Pautes per a l’entrevista de tutoria amb el pare i la mare o tutors.

(Document adaptat a partir de “Model d’entrevista del tutor/a amb els pares” de Pilar Surís)

1. Objectius de l’entrevista amb les famílies.

Establir una col·laboració en el procés educatiu de l’infant entre família i escola.

• Conèixer millor a l’infant a través de la visió del pare i la mare o tutors.
• •

Informar sobre els aspectes de tipus emocional i acadèmic de l’infant a l’escola. Reflexionar i oferir pautes d’actuació a les famílies.

• Prendre acords. 2. Pautes per a realitzar l’entrevista 2.1. Informació que es pot demanar a la família: 2.1.1. Com perceben la “relació” de l’infant a l’escola: • Creuen que el seu fill o filla es troba bé a l’escola? • Ha manifestat algunes vegades mandra per assistir a l’escola? • El veuen amb il·lusió? • Els hi ha comentat algun aspecte relacionat amb l’escola que el/la preocupi. • Ha comentat si té algun problema amb els companys o companyes? 2.1.2. Situació familiar • Hi ha alguna situació que penseu que hem de saber els/les mestres per tal de comprendre més l’actitud de l’infant? • Quina és la seva relació amb els diferents membres de la família? Quin paper hi juga cadascú? 2.1.3. Informació sobre el caràcter de l’infant: • Com definiríeu al vostre fil/a? • En general es mostra content/a? • És força autònom/a? • Assoleix responsabilitats a casa? • Sol estar neguitós/a per qualsevol petita cosa? • Té problemes de rivalitat amb algun germà o germana? • És col·laborador/a? • Sol explicar moltes coses sobre si mateix/a?

• Parla sovint del que fa a l’escola? • Coneixen els seus amics i les seves amigues? • Voldrien destacar algun aspecte especial respecte la seva forma de ser? 2.1.4. Informació sobre algun aspecte de salut de l’alumne/a: • Volen comentar quelcom respecte la salut del seu fill/a? • En general menja bé? • Quan va a l’escola ha esmorzat abans? • Dorm bé? les hores necessàries? • Pren algun medicament? • Té assolits els hàbits de neteja personal? 2.2. Informació que pot donar el/la tutor/a: 2.2.1. Aspecte emocional de l’infant a l’escola • Com perceb el tutor o la tutora que se sent a l’escola. • Caràcter que mostra l’infant a l’escola. • Aspectes a destacar sobre la sociabilitat. 2.2.2. Aspecte acadèmic • Informació (si cal) d’algun aspecte concret del seu procés d’aprenentatge. • Aspectes positius que actualment presenta l’infant en relació a l’aprenentatge. • Aspectes a millorar en relació a l’aprenentatge. 3. Informacions i acords per anotar en el registre de l’entrevista: 3.1. Informacions que dóna la familia: 3.2. Informacions que dóna el mestre o la mestra: 3.3. Objectius immediats a aconseguir: 3.4. Pautes d’actuació: 3.5. Acords:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful