Está en la página 1de 21

GOFALU TRWYR GYMRAEG

CARING THROUGH WELSH


Llawlyfr Cymraeg ir Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd Welsh Handbook for the College of Human and Health Sciences

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd College of Human and Health Sciences

Ail argraffiad 2011 Second edition 2011 Ni chaniater argraffu na llun-gopo heb ganiatd Prifysgol Abertawe Not to be copied or printed without permission from Swansea University

Enw: Carfan: Rhif myfyriwr:

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

CYNNWYS Contents
5 6 7 9 9 11 12 13 16 18 20 21 22 22 24 25 26 28 29 30 30 32 34 38 CYFLWYNIAD YR WYDDOR CYFARCH CYFLWYNO EICH HUNAN MANYLION PERSONOL Y CORFF HOLI SUT YDYCH CHI? HELPU RHYWUN NYRSIO PARAFEDDYGAETH OSTEOPATHI AWDIOLEG TECHNOLEG GLINIGOL BYDWREIGIAETH IECHYD PLANT IECHYD CYMUNEDOL GWAITH A GOFAL CYMDEITHASOL ARWYDDION GADAEL HELP, DYSGWR YDW I! RHIFAU DYDDIADAU AC AMSER CYFIEITHU FFYNHONELLAU DEFNYDDIOL Introduction The Alphabet Greeting Introducing Yourself Personal Details The Body Enquiring How are you? Helping Someone Nursing Paramedicine Osteopathy Audiology Clinical Physiology Midwifery Child Health Community Health Social Work and Social Care Signs Leaving Help, Im a Learner! Numbers Dates and Time Translation Useful Resources

CYFLYWYNIAd Introduction
Maen bleser gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Prifysgol Abertawe gyflwyno llawlyfr yn cynnwys geiriau, termau ac ymadroddion Cymraeg defnyddiol wedi eu cyfieithu ir Saesneg. Y bwriad pennaf yw cynnig ychydig gymorth ir rhai hynny syn llai cyfarwydd r iaith Gymraeg. Bwriad y Coleg ar Brifysgol yw paratoi myfyrwyr i gynnig gwasanaeth or safon uchaf syn cyrraedd anghenion y cyhoedd. Mae cynnig gwasanaeth ddwyieithog yn rhan bwysig or ymdrech hon. Dewiswyd yr eirfa hon gan ei bod yn berthnasol i faes gofal iechyd a gofal chymdeithasol. Er fod y llyfryn wedi ei drefnu yn l gwahanol swyddi, mae rhai ymadroddion a allai fod yn berthnasol i bawb. Felly, awgrymwn eich bod yn cymryd cip olwg ar y llyfryn cyfan. Its with pleasure that the College of Human and Health Sciences, Swansea University presents a booklet of useful Welsh words, terms and sayings accompanied by their English translations. The main intention is to offer some assistance to those who may not be very familiar with the Welsh language. The aim of the College and the University is to prepare students to offer a high quality service that meets the needs of the public. Offering a bilingual service is an important part of this endeavour. This vocabulary was chosen as it is relevant to health and social care. Although the booklet has been organised according to different roles, there are some phrases that may be useful for everyone. Therefore, we suggest that you take a look at the whole booklet.

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

YR WYddOR The Alphabet


a b c ch d dd f ff g ng h i j l ll m n o p ph r rh s t th u w y (the letter j has been adopted from the English) Ynganu a c ch dd e f g i o u w y Pronunciation as in cat as in cat as in Bach as in this as in bet as in of as in go as in seat as in dog as in sit as in cool sometimes as in fun sometimes as in sit Cymraeg Helo Shwmai Bore da Prynhawn da Noswaith dda Ydych chin siarad Cymraeg? Tipyn bach Dim llawer Ydw Nac ydw Da iawn, fel fi Sut ych chi? Sut ydych chi heddiw? Sut ydych chin teimlo heddiw? (Sounds like) (Helo) (shoemy) (bore da) (pruhnoun da) (nosooaeeth tha) (uhdeech cheen sharad Kuhmraeeg?) (tipin bach) (dim llaooer) (uhdoo) (nak uhdoo) (da yaoon, vehl vee) (sit eech chee?) (sit uhdeech chee heddioo?) (sit uhdeech cheen te-eemlo heddioo?)

CYFARCH Greeting
English Hello Hi, how are you Good morning Good afternoon Good evening Do you speak Welsh? A little Not much Yes I do No I dont Very good, like me How are you? How are you today? How are you feeling today?

Other letters are fairly similar to English, apart from ll. To say ll place your tongue as if to say l and blow gently down the sides of the tongue.

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

CYFARCH Greeting
Cymraeg Iawn diolch Yn well diolch Weddol Ddim yn dda iawn Ofnadwy Da iawn Maen flin gen i (Sounds like) (yaoon deeolch) (uhn ooell deeolch) (ooeddol) (ddim uhn dda yaoon) (ovnadooee) (da yaoon) (maeen fleen gen ee) English Fine, thanks Better, thanks Fair/So-so Not very well Awful Very good Im sorry Cyfenw Surname Enwau cyntaf First names Cyfeiriad Address Rhif ffn Telephone No.

CYFLWYNO EICH HUNAN Introducing yourself


_____________ydw i Nyrs ydw i Ffisiotherapydd ydw i Dyma Dr. Jones, y doctor/y meddyg Pat Davies, y fydwraig Gweithiwr cymdeithasol yw e/hi Im____________ Im a nurse Im a physiotherapist This is Dr. Jones, the doctor Pat Davies, the midwife He/she is a social worker

MANYLION PERSONOL Personal details

Maen braf Ydy Maen oer Maen wlyb

(maeen brav) (uhdee) (maeen oeer) (maeen ooleeb)

Its nice/fine Yes it is Its cold Its wet

Pronunciations are taken from The Welsh Learners dictionary by Heini Gruffudd (Y Lolfa)

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

MANYLION PERSONOL Personal details


Rhoi gwybodaeth Beth ywch...? cyfenw enwau cyntaf cyfeiriad rhif ffn Give information Whats your...? surname first names address phone number Pen Head Ceg Mouth Gn Chin Talcen Forehead Llygaid Eyes

CORFF The Body


Ysgwydd(au) Shoulder(s) Llaw Hand Dwylo Hands

Braich Arm Breichiau Arms

Tri, naw, saith, chewch, dim, pump (397605) Pwy yw eich...? Dyma fy... Teulu Gofalwr Mam Tad Llysfam Llysdad Rhiant Rhieni Plentyn Plant Mab Merch Chwaer Brawd Mamgu/Nain Tadcu/Taid Perthynas agosaf Ffrind/iau Who is/are your...? This is my... Family Carer Mother Father Step mother Step father Parent Parents Child Children Son Daughter Sister Brother Grandmother Grandfather Next of kin Friend/s

Garddwrn Wrist

Penglin Knee Troed Foot Traed Feet

Coes(au) Leg(s) Gwddf Neck Penelin Elbow Pen l Backside Clun Thigh

Brest Chest Stwmog/Bola Stomach Bys(edd) Fingers

Pigwrn Ankle

10

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

HOLI SUT YdYCH CHI? Enquiring How are you?


Ti and chi are used for you. Ti is the familiar form, used for people you know well and children. Chi can be singular or plural. Chi is the polite form, used for people you dont know well and for those who are older than you to show respect. Sut ydych chi? Sut ydych chin teimlo Sut maech iechyd yn gyffredinol? Ydych chi...? Ydych chin teimlo...? yn well yn iawn yn gyfforddus yn waeth yn dost mewn poen yn oer yn rhy oer yn dwym yn rhy dwym yn boeth yn rhy boeth How are you? How are you feeling? How is your health generally? Are you...? Do you feel...? better fine/OK comfortable worse poorly/ill in pain cold too cold warm too warm hot too hot Beth syn brifo/gwneud dolur/rhoi los? Ble mae fen brifo/gwneud dolur /rhoi los? Fan hyn Fy mhen i Dy goes di Eich stumog/bola chi Mae fy ..... yn boenus Pa fath o boen ydy e? Poen sydyn llosgi chwith dde Whats hurting? Where does it hurt? Here My head Your leg (familiar) Your stomach (polite) My ..... is painful What kind of pain is it? A sharp pain burning left right

HELPU RHYWUN Helping Someone


Hoffech chi...? Hoffech chi gael help? Hoffech chi i fi...? Alla i...? Ga i...? helpu helpu chi helpu chi i... Would you like...?/Would you like to...? Would you like to have help? Would you like me to...? Can I...? May I...? help help you help you to...

12

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

HELPU RHYWUN Helping Someone


Ie plis Ie os gwelwch yn dda Na, dim diolch Ydych chi eisiau...? codi gorwedd eistedd gwisgo newid golchi golchi gwallt brwsio dannedd cael bath cael cawod mynd ir gwely mynd i gysgu mynd ir t bach y mynd adref cael diod cael paned cael bwyd cael rhywbeth i fwyta cael brecwast, cinio cael te, swper mynd ir lolfa Ydw/nac ydw Yes please Yes please No thanks Do you want to...? get up lie down sit get dressed get changed wash wash hair brush teeth have a bath have a shower go to bed go to sleep go/going to the toilet go home have a drink have a cuppa have food have something to eat have breakfast, lunch have tea, supper go to the day room Yes I do/no I dont Ydych chin gallu...? codi sefyll cerdded symud eich braich symud eich coes Ydw/nac ydw Tipyn bach Ble mae eich...? sbectol ffon dillad dannedd Fan hyn / Fanna Dw i ddim yn gwybod Dyma y... Dyma eich... tabledi moddion sliperi esgidiau dillad dillad nos bag ymolchi sebon brwsh dannedd Can you ...? get up stand walk move your arm move your leg Yes I can/no I cant A little bit Where are you ...? glasses stick clothes teeth Here / There I dont know Here is/are the... Here is/are your... tablets medicine slippers shoes clothes night clothes toilet bag soap tooth brush

14

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

tywel clustog blanced gwely cadair cwpwrdd

towel pillow blanket bed chair cupboard

Ga i gymryd eich ...? pyls tymheredd pwysedd/pwysau gwaed Ga i wrando ar eich ...? brest calon Ga Ga Ga Ga Ga i i i i i weld eich tabledi? gyffwrdd eich troed? deimlo eich bola? ddal eich llaw? roi pigiad i chi?

May I take your...? pulse temperature blood pressure May I listen to your...? chest heart May May May May May I I I I I see your tablets? touch your foot? feel your stomach/belly? hold your hand? give you an injection?

NYRSIO Nursing
Os gwelwch yn dda A wnewch chi...? eistedd i fyny eistedd yn y gadair godi godi eich coes roi eich braich i lawr gymeryd y moddion yma gymeryd y tabledi yma dynu eich pyjamas wisgo eich gwn nos Please Would you...? sit up sit in the chair get up lift your leg put your arm down take this medicine take these tablets take off your pyjamas put on your nightdress

16

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

PARAFEddYGAETH Paramedicine
Gwasanaethau Gwasanaeth Ambiwlans Cymru Ymddiriedolaeth GIG Ambiwlans Awyr Cymru Gwasanaeth Galw Iechyd Cymru Gwasanaeth Meddygol Brys Technegydd ambiwlans Adran Ddamweiniau ac Achosion Brys Termau Clinigol galwad brys achos brys argyfwng meddygol arolwg asesiad claf triniaeth yn ddifrifol wael mn salwch anaf difrifol mn anaf ymwybyddiaeth ymwybodol anymwybodol anhawster anadlu trawiad ar y galon Services Welsh Ambulance Trust NHS Trust Welsh Air Ambulance NHS Direct Wales Medical Emergency Service Ambulance technician Accident and Emergency Department Clinical Terms emergency call emergency medical emergency survey assessment patient/client treatment seriously ill minor illness serious injury minor injury consciousness conscious unconscious breathing difficulties heart attack adfywior galon ar ysgyfaint gwaedu difrifol llosgiadau toriad poen pigiad sblint Ymadroddion Defnyddiol Allwch chi glywed fi? Allwch chi deimlo hwn? Ble maer boen? Oes angen rhywbeth i ladd poen arnoch chi? Peidiwch symud Ryn nin mynd ir ysbyty cardiopulmonary resuscitation haemorrhage burns fracture pain injection splint Useful Phrases Can you hear me? Can you feel this? Where is the pain? Do you need pain relief? Dont move Were going to the hospital

18

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

OSTEOPATHI Osteopathy
A wnewch chi...? Ceisiwch... ymlacio dadwisgo orwedd ar eich bola orwedd ar eich cefn blygu ir ochr blygu ymlaen bwyson ol droi eich pen ir ochr droi eich corff ir dde/chwith symud eich coes lan/i fynu symud eich braich i lawr Ydy hwn yn boenus? Oes gormod o bwysau? Ydw in gwasgu rhy galed? Ydych chin teimlon ben ysgafn? Na i ddal eich penglin Faint o boen ydych chin cael? asgwrn/esgyrn cyhyr/au cymal gwynegon/cric cymalau Will you...? Try to... relax undress lie on your stomach lie on your back bend to the side bend forward lean back bend your head to the side bend your body to the right/left move your leg up move your arm down Is this painful? Is this too much pressure? Am I pressing too hard? Do you feel light headed? Ill support your knee How much pain do you get? bone/s muscle/s joint arthritis pen penglog asgwrn cefn clun torri/toriad holiadur iechyd cyngor am ddeiet cyngor am ymarferion/ymarfer corff rwyn mynd ich cynghori asesiad eich gallu i wneud pethau head skull spine hip break/fracture health questionnaire dietary advice advice on exercises/exercise Im going to advise you assessment your ability to do things

AWdIOLEG Audiology
Sut i chin dod mlaen? clust clyw colli clyw byddar drwm i clyw prawf clyw cymorth clyw How are you getting on? ear hearing deafness deaf hard of hearing hearing test hearing aid

20

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

TECHNOLEG GLINIGOL Clinical Technology


ymbelydredd pigiad radiotherapi radiograffydd radiolegydd/radiolegwr gorweddwch lawr arhoswch yn llonydd anadlwch yn naturiol fydd hwn ddim yn boenus fydd hwn ddim yn hir ceisiwch ymlacio os gwelwch yn dda Ydych chin gyffyrddus? radiation injection radiotherapy radiographer radiologist lie down stay still breathe normally this wont be painful this wont be long try to relax please Are you comfortable? lladd poen ymlaciwch anadlwch archwiliad mewnol dal y babi clwyf pwythau bwydo or fron/ar y fron llaeth bwytan iach llongyfarchiadau Holi Ga i ...? helpu gymryd gwaed deimlo eich bola wrando ar y babi bwysor babi Terms baby midwife babys movements birth labour blood tests urine test labour pains Oes cwestiwn/cwestiynnau gyda chi? Do you have a question/questions? Oes rhywbeth hoffech chi ofyn? Is there something youd like to ask? Ydy popeth yn iawn? Is everything alright? pain relief relax breathe internal examination hold the baby wound stitches breast feeding milk healthy eating congratulations Enquiring May I...? help take blood feel your tummy listen to the baby weigh the baby

BYdWREIGIAETH Midwifery
Termau baban/babi bydwraig symudiadaur babi geni esgor profion gwaed prawf dw r poenau geni/esgor

22

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

IECHYd PLANT Child Health


Hoffet ti...? degan gm chwarae rywbeth i fwyta rywbeth i yfed gysgu ddarllen llyfr ddarllen cylchgrawn dynnu llun liwio beintio wylior teledu wylio ffilm wrando ar gerddoriaeth fynd ar y cyfrifiadur Wnei di gymryd...? y moddion moddion i wneud tin well Ga i...? fesur dy uchder bwyso ti Wyt tin teimlon well? Rwy ti wedi tyfu Mam a Dad brawd a chwaer ysgol mynd ir wers Would you like...? a toy a game play something to eat something to drink to sleep to read a book to read a magazine to draw a picture to do some colouring to do some painting to watch the TV to watch a film to listen to music to go on the computer Will you take...? the medicine medicine to make you better May I...? measure your height weigh you Are you feeling better? Youve grown Mum and Dad brother and sister school go to the lesson Pobl syn gweithio yn y gymuned meddyg teulu nyrs meddygfa nyrs gymuned nyrs ardal nyrs ysgol nyrs iechyd meddwl seicolegydd ymwelydd iechyd gweithiwr cymdeithasol therapydd lleferydd therapydd galwedigaethol ffisiotherapydd dietegydd optegydd ciropodydd/triniwr traed fferyllydd gweithiwr hybu iechyd gweithiwr allanol gofalwr cartref cymorth cartref

IECHYd CYMUNEdOL Community Health


People who work in the community general practitioner practice nurse community nurse district nurse school nurse mental health nurse psychologist health visitor social worker speech therapist occupational therapist physiotherapist dietician optician chiropodist pharmacist health promotion worker outreach worker home carer home help

24

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Termau iechyd y cyhoedd claf cleient gofalwr/wyr canolfan iechyd meddygfa llawdriniaeth brechiad clwyf gorchudd clwyf pwythau

Terms public health patient client carer/carers health centre surgery (of family doctor) surgery (an operation) vaccination wound wound dressing stitches

cynhadledd achos/cyfarfod achos Cyngor Gofal Cymru Ymadroddion Defnyddiol Rwyn weithiwr cymdeithasol Rwy or gwasanaethau cymdeithasol Rwy or gwasanaeth plant/oedolion Ga i ddod i mewn? Dewch i mewn, os gwelwch yn dda Eisteddwch i lawr, os gwelwch yn dda Sut alla i helpu? Ga i ofyn cwestiynnau personol i chi? Sut mae pethau? Sut i chin teimlo heddiw? Oes cwestiynnau da chi?

case conference Care Council for Wales Useful Phrases Im a social worker Im from social services Im from childrens/adult services May I come in? Please come in Please sit down How can I help? May I ask some personal questions? How are things? How do you feel today? Do you have any questions?

GWAITH A GOFAL CYMdEITHASOL Social Work and Social Care


Termau gwasanaeth cymdeithasol gweithiwr cymdeithasol defnyddwyr gwasanaeth oedolyn plentyn oedrannus gofalwr gofalwr maeth diogelu plant Terms social services social worker service users adult child elderly carer foster carer child protection

26

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

ARWYddION Signs
Ewch... i weld eich doctor/meddyg i weld y nyrs ir ganolfan ddydd adref Cymerwch ofal Pob lwc Hwyl/hwyl fawr Gweld chi fory Gweld chi nes mlaen Gweld chi ar y penwythnos Gweld chi wythnos nesaf

GAdAEL Leaving
Go ... to see your doctor to see the nurse to the day centre home Take care Good luck Bye See you tomorrow See you later on See you at the weekend See you next week

Cleifion Allanol Outpatients

Pelydr-x X-ray

Canolfan Ddydd Day-Centre

Ymholiadau Enquiries

Fferyllfa Pharmacy

Ystafell Ymolchi Bathroom

Dim Ysmygu No smoking

Maes Parcio Car Park

Damweiniau ac Achosion Brys Accident and Emergency

Allan/allanfa Exit

28

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

HELP, dYSGWR YdW I! Help, Im a learner!


Yn araf, os gwelwch yn dda Rwyn dysgu Cymraeg Rwyn deall dipyn bach Maen ddrwg gen i, dw i ddim yn deall Im sorry, I dont understand Slowly please Im learning Welsh I understand a little 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70 80 90 100 un deg chwech un deg saith un deg wyth un deg naw dau ddeg dau ddeg un dau ddeg dau dau ddeg tri dau ddeg pedwar dau ddeg pump dau ddeg chwech dau ddeg saith dau ddeg wyth dau ddeg naw tri deg pedwar deg pum deg chwe deg saith deg wyth deg naw deg cant

RHIFAU Numbers
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 un dau tri pedwar pump chwech saith wyth naw deg un deg un un deg dau un deg tri un deg pedwar un deg pump

30

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

dYddIAdAU AC AMSER dates and Times


Misoedd Ionawr Chwefror Mawrth Ebrill Mai Mehefin Gorffennaf Awst Medi Hydref Tachwedd Rhagfyr Diwrnodaur Wythnos Dydd Dydd Dydd Dydd Dydd Dydd Dydd Sul Llun Mawrth Mercher Iau Gwener Sadwrn Months January February March April May June July August September October November December Days of the Week Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Amser blwyddyn mis wythnos wythnos nesaf heddiw yfory ddoe dydd/diwrnod bore prynhawn nos amser un or gloch chwarter wedi dau hanner awr wedi tri chwarter i bedwar hanner dydd hanner nos Time year month week next week today tomorrow yesterday day morning afternoon night time one oclock quarter past two half past three quarter to four midday midnight

32

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

CYFIEITHU Translation
Sgwrsio Person 1: Person 2: P1: P2: P1: P2: P1: P2: P1: P2: P1: Person 1: Person 2: P1: P2: P1: P2: P1: P2: P1: P2: P1: Chatting Good morning, how are you? Better thanks Are you in pain? No, Im fine Would you like to get up? No, I want to stay in bed Here are your tablets Thanks, can I have a cuppa too? Milk and one sugar Yes, no problem. Here is your tea. Yuck, its too cold! Im sorry Bore da, sut ych chi? Yn well diolch Ydych chi mewn poen? Na rwyn iawn (na, fin iawn) Hoffech chi godi? Na, rwy eisiau aros yn y gwely (na, rwy moin aros yn gwely) Dyma eich tabledi Diolch, ga i baned hefyd? Llaeth a un siwgwr Iawn, dim problem. Dyma eich te. Ych, maen rhy oer! Maen flin gen i (maen flin da fi) Casglu Gwybodaeth Person 1: Person2: P1: P2: P1: P2: P1: P2: P1: P2: P1: P2: P1: P2: P1: P2: P1: P2: P1: P2: P1: P2: P1: Gathering Information

Hello, my name is Bethan. May I ask you some questions? Yes of course Thanks. First, what is your full name? My name is Dorothy Rainbow What a lovely name! And what is your date of birth? October 29, 1942 Good, so you are 69 now? Thats it So, where do you live? 31, Yellow Rd, Oz Are you sure? Yes, of course! Fine then. And who is your next of kin? That would be my husband Mr. Rainbow And what is his phone number? 01234 567 8910 Do you have allergies to any food or drugs? No Im fine Do you take any medication? Yes, lots Do you have them with you? Can I see them? Of course, here you are Thank you very much

34

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Now, can I take your...? temperature pulse blood pressure P1: Thanks, thats everything done. Supper wont be long. Helo, fy enw i yw Bethan. Ga i ofyn rhai cwestiynnau i chi? Iawn, wrth gwrs Diolch. Yn gyntaf, beth yw eich enw llawn? Fy enw i yw Dorothy Rainbow Dyna enw hyfryd! A beth yw eich dyddiad geni? Hydref dau ddeg naw, un naw pedwar dau Iawn, felly rych chin chwech deg naw nawr? Na fe Felly, ble ych chin byw? Tri deg un Heol Melyn, Oz Ydych chin siwr? Ydw, wrth gwrs! Iawn te. A pwy yw eich perthynas agosaf? Hwnna fydde fy ngwr Mr. Rainbow A beth yw ei rif ffon e? Dim un dau tri pedwar pump chwech saith wyth naw deg Oes alergedd da chi i unrhyw fwyd neu gyffuriau?

P2: P1: P2: P1: P2: P1:

Na rwyn iawn Ydych chin cymryd unrhyw feddyginiaeth? Ydw, llawer Ydy nhw gyda chi? Ga i weld nhw? Wrth gwrs, dyma nhw Diolch yn fawr Nawr alla i gymryd eich...? tymheredd curiad calon pwysedd gwaed

Person 1: Person 2: P1: P2: P1: P2: P1: P2: P1: P2: P1: P2: P1: P2: P1: P2: P1:

P1:

Diolch, dyna bopeth wedi i wneud. Bydd swper ddim yn hir.

36

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

FFYNHONELLAU dEFNYddIOL Useful Resources


1. Academi Hywel Teifi, Swansea University 01792 60 20 70 or 01792 606743 www.swansea.ac.uk rwth.williams@abertawe.ac.uk sioned.williams@abertawe.ac.uk Cyngor Gofal Cymru Care Council for Wales www.ccwales.org.uk bilingualism@ccwales.org.uk They All Speak English Anyway CD rom BBC www.bbc.co.uk/bigwelshchallenge Menter Iaith Abertawe, Ty Tawe Siop Ty Tawe, 9 Stryd Christina, Abertawe, SA1 4EW 01792 456856 www.sioptytawe.co.uk siop@sioptytawe.co.uk Menter Cwm Gwendraeth 01269871 600 www.mentercwmgwendraeth.org Menter Bro Dinefwr 01558 825336 www.menterbrodinefwr. post@menterbrodinefwr.org Datblygwyd y llyfryn bach hwn gan Dr. Angharad Jones a Phwyllgor Defnyddior Gymraeg, Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Prifysgol Abertawe. Seiliwyd y llyfryn ar y llyfryn Wneith Hyn Ddim Drwg... gan Carwen Earles, Prifysgol Abertawe. 7. 8. The Welsh Learners Dictionary (Y Lolfa) by Heini Gruffudd Coleg Cymraeg Cenedlaethol www.colegcymraeg.ac.uk Y Porth WLPAN Welsh Course Bangor University www.bangor.ac.uk

2.

9.

3. 4.

5.

6.

38

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

40

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd