Está en la página 1de 19

DOCUMENT INDIVIDUAL DADAPTACI CURRICULAR

de............................................................................................................
(Nom i Llinatges)

DADES DE LALUMNAT

DATA DE NAIXEMENT: ADREA: NOM DE LA MARE: GERMANS/ES: TELFONS DE CONTACTE:

LLOC:

NOM DEL PARE: LLOC QUE OCUPA:

Tutor/a: Grup: Data elaboraci:

PROFESIONALS I MESTRES IMPLICATS:

Nom i Llinatges

Funci

A - VALORACI PSICOPEDAGGICA

A-1.- ANLISI DEL CONTEXT.

1.- CONTEXT SOCIO-FAMILIAR.

( Situaci socio-familiar, pautes educatives, comunicaci, actituts, interesos, valors i normes, autoestima, expectatives dels pares, autonoma, collaboraci amb el centre, amb els professors...).

ASPECTES QUE AFAVOREIXEN.

ASPECTES QUE DIFICULTEN.

2.- CONTEXT ESCOLAR.

CENTRE ( Espais, material, organitzaci, patis, professionals...)

ASPECTES QUE AFAVOREIXEN

ASPECTES QUE DIFICULTEN

AULA ( Estil densenyament, tipus dinteracci mestre/a-alumne/a o entre iguals, trets fsics, organitzaci despais, programaci daula...) ASPECTES QUE AFAVOREIXEN ASPECTES QUE DIFICULTEN

A-2.- NIVELLS ACTUALS DE COMPETNCIA DE LALUMNE/A.

1.- DESENVOLUPAMENT GENERAL.

Consignar noms els aspectes biolgics, intellectuals, de desenvolupament motor, lingstics, emocionals, dinteracci i inserci social que siguin RELLEVANTS.

Informes psicopedaggics, exploracions, informes metges...

Data

PROVISI DE RECURSOS/SERVEIS FORA DE LESCOLA ( Suport de lajuntament, reps a casa i altres activitats)

3- ESTIL DE APRENENTATGE.

Contestar: SI/ NO / De vegades (DV)

3.1- ESTRATGIES DAPRENENTATGE

Actua de forma impulsiva; no planifica Actua de forma reflexiva, planifica, analitza, corregeix. Intenta memoritzar sense comprendre. Intenta comprendre. Necessita moltes instruccions per a realitzar la tasca ( ajudes verbals ). Sorganitza b el treball desprs de proporcionar-li directrius bsiques. Realitza activitats dirigides amb pautes molt marcades. Realitza activitats originals, imaginatives i de creativitat personal Comena a realitzar lactivitat per es rendeix fcilment. s constant, persevera malgrat les dificultats. Demana ajuda quan no entn les explicacions o no sap fer les activitats.

3.2- NIVELL DATENCI

T bons hbits datenci i es concentra en la tasca. Sols es concentra i treballa quan t oportunitat dxit. Es distreu fcilment quan les tasques no li interessen. T conscincia de lxit o fracs davant un treball. Els companys el distreuen fcilment.

3.3- MODALITAT SENSORIAL (Per accedir al coneixement prefereix...)

Ajudes visuals ( llegir, observar,...) Elements auditius ( parlar, escoltar ). Experimentar, manipular... Combinar diferents ajudes.

3.4- RITME DAPRENENTATGE

Ritme de treball lent; necessita ms temps Sol acabar les tasques en el temps previst. Sol acabar les tasques abans del temps previst.

3.5- PLANIFICACI DEL TREBALL I HBITS DESTUDI

Planifica el seu treball a casa i a classe. Assisteix a classe amb els deures fets. Prn apunts i notes el temps de classe si escau. Acostuma a corregir els exercicis que ha fet malament. Subratlla quan analitza una lectura. Fa resums, esquemes...quan ha de sintetitzar. T al dia el quadern dapunts i material de classe. Revisa el treball abans de lliurar-lo.

s ordenat i responsable del seu treball

3.6- PREFERNCIES DAGRUPAMENT

Prefereix treballar individualment Prefereix treballar en parella Prefereix treballar en petit grup Prefereix treballar en gran grup

3.7- IMPLICACI EN EL TREBALL EN GRUP

Participa activament en el treball en grup. Adopta una actitud passiva; no collabora. Admet lajuda dun altre company. s capa de prendre iniciatives i fer suggeriments. Intenta imposar sempre les seves idees.

3.8- PARTICIPACI A CLASSE

Participa activament i regularment a classe. Fa preguntes i comentaris. Expressa les seves opinions. Sha dincitar perqu participi. No sol fer comentaris en pblic.

Li costa molt expressar la seva opini.

3.9- RELACIONS AMB ELS COMPANYS

Normalment es troba sol. Es relaciona amb un grup reduit. Es relaciona amb quasi tots els companys del seu grup. Estableix relacions dominants. Estableix relacions depenents. T dificultats per establir relacions. Mostra generalment una actitud tranquila. Mostra generalment una actitud violenta i/o agressiva. Mostra generalment una actitud collaboradora Mostra generalment una actitud distant. Normalment s acceptat pels seus companys/es. Normalment passa inavertit pels seus company/es. Normalment els seus comapnys/es el/la marginen Cerca aconseguir latenci dels seus companys/es.

3.10- RELACIONS AMB ELS PROFESSOR/ES

Es relaciona freqentment amb la majoria dels professors/es. Sols es relaciona davant lactivitat educativa. Normalment no inicia les relacions. Estableix relacions per comunicar vivncies.

Estableix relacions cercant suport i/o aprovaci. Estableix relacions per sollicitar ajuda a la seva activitat. La seva relaci normalment s natural i espontnia. La seva relaci sol ser amistosa i afectuosa. La seva relaci s brusca i/o agressiva.

3.11-ADAPTACI AL CENTRE

Es mostra generalment content al centre. Normalment mostra rebuig al centre. La seva actitud cap al centre s normal. Coneix i respecta les normes de funcionament del centre. T poc inters en respectar les normes.

3.12- AUTOESTIMA

Sempre dubta de les seves possibilitats. Reconeix els seus defectes i limitacions Es mostra segur en les seves realitzacions Es sobrevalora. s excessivament depenent dels altres.

3.13- TRETS DE PERSONALITAT (com es manifesta a classe)

Responsable

Segur Tranquil Actiu Sociable Obedient Dominant Inquiet

3.14- MOTIVACI

Normalment gaudeix amb el treball escolar. Sovint els temes li resulten interessants Realitza sempre les tasques escolars dins laula. Demostra inters pels continguts i per les activitats. Li preocupa la seva capacitat per al treball escolar. Es bloqueja davant els exmens o algunes activitats. Mostra ansietat davant alguna cosa que no sap fer. Gaudeix amb la competici en el treball escolar. Li molesten molt les qualificacions inferiors a les seves expectatives. Li costa acceptar el seu baix rendiment i/o nivell en relaci als companys.

B- DETERMINACI DE LES N.E.E. (NECESSITA FER PER MILLORAR)

C- PROPOSTA CURRICULAR ADAPTADA.

C-1.- ADAPTACI EN ELS ELEMENTS DACCS.

1.- ADAPTACIONS EN ELS ELEMENTS PERSONALS.

La modalidat de suport decidida per _______________ ser preferentement:

Nombre

Lloc
Dins de laula

Moment Suport previ Suport durant Suport posterior

Freqncia n hores setmanals

Individual
Petit grup

Aula de suport Mixta

Mixta

LOGOPDIA: Freqncia de les sessions i duraci aproximada

ATENCIONS DEL AUXILIAR TCNIC EDUCATIU (ATE):

2.- ADAPTACIONS EN ELS MATERIALS I ORGANITZACI. ESPAIS (Ubicaci aconsellada en la seva aula i en laula de suport)

MATERIALS A UTILITZAR:

Llenges:

Matemtiques
Coneixement del Medi:

Altres rees:

HORARI DE SUPORT Dilluns 1a 2a Esbarjo 3a 4a Esbarjo 5a Dimarts Dimecres Dijous Divendres

C-2.- ADAPTACIONS EN ELS ELEMENTS CURRICULARS BSICS.

1.- RESUMEN DEL GRAU DADAPTACI CURRICULAR PER REES.

REA Llengua Catalana i Literatura


LLengua Castellana i Literatura Llengua Estrangera: Angls Matemtiques Coneixement del Medi Educaci Fsica Educaci Plstica i Visual Msica

ADAPTACI

A.C.S.: Adaptaci Curricular Significativa Significativa R.E.: Refor Educatiu

A.C.N.S.: Adaptaci Curricular no

3. REVISIO DE LES MESURES ADOPTADES Data: Altres professionals implicats: 1r Trismestre 2n trimestre 3r trimestre Tutor: