Está en la página 1de 13

1

L O S C O NC E P T O S DE E DUC AC I O N F I SI C A : UNA P E R SP E C T I VA
H I ST O R I C A
Lu is Fe l ip e Co nt e ch a C a rr il lo
1
I NT R O DUC C I O N
La hist o r ia p e r mit e o b se rv a r q u e e n e l p a sa do se ha n u t il iz ad o d ive rso s t e rmino s p a ra
id e nt iIic a r lo q u e t r a d ic io na l me nt e se de no mina c o mo E d u c ac io n Fis ic a. I g u a l me nt e .
q u e su s s ig n iI ic ad o s h a n s id o y so n mo t ivo d e mu lt ip le s e st u d io s y p r o d uc c io ne s e sc r it a s
q u e in c lu s iv e h a n l le g ad o a c a li I ic ar e l t e rmino c o mo e qu ivo c o o a d o r no inut il .
c o mo lo d e no min a n e n Ca na d a. ( Ba rr o w & Br o wn. 19 9 2) ( Po rt e la . 2 00 6 ) .
Po sib le me nt e e s p o r lo a nt e r io r q u e e n la a ct u a li d a d e l t e rmino E du c ac io n Fis ic a s e
c ir c u ns c r ibe a l c o nt e xt o e d u cat ivo c o n t e nd e n c ia s q u e a pu nt a n h a c ia u na d e no min a c io n
q u e sea c o nse cu e nt e c o n la s a ct iv id a des q ue ba io s u s ig n iI ic a d o se r e aliz a n.
I g ua lme nt e . se r e co no c e q u e la s a ct iv id a de s r e a l iz a d as a l a mp a ro d e la E d u c ac io n Fis ic a
se ha n v ist o e c lip sa d a s p o r e l d e p o rt e c o mpe t it iv o q ue e n su mo me nt o Ca g ig a l ( 1 9 7 2 )
d e no mino d e p o rt iv iz a c io n d e la E d u c ac io n Fis ic a po r e ie mp lo : e n lo s u lt imo s d ie z
a o s se ha r e d u c id o e l nu me ro d e ho r a s c la se e n la s e sc u e la s y c o le g io s. inc lu so se e st a
su p r im ie nd o e l c ar g o d e p r o Ie so r d e E d u c ac io n Fi s ic a ( Har ma n & Ma rs ha l l. c it a d o s p o r
Po rt e la . 2 0 0 6 ) .
Co n ba se e n la s c o n s id e ra c io ne s a nt e r io r e s. e st e t r a ba io int e nt a c u mp lir d o s o b ie t ivo s
q u e so n c o mp le me nt a rio s: 1 . - I d e nt iI ic ar e n e l t ie mpo la s d i Ie re nt e s e s c ue la s. c o r r ie nt e s
y t e nde n c ia s q u e mo ld e ar o n la E d uc ac io n Fis ic a a ct u a l. 2. - P la nt e ar la c o nst r u c c io n d e
u n e sc e n a r io q u e Ia c i l it e o bse r va r y c o mpr e nd e r l a s d i Ie re nt e s e t a p as. a co nt e c im ie nt o s.
p e rso na ie s y la s t e nd e nc ia s e d u ca t iva s a ct ua le s de la E du c ac io n Fis ic a
E n la p r i me ra p a rt e d e no min a d a E ie rc ic io s I is i c o s . se d a c u ent a de la s d i Ie re nt e s
ma ni Ie st a c io n e s d e e ie rc ic io s I is ic o s p r a ct ic ad o s p o r lo s p e rsas. lo s g r ie g o s. lo s r o ma no s
y lo s c a b a lle ro s c o n Iin e s m i l it a re s. p o lit ic o s. e st e t ic o s. r e lig io so s y c o mp e t it ivo s. e nt r e
o t ro s ig u a l me nt e se r e se a n la s ma n iIe st a c io ne s I is ic a s. d e p o rt iva s y t e o r ic as sur g id a s
d u r a nt e e l Re n ac i m ie nt o . E n la se g u nd a p a rt e . d e no min a d a La g imn a s ia . se ha c e
r e Ie re nc ia a la s e sc u e la s a le ma n a . su e ca y Ir a n c e sa a l mo v i m ie nt o d e po rt ivo ing le s a
lo s mo v i m ie nt o s g imn a st ic o s q u e mo ld e ar o n la a c t ua l E d u c ac io n Fis ic a. y se r e a l iz a u n
a ce rc a mie nt o a la s t e nd e nc ia s a ct u a le s.
L O S E J E R C I C I O S F I SI C O S
L o s e i e r c i c i o s Ii si c o s d e lo s p e r sa s. los g r i e g o s y lo s r o m a n os
Lo s p e rsa s. p u e b lo d e c o nq u ist a d o r e s e in va so r e s. p r e par a ba n a su s n io s d e sd e lo s se i s
a o s e n u n p r o g r a ma r ig u r o so d e a d ie st r a mie nt o d ir ig id o a la p r e p ar a c io n I is ic a y mo r a l.
Pu e d e d e c ir se q u e e st a p o lit ic a e st a t a l h iz o qu e Pe r s ia se c o n v ir t ie ra e n la ma yo r
p o t e nc ia m i l it a r d e su e p o c a y t a l ve z d o nd e e l a d ie st r a mie nt o Iis ic o a lc a nz ar a s u
ma xi ma e xp r e s io n e n la s c iv i l iz ac io ne s a nt igu a s ( Ba rr o w & Br o wn. 1 9 92 ).
1
Pr e si de nt e In t er na ci ona l d e l a S e c ci on d e H i st ori a d e la FIE P. Pr o Ie sor d e l a Uni v er si da d d el d e pa rt a m e nt o d el T ol i ma . C ol o mb i a .
2
E l a nt e ce d e nt e p e rsa d e la bu sq u e d a de l p o d e r io mi l it a r y p o lit ic o me d ia nt e e l
a d ie st r a mie nt o Iis ic o d e lo s c iu d a d a no s br ind a in d ic io s de la ma ne ra c o mo la a ct ivid a d
I is ic a o r g a n iz ad a s ir v io a o b ie t ivo s ne t a me nt e mil it a re s y p o lit ic o s e l lo no s int r o d uc e e n
e l p u e blo q u e d e r ro t o a lo s p e rsa s: lo s g r ie g o s.
N ing u na na c io n a nt e s o d e sp u e s d e lo s gr ie g o s ha da d o t a nt a imp o rt a nc ia no so lo a l
int e le ct o sino a la p e r Ie cc io n y a l t r iu n Io Iis ic o s ( Ba rr o w & Bro wn. 19 9 2) . Alc a nz a ro n
e l c e n it d e la c iv i l iz a c io n e n mu lt ip le s a spe ct o s. no e n va no bu sc a ba n la p e r Ie cc io n
( Ar e t e) . q u e rie nd o se r lo s me io r e s p a ra ma nt e ne rse su pe r io r e s a lo s d e ma s. E s a
bu sq u e d a d e p e r Ie cc io n no e ra po sib le s in la be l l e z a a ca ba d a d e l c u er p o . La P a i d e i a .
se g u n Ja eg e r. se va a d q u ir ie n d o a lo la rg o d e la vid a y e l la inc lu ye la p r a ct ic a d e la
g imn a s ia . a s ist ir a l g imn a s io y pa rt ic ip a r e n lo s iu e go s. e nt r e o t r a s a ct iv id a d e s
r e la c io na d a s c o n lo q u e ho y lla ma mo s E d uc ac io n Fis ic a.
E l c o mp e t ir ( a g o n ist ic a) . e ra u na d e su s c a ra c t e r ist ic a s: se ha c ia n d ist inc io ne s a lo s
so ld a do s va le ro so s lo s e sp a rt a no s p r e mia ba n a su s io ve ne s e n c o mp e t e nc ia s d e
r e s ist e nc ia a l d o lo r Iis ic o le e nt r e gaba n e l la u r e l a l me io r be be d o r e n b a nque t e s y
t a mb ie n a l ma s a g i l e n c o me r o a l q u e ma s su p ie ra be sa r. e s d e c ir . p a ra lo s gr ie g o s
c o mp e t ir e ra u n p r inc ip io v it a l ( D ie m. 19 6 6 ) .
E n e sa c o mp e t e nc ia . lo s iu e g o s c o mo ma n i Ie st a c io ne s ma s iv a s t o ma ro n Io r ma s d e
d e po rt e. Lo s ma s imp o r t a nt e s y lo s ma s a nt ig u o s e ra n lo s Ju e g o s O li mp ic o s. p e ro
e x ist ie ro n o t ro s d e me no s imp o r t a nc ia c o mo lo s iu e go s d e Ne me a e n ho no r a Her c ule s.
lo s I st mit o s e n ho no r a Ne p t u no . la s He re a s e n ho no r a Er a ( d ir ig ido s y o r g a n iz ad o s p o r
y p a ra mu ie re s) . lo s P it ic o s e n ho no r a l d io s Ap o lo . y la s Pa na t e nea s e n ho no r a la d io sa
At e ne a ( Du ra nt e z. 1 9 7 7 ) .
E nt r e la s c iu d a d es ma s i mp o rt a nt e s e st a ba n At e na s y E sp a rt a . T r e s g imna s io s s e
d e st a ca ba n e n At e na s: la Ac ad e m ia . e l L ic eo y e l C yno sa rge s. A la Ac ad e m i a
c o nc u rr ia n P la t o n y su s d isc ip u lo s Ar ist ot e le s. p r e Ie r ia e l L ic eo . E sp a rt a Iu e impu lso r a
d e la s a rt e s y la I i lo so Iia . a co g io a rt ist a s. p o et a s y Ii lo so Io s p r o c ed e nt e s de t o d a e l a re a
d e l Me d it e rr a ne o y so br e sa l io t a mb ie n po r e l d e s e mp e o d e su s a t le t a s. E n e l s ig lo VI
l le g o a se r la ma yo r p o t e nc ia mi l it a r d e Gre c ia . Iu e u na mi l ic ia de p r o Ie s io na le s a lo s
q u e se e d u ca ba d e sd e la in Ia nc ia e n d o s c u a l id a de s: de st r e za mi l it a r y a bso lu t a
o be d ie nc ia . La be l le za I is ic a c o nst it u ia e n lo s e sp a rt a no s u no d e lo s me d io s ma s
p r e st ig io so s d e g a na rse e l r e sp e t o d e sus c o nc iud a d ano s. no e n va no se le s a t r ibu ye la
in ic ia t iva d e d e sp o ia rse d e la ve st ime nt a t r a d ic io na lme nt e e mp le ad a e n la p r a ct ic a y l a
c o mp e t e n c ia d e p o r t iva s p a ra e st a r d e s nud o s y ung ir e l c u er p o c o n a ce it e d e o liv a .
O li mp ia y su s Ie st iva le s Ia c i l it a ro n la t a re a de ha c er v e r a lo s g r ie g o s la su pe r io r id a d
a rt ist ic a y d e p o r t iva d e lo s e sp a rt a no s( Ma nd e l l. 1 98 6) .
Lo s r o ma no s d e mo st r a ro n g r a n e Iic ie nc ia a d m i nist r a t iva e n la c o nqu ist a m il it a r. y
Iu e ro n ha b i le s p a ra la le g is la c io n y la o r g a niz a c io n a g r a n e sc a la .
S i p a ra lo s g r ie g o s c o mp e t ir e ra p a rt e d e su c u lt u r a . p a ra lo s r o ma no s e ra u na a p u e st a .
u n e spe ct a cu lo c ir c e nse : lo s e sp e ct a d ore s de lo s e sp e ct a cu lo s p u bl ic o s e ra n vu lg a re s.
C la ro e st a q u e ha y q u e d i Ie re nc ia r e se t ip o d e e sp e ct a cu lo c o n e l Ie st iva l d e lo s Jue g o s
O li mp ic o s. Lo s r o ma no s e n la e p o c a de la R e pu b lic a c u ida ro n a O li mp ia y ve la ro n p o r
su s iu e go s.
3
E n lo s c o mba t e s d e g la d ia d o r e s y e n la s c ar r e ra s d e c u ad r ig a s e ra n Ir e cu e nt e s l a
v io le nc ia . la br u t a lid a d y la c ru e ld a d p e ro . a p e sa r d e t o do. sa bia n p o nd e ra r lo s t r iu n Io s
d e su s a t le t a s. Me d ia nt e a ct o a d minist r a t ivo . e l Se na d o r o ma no . e n e l a o 1 0 5 A. C..
o Iic ia l iz o lo s c o mb a t e s d e g la d ia d o r e s. lo q ue o r ig ina r ia e l p r o Ie s io na l is mo ( Ro d r ig u e z.
2 0 0 0 ) .
E nt r e lo s e sc e n a r io s r o ma no s p a ra e st a s a ct iv id a d es e st a e l c o lis e o . co nst r u id o p a ra
a lbe rga r a 5 0 . 0 0 0 e sp e c t a d o re s se nt a d o s. Se r e a liz a b a n d iIe re nt e s mo da l ida d e s d e
c o mba t e s d e g la d ia do r e s. E n a lg u na o p o rt un id a d . e l c o lis e o Iu e l le na do d e a gu a p a ra
e sc e n i Iic a r c o mb a t e s ma r ino s . Ot ro gr a n e sc e na r io Iu e e l c i r c u s ma x i mo . c o n
c ap a c id a d p a ra m i le s y m i le s d e p e rso na s. La s t e rma s o ba o s pu b lic o s a bu nd a ro n e n l a
e p o c a d e l I mp e r io c o mo e st r at e g ia pa ra g a na rse e l a po yo de l pu e b lo e ra n su nt u o sa s y
e st a ba n r o d e ad a s d e c a mp o s d e p o rt ivo s. bibl io t e ca s y sa la s de r e u nio ne s ( Ma nd e l l.
1 9 8 6 ) .
Co n la l le g ad a d e l c r ist ia n is mo Iu e ro n a bo lid o s lo s sa c r iI ic io s p u b l ic o s d e g la d ia d o r e s.
lo s c o mba t e s d e Iie ra s y lo s ba o s p u bl ic o s. A c a u sa d e lo s d e sp i lIa rr o s. lo s e xc e so s. la
c o rr up c io n. la s e xt r a va g a nc ia s y la s c o nt inu a s g ue rr a s. lo s r o ma no s se h ic ie ro n d e bile s y
Iu e ro n d e rro t a d o s a nt e e l i mp u lso d e lo s p ue b lo s b a rba ro s de l no r t e d e E uro p a .
L a E d a d M e d i a
La E d a d Me d i a . d e sd e e l p u n t o d e vi st a d e p o r t i vo . p ue d e c on si d e r a r se c omo u n
p a r e n t e si s. P e r o su c ed i e r o n mu c h a s c osa s q ue me r e ce n q ue se l e s p r e st e
a t e n ci o n .
Je u . 1 9 8 8 .
La in v a s io n b a rba ra a rr a so c o n Ro ma . la c iv i l iz a c io n e nt ro e n u n p e r io do e n e l q u e
d e sa p ar e c io e l a p re nd iz a ie o r g a n iz ad o . su c u mbie ro n lo s g o b ie r no s y e l p r o gr e so
e co no mic o d io p a so a la r e ce s io n.
E l c r ist ia n is mo se Iu e e xt e nd ie nd o po r t o do s lo s a mb it o s d e la so c ie d ad . la c u lt u r a y la s
Io r ma o d e p o d e r Iu l a I g le s ia la q u s e r e s ist io y l a n t u v o l a l l a a s a d e l a c i v i l i z a c i o n . L a I i l s I a i t a a b p r o i a d l s a s i t o ur c o l l l t e s t r o a t ga ni o a e o a n i e l l l L u q L u e ro L u e ro c i l i L u e ro Ot b l u a s r s l i s t o y r e g i s P t a b n c o e s r c d e i e d y a o r . P t I p s t a rr r d e P M p p u n o de E s c u R u r n y u r i i d e
T c o
toiis
rb l o nn n S e u r sa s
S a
l a re p u r g r s e u u s d e a i n s o a I s r c o d e I e d a s i s n r s t g d P l i d r o i t a rr c x n i e M a i l U d e o t o a m . a e m d s p u t o u e rM o c o a d n b l t o a n d o l a s y z T m i e s i l po o a q a e n d a Vs a n
t u s
sl i o

c
r

d
e

q
u

q
u

d
e
a

q
u

r
o

a
s

E
z
a

a
S
4
E l R e n a c i m i e n t o
La E d a d Me d ia t o co Iin c o n la lle g a d a d e l Re na c i m ie nt o . E l Re n a c i mie nt o e s u n
p e r io d o d e la h ist o r ia e n e l q u e la hu ma n id a d e m e rg io Iin a l me nt e d e l su p u e st o a b is mo
d e la E d a d Me d ia y a lc a nz o u n nive l d e c iv i l i z a c io n e n e l qu e p ud o r e cu p e ra r y
c o mp r e nd e r d e nu e vo la s c u lt u r a s c la s ic a s d e Gr e c ia y Ro ma .
Ma nde l l ( 1 9 8 6 ) . a l v in c u la r e l Re na c i m ie nt o c o n la a ct iv id a d Iis ic a y e l d e p o r t e . se a la :
Lo s d e p o rt e s po p u la re s t r a d ic io na le s iu st iI ic a n y r e Iue rz a n l a
p o sic io n d e la c la se q u e lo s pr a ct ic a ba o q ue lo s c o nt e mp la c o mo
e sp e ct a d o r. Sin e mb a rgo c o n e l a d ve n i m ie nt o de u n nue vo t ip o
d e e sc r it o r e s e n e l Re na c i m ie nt o se a br e u n nue v o pe rio do d e la
h ist o r ia d e l d e p o r t e . Lo s pa sa t ie mp o s. lo s iue g o s. la s
c o mp e t ic io ne s y e l e ie rc ic io I is ic o pa s a ro n a s e r ma t e r ia d e
me d it a c io n. a na l is is y d e ba t e . y s e se nt a ro n lo s c rit e r io s d e
se le cc io n d e d e t e r min a d o s de p o rt e s e n d e t r ime n t o de o t ro s e n
ba se a su u t il id a d id e o lo g ic a. Lo s int e le ct u a le s e u ro p eo s
e mp e z a ro n a va lo r a r e l d e p o rt e ( c o mo t o do lo d e ma s) e n Iu nc io n
d e su a p lic ac io n p r a ct ic a. ( p . 1 3 2) .
E n la s e sc u e la s se r e in ic ia ro n int e nt o s p a ra r e cup er a r co nc ep t o s c la s ic o s d e d ig n id a d y
va lo r p o r la v id a la E d u c ac io n Fis ic a Iu e u n me d io p a ra lo g r a r e so s o b ie t ivo s.
E n La e st r u c t u r a d e l c u er p o h u ma n o. o br a e sc r it a p o r Vesa lio ( 1 51 4 - 1 56 4 ) . e l c o n c ep t o
d e c u er p o t o mo o t r a d ime ns io n: e l me d ic o Cr ist oba l Me nd e z c o n su lib r o so br e e l
e ie rc ic io c o r p o r a l y su s p r o ve c ho s. e sc r it o e n 5 5 3 y M e rc u r ia le s ( 1 5 3 0- 1 6 0 6) c o n
su o br a Ar t e d e l a g i mn a si a . Io me nt a ro n la id e a d e qu e la g i mna s ia e s la q ue c o no c e
la s p o t e nc ia s d e t o do s lo s e ie rc ic io s .
Pe r o Iue e l p e d ag o g o Vit t o r ino Da Fe lt r e ( 1 3 7 8 - 1 46 6 ) q u ie n e ie rc io ma yo r in I lue nc ia e n
la E d uc ac io n Fis ic a a l h a ce r q u e la pr a ct ic a d e l a na t a c io n. la s c ar r e ra s y la ma rc ha
Iu e ra n v ist a s e n su e sc u e la c o mo e ie rc ic io s ba s ic o s p a ra una bu e na sa lu d . Re v iv io e l
c o nc ep t o d e l e nt r e na m ie nt o int e g ra d o d e la me nt e y e l c uer p o .
4
Su s e st ud ia nt e s e ra n lo s
p r inc ip e s d e la Ia mi l ia Go nz ag a y o t ro s r ic o s d e l a e p o c a. qu e iba n a c la se s d e h ist o r ia .
g r ie go y la t in. Ba rr o w y Br o wn ( 1 9 8 8) ha ce n a no t a cio ne s c o ns id e ra nd o q u e t a l v e z la
I ilo so Iia mo d e r na d e la E d u c a c io n Fis ic a a rr a nc o c o n Da Fe lt r e . a l p r o po r c io na r
in Io r ma c io n q u e p e r mit e r a st r e ar la d e sd e e nt o nc es ( p . 67 ).
An t e ce d e n t e s d e la E d u c a c i o n F i si c a m o d e r n a
Co n lo s nu e vo s me t o do s d e g u e rr e ar ha c ie ndo u so de la po lvo r a q ue d ar o n o bso le t a s la s
a rt e s d e la c a ba l le r ia y se a bo lie ro n lo s p o d e re s c iv i le s de la I g le s ia . Lo s Ii lo so Io s y
p e dag o go s r e na ce nt ist a s r e t o ma ro n e l c uer p o . e l mo vi m ie nt o y la s c u a lid a d e s I is ic a s
c o mo c o nt e n id o s e d u ca t ivo s r e le va nt e s.
Ap o r t a c i o n e s d e lo s Ii lo so Io s m e d i c o s y p e d a g o go s
4
B a rro w y B r o wn c o n si de ra n qu e d e sde l o s gri e go s. na di e ha b i a su bra ya d o en la pra ct i ca la u ni da d l a u ni da d d e l ge n er o hu ma no .
5
E nt r e o t ro s id e o lo g o s se c it a a T ho ma s E l yo t ( 14 90 - 1 5 46 ) c o n la o br a Th e b oo k Ca l l e d
Go eve r n o u r . Re co me nd o e l e ie rc ic io Iis ic o . e l l a nz a mie nt o d e o b ie t o s pe sa d o s y e l
ma ne io d e l ba st o n. Ma rt in Lu t e ro ( 1 48 3 - 1 53 1) pr o p u so una a l ime nt a c io n. u n a r o pa y
u no s e ie rc ic io s a d ec u ad o s p a ra a dq u ir ir Iue rz a y a g i lid a d Ra be la is ( 1 4 94 - 1 5 5 3 )
Ir a n c isc a no y me d ic o . e n la o br a Ga r g a n t ua y P a n t a g r u e l c o nt e mp la ind ic ac io ne s y
le cc io n e s d e lo s t ut o r e s p a ra a p re nd e r a c aba lga r. so br e e l e nt r e na m ie nt o e n a ct iv id a d e s
c o mo la na t a c io n. e l le va nt a mie nt o d e p e sa s. t re p ar y ma ne ia r d iIe re nt e s a r ma s y
M ic he l d e Mo nt a ig ne ( 1 5 3 3 - 1 5 9 2 ) . q ue . s in se r pe d a g o go . d a e xp lic a c io ne s d e c o mo la
e sc u e la d e be a d a p t a rse a l n io t a l c ua l e s y pr e par a r lo pa ra lo q u e de be se r y ha ce r c o mo
ho mbr e .
La e d u ca c io n a d o p t o nu e va s t e o ria s y pr inc ip io s. La E d u c ac io n Fis ic a a lc a nz o u n a
i mpo rt a nc ia q u e no ha b ia t e n id o d e sde lo s g r ie go s. Lo s Iilo so Io s y me d ic o s.
i mpr e g na d o s d e la s c o r r ie nt e s d e la I lu st r a c io n p r in c ip a l me nt e . co n e n Io q ue hu ma n ist a
v ie ro n e n la E d u c ac io n Fis ic a u n me d io p a ra e d u c ar y g o z ar d e u na bu e na s a lu d. E llo s
se nt a ro n la s ba se s p e d ag o g ic a s g e n er a le s de la e d u c ac io n.
Ma nde l l ( 1 9 8 6 ) . a l a bo r d a r lo s s ig lo s q ue d e l i mit a n la E d a d Mo d e rna . c at e go ric a me nt e
d ic e: Lo s p r ime ro s id e o lo g o s d e la E d uc ac io n Fis ic a Iue ro n lo s hu ma n ist a s d e l
Re na c i m ie nt o se g u n e l lo s. e l ho mbr e c o nst it u ia u n t o do y su c uer p o d e bia s e r e le va d o
a l n iv e l o c u p ad o po r e l e sp ir it u e n la t eo lo g ia c r ist ia na t r a dic io na l ( p . 1 32 ) .
Una nu e va Io r ma d e d ime n s io na r e l c u er p o y lo s e ie rc ic io s se r ia c ap it a l iz a da po r la e ra
g imn a st ic a mo d e rna . la c u a l s e in ic io a Iin a le s d e l s ig lo XVII e ir ia ha st a la mit a d d e l
s ig lo XX ( Z a g a la z. 2 0 0 1 ) .
L o s p r e c u r so r e s d e la s t e o r i a s p e d a go gi c a s d e la E d u c a c i on F i si c a
Do s Iig u r a s d e ia ro n su i mp r o nt a e n la e du ca c io n y a su ve z c o nt e mp la ro n pr e ce p t o s y
e n se a nz a s so br e la E d u c ac io n Fis ic a : Iu e ro n Jo hn Lo c k e ( 1 63 2 - 1 70 4 ) y J. J Ro sse a u
( 1 71 2 - 1 7 7 8 ).
Lo c k e p r e go no u na e d u c ac io n q u e lo g r a ra la Io r ma c io n d e l c ar a ct e r y d e la c ap a c id a d d e
iu z g ar . Su s ist e ma e d u ca t ivo se b a so e n: 1 . - E d u c ac io n Iis ic a. busc a nd o e l
e nd ur e c i m ie nt o co r po r a l. 2 . - E d u c ac io n int e le ct u a l. e nIo c a d a e n e l mo d o ut il it a r io . 3 . -
E d u c ac io n mo r a l. su st e nt a d a e n e l se nt id o d e l ho n o r.
Be t a nc o r & V i la no u . 1 9 9 5 ( c it a d o s p o r Ro dr ig ue z . 2 00 0 ) a d uce n q u e su u n ic o e n Io q u e
d e la t e o ria d e la E d u c ac io n Fis ic a se d ir ig io ha c ia la sa lu d y a l e ndu r e c i m ie nt o. E n e se
se nt id o Ma nd e l ( 1 9 8 6 ) lo r e aIir ma c u a nd o so st ie ne q ue Lo c k e r e co me nda ba ( )
mu c ho e ie rc ic io . r o p a a mp l ia y la su pr e s io n d e lo s du lc e s de la a l ime nt a c io n. p e ro
a d e ma s. q u e s e d e be a c o st u mbr a r a lo s a lu mno s a a g u a nt a r ha mbr e y u sa r z a pat o s d e
su e la d e lg a d a o . me io r a u n. a g u ie re a d o s. p a ra a c o st u mbr a r lo s a la s inc o mo d id a d es d e l
Ir io y la hu me d ad ( p . 1 3 6 ).
Ro u sse au .
5
Ii lo so Io y p e d ag o g o Ir a nc es. r e t o mo e l id e a l g r ie go y r e co no c io e l va lo r
e d uca t ivo d e la E d u c ac io n Fis ic a.
5
Pa ra a mp l ia r i n Io r ma ci o n e sp e ci Ii ca d e R ou ssea u r e sp e ct o a l a e du ca ci o n y l a E du ca ci on Fi si ca pu ed e c on su l ta r se. e nt r e ot r o s. C .
C or ne i o (1 9 9 9 ). C o nt i e n e i n Ior ma ci o n sobr e : E du ca ci o n S e n so ri a l . E du ca ci on Lu d i ca . Sa l u d e H i gi e n e. E du ca c i o n C or p ora l .
6
La s id e as p e d ag o g ic as y e n se a nz a s so br e la le y na t u r a l y la iu st ic ia d e Ro usse au a s i
c o mo su s id e a s so br e E d u c ac io n Fis ic a. Iu e ro n ma t e r ia l iz ad a s po r lo s a le ma ne s.
e spe c i Iic a me nt e c o n lo s t r a ba io s de Jo ha n Be r n ha rd Ba se do w ( 1 7 23 - 1 7 70 ). p a st o r
p r ot e st a nt e lib e ra l. a l q u e se le c o n s id e ra e l p r e cu r so r d e la E d u c ac io n Fis ic a a le ma na y
q u ie n Iue in I lu e n c ia d o . a d ema s. p o r la s e ns e a nz a s de Da Fe lt r a .
Ba se d o w e st u d io Iilo so Iia y t e o lo g ia e n Le ip z ig y c re o e n 17 7 1 . e n Dess a u. la e sc u e l a
Ph i la nt ro p inu m d o nd e po d ia n a s ist ir a lu mno s d e t o d a s la s c la s e s so c ia le s. La E d u c ac io n
Fis ic a Io r mo p a rt e d e l p la n d e e st ud io s. Su p r o gr ama p e dag o g ic o se ba so e n la I i lo so Ii a
na t ur a list a . Su p u b lic ac io n d e ma s e x it o Iu e e l E l e me nt a r we r k ( 1 1 74 ) e n c u at r o
vo lu me ne s. Al l i se p o d ia c o n su lt a r la Io r ma de de s a rro lla r la int e l ige nc ia d e lo s a lu mno s
me d ia nt e e l c o nt a ct o co n la v id a r e a l.
Lo s e sc r it o s d e Ba s e d o w mo t iv a ro n la c re a c io n d e ot r a s e sc u e la s e n Ale ma nia q u e
Iu e ro n d ir ig id a s p o r p e rso na s q u e ha bia n s id o vis it a nt e s d e su e sc u e la e n D e s sa u . Un a
d e e sa s e sc u e la s y la ma s so br e sa l ie nt e Iu e la d e Sc h ne p Ie nt a l. ina u gu ra d a e n 1 7 85 Iu e
d ir ig id a p o r Gut s Mut hs d u r a nt e 5 0 a o s.
Gu t s Mu t hs ( 1 7 7 8 - 1 8 3 9 ) . lit e ra t o y t e o lo go . Se g uido r d e la s e nse a n z as d e Ro u sse au .
Co no c id o c o mo e l p a d re d e la g i mna s ia p e dag o gic a mo d e r na .
6
Co mp r e nd io q ue l a
E d u c ac io n Fis ic a se d e be p r a ct ic ar e n c o nc o r da nc ia c o n la s le ye s na t ur a le s y lo s
c o no c im ie nt o s a na t o mic o s. Co nc ib io e l mo v i mie nt o d e Io r ma na t u r a l e int r o d u io lo s
iu e g o s y la na t a c io n a su p r o g r a ma e d uc at ivo .
Ot ro se g u id o r d e la s e n se a nz a s d e Ro usse au Iue e l ma est r o suiz o . He inr ic h Pe st a lo z z i
( 1 74 6 - 1 8 2 7 ). E la bo ro p r inc ip io s d ida ct ic o s ge ne ra le s c o n ba se e n la Ps ic o lo g ia .
Co nc ib io Io r ma s d e E d u c ac io n Fis ic a : la na t ur a l e inst int iv a . q ue e ra su Iic ie nt e la
p la ni Iic a d a y s ist e ma t ic a. q u e se r ia mis io n d e l e d u c ad o r . lla ma d a g imn a s ia e le me nt a l.
Po st e rio r me nt e d e sa rro llo la g imn a s ia ind ust r ia l y l a g imn a s ia mi l it a r.
Co n lo s a p o rt e s t eo r ic o s y la c re a c io n d e la s e s c u e la s a Iina le s d e l s ig lo XVII I . lo s
int e le ct u a le s e u ro p e o s va lo r a ro n la a ct iv id a d Iis ic a . e l e ie rc ic io y e l d e p o rt e c o mo un
me d io p a ra e d u ca r la e d u c ac io n t uvo co mo o bie t ivo p r e p ar a r a l ho mbr e p a ra la vid a .
A p a rt ir d e l s ig lo XIX s e e st a b le c io un a p r io r id a d d e la s c ie nc ia s so br e la s le t r a s.
bu s c a nd o c o n e l lo d e sa rr o lla r la s Ia cu lt a des i nt e le ct u a le s. Su r g ie ro n lo s e st ud io s
p r o Ie s io na le s q u e p o s ib i lit a ro n la i mp la nt a c io n d e p r o c eso s ba sa do s e n lo s t r a ba io s
ma nu a le s p a ra me io r a r la s Ia cu lt a d e s I is ic a s e int e le ct ua le s d e lo s e st u d ia nt e s. L a
E d u c ac io n Fis ic a g ir o e n t o r no a c o nc ept o s c o mo l ib e rt a d y e x ig e nc ia s ind iv idu a le s
c o mo p r e ce p t o s d e la s id e a s p e d ag o g ic a s de l s ig lo XVII I .
La g i mn a s ia Iu e u no d e lo s me d io s d e qu e se s ir vie ro n lo s p e d ago g o s p a ra e l lo g r o d e
su s nu e v a s o r ie nt a c io ne s e d u c at iva s. Lo s iu e go s p o pu la re s. la s r o nda s. la s d a nz a s
Io lc lo r ic a s r e g io na le s. e l a t le t is mo y lo s de p o rt es c o mo Io r ma s t r a d ic io na le s d e lo s
e ie rc ic io s Iis ic o s. c ed ie ro n su lu g a r a e sa nu e v a Io rma de a d ie st r a mie nt o .
L a s e sc u e la s g i m n a st i c a s
6
B a rroy y B r o wn (1 9 8 8 ). con si d era n qu e el e v o l a gi mna si a a l ra ng o d e d i sci pl i na ci e nt i Ii ca . L o l la ma n ( ) el Iu n da dor d e l a
E du ca ci o n Fi si ca m od er na en Al e ma ni a . S e l e ha ca l i Ii ca d o c o mo el a bu el o de g i mna si a a l e ma na . ( ) ( p. 6 7 )
7
Desd e 1 8 0 0 . d e lo s c o nt e xt o s so c ia l y e du ca t ivo imp r e g na d o s p o r la s t e o r ia s de lo s
I ilo so Io s y p e d ag o g o s a le ma ne s. e me rg io u n e sc e na r io p e dag o g ic o q ue d io o r ige n e n la
mo d e r n id a d a e sc u e la s g imn a st ic a s e n Ale ma n ia . Su e c ia y Fr a nc ia . Pa r a le la me nt e . e n
I ng la t e rr a lo s iu e g o s t r a d ic io na le s a u t o ct o no s e v o lu c io na ro n d e sde la s u niv e rs id a d e s
c o mo ma n iIe st a c io ne s ma s iv a s a d ap t a das y r e g la me nt a d as. lo q u e se ha c o no c id o c o mo
la c o r r ie nt e d e p o rt iva in g le s a . ba sa d a e n e l d e p o rt e c o mo me d io e du ca t ivo .
E n La e sc u e la a le ma n a se d e st a ca Fr ie dr ic h Lud w i ng J a h n ( 1 77 8- 1 8 52 ) . Fue pr e d ic a d o r .
p o lit ic o y ma est r o d e e sc u e la . Su s ist e ma g imn a st ic o ( Tu r n ku nst ) t e n ia u na o r ie nt a c io n
p a t r iot ic o - so c ia l: e d u c a c io n y na c io na lis mo . e s d e c ir . la g i mn a s ia a l se rv ic io de l a
r e co nst r u c cio n n a c io na l. Po r t o d a Ale ma n ia se a br ie ro n c lu be s ( Tu r n ku nst ) . a lo s c u a le s
a cu d ie ro n p r in c ipa l me nt e io ve ne s y a du lt o s. Se p r a ct ic a ba g i mna s ia p a ra a d qu ir ir
Iu e rz a . se p r o mo v ia iu e g o s q u e d e sa rr o lla b a n la c a p ac id a d d e su Ir im ie nt o y e l e sp ir it u
d e c o mba t e . Ja h n u t il iz o a p ar a t o s mo de rno s e n la g imn a s ia c o mo la s ba rr a s p a ra le la s. e l
p o t ro co n a rc o s y la ba rr a Ii ia . Co n Ja h n la s id e a s Ii la nt r o p ic a s d e Mut h s se a ho g a ro n.
p e ro na c io lo q u e ho y se d e no min a g imna s ia o li mp ic a.
E l s ist e ma d e Ja h n Iu e a d o p t a do y a d a p t a d o p o r Ado lp h E p ie s ( 18 5 0 - 18 5 8 ) p a ra
i mp la nt a r la g imn a s ia e n la s e sc u e la s a le ma na s. I d e o u n p ro gr a ma e spe c ia l p a ra la s
n i a s y t r a ns Io r mo e l p r o g r a ma d e t a l ma ne ra q u e se a d a p t a ra a lo s n io s de me no r
e d ad . Su s p r in c ip a le s o b ie t ivo s e ra n e d uca t ivo s. p r o p e nd ia n a u n d e sa rr o llo c o mp le t o
d e l c u er p o . la d is c ip lin a y lo s v a lo r e s mo r a le s y so c ia le s.
La e sc u e la su e ca: Pe hr He nr ic k L in g ( 1 77 6 - 1 83 9 ) . c o ns ide ra do e l p a d re d e la mis ma . Su
s ist e ma . mu nd ia l me nt e c o no c id o c o mo g i mn a s ia sue ca . int r o d u io e l e mp le o d e
e ie rc ic io s s ist e ma t iz ad o s. c ap a ce s d e lo c a l iz ar e l t r a ba io e n de t e rmin a do s pu nt o s
su p r im io la c o mp e t ic io n e h iz o e nIa s is e n la r e s p o nsa bil id a d de c ad a p a rt ic ip a nt e d e
e st imu la r y a yu d a r a lo s me no s d o t a do s. Cr eo e l Ro ya l Ce nt e r I nst it u t e o I G ymn a st ic s.
e n d o nd e s e e nse a b a n t r e s t ipo s d e g imn a s i a : e du ca t iva . mi l it a r y me d ic a. Su
c o la bo r a d o r ma s c er c a no Iu e su p r o p io hi io H ia l m a r ( 18 2 0 - 18 6 6 ). q uie n s ist e ma t iz o la s
e n se a nz a s d e su p a d re .
L ing . c o nt r ibu yo a d e ma s c o n la int r o d u c c io n d e nu e vo s a par a t o s: la s e spa lde ra s. la s
e sc a le ra s g ir a t o r ia s. la s a n i l la s y la s c uer da s pa ra t r e p ar. Su hiio H. L in g ( 1 8 2 0- 1 8 8 6 ) .
c o nt inu o c o n la o br a d e su p a d re . r e a liz a ndo le a lg u no s a iu st e s y s ist e ma t iz a nd o la .
La e sc ue la Ir a nc e sa . d e c ar a ct e r e min e nt e me nt e m i l it a r. Iu e lid e ra d a p o r Fr a nc isc o d e
Amo r o s y O nd e a no . Ma rq u e s d e So t e lo ( 1 7 70 - 18 4 8 ) . Al c re a rse e l G i mn a s io No r ma l
M il it a r. Iu e no mbr a d o d ir e ct o r . Su g imn a s ia e s u na c o mb in a c io n a d apt a da d e lo s
me t o do s d e Mut hs y J a h n. c o n a lg u no s a po rt e s de Pe st a lo z z i. E r a una g imn a s ia d e
c ar a ct e r mil it a r. e x ig e nt e a cr o ba t ic a me nt e y r ie sg o sa . E n 1 8 50 la g i mn a s ia e ra
a s ig na t u r a o b lig a t o r ia e n la s e sc u e la s pr i ma r ia s y e n 19 5 1 e n la s e sc ue la s no r ma le s
( La ng la d e & Re y. 1 9 7 0 ) .
E l su r g i m i e n t o d e la c o r r i e n t e d e p o r t i v a
E l d e po r t e mo d e r n o y l a r e vo l u c i o n i n du st r i a l t i e n e n su o r i g e n e n e l d i na mi smo d e l a
c u l t u r a i n g l e sa .
Ma nde l l
8
La s c o nd ic io ne s e sp e c ia le s d e lo s ing le se s Ia c il it a ro n la p r a ct ic a p la ce nt e ra d e
a ct ivida d e s p r o p ia s d e c ie rt a s c la se s so c ia le s q u e d is Ir u t a ro n a su ma ne ra d e l iue g o y d e l
o c io . La c o r r ie nt e d e p o rt iva Iu e l ide ra d a po r Ar no ld ( 17 9 5 - 1 84 2 ) . ha c ie nd o d e l d e po rt e
u n e st ilo d e v id a ma s q u e u n iu e g o : e l d e l g e nt l e ma n .
De lo s iu e g o s t r a d ic io na le s d e lo s ing le se s su r g io e l d e p o rt e mo de rno . Ar no ld ha r ia d e l
d e po rt e e l me d io r e g la d o p a ra mo r a liz ar a lo s io ve ne s e n la s e sc ue la s. E l c o nc ep t o
p e dag o g ic o d e l d e p o r t e ing le s e st a Iu nda me nt a do e n e l iue g o li mp io ( F a i r P l a y) . e n la
r e cr e ac io n. e l iu e g o y e n la s r e g la s. Lo s u n iv e rs it a r io s ing le se s so n lo s c re a d o r e s d e la s
r e g la s. a lg u na s p r u e ba s y mo d a l id a d es d e po r t iva s e n e l a t le t is mo . e l Iut bo l y l a
na t a c io n. e nt r e o t r a s ( Ma nd e l l. 1 9 8 6 ) .
La c o r r ie nt e d e p o rt iv a ing le sa Iu e u n r e Ie re nt e pa ra e l r e st a ble c i m ie nt o d e lo s Jue g o s
O li mp ic o s. E l B a ro n d e Co u be rt in ( 18 6 3- 19 3 7) . Iu e u n p e d a g o g o Ir a nce s q ue d e sd e
e st r a do s e st r ic t a me nt e e d u ca t ivo s la nz o su in ic i a t iva d e r e st a ura r la ma x i ma Iie st a
d e po rt iva mu nd ia l U na t a rd e d e No v ie mbr e de 1 8 92 e xa ct a me nt e e l vie r ne s 25 .
( Co u be rt in. 1 9 9 7 ) .
Fu e u n e st u d io so a d mir a d o r d e l s ist e ma e d u ca t ivo ing le s y a me r ic a no . lo imp r e s io na b a
la d is c ip lin a y la Io r ma c io n d e va lo r e s a t r a ve s de l d e po r t e e n la s e sc u e la s y
u n iv e rs id a d e s. se p e rc a t o d e q u e e n e st o s do s p a ise s s e e du ca ba n la me nt e y e l c u er p o
p o r ig u a l. ( Co mit e O li mp ic o I nt e rna c io na l. 2 00 0)
De e sc u e la s g i m n a st i c a s a m o v i m i e n t o s gi m n a st i c os: n u e v a s i d e a s. n u e vo s a p or t e s.
La ng la d e y R e y ( 1 9 70 ) . r e Iir ie n d o se a la e vo luc io n d e la g i mna s ia . e sc r ib e n: E s r e c ie n
a l c o mie nz o d e l s ig lo XIX q u e p o de mo s u b ic ar lo s o r ige ne s d e nu e st r a a ct u a l
g imn a st ic a . s ie nd o la c e nt u r ia a nt e r io r e l pr o sc en io d o nd e se ma n iI ie st a e l t a rd io
r e na c i m ie nt o d e la E d u c a c io n Fis ic a . S ig u ie nd o a e st o s a u t o r e s. e l su r g im ie nt o d e e st a s
nu e va s Io r ma s d e a c t iv id a d es Iis ic as s e d e bio a Ia c t o r e s co mo :
1 . Un p r o Iu nd o c a mb io se o pe ro e n e l s ist e ma de vid a de lo s
p u e b lo s. Se a u me nt a ro n la s ho r a s d e la bo r y e l h o mbr e . p o co a
p o co . Iu e o r ie nt a nd o su s a ct ivida d e s ha c ia u na so la Io r ma d e
t r a ba io . Se in ic io a s i e l c a m ino ha c ia la e sp e c i a liz a c io n. E llo
d e t e rmino la n e ce s id a d d e ma nt e n er se e n u na m is ma po s ic io n. ya
se a se nt a d a o d e p ie . Ile x io na d o so br e e l t r a ba io d ur a nt e va r ia s
ho r a s.
2 . La s ma yo r e s e x ig e n c ia s d e lo s p r o gr a ma s e d uc ac io n a le s
d e t e rmin a ro n q u e la s e sc ue la s y l ic eo s a mp lia ra n su s ho r a rio s d e
e st u d io . La p e r ma ne nc ia e n lo s ba nc o s e sc o la r e s y la se ve ra
d is c ip l in a q u e la s Io r ma s e du c ac io na le s imp e ra nt e s e x ig ie ro n.
o b lig o a lo s a lu mno s a u na c as i in mo v i lid a d d u r a nt e t o da la
io r na d a.
3 . La s ho r a s lib r e s e n la s qu e e l c iu d a d a no pu d o de d ic ar se a
sa t is Ia ce r su s d e se o s Iu e ro n me no s. lo q ue a u na do a lo que
e xp r e s a re mo s e n e l nu me ra l 4. li m it o la s po s ibi l ida d e s de una
a d ec u ad a c u o t a d e a ct iv ida d Iis ic a .
4 . La s c iu d a d es s e e xt e nd ie ro n y la s ne ce s id a d e s e d i l ic ia s
r e d u ie ro n lo s e sp a c io s l ibr e s y c o n e l lo s la s p o sib i l ida d e s d e
9
o bt e ne r e sc e na r io s a dec u a do s p a ra la s pr a c t ic a s a t le t ic o -
d e p o rt iva s.
5 . E l ma ra v il lo so p o rt e y la e s be lt e z de la s Io r ma s q u e l a
e st a t u ar ia g r ie g a e xp r e sa . Iu e ro n la c o nse cu e nc ia d e una e xt e ns a
v id a d e d ic a d a a l d e p o r t e co mo u n c a nt o d e e du ca c io n. sa lu d y
p la ce r. La be l le za lo g r a d a p o r e sa a ct iv id a d o mni mo da e int e ns a
d e e ie rc ic io s Iis ic o s Iu e u n r e su lt a d o d e lo s mis mo s.
6 . Co n e l a u me nt o d e la s ho r a s d e t r a ba io o e st ud io . co n su
in mo v i lid a d y su s v ic io sa s a ct it u d e s. e l ho mbr e c o r r e sp o nd io c o n
me no r e s c u o t a s d e a ct iv id a d e s Iis ic a s. c o me nz ar o n a a ume nt a r
lo s d e Ie ct o s p o st u r a le s y la s e nIe r me dad e s pr o pia s d e la vid a
se d e nt a ria . La s a nt ig u a s Io r ma s d e a ct ivida d a t le t ic o - d e po rt iv a s.
c o n su s e x ig e nc ia s d e g r a nd e s c a mp o s y mu c ho t ie mp o d e
d e d ic a c io n a su p r a ct ic a. no r e su lt a ro n Ie l iz so lu c i o n a l pr o b le ma
p la nt e ad o ( p . 2 1 - 2 2 ).
L o s m ov i m i e n t o s g i m n a st i c o s
E n lo s p r ime ro s a o s d e l s ig lo XX la s o r ie nt a c io ne s me t o do lo g ic a s d e la s e sc ue la s d e
g imn a s ia s e v ie ro n in I lu id a s p o r nu e vo s id e a le s e d uc at ivo s. p or la a va sa l la nt e Iue rz a d e l
mo v i m ie nt o d e po rt ivo y p o r lo s a co nt e cim ie nt o s po lit ic o s y so c ia le s.
De e st a e vo lu c io n e me rg ie ro n lo s in no va do r e s. qu e le i mp r im ie ro n a la s id e as o r ig in a le s
nu e va s ma n i Ie st a c io ne s y me t o do s d ise a d o s. p r a ct ic ad o s y d ir ig id o s p o r su s c re a d ore s.
Lo s in no va d o r e s d e la e sc u e la a le ma na o Mo v im i e nt o d e l Ce nt ro . t r a ba ia ro n so br e d o s
t ip o s d ist int o s d e ma n iIe st a c io ne s: la a rt ist ic o - r it mic o - p e dag o g ic a y la s ma n iIe st a c io ne s
t e cn ic o - p e d ag o g ic a s. De e lla s su r g io la g imna s ia mo d e r na .
De a cu e rd o co n La ng la d e & R e y ( 19 7 0 ) . Iu e u n m o v im ie nt o e spe c iIic a me nt e Ie me nino .
p e ro in Ilu ir ia ma s so br e la g i mn a s ia ma s c u lin a . Su s p r inc ipa le s e xp o ne nt e s Iu e ro n: J.
Da lc ro z e ( 1 8 6 5 - 1 9 5 0 ) . c o n la g i mn a s ia r it mic a I . Du nc a n ( 1 87 8 - 1 92 9 ) . c o n la da n z a
na t ur a l R. La ba n ( 1 8 7 8 - 1 9 5 8 ) h iz o a po rt e s a rt ist ic o s y e d u c a c io na le s M a r y W ig ma n
( 1 88 6 - 1 9 7 3 ) . pro mo v io la d a nz a e xp r e s iv a su c re a d o r Iu e R. Bo d e ( 18 81 - 1 9 70 ) a
q u ie n s ig u ie ro n Me d au . Ja lk a ne n e I d la .
De la e sc u e la su e ca se e vo lu c io no a la c o r r ie nt e ne o su e ca . c ent r a da e n d o s t ip o s d e
ma ni Ie st a c io n e s: t e cn ic o - p e d ag o g ic a y c ie nt iI ic a. E st e mo vim ie nt o y su s pr ot a go nist a s
se ba sa ro n e n la s e ns e a nz a s d e L ing. e s d e c ir . e n l a ma s p ur a do ct r ina sue ca .
La t e cn ic o - p e d ag o g ic a. c o n E . B i r kst e n ( 1 87 0 - 1 94 7 ) . co nt r ibu yo c o n la in c lu s io n d e la
g imn a s ia p a ra la mu ie r y lo s n io s. y d o t o a l e ie rc ic io de a le g r ia me d ia nt e mo vi m ie nt o s
r it mic o s. N ie ls Bu k h ( 1 8 8 0 - 1 9 5 0 ) . Fa lk y C a lq u ist ( 18 8 4- 19 6 8 ) . a po rt a ro n id e as e n
g imn a s ia ba s ic a. g i mn a s ia in Ia nt il. me t o do lo g ia s p a ra e l t r a ba io c o n nio s. L a s
ma ni Ie st a c io n e s c ie nt iIic a s. c o n J. L in ha rd ( 1 8 7 0 -1 94 7 ) . se c ent r a ro n e n e l c a mp o d e la
in v e st ig a c io n Iis io lo g ic a u na ma n i Ie st a c io n e c le c t ic a l ide ra da p o r J. G. T hu lin ( 1 8 7 5 -
1 9 6 5 ) . c re a do r d e lo s e ie rc ic io s e n Io r ma d e iu e go y de lo s c u e nt o s g imn a st ic o s. c o n lo
q u e c o nt r ibu ir ia a la lla ma d a E d u c ac io n Fis ic a inIa nt il ( La ng la d e & Re y. 1 97 0 ) .
1 0
Mo v im ie nt o d e l Oest e o E sc u e la Fr a nc e sa : c o mp u e st o por do s t ip o s Iu nda me nt a le s d e
ma ni Ie st a c io n e s: la c ie nt iI ic a. c o n Ma re y. L a g ra ng e . & T iss ie ( 1 8 5 2 - 1 93 5 ) . Co n su s
o br a s c o nt r ibu ye ro n a e le v a r e l n iv e l c ie nt iIic o y me io r a r la c o mpr e ns io n d e lo s
e ie rc ic io s Iis ic o s e n Fr a nc ia y la ma n iIe st a c io n t e cno - p e dag o gic a o me t o do na t u r a l d e
Hebe rt ( 1 8 7 5 - 1 9 5 7 ) q u ie n se r e ve lo c o nt r a la g i m na s ia su e c a d e la e p o c a p o r co ns ide ra r
q u e no e ra b ie n c o no c id a . q u e e ra ma l c o mpr e nd id a y q u e e st a ba s ie nd o a p lic ad a
in c o r r e ct a me nt e De me n y ( 1 8 5 0 - 19 1 7) . c o n su sa b id u r ia . int e g ro lo s d o s c a mp o s. Fu e
u n mo v i m ie nt o q u e c o nt r ibu yo c o n la g imn a s i a Ir a nc e sa . p e ro mu y p o c o c o n e l
d e sa rr o llo d e la g imn a s ia mu nd ia l ( La ng la d e & Re y. 1 9 70 ) .
P ie rr e Se u r in. M. Ca mb ie r & E . Lo ise l e st ud io so s y c r it ic o s de He r be rt . e n 1 9 5 0
d e ia n c o no c er su s imp r e s io ne s r e sp e c t o a lo s pe lig r o s d e l me t o do na t u r a l.
E n 19 6 0 . L. Pic q y P. Va ye r p u b l ic ar o n la o br a Ed uc a t i o n p syc omo t r i c e e t a r r i e r a t i o n
me n t a l . y c o nt e mp la n la p s ic o mo t r ic ida d c o mo u na a ct iv id a d ind e p e nd ie nt e . E n 196 6 J.
Le Bo u lc h. me d ic o y p r o Ie so r de E d u c ac io n Fis ic a. d io a c o no c er su me t o do
p s ic o c ine t ic o ( Za la g az . 2 0 0 1 ) .
L a E d u c a c i o n F i si c a a c t u a l: c o r r i e n t e s e d u c a t i va s
A me d ia d o s d e l s ig lo XX. e l h ilo c o ndu c t o r de l c o nc ep t o d e E d u c ac io n Fis ic a
id e nt iIic a d o c o n la g i mn a s ia p a re c e p e rd e rse o c o nIu nd ir se e nt r e la s d iIe re nt e s c ie nc ia s
y a ct iv id a d es d e p o rt iv a s e s d e c ir . la g imn a s ia s i gu io c o mo g i mn a s ia . lo s d e p o r t e s se
o r g a n iz ar o n e n a so c ia c io n e s o Ie d e ra c io ne s pr iv a d a s. y e n la s in st it uc io ne s e d uca t iva s se
ma nt uvo e l t e rmino E d u c ac io n Fis ic a . pe ro lo q u e e n e l la s se e nse a ba e ra g i mn a s ia .
a t le t is mo . d a nz a s. a na t o mia y o t ro s c o nt e n id o s pr op io s de la s C ie nc ia s d e la E d u c ac io n.
la Ana t o mia . la F is io lo g ia y la B io lo g ia . e nt r e o t r as c ie nc ia s o d isc ip l ina s.
E l d u a lis mo me nt e -c u e rp o e n e l q u e c e nt r a ro n la e xpe ct a t iva s lo s I i lo so Io s. p e d ag o go s y
p r o Ie so r e s d e E d u c ac io n Fis ic a t o mo d ime n s io ne s y d ir e cc io ne s qu e ya no so la me nt e
e ra n a pre nd id a s y e ns e a d as e n la s inst it u c io n e s e d u ca t iv a s. Pa r e c ie s e qu e e l ide a l d e
ho mbr e a ho r a e st a e n d e p e nd e nc ia de lo s go b ie rno s y su s p o lit ic as so c ia le s c o mo
r e sp u e st a a la sa t is Ia c c io n d e la s ne ce s id a d es ba s ic as d e la p o b la c io n e n bus c a de s u
b ie ne st a r.
De ma ne ra q u e lo s e sp a c io s o c u p ado s e n la s e sc u e la s. c o le g io s y u n iv e rs id a de s p o r la
E d u c ac io n Fis ic a c o mo me d io p a ra e d u ca r. se v ie r o n r e d u c id o s p o r la ma s i I ic ac io n d e
a ct ivida d e s t r a d ic io na le s e n Io r ma d e d e po rt e p o r la int r o d u c c io n d e nu e va s Io r ma s.
c o mo lo s d e no min a d o s d e p o rt e s d e r ie sg o o de po r t e s e xt r e mo s p o r e l a Ia n d e l r e co r d
p o r la c o mp r a y v e nt a d e p a se s y d e re c ho s de l iu g a d o r p or la t r a ns m is io n d e e ve nt o s y
p o r la in I lu e nc ia c a d a ve z ma yo r de lo s Ju e g o s O l i mp ic o s y lo s c a mpe o na t o s mu nd ia le s
E n p a la br a s d e Ca g ig a l ( 1 9 7 2 ) . e st e nue vo e sc e na rio so c ia l y e d uca t ivo d e la E d u c ac io n
Fis ic a s e p u e d e le er d e la s ig u ie nt e ma ne ra :
Su c e d io q u e la E d uc ac io n Fis ic a su r g io e n e l mu nd o
c o nt e mp o r a ne o c o mo u n a d e r iva c io n o no r ma l c re c im ie nt o
d e lo s mo v i m ie nt o s g imn a st ic o s. E st a s g im na s ia s q u e
su st a nc ia l me nt e c o ns ist e n e n e st u dio y p r a c t ic a s d e l
mo v i m ie nt o y d e la s p o st u r a s. se ha b ia n d e sa r ro lla d o a l
ma rg e n d e l br o t e d e l d e p o r t e mo de rno . q ue c as i c o n
1 1
c o inc id e n c ia s d e Ie c ha s ib a a in ic ia r su int e r na c io na liz a c io n a
p a rt ir Iu nd a me nt a lme nt e de e squ e ma s br it a n ic o s. Su c e d io
q u e e l d e p o rt e . me rc e d a su int r in se ca e spe ct a cu la r id a d y
me rc e d a o t ro s Ia ct o r e s so c io - a nt r o po lo g ic o s c o me nz o a
c o no c er u n e x it o s in p r e c e d e nt e s l le go e l na c i m ie nt o de
Ie d er a c io ne s int e rna c io na le s y la a par ic io n d e e st r u ct u r a s
su p r a na c io na le s c u ya Iue rz a ha id o c re c ie nd o . E st e p r e st ig io
Iu e d e sc u b ie rt o po r p e rso na s in I lu ye nt e s a ie n a s a l a p r o Ie s io n
e d u ca t iv a ( ind u st r ia le s. c o me rc ia nt e s. ho mbr e s d e ne go c io s.
p o lit ic o s e t c . ). lo s c u a le s se int r o du ie ro n e n la s Ii la s
d ir e ct iva s d e l d e p o r t e na c io na l e int e r na c io na l. Po r e llo e l
d e p o rt e t o mo d ir e cc io n e s i mpr e v ist a s c o n r e c ie nt e s
i mp l ic ac io ne s. e co no mic a s. p o lit ic a s. e t c . E l e d u c a do r Iis ic o .
a q u ie n e l p u e b lo ( . . . ) t e nd ia a ide nt iI ic ar c o n e l he c ho
d e p o rt ivo se a p r e su r o a de c ir q ue e l no t e n ia na d a qu e ve r c o n
e se d e p o rt e d e sme su r a d o . Par c ia lme nt e t e n ia la r a zo n p e ro .
s in q u e re r. lo s e d u c a d o r e s Iis ic o s se a le ia r o n de l a
vo lu m ino sa p a rc e la d e r iv a da d e l mo v i mie nt o h u ma no . Un
a Ia n d e r e p u lsa a la c o nt a mina c io n le s h iz o pe rd e r t e rr e no e n
e l a mb it o d o nd e p o d ia n ha be r e nc o nt r a d o la s ma yo r e s
mo t iva c io ne s ha c ia la s p r a ct ic a s d e la E d u c ac io n Fis ic a p o r
p a rt e d e la iu ve nt u d ( p. 12 9 ).
E n e l c a mp o e d u ca t ivo co br o imp o r t a nc ia la Io r ma c io n d e lo s p r o Ie so r e s de E d u c ac io n
Fis ic a. p r o li Ie ra ro n la s Ia cu lt a d e s y lo s in st it ut o s d e E d u c ac io n Fis ic a. c ada u no
Io r ma nd o p r o Ie s io na le s se g u n la s e x ig e nc ia s pr o p ia s d e c ada r e g io n y la s c o nt inge nc ia s
so c ia le s r e la c io n a d as c o n e l t ie mp o libr e . e l o c io . la sa lu d. la r e cr e ac io n. la e co lo g ia . l a
in v e st ig a c io n. e l d e p o rt e co mp e t it ivo d e a lt o nive l. e l iu e g o . la r e cr e ac io n. e l
e nt r e na m ie nt o d e p o rt ivo y la a d m in ist r a c io n. e nt r e o t ro s p e rIi le s.
La s d e no min a c io ne s d e lo s p r o g r a ma s pr o Ie s io na le s o d e in ve st ig a c io n e n E u r o p a ha n
p a sa d o d e E d u c ac io n Fis ic a a C ie nc ia s d e l Dep o rt e ( Ale ma n ia ). Mo t r ic id a d Hu ma n a
( Po rt ug a l) . C ie nc ia s d e l Mo v i m ie nt o Huma no (I ng la t e rr a . Be lg ic a) . C ie nc ia s d e l a
Ac t iv id a d Fis ic a ( Fr a nc ia y E sp a a ) y E d u c ac io n Fis ic a y Dep o rt e ( Gre c ia . I r la nd a ).
E l o b ie t o d e e st u d io e s e l mo v im ie nt o hu ma no y no la E d u c ac io n Fis ic a y e l d e p o r t e .
c o mo lo Iu e ha st a Iin a le s d e l s ig lo XX la t e nd e nc ia e n la Io r ma c io n d e l p r o Ie so r a d o e s
su st it u ir la d e no min a c io n E d u c ac io n Fis ic a po r la d e C ie nc ia s d e la Ac t iv id a d Fis ic a y
e l Dep o rt e ( Ag e nc ia na c io na l d e e v a lu a c io n d e la c a lid a d y a c re d it a c io n) .
E n la a c t u a lid a d se ha b la d e c o r r ie nt e s e d u ca t iva s d e la E d uc ac io n Fis ic a. E n e l c o nt e xt o
e u ro p eo la s p r inc ip a le s so n:
1 . - Hab il id a d es mo t r ic e s ba s ic a s.
2 . - Depo rt e : e d u cat ivo . r e cr e at ivo e in st it u c io na l.
3 . - E xp r e s io n c o r po r a l: r it mo y da nz a . r e pre se n t a cio n. d r a ma t iz ac io n y le ng ua ie . y
ba i le s po p u la re s.
4 . - Ju e go s mo t o r e s: me no r e s. r e cr e at ivo s. po p ula re s y p r e dep o rt ivo s.
1 2
5 . - Ac t iv id a d I is ic a p a ra la s a lu d : a ) Ac t iv ida d e s e spe c iI ic a s: p r e ve nt iva . c o mp e nsa t o r ia
y c o nd ic io n I is ic a b) Ac t iv id a d es no e spe c i I ic a s: r e co r r id o s. e du ca c io n c o r po r a l y
iu e g o s c ) Act iv id a d e s c o mp le me nt a ria s: a rt ist ic a s. pr a ct ic a s. o t r a s a ct iv id a d e s.
6 . - Ac t iv id a d e s e n la na t u r a le za : a ct iv id a d e s a l a ir e l ibr e . de p o rt e s e n la na t ur a le z a .
( B la zq u e z . 2 0 0 1 ) .
7 . - La so c io mo t r ic id a d ( Pa r le ba s) . mo t r ic ida d e n r e la c io n c o n lo s c o mp a e ro s y
d e sa rr o lla d a p r inc ip a lme nt e e n iu e go s.
8 . - Co rr ie nt e c e nt r o e u ro p e a c o rr ie nt e de la s ha b i l i da d e s mo t r ic es ( U. S. A. ) .
9 . - Co rr ie nt e mu lt id e p o rt iva c o r r ie nt e a lt e rna t iva .
9 . - Co rr ie nt e d e a ct iv id a d es e n la na t u r a le z a .
1 0 . - Co rr ie nt e d e a ct iv id a d Iis ic a y sa lu d .
1 1 . - Co rr ie nt e d e t u r is mo y d e p o rt e .
( Za g a la z. 2 0 0 1 ) .
C O NC L USI O NE S
Ant e s d e e me rg e r e l c o nc ep t o d e g imna s ia la s a ct iv id a d e s Iis ic a s r e a liz a d as r e sp o nd ia n
a l id e a l d e ho mbr e y c iu d a d a no e n c o nt e xt o s so c ia l e s mu y p a rt ic u la re s c o n I in e s p o lit ic o
- mi l it a re s. e st e t ic o s. r e lig io so s. Ii lo so Iic o s c ad a e ie rc ic io pr a ct ic a d o e ra e n s i u n me d io
y u n I in a la ve z. Fi lo so Io s. me d ic o s. mi l it a re s y t e o lo g o s v ie ro n e n lo s e ie rc ic io s I is ic o s
u n me d io p a ra e l lo g r o d e su s t eo r ia s.
E l c o nc ep t o d e E d u c ac io n Fis ic a d a t a d e lo s a o s 1 8 0 0. c uand o la s a c t ivida d e s I is ic a s
Iu e ro n c o nt e mp la d a s e n la s t e o ria s I i lo so Iic a s y p e d ag o g ic a s e sc o la re s c o mo u n me d io
p a ra e ie rc it a r la me nt e y e l c u er po c o n Iine s p o lit ic o s. e st e t ic o s. e d u ca t ivo s o d e
r e cr e ac io n.
A pa rt ir d e d e 1 9 3 0 e l c o nc ep t o na ve g a e nt r e c o rr ie nt e s d id a ct ic o - p e dag o gic a s pr o p ia s
d e la s C ie nc ia s d e la E d u c ac io n.
La d e no min a c io n t r a d ic io n a l d e e d u c ac io n Iis ic a d e lo s p r o gr a ma s p r o Ie s io na le s y d e
in v e st ig a c io n a p a rt ir d e 1 9 9 0 . e n E u r o p a . ha s id o su st it uid a p o r la d e C ie n c ia s d e l a
Ac t iv id a d Fis ic a y e l Dep o rt e .
La d e no min a c io n e ie rc ic io s Iis ic o s. e sc ue la s y c o rr ie nt e s d e la g i mna s ia a ho r a e s
e st u dia d a c o mo Co r r ie nt e s Pe d a g o g ic as d e la E d u c ac io n Fis ic a . Su s c re a d o r e s so n
p r o Ie so r e s d e p ro Ie s io n.
R E F E R E NC I AS
Ag e nc ia na c io n a l d e e va lu a c io n d e la c a l id a d y a c r e d it a c io n. ( n. d . ). An e ca . To ma d o d e
ht t p : // www. a ne ca .e s/
Ba rr o w H. & Bro wn J. ( 1 9 9 2) . Ho mb r e y Mo vi mi en t o . Ba rc e lo n a . E spa a : Do yma . S. A.
B la z q uez . D. ( 2 0 0 1) . La E d u c a c i o n F i si c a . Ba rc e lo na . E spa a : I NDE .
Ca g ig a l. J. ( 1 9 7 2 ) . Dep o r t e . p u l so d e n ue st r o t i e mp o . Ma d rid: E d it o r a Nac io na l.
Co mit e O l i mp ic o I nt e rna c io na l ( 2 0 0 0 ) . Ol ymp i sm. Se l ec t ed Wr i t i n gs. La u ssa ne : Co mit e
O li mp ic o I nt e rna c io na l.
Co r ne io . C. ( 1 9 9 9 ) I d e a r i o d e Ro u sse a u so br e E d uc a c i on F i si c a . Ma d r id: G ymno s.
1 3
Co u be rt in. ( 1 9 9 7 ) . Me mo r i a s Ol i mp i c a s. L a u sa na . Su iz a: Co mit e O l imp ic o
I nt e rna c io na l.
D ie m. C. ( 1 9 6 6 ). Hi st o r i a d e l o s Dep or t e s. Ba rc e lo na : Lu is De Ca ra lt .
Du ra nt e z. C. ( 1 9 7 7 ). La s Ol i mp i a d a s Gr i e ga s. De l eg a c i on Na c i on a l d e E d uc a c i o n
F i si c a y Dep o r t e s. Ma d r id : Co mit e O l imp ic o E sp a o l.
Je u . B. ( 1 9 8 8) . An a l i si s d e l Dep o r t e. Ba rc e lo na : B e lla t e rr a . S. A.
La ng la d e & Re y. ( 1 9 7 0 ) . Te o r i a Gen e r a l d e l a Gimn a si a . Bu e no s Air e s: St a d iu m.
Ma nde l l R. ( 1 9 8 6 ) . Hi st o r i a c u l t u r a l d e l d e p o r t e. Ba rc e lo n a : Be lla t e rr a . S. L.
Po rt e la H. ( 2 0 0 6 ). Lo s Co n c ep t o s e n l a E d uc a c io n F i si c a . Co ni e t u r a s. r e du cc i on e s y
p o si b i l i d a d e s. Ar me n ia . Co lo mb ia : Kin e s is.
Ro d r ig u e z J. ( 2 . 0 0 0 ). Hi st o r i a d e l Dep or t e. Ba rc e lo na : I NDE.
Za g a la z. S. ( 2 0 0 1) . Co r r i e n t e s y t e nd en c i a s d e l a Ed uc a c i on F i si c a . Ba rc e lo na : I NDE .