Está en la página 1de 22

Tnia Passola Poemas

Tnia Passola i Vidal (Barcelona, 1952) s una poetessa catalana. Llicenciada en histria de l'art, s professora de llengua i literatura catalanes en un institut d'ensenyament secundari. El 2000 va guanyar el Premi Literari de Cadaqus Rosa Leveroni i el 2001 el Premi Vicent Andrs Estells de poesia. Els seus poemaris formen una mena de dietari personal on ressona l'eco de l'existncia i de la llibertat noms possible en el poema, i els temes tractats sn l'erotisme, la vida quotidiana en l'mbit domstic i l'impuls creador. Molts dels seus poemes han estat escrits des de 1991 i publicats ms tard. Tnia Passola i Vidal ( Barcelona , 1952 ) Poeta catalana. Licenciada en historia del arte, es profesora de lengua y literatura catalanas en un instituto de enseanza secundaria. En 2000 gan el Premio Literario de Cadaqus Rosa Leveroni y en 2001 el Premio Vicent Andrs Estells de poesa. Sus poemarios forman una especie de dietario personal donde resuena el eco de la existencia y de la libertad slo posible en el poema, y los temas tratados son el erotismo , la vida cotidiana en el mbito domstico y el impulso creador . Muchos de sus poemas han sido escritos desde 1991 y publicados ms tarde. Obras: La sensualidad del silencio, 200, Cielo rebelde, 2001, Cuna, 2005, El horizonte que no est, 2010

EXCREMENTS Com la nena ndia agafa excrements que shan cuit entre les branques del sol i els va encastant a la paret malalta; com la dona massai somple les mans de fems i enmig de la blavor brunzent els pasta fins a cobrir la cabana. Els excrements de lesperit poden ser tamb aprofitats per enlairar el poema amb la paraula.

EXCREMENTOS Como la nia india coge excrementos que se han cocido entre las ramas del sol y los coloca sobre la pared enferma, como la mujer massai que llena sus manos de estircol y entre el zumbido azul lo amasa hasta cubrir su cabaa, los excrementos del espritu pueden ser tambin aprovechados para levantar el poema con la palabra.

TRIPLICAR LOFRENA

Com esplndids pastissos nupcials, ofrena Bali fruites de colors, pastissets ensucrats i menjars bons, als dus del b. A ms a ms, caps de porc, potes dnec, camins de budells secs, ptals de llard, als dus del mal. Aix hi ha pau entre els dus i dimonis que dirigeixen lordre terrenal. Mai no es recorda, en canvi, daquells dus que els atrau fer-se passar per dimonis -perqu els coneix tranquils i inofensius-. Tamb sn oblidats -i aix s ms greu-, els dimonis que es fan passar per dus.

TRIPLICAR LA OFRENDA

Como esplndidos pasteles nupciales, Bali ofrece frutas de colores, azucarados pastelitos y deliciosas comidas a los dioses del Bien. Tambin cabezas de cerdo, patas de pato, intestinos secos, ptalos de sebo, a las divinidades del Mal. As habr paz entre los dioses y demonios que dirigen el orden terrenal. Bali nunca se acuerda, en cambio, de los dioses que se complacen en hacerse pasar por demonios -porqu los cree tranquilos e inofensivos-. Tambin son olvidados, y esto es grave, los demonios que se hacen pasar por dioses.

ESVSTICA
Al seu taller de Katmand, un noiet cus, amb velluts morats, una jaqueta. Me lemprovo, i els dits frenen de cop entre els botons desvstiques lluents. Per si sc dins el tra de la llum!, enmig del jeroglfic que il.lumina temples xinesos, indis, tibetans... Del fil brodat en mosaics grecs, romans. Sc dins el laberint que ve de lluny, dins el paisatge obert de lUnivers, des don gira, reblert dulls, el planeta.

ESVSTICA

En su taller de Katmand, un sastrecillo confecciona una chaqueta de terciopelo morado. Me la pruebo, y mis dedos se frenan de repente entre unos botones brillantes con esvsticas. Pero... si estoy dentro del pliegue de la luz!, en medio del jeroglfico que ilumina templos chinos, indios, tibetanos... Del camino que recorre mosaicos griegos y romanos. Dentro de un laberinto que viene de antiguo, del paisaje abierto del Universo, donde gira, lleno de ojos, el planeta.

VAS ESCROSTONAT

A punt de viatjar pels paisatges dun segle que fertilitzaran els cels del nou mil.leni, encara Perceval no troba a dins el bosc el vas escrostonat de lantiga virtut, fetillera i magntica com la perversi. Pels troncs de llibertat impregnats dincertesa obre lanhel dels homes la mirada dels dus. Encara que, com sempre, els ulls dels dus no hi sn.

VASO DESCONCHADO

A punto de viajar por los paisajes del siglo que fertilizarn los cielos de un nuevo milenio, Perceval no ha encuentrado an en el bosque el vaso desconchado de la antigua virtud, mgica y magntica como la perversin. Por troncos de libertad impregnados de incerteza el deseo de los hombres abre la mirada de los dioses. Aunque, como siempre, los ojos de los dioses no estn.

MITES CAIGUTS
(Cessa, la condizione di poeta, quando il mito degli uomini decade...) P.P Pasolini

Tots els meus mites han caigut, shan estavellat dins el buit barroer del record, dins el forat magnetitzat del fosc absurd, dins el barranc vertigins del somieig. Astronauta a la ptria de no ning, camino sense tubs ni menges artificials. Pastilles i bosses de plstic, aire que devoro, no em tempteu! No veieu la meva salut anacrnica? Resta encara algun mite dintre meu ofegat entre els roquissars del pensament? Puc percebre, talment les guitzes dun nad, alguna nima viva a qui adorar? Sc el meu ahir, el meu dem, claustre on introduir lasfalt solitari del cor, lxtasi del gemec.

MITOS DERRUMBADOS Cayeron mis mitos, se estrellaron en el vaco torpe del recuerdo, en el agujero magnetizado del obscuro absurdo, en el barranco vertiginoso del ensueo. Astronauta en la patria de nadie, me muevo sin tubos ni comidas artificiales. Pastillas y bolsas de plstico, aire que devoro, no me tentis! No os dais cuenta de mi salud anacrnica? Queda todava algn mito en mi interior ahogado entre las rocas del pensamiento? Acaso puedo sentir como la embarazada siente las patadas de su nio alguna alma viva a quien adorar ? Yo soy mi ayer, mi maana, claustro donde introducir el asfalto solitario del corazn, el xtasi de su gemido.

RITUALS

Els rituals sn la vida i la mort dels pobles, laire que els obre els pulmons, tamb el que els dna duresa de pedra. Magraden tots els pobles que han aprs de viure sota la seva frescor, per a vegades, alguns rituals entortolliguen el dogal al cor, sn enderroc, immbil baluerna. Apareixen sovint nous rituals, per festejo i em fonc amb els vells. Ells han estat el goig, lamor, els segles. Els estimo a tots ells, amb els seus pous, les seves amples i niques voreres, els llargs camins que han dut les seves petges. Amb els mars que els han fet, els seus silencis, la pluja verda, els incendis del vent... la seva aguda i antiga innocncia. Els estimo amb els seus sentits obscurs, amb les paraules de la seva terra.

RITUALES Los rituales son la vida y la muerte de los pueblos, el aire que abre sus pulmones, y tambin el que les da la dureza de la piedra. Me gustan los pueblos que han aprendido a vivir bajo su frescor. Pero hay rituales que atan sogas al corazn,, que son escombros, inamovibles pesas. Aparecen a menudo nuevos rituales, pero me fundo con los ms antiguos. Ellos han sido gozo, amor... siglos. Me gustan todos, con su pozo, con sus anchas y nicas orillas, los largos caminos que han dejado sus huellas. Con los mares que los rodean, sus silencios, la lluvia verde, los incendios del viento... su ancestral y aguda inocencia. Me gustan con sus sentidos obscuros, las palabras de su tierra.

PROSA QUOTIDIANA ... Lhome que arrossega els peus Els peus que estrena un marrec El somni que sha escapat Els cercles de la ciutat El renec a les voreres Per plat, una paperera El roncar sota cartons Cap pa per fer rosegons Els llums al terra mullat Cues al supermercat Baralles al celobert Gemecs des duna paret La pell que sestima i es t La pell que es vol i no es t La pell que no es vol i es t La que no es vols i no es t El parlar que parla sol El parlar massa i mai sol Un colom dins del barret Les ales del tot i el res No tenir mai temps de ms El menys que no implica el ms El pet sense desfer El plaer ressuscitat El fum de felicitat Lenigma mai no acabat El desig no desitjat La petita gran estona Lalbada sobre de lona Dins el cos una persona La llibertat que assassina La llibertat que il.lumina El cam dins la rutina Una flor sobre lasfalt Lxit de la vanitat Lentusiasme escanyat Respirar dins una caixa El sentits amb ms rebaixa La finestra que senruna Una nena que menstrua Borratxera sense lluna Lluna sense pietat ...

ROSA COTIDIANA

... El hombre que arrastra los pies Los pies que estrena el nio El sueo desaparecido Los crculos de la ciudad El reniego en las aceras Por plato, una papelera El roncar bajo cartones Vacos todos los cajones Las luces en el suelo mojado Colas en el supermercado Peleas desde la azotea Gemidos en la pared La piel que se ama y se tiene La piel que no se tiene y se quiere La piel que no se quiere y se tiene La que no se quiere y no se tiene El hablar que habla solo La paloma y el sombrero Las alas del todo y de nada No tener tiempo de ms Lo menos que no implica el ms El beso sin deshacer El placer resucitado El humo de felicidad El enigma nunca acabado El deseo no deseado El pequeo gran instante El alba sobre la ola Dentro del cuerpo una persona La libertad que asesina La libertad que ilumina El camino de la rutina Una flor sobre el asfalto El xito de la vanidad El entusiasmo estrangulado Respirar dentro de una caja Los sentidos en rebaja La ventana que se derriba La chiquilla que menstrua Borrachera sin luna Luna sin piedad ...

PEIXERA
Na nora do quintal da minha casa/ O burro anda roda, anda roda/ E o mistrio do mundo do tamanho disto. Fernando Pessoa

Els avis en la seva peixera, els pares en la seva peixera, cada germ en la seva peixera, cada amic en la seva peixera, i jo dins la meva peixera. Com peixos aprenem a nedar; cadasc en la seva petita esfera. Poblets, ciutats, pasos, continents, cada infantada constel.laci, en una trbola, transparent peixera. El planeta on fulgeix el verd, el respir de lUnivers dins la nit blanca de lespai. Inescrutable i oberta peixera.

PECERA Mis abuelos en su pecera, mis padres en su pecera, cada hermano en su pecera, cada amigo en su pecera, y yo dentro de mi pecera. Como peces aprendemos a nadar; cada uno en su pequea esfera. Aldeas, ciudades, paises, continentes, cada nueva constelacin, en su turbia, transparente, pecera. El planeta donde llamea el verde, el respirar del Universo, en la noche blanca del espacio, inexcrutable y abierta pecera.

NCTAR Sota lenramat del cel fruita el desig i lesglai, polpa dalbes i capvespres. Nctar: somni contra somni. NECTAR Bajo el enramado del cielo maduran el deseo y el pavor, pulpa de alboradas, anocheceres... Nctar: sueo contra sueo.

--------------------------------------

POEMA Els moments tornen de la m dels dies com el poema surt del bosc de les paraules. La seva saba injecta lluminosa verdor, rel del deixar-se endur, eco de les llavors. Ben endins es mou el crit, que amb la veu vol florir.

POEMA
De la mano de los das los momentos vuelven como el poema surge del bosque de las palabras. Su sabia luminosa inyecta verdor, la emocin que prende y se hace eco, semilla. Desde muy adentro el grito nace, quiere florecer... y con la voz florece.

LA PARAULA

Petit univers, vers ancorat en el somni rebel dels segles. Llavor que reneix i remunta carenes amb els aiguats del temps. Oblit encs que cristal.litza en ptals de primaveres. Amiga amb qui copa rere copa ens emborratxem i els nostres cossos ballen enllaats. La paraula, impossible de definir. Intil. til com el xarop mels i guaridor, com el ver que eixampla lobscuritat dels membres. Amonosa veu amb qui em plau la baralla. Claror de la sorpresa, el batec dun instant. Un ser abandonada. Amor. Mort. Quina sort! Cita amb lenamorada!

LA PALABRA

Pequeo universo, verso ancorado en el sueo rebelde de los siglos. Semilla que renace y recorre carenas con los aguaceros del tiempo. Olvido resplandeciente que cristaliza en ptalos de primaveras. Amiga con quien copa tras copa emborracharse mientras los cuerpos bailan enlazados. La palabra, imposible de definir. Intil. til como el jarabe dulce que cura, como el veneno que engrandece la oscuridad de los miembros. Incordiante voz con quien me gusta pelearme. Claridad de la sorpresa, latido de un instante. Un ser abandonada. Amor. Muerte. Qu alegria! Cita con la enamorada!

VIATGE

Aire llis, msica de melmelada. El gros ventre del peix volador accelera. Una empenta, comena la carrera. El crani sadhereix a la tapisseria: mel amb un escocs blau i gris, melons arrenglerats en ordenada esquadra. El clic del cintur, clic, cloc. Bressa la tcnica. Planures de cot, de gla, de sucre, daigua. Corretges de sol emboliquen lala. Em trobo protegida de desprotegida com estic. Sc Glliver: als peus (no a la m), tinc poblets i poblets, molts taulells descacs i dames, lalta calvcie de les muntanyes. Would you like coffee, tea...? Mesguarda un somriure de plstic. Tamb estar esterilitzat? (Esterilitza el progrs, fertilitza?) Analgsic dins duna cambra blanca. No sc a la clnica, em cuiden: tea please. Els vestits que vnen i van ja no senlairen amb colors de neu. Shan tornat -bon senyal- de cel mar. Quina tranquil.litat saber "que puc", que estic a punt de fer un viatge a la Vida! Els motors i el meu cor no rondinen com borinots. Bateguen vers la llum llarga dels dies. Men vaig per retornar, per deixondir-me en lull fratern.

VIAJE

Aire liso, msica de mermelada, el grueso vientre del pez volador acelera. Un empujn, empieza la carrera. Mi crneo se adhiere a la tapicera: meln con un escocs azul y gris, melones en ordenada escuadra. El clic del cinturn: clic, cloc. Me mece la tcnica. Estoy protegida de tan desprotegida como estoy En la ventana, llanuras de algodn, azcar, agua... Correas de sol sujetan el ala. Soy Glliver: a los pies (no en la mano), pueblecitos lejanos, tableros de ajedrez, o de damas, la elevada calvicie de las montaas. Would you like coffee, tea...? Una sonrisa de plstico me est observando. Estar esterilizada? (Esteriliza el progreso, fertiliza?) Analgsico, tengo la cabeza dentro de una habitacin blanca. No estoy en la clnica, me cuidan: tea please. Azafatas azul oscuro vienen y van, ya no llegan con colores de nieve. Buena seal. Que tranquilidad. Puedo!, Estoy a punto de viajar... a la Vida! Los motores, mi corazn, no zumban como moscardones. Laten hacia la larga luz de los das. Me voy para retornar, despertarme entre ojos amigos.

ARBRE BLANC Cauen paraules de larbre blanc del silenci. Porten el temps que intutivament busquem.

ARBOL BLANCO Caen palabras del rbol blanco del silencio. Llevan el tiempo que intuitivamente buscamos.

MOSSEC Com el vers no escrit que aviva els sentits mossega el poema la desesperana.

MORDEDURA Como el verso no escrito que aviva los sentidos, muerde el poema la desesperanza.

LISBOA

Les ciutats es coneixen amb la gent que testimes i mai no has saludat, al costat de la passa solidria daquells amb qui has aprs a caminar. Si des dels miradors les olors viuen amb les parets vestides de rajola quan la veu de la nit brolla saudade duns llavis clids i apassionats. Si els peus cruixits sasseuen en un banc mentre el sol parpalleja en el tramvia que puja amb calma els carrers de Lisboa: esclaten roses damor a la sang. Roses vers la ciutat, vers lombra amiga, la del fado, el poema: ara amb Amlia Rodriguez, ara amb Fernando Pessoa.

LISBOA

Se conocen las ciudades con la gente que amaste y qued sin saludar, paseando de la mano con aquellos que a tu lado quisieron caminar. Si en los miradores los olores viven en las paredes vestidas de azulejos cuando la voz de la noche derrama saudade de unos labios clidos y apasionados. Si los pis cansados se sientan en un banco mientras el sol parpadea en el tranvia que sube con calma las calles de Lisboa: estallan las rosas de amor a la sangre. Rosas hacia la ciudad, hacia la sombra que te sigue, la del fado, el poema: ahora con Amalia Rodrguez, ahora con Fernando Pessoa

EN EL MUSEU PICASSO

Els dies sn lHrcules contrafet que dibuix Picasso als nou anys. Els millorem. Els espatllem. Els esborrem. Els comencem de nou, amb el llapis errtic i precs que tempta el doll de tra perfecte

EN EL MUSEU PICASSO Los dias son el Hrcules contrahecho que dibuj Picasso a los nueve aos. Los mejoramos. Los estropeamos. Los borramos. Los empezamos de nuevo, con el lpiz errtico y preciso que intenta el trazo perfecto.

CIGARRETA

Des de la seva, una altra cigarreta, mira enlairar-se els dibuixos que el fum amb pacincia destra recrea. Generosos, egoistes, riallers, tristos, enamorats, intel.ligents, mofetes un rere laltre els rostres, de la cigarreta llntia dAlad, se li apareixen. Sasseuen a la seva taula i ella, com una flama en la foscor, els contempla. Pren cada rostre benvolgut, els fon, en surt un de nou, no en queda prou contenta. All que ja no desconeix s com seria densopit si el dibuix li brolls perfecte.

CIGARRILLO

Desde uno y otro cigarrillo observa levantarse los dibujos que su humo con hbil paciencia recrea. Generosos, egoistas, risueos, tristes, enamorados, inteligentes, burlones... uno tras otro los rostros, lmpara de Aladino, se le aparecen. Se sientan en su mesa y ella, como una llama en la obscuridad, los contempla. Toma cada rostro estimado, lo funde y hace nacer uno de nuevo, pero nunca queda contenta. Aquello que ya conoce es como seria de aburrido un dibujo que naciera perfecto.

POTSER
Noms aquell qui actua amb el cor a la m no sequivoca mai. Hlderlin, Hiperi

Potser sequivoca sovint qui actua amb el cor a la m. Potser no sequivoca mai qui senfonsa a lenigma que el temps anomena sagrat.

QUIZS
Slo aquel que acta con el corazn en la mano no se equivoca nunca. Hlderlin, Hiperin

Quizs se equivoca a menudo quien acta con el corazn en la mano. Quizs no se equivoca nunca quien se hunde en el enigma que el tiempo ha hecho sagrado.

SOMNI CONTRA SOMNI

Somni contra somni, buidor sense nom. Perden tots dos somnis, es construeix el mn.

SUEO CONTRA SUEO

Sueo contra sueo, un vaco sin nombre. Pierden los dos sueos, se construye el mundo.

VESTITS

Desig, avui, tornes a proposar-me que em posi un altre dels teus fantstics vestits. Em vesteixo amb les formes del teu desig, que s el meu. Ho saps, matreus, i tu no pares: concerts, exposicions, llibres; pel.lcules, anades al teatre Junts ens perdem pels cels dels teus viatges: Els teus vestits mai no sacaben, se mapropen amb jocs provocadors; sempre nous, sempre antics, com els dels llibres que obren la mirada; com la veu del pet, de la traci, que em llegeixen i rapten amb paraules. Ja ni mels trec, es fonen en la meva pell, llambregen a la meva cara. Desig que em crees i recrees, avui vull tornar dhora a casa. La meva filla es configura tamb en tu: goig de rebel.li, estelles denyorana les explossions plenes dexigncia escampen vius paisatges i a la vegada, mesclafen. Continua temptant-me, doncs. Injectam tendra passi! Fes que sem disparin les ales! Sense amor no podria respirar. Sense tu, esdevindria un cadver sense nima.

VESTIDOS

Deseo, hoy, vuelves a proponerme que me ponga otro de tus fantsticos vestidos. Me visto con las formas de tu afn, que es el mo. Lo sabes, me atraes, y t insistes: conciertos, exposiciones, libros; pelculas, ir al teatro... Juntos nos perdemos por el cielo de tus viajes: Tus vestidos nunca se acaban, se me acercan con juegos provocadores; siempre nuevos, siempre antiguos, como los de los libros que abren la mirada; como la voz del beso, de la traicin, que me leen y raptan con palabras. Ya ni me los quito, se funden en mi piel, se dibujan en mi cara. Deseo que me creas y recrees. Hoy quiero volver temprano a casa. Mi hija es, eres, tambin t: rebelin gozosa, astillas de aoranza... Sus explosiones de exigencia derraman vivos paisajes y, a la vez, me aplastan. Contina tentndome!, Inyctame tu pasin tierna! Haz que se abran mis alas! Sin amor no podra respirar! Sin ti, Deseo, sera un cadver sin alma!

Intereses relacionados