Está en la página 1de 2

Tu gsurT:

Tqveni reklama 2 000 (ori aTasi) tiraJiT daibeWdos; daukavSirdeT 10 000 (aTi aTasi) mkiTxvels;

saTqmeli mTels imereTs miawvdinoT; erTdroulad daukavSirdeT imereTis yvela kuTxes;

daujereblad iafad ganaTavsoT reklama rogorc beWdur, aseve, eleqtronul formatSi. misamarTi: quTaisi, kostavas q N 39 sakontaqto piri: ia boboxiZe tel: 592 740 760 el-fosta: ia_bobokhidze@yahoo.com

www.newpress.ge

axali gazeTi
gaacaniT xalxs Tqveni biznesi

dazogeT Tanxa da gazardeT Tqveni mogeba

axali gazeTi gTavazobT reklamis ganTavsebas beWdvur da eleqtronul formatSi.

gadaixadeT mxolod beWdvuri versiis Tanxa da saCuqrad miiReT Tqveni reklama internetSi axali gazeTis veb-gverdze:

www.newpress.ge

misamarTi: quTaisi, kostavas q. 39 tel: 0431 24 77 04, 592 740 760

el-fosta: ia_bobokhidze@yahoo.com

ikiTxeT yvelgan, yovel orSabaTs!

www.newpress.ge