-)(.K(,3.6)4,23
*2)
.+,57-NN-55)-23
,*--40,/1+-,_9
*/3:+.43()+5,)=^UX_M
,I,+/+0j1)5),7+0,-.,
,/0:)38-e0*4,+5,-U)
,.)(,^3
,U)
(3+4,O)N.,-5,-*.,6X4
h5
-(2f
*4
K,,-5*-,,3N27
+00+/)I4-/(-/,+0,-+*,)7.0/+)10,0O)N2)
-,,-5*-/),3*4,8+-70*-306)4(,3-+*47--*(,5m\-,(,+\,K4,-).4,((N3))23
--4O/N+3-,-0-d,/.-)0,47+0-,58-3):,--48),-.N*)/)(036,54-,I*,/534-)(5.))0*),()3,6.4),,
]
N
(
3
6
4
,
7
.
,
0
5
5-,
,.8)3),(:)3.735))(535,)-54,,5--.,,2)
7)10(++,5,5--.,.1,T3
+:*3/--02)
4+,,0U)
-13(+3+44)).,+.,5,.+-(,a)4.8,O-N0*-3,6*4+,._9
3(3/:).,3.()),1K,))0*)m4,(/m+)2+
,*+,:[-)0:)-40)*j-,-Z-(/N)5+,.),-8).N)(364,
T10-9*4-,.
+/),3
436543(,5)-5,+.)K,.
+*7,+
:)3-,50-4.+,_*,S1(3N+)4.)O.N-3*-,I
,+
:43-3+0,40-+.*),i
++(,)),..-)*,+,5
--:4-(436,)
:-*,/\-,44)-40*(-3),5
--,*
N,*-(d0/3-:0340K+,43,,
0
7
4
(
,
S9
:
.
3
(
0
9
K
,
0
,
(
+
4
8
/
3
8
:
/
4
,
5
23
4
/
+
K
,
*
-*)(/,+-04,_0
,-*38-),*5-+4j,/35+Q,)*m,(+2+,):*/-4-0*-,5-,5-.-1)0,
7*
+,0O,(N+-4,87-0-483+3),523([4)/-,0,-47+0,-(*N--44//))(43,6(4+,4),,)/-N0/(+-003E))*(,736-40*,.+-41))*.,,-5d-7.,0TTd+[4+(0-/)0/,))(,.3+6*4,(,53/-),5-+*/*),1*,+Z):(3-3.0354)+5*,-7*),\0,)4,)O4N(-3K-,70)0-*,8-3)d/24)/-*,,O)N,.-),,304-8)+.3.EN)((0)3644,-,5.,-+,/(+N01)).O23
N3--04,1/+-,5*/-36,14),+0),)4(/m()3*6,4\,,4+)034-(43/-)05))*,,
)),,.4),+-,(2:
0
4
0-,5-,.),S-79:.3(),5-.,_-09K,-Z-(/9-4,.)*,(+4*N./)*,5-.,()*+,),.),^UX_j,
i32)K,*-/3-2:0-,WGGg
woowwow
wwowwoo%&%&'(
0123457894785
!"##$
)*+,-./0-.,./*1.0234056*.2+03/0,367.42+0 kdqhdmns
V]\_Vr}uv~vfxvyz{|}vf|}{}wf{f{{|}{fyvf
2302384.,.89+/36:063-;,92.2360<0+=49-.> d~}{
vf{~fyv{{z|v~wf
89+/360 8+/*3/92.60 3/0 8+/*,.*+0 230 ~vuyzyf{yyvvf{~fhfvfzz{{fyzv|fgv~vf{ffv|{fv~f{yyvffyd~
}v|zyz{z~ff
|}{}fyvfq|v~z|f{{f{fv~}{}{zy|fwfyvf|iv
8+/8369?/07.,.04.07,36*.89?/02340@3,A989+0 vg|fvzfq
xu|z{z|v~fgv~|{v~ffgqifv|f{~fp{|y{~f
BC=498+0230D+E;/98.89+/360B3,6+/.4360>0 kffdwf{fyfvvfq
v{~vf|f{fvxv~{fldmdefkdefgdhofinwf
BD@03/04.60F./2.60G0<05:0.08343=,.,630 {y{u{yfz{{fn~
}{zz|fy{vzf{|ffyuvvf|{vfuvf|yvzf{{~ffefz{z}f{v|z}|vfg
{fv|zf{fd~
|vv~zz{|ff
8+/0H5IJ5K0G5K0B5LM0@NON
{f~v}fz{yfyvfivzzfgzfyvfqxu|z{z|v~f

PQRSQT
[\V]^^UV
_`WXYSQZU
aab_Qc
defghdijkdlmdfkdfenfhdgopejqn
qrlijkdhnlkrs
tuvwfxvyz{|}vfhv~uz|fz|z~}vz{flfmqwf

vxu
{f|zf{yvzfy|zvz~vfx
wfvldhij
fz|z~}vlf
zfyv{ff
m{|z~{y{}vf~f|ffq
v|v{fyvff{fghrj
|yuz|fyvfq|u~fgzfyvfrv}{~ffvf}{xzv|}f
y
fv{|}{ffy{vf{f~{zf|{|zv|~fzyv|ffv{u{vf|{fz{~vf~}f{yvzf~|vfyfvvff
{v~f{ffvufv|}{f{xz
ivzzfyvfqxu|z{z|v~fgv~|{v~ffgqifv|f{fp{|y{fksf

fffffff
ffwffy
ff
wffffffff
vf{ufvfp{
y|f{yf{{fds
~ff|fyzzw|fvf~ff
uvf~vfv~}{v{|fv|f{~fp{~v~fyvfq|u~
tuvwfxvyz{|}vfhv~uz|fiuvx{flf
d
w
f
{fvfq
|f|v~v{ffkz
fyvvfx{
fvyfghrj
vfldhij
wf~vf{}lw
zfff
vf{uuvzy{yfy
}zfy
{y}{yfv|f~v~z|fyvfv{ffyvfv|vfyvfwfxvyz{|}vf
v
z|f
vu{~zf~|vff{z{yy{wffz|{fv|}v{{ff{v|ff|v~v~fzyv|ffyvfx
{fzv~|}f{yvzf{|ff
yvf~vzzfzfyvfxu|z{z|v~fv~|{v~ffgqif
v|f{fp{|y{fksffffffffffffff

|y{~ffxv
dsff{|z~wx
ff~f
ff
f
fv|}w~ffv
ff~}{fv
f{p{
f
vfyfzxz
zy~wff
v|fvfkvv}fiuvxflfgqwf~u~f|x{~f

x
}{z{~ldhij
wfv{xv
|}v{|zf{g
~ffv}|v~fy{v~fj|ff{vv|~}{u}uf{{ff
q
xz}vfxv
yvf|ghrj
lf
fivzz~fgz~f{f|yuz|fyvfz|yz{yfv~
iuvfvyx{
utu
z{vyw{ffxv
|yfz{v|}v{ffhv
~fyvufyzz|zvfx
vffl
fwf~vf{}zfd
fvwff
{uvyfyvfq|~vfkzv}zfyvfghrjldhijlwf{y}{yf
v|f~v~z|fyvfv{ffyvf~v}zvxvfyvfwfxvyz{|}vfvf

uz{{f~yv{ff{{{yf{f{fv|}v{f{vfvfg
g
|f{|f|yvvfg
~z|x
fyvzf{|ffyvvf~{}f{j|zv|~fzyv|ff
ivzzfgzfyvfqxu|z{z|v~fgv~|{v~ffgqifv|f{f
p{
fffff
ff
f|y{wfks
fffffff
fwfffffffff
ffp{|y{fdsf
tuvwf{f}{~fyvfnuvyfyvfq|~vfkzv}zfyvfv{f
fyvfvvfyvfwf~vf{{|f{~fp{~v~fyvf{fezz}{z|f
g
z{fd~
z{fz{f{yfv{fq
fv|xu
}v|{zf{v|zf|v|~fvgv
~z~|fy|v{fv{~fffvgqif
~}{zv||ff
yvfiv
zzfvg
{fp{|y{fksfffffffffffffff{fp{|y{f
dsftu
fvwfwf|fffv{f
ffyfvfffuzfwyvffffwff~
vfv{zfvfn}fyvf
gv~v|}{z|fyvfguv~}{~wfnv}u{fyvfiv~fl~fffff
nyuyz{z|fyvf{fpuv|{fgfyvf{fezz}{z|fgz{fd~vz{f

vuzvz|fzg
{~ffz{fvfy|v}fvq
{fxu
v|f|z{|zv~|zv|~f
{{
f~{vf{}fn~
fz|z{{yz|ffyyvvffiv
f
gv~|{v~ffgqifv|f{fp{|y{fksfffffffffff

fwff
fv|w{ffg
fff{ff
fffv~{fwldm
fffde
ff

{yuyfzfp{
||yy{~fvds
ff{fpu
{fvx
kdefgdhofin
kvfv}fewfvv|ffl
ftu
vf{vw}fvufn
f}fuyvff{ffeyvvffl
f|y{w|f~zu{~f}z}u|zyfvff
n}uffyvf{fevflfwfvxz}vfuvfvfd~}{yf}uvf
xvyz{|}vf|}{}wf{f{~fv~|{~fuyz{~fuvfv{zv|f
z
~z|vf~l
f{ffvfx{
fyvff{~~f~fkv
|vgqf
gqw
vuvzy}{~yfviu
~ffv{x
{|~f}l
{~ffuvf
xvyz{|}vfyvv}f~uvxwfv|f{y{f{~wf~vf|~zyvv|f
|
{v
uv
v~
y{zf{{~ff{f{v{zf~{}vz|vffz~uv~|f}{vyuz~zz|v~fvfz|v~z|v~wfyvf
tuvwfv|fz}uyfyvff{|}v~fvv~{ywfvyvf}{f
xvyz{|}vf|}{}wf{~f~vuzy{yv~ff{{|}{~f{fuvf~vfvfvvf
v
ff|gdhof
~zyv{|i
yn
ffvuzvv|yfv~|u}~vwf{zfz{fvffyq
vf|{}fv{x
fldm
kde
}fyvv~f{q
|v~zde
|ff
{{f{fv~}{z|fyvfivzzfgzfyvfqxu|z{z|v~f
gv~kv
|f{v|~ffgqif
xzy{vy|ff{f|p{
f|fyy{z~fkf
uvf~v}|ff{fp{
f|vyf{{fd
}uffyvf
kvv}fevflfwf~u~}z}uzyffvfn}uffyvf{fevf
lfwfn}uffyvf{fevflfwfvfmv}fo|zf
r
|{y|}f{f{{{yyfffkv
ffgqw
f~fuff
vy{vxv
fkvvv}}fiu
fiuvvx
xfl
fl
gq
vfkvv}fevz~{}zflfwfevfyvfgyvfdvu}z

gv
~|x
{v~zff|gfqif
{~zfk{fyf{dfwffvghrj
v}uldhij
{yffl
{fnv|z{f
yvfg
yvf{vf|j|f{~vfp~{z||yfg
V`\_Ve{f{xz}uyfyvf{f{{|}{f{fuvf~vfvfvvfvf
{}ufvvyv|}vwf~vf{fuvfyv}vxz|vfvfv~v}zf|}{}wf

~vfkv
|yv~}vffiu
fyz~vx
uv~fl
}fffvfkv
v}fiu
gqw
gqf
ffvvx
fn}fl
ufffyvf
kvv}fevflfwf~u~}z}uzyffvfn}uffyvf{fevflf

wfv|fV|\_yVnu
{|}z{fv|~fvvff{nf}{fuz
|fz~f}y{vffy{vfefvm{fl
|~f}v~ff
qxu|z{z|v~f{f~u~zzwfv|fvv~v|}{z|fyvfd~}{ywfvf
|}{}f{fuvf~vfvfvvfvf{}uffyvfv~v|}vfyvv}f
~u
vx
V^\_Vdfv~v|}vfyvv}f~uvxf~vfvv|y{yf
fvfz|z~}fyvfd|x{ffz|{|{~wfff{fz|z~}{fyvf
m{|~}v~ffqxu|z{z|v~
fv|~ff{yfvq{
vf
y{~k{
fyvyfxv
f~v~}{zvfyx
vfyzvvf|{wfvfy|fe~fzx{
xzfw~f{zvf}v~fyzvz~zv}vf
ne
gvnlf
~zyvnhq
|}vfqnf
|~ghd
}z}uz|{fyvf{fhvz{
ejifqnhhnlnfnhmd
z|z~}fyvfd|x{ffz|{|{~
dhljqnfnnenferpnhkj
z|z~}{fyvfm{|~}v~ffqxu|z{z|v~
]a]_`

)989.49./04.0057+3,9.0/*3,/.89+/.40
230H3-+89+60<0G36.,,+44+023405E7,3/29>
E93/*+00<03400D+/-,36+0/*3,/.89+/.40
230//+A.89?/0<0G36.,,+44+02304.0D;4*;,.0
5E7,3/232+,.03/0=3,+.E,98.05E7,3/>
29E93/*+030/8;=.89?/:0794.,3602340236.>
,,+44+03E7,36.,9.4:0.0,3.49.,6303/0K9E.

SQWUXR
[WTQS
[V[V
]aaZ
SQ
ezx{wffyvf{~}fyvf
jimrs
dfrfzfyvfv{ffyvf{~}fyvfwfxvyz{|}vfvfu{fvf
kv{|fyvf{f{u}{yfyvfqzv|z{~fnyxz|z~}{}z{~ffhvu~~f
u
{fx{
f|z{~zf{yvzf{|ff|
yvzfv~~fzyv{yvfy|v}f~i{
f|jjfj{
fd}|fyvvzf{g
fj|}vv~|wf{~zz|z}{{ff
yvflvz~ffkv~{fyvfdxv|yzxzv|}fffvf

jfq
v~fjv||}vyv|y{z{|f{v|ffyjvfvj||{x
{zz{|sffdx
fkv~v{|yzxzvf|y}vff{vff
qu
}u|{fdx
j|u{z|wfz{v~fyvfyv~{fvxv~{z{wfuvf~vfv{|f
{f{fv|f{fzuy{yfyvfezx{wfyvff{ffyvf}uvfyvf
qrlijkdhnlkrs
tuvwf{fzuy{yfyvfezx{fv~f~vyvfyvf~fvv|}~fjjjf
dvz{fj|}v|{z|{fyvflvz~ffkv~{fyvf
dx
}f~{fffyvvff{jffq
fj|}vv||{yvzy|{{ffvy|vff
j||v{|yzzxz
|fvf|kv
qu|}uv{~fdx
jv{xz{sfdxv|yzxzv|}fvfj|u{z|wfz{v~fyvf
y
v
~
fy{vf}fuvx
vfyvv~f{z{wwffvufvfu~{vffvzv{|vf|~fzv{|fy{ffy{v|fz{fy{ff
f{f{u}{yfyvfqzv|z{~fnyxz|z~}{}z{~ffhvu~~f
ux{|~fyvf{f|zv~zy{yfyvfi{|f{}|fyvfgv~
|zv|f{{yfu~f}vu{vf|v}x
~ffv}|zvy|vvy|f{fx
fvv~}z{z{~wff
v|}tu
vfv}wf~wf~fxv
x
fvx
xvyz{|}vfvfz|}v{xzfyvfvvzv|z{~wfz|v~}z{z|v~f

~u}{}|{fyv~~}{wf}{v|}vff{|{uvz|y{~vf~ff|x
fvvxz
ufz~|w}fvu|v{f~zv|{{|fv{~fwf{u~vvff
{{fvfyv~{fyvf{~fvxv~{~fvxvv|}v~ff~~}v|zv~f
v|fvf}zvxwfv|fvfgvfvfjv{xz{f{~fxf}{vvfvf
~z~}vx{fvyu{}zfu|zv~z}{zf|fz~z|fyvfu}ufffff