Está en la página 1de 3

P o si a S y f s nl t e e o l

Ca i o

i h rh i t h tem o aeo n o otbe p t e c n Lk sot arustase t hv fu dacmfralso i te a o f h n cn , n hv cme o tyGvn h Lg s h Lg sa i se emis ae o t s . i te a o so i a e h a, o upi . o a rb ifnt n ln cmpee ett n srreN w r o esu co aa d o l i s s d i t wto th s lh l h gs p t l u iyu w rrb a d i u ti t i c ti ,o u g mo r o r a o e n h s ys o n a n d g h ni frh m! o u t g o te n

S o So hr t y t r

T e h ln e i a n k t w ai o e i te i tttd , h cae g wt misi i er g n wt h r h atu e l h i rs n h g i yu a too k tat e o oelt sy o w n t l at cv n t vr r h. o r i ya Bl c tisottlb w ai aso s ea s te k t a ne h h rs e y er g th e b cue h si i a s y n rs st eui l i o ro t er csay tl . e o b a tuyf u fow ai au l s e fl y s l yd B w ro si yo swt s muhe o to r e a fk e mp tp, i o c l u yu h g tp a so ln b o d pa. o hl h u e n i l f dt s y L tcesr s o sot n mi t a oes e p r , s l i acs i yu p ro a n o n vrzd us a i e mi oe i i e mp b l n mab sn l sso vite kn yo kAtni e a d y e u g s t ao h sa k l .t t n t ae d o e o so lb o yu mi n th acs r s h u e n o r n o te ces i . d i oe Sis rn te n mi s l aaa l Yu a w rte n k ta h o l n t e vibe o cn okh mi r et y iys l . i l kn des s e. o ia rsa w l o l Mi dess ok et a Alea te ke yu l sen r n rs w rb si n - ,sh y ep o r g l e i e n i n e a a do g r so le b ge d sp ii t n o h oea l k n l e A h u r a l so h tai t te vrlo . n . d n sc o lo R me e t l v yu cmme tate o e mb roe e o ro a ns th cmme tet n e w n sco b l i o a d oo me n wt r ea n a n flw o T ie @ vf w l l t u k

Ca i o

Tm tG ons o ao o e d s

Ca i o