Está en la página 1de 5

Informe individual de lalumnat amb necessitats especifiques de suport educatiu

associades a DEA, IT o CP/HE per al curs 2012-2013


Data de l informe:

1. Necessitats especfiques de suport educatiu associades a:


 Dificultats especfiques d'aprenentatge (DEA)
 Incorporaci tardana al sistema educatiu (IT)
 Condicions personals o histria escolar (CP/HE)

2. Dades de lalumne
Nom i llinatges:
_________________________________________________________________________________________
Data de naixement:______________________ Nivell: __________
Tutor/a:____________________________Altres professionals implicats_________________________________

3. Avaluaci de la competncia curricular de les rees

REES O MATRIES

NIVELL DE COMPETNCIA CURRICULAR

Observacions:_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

4.

Estil daprenentatge (marcau una X on calgui)

Actua de forma impulsiva, no planifica

Actua de forma reflexiva

Intenta memoritzar sense comprendre

Intenta comprendre abans de memoritzar

Necessita moltes instruccions per a realitzar les


feines

Sorganitza b el treball desprs de rebre


directrius bsiques

Comena les activitats, per es rendeix i no les


acaba

s constant, persevera a pesar de les


dificultats

Demana ajuda quan no entn les explicacions o


no sap fer les activitats

No demana ajuda quan no entn les


explicacions o no sap fer les activitats

5. Sntesi de valoraci: especifiqueu les dificultats i necessitats que presenta lalumne

6. Mesures de suport que rep l'alumne

7. Adaptacions curriculars
7.1 Adaptacions no significatives i daccs
Mesures organitzatives

En les activitats daprenentatge

En les activitats davaluaci

7.2 Adaptacions significatives


De les rees de:

Signatura del tutor

Signatura de lorientador1

Treballador Social o PTSC2


Membre del DO

Vist i plau del director


Data i segell del centre

Signatura del pare/mare/representant legal3

1. En cas dadaptaci curricular significativa (ACS) o intervenci en la valoraci.


2. En cas dintervenci d'aquest professional.
3.Sempre que es determinin (ACS,adaptacions curriculars no significatives,adaptacions daccs).

8. Revisi de les mesures adoptades


Data:

Tutor:

Altres professionals implicats:


1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

9. Documentaci que s'adjunta:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................