Está en la página 1de 7

ITZIAR LOPEZ DE URALDE OROI LASTERKETA

ARAUDIA 2012 REGLAMENTO 2012


2012ko ARAUDIA REGLAMENTO 2012

1. LASTERKETAREN EGUNA . Oroi- 1. FECHA DE CELEBRACIN. El lasterketa 2012ko abenduaren 16an, Memorial se celebrar el domingo 16 igandea, burutuko da. de diciembre de 2012. 2.- Itziar Oroi-lasterketa bi lasterketek 2.- El Memorial Itziar consta de: osatzen dute: Bi kilometro dituen, 10:30etan abiatuko den eta lehiakorra ez den testigantzazkoa deituriko lasterketa. 9 kilometro dituen, 11:00etan abiatuko den eta lehiakorra den Oroi-lasterketa bera 3.- ESKU HARTZEKO BALDINTZAK La prueba denominada Testimonial, que no es competitiva, de 2 Km. que comenzar a las 10,30 horas. El Memorial, prueba competitiva, de 9 Km. que empezar a las 11,00 horas. DE

3.CONDICIONES PARTICIPACIN

Lasterketa honetan halaxe nahi duen edonork hartu dezake parte, edozein maila, sexu edo nazionalitate izanik, atzerritarrei dagokien Araudi honetako 18 atalak beraiengan eraginik ez badu. Partaideen gehienezko kopurua 3.000

Esta carrera est abierta a la participacin de quien lo desee, sin distincin de categora, sexo o nacionalidad, siempre que les no sea de aplicacin el artculo 18 de este reglamento referido a corredores/as

korrikalari da.

extranjero/as. La participacin se ha limitado a 3.000 corredores. Cada corredor participa en la carrera bajo su total responsabilidad y posee un nivel de condicin fsica suficiente para afrontar la prueba.

Korrikalari bakoitzak bere erantzukizun osoa hartzen du bere gain eta lasterketan parte hartzeko gorputzaldi egokia duela aitortzen du.

4.MAILAK. Oroi-lasterketan, 4.- CATEGORAS. Para el Memorial gizonezkoetan zein emakumezkoetan, regirn, tanto para mujeres como maila hauek egongo dira: para hombres, las siguientes categoras: Gazteak, 1996 eta 1997an jaioak; Juveniles, nacidos en 1996 y 1997 Juniorrak, 1994 eta 1995ean jaioak; Junior, nacidos en 1994 y 1995 Absolutuak, 1977-12-15etik 1993-12- Absolutos, nacidos entre el 15-1231 bitartean jaioak, biak barne; 1977 y el 31-12-1993, ambos inclusive Beteranoak A, 35 eta 49 (biak barne) Veteranos A de 35 aos cumplidos a bitarteko urte dituztenak (1962-1249 (nacidos, entre el 15-12-1962 15etik 1977-12-16 bitartean y el 16-12-1977, ambos jaioak, biak barne); inclusive) Beteranoak B, 50 urte beteta Veteranos B de 50 aos cumplidos o dituztenak (1962-12-16an edo ms (nacidos el 16-12-1962 o lehenago jaioak). con anterioridad). 5.- IZENA EMATEKO EPEA. Epea abenduaren 1ean irekiko da eta abenduaren 13an amaituko da, abenduaren 14ra arte, ostiralera arte, onartuko diren OnLineko izen- emateak ezik. Azken orduko izen-emateak abenduaren 14ean soilik egin ahal izango dira, Itxartu Taldearen egoitzan (Algortako Etorbidea, 104, AlgortaGetxo), 19:30etatik 21:00etara, edo onlinen. Epe hauetatik kanpo ez da inskripziorik onartuko, ezta Oroilasterketaren egunean ere. 6.- IZENA EMATEKO ERAK ON LINE: www.itxartu.com BESTE TOKI BATZUK: Algorta-Getxo: Fadura Kirol (Makaletako Etorbidea z/g) Algorta-Getxo: Kantxa (Torrene 4) Kirol 5.- PLAZOS DE INSCRIPCIN: El plazo de inscripcin comienza el da 1 de diciembre y termina el da 13 de diciembre, salvo las inscripciones on line, que ser hasta el viernes 14 de diciembre. Las inscripciones de ltima hora se podrn realizar exclusivamente el viernes 14 de diciembre en Itxartu Taldea (Algortako Etorbidea, 104, Algorta-Getxo), de 19:30 a 21:00, o bien on line. No se admiten inscripciones fuera de este plazo, ni el da del Memorial. 6.- MODOS DE INSCRIPCIN ON LINE: en www.itxartu,com OTROS LUGARES: Hiria Algorta-Getxo: Ciudad Deportiva Municipal de Fadura (Los Chopos s/n) Moda Algorta-Getxo: Kantxa Kirol Moda (Torrene 4)

Algorta-Getxo: Gaztaaga Kirolak (Amesti 8) Andramari-Getxo: Andramariko Polikiroldegia (Zientoetxe z/g) Areeta-Getxo: Gobela Polikiroldegia (Luis Lpez Oses z/g) Areeta-Getxo:: Deportes Alejo Uribe (Las Mercedes 20) Astrabudua: Deportes Alejo Uribe (Mezo s/n) Bilbao: Bikila (Euskalduna 7) Portugalete: Sportlandia (Martin Fernndez Villaran 4) Memorialean izena eman baino lehen Euskadiko Kutxan sartu behar da dirua eta horren zuriketaren agiria eman behar da dortsala hartzen den unean.

Algorta-Getxo: Gaztaaga Kirolak (Amesti 8) Andramari-Getxo: Polideportivo Andramari (Zientoetxe Kalea) Las Arenas-Getxo: Polideportivo Gobela (Luis Lpez Oss s/n) Las Arenas-Getxo: Deportes Alejo Uribe (Las Mercedes 20) Astrabudua: Deportes Alejo Uribe (Mezo s/n) Bilbao: Bikila (Euskalduna 7) Portugalete: Sportlandia (Martin Fernndez Villaran 4) Antes de proceder a la inscripcin del Memorial deber haberse efectuado el ingreso en la Caja Laboral, cuyo abonar se aportar en el momento de recibir el dorsal con su correspondiente chip. Todas las personas adultas que participan en el Memorial de 9 km. pueden participar tambin en la carrera Testimonial, con el dorsal y chip que reciben para participar en la carrera larga.

Oroi lasterketan izen-ematen duten pertsona nagusiek eskubidea izango dute Testigantzakoan ere esku hartzeko, lehen lasterketarako ematen zaizkion dortsala eta txipa erabiliz.

7.- IZEN EMATEAREN ORDAINKETA

7.- CUOTA DE INSCRIPCIN

Testigantza: Doan 18 urte baino Testimonial: Gratuito para los gazteagoentzat. menores de 18 aos Testigantza: Doan 18 urte baino Testimonial: Gratuito para los gehiago dutenentzat, txipik gabeko mayores de 18 aos, con dorsal dortsala eta oparirik jasotzeko pero sin chip, y sin derecho a eskubiderik gabe. regalo Testigantza: 5 18 urte baino gehiago Testimonial: 5 para los mayores de dutenentzat, txipa duen dortsala 18 aos, con dorsal con chip, y eta oparia jasotzeko eskubidea con derecho a regalo izango dituztelarik. Oroimenezkoa: 5, txipa duen dortsala Memorial: 5, con dorsal con chip, y eta oparia jasotzeko eskubidea con derecho a regalo. izango dituztelarik. Dirua Euskadiko Kutxako 3035 0067 El abono debe realizarse en CLP 62 0671149530 kontuan sartu 3035 0067 62 0671149530, con behar da, norberaren izenean. nombre y apellidos.

Izen-ematea gauzatu ondoren ez da Una vez realizada la inscripcin, en inolaz ere dirurik itzuliko. ningn caso se acceder a la devolucin del importe de la misma. 8.TXIPAK JASOTZEA ETA DORTSALAK 8.- RECOGIDA DORSALES DE CHIPS Y

Txipa duten dortsalak Dorsales con chip Online-n izena eman dutenek, Los que se inscriban OnLine y una inskripzio-dirua eman ondoren, txipak vez pagada la cuota de inscripcin, eta dortsalak era honetara jaso debern pasar a recoger los chips y beharko dituzte: ITXARTU dorsales por ITXARTU TALDEA TALDEAren egoitzan (Algortako (Algortako Etorbidea, 104, AlgortaEtorbidea, 104, Algorta-Getxo), Getxo), los das 13 y 14 de Abenduaren 13 eta 14ean, diciembre, de 19:00 a 21:00; o el 19:00etatik 21:00etara; edo mismo da de la prueba por la lasterketaren egunean Fadura Kirol Ciudad Deportiva de Fadura, a Hirian (Makaletako etorbidea z/g) partir de las 09:00 y hasta media 9:00etatik lasterketa abiatu baino hora antes de la salida. ordu erdi bat lehenagora arte. Beste tokietako batean izena ematen Los que se inscriban en Otros dutenek, inskripzioa egitean jasoko Lugares recibirn el dorsal con chip dituzte dortsala eta txipa. al realizar la inscripcin. Dortsala eta txipa ezinbestean erabili La utilizacin del dorsal y el chip ser behar dira. Biak jasotzeko Kutxaren obligatoria. Para la retirada de ordainagiria eman behar da. ambos ser necesario presentar el abonar bancario. Txipik gabeko dortsalak Online-n izena eman dutenek, txipak eta dortsalak era honetara jaso beharko dituzte: ITXARTU TALDEAren egoitzan (Algortako Etorbidea, 104, Algorta-Getxo), Abenduaren 13 eta 14ean, 19:00etatik 21:00etara; edo lasterketaren egunean Fadura Kirol Hirian (Makaletako etorbidea z/g) 9:00etatik lasterketa abiatu baino ordu erdi bat lehenagora arte. Beste tokietako batean izena ematen dutenek, inskripzioa egitean jasoko dituzte dortsala. Dortsala ezinbestean erabili behar da. Dorsales sin chip Los que se inscriban OnLine debern pasar a recoger los dorsales por ITXARTU TALDEA (Algortako Etorbidea, 104, Algorta-Getxo), los das 13 y 14 de diciembre, de 19:00 a 21:00; o el mismo da de la prueba por la Ciudad Deportiva de Fadura, a partir de las 09:00 y hasta media hora antes de la salida.

Los que se inscriban en Otros Lugares recibirn el dorsal al realizar la inscripcin. La utilizacin del dorsal ser obligatoria. 9.- DEVOLUCIN DEL CHIP

9.- TXIPA ITZULTZEA

Txipa lasterketa bukatu ondoren itzuli Los chips deben ser devueltos a la behar zaie antolatzaileei, oparia jaso organizacin una vez finalizada la baino lehen. Bi lasterketetan prueba, y previamente a recibir el (Testigantzakoa eta Oroimenezkoa) obsequio. En el caso de corredores esku hartuko duten lasterkariei que hagan las dos pruebas dagokienean, dortsal bakarra eta (Testimonial y Memorial) solo txip bat baino ez dute jasoko. Bi dispondrn de un nmero de dorsal lasterketetan esku hartuko duten y de un slo chip. Estos/as lasterkari hauek oparia (bakarra) corredores/as que participan en las bigarren lasterketa amaizten denean dos carreras debern recoger el jaso beharko dute. regalo, que ser nico, al finalizar la segunda de las pruebas. 10.- OPARIAK Testigantzazko 18 urte baino gazteagoentzako domina eta garaikurra. Oroi-lasterketako partaide guztientzat eta inskripzioan 5 ordaindu duten Testigantzazko partaideentzat kamiseta teknikoa. 10.- OBSEQUIOS Medalla y trofeo para los menores de 18 aos del Testimonial Camiseta tcnica para todos los participantes del Memorial y para aquellos participantes del Testimonial que hayan pagado los 5 de la inscripcin. (HOMBRES Y

11.SARIAK EMAKUMEAK)

(GIZONAK

ZEIN 11.PREMIOS MUJERES)

600 Lehen sari absolutua 600 errekorra gaindituz gero 300 Lehen euskal lasterkariari 200 Lehen getxotarrari.

600 Primer premio absoluto 600 adicionales si baten el rcord 300 Primer atleta vasco 200 Primer atleta de Getxo

12.- GARAIKURRAK: 12.- TROFEOS Oori-lasterketa amaitu ondoren honako Al finalizar el Memorial se entregarn garaikurrak ere banatuko dira: los siguientes trofeos: Maila - Categora Gizonak Hombres 3 1 5 8 4 1 22 KRONOMETRAJE 13.Emakumeak Mujeres 1 3 3 3 1 1 12 Denera Total 4 4 8 11 5 2 34

Gazteak - Juveniles Juniorrak Seniorrak Beteranoak A Beteranoak B Getxoko Lehena - Primer getxotarra Denera-Total 13.-

CRONOMETRAJE

ELEKTRONIKOA Kronometraje elektronikoa irteera eta amaierako kontrola daraman txip baten arabera egingo da eta Oroilasterketako partaide guztiek dortsalaren barruan eraman beharko dute. 14.- Lasterketan zehar dortsala kamisetaren aurrealdean eraman behar da, ondo ikusten delarik eta tolestatu gabe, epaileen eta antolatzaileen lana errazteko. 15.- Izen-eman gabe lasterketaren batean esku hartzen duten orok bere ardurapean egingo dute eta ez dute ez saririk ezta oparirik ere. 16.- Antolatzaileek berariaz onartu ezean, ezein ibilgailuk (bizikleta, motozikleta, kotxea, e.a.) debekatuta du lasterkariei laguntzea.

ELECTRNICO El cronometraje electrnico se efectuar por medio de un chip con control de salida y llegada que deber colocarse obligatoriamente en el dorsal portachip.

14.- Durante la prueba se llevar el dorsal bien visible en la parte delantera de la camiseta y sin doblar, a fin de facilitar la labor de los jueces.

15.- Toda persona que corra sin estar inscrita lo har bajo su responsabilidad y no podr participar ni de los premios ni de los obsequios. 16.- No est permitido acompaar a los corredores de ningn vehculo (bicicleta, motocicleta, automvil, etc.) que no est expresamente autorizado por la organizacin. 17.- Itxartu Taldea, como organizador de la prueba, declina toda responsabilidad por los daos fsicos o morales, perjuicios o lesiones que la participacin en esta prueba pueda ocasionar a personas o terceros; excluido tambin cualquier dao por padecimiento latente, imprudencia, negligencia o inobservancia de las leyes.

17.- Lasterketaren antolatzailea den Itxartu Taldeak ez du inolako erantzukizunik bere gain hartzen lasterketa honetako partaideek nozitu ditzaketen min fisiko edo moral, kalte edo minekiko, eta ezta ere gaixotasun ezkutuak, zuhurtzigabekeriak, arduragabekeriak edo legea ez gordetzeak eta abarrek sortarazi ditzaken gaitzekiko. 18.- IRUDI ESKUBIDEAK DATUEN LAGAPENA.

ETA 18.- DERECHOS DE IMAGEN Y CESION DE DATOS Todos los participantes por el hecho de formalizar la inscripcin dan su consentimiento para que Itxartu Taldea, por s mismo o mediante terceras entidades, traten informticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carcter personal, as como su imagen dentro de la prueba mediante

Partaide guztiek, izen ematearekin batera, bere oniritzia ematen diote Itxartu Taldeari, honek, berariaz edo beste entitate baten bidez, izaera pertsonala duten beren datuak informatikoki eta bere irudia lasterketako argazkien, bideoen edo antzeko medioen bidez erabili ditzan, soilik kirol, sustapen edo merkataritzaren izaera duen helburuz,

hori dena pertsonal izaera duten datuen babesaren Abenduaren 13ko 15/1999ko Lege organikoaren arabera. Partaideak fitxategi hauen egoera jakiteko eskubidea burrut lezake eta bere edukia berretsi edo zati batean edo osoan kendu arazi. Eskubidea gauzatzeko idatziz eskatu beharko dio Itxartu Taldeari (Algortako Etorbidea, 104. Algorta-Getxo)

fotografas, video, etc. De acuerdo con lo que establece la Ley orgnica 15/1999 del 13 de diciembre, de la proteccin de datos de carcter personal, el participante podr ejercer su derecho de acceso a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma parcial o total su contenido. Para ejercitar este derecho deber solicitarlo por escrito al domicilio social de Itxartu Taldea (Algortako Etorbidea, 104. Algorta-Getxo) 19.- Teniendo en cuenta que el Memorial Itziar Lpez de Uralde se rige por la Reglamentacin de la Temporada 2011/2012 de la Federacin de Atletismo, no podrn participar atletas extranjeros federados, salvo que estn incluidos en los supuestos contemplados en la propia Reglamentacin

19.- Itziar Lopez de Uralde Oroilasterketa Atletismo Federakundearen 2010-2011 Denboraldiko Arautegiaren esanetara burutuko dela kontuan harturik, lasterkari atzerritar federatuek ezin hartu lezakete parte, Arautegi horretan aipatzen diren kasuetan izan ezik.

20.Partaide guztiek, izen 20.- Todos los participantes por el ematearekin batera, arautegi hau hecho de inscribirse, aceptan y onartzen eta betetzen dutela aitortzen cumplen este reglamento. dute.