Está en la página 1de 38

C||500

Peglsteryourproouctanogetsupportat
www.pblllps.com/welcome
|| Usermanual 3
|S-/| Manualoelusuarlo 31
|T-3| ManualooUsuarlo 67
=+7: 101
=+&1 127
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 1 11/4/2011 9:40:09 AM
3
L
s
p
a
n
o
l
LS-AP
8 Ajustar el sonloo 51
/,ostosoovo|ooo 5
S||ooc|a 5
/ct|vac|ooosact|vac|ooo|ooozoo|o|co
oogavos(|33) 5
/ct|vac|ooosact|vac|ooo|aSoooo 5
So|occ|o oo| ocoa||zaoo poooo|oo 52
Cab|ooozooasooopooocc|o 52
/ct|vac|ooosact|vac|ooo|o||Soooo 52
Ctosa,ostosoosoo|oo 52
9 Ajuste oe la conguraclon oel slstema 53
/ct|vac|ooosact|vac|ooo|p|t|oo 53
Coogoac|o oo apagaoo 53
/ct|vac|ooosact|vac|ooo|ooooo
ooostac|o 5+
/toooaoo 5+
|aoco 5+
Co|ooo|apaota||a|C| 5+
||bosooaoo|o 5+
|ostab|oc||ooto 55
10 |n|ormaclon aolclonal 55
|tacc|ooo|paoo|oota| 55
Sost|toc|ooo|os|b|o 55
|tacc|ooo|aoo|oao 56
11 |n|ormaclon oel prooucto 57
12 Soluclon oe problemas 58
|ooac|ooo|o|spos|t|vo3|ootoot| 58
13 Glosarlo 59
Contenloo
1 |mportante 32
Sogo|oao 32
/v|so 32
2 Slstema oe auolo para el automovll 34
|otooocc|o 3+
Cootoo|oooo|aca,a 3+
|osc|pc|ooo|aoo|oaop|oc|pa| 35
|osc|pc|ooo|cooto|ooto 36
3 |ntrooucclon 37
|osta|ac|ooo|s|stoaooaoo|opaaaotov||os
3
|osta|ac|ooo|ap||aoo|cooto|ooto +
|ocooo|oo +
So|occ|ooao|pa.soog|o +
/,ostooo|o|o, +2
4 Como escucbar la raolo 42
S|otoo|zaooao|soaooao|o +2
/|acooo|aso|soasooao|ooo|aoo|a+3
S|otoo|zac|oooooapos|otoo.a +3
5 Usooeolsposltlvos8luetootb 44
|pao,a|ootoooo|spos|t|vos3|ootoot| ++
|oa||zac|ooo||aaoas ++
Taosoooc|aoo||aaoas +5
|ocopc|ooo||aaoas +5
||oa||zac|ooo||aaoas +5
|opooocc|oooac||vosooaoo|ooosoo
o|spos|t|vos3|ootoot| +5
6 PeproouclrconPDS 46
|oc|oooa||S +6
So|occ|ooo|t|pooopogaa +6
So|occ|oooocoooc|asa|tooat|vas +
|ocopc|ooo||oooootos|to +
/,ostooo|o|o,atavsoo||S +
7 Peprooucclon oe arcblvos oe auolo 48
|opooocc|oooooo|sco +8
|opooocc|ooosooooo|spos|t|vo|S3 +8
|otooocc|oooooata,ota +`
|opooocc|ooosooo|||oo/|||ooo +`
Cpc|ooosooopooocc|o 50
Cooo|oooooaoootooosoo|oootooa 5
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 31 11/4/2011 9:41:01 AM
32
Precauclon
S|so||ovaoacabopocoo||ootosoocooto|oa,osto
o|oootos oo |os ooo so ooc|ooao aoo., pooooo
poooc|soao|ac|ooosotass|toac|ooosoopo||go.
|oopoogao|o|spos|t|voagotooso|
sa|p|caooas.
|oco|oooosoboo|apaatoob,otosooo
poooao acaoa oo po||go (po o,op|o,
ob,otosooocootoogao|.oo|ooovo|as
oocooo|oas).
Avlso

|a cop|a oo aoto|zaoa oo ato|a| potog|oo,


|oc|o|oos pogaas |oot|cos, ac||vos,
o|os|ooos gabac|ooos oo soo|oo, poooo
|o|og||osoooc|osoopop|ooao|oto|octoa|
coost|to|oooo||to.|stoooo|pooooobo
ot|||zaso paa ta|os oos.

\|ooo.s|oo|ao||ogot|pooo\|ooo.s
sooacasog|staoasoacascooc|a|os
og|staoasoo||cosotCopoat|oooo
|staoos|o|oos/ootospa.sos.

|os|ogot|pos|aooo||oo|aooo
|||ooo|oo|caooooo|accoso|oo|octo|co|a
s|oo o|soaoo ospoc.caooto paa ooc|ooa
coo ||oo o |||ooo, ospoct|vaooto, o|
oosao||aoo cot|ca ooo cop|o coo |os
ostooaosooooc|ooa|ootooo/pp|o./pp|o
ooso|acoospoosab|opoo|ooc|ooa|ooto
ooostoo|spos|t|voo|poo|cop|||ooto
oo|osostooaosoosogo|oaooooas
ooogo|ac|o.|ocoooooooo|osoooosto
1 |mportante
Segurloao
|obo|oocopooootooas|as
|ostocc|ooosaotosooot|||za|aoo|oao.|a
gaaot.aoocobo|osoaospoooc|oos
pooo|abosogo|oo|as|ostocc|ooos.
|staoo|oao|as|ooo|soaoapaa
ooc|ooaoc|os|vaootocooa||ootac|o
ooCCoo2Vcoocooo|oat|oa.
|aapotogososogo|oao|ootas
cooooco, a,osto o| vo|ooo a oo o|vo|
cooosogoo.
||osoooos|b|os|oapop|aoospoooo
ocas|ooaoaoso|ocooo|os.Coaooosoa
oocosa|o cab|a o| os|b|o, cooso|to a oo
poos|ooa|.
|aa ooa |osta|ac|o sogoa, ot|||co s|o |os
accoso|osooosopovooocoo|aoo|oao.
|aa ov|ta cotoc|co|tos, oo opooga |a
oo|oao, o| cooto| ooto o| sos p||as a |a
||ov|ao|a|agoa.
|oocaco|ooooob,otosoootooo|as
aooasoovoot||ac|oo|ooo|ogot|pooo
abotoaoo|aoo|oao.
||p|o|aoo|oaoo|acocoooopao
soavo|ooooc|oo.|oot|||cosostaoc|as
coo a|co|o|, poooctos oo.|cos o|
poooctosoo||p|ozaoost|cospaa
||p|ao|atoacto.
|oco|ooooo|ogootoo|oootoooooo
soaoo|scosoo|aoo|oao.
|o ot|||co so|vootos coo booc|oa,
o||oootos, ||p|aooos cooc|a|os o|
aooso|osaot|ostt|cospaa||p|a|os
o|scos.
|oooopoooc|soao|ac|o|sov|s|b|oo
|ov|s|b|ocoaoooostab|oto.|oopooo
a|osaosoo|oz.
||osgooooaosa|apaota||aoo|aoo|oao.
|ooca toooo, pos|ooo, oto o| go|poo |a
paota||acooo|ogoob,oto.
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 32 11/4/2011 9:41:02 AM
33
L
s
p
a
n
o
l
coosocoooc|asoogat|vasooo|oo|oab|ooto
|asa|oo.

|stopoooctocop|o|osooo|s|tosoo
|otooooc|asooao|ooo|aCooo|oao
|oopoa.
|n|ormaclon meoloamblental
So|aosop||ootooos|osoba|a,os
|ooocosa|os.|os|oososozaoopo|oga
oooo|oba|a,osoac||oosopaaootos
ato|a|os. cato (ca,a), ospoa oo po||ost|ooo
(coc|o) po||ot||ooo (bo|sas, ||oa oo ospoa
potoctoa).
||s|stoasocopoooooato|a|osoc|c|ab|os
ooopooooovo|voaot|||zasos||osoosaa
ooaoposaospoc|a||zaoa.S|ga|asooas
|oca|osooo|||oac|oooato|a|osoo
oba|a,o, bato.as agotaoas ooo|pos aot|goos.
Coa|oo|o cab|o o oo|cac|o ooo so oa||co
ooostoo|spos|t|vos|o|aapobac|ooposa
oo|||||psCoosoo||ost|opooooaoo|a|a
aoto|zac|ooo|osoa|opaaot|||zao|ooo|po.
20|oo|o'||,'o|||||ps||octoo|cs|.V.
Tooos|osoooc|ososovaoos.
|as ospoc|cac|ooos osto so,otas a cab|o
s|opov|oav|so.|asacascooc|a|ossoo
pop|ooaooo|oo|o'||,'o|||||ps||octoo|cs
|.V.ooososospoct|vospop|ota|os.|||||psso
osova o| oooc|o oo oo|ca |os poooctos
oocoa|oo|ooootos|oob||gac|ooooa||za
a,ostosoo|os|osoosaoto|oos.
accoso|ocoo||ooo|||ooopooooaoctao|
ooo||ooto|oa|b|co.
/pp|oooso|acoospoosab|opoo|
ooc|ooa|ootoooostoo|spos|t|voo|poo|
cop|||ootooo|osostooaosoosogo|oaoo
ooasooogo|ac|o.
||oo|||ooosooacasog|staoasoo/pp|o
|oc., oo |os |staoos |o|oos oo otos pa.sos.
Lstearte|actolncluyeestaetlqueta:

Peclclaoo

|stopooocto|as|ooo|soaooab|caoocoo
ato|a|oscopooootosooa|taca||oaoooo
pooooooc|c|asooot|||zaso.
S|voo|s.bo|ooo|costoooos|oooscoo
oooas tac|aoo ao|o|oo a| pooocto, s|go|ca
ooocop|ocoo|a||oct|va|oopoa2002/`6/
|C.

|oocasooos|agaoo|poooctocooo|osto
oo|osos|ooosoost|cos.|oosooo
|aog|aootac|o|oca|sobo|aoco|occ|o
oopoooctoso|ct|coso|octo|cospo
sopaaoo.|ao|||oac|ocooctaoo|pooocto
aot|gooaooaaov|tapos|b|oscoosocoooc|as
oogat|vaspaao|oo|oab|ooto|asa|oo.
|stopoooctocoootacoop||ascootop|aoas
oo |a ||oct|va |oopoa 2006/66/|C, ooo oo
sopooooooosoc|a,ootocoo|osos|ooos
oost|cosooa|os.
|oosooo|aog|aootac|o|oca|sobo|a
oco|occ|ooop||asposopaaoo.|acoocta
o|||oac|ooo|asp||asaooaaov|tapos|b|os
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 33 11/4/2011 9:41:03 AM
3+
j Manualoelusuarlo
k Gulaoelnlcloraploa

a
f
c
b
k j i
c ccccc
h
g
c
2 Slstemaoe
auoloparael
automovll
|o||c|tac|ooosposocopab|oovoo|ooa
|||||ps.|aaot|||za|ossov|c|osooas|stooc|a
tco|ca oo |||||ps, og|sto so pooocto oo ....
p||||ps.co/.o|coo.
|ntrooucclon
Coo o| s|stoa oo aoo|o paa o| aoto, poooo
aoo,a|ootaso|sotaoo.
|ao|o||o/|(|\)
/oo|oooC|oo|sco||3
/oo|ooosooo|to|ooov||
/oo|ooosooooo|spos|t|vo|S3
/oo|ooosooooata,otaS|/||C
/oo|oooo|spos|t|vosotooos
/oos, poooo oa||za, atoooo cota
||aaoasoosooo|s|stoaooaoo|o.
Contenloooelacaja
Copoobo o |ooot|ooo o| cootoo|oo oo|
opaooo.
a Unloaoprlnclpal(conmangaoemontaje)
b Controlremoto
c Panel|rontal
d Marcooeltablero
e Funoaoetransporteparaelpanel|rontal
f Conector|SOmacbo
g Almobaolllaoegoma
h 1tornlllo
i 2berramlentasoeoesmontaje
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 34 11/4/2011 9:41:05 AM
35
L
s
p
a
n
o
l
c MLNU
|aotoogapo|saoopaaaccoooa|
oooo|s|stoa.
Voo|voa|ooaoto|o.
/ccoooa|asbsooooasoos|caoo
o|ooo||oo/|||ooo.
d /
|oc|oooooapaga|aoo|oao.
Descrlpclon oe la unloao
prlnclpal

a SOUPCL
So|occ|ooa|aoootoooaoo|o.
|oostao|co|ooo|apaota||a|C|.
b
|o|sopaaospooooooa||aaoao
vo|voaoa||zaooa||aaoa.
|aotoogapo|saoopaataoso|ooa
||aaoa.
m p n o h r q
f g a d c b
u s t
l k j i
e
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 35 11/4/2011 9:41:07 AM
36
o D|SP
|oostao|ostaooactoa|.
So|occ|ooao|atoooac|oa|taoba,a.
p LQ/AUD|O
So|occ|ooa|osa,ostosoo|ocoa||zaoo
(|).
/ccoooa|ooooa,ostosooaoo|o.
q
|osb|ooooao|paoo|.
r
|o|so paa oa||za |a ||aaoa.
s PLSLT
|ostaoa |a coogoac|o
poooto|oaoa.
t PanuraparatarjetaSD
u Panuraoeolscos
Descrlpclon oel control
remoto

a
b
d
c
e
f
Cooa |a so|occ|o.
/ct|vaooosact|vao|soo|oo.
|o|toa,ostao|vo|ooo.
e ZONL/
So|occ|ooa|abaooaoo|s|otoo|zaoo.
So|occ|ooa|acapotaoo||3/\|/.
Cab|aoozooaooopooocc|o.
|oc|oooooapaga|o||Soooo.
|ogosaooo|ooooocooto|oo
||oo/|||ooo.
f
|po|sa|oso|scos.
g
Toa|S3.
h MP3L|NK
|o|tocoooctaaoooootooo
aoo|ootooa.
i
6281'
|oc|oooooapaga|aooc|ooo
vo|ooo|o.
|oostao|o|o,.
j D88
|oc|oooooapaga|aooc|ooosoo|oo
|oa|c3ass3oost(|33).
/ccoooa|a|acooa|ooto
aotot|cooo|s|otoo|zaoo.
k
So|occ|ooa|apos|otoo.a|6.
|o|c|a|aopooocc|o.
|ot|ooooo|o|c|a|aopooocc|o.
l PLP/SHUF
|op|to|aopooocc|o.
/ct|va|aopooocc|oa|oato|a.
So|occ|ooa|apos|otoo.a|3/+.
m /
So|occ|ooa|apos|otoo.a|/2.
3oscaooap|staocapota.
n /
S|otoo|za|ao|soaooao|o.
Sa|ta/boscaooap|sta.
/vaozaotocooop|oaootooo|a
opooocc|o.
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 36 11/4/2011 9:41:12 AM
3
L
s
p
a
n
o
l
3 |ntrooucclon
Precauclon
|t|||co|oscooto|oss|ocooso|oo|caooosto
aooa|oo|osoa|o.
S|gas|opoo|oooooo|as|ostocc|ooosoo
ostocap.to|o.
S| so cooo|ca coo |||||ps, |o so||c|tao o|
oooooso|oooooo|ooo|pooocto.
||oooooooo|oo|oooooso|o
goao oo |a pato |oo|o oo so pooocto.
|sc|ba|osooosaoo..
|ooooooo|o_____________________
|ooooso|o________________________
|nstalaclon oel slstema oe
auolo para automovlles
|stas|ostocc|oooscoospoooooaooa
|osta|ac|oooa|.S|soaotov||ooo|oo
ooa |osta|ac|o o|oooto, oa||co |os a,ostos
oocosa|os.S|t|oooa|gooaoooasobo|os'|ts
oo |osta|ac|o, cooso|to a so o|st|bo|oo oo
s|stoasooaoo|o|||||pspaaaotov||os.
a vOL+/-
/,ostoo|vo|ooo.
b /
So|occ|ooa|abaooaoo|s|otoo|zaoo.
Sooosp|aza|ac|aa|bao|ac|aaba,o
poo|oo.
So|occ|ooa|acapotaoo||3/\|/.
c /
S|otoo|zaooao|soaooao|o.
|asaaotap|sta.
/vaozaotocooop|oaootooo|a
opooocc|o.
d SOUPCL
So|occ|ooa|aoootoooaoo|o.
e LQ
So|occ|ooa|osa,ostosoo|ocoa||zaoo
(|).
f OFF/ /
|oc|oooooapaga|aoo|oao.
S||ooc|aoostaoao|o|vo|oosoo|oo.
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 37 11/4/2011 9:41:12 AM
38
1 Coooctoo|coooctoac|oso|o|staooa
|aoo|oao.

2 Cooto|oco|oaoosaootoo|cab|oaoo
oo|vo|.co|ocooocto|oscab|osooo|
coooctoac|oso|o|staoo.
Nota
|o||goCooso|tocoooopoos|ooa|paaoa||za|os
pasosooosooosc|booacoot|ooac|o.

Precauclon
|staoo|oao|as|ooo|soaoapaaooc|ooas|ocoo
a||ootac|oooCCoo2Vcoocooo|oat|oa.
S|opo|osta|o|aoo|oaoooo|tab|oooo|aotov||.|a
|osta|ac|o oo oto |oga poooo so po||gosa, oaoo ooo
|apatotasoaoo|s|stoasoca||ootaooaotoo|oso.
/otos oo oa||za |a |osta|ac|o, asogoso oo ooo o|
aotoostapagaoopaaov|tacotoc|co|tos.
/otosoocooocta|oscab|osooa||ootac|oooco|o
o,o aa|||o, cooocto tooos |os oos cab|os.
|ocoooopotogotooos|oscab|ossoo|toscooc|ota
a|s|aooa.
Vo|ooo ooo |os cab|os oo oooooo oogaoc|aoos oo
|ostoo|||oso|oop|ozasooopoooaoovoso(po
o,op|o, oo o| |o| oo| as|ooto).
Vo|ooo ooo tooos |os cab|os coo cooo|o a t|oa
ostoo||g|oosaoo|sopooto.
|aa ooa |osta|ac|o sogoa, ot|||co s|o |os accoso|os
ooosopovooocoo|aoo|oao.
||osoooos|b|os|oapop|aoospooooocas|ooaoaos
o |ocooo|os. Coaooo soa oocosa|o cab|a o| os|b|o,
cooso|toaoopoos|ooa|.
Nota sobre el cable oe allmentaclon (amarlllo)
Coaooocoooctootoso|spos|t|vosaosta
oo|oao, asogoso oo ooo |a potooc|a
oo|c|co|tooo|vo|.co|osoasopo|oa
|aoo|va|otota|ooos|b|oootooos|os
o|spos|t|voscoooctaoos.
Notas sobre la conelon oel parlante
|oocacooocto|oscab|osoo|pa|aoto
oo|aostoctoaooota|oc|as|soo|
aotov||.
|oocacooocto|oscab|osoo|ospa|aotos
ooot|ooooao,asoooscoootos.
Conelon: para automovlles con
conectores|SO
Precauclon
|ocoooopotogotooos|oscab|ossoo|toscooc|ota
a|s|aooa.
Nota
Cooso|tocoooopoos|ooa|paacoooctao|s|stoa
C||500ta|cooso|oo|caacoot|ooac|o.
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 38 11/4/2011 9:41:13 AM
3`
L
s
p
a
n
o
l
Conector Conectara
/|T||/ Antena
2 ||C|T||||
C|T|(toa)
Parlante|rontal
oerecbo
3 ||C|T||||
C|T|(toa)
Parlante|rontal
lzquleroo
+ ||/|||||
C|T|(toa)
Parlanteposterlor
oerecbo
5 ||/|||||
C|T|(toa)
Parlanteposterlor
lzquleroo
6 C||||CT|
(ppoa)
Controlremoto
oeolsposltlvosOL
S|3\CC|||
(azo|)
Subwoo|er
8 ||/|/|
||||C|T|
Salloaaulllar
traseraoerecba
` ||/|/|
||||C|T|
Salloaaulllar
traseralzquleroa
Sugerencla
|ao|spos|c|ooo|osp|oosoo|oscoooctoos|SC
oopoooooo|t|poooaoto.|oa||co|ascooo|ooosoo
oacooctapaaoocaosaoaosa|aoo|oao.
Montajeeneltablerooelauto
1 S|o|aotoooo|spoooooooaoo|oaooo
a booo o oo oo ooo|po oo oavogac|o,
ooscoooctoo|to|oa|oogat|vooo|a
bato.aoo|aoto.
S|ooscooocta|abato.aooooaoto
oooo|spoooooooaoo|oaoooa
booo o oo ooo|po oo oavogac|o,
pooooboaso|aoo|aoo|
ooo|po.
S| |a bato.a oo| aoto ost coooctaoa,
cooto|oooo|oscab|ospo|aoos
oosotoooooootos.paaov|ta
cotoc|co|tos.
2 |aabotoaoo|tab|oooobotooo|as
s|go|ootosoo|oas.
3aooa
vooo/
ooga
|a|aoto|zoo|ooo
(posto|o)
2 To|oa|
b|aoco/
oogo
|a|aoto|zoo|ooo
(oota|)
3 To|oa|
g|s/
oogo
|a|aotooooc|o(oota|)
+ To|oa|
v|o|ota/
oogo
|a|aotooooc|o
(posto|o)
o |o,o ||avooooocooo|oo=2
VooCCooC|//CC
/zo| Cab|ooocooto|oo|o|
oo|aaotooao|ct|ca/
oo|oto
g /zo|/
b|aoco
Cab|ooocooto|oo|o|
oo| ap||caoo
| |ogo T|oa
| /a|||o /|abato.aoo|aoto
oo=2Vooooc|bo
a||ootac|ocoostaoto
3 Cooocto |a aotooa o| ap||caoo
ta| coo so oosta oo |a |agoo, s|
coospoooo.

f
g
h
REAR FRONT
R
L
REAR AUX L R
i
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 39 11/4/2011 9:41:14 AM
+0

5 Co|oooo|apotocc|ooogoa
so|o|staoasoboo|otoooo|pooo
oooota,o.

6 |os||co|aoo|oaoooo|tab|oo|astaooo
o|gaooc||c.

1
8
3
m
m
5
3
.
5

m
m

3 |ta|ga|aaogaoooota,ocoo|as
|oa|ootasoooosoota,oso|o|staoas.

4 |osta|o|aaogaooo|tab|oooob|o|as
postaas |ac|a ooa paa ,a|a.
Nota
S||aoo|oaoooostso,otaoapoooaaogas|oopo
|os too|||os so|o|staoos, o|ta osto paso.

8
3

5
3

LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 40 11/4/2011 9:41:16 AM
+
L
s
p
a
n
o
l
o|to|apostaapotoctoapaaact|va|ap||a
oo|cooto|ooto.
Paracamblarlapllaoelcontrolremoto:
1 /bao|copat||ootooo|asp||as.
2 |otooozcaooap||aC|2025coo|a
po|a|oao coocta (=/-), ta| coo so |oo|ca.
3 C|ooo|copat||ootooo|asp||as.

Lncenoloo
|aa oocoooo |a oo|oao,
po|so .
|aa apaga |a oo|oao,
aotoogapo|saoo |astaooo|a
oo|oaosoapagoo.
Selecclona el pals o reglon
Nota
So|occ|ooao|pa.soog|ocoospooo|ootoa|aoo|oao
paaooopoooaooc|ooacooctaooto.
1 |o|so paraencenoerlaunloao.
/paoco[SLLLCTOPLPAT|NG
PLG|ON].
2 |o|so paaso|occ|ooaooaopc|o.
7 Voo|vaacoooctao|to|oa|oogat|vooo
|abato.aoo|aoto.
Coloqueelpanel|rontal
1 Co|ooooo|acooo|tab|oo.
2 Co|ooooo||aoooooc|ooo|paoo|oo|a
cacasa|astaoooooca,ocooctaooto.
3 |os|ooo|apato|zoo|ooaoo|paoo|
|asta ooo o| ocao|so ooooo ,aoo
cooctaootoooso|oga.

|nstalaclon oe la plla oel


controlremoto
Precauclon
||osgoooop|os|o.|aotooga|asp||asa|o,aoasoo|
ca|o, |a |oz oo| so| o| oogo. |ooca ao,o |as p||as a|
oogo.
||osgoooo|s|ooc|ooov|oat||oo|asp||as.|ooca
ozc|op||asooo|oootosacasot|pos.
||osgooooaosooo|pooocto.|ot|o|asp||asoo|
cooto|ootos|oo|oot|||zapooopo.ooo
po|oogaoo.
|ato|a|oopoc|oato.ospos|b|ooooooo|oaooa
ao|po|ac|oospoc|a|.|ogosooo....otsc.ca.gov/
|azaooos.asto/poc||oato.
Cuanooutlllceelequlpoporprlmeravez:
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 41 11/4/2011 9:41:18 AM
+2
4 Como escucbar
laraolo
Slntonlzaunaemlsoraoe
raolo
1 |o|soSOUPCLva|asvocospaa
so|occ|ooao|oooooao|o.
2 |o|so / va|asvocospaaso|occ|ooa
ooabaooa.[FM1], [FM2], [FM3], [AM1]o
[AM2].
3 |aotoogapo|saoo o |astaooo
apaozcao|o.g|toooocoooc|a.
4 |o|so o paas|otoo|zaooao|soa
ooao|oaooa|ooto.
Soo|t||aostac|oooao|o.
|aaboscaooao|soaooao|o
aotot|caooto, po|so o .
Selecclon oe la reglon oel
slntonlzaoor
|ooooso|occ|ooao|pa.so|aog|o
coospooo|ootoa|aao|o.
1 |o|soSOUPCLpaaso|occ|ooao|ooo
ooao|o.
2 |aotoogapo|saooMLNUva|asvocos
|astaoooapaozca[APLA]oo|apaota||a.
3 C|o paaso|occ|ooa.
[USA](|staoos|o|oos)
[LAT|N](/|ca|at|oa)
[LUPOPL](|oopaocc|ooota|)
[PUS](|os|a)
[M-LAST](|oo|oC|ooto)
[AS|A] (|ac.co as|t|co)
[[AP](apo)
[AUST](/osta||a)
4 |o|so paa cooa.
[USA](|staoos|o|oos)
[LAT|N](/|ca|at|oa)
[LUPOPL](|oopaocc|ooota|)
[PUS](|os|a)
[M-LAST](|oo|oC|ooto)
[AS|A] (|ac.co as|t|co)
[[AP](apo)
[AUST](/osta||a)
3 |o|so paa cooa.
Ajusteoelreloj
1 |o|soMLNUva|asvocos|astaooo|a|oa
actoa|apaozcaoo|apaota||a.
2 C|o paa coogoa |a |oa.
3 |o|so paa cooa.
4 C|o paa coogoa |os |ootos.
5 |o|so paa cooa.
Conguraclon oel |ormato oe reloj
1 |o|soMLNU.
2 |o|so o va|asvocos|astaooo
apaozca[CLOCKFOPMAT]oo|a
paota||a.
3 C|o paaso|occ|ooaooa,osto.
[CLOCK12H]
[CLOCK24H]
vlsuallzaclon oel reloj
|o coa|oo|o ooo, aotooga po|saoo MAX
SOUND|astaoooapaozcao|o|o,.
|o|socoa|oo|otoc|apaaoco|tao|o|o,.
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 42 11/4/2011 9:41:20 AM
+3
L
s
p
a
n
o
l
Slntonlzaclon oe una
preslntonla
1 |o o| ooo oo ao|o, po|so / paa
so|occ|ooaooabaooa.
2 |o|soooatoc|aoo|capaaso|occ|ooa
ooapos|otoo.a.
Senslbllloaooelslntonlzaoor
|ooooa,osta|asoos|b|||oaooo|s|otoo|zaoo
s|oosoaootoctaso|soasos|o|asooo
t|oooosoa|potooto.
1 |aotoogapo|saooMLNUva|asvocos
|astaoooapaozca[LOCAL]oo|a
paota||a.
2 C|o paaso|occ|ooaooa,osto.
[LOCALSLLKON](bsooooa|oca|
act|vaoa)s|osotaos|t|o|as
o|soascoosoa|ospotootos.
[LOCALSLLKOFF](bsooooa
|oca|oosact|vaoa).sotaos|t|o
|aso|soascoosoa|ospotootos
ob||os.
Almacenelasemlsorasoe
raoloenlamemorla
|ooooa|acooa|asta6o|soasoocaoa
baooa.
Guaroelasemlsorasautomatlcamente
1 |o o| ooo oo ao|o, aotooga po|saoo
D88|astaooo[STOPL---]apaozcaoo
|apaota||a.
2 |o|so paa cooa.
Sogoaoaoaotot|caooto|asso|s
o|soasspotootosoo|abaooa
so|occ|ooaoaooo|caoa|pos|otoo|zaoo.
Guaroelasemlsorasmanualmente
1 S|otoo|co|ao|soaooooosoaa|acooa.
(cooso|toS|otoo|zaooao|soaooao|o.
oo|apg|oa+2)
2 |aotoogapo|saoooobotooo|co
ooaoto3sogoooos.
|ao|soasogoaoaooo|caoa|
so|occ|ooaoo.
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 43 11/4/2011 9:41:20 AM
++
/paoco[D|SCONNOK]s||a
ooscooo|osooa||zacooctaooto.
Conelon oe 8luetootb
1 |aotoogapo|saooMLNU.
/paoco[8TCONNLCT]oo|a
paota||a.
2 |o|so / .
/paoco[WA|T|NG]oo|apaota||a.
/paoco[CONNLCTLD]oo
|apaota||as||acooo|osooa||za
cooctaooto.
/paoco[FA|LLD]oo|apaota||as||a
cooo|oa||a.
Peallzaclon oe llamaoas
Nota
|aa oa||za ooa ||aaoa coo osto o|spos|t|vo, oobo
ostaact|vaoa|acooo|o3|ootoot|ooto|aoo|oao
o|to|ooo.
|ooooaca|osooosatavsoo|to|ooo
v||.
Peallzaclon oe llamaoas oesoe el tel|ono
movll:
1 |soo|to|ooov||paaacaoo
ooooa||zaooa||aaoasa||ooto.
2 |oa voz ooo to|oo oo aca o| ooo,
apaoco[CALL|NG]oo|apaota||a.
Pellamaoas:
1 |o|so .
/paoco[PLD|AL].
2 |o|so / ooovaooto.
/paoco[CALL|NG]oo|apaota||a
|aoo|oaocooozaaacao|
|t|ooooa|oooso||a.
5 Usooe
olsposltlvos
8luetootb
Coo osto s|stoa oo aoo|o paa aotov||os,
poooooscoc|aac||vosooaoo|ooosoooo
opooocto o oa||za ||aaoas, s| o| to|ooo o
opoooctoo|spoooooocooo|o3|ootoot|.
Lmparejamlentooe
olsposltlvos8luetootb
|ooooopao,asoo|spos|t|vo3|ootoot|coo
|aoo|oaooo|as|go|ootoaooa.
Nota
|aa oa||za oo opao,a|ooto, asogoso oo act|va o|
ooo[8TMODL]oo|aoo|oao.
1 /ct|vo|aooc|o3|ootoot|ooso
o|spos|t|vo.
2 3osooootoso|spos|t|vos3|ootoot|ooo
poooaocoooctasocoosooo|oao.
3 So|occ|ooo|||||psoo|a||staoo
s|ocoo|zac|o.
4 |otooozca|acootasoapoooto|oaoa.
0000.
/paoco[PA|POK]oo|apaota||a
s||as|ocoo|zac|osooa||za
cooctaooto.
||o|spos|t|voopao,aoosocooocta
cooo|s|stoaooaoo|ooo|aotov||
aotot|caooto.
Paraoesconectar8luetootb
1 |aotoogapo|saooMLNU.
/paoco[8TD|SCONN]oo|a
paota||a.
2 |o|so / .
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 44 11/4/2011 9:41:21 AM
+5
L
s
p
a
n
o
l
|aa |aco ooa paosa, po|so
ooovaooto.
|aa||ac|aa|asp|stasooa|baoaba,o
po|so / .
Trans|erenclaoellamaoas
|ooootaoso||avozoo|ospa|aotosa
to|ooosv||osooaoto|as||aaoas.
|aotoogapo|saoo va|asvocos|astaooo
apaozca[TPANSFLP]oo|apaota||a.
|avozsotaoso|oosoo|ospa|aotosa|
to|ooov||.
Pecepclon oe llamaoas
1 S| |a ooa ||aaoa ootaoto, apaoco o|
oooto|oo|cooosooo|ooosooa||za
|a||aaoa.
S||a||aaoaootaotooot|ooo
ooo to|oo|co, apaoco
[PHONL|N]oo|apaota||a.
2 |o|so paacootosta/acopta|a||aaoa.
Flnallzaclon oe llamaoas
|o|so paa oa||za |a ||aaoa.
Peprooucclon oe arcblvos
oeauolooesoeolsposltlvos
8luetootb
|oooooscoc|aaoo|oooooo|spos|t|vo
3|ootoot|cooto|a|aopooocc|ooo|a
oo|oao.
|o|soSOUPCLvarlasvecesparaselecclonar
[8TAUD|O].
|aa|o|c|a|aopooocc|opo|so .
Nota
/|gooosto|ooosv||osao|too|aopooocc|o
aotot|cas|ooocos|oaooo|o|c|a|aopooocc|o
aooa|ooto.
/|gooosto|ooosv||osooo|oooab||osac||vos
oo|osopoooctooso|t|oo|apaaopoooc|
ac||vosooaoo|ooooa|oa|b|ca.
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 45 11/4/2011 9:41:21 AM
+6
Llemento Tlpooe
programa
Descrlpclon
NLWS Sov|c|osoooot|c|as
2 AFFA|PS |o|.t|caactoa||oao
3 |NFO |ogaasoo
|ooac|o
ospoc|a|
+ SPOPT |opotos
5 LDUCATL Capac|tac|o
avaozaoa
ooocac|o
6 DPAMA Cbasao|a|os
||toatoa
CULTUPL Co|toa, o||g|o
soc|ooao
8 SC|LNCL C|ooc|a
` vAP|LD |ogaasoo
oototoo||ooto
0 POPM |s|ca|C|
POCKM |s|ca|oc'
2 LASYM |s|casoavo
3 L|GHTM |s|cac|s|casoavo
+ CLASS|CS |s|cac|s|ca
5 OTHLPM |ogaasoo
s|caospoc|a|os
6 WLATHLP C||a
F|NANCL ||oaozas
8 CH|LDPLN |ogaaspaa
o|os
` SOC|AL /cootoc||ootos
soc|a|os
20 PLL|G|ON |o||g|o
2 PHONL|N To|ooo
22 TPAvLL V|a,os
23 LL|SUPL Cc|o
2+ [AZZ |s|caazz
25 COUNTPY |s|caCooot
26 NAT|ONM |s|caoac|ooa|
2 OLD|LS C|s|cosos|ca|os
28 FOLKM |s|capopo|a
2` DOCUMLNT |ocooota|os
30 TLST |oobaooa|aa
3 ALAPM /|aa
6 Peproouclrcon
PDS
|aooc|o||S(|ao|o|ataSsto)ooc|ooa
o|caootooooasooooo|aso|soas||
o|toosoa|os||S.S|s|otoo|zaooao|soa
||S, apaoco o| oobo oo |a o|soa.
LnclenoaPDS
Nota
|a coogoac|o poooto|oaoa oo |a ooc|o ||S
ostact|vaoa.
1 |aotoogapo|saooMLNU.
2 |o|so o va|asvocos|astaooo
apaozca[PDS]oo|apaota||a.
3 C|o paaso|occ|ooaPDSON.
|aooc|o||Ssoact|va.
Selecclon oel tlpo oe
programa
/otos oo s|otoo|za |as ostac|ooos ||S, poooo
so|occ|ooao|t|pooopogaa|aoo|oao
bosca|acatogo.aso|occ|ooaoa.
1 |aotoogapo|saooMLNU.
2 |o|so o va|asvocos|astaooo
apaozca[PTY]oo|apaota||a.
3 |o|so paa cooa.
4 C|o paa so|occ|ooa oo t|po , a
coot|ooac|o, po|so paa cooa.
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 46 11/4/2011 9:41:22 AM
+
L
s
p
a
n
o
l
ooooos|otoo|zac|o(coa|oo|oasoa
o|oooactoa|)cooozaao|t|
o| |ooo sobo o| ostaoo oo| tco.
Coaooo o| |ooo oa||co, |a oo|oao
vo|voa|oooaoto|o.
[TAOFF].o||ooooo|tos|tooo
so|otoop|.
Nota
S||asoa|oo|os|ooosootos|tooc|b|oa
actoa|ootosoaot|oooob||ooaotosoo20
sogoooos, |a oo|oao act|va o| ooo oo bsooooa oo
|ooosootos|toaotot|caooto.|staooc|o
boscaotao|soacooboooasoa|oo|ooosoo
tos|to.
Sugerencla
Coaooosoco|oozaaopoooc|oo|ooooo
tos|to, o| osoa|o poooo po|sa paa apaga|o, |a
oo|oaooaoooao|oooooopooocc|opov|o.
Ajuste oel reloj a travs oe
PDS
|ooooosa|asoa||oa|ataos|t|oacoo|a
soa|||Spaaa,ostaaotot|caootoo|o|o,
oo|aoo|oao.
1 |aotoogapo|saooMLNU.
2 |o|so o va|asvocos|astaooo
apaozca[CT]oo|apaota||a.
3 C|o paaso|occ|ooaooa,osto.
[CTON].act|vao|o|o,||S.
S|ocoo|za|a|oaoo|aoo|oaocoo|a
|oaoo|ao|soaoo||S.
[CTOFF].oosact|vao|o|o,||S.
Sugerencla
|apoc|s|ooo|a|oataos|t|oaoopoooooo|a
o|soa||Soooo|to|asoa||oa|a.
Selecclon oe |recuenclas
alternatlvas
S| |a |otoos|oao oo |a soa| oo ao|o os ba,a,
act|vo|aooc|o/|(ocoooc|aa|tooat|va)paa
ooo|aoo|oaobosooootasocoooc|ascooooa
soa|spotooto.
1 |aotoogapo|saooMLNU.
2 |o|so o va|asvocos|astaooo
apaozca[AF]oo|apaota||a.
3 C|o paaso|occ|ooaooa,osto.
[AFON].act|vao|ooo/|.
[AFOFF].oosact|vao|ooo/|.
Dena una reglon para la
slntonlzaclon en el mooo AF
|aa ooo| |a og|o oo s|otoo|zac|o poooo
so|occ|ooa.
[PLG
ON]
S|otoo|zaaotot|caootos|o|as
o|soasoo|aog|oactoa|.
[PLG
OFF]
S|otoo|zaaotot|caoototooas
|aso|soas.
1 |aotoogapo|saooMLNU.
2 |o|so o va|asvocos|astaooo
apaozca[PLG]oo|apaota||a.
3 C|o paaso|occ|ooaooa,osto.
Pecepclon oel ln|orme oe
translto
S|oosoacooocoo|ostaoooo|tos|tos|ooo,a
oo o|sota oo so s|ca, poooo so|occ|ooa |a
ooc|oT/(|oooootos|to).
1 |aotoogapo|saooMLNU.
2 |o|so o va|asvocos|astaooo
apaozca[TA]oo|apaota||a.
3 C|o paaso|occ|ooaooa,osto.
[TAON].coaooo|aaoo|ooooo
tos|to o|spoo|b|o, |a oo|oao pasa a|
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 47 11/4/2011 9:41:23 AM
+8
|aaavaozaootocooop|oaooto
oooto oo ooa |sa p|sta, po|so o
ooaoto3sogoooos.
Ltracclon oel CD
|aa saca o| C|, po|so ooo|paoo|oota|.
Sugerencla
S|o|o|scoosttabaoooootooo|copat||ootooo
o|scos, aotooga po|saoo |astaooosa|ga.
Peprooucclon oesoe un
olsposltlvoUS8
Nota
||o|spos|t|vo|S3oobocootooos|caooopoooa
opoooc|so.
Conelon oel olsposltlvo US8
1 |os||co|acob|otaoo|atoa|S3
|ac|a|a|zoo|ooa.
2 |otooozcao|o|spos|t|vo|S3ooo|pooto
|S3.
|aoo|oaocooozaaopoooc|
o|cootoo|oooo|o|spos|t|vo|S3
aotot|caooto.

LtralgaelolsposltlvoUS8.
1 |o|so paaapaga|aoo|oao.
2 |ta|gao|o|spos|t|vo|S3.
7 Peprooucclon
oearcblvosoe
auolo
Nota
||o|scooo|o|spos|t|voooboocootoooac||vosooo
poooaoopoooc|so.
Peprooucclon oe un olsco
Nota
|o poooo opoooc| C|s coo|caoos coo tocoo|og.as
oopotocc|ooopop|ooao|oto|octoa|.
|ooooopoooc|C|sooaoo|oo|spoo|b|osoo
o|ocaoo|oss|go|ootost|posooo|sco.
C|sgabab|os(C|-|)
C|sogabab|os(C|-|\)
C|soo||3
C|soo\|/
Nota
||cootoo|oooo|o|scooobosoopoooc|b|o.
|otooozcaooC|coo|acaa|posa|ac|a
a|ba.
|aopooocc|oso|o|c|a
aotot|caooto.
|aa|acoooapaosaoo|aopooocc|o
oo| C|, po|so .
|aa oaoooa |a opooocc|o oo| C|,
po|so ooovaooto.
|aa pasa a |a p|sta aoto|o o s|go|ooto,
po|so o .
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 48 11/4/2011 9:41:24 AM
+`
L
s
p
a
n
o
l
|aooo.
||oooaoo(2oa.goooac|o)
||oo oaoo (3a. goooac|o, + C3)
||oo oaoo (3a. goooac|o, 8 C3)
||oooaoo(+ta.goooac|o)
||oooaoo(5ta.goooac|o)
||oooaoo(6ta.goooac|o)
||ooc|ass|c(a.goooac|o)
||ooc|ass|c(2oa.goooac|o)
||ootooc|(a.goooac|o)
||ootooc|(2oa.goooac|o)
||ootooc|(3a.goooac|o)
||oov|ooo(3080C3)
Workswltb.
|||ooo
|||ooo3C
|||ooo3CS
|||ooo+
Conelon oel lPoo / lPbone
1 |os||co|acob|otaoo|atoa|S3
|ac|a|a|zoo|ooa.
2 |osotoo|aoaptaoo|S3ooooooo|os
otoosoo|cab|ooo|||oo/|||oooooo|
pooto|S3oo|aoo|oaop|oc|pa|.
3 Coooctoo|otootoooo|cab|ooo|a
toaoo|||oo/|||ooo.
|aoo|oaocooozaaopoooc|
o|cootoo|oooo|o|spos|t|vo|S3
aotot|caooto.

|ntrooucclon oe una tarjeta


Nota
|staoo|oaoao|tota,otasS|S|C.
1 |o|so paa||boao|paoo|.
2 |otooozca|ata,otaoo|aaooapaa
ta,otas.
3 C|ooo|paoo|oota|.
|aoo|oaocooozaaopoooc|
o|cootoo|oooo|ata,ota
aotot|caooto.

Ltracclon oe la tarjeta
1 |o|so paaapaga|aoo|oao.
2 |os|ooo|ata,ota|astao.ooc||c.
|ata,ota|as|ooopo|saoa.
3 |ta|ga|ata,ota.
Peprooucclon oesoe el lPoo /
lPbone
|ooooo|sotaoo|aoo|oa|acooaoooooo
||ooo|||oooatavsooostaoo|oao.
MooelosoelPoo/lPbonecompatlbles
|ooo|osoo||oo|||ooooo/pp|ocoo
coooctoosoobasooo30p|oos.
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 49 11/4/2011 9:41:25 AM
50
Nota
|osopoooocooto|a|aopooocc|ooos|ca
oosooo|||oo/|||oooooo|ooooocooto|ooaoo|o.
Opclones oe reprooucclon
8usqueoaoeplstasMP3/WMA
8usqueoaoentrooelacarpetaactual
1 |o|so .
/paocoo|oobooo|ap|staactoa|.
2 C|o paaso|occ|ooaotap|staoo|a
capotaactoa|.
3 |o|so paa cooa.
8usqueoaenotracarpeta
1 |o|so .
/paocoo|oobooo|acapota
actoa|.
2 C|o paaoavogapotooas|ascapotas.
3 |o|so paaaccoooa|acapota
so|occ|ooaoa.
|aoo|oaocooozaaopoooc|
|ap|oacaoc|ooo|acapota
so|occ|ooaoaaotot|caooto.
Sugerencla
|aa vo|vo a| o|vo| sopo|o oo ooa capota, po|so .
vlsuallzaclon oe la ln|ormaclon oe
reprooucclon
|oaoto |a opooocc|o, po|so D|SPva|as
vocospaavo|as|go|ooto|ooac|o.
|oooop|stat|opooo
opooocc|otaosco|oo
Capota
/c||vo
/|bo
Control oe la reprooucclon oe muslca
oesoeellPoo/lPbone
1 ||||oo/|||oooooboostacoooctaoo
cooctaooto.
2 |o|soSOUPCLpaaso|occ|ooao|ooo
|S3oo||oo.
3 |o|so va|asvocospaaa|tooaooto|os
oosooosoocooto|.
MooooecontroloelPoo.oso|os
botoooso|apaota||atct||paa
cooto|a|as|ca.
Mooooecontroloeauolo.oso|os
botooosoocooto|oo|s|stoaoo
aoo|ooo|aotov||paacooto|a|a
s|ca.
Control oe reprooucclon en el mooo oe
controloeauolo:
|aa|acoooapaosaooaoooa|a
opooocc|o, po|so .
|aa sa|ta ooa p|sta, po|so / .
|aa bosca ooaoto |a opooocc|o,
aotoogapo|saoo / .So|to|opaa
oaoooa|aopooocc|oooa|.
|aa oavoga po o| oo, po|so ,
g|o paa so|occ|ooa ooa opc|o , a
coot|ooac|o, po|so paa cooa.
8usqueoaoeunaplsta
1 |o|soSOUPCLva|asvocospaa
so|occ|ooao|ooo||oo.
2 |o|so paaoa||zabsooooasooo|
oooo|||oo/|||ooo.
3 C|o paaso|occ|ooao|ooooo
bsooooa po at|sta , a coot|ooac|o,
po|so paa cooa.
4 |o|soD|SPpaaoa||zabsooooaspo
ooooa|abt|co.
5 C|o paaso|occ|ooao|at|staoosoaoo
, a coot|ooac|o, po|so paa cooa.
6 C|o paaso|occ|ooa|acaoc|ooosoaoa
ooo||boactoa|.
7 |o|so paa|o|c|a|aopooocc|o.
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 50 11/4/2011 9:41:27 AM
5
L
s
p
a
n
o
l
8 Ajustar el
sonloo
Ajustesoevolumen
C|o |ac|a|aoooc|apaaaoootao|
vo|ooo|ac|a|a|zoo|ooapaao|s|oo||o.
Sllenclar
|oooooosact|vao|soo|oooo|aoo|o.
|oaoto |a opooocc|o, po|so .
|aaoaoooa|aopooocc|ooo
aoo|o, po|so ooovaooto.
Actlvaclon y oesactlvaclon oel
re|uerzoolnamlcooegraves
(D88)
1 |o|soD88 apaoco |a coogoac|o
actoa|.
[D88ON].|aooc|oooooozo
o|o|cooogavos(|33)ost
act|vaoa.
[D88OFF].|aooc|o|33ost
oosact|vaoa.
2 Voo|vaapo|saD88paacab|ao|a,osto
oo|33.
Actlvaclon y oesactlvaclon oe
MaSouno
1 |o|so
6281'
.
/paocoo|osa,ostosactoa|os
[MAXON].|oo|caooo|aooc|ooo
soo|oo|o(|/Soooo)ost
act|vaoa.
/t|sta
T.to|o
Pepetlclon oe la reprooucclon
1 |oaoto |a opooocc|o, po|so PLP.
/paoco[PLPLAT]oo|apaota||a.
2 C|o paaso|occ|ooaooa,osto.
[PLPLATTPK](opot|ooap|sta).
op|to|ap|staactoa|.
[PLPLATFLD](opot|ooacapota).
op|totooas|asp|stasoo|acapota
actoa|.
[PLPLATALL](opot|tooas|as
p|stas).op|totooas|asp|stas.
Peprooucclon aleatorla
|ooooopoooc||asp|stasooooooa|oato|o.
1 |oaoto |a opooocc|o, po|so SHUF.
/paoco[SHUFFLL]oo|apaota||a.
2 C|o paaso|occ|ooaooa,osto.
[SHUFFLLFLD].|o|c|a|a
opooocc|oa|oato|aootooas|as
p|stasoo|acapotaactoa|.
[SHUFFLLALL].|o|c|a|aopooocc|o
a|oato|aootooas|asp|stas.
[SHUFFLLOFF].caoco|a|a
opooocc|oa|oato|a.
Conelon oe una |uente oe
sonlooeterna
1 Cooocto|aoootooosoo|oootooaoo|a
toaMP3L|NK coo oo cab|o oo 3,5 .
2 |o|soSOUPCLva|asvocos|astaooo
apaozca[MP3L|NK].
3 |oogaooooc|ooa|ootoo|copooooto
otooo(cooso|to|as|ostocc|ooos
so|o|staoascooo|copooootootooo).
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 51 11/4/2011 9:41:27 AM
52
[FPONT]
Actlvaclon y oesactlvaclon oe
FullSouno
1 |aotoogapo|saoo .
/paocoo|osa,ostosactoa|os.
j||||C|].|aooc|oostact|vaoa.
j||||C||].|aooc|oostoosact|vaoa.
2 |o|so ooovaootopaaso|occ|ooaooa
opc|o.
Otrosajustesoesonloo
Tab|opoooocab|a|osa,ostos
poooto|oaoosooLQ/AUD|O.
1 |aotoogapo|saooLQ/AUD|Oooaoto3
sogoooos.
2 |o|so o va|asvocospaaso|occ|ooa
o|o|oootoooooosoaa,osta.
[SU8WOOFLPON/OFF]
(sob.ooo).g|o paaoocooooo
apagao|sob.ooo.
[SU8WOOFLP].a|caocooo0a2.
[SU8WOOFLPLPF](|||toootooos
gavos oo| sob.ooo). a|caoco oo 80,
20, 60.
[8ALANCL].a|caocooo2|a2|.
(|=pa|aoto |zoo|ooo, |=pa|aoto
oooc|o)
[FADLP].a|caocooo2Ta2|.
(T=pa|aoto tasoo, |=pa|aoto
oota|)
[8ASS].a|caocooo-a=.
[8ASSCFQ](|ocoooc|acoota|oo
tooos gavos). a|caoco oo 60, 80, 00,
200.
[M|DDLL].a|caocooo-a=.
[M|DDLLCFQ](|ocoooc|acoota|
oo tooos oo|os). a|caoco oo 0,5',
,0', ,5', 2,5'.
[TPL8LL].a|caocooo-a=.
[MAXOFF].|oo|caooo|aooc|ooo
soo|oo|oostoosact|vaoa.
2 |o|so
6281'
ooovaootopaaso|occ|ooa
ooaopc|o.
Selecclon oel ecuallzaoor
preoenloo
1 |o|soLQ/AUD|O.
/paocoo|a,ostoactoa|oo|
ocoa||zaoo.
2 |o|soLQ/AUD|Oooovaootopaa
so|occ|ooaooooo|oss|go|ootosa,ostos
postab|oc|oosoo|ocoa||zaoo.
[OPT|MAL](pt|o)
[FLAT](pao,o)
[POP](pop)
[USLP](osoa|o)
[TLCHNO](tocoo)
[POCK](oc')
[CLASS|C](c|s|ca)
[[AZZ](,azz)
Camblooezonasoe
reprooucclon
Coo|a|ooovaooatocoo|og.aoozooasoo
opooocc|o oo |||||ps, o| coooocto |os
pasa,oospoooooo|sotaoo|as|cacoo
o|o,oba|aocooo|ospa|aotosoosoo|oo
oc|o s oa||sta o |otoga|, ta| coo |o
cooc|b|o|at|sta.|oooocab|a|azooaoo
opooocc|ooo|cooooctoa|ospasa,oos
paa o|sota oo |a o,o coogoac|o oo
aoo|ooo|ospa|aotosooo|aoto.
1 |aotoogapo|saooZONL.
|o|apaota||aapaoco|a
coogoac|o actoa|.
2 |o|so / paaso|occ|ooaooa,osto.
[ALL]
[FPONTLLFT](|oota||zoo|ooo)
[FPONTP|GHT](|oota|oooc|o)
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 52 11/4/2011 9:41:28 AM
53
L
s
p
a
n
o
l
9 Ajusteoela
con|lguraclon
oelslstema
Actlvaclon y oesactlvaclon oel
pltloo
Caoa voz ooo po|so oo boto, |a oo|oao o|t|
oop|t|oo.|ooooact|vaooosact|vao|p|t|oo.
1 |aotoogapo|saooMLNU.
2 |o|so o va|asvocos|astaooo
apaozca[8LLP].
3 C|o paaso|occ|ooaooa,osto.
[8LLPON].act|vao|p|t|oo.
[8LLPOFF].oosact|vao|p|t|oo.
Conguraclon oe apagaoo
|oooo coogoa |a paota||a paa ooo so apagoo
aotot|caootooosposoo020sogoooos
oo|oact|v|oao.
1 |aotoogapo|saooMLNU.
2 |o|so o va|asvocos|astaooo
apaozca[8LACKOUT]oo|apaota||a.
3 C|o paaso|occ|ooaooa,osto.
[8LKOUT10S].apaga|apaota||a
aotot|caootooosposoo
taosco|oos0sogoooosoosoo|a
|t|aopoac|o.
[8LKOUT20S].apaga|apaota||a
aotot|caootooosposoo
taosco|oos20sogoooosoosoo|a
|t|aopoac|o.
[8LKOUTOFF].ooocaapaga|a
paota||a.
[TPL8LLCFQ](|ocoooc|acoota|
oo tooos agooos). a|caoco 0,0', 2,5',
5,0', ,5'.
[PLSUML].ostab|ocoo|va|o
poooto|oaoooo|ocoa||zaooa|
va|ooob|ca.
3 C|o paaso|occ|ooaoova|o.
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 53 11/4/2011 9:41:28 AM
5+
ColoroelapantallaLCD
|stos|stoa|opo|toso|occ|ooao|co|ooo
|apaota||a|C|.
1 |aotoogapo|saooMLNU.
2 |o|so o va|asvocos|astaooo
apaozca[LCDCOLOP]oo|apaota||a.
3 |o|so .
4 C|o paaso|occ|ooaooa,osto.
[DLFAULT](a,ostos
poooto|oaoos)
[COLOPSCAN](op|oac|ooo
co|o)
[WH|TL](b|aoco)
[GPLLN1](vooo)
[GPLLN2](vooo2)
[GPLLN3](vooo3)
[AM8LP](ba)
[P|NK1](osa)
[P|NK2](osa2)
[PUPPLL1](v|o|ota)
[PUPPLL2](v|o|ota2)
[8LUL1](azo|)
[8LUL2](azo|2)
[USLPCOLOP](co|oooosoa|o)
Llbrosoeauolo
|o o| ooo ||oo / |||ooo, poooo a,osta |a
vo|oc|oaoooopooocc|ooo||bosooaoo|o
ooo|s|stoaoo|aoto.
1 |aotoogapo|saooMLNU.
2 |o|so o va|asvocos|astaooo
apaozca[AUD|O8OOK]oo|apaota||a.
3 C|o paaso|occ|ooaooa,osto.
[FAST]
[SLOW]
[NOPMAL]
Actlvaclon y oesactlvaclon oel
mooo oe oemostraclon
1 |aotoogapo|saooMLNU.
2 |o|so o va|asvocos|astaooo
apaozca[DLMO].
|apaota||aostao|a,ostoactoa|oo|
oooooooostac|o.
3 C|o paaso|occ|ooaooa,osto.
[DLMOON].act|vao|ooooo
ooostac|o.Coaooo|aoo|oaoost
|oact|va po s oo 20 sogoooos,
oo|apaota||aapaocootooas|as
ooc|ooos.
[DLMOOFF].oosact|vao|ooooo
ooostac|o.
Atenuaoor
1 |aotoogapo|saooMLNU.
2 |o|so o va|asvocos|astaooo
apaozca[D|MMLP]oo|apaota||a.
3 C|o paaso|occ|ooaooa,osto.
[D|MMH|GH](atoooac|oa|ta)
[D|MMLOW](atoooac|oba,a)
Dance
|oooooocoooooapagao|ospoctooo|a
paota||a|C|.
1 |aotoogapo|saooMLNU.
2 |o|so o va|asvocos|astaooo
apaozca[DANCL]oo|apaota||a.
3 C|o paaso|occ|ooaooa,osto.
[DANCLON].act|vao|ospocto.
[DANCLOFF].oosact|vao|ospocto.
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 54 11/4/2011 9:41:29 AM
55
L
s
p
a
n
o
l
10 |n|ormaclon
aolclonal
Ltracclon oel panel |rontal
|oooootaoo|paoo|oota|paaov|taobos.
1 |o|so paa||boao|paoo|.
2 T|ooo|paoo||ac|ao|ootopaaoo|ta|o
oo|c|as|s.

3 Coaooo|paoo|oo|aoooaootaospoto
so|o|staoapaapotogo|ooo|osoaos
|asoc|ooao.
Sustltuclon oel |uslble
S|o|os|b|oostoaaoo.
1 Copoobo|ascooo|oooso|ct|cas.
2 Copoooos|b|ooooco|oc|oacooo|
vo|ta,ooo|os|b|ooaaoo.
Pestableclmlento
|ooooostab|oco|osva|oospoooto|oaoos
oo|aoo|oao.
1 |tacc|ooo|paoo|oota|.
2 |o|soo|botoooostab|oc||ootocooooa
|ap|coaoooa|oa|ootas|||a.
|os a,ostos pocoogoaoos, coo |os
caoa|ospos|otoo|zaoos|osa,ostosoo
soo|oo, so boao.

LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 55 11/4/2011 9:41:31 AM
56
11 |n|ormaclon oel
prooucto
Nota
|a|ooac|ooo|poooctoostso,otaacab|oss|o
pov|oav|so.
|oootoooa||ootac|o CCoo2V(V
- 6 V), coo cooo|o
at|oaoogat|va
|os|b|o 5/
|pooaoc|aoo|pa|aoto
aoocoaoa
+-8
|otooc|aoosa||oa
|a
50\+caoa|os
|otooc|aoosa||oa
coot|ooa
2+\+||S(+
o|stos|oao|ca
tota|oo|0)
Vo|ta,ooosa||oaoo
poap||caoo
2,5 V
||vo|ooootaoaao|||a 500V
||oos|ooos(/o/|
|).
8,5 52 `,+

|oso ,32 'g


Paolo
|aogoooocoooc|a
-||
8,5 - 08 |z (00
'zpopasooo
bsooooaaotot|ca
50'zpopasooo
bsooooaaooa|)
|aogoooocoooc|a
-/|(|\)
522-620|z(`'z)
530-0'z(0'z)
Soos|b|||oao
ot|||zab|o-||
8V
Soos|b|||oao
ot|||zab|o-/|
(|\)(soa|-o|oo
=20o3)
30V
8luetootb
3 Sost|toao|os|b|o.

Nota
S| o| os|b|o ooovo so oaa ooovaooto, os pos|b|o ooo
o|staooooooooc|ooa|ooto|otooo.Cooso|to
coosoo|st|bo|oooo|||||ps.
Ltracclon oe la unloao
|ooooot|a|aoo|oaooo|tab|oo.
1 |tacc|ooo|paoo|oota|.
2 |ta|ga|aoo|oaocoo|as|oa|ootasoo
oosoota,o.

LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 56 11/4/2011 9:41:35 AM
5
L
s
p
a
n
o
l
12 Soluclon oe
problemas
Precauclon
|oota|gaoooca|acob|otaoo|aoo|oao.
S| oosoa aotooo |a va||ooz oo |a gaaot.a,
oooca|otootoopaao|s|stoaposocooota.
S|soposootaopob|oasooaotoo|oso
oo |a oo|oao, |oa |os s|go|ootos pootos aotos
ooso||c|taoosov|c|oooopaac|o.S|oo
coos|goo oso|vo o| pob|oa, |ogoso oo o|
s|t|o.oboo|||||ps(....p||||ps.co/soppot).
Coaooo so cooo|ooo coo |||||ps, ocoooo
toooo|o|spos|t|vococatoooaaooo|
oooooooo|oo|oooooso|ooo|
pooocto.
Nobayenerglaonobaysonloo.
||otooo|aotoooostooac|a.
|oc|oooao|otooo|aoto.
||cab|oooostcoooctaoocooctaooto.
Vo|ooo |as cooo|ooos.
||os|b|oostoooaoo.|oop|acoo|
os|b|o.
||vo|oooostooooo|vo|ooas|aoo
ba,o./,ostoo|vo|ooo.
S||asso|oc|ooosaoto|oosoo|os|voooo
aooa, po|so o| boto ||S|T.
Vo|ooo ooo |a p|sta opoooc|oa tooga oo
oatocopat|b|o.
Hayrulooenlasemlslones.
|assoa|ossoooob||os.So|occ|ooo
otaso|soascoosoa|osspotootos.
Copoobo|acooo|ooo|aaotooaoo|
vo|.co|o.
Cab|o|ao|s|oooostooaooo.
Nopueoereproouclrseelolsco
Copoobooooo|o|scoost|otoooc|oo
coo|acaa|posa|ac|aa|ba.
Co|ootooo
sa||oa
0o3(c|aso2)
3aooaoo
ocoooc|a
3aooa |S| oo 2,+000 Cz
- 2,+835 Cz
/|caoco 3otos(ospac|o||bo)
|stooa |spoc|cac|o 3|ootoot| 2.0
DlsposltlvosUS8compatlbles:
|oo|a as| |S3 (|S3 2.0 o |S3 .)
|opoooctoos as| |S3 (|S3 2.0 o |S3 .)
ta,otasoooo|a(S|/S|C)
Formatoscompatlbles:
|S3ooatoooac||vosoooo|a.
|/T6, |/T32
Vo|oc|oaooob|ts(vo|oc|oaooooatos)
oo||3.32-320|bpsvo|oc|oaooob|ts
va|ab|o
\|/ V+, V, V8, V` (|, |2)
|SC`660, o||ot
|ocoooc|asoooostoocopat|b|os.2
'z, ++, 'z, +8 'z
Vo|oc|oaoosoob|tscopat|b|os.2256
('bps), vo|oc|oaoos oo b|ts va|ab|os
||octo|osao|oaoos|astaoo|ooo
8o|vo|os
Caot|oao|aoo|boosocapotas.
`` oo C|, |S3 o oo|a
Caot|oao |a oo p|stas, t.to|os o
ac||vos. ``` oo |S3, oo|a o C|
(sogo|acaot|oaooo|boos)
|t|ooota||3v2.0osopo|o
Formatosnocompatlbles:
/|boosvac.os.oo|bovac.oosaoo|
ooooocoot|oooac||vos||3o\|/
ooooosoostaoo|apaota||a.
|osoatosooac||vo|ocopat|b|os
so o|too. |o o,op|o, |os oocoootos
oo\oo(.ooc)o|osac||vos||3
coo|aotoos|o.o|soo|tooooso
opooocoo.
/c||vos oo aoo|o //C, \/V |C|.
/c||vos\|/coopotocc|o|||
(..av,.+a,.+p,.p+.aac)
/c||vos\|/coooato|oss|oss
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 57 11/4/2011 9:41:36 AM
58
|||coooooostb|ooob|caoo./,osto
|a pos|c|o oo| |cooo. |o o,op|o,
co|oooo o| |cooo sobo o| tab|oo,
cocaoo|coooocto.
|aocopc|o3|ootoot|osob||./coooo
o|o|spos|t|voa|s|stoaoot|ocoa|oo|o
obstco|oooo|aaooto|asoo|oaoos.
La reprooucclon oe muslca no se encuentra
olsponlble en el slstema, lncluso oespus oe
baber reallzaoo la conelon 8luetootb oe
|ormacorrecta.
||o|spos|t|vooopooooopoooc|s|caooo|
s|stoa.
Ll tel|ono movll se conecta y oesconecta
constantemente.
|aocopc|o3|ootoot|osob||./coooo
o|to|ooov||a|s|stoaoot|o
coa|oo|oobstco|ooooo|staooto|as
oo|oaoos.
/|gooosto|ooosv||ospooooo
coooctasoooscoooctaso
coostaotoootocoaooosooa||zaoo
oa||zao ||aaoas. |so oo |oo|ca oo a|
ooc|ooa|ootooo|s|stoa.
|o o| caso oo a|gooos to|ooos v||os,
|acooo|o3|ootoot|poooooosact|vaso
aotot|caootooob|ooa|aooc|o
ooba,ocoosoo.|sooo|oo|caooa|
ooc|ooa|ootooo|s|stoa.
|aso oo pao oo ba sobo o| o|sco,
oosoo o| cooto |asta o| booo, oa||zaooo
ov||ootosoo|.ooaocta.
|spos|b|ooooo|o|scosoaoooctooso.
|opooozcaotoo|sco.
Vo|ooo ooo o| C| soa oo C|, C|-| o
C|-|\ oa||zaoo.
Vo|ooo ooo o| C| oo ost coo|caoo
cootocoo|og.asoopotocc|ooo
pop|ooao|oto|octoa|.
LlCDomlteplstas
Copoobooooo|C|ooostoaaooo|
soc|o.
Vo|ooo ooo o| ooo a|oato|o ost
oosact|vaoo.
Nosepueoeepulsarelolsco
|aotoogapo|saoo .
Sebanperoloolaspreslntonlas.
||cab|ooo|abato.aooostcoooctaoo
cooctaooto.Coooctoo|cab|ooo
|abato.aoo|ato|oa|ooooc|bo
a||ootac|ocoostaoto.
LnlapantallaapareceLPP-12
|o oo oatos |S3. Vo|ooo o| o|spos|t|vo
|S3.
|n|ormaclon oel olsposltlvo
8luetootb
Llolsposltlvocon8luetootbnopueoe
conectarseconelslstemaoeauolooel
automovll.
|| o|spos|t|vo oo ao|to |os po|os
oocosa|ospaao|s|stoa.
|aooc|o3|ootoot|oo|o|spos|t|vooo
ostact|vaoa.Cooso|too|aooa|oo|
osoa|ooo|o|spos|t|vopaasaboco
act|vaostaooc|o.
La calloao oe auolo es oeclente oespus
oe baber reallzaoo una conelon con un
olsposltlvo8luetootb.
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 58 11/4/2011 9:41:36 AM
5`
L
s
p
a
n
o
l
13Glosarlo
M
MP3
|oatoooac||voscoooos|stoaoo
copos|ooooatosoosoo|oo.||3os|a
abov|atoaoo|ot|oo||ctoo|potsCoop
(o|||C-)/oo|o|ao3.Coaooosoot|||zao|
oato ||3, oo o|sco C|-| o C|-|\ poooo
cootooo|asta0vocossocapac|oaooooatos
oocopaac|ocooooC|ooa|.
S
SD
Socoo||g|ta|.|ot|pooota,otaoooo|a
coo oo|a as|.
SDHC
|ata,otaSocoo||g|ta||g|Capac|t(S|C)
osoot|pooota,otaoooo|a||as|basaoa
oo |a ospoc|cac|o S|/ 2.00. |a ospoc|cac|o
S|/2.00po|toooo|asta,otasS|toogao
s capac|oao, oosoo + C3 |asta 32 C3, caoa
vozs.
W
WMA(WlnoowsMeolaAuolo)
|osoatosooaoo|oooo|opotooocooa
||cosotoaopatooo|atocoo|og.aoo
||cosot\|ooo.s|oo|a.|oc|oo|oa|ootas
ooao|o|stac|ooooooc|oso|g|ta|osoo
||cosot, tocoo|og.a oo coo|cac|o paa
\|ooo.s|oo|aV|oootocoo|og.aoo
coo|cac|o paa \|ooo.s |oo|a /oo|o.
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 59 11/4/2011 9:41:36 AM
60
Bolivia: 800 100 664
http://www.philips.com/
Chile: 600 7445477
www.philips.cl
Colombia: 01 800 700 7445
www.philips.com.co
Costa Rica: 0800 507 7445
www.centralamerica.philips.com
Ecuador: 1-800-10-1045
www.centralamerica.philips.com
El Salvador: 800 6024
www.centralamerica.philips.com
Guatemala: 1 800 299 0007
www.centralamerica.philips.com
Honduras
www.centralamerica.philips.com
Mxico: 01 800 504 6200
www.philips.com.mx
Nicaragua
www.centralamerica.philips.com
Panam: 800 8300
www.centralamerica.philips.com
Per: 0800-00100
www.philips.com.pe
Repblica Dominicana: 1 800 751 2673
www.centralamerica.philips.com
Venezuela: 0800 100 4888
www.philips.com.ve
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 60 11/4/2011 9:41:38 AM
6
L
s
p
a
n
o
l
6 (seis) meses
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 61 11/4/2011 9:41:40 AM
62
Atencin al Cliente en:
Centros de Servicios Autorizados en Argentina
ARGENTINA
Tel.: 0800-888-7532
(Nmero gratuito)
011 - 4544-2047
PARAGUAY
Tel.: 009-800-54 1 0004
(Nmero gratuito)
Para ms Informacin visite
nuestra web
www.philips.com.ar
URUGUAY
Tel.: 0004-054 176
(Nmero gratuito)
CAPITAL FEDERAL
GRAN BUENOS AIRES
ATTENDANCE S.A.
Av. Monroe 3351
Tel.: 4545-5574/0704
6775-1300
DIG TRONIC
Av. San Martn 1762
Tel.: 4545-5574/0704
6775-1300
GMS
ELECTRONICA
J. B. Alberdi 3425 -
Tel.: 4619-1631
ELECTROTEL
Centro: Av. Crdoba 1357
Tel.: 4811-0084 al 9
Caballito: J.M. Moreno 287
Tel.: 4903-6967/6854/8983
Belgrano: Virrey del Pino 2527
Tel.: 4788-2071
Mataderos: Saladillo 2527
Tel.: 5554-9400
Avellaneda Casa Torres S.A. Av. Mitre 2559 4255-5854
Florencio Varela Casa Torres S.A. San Martn 2574 4255-5854
G. Laferrere ElectroByte Soluciones y Servicio Olegario Andrade 6018 4626-1322
Lans Casa Torres S.A. Anatole France 2018 4255-5854
L. de Zamora Attendance S.A. Lomas Laprida 485 4292-8900 /
(Av H Irigoyen 9228) 4239-2115
L. de Zamora Electrotel Lomas Italia 78 4244-0397
Marcos Paz Tecnicentro Monteagudo 208 (0220) 4770334
Merlo Argentrnica Pte. Cmpora 2175 (0220) 483-7177
Moreno Argentrnica Teniente Camilli 102 (0237) 463-9500
Morn Servotronic Morn Ntra. Sra. Buen Viaje 1222 4627-5656
Olivos Electrotel Olivos D. F. Sarmiento 3562 4799-1398
Quilmes Casa Torres S.A. Pellegrini 140 4255-5854
Quilmes Electrotel Quilmes Moreno 538 4254-5291
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 62 11/4/2011 9:41:42 AM
63
L
s
p
a
n
o
l
Ramos Meja Electrotel Ramos Mejia Belgrano 224 4656-0619
Ramos Meja Avesa SRL. * Bolivar 675 4654-6878/8003
San Miguel Tecno San Miguel Belgrano 999 4664-4131
Villa Ballester Servotronic V. Ballester Jos Hernndez 3064 4767-2515
Azul Herlein Ral Horacio Av. 25 de Mayo 1227 (02281) 428719
Baha Blanca Neutron ** Soler 535 (0291) 4535329
Baha Blanca Citta Respuestos * H. Yrigoyen 176 (0291) 4520881
Baradero Juan F. Mazzarella Araoz 847 (03329) 484321
Berisso Electrnica Bander Calle 158 107 (0221) 4614984
Bolivar Total Audio Av General Paz 125 (02314) 425649
Campana Electricidad Krautor * Lavalle 415 (03489)432919
Coronel Suarez Refrigeracin Polar * Lamadrid 1946 (02926)424030
Dolores Tauro Electrnica S.H. Cramer 199 (02245) 444300
Junn Junn Service ** Alsina 537 (02362) 442754
Junn Jos Capurzio Primera Junta 436 (02362) 424235
Junn Morganti Walter * Gral. Paz 433 (02362) 430670
La Plata Highvision Calle 60 1033 (0221) 4520180
Lujn Electro Hogar 25 de Mayo 280 (02323) 438931
Mar de Aj Tauro Electrnica Jorge Newbery 1434 (02257) 421750
Mar del Plata Service Integral Diag. Pueyrredn 3229 (0223) 4945633
Mar del Plata Central Service Olazbal 2249 (0223) 4721639 4729367
Necochea Electrnica Camejo Calle 63 N 1745 (02262) 426134
Olavarra Casa Buschini * Vte. Lpez 3271 (2284) 420632/484040
Pehuaj Calcagni Carlos Alberto Zuvira 794 (02396) 472665
Pergamino ACV Sistemas ** Dr. Alem 758 (02477) 421177
Pergamino El Service * Italia 70 (02477) 418000
San Nicols Servitec ** Bv. Alvarez 148 (03461) 454729 429578
San Nicols Sodo SRL * Lus Viale 362 (03461) 428955
San Pedro Electrnica Menisale Mitre 1695 (03329) 425523
Tandil Lazzarini Oscar Rafael Pellegrini 524 (02293) 442167
T. Lauquen Labrune Electrnica ** Av. Oro 279 (02392) 423248
Tres Arroyos Saini Fabin y Sergio Av. Belgrano 562 (02983) 427369
Zrate Electrnica Spinozzi Ituzaingo 1030 (03487) 427353
BUENOS AIRES
Catamarca Omicon Centro de Serv. San Martn 225 (03833) 451498
CATAMARCA
Resistencia Freschi Jorge Oscar Av. Hernandarias 431 (03722) 426030
CHACO
Trelew Fagtron Electrnica Brasil 253 (02965) 427073
C. Rivadavia C.A.S. SRL (Televic) Alem 145 (0297) 4442629
Pto. Madryn Center Electrnica Sarmiento 588 (02965) 5458439
Esquel Laboratorio Electrnico Mitre 738 (02945) 451457
CHUBUT
Alta Gracia Servicio Tcnico Especializado Velez Sarsfield 19 (03547) 430848/15459936
Ro Cuarto Capaldi Abel Paunero 832 (0358) 4623003
Crdoba Cap. Electrotel Suc. Cba. Avenida Coln 544 (0351) 4255999
Villa Mara Grasso Electrnica ** Bv. Alvear 541 (0353) 4521366
Ro Tercero Service Omega Homero Manzi 149 (03571) 423330
Villa Mara Vanguard Sist. Elect. Mxico 421 (0353) 4532951
Crdoba Cap. Servelco SRL Pje.E. Marsilla 635 (0351) 4724008
CORDOBA
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 63 11/4/2011 9:41:42 AM
6+
Corrientes Los Magos San Martin 589 (03783) 466791
CORRIENTES
Formosa Vallejos Televisin Mitre 276 (03717) 435985
FORMOSA
Perico Electrnica PAL-COLOR Escolastico Zegada 47 (0388) 4911696
S. S. de Jujuy Totalservicejujuy Puyrredon 652 (0388) 4310911
JUJUY
Santa Rosa Tecnocyf Centro de Serv. Av. Roca 179 (02954) 426602 / 426836
Gral. Pico Electrnica M.D. Calle 20 N 370 (02302) 425047
LA PAMPA
Mendoza Video Sistemas Fray Luis Beltrn 1729 (0261) 4241111
(Godoy Cruz)
San Rafael Diger Service Tcnico Av. Mitre 277 (02627) 425620 (int. 11)
MENDOZA
L. N. Alem Megatones C. de Obligado 247 (03754) 421236
Posadas Electrnica Cejo Av. Lpez Torres 2623 (03752) 425921
El Dorado TeleSon Polonia 24 (03751) 423043 /424014
MISIONES
Ro Colorado A.V.C. Electrnica Saenz Pea 297 (02931) 432688
Villa Regina Servicio Tcnico Fioretti Saavedra 125 (02941) 463297
Bariloche HC Electrnica ** Av. 12 de Octubre 1575 (02944) 430219
RIO NEGRO
Salta Service Salta Alvarado 1066 (0387) 4317256
SALTA
San Juan King Electrnica Mendoza 802 (Sur) (0264) 4228918
San Juan Techno Center Sarmiento Sur 154 (0264) 4276866
SAN JUAN
Villa Mercedes Electrnica Ciancia Len Guillet 380 (02657) 423990
San Luis Electrnica Nico S.R.L. Junin 679 (02652) 428747
SAN LUIS
Ro Gallegos Cosmos Video Mariano Moreno 46 (02966) 420456
SANTA CRUZ
Rosario Imagen y Sonido Pte. Roca 371 (0341) 4401598
Rosario Electrotel Rosario Maip 828 (0341) 4217700
Santa Fe Litoral Service SRL 9 de Julio 2785 (0342) 4533563
Santo Tome Electrnica S.XXI Falucho 2201 (0342) 4751528
Venado Tuerto Degiovanni Adalberto J. Av. H. Yrigoyen 1289 (03462) 424613
Rafaela Francesconi Rep. Elect. Bv. Roca 475 (03492) 422292/ 502292
SANTA FE
S.M. Andes Zener Electrnica Elordi 614 (02972) 425155
Cutral-C Servitran Di Paolo 570 (0299) 4961957
Neuqun Tevesur Fotheringham 110 (0299) 4430679
Neuqun Gatti Electrnica J.A. Roca 1124 (0299) 4434855/1489
NEUQUEN
La Rioja Telecolor Espaa 450 (Barrio. Evita) (03822) 46-5354
LA RIOJA
Gualeguaych Ctro. Serv. Electrnicos Santiago Daz 22 (03446) 428380
Paran Laser Electrnica Pascual Palma 382 (0343) 4313056
Concordia El Taller Alvear 845 (0345) 4217069
Concep. del LTV Service 9 de Julio 1442 (03442) 433026
Uruguay
ENTRE RIOS
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 64 11/4/2011 9:41:43 AM
65
L
s
p
a
n
o
l
Sgo. Del Estero Barchini Ral Enrique Rivadavia 833 (0385) 4213872
SANTIAGO DEL ESTERO
Usuhaia Digital Sur Gob. Campos 664 (02901) 434867
Ro Grande Electrnica Sur Laserre 670 (02964) 422566
TIERRA DEL FUEGO
S.M. Tucumn Edu-Mag ** Marco Avellaneda 129 (0381) 4229078
S.M. Tucumn Breslauer Repuestos * San Lorenzo 15 (0381) 4215225
Asuncin SCJ Service Av. Gral. Artigas 1295 (00595 21) 203465
Asuncin Umesys Service Md. del Chaco 2165 c/Av. Ayala (00595 21) 557787
Asuncin Sirio SRL Iturbe 470 c/C. Cora (00595 21) 449753
Ciudad del Este Audio & Video P. de Patria c/Av. Caballero (00595 61) 502962
C. Oviedo Electrnica Total Av. 1 de Marzo 356 (00595 521) 205466
Concepcin Electrnica Concepcin Pte. Franco 284 (00595 3312) 40960
Encarnacin Makoto Villarrica 472 (00595 71) 202616
San Estanislao Electrnica Servimas Las Residentas 410 (00595 343) 420657
P. Juan Caballero VICSA Audio & Video J. de J. Martinez 498 Esq. Cerro Cor (0336) 272329
TUCUMAN
Rosario SIP. SRL Espaa 470 (0341) 4252625 4258180
Reconquista Sponton Alfredo Habbergger 1516 (03482) 421523
Centros de Servicios Autorizados en Paraguay
Montevideo C.E.V. ** Uruguay 1325 (005982) 9011212
Montevideo Makirey S.A.** 18 de Julio 2302 (005982) 4081770
Montevideo Centr. de Reparaciones * Yi 1436 (005982) 9084914
Importante:
(*) Solamente reparan pequeos aparatos domsticos, Ej. Afeitadora, Corta Cabello y Corta Barba, Depiladoras, Planchitas d
pelo, Secadores de Pelo, Licuadoras, Mixer, Batidoras, Cafeteras, Jugueras, Aspiradoras, Enceradoras,
Planchas.
(**) Solamente reparan Audio Video, Ej. Televisores, DVD, Home Theater, Micro Sistemas, MP3,MP4, Radio Grabadores, Aut
Radios, Telfonos.
Los Talleres que no tienen asterisco reparan ambas lineas de productos (pequeos aparatos domsticos y Audio y Video).
Centros de Servicios Autorizados en Uruguay
LS-AP
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 65 11/4/2011 9:41:43 AM
>J/111 ? ,
'` lull=> lhl lhl> l8l l hl> >>lu= ullu= lu ll l lh= hm=u=> ml=lll> ll lhl> ll
l> =lw lh= llmll l=qll=m=ul lu >J/111 ?
` >J/111 ?
,
` lull=> lhl lhl> l8l l hl> >>lu= ullu= lu l l=>l u= l lh= hm=u=> ml=lll>
>= ll lhl> ll l> v= lh= llmll l=qll=m=ul lu >J/111 ?
(QYLURQPHQWDO3URWHFWLRQ8VH3HULRG
1hl> l l=l=l> l lh= =ll ( 1 y=l> )

, ,
1hl> l l=l=l> l lh= =ll ( 1 y=l> ) llu whlh lh= l8l l hl> >>lu=> l =l=m=ul>
ullu= lu =l=llul lullmllu ll> wlll ul l=K l mll= > lhl lh= >= l lh=>= [>>lu=> l
=l=m=ul>| wlll ul l=>ll lu uy >=v=l= =uvllum=ull llllu. uy lly lujly l m= l uy >>=l>

1DPHRIWKH
3DUWV

+D]DUGRXVWR[LF6XEVWDQFH

(l. l=)
(H.
M=lly)
('.
mlm)
('hlmlm
')

(lUU)

(lUUl)
H>lu

'
' ' ' ' '
UVU/'U l=l
UVU/'U

' ' ' ' '


l'U lu=l


' ' ' '
lWU>

' ' ' ' '


^=>>ll=>
(H=ml= ulll
l=>)

' ' ' ' '


Ull=ll=> lu H=ml=
'ulll (/u')

' ' ' ' '


CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 151 11/4/2011 9:44:27 AM
2011KonlnklljkePblllpsLlectronlcsN.v.
Allrlgbtsreserveo.
CLM5100_|FU_00_v2.0
CEM5100_IFU_00_V2.0.indb 154 11/4/2011 9:44:27 AM

Intereses relacionados