Está en la página 1de 79

ORGANIZA Rector de la Universidad Politcnica de Valencia Vicerrector de Cultura

Universitat Politcnica de Valncia

Juan Juli Igual Joan B. Peir

EXPOSICIN Comisaria y coordinadora general Coordinacin salas Alicia Ventura Lola Gil. UPV Carlos Ayats. UPV Josep Prez i Toms. Vicerrector adjunto para la direccin del
Secretariado de Extensin Universitaria. Universidad Miguel Hernndez de Elche Vicerectorat de Cultura. Servei dActivitats Socioculturals. Universitat Jaume I de Castell

Montaje y Transporte

Free S. L.

CATLOGO Edita Textos Editorial de la UPV / Ref: 2008.2157 Josep Santacreu. Consejero Delegado de DKV Seguros Alicia Ventura Traducciones Diseo y maquetacin Fotografa rea de Promoci i Normalitzaci Lingstica UPV Lambe & Nieto L3C. Teresa Toms & Paco de la Torre Pepe Caparrs Salvador Alvaro Togo de Lagasque y otros Impresin La Imprenta, CG
ISBN 978-84-8363-241-3 DEP LEGAL xxxxxxxxxxxxx de los textos los autores de los imgenes los autores de la edicin

PATROCINADOR

Aquestes lnies i aquest catleg que arriba a les vostres mans aspiren a donar compte duna iniciativa a la qual la nostra companyia atorga una gran rellevncia: la posada en marxa dun programa de suport a lart i als artistes, en particular als artistes joves que necessiten oportunitats i espai per a emergir. Aquesta nova tasca que ens imposem aprofundeix en la llista dexigents compromisos enunciats per la companyia amb la intenci de fer-la crixer en responsabilitats i per qu no en satisfaccions. I no hi ha res ms apropiat en aquest moment que invocar la inspiraci, per a subratllar que DKV est inspirada per lafany dinnovaci, que s un dels nostres valors principals, i tots aquells processos en qu aflora la creativitat, latents sempre en els dominis de lart. A principis del segle XXI, gaireb no paga la pena de subratllar que les empreses sn agents socials amb la capacitat dexercir un paper clau en la vida de les seues comunitats. Oferir millors productes i serveis, respondre al repte de la innovaci en tots els fronts, crear treball, riquesa, valor, visibilitat i futur, sn objectius cap als quals tota empresa amb estima de si mateixa desitja progressar. Dac a lanhel de lempresa de retornar a la comunitat una part del valor generat en termes econmics, en forma dactuacions socials reconegudes, consensuades, necessries i de servei desinteressat a la comunitat, no hi ha molt ms que la determinaci. El que ens fa empre n d re ara aquest nou cam s una profunda convicci: aquesta companyia, dedicada en cos i nima a la salut, est persuadida que lart s un aliat poders de la vida. Com la cincia, lart naix duna noble conquesta humana: la capacitat de lindividu de qestionar-se a si mateix i de qestionar el mn, dinteressar-se en profunditat per all que len-

Estas lneas y este catlogo que llega a sus manos aspiran a dar cuenta de una iniciativa a la que nuestra compaa otorga gran significado: la puesta en marcha de un programa de apoyo al arte y a los artistas, en particular a los jvenes artistas necesitados de oportunidades y de espacio para emerger. Esta nueva tarea que nos imponemos profundiza en la lista de exigentes compromisos enunciados por la compaa con la intencin de hacerla crecer en responsabilidades y porq u no en satisfacciones. Y nada ms apropiado que invocar la inspiracin en este momento, para subrayar que a DKV la inspiran el afn de innovacin, que es uno de nuestros principales valores, y todos aquellos procesos en los que aflora la creatividad, latentes siempre en los dominios del arte. Que las empresas son agentes sociales con capacidad para desempear un rol clave en la vida de sus comunidades, casi no merece la pena ser subrayado a stas alturas del siglo XXI. Ofrecer mejores productos y servicios, responder al reto de la innovacin en todos los frentes, crear trabajo, riqueza, valor, visibilidad y futuro, son objetivos en que toda empresa con estima de s misma desea pro g re s a r. De ah el anhelo de la empresa de retornarle a la comunidad una parte del valor generado en trminos econmicos, en forma de actuaciones sociales reconocidas, consensuadas, necesarias, y servicio desinteresado a la comunidad, no media mucho ms que la determinacin. Lo que nos hace emprender ahora este nuevo camino es una profunda conviccin: esta compaa, dedicada en cuerpo y alma a la salud de las personas, est persuadida de que el arte es un poderoso aliado de la vida. Como la Ciencia, el arte nace de una noble conquista humana: la capacidad del individuo de cuestionarse a s mismo y cuestionar el mundo, interesarse en profundidad por lo que le rodea, hacer las preguntas que cuentan. No hay gran distan-

volta, de fer les preguntes que compten. No hi ha una gran distncia, pel que fa a la motivaci, entre lartista i el cientfic: ambds cerquen respostes, ambds fan de lobservaci el seu mtode de penetrar la realitat, ambds anoten infatigablement, cadascun amb les eines que li sn prpies, les dades que els subministra la seua fina sensibilitat. Si trobem en lart aquesta aliana profunda amb la vida i amb aquesta realitat de naturalesa elevada que definim en abstracte com qualitat i excellncia, s ben cert tamb que lart fa millors i ms riques les nostres vides concretes, ja que s capa domplir-les de revelacions: tota revelaci s energia alliberada per al nostre creixement personal i el n o s t re gaudi. Sneca, el filsof moralista, cap al segle I de la nostra era deia, amb no poc denteniment: La bona salut ve del cap. Doncs b, lart es presta, en expressi popular, a moblar-nos el cap amb les millors indagacions, visions i provocacions, de manera que el buit no sapodere de n o s a l t res i ens puga fer mal. Els fruits amb qu ens obsequia lart es tradueixen en experincies de plenitud. Com no havien dinteressar una companyia que fa bandera de la salut i de la vida? Interessar els joves en la producci i el gaudi de lart. Impulsar les carre res dels millors talents. Oferir suport, projecci internacional arribat el cas, i capacitat organitzativa. A p re n d re de lexperincia i reconvertir aquest apre n e n t a tge, com sempre, en valors que illusionen i cohesionen la nostra gent, que ens relacionen amb mbits que destillen rics continguts humanstics i humanitzadors. Aquesta s lonada a qu pretenem sumar-nos, amb lentusiasme esportiu que posem en les coses que detectem com a valuoses per a lempresa DKV, el seu personal i lextensa xarxa de collaboradors i grups dinters que entren en el seu cercle dinfluncia i que sempre aspirem a tenir com a socis, cmplices i amics.

cia en lo que a motivacin compete entre el artista y el cientfico: ambos buscan respuestas, ambos hacen de la observacin su mtodo de penetrar la realidad, ambos anotan infatigablemente, cada uno con las herramientas que les son propias, los datos que les suministra su fina sensibilidad, Si encontramos en el Arte esa profunda alianza con la vida y con ese algo de naturaleza elevada que en abstracto definimos como Calidad y Excelencia, es bien cierto tambin que el arte hace mejores y ms ricas nuestras vidas concretas, al ser capaz de colmarlas de revelaciones: toda revelacin es energa liberada para nuestro crecimiento personal y nuestro disfrute. Sneca, el filsofo moralista, all por el siglo I de nuestra poca deca con no pocas luces: La buena salud viene de la cabeza. Pues bien, el Arte se presta, en expresin popular, a amueblarnos las cabezas con las mejores indagaciones, visiones y provocaciones, de modo que el vaco no se aduee de nosotros y nos pueda daar. Los frutos con que el arte nos regala se traducen en experiencias de plenitud. Cmo no van a interesar a una compaa que hace bandera de la salud y de la vida?

I n t e resar a los jvenes en la produccin y en el disfrute del arte. Impulsar las carreras de los mejores talentos. O f recer apoyo, proyeccin internacional llegado el caso, y capacidad organizativa. Aprender de la experiencia y reconvertir ese aprendizaje, como siempre, en valores que ilusionen y cohesionen a nuestras propias gentes, que nos relacionen con mbitos que destilan ricos contenidos humansticos y humanizadores. Tal es la onda a la que pretendemos sumarnos, con el deportivo entusiasmo que ponemos en las cosas que detectamos como valiosas para la empresa DKV, su personal y la extensa red de colaboradores y grupos de inters que entran en su crculo de influencia y que siempre aspiramos a tener como socios, cmplices y amigos.

Les histries de lantiguitat, transmeses per Plini, ens diuen que el comenament del dibuix va tenir lloc quan una dona va marcar sobre la paret lombra llanada pel rostre del seu estimat per a preservar un record de la seua figura

Las historias de la antigedad, transmitidas por Plinio, nos hablan de que el comienzo del dibujo tuvo lugar cuando una mujer marc sobre la pared la sombra arrojada por el rostro de su amado para preservar un recuerdo de su figura

GRFIC intenta ser un paraigua on es defineix el dibuix, en el seu concepte ms ampli, i que planteja les contradiccions i els canvis ds en la teoria de lart i en les seues prctiques, una petita anlisi de la complexitat del pro c s de re p resentaci. El coneixement que sestableix a travs del dibuix s quelcom que es determina prviament al fet de dibuixar, s, per dir-ho aix, la formaci sentimental del dibuixant per mitj duna srie daforismes que, encara que no semblen tenir relaci amb les regles de la prctica, sn determinants de lactitud amb qu el creador senfronta al fet de dibuixar. El dibuix sestableix sempre com la fixaci dun gest que concreta una estructura, i per aix enllaa perfectament amb lexpressi i la construcci vinculades al coneixement, a la descripci de les idees, de les coses i als fenmens dinterpretaci basats en lexplicaci del seu sentit mitjanant les seues configuracions, sempre, s clar, que es faa amb aquesta pretensi, perqu tamb nhi ha de purament irreflexius. Aquest carcter interdisciplinari, aix com el sentit de nus entre els fenmens objectius i subjectius, sn els que determinen el valor ms suggestiu del dibuix, un equilibri complicat entre fenmens molt diversos (representaci, idea, con-

GRFIC intenta ser un paraguas donde se define el dibujo, en su concepto ms amplio, y que plantea las contradicciones y los cambios de uso dentro de la teora del arte y de sus prcticas, un pequeo anlisis de la complejidad del proceso de representacin. El conocimiento que se establece a travs del dibujo es algo que se determina previamente al hecho de dibujar, es, como si dijramos, la formacin sentimental del dibujante, por medio de una serie de aforismos que, aunque no parecen guardar relacin con las reglas de la prctica, son determinantes de la actitud con la que el creador se enfrenta al hecho de dibujar. El dibujo se establece siempre como la fijacin de un gesto que concreta una estructura, por lo que enlaza perfectamente con la expresin y la construccin vinculadas al conocimiento, a la descripcin de las ideas, las cosas y a los fenmenos de interpretacin basados en la explicacin de su sentido por medio de sus configuraciones, siempre, claro est, que se realice con esta pretensin, pues tambin los hay puramente irreflexivos. Este carcter interdisciplinar y el sentido de nudo entre los fenmenos objetivos y subjetivos son los que determinan el valor ms sugestivo del dibujo, un equilibrio complicado entre fenmenos muy diversos (re p resentacin, idea, concepto, des-

cepte, descripci, abstracci, esbs, prova, signes, etc.). Aquest fil mgic que fa que cada representaci siga un univers precs en qu sinstalla el sentit del dibuix. I en aix, precisament, consisteix aquest escrit, a re l a c i o n a r tots els artistes presents en aquesta mostra amb lafecci o la contradicci a all que, al llarg de la histria de lart, sha definit com dibuix. Una srie de reflexions i lecture s mhan dut a qestionar-me larrel dalguns dells. Per, sense voler pecar de svia, he preferit qestionar-ho als seus mateixos autors perqu ho afirmen, sen sorpre n g u e n o ho neguen. Alicia Ventura Podrem afirmar que el

cripcin, abstraccin, boceto, prueba, signos, etc.). Ese hilo mgico que hace que cada representacin sea un universo preciso en el que se instala el sentido del dibujo. Y esto es, precisamente, en lo que consiste este escrito, en relacionar a todos los artistas presentes en esta muestra con el apego o la contradiccin a lo que, a lo largo de la historia del arte, se ha venido definiendo como dibujo. Una serie de reflexiones y lecturas me han llevado a cuestionarme la raz de algunos de ellos. Pero, sin querer pecar de sabia, he preferido cuestionarlo a sus propios autores para su afirmacin, su asombro o su negacin. Alicia Ventura Podramos afirmar que

primer dibuix s la definici de la primera closca de lespai ntim que lartista determina davant de si mateix abans de comenar el treball. s aquesta la funci dels teus dibuixos o va ms enll? Joel Mestre El dibuix, en el meu cas, no

el primer dibujo es la definicin del primer caparazn del espacio ntimo que el artista determina ante s mismo, antes de comenzar el trabajo. Es sta la funcin de tus dibujos o va ms all? Jol Mestre El dibujo, en mi caso, no siempre

sempre s un recurs diniciaci a un tema, de vegades ja s, per si mateix, una conclusi, la forma idnia de contar alguna cosa. Igual que passa amb la pintura, amb la fotografia, amb el text..., tots sn processos igualment ntims, camins diferents que ens revelen alguna cosa diferent dun mateix tema. Per tamb s cert que el dibuix, unes vegades per precari, per directe, o pel mer procs delaboraci i s duns materials tan bsics, el fa especialment noble i evocador. Chema Lpez S, la immediatesa daquestes

es un recurso de iniciacin a un tema, en ocasiones es ya de por s una conclusin, la forma idnea de contar algo. Al igual que sucede con la pintura, con la fotografa, con el texto, todo son procesos igualmente ntimos, caminos diferentes que nos revelan algo distinto de un mismo tema. Pero tambin es cierto que el dibujo, unas veces por precario, por directo, o por el mero proceso de elaboracin y uso de unos materiales tan bsicos lo hace especialmente noble y evocador. Chema Lpez Si, la inmediatez de esas prime-

primeres marques sobre la nuesa dun paper s la manera de fixar una idea de la forma ms esqueltica. Si es pretn que aix siga un simple pas per a la realitzaci de quelcom ms elaborat i amb altres materials, o si aquest esquema t validesa per si mateix, seria un altre tema. Crec que el pro-

ras marcas sobre la desnudez de un papel es la manera de fijar una idea del modo ms esqueltico. Otro tema sera, si se pretende que eso sea un mero paso para la realizacin de algo ms elaborado y con otros materiales, o si ese esquema tiene validez por s mismo. Creo que el protagonismo que vuelve a

tener hoy el dibujo, reside precisamente en su sencillez extrema, en la humildad del procedimiento que contrasta con el mundo que nos rodea donde reina la desmesura tecnologa y el exceso de artificio. Es fascinante la capacidad de atraccin que tiene un buen dibujo, volver a sorprenderse con algo tan silencioso es muy de agradecer. Alicia Ventura Un proceso evolutivo,

quizs milenario, nos llevara de la mera identificacin de formas ilusorias a la simulacin, a la ficcin, a la construccin de imgenes con fines mgicos o religiosos por medio de trazos esquemticos o formas coloreadas que representasen ciertas realidades, como las que cabe observar en las Cuevas de tagonisme que avui torna a tenir el dibuix rau precisament en la senzillesa extrema, en la humilitat del procediment que contrasta amb el mn que ens envolta, on regna la desmesura tecnolgica i lexcs dartifici. s fascinant la capacitat datracci que t un bon dibuix, tornar-se a sorprendre amb una cosa tan silenciosa sagraeix molt. Alicia Ventura Un procs evolutiu, Altamira. Pero la representacin verosmil o naturalista, lejos de ser lo habitual en la mayora de las culturas y civilizaciones, es la excepcin a la norma. Lograda en la antigedad en Grecia, la habilidad para el dibujo realista fue olvidada tras la cada de la civilizacin romana, volvindose a alcanzar sus logros y recursos tras un largo proceso de tres siglos que culmina con el renacimiento italiano. Por el contrario, en gran parte de la historia de Occidente, en las civilizaciones antiguas, y en la mayora de culturas no europeas, el tipo de representacin empleado es ms bien conceptual, basado en imgenes mnimas y en esquemas grficos muy simples pero de fcil lectura. Lo importante es averiguar cual fue la funcin o requerimiento social que se le asignaba a cada imagen. Muchos autores coinciden en sealar que el propsito y origen de este arte es la potser millenari, ens duria de la mera identificaci de formes illusries a la simulaci, a la ficci, a la construcci dimatges amb finalitats mgiques o religioses per mitj de traos esquemtics o formes pintades que representaren certes realitats, com les que es poden observar a la cova dAltamira. Per la representaci versemblant o naturalista, lluny de ser all ms habitual en la major part de les cultures i civilitzacions, s lexcepci de la norma. Aconseguida en lantiguitat a Grcia, lhabilitat per al dibuix

realista es va oblidar desprs de la caiguda de la civilitzaci romana, i els seus xits i els seus recursos es tornaren a aconseguir desprs dun procs llarg de tres segles que culmina amb el Renaixement itali. Per contra, en gran part de la histria dOccident, en les civilitzacions antigues i en la major part de les cultures no europees, el tipus de representaci emprat s ms aviat conceptual, basat en imatges mnimes i en esquemes grfics molt simples, per de lectura fcil. El que importa s esbrinar quina va ser la funci o el requeriment social que sassignava a cada imatge. Molts autors coincideixen a assenyalar que el propsit i lorigen daquest art s la identitat entre la representaci i el que representa. Aix, un dol no solament s una imatge del du sin que assumeix o encarna el seu lloc. Com han influt el dibuix i la filosofia japonesos en lobra que presentes ac? Sn dibuixos clarament diferents als de la cultura occidental. Roberto Molla Lart japons que ms minteressa Roberto Moll El arte japons que ms me interesa es aquel en el que el dibujo prevalece sobre la mancha, la lnea clara sobre el gesto de la brocha, la narracin de lo cotidiano sobre el ejercicio espiritual. Desde 1994 colecciono imgenes de grabados de los artistas del ukiyo-e y de sus descendientes naturales: los dibujantes de manga y los pintores pop del movimiento super-flat como Murakami Takashi, Mr. o Ai Yamaguchi. Esa esttica de curvas limpias, colores planos y personajes sintticos de grandes ojos es citada en esta serie, prxima tambin a cierto constructivismo sovitico. Alicia Ventura En ciertas culturas el

identidad entre la representacin y lo representado. As, un dolo no slo es una imagen del dios sino que asume o encarna su lugar. Como ha influido el dibujo y la filosofa japonesa en la obra que aqu presentas? Son dibujos, claramente distintos a la cultura occidental.

s aquell en qu el dibuix preval sobre la taca, la lnia clara s o b re el gest de la brotxa, la narraci de la quotidianitat s o b re lexercici espiritual. Des de 1994, colleccione imatges de gravats dels artistes de lukiyoe i dels seus descendents naturals: els dibuixants de manga i els pintors pop del moviment superflat, com ara Murakami Takashi, Mr. o Ai Yamaguchi. Aquesta esttica de corbes netes, colors plans i personatges sinttics dulls grans s citada en aquesta srie, que tamb est prxima a un cert constructivisme sovitic.

referente ms claro para entender las imge-

Alicia Ventura

En algunes cultures, el

referent ms clar per a entendre les imatges emprades s el mapa, s a dir, un tipus de dibuix basat en convencions que pretenen, abans que res, oferir una informaci amb la mxima claredat. Els mapes sn representacions grfiques de la realitat, com ho poden ser un plnol o un grafisme conceptual. Totes aquestes formes representatives es relacionen ntimament amb la interpretaci, amb la psicologia de qui dibuixa: com un mapa del temps o una carta astral. s el dibuix, linstrument que millor et permet plasmar el teu mn? Regina de Miguel No crec en disciplines, sin en nes empleadas es el mapa, es decir, un tipo de dibujo basado en convenciones que pretenden ante todo ofrecer una informacin con la mxima claridad. Los mapas son representaciones grficas de la realidad, como lo pueden ser un plano o un grafismo conceptual. Todas estas formas representativas se relacionan ntimamente con la interpretacin, con la psicologa de quien dibuja: como un mapa del tiempo o una carta astral. Es el dibujo el instrumento que mejor te permite plasmar tu mundo? Regina de Miguel No creo en disciplinas, sino en

maneres de fer, prctiques que en cada moment, en cada projecte, serveixen millor una idea, una necessitat. El punt darrancada del conjunt de dibuixos Els dos ordres es troba en uns treballs fotogrfics que vaig fer durant lany 2006 basats en els mapes geogrfics, que illustren el desenvolupament industrial i la definici feta per Ignasi de Sol-Morales sobre el terme terrain vague (com un lloc expectant, potencialment aprofitable i partcip duna doble condici: vacant, buit, improductiu..., i al mateix temps indefinit, sense lmits...) unida als futurs abandonats descrits per Robert Smithson en allusi als espais buits que cont la ciutat i que conformen un entramat despais nmades. El mapa, el plnol, sn les ferramentes bsiques daproximaci lgica, prctica, als llocs. No a lespai dall simblic, ni al del temps histric. Assenyalar els valors daquests llocs per mitj dels smbols alterant-ne el significat convencional; canviar-ne el contingut acostumat: la representaci de les fronteres geogrfiques i dels conceptes econmics, per un lloc de memria, improductiu i amb significats mltiples, vol dir un intent de dur a terme un aprenentatge nou en la per-

modos de hacer, prcticas que en cada momento, en cada proyecto, sirven mejor a una idea, a una necesidad. El punto de arranque del conjunto de dibujos Los dos rdenes se encuentra en unos trabajos fotogrficos que realic durante el ao 2006 basados en los mapas geogrficos, que ilustran el desarrollo industrial y la definicin realizada por Ignasi de Sol Morales sobre el trmino Terrain Vague (como lugar expectan-

te, potencialmente aprovechable y partcipe de una doble condicin: vacante, vaco, improductivo... al mismo tiempo indefinido, sin lmites...) unida a los futuros abandonados descritos por Robert Smithson en alusin a aquellos espacios vacos que contiene la ciudad y que conforman un entramado de espacios nmadas. El mapa, el plano, son las herramientas bsicas de aproximacin lgica, prctica, a los lugares. No al espacio de lo simblico, ni al del tiempo histrico. Sealar los valores de estos lugares por medio de los smbolos, alterando su significado convencional; cambiar el contenido acostumbrado: la representacin de las fronteras geogrficas y los conceptos econmicos, por un lugar de memoria, improductivo y con mltiples significados, significa un intento de llevar a cabo un nuevo aprendizaje en la percepcin del espacio. Estos trabajos registran, dentro de las diferentes formas de representacepci de lespai. Aquests treballs, dins de les diferents maneres de representaci convencional cartogrfica, registren continguts dels mbits personal i quotidi, inusuals en aquest tipus de documents fidels a una oficialitat, a una ideologia..., per a, introduint-hi diferents capes de significat, oferir-los com espai de llibertat, construcci de bioimaginari i percepci simblica de lespai, entesos com una petita conquesta documental contra les lgiques de la utilitat. Alicia Ventura Alicia Ventura Cercant definicions de dibuix en La literatura artstica, vaig trobar la dAllori, que diu aix: per dibuix entenc tot all que es pot formar amb el valor o la fora de la simple lnia per lnia entenc com diem els contorns i, en suma, tot all que no t ni ombra ni llum Com relaciones aix amb el teu treball? Moiss Mahiques ... la veritat s que, potser per Buscando definiciones cin convencional cartogrfica, contenidos del mbito personal y cotidiano, inusual en este tipo de documentos fieles a una oficialidad, ideologa..., para, introduciendo diferentes capas de significado, ofrecerlos como espacio de libertad, construccin de bioimaginario y percepcin simblica del espacio, entendidos como una pequea conquista documental contra las lgicas de la utilidad.

del dibujo en la Literatura Artstica, encontr la de Allori que dice as: por dibujo entiendo toda aquella cosa que se puede formar con el valor o fuerza de la simple lnea por lnea entiendo, como decimos los contornos y en suma toda aquella cosa que no tienen ni sombra ni luz. Como relacionas esto con tu trabajo? Moiss Mahiques la verdad es que quizs para

a mi, el dibuix possiblement t unes altres connotacions,

mi, el dibujo tiene posiblemente otras connotaciones, aunque

encara que s possible que em senta prop de la definici: per dibuix entenc tot all que es pot formar amb el valor o la fora de la simple lnia. Tal vegada no entenc la lnia simplement com el contorn, de fet, crec que est molt ms a prop de lesquelet, del recurs primari que desenvolupa la forma i el contingut. I, per a mi, la lnia t una crre g a molt ms complexa que, per descomptat, tenen lombra i la llum. Javier Velasco Crec que la definici dAllori s

posiblemente me siento cerca de la definicin: por dibujo entiendo toda aquella cosa que se puede formar con el valor o fuerza de la simple lnea. Tal vez no lo entiendo la linea simplemente como el contorno, de hecho, creo que esta mucho ms cerca del esqueleto, del recurso primario que desarro l l a la forma y el contenido. Y para mi, la lnea tiene una carga mucho ms compleja que, por supuesto, tiene la sombra y la luz. Javier Velasco Creo que la definicin de Allori

encertada tenint en compte lpoca en qu es va dir, si no mequivoque en el Renaixement. Estem parlant de Cristofano Allori, em sembla. s la definici per antonomsia del que sha considerat tota la vida dibuix. Per en lactualitat, el dibuix pot ser considerat de moltes a l t res maneres i amb una mateixa base executria. Mexplique: coincidisc amb la definici clssica, perqu, per a mi, un dibuix ha de ser un tra no massa complex en la seua execuci, de mitjans i tcniques econmics, no grandiloqents quant als formats i amb una sntesi pel que fa a la idea, molt clara i concisa. Tot aix, perfecte, per levoluci i els materials nous fan que la posada en escena

es acertada en tanto a la poca en la que fue emitida, si no me equivoco en el Renacimiento. Estamos hablando de Cristofano Allori parece ser. Es la definicin por antonomasia de lo que se ha considerado toda la vida dibujo. Pero en la actualidad, el dibujo puede ser considerado de otras muchas maneras y con una misma base ejecutoria. Me expli co: coincido en la definicin clsica de que para mi un dibujo debe ser un trazo no demasiado complejo en su ejecucin, de medios y tcnicas econmicos, no grandilocuentes en cuanto a los formatos y con una sntesis en lo que a la idea se re f i e re muy clara y concisa. Todo esto, perfecto, pero la evolucin y los nuevos materiales hacen que la puesta en escena del dibujo se hayan modificado. En mi caso, al tratarse de trabajos con tintas (azul de metileno, merc u r i o - c romo, tintas vegetales...), yo me limito a jugar con los trazos en el sentido tradicional del dibujo, solo que despus juego a que el azar intervenga en los mismos, ya que en un momento dado de la ejecucin aplico pulverizaciones de lquidos que hacen que el material se libere de la linea y se expanda en una liberacin de formas y colores que aumentan el poder y la grandeza del dibujo. Como veras, en mi papel de creador, solo me limito en el dibujo a dibujar. Mas tarde es la mancha la que se incorpora al dibujo, pero de manera autnoma, para romper la rigidez de la lnea. Tambin hay que comprender que en todo mi trabajo hay una parte de accin a la que no quiero ni debo

del dibuix shaja modificat. En el meu cas, en tractar-se de treballs amb tintes (blau de metil, mercurocrom, tintes vegetals...), jo em limite a jugar amb els traos en el sentit tradicional del dibuix, noms que desprs jugue a fer que latzar hi intervinga, ja que en un moment determinat de lexecuci hi aplique polvoritzacions de lquids que fan que el material sallibere de la lnia i sexpandisca en un alliberament de formes i colors que augmenten el poder i la grandesa del dibuix. Com pots veure, en el meu paper de creador, en el dibuix noms em limite a dibuixar. Ms tard, s la taca la que sincorpora al dibuix, per de manera autnoma, per a trencar la rigidesa de la lnia. Tamb cal comprendre que en tot el meu treball hi ha una part dacci a la qual no vull renunciar ni he de renunciar, perqu forma part de la meua filosofia de treball. El moviment que es provoca en els materials per una incidncia no premeditada s meravells i de resultats sorprenents, que cal saber canalitzar i dosificar. S que amb tot aix no testic contant res de nou, perqu ja hem parlat llargament del tema i s que, alguna vegada, tha costat alguna discussi, per la manera que tinc dentendre el dibuix. Per, ara et faig una pregunta a tu: s que no s pictric i allunyat dall relacionat amb el dibuix el degradat, els matisos de tons, els esborralls, els errors..., tot aix que la major part de les vegades es reflecteix en un dibuix? Un dibuix completament net i immaculat no t vida, aix ho sent jo, si ms no. Alicia Ventura Federico Zuccari deia

renunciar, por formar parte de mi filosofa de trabajo. El movimiento que se provoca en los materiales por una incidencia no premeditada es maravilloso y de resultados sorpre n d e n t e s que hay que saber canalizar y dosificar. Se que con todo esto no te estoy contando nada nuevo, pues hemos hablado largo ya del tema y se que te ha costado alguna discusin en alguna ocasin por mi manera de entender el dibujo. Pero, te hago una pregunta ahora a ti: Acaso no es pictrico y alejado de lo dibujstico el degradado, los matices de tonos, los b o r rones, los erro res todo esto que la mayor parte de las veces se ve reflejado en un dibujo...? Un dibujo completamente limpio e inmaculado carece de vida, al menos as lo siento yo. Alicia Ventura Federico Zuccari, deca

que Diseo (interno) no es materia, no es cuerpo, no es accidente de sustancia alguna, sino que es forma, idea, orden, regla y objeto del intelecto, donde se expresan las cosas entendidas Son tus formas parte del dominio del espritu o son simples representaciones geomtricas de un lenguaje metafsico?

que Disseny (intern) no s matria, no s cos, no s accident de cap substncia, sin que s forma, idea, ordre, regla i objecte de lintellecte, on sexpressen les coses enteses Sn les teues formes part del domini de lesperit o sn simples representacions geomtriques dun llenguatge metafsic?

Too Barreiro

Qestions preliminars: la dis-

Too Barreiro

Cuestiones preliminares: la dis-

tinci s lmbit del llenguatge. Tota manifestaci humana s part de lintellecte, fins i tot la ms violenta. Per aix, no sha de desestimar all primitiu que hi ha en cada acte sublim, ja que dalguna manera el que fa de la sublimitat quelcom inabastable tamb forma part del que potser no vulguem acceptar o no puguem suportar, per que est en les nostres arrels. A manera de resposta: no puc distingir el que lesperit diu del que diu lintellecte, no veig aquesta distinci, perqu no veig clarament els lmits e n t re els seus actes. Podem dir que lesperit s lnic que semociona i lintellecte, lnic que comunica i sexpressa? Com podem distingir entre la realitat o limaginari amb algun tipus de solvncia? Quins objectes sn els reals i quins els imaginaris? I la imaginaci, s fruit de la realitat o del buit? Jo treballe amb el principi de simplificar el jo creador, dunir les meues forces perqu, dient, puga sentir el que entenc.

tincin es el mbito del lenguaje. Toda manifestacin humana es parte del intelecto, hasta lo ms violento. Por eso no hay que desestimar lo primitivo que hay en cada acto sublime, ya que de alguna manera lo que hace de lo sublime algo inalcanzable tambin forma parte de aquello que quizs no queramos aceptar o no podamos soportar, pero que est en nuestras races. A modo de respuesta: No puedo distinguir lo que el espritu dice de lo que dice el intelecto, no veo tal distincin, al no ver claramente los lmites entre sus actos. Podemos decir que el espritu es el nico que se emociona, y el intelecto el nico que comunica y se expresa? Cmo distinguir entre lo real o lo imaginario con algn tipo de solvencia? Qu objetos son los reales y cules los imaginarios? Y la imaginacin, es fruto de la realidad o del vaco? Yo trabajo con el principio de simplificar el yo creador, de aunar mis fuerzas para que, diciendo, pueda sentir lo que entiendo. Alicia Ventura El reino del arte, va a en filosofa. Baudelaire

Alicia Ventura dibuix convertit en

El

regne

de

lart

identificarse con la pintura para dejar al dibujo convertido describe sucintamente esta versin acuada a

sidentificar amb la pintura per a deixar el filosofia. Baudelaire descriu succintament aquesta versi encunyada al llarg de segles dhistria de lart: els dibuixants purs sn filsofs i abstrac -

cionistes de quinta essncia. Els coloristes


sn poetes pics, els dibuixants purs sn naturalistes dotats dun sentit excellent per dibuixen per ra, mentre que els coloristes, els grans coloristes, dibuixen per temperament, quasi sense saber-ho. El seu mtode s anleg al de la naturalesa El dibuix ha superat la naturalesa Aquesta, impregnada pel logos, s veritat de la bona, essencial Sovint es preguntava si un mateix

home pot ser alhora un gran colorista i un gran dibuixant. Afirmava que igual que un dibuixant pot ser colorista per les grans masses, junt de aix, les tamb lnies; un colorista una el aquest en pot ser dibuixant per una lgica completa del conper sempre daquestes detall de pensament aquesta qualitats laltra. amb els absorbeix Com dibuixos

lo largo de siglos de historia del arte: los dibujantes puros son filsofos y abstraccionistas de quinta esencia. Los coloristas son poetas picos, los dibujantes puros son naturalistas dotados de un sentido excelente, pero dibujan por razn, mientras que los coloristas, los grandes coloristas, dibujan por temperamento, casi sin saberlo. Su mtodo es anlogo al de la naturaleza El dibujos ha superado la naturaleza Esta impregnado por el Logos, es Verdad de la buena, esencial A menudo se preguntaba si un mismo hombre puede

relaciones que

mostres

exposici, sent com s, la teua obra pictrica, tan colorista? Juan Olivares Responent a la citaci de Char-

ser a la vez un gran colorista y un gran dibujante. Afirmaba que lo mismo que un dibujante puede ser colorista por las grandes masas, as tambin, un colorista puede ser dibujante por una lgica completa del conjunto de las lneas; pero una de estas cualidades absorbe siempre el detalle de la otra: Como relacionas este pensamiento con los dibujos que muestras en esta exposicin, siendo como es, tu obra pictrica, tan colorista? Juan Olivares Contestando a la cita de Charles

les Baudelaire amb una altra del mateix Baudelaire: Exaltar la lnia en detriment del color, o el color a costa de la lnia, s sens dubte un punt de vista; per no s ni molt ampli ni molt just, i palesa una gran ignorncia dels destins particulars. La lnia t independncia prpia i no est mai al servei de cap altre element. La lnia s idea, espai i objecte al mateix temps. De vegades, he dibuixat directament en el mur una lnia emancipada que funcionava com una obra autnoma, efmera i lliure.

Baudelaire con otra del propio Baudelaire. Exaltar la lnea en detrimento del color, o el color a expensas de la lnea, es sin duda un punto de vista; pero no es ni muy amplio ni muy justo, y acusa una gran ignorancia de los destinos particulares. La lnea tiene independencia propia y nunca est al servicio de ningn otro elemento. La lnea es idea, espacio y objeto al mismo tiempo. En ocasiones he dibujado directamente en el muro una lnea emancipada que funcionaba como obra autnoma, efmera y libre. Alicia Ventura Para Gombrich, expre-

sin y representacin son las dos cualidades

del dibujo. Como definiras los tuyos, con una funcin representativa, es decir evocadora o descriptiva o mas bien como un dibujo libre no indicativo de una referencia a otra realidad?

Sergio Barrera

No me interesan los aspectos

que puedan diferenciar el dibujo de la pintura, pues parecen ms anecdticos y superficiales que otra cosa. Me interesa precisamente lo que de comn hay entre ambas. As mismo, tampoco me interesa nada la idea dominante de asignacin de FUNCIONES

a las artes (podra entender lo de funcin en su primera

acepcin: capacidad propia para hacer algo..., pero no en la segunda: tarea que corresponde realizar a...) ya que esta nocin Alicia Ventura i representaci sn Per a Gombrich, expressi les dues qualitats del lleva implcita, entre otras cosas, la necesidad de definicin de una pintura o un dibujo a travs de la palabra (...cuando las cosas adquieren significado, pierden su sentido...), y, sobre todo, porque se concibe y se pone en prctica el USO interesado de la obra antes que la simple RECEPCIN de una pintura o un dibujo (ocurre lo mismo con una escultura, un texto, fotografa, vdeo, etc.) Me interesa especialmente el PODER DE EVOCACIN que puede llegar a emanar de un dibujo o una pintura, figuratiSergio Barrera No minteressen els aspectes vo y/o abstracto, el poder estimulante de la combinacin entre la forma y el color, y esto no es patrimonio de la representacin ni de funcin representativa alguna, y menos cuando estas nociones van asociadas a ideas como lo real... (entiendo que la contraposicin que haces entre funcin re p resentativa y dibujo libre se deriva de la, a mi modo de ver, errnea entre figuracin y abstraccin)

dibuix. Com definiries els teus, com una funci representativa, s a dir, evocadora o descriptiva, o ms aviat com un dibuix lliure que no indica una referncia a una altra realitat?

que puguen diferenciar el dibuix de la pintura, ja que semblen ms anecdtics i superficials que altra cosa. Minteressa, precisament, el que ambdues tenen en com. Aix mateix, tampoc no minteressa gens la idea dominant dassignaci de funcions a les arts (podria entendre aix de funci en la seua primera accepci: capacitat prpia per a fer alguna cosa..., per no en la segona: tasca que correspon fer a...), ja que aquesta noci duu implcita, entre altres coses, la necessitat de definici duna pintura o dun dibuix per mitj de la paraula (...quan les coses adquireixen significat, perden el sentit que tenen...), i, sobretot, perqu es concep i es posa en prctica ls interessat de

Mara Ortega

En mi caso el dibujo profundiza

en el ejercicio de la pintura como pulsin, como fluir espontneo de formas que por su simplicidad asociamos a objetos de nuestro entorno cotidiano y a las sensaciones, perceptivas y

l o b r a abans que la simple

RECEPCI

duna pintura o dun


PODER DEVOCACI

dibuix (passa igual amb una escultura, un text, una fotografia, un vdeo, etc.). Minteressa especialment el que pot arribar a emanar dun dibuix o duna pintura, figuratius i/o abstractes, el poder estimulant de la combinaci entre la forma i el color, i aix no s patrimoni de la representaci ni de cap funci re p re s e n t a t i v a, i menys quan aquestes nocions van associades a idees com all re a l... (entenc que la contraposici que fas entre funci representativa i dibuix lliure es deriva, segons la manera que tinc de veure les coses, de la contraposici errnia entre figuraci i abstracci)

Mara Ortega

En el meu cas, el dibuix apro-

fundeix en lexercici de la pintura com una pulsi, com un fluir espontani de formes que, per la seua simplicitat, associem a objectes del nostre entorn quotidi i a les sensacions, perceptives i emocionals, que aquests poden provocar. Sn, per tant, ms aviat evocatius. Aquestes formes remeten sovint al lxic formal de lorganicisme pictric i daltres, en canvi, sn construccions duna marcada geometria; plantejaments esttics que, lluny de mantenir-se al marge o en contradicci, dialoguen irnicament i generen composicions-estructures en qu les dues formes cohabiten (el color, que actua a manera de sismgraf de sensacions, hi afavoreix la conversa). emocionales, que stos pueden provocar. Son por tanto ms bien evocativos. Dichas formas remiten a menudo al lxico formal del organicismo pictrico y otras, en cambio, resultan construcciones de marcada geometra; planteamientos estticos que, lejos de mantenerse al margen o en contradiccin, dialogan irnicamente generando composiciones-estructuras en la que los dos modos cohabitan (el color, que acta a modo de sismgrafo de sensaciones, favorece la conversacin). Alicia Ventura diu que Bruce Nauman dice que

dibujar es equivalente a pensar, son notas Alicia Ventura Brosse Nauman que se toman otros intentan resolver la ejecucin de una escultura en particular un tercer tipo, se realiza despus de la misma obra, dndoles un nuevo enfoque Es decir, reivindica el papel del dibujo como medio instrumental a la hora de configurar tanto estructura como definir una forma, as como el valor que debe asumir esa imagen. Pero no importa las dibuixar equival a pensar, sn notes que es prenen, altres intenten resoldre lexecuci duna escultura en particular, un tercer tipus es du a terme desprs de la mateixa obra, i els dna un enfocament nou s a dir, reivindica el paper del dibuix com un mitj instrumental a lhora tant de configu-

rar lestructura com de definir una forma, aix com el valor que ha dassumir aquesta imatge. Per no importen les distincions que fem en tractar amb el dibuix, les diferents funcions i el diferents propsits que tenen, tots els dibuixos sn vlids igualment sempre que tinguen una justificaci artstica per a existir. Aix, daquesta manera, Wassily Kandinsky afirma: lartista ha de ser cec a les formes reconegudes o no reconegudes, sord als ensenyaments i als desitjos del seu temps. Els seus ulls oberts han de mirar envers la seua vida interior i la seua orella ha de prestar sempre atenci a la necessitat interior Aquest s lnic cam per a expressar la necessitat mstica El bon dibuix s el que no pot alterar-se en absolut sense que es destrusca la seua vida interior No es tracta que lartista contravinga una forma externa, sin que lartista necessite o no aquesta forma tal com existeix exteriorment. Paul Klee deia que lart no reprodueix all visible; fa visible I el camp grfic impulsa, a causa de la seua mateixa naturalesa, a labstracci En el dibuix, lesquematisme propi de limaginari sexpressa amb la mxima precisi Com ms pur s el treball grfic, ms sapoca laparell propi de la representaci realista de les aparences. Daquesta afirmaci, quina part de veritat hi ha en els teus dibuixos? Pamen Pereira Lart ha de ser, abans que res,

distinciones que hagamos a la hora de tratar con el dibujo, sus diferentes funciones y propsitos, todos los dibujos son igualmente vlidos en tanto en cuanto tengan una justificacin artstica para su existencia. As de esta manera, Wassily Kandinsky afirma: el artista debe ser ciego a las formas reconocidas o no reconocidas, sordo a las enseanzas y los deseos de su tiempo. Sus ojos abiertos deben mirar hacia su vida interior y su odo prestar siempre atencin a la necesidad interior Este es el nico camino para expresar la necesidad mstica El buen dibujo es aquel que no puede alterarse en absoluto sin que se destruya su vida interior No se trata de que el artista contravenga una forma externa sino de que el artista necesite o no esa forma tal como existe exteriormente Paul Klee deca que el arte no reproduce lo visible; hace visible Y el campo grfico impulsa, debido a su naturaleza misma, a la

un exercici de llibertat absoluta. En aquest exercici, pot

reproduir all visible o no fer-ho, o pot fer visible linvisible perqu, a travs daquesta substncia desconeguda que compon la matria del pensament (hi ha tamb una part anomenada a vegades no-pensament o no-ment) incitada per la imaginaci, que s linstrument creatiu per excellncia, ens descobreix el que no es pot expressar duna altra manera ms que en aquesta que ha sorgit, siga dibuix, paraula, so, objecte o acci Jo anomene pur el treball que es materialitza en qualsevol de les dimensions conegudes amb aquestes inferncies i amb soltesa arriba a llocs tan ntims que no sabasten si no s per mitj de lemoci. s lemoci la que mou els mecanismes de la creaci, s lemoci la que teixeix en gran part els codis de la vida i t el poder immens de, fins i tot, modificar-los. Grcies a la imaginaci que governa aquesta nau, el nostre cos, lluny de ser una pres angosta, s un trampol cap a altres dimensions no visibles per sensibles. En els meus dibuixos, el fum, igual que el pensament, pren forma en contacte amb la superfcie, sn directes i irreversibles, no els pots tocar, si els toques desapareixen, sn incopsables. Sn com metfores daquesta matria del n o - p e n s a m e n t, en qu, a vegades, no s molt b fins a quin punt hi intervinc jo o es fan sols.

abstraccin En el dibujo el esquematismo propio de lo imaginario se expresa con suma precisin Cuanto ms puro es el trabajo grfico Ms se apoca el aparato propio de la representacin realista de las apariencias. Que parte de verdad de esta afirmacin hay en tus dibujos? Pamen Pereira El arte debe ser ante todo un

e j e rcicio de absoluta libertad, en este ejercicio puede re p roducir lo visible o no hacerlo, o puede hacer visible lo invisible porque, a travs de esa desconocida sustancia que compone la materia del pensamiento (hay tambin una parte llamada a veces no pensamiento o no mente) incitada por la imaginacin, que es el instrumento creativo por excelencia, nos descubre lo que no se puede expresar de otra forma ms que en esa en que ha surgido, sea dibujo, palabra, sonido, objeto o accin Yo llamo puro al trabajo que se materializa en cualquiera de las dimensiones conocidas con estas inferencias y con soltura llega a lugares tan ntimos que no se alcanzan si no es a travs de la emocin. Es la emocin la que mueve los mecanismos de la creacin, es la emocin la que teje en gran parte los cdigos de la vida, y tiene el inmenso poder incluso de modificarlos. Gracias a la imaginacin que capitanea esta nave nuestro cuerpo lejos de ser una angosta c rcel es un trampoln, hacia otras dimensiones no visibles p e ro sensibles. En mis dibujos el humo, al igual que el pensamiento, toma forma al contacto con la superficie, son directos e irreversibles, no los puedes tocar, si los tocas desaparecen, son inaprensibles. Son como metforas de esa materia del no pensamiento hasta el punto en que a veces no s muy bien hasta que punto intervengo yo o se hacen solos. Alicia Ventura La irrupcin de la

fotografa, supuso para algunos autores, la

Alicia Ventura

La irrupci de la foto-

prdida del trabajo preparatorio que algunos artistas realizaban previos a su obra definitiva y que algunos tienen recogido a modo de cuadernos que constituyen en s una obra de arte. En cambio tu, te atreves a conjugar los dos y a desafiar la supremaca de uno sobre el otro. Como haces convivir ambos mundos? Antonio Alcaraz La fotografa en mi obra supone

grafia, per a alguns autors, va suposar la prdua del treball preparatori previ a la obra definitiva que alguns artistes feien, i que alguns tenen recollit a manera de quaderns que constitueixen en si mateix una obra dart. En canvi, tu tatreveixes a conjugar els dos mtodes i a desafiar la supremacia de lun sobre laltre. Com fas conviure ambds mons? Antonio Alcaraz La fotografia, en la meua obra,

un punto de partida, una forma precisa de documentar la arquitectura industrial. Siempre viajo con la cmara y en ocasiones encuentras fbricas de gran belleza, algunas catalogadas y protegidas y otras a punto de ser destruidas. Es el caso de uno de los dibujos seleccionados para esta exposicin. Estaba en Donosti, con Don Herbert, realizando una edicin de litografas, cuando un artista de Bilbao me inform que en muy poco tiempo desmantelaran toda la zona industrial de la ria, donde Altos Hornos de Vizcaya ocupaba una gran extensin. Al da siguiente recorr el tramo comprendido entre Bilbao y Portugalete, hasta llegar al puerto y la playa de las Arenas, fotografiando todo lo que pude. Todos aquellos kilmetros de chimeneas, naves y hornos altos, quedaron reducidos a una miniacera compacta al final de la ra El proceso de trabajo en el estudio manipula de forma manual la informacin fotogrfica, degradndola, haciendo que sufra una prdida de calidad y acercndola en cada una de las fases cada vez ms al dibujo. Con el grafito reinvento la fbrica y su entorno, redibujo zonas perdidas y creo otras que no existan. De este modo, aunque utilizo la base fotogrfica, el resultado es ms cercano al dibujo que a la fotografa.

suposa un punt de partida, una forma precisa de documentar larquitectura industrial. Sempre viatge amb la cmera i a vegades trobes fbriques duna gran bellesa, algunes catalogades i protegides, i daltres a punt de ser destrudes. s el cas dun dels dibuixos seleccionats per a aquesta exposici. Era a Sant Sebasti, amb el Sr. Herbert, fent una edici de litografies, quan un artista de Bilbao em va informar que en molt poc de temps desmantellarien tota la zona industrial de la ria, on Altos H o rnos de Vizcaya ocupava una gran extensi. Lendem vaig recrrer el tram comprs entre Bilbao i Portugalete, fins a arribar al port i a la platja de Las Arenas, i hi vaig fotografiar tot el que vaig poder. Tots aquells quilmetres de xemeneies, naus i alts forns van quedar reduts a una petita acereria compacta al final de la ria. El procs de treball en lestudi manipula de manera manual la informaci fotogrfica, degradant-la, fent que patisca una prdua de qualitat i acostant-la, en cada una de les fases, cada vegada ms al dibuix. Amb el grafit, torne a inventar la fbrica i el seu entorn, dibuixe de nou zones perdudes i en cree daltres que no existien. Daquesta manera, encara que use la base fotogrfica, el resultat s ms prxim al dibuix que a la fotografia.

Acabar el meu estudi amb lextracci dalgunes lnies del Poema del color y la lnea de Rafael Alberti. A ti, contorno de la gracia humana, recta, curva, bailable geometra, delirante en la luz, caligrafa que diluye la niebla ms liviana A ti, bella expresin de lo distinto, complejidad, araa, laberinto donde se mueve presa la figura A ti, engao ideal, por quin la vista anhela hundirse, prolongada en mano, yendo de lo cercano a lo lejano, del hondo azul al plido amatista. A ti, aumento, valor de los valores, vaga disminucin de los colores, msica celestial, arquitectura. Los mbitos en ti fundan su planta. La lnea con el nmero te canta. A ti, brida y timn de la Pintura.

Acabar mi estudio con la extraccin de algunas lneas del Poema del color y la lnea de Rabel Alberti. A ti, contorno de la gracia humana, recta, curva, bailable geometra, delirante en la luz, caligrafa que diluye la niebla ms liviana A ti, bella expresin de lo distinto, complejidad, araa, laberinto donde se mueve presa la figura A ti, engao ideal, por quin la vista anhela hundirse, prolongada en mano, yendo de lo cercano a lo lejano, del hondo azul al plido amatista. A ti, aumento, valor de los valores, vaga disminucin de los colores, msica celestial, arquitectura. Los mbitos en ti fundan su planta. La lnea con el nmero te canta. A ti, brida y timn de la Pintura.

ANTONIO ALCARAZ

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA VI. SESTAO. 1998. TRANSFERENCIA ELECTROGRFICA, LEO

Y GRAFITO

/ PAPEL. 56 X 76 CM.

PUENTE

DE

HIERRO II.

MURCIA. 1998. TRANSFERENCIA

ELECTROGRFICA, LEO Y GRAFITO

/ PAPEL. 56

76

CM.

XIMO AMIG

S/T. 2008. MIXTA /

CARTN Y METACRILATO PINTADO.

50 X 50 CM.

S/T. 2008. MIXTA / CARTN

Y METACRILATO PINTADO.

50

50

CM.

AURELIO AYELA

SMOKE & FILTERS. 2006. BOLGRAFO

Y ROTULADOR

PAPEL.

35

47

CM.

TICOTO

IN FLAVOURS GARDEN.

2006. BOLGRAFO

Y ROTULADOR

PAPEL.

35 X 47 CM.

TATUAJE. 2006. BOLGRAFO

Y PASTEL

/ PAPEL. 35 X 47CM.

BLOOD

BUBBLE.

2006. BOLGRAFO

Y ROTULADOR

PAPEL.

35

47CM.

TOO BARREIRO

SERIE CONTORNOS. 2005. DIBUJO

INFOGRFICO

/ PAPEL . 50 X 50

CM.

EDICIN

DE

10

EJEMPLARES

S/T

S/T

S/T

SERGIO BARRERA

SERIE LATENTE. 2004. PIGMENTO

Y LTEX VINLICO

PAPEL CUCH, TABLA Y BASTIDOR

LATENTE, N 77. 31,8

21,8

CM.

LATENTE, N 65. 31,8 X 21,8

CM.

LATENTE, N 33. 21,8

31,8

CM.

LATENTE, N 36. 21,8 X 31,8

CM.

ERNESTO CASERO

SERIE ALIEN

BAL SORPRENDIDO DEL TRUCO.

2007. LPIZ CARBN /

PAPEL.

195

28

CM.

10

18

19

JUAN CULLAR

RECONSTRUCCIN. 2007. GRAFITO

Y TINTA

/ PAPEL. 50 X 70 CM.

PAPEL. 2007. GRAFITO Y

TINTA

PAPEL.

50

70

CM.

CARLOS DOMINGO

S/T. 2007. CARBN / PAPEL. 112 X 75 CM.

S/T. 2007. CARBN / PAPEL. 75 X 112 CM.

CHEMA LPEZ

LA

CEGUERA.

2007. GRAFITO /

PAPEL.

35

50 CM.

LA

CONFESIN.

2007. GRAFITO /

PAPEL.

35

50 CM.

MOISES MAHIQUES

PLEJA N 63. 2006.

ROTULADOR

/ KMATEX. 50 X 50

CM.

PLEJA N 61. 2006.

ROTULADOR

/ KMATEX. 50 X 50

CM.

PLEJA N 67. 2006.

ROTULADOR

/ KMATEX. 50 X 50

CM.

PLEJA N 66. 2006. ROTULADOR /

KMATEX.

50 X 50 CM.

JOL MESTRE

MANUSCRITO. 2007. ACUARELA,

TRANSFERENCIA Y GRAFITO

/ PAPEL. 50 X 70 CM.

EL PIANO

DE

GLENN GOULD. 2007. ACUARELA,

TRANSFERENCIA Y GRAFITO

PAPEL.

50 X 70 CM.

GRAFITO Y

ROSASPINA.

2007. ACUARELA,

TRANSFERENCIA Y GRAFITO

PAPEL.

50 X 70 CM.

EL

NADADOR.

2007 ACUARELA,

TRANSFERENCIA Y GRAFITO

/ PAPEL. 50 X 70 CM.

REGINA DE MIGUEL

DISTRIBUCIN

DE LOS DAS.

2008. LPIZ / PAPEL. 70 X 100 CM.

LAS OPCIONES

DISPONIBLES.

2008. LPIZ / PAPEL. 70 X 100 CM.

ROBERTO MOLL

1-6

6 POVESTEI O

LEGKIKH KONTSAKH.

2007. LPIZ,

TINTA Y GOUACHE

/ PAPEL MILIMETRADO. 59 X 42 CM.

JUAN OLIVARES

S/T 1. 2004. LEO /

PAPEL.

30 X 40

CM.

S/T 2. 2004. LEO / PAPEL. 40 X 30 CM.

S/T 1. 2006. ACRLICO Y

LEO

PAPEL.

40

30

CM.

S/T 2. 2006. LEO / PAPEL. 40

30

CM.

S/T 1. 2005. ACRLICO

Y LEO

PAPEL.

40

30

CM.

S/T 2. 2005. LEO /

PAPEL.

40

30

CM.

MARA ORTEGA

DIBUJO 4. 2008. ACRLICO /

PAPEL.

42

30

CM.

DIBUJO 1. 2007. ACRLICO /

PAPEL.

42

30

CM.

DIBUJO 3. 2008. ACRLICO / PAPEL.

42 X 30 CM.

DIBUJO 2. 2008. ACRLICO / PAPEL. 42 X 30 CM.

PAMEN PEREIRA

ICE BLINK,

ORCADAS DEL SUR.

2006. HUMO /

TERCIPELO.

145

90

CM.

RAMN ROIG

TINTAS

JONDAS

2. 2008. T

Y PIGMENTOS MINERALES

PAPEL.

76

57 CM.

TINTAS

JONDAS

1. 2008. T

Y PIGMENTOS MINERALES

PAPEL.

76

57

CM.

JAVIER VELASCO

RAMIFICACIONES. 2007. TINTA /

PAPEL DE ALGODN.

35 X 26

CM.

RAMIFICACIONES. 2007. MERCURIO CROMO / PAPEL FOTOGRFICO. 44 X 41,5

CM.

RAMIFICACIONES. 2007. AZUL

DE METILENO

/ PAPEL ALGODN. 46,5

39,5

CM .

ANTONIO ALCARAZ
Alicante. 1963. Doctor en Bellas Artes por la Facultad de Valencia. Desde 1987 ha realizado varias exposiciones individuales destacan en los ultimos aos: 2008 Galera Ana Vilaseco. A Corua. 2006 Galera Punto. Valencia.
Centro Cvico Antiguo Hospital. Sagunto. 2005 LIBROS
Y OBRA GRFICA.

Fundacin Schlotter. Altea. H OTEL F NIX ( p resentacin) Museo Valenciano de la Ilustracin y la Modernidad. MuVIM. Valencia. 2004 Espacio Lquido. Gijn. 2001 Galera Cnem. Castelln. MEMORIA
FUTURO. DEL

Galera Alicia Ventura. Barcelona. 2000 5 TEXTOS

CONSTRUCTIVO

(presentacin) Galera I Leonarte. Valencia. Galera La Caja Negra. Madrid. 1998 Casa de la cultura de Villena. Ha realizado muestras colectivas en diferentes museos y galeras de arte de Espaa. Alemania. Chile. Italia. Mxico. Estados Unidos. Francia. Blgica. Polonia. etc. y participa regularmente en Ferias internacionales. como: Buch Druck Kunst. Museum der Arbeit. Hamburg. ARCO. Madrid. Estampa. Saln Internacional del Grabado y Ediciones de Arte Contemporneo. Madrid. Kunstkln. Internationale Messe fr editionen. Colonia. Art Book. New York. Ha realizado estancias en talleres de grfica e impartido cursos relacionados con el grabado. destacando: 1997 Taller de Grfica Experimental. La Habana. Cuba. 1998 Die Quensen Werksatt. Lamspringe (Alemania).

2001 TALLER

DE EXPERIMENTACIN GRFICA.

Escuela

Nacional de Artes Plsticas. UNAM. Mxico DF. MATRICES


EXPERIMENTALES EN GRABADO. OBRA GRFICA EN EL LIBRO DE ARTISTA.

NUEVAS Y

Fachhochschule. Mainz (Alemania). 2007 LA Cursos internacionales de grfica.

KAUS. Urbino (Italia) Ha recibido numerosos premios y becas. destacando el I Premio de Pintura Certamen Nacional de Artes Plsticas para Jvenes Ministerio de Cultura. obtenido los aos 1984 y 1985 Desde

1988 es profesor de la facultad de Bellas Artes de Valencia. participando en Master, cursos de Doctorado, cursos de Postgrado, conferencias, etc Obra en colecciones Museo Royal de Mariemont. Belgica. Istituto Statale DArte. Urbino. Italia. Instituto de la Juventud. Ministerio de Cultura. Madrid. Conselleria de Cultura. Valencia. Exma. Diputacin de Alicante. Museo del Grabado Espaol Contemporaneo. Marbella. Fondos de Arte Contemporaneo. Universidad Politcnica. Valencia. Centro Internacional de Recerca Grfica. Calella. (Barcelona). Facultad de Bellas Artes de Valencia. Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM). Mexico. Patrimonio Artstico Bancaja. Valencia. Gabinete de estampas. Biblioteca Nacional. Madrid. Facultad de Artes. Universidad de Chile. Santiago de Chile. Corporacin Cultural Taller 99 de Grabado. Futuro Museo del Grabado de Chile. Santiago de Chile. Ayuntamiento

de Novelda. Ayuntamiento de Altea. Ayuntamiento de Alicante. Ayuntamiento de Benissa. Ayuntamiento de Aspe. Obra Social Caja de Ahorros del Mediterrneo (CAM). Coleccin Banco de Santander. Biblioteca Nacional. Seccin de Grabado Contemporneo. Madrid. FAMEC. Coleccin Fondos Artsticos Municipales de El Campello. Alicante. Museo de las Amricas. Denver. Colorado. EEUU Fundacin CEDAT. Valencia. Fundacin Antonio Prez. Cuenca. Coleccin de Estampas del Museo Municipal de Arte Contemporneo. Madrid. Coleccin Estampa de la Consejera de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid.

AURELIO AYELA
Alicante. 1970. Exposiciones individuales (seleccion) 1999 UN PAISAJE NEVADO. Centro 14. Alicante. A
ALPISTE. QU HUELEN LAS BOLITAS?. GUR SE LLAMA

Galera Laes.ferazul. Con David Delgado. Valencia. 2000 MI Alicante. 2003 THERES
A TREASURE EVERYWHERE.

Centro 14. Alicante. 2001 LA GEISHA AERODINMICA. Galera Dipsit 19. Galera Aural. Alicante.
VIDA ES UN

2005 FLAT MOUNTAIN. Sala Lonja del Pescado. Alicante. 2006 LA


BOSQUE DE SEMFOROS EN MBAR.

Con Luis Gordillo. Sala Tabernas del SEA. ARTE


CUANDO QUIEREN DECIR

Castillo Sta Brbara. Alicante. Exposiciones colectivas (selec-

cin) 1997-98 POR

QU LO LLAMAN

WALTER?

C 14. Alicante. CAL ART. Los Angeles. USA. (Equipo Gloria) 1999 LENGUA DE

XIMO AMIG
1965. Bonreps y Mirambell. Valencia. Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos de Valencia en 1988. Realiza numerosas exposiciones individuales
destacando en los ultimos aos. las siguientes: 2007 COR E NCUENTRO
ENTRE DE GUIX .

TRAPO. Laes.ferazul. Valencia. Catalyst Arts. Belfast. 2001 Coleccin de Arte Bibendum de la Fundacin Michelin. En la edicin 2001 de la Primavera del Disseny. Capella dels Angels. Barcelona. 2002 VIII Festival Internacional de las Artes. San Jos de Costa Rica. 2005 Valencia.art. Feria de Arte. Hotel Puerta Valencia. Valencia. VALENCIA...
EN MOVIMIENTO

propuesta de boart. Villa

S e rena. Bolonia. ARCO07 Galera Vaco 9. Madrid. ARBREA ARTE CONTEMPORNEO. Sala de exposiciones Centro Cultural La Petxina. Valencia. Art-Bruxells07. Galera Vaco 9. Bruselas. Swab. Galera Vacio 9. Reials Drassanes. Barcelona. BIDA07. Centro Cult. Antiguo Instituto. Gijn.

Galera La Nave en colaboracin con la Bienal Sa Paulo-Valencia. DOS MARES. Valencia. 2006 Palacio Los Serrano. Espacio Cultural de Caja de vila. 2005 Galera La Nave. Valencia. Galera Milagros Delicado. Cdiz. Galera May Mor. Madrid. 2004 Galera Cnem. Castelln. Galera Pedro To r res. Logroo. Galera Pedro Pea. Marbella. Mlaga. 2003 Galera Alicia Ventura. Barcelona. Galera Italia. Alicante. Galera Raya Punto. Salamanca. 2001 Galera Edgar Neville. Alfafar. Valencia. Galera Sandunga. Granada. Obra en Colec-

Premios y becas (seleccin): 2002 Seleccionado en la XVIII Edicin del Premio LOral de Arte Contemporneo Centro Cultural Conde Duque de Madrid. 2003 Seleccionado en el XXX Premio Bancaja de Pintura y Escultura. Sala de la Muralla. IVAM. Valencia. Museo de la Ciutat. Vila-Real. Seleccionado en la VI Bienal de Pintura de Estella-Lizarra. Museo Gustavo de Maeztu. Navarra. Primer Premio en el XXV Certamen de Minicuadros. Huestes del Cad. Elda. Museo del Calzado de Elda y Forn Cultural de Petrer.

ciones y Museos (seleccin)

Calcografa Nacional. Real

Academia de San Fernando. Madrid. Caja de Ahorros de Castelln. Caja de Ahorros Municipal de Pamplona. Colegio de Agentes C o m e rciales de Valencia. Coleccin Banco de Valencia. Coleccin Cajastur. Asturias. Coleccin CAM. Alicante. Coleccin Caja de vila. vila. Coleccin Caja CastillaLa Mancha. Coleccin Caja Extre m a d u r a . Coleccin Diputacin Provincial de Ciudad Real. Coleccin Gobierno de Cantabria. Santander. Coleccin Iberd rola Valencia. Coleccin Testimonio. La Caixa. Madrid. Fondo de Arte. Universidad Politcnica de Valencia. Fundacin ASINDOWN. Valencia. Fundacin del Ftbol Profesional. Madrid. Fundacin Lpez-Piero. Universidad de Valencia. Fundacin Mainel. Valencia. Fundacin Antonio Prez. Cuenca. Fundacin Azcona. Madrid. Fundacin Bancaja. Valencia. Museo de Arte Contemporneo de Pego. Alicante. Museo de Arte Contemporneo Unin FENOSA (MACUF). La Corua. Ayuntamiento de Roccastrada. Italia.

2004 Seccionado en el XV Certamen de Dibujo Gregorio Prieto. Museo de


la Fundacin en Valdepeas y Museo Ciudad de Madrid. 2006 Beca Coleccin CAM de Artes Plsticas. 4 Convocatoria. Proyecto BLOOD BUBBLE. Nueva York.

TOO BARREIRO
Zamora. 1965. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca. Doctor en Bellas Artes por

la Universidad de Vigo. ltimas exposiciones individuales Galera Luis Adelantado. Valencia. Galera May Mor. Madrid.
Madrid. Galera Casaborne. Antequera. Mlaga. Pabelln de Mixtos. Pamplona. Ultimas exposiciones colectivas Galera Luis Adelantado (Sala 1). FIAC. Stand Galera Luis Adelantado. Pars. Artissima. Stand Galera Luis Adelantado. Turn. Coleccin Testimonio de La Caixa. Centro de Arte Palacio Almud. Murcia. Galera Casaborne. Antequera. Mlaga. MIART. Stand Galera May Mor. Miln. MACO. Stand Galera Casaborne. Mxico DF. FIAC. Stand Galera Luis Adelantado. Pars. ARCO. Stand Galera Luis Adelantado. Parque ferial Juan Carlos I. Madrid. Other Optical Labyrinths. White Box @ The Annex Gallery. Nueva Cork. Artesantander 05. Stand Galera May Mor. Santander. II Bienal de Valencia. Convento del Carmen. Valencia. II Certamen Internacional de Pintura. EACC. Castelln. Art Cologne. Galera May Mor. Colonia. Alemania. Artesantander 06. Stand Galera May Mor. Santander. Diversidades formales. CAB. Centro de Arte Caja Burgos. Burgos. Pintura mutante. MARCO. Museo de Arte Contemporneo. Vi g o . Existencias. MUSAC. Museo de Arte Contemporneo. Len. IV Certamen Internacional de Pintura. Museo de Bellas Artes. Castelln. Obra

varios aos acude a FIAC con Galera Luis Adelantado. Seleccionado en la IX Bienal de Arte Ciudad de Oviedo. Centro municipal de arte moderno Ciudad de Oviedo. Artissima. Galera Luis Adelantado. Turn. Italia. Bienal Martnez Guerricabeitia. Sala Parpall. Centro Cultural La Beneficencia. Valencia. Art Chicago 2000. Galera Luis Adelantado. Chicago. USA. Art Miami01. Galera Luis Adelantado. Miami. USA. Foro Sur. Galera Luis Adelantado. Cceres. Art Chicago 2001. Galera Luis Adelantado. Artissima. Galera Luis Adelantado. Turn. Italia. Lineas de Fuga. Bienal de Valencia. San Miguel de los Reyes. Valencia. Colectiva Arte Contemporneo. Kobo Chika Gallery. Tokio. Japn. 2002 XXXIV Festival Internacional de la Pintura. Museo del Castillo Grimaldi. Cagnes Sur-Mer. Francia. Desde los 90. Sala Parpall. MUVIM. Valencia. Art Basel Miami Beach. Galera Luis Adelantado. Miami. USA. 2003 MUESTRA2. Galera Luis Adelantado. Mxico DF. MiArt. Galera Luis Adelantado. Miln. Italia.

2004 Galera Casaborne. Antequera. Mlaga. Exposicin Coleccin


Testimonio. La Caixa. Sala de exposiciones Plaza Conde de Rodezno. Pamplona. Obra en colecciones Fundaci La Caixa. Col.lecci Testimoni. Barcelona. Ayuntamiento de Albaida. Valencia. Excelentsima Diputacin Provincial de Alicante. Fisher Gallery. University of Southern California. USA. Ayuntamiento de Albacete. Fundacin Jos Ortega y Gasset. Madrid. Fundacin CAM. Universidad Politcnica de Valencia.

en

colecciones La Caixa. Coleccin Testimoni. CAM. Ayuntamiento de


Zamora. Diputacin de Zamora. Caja Duero. Caja Espaa. Junta de Castilla y Len. CAB. Centro de Arte Caja Burgos. MUSAC. Museo de Arte Contemporneo de Castilla y Len. INE. Instituto Nacional de Estadstica.

ERNESTO CASERO SERGIO BARRERA


Valencia. 1967. Licenciado en Bellas Artes. Valencia. 1977. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politcnica de Valencia. Exposiciones individuales (seleccin)
Lambert. Jvea (Alicante). 2006 Tossal. Valencia. 2007 LOS

1999 TRANSFORMACIONES. Galera


HUICHOL SPACE INVADERS. Galeria del Casa de la Cultura.

Universidad Politcnica de Valencia. 1996. Ha sido profesor de Pintura en la Facultad de las Artes de Altea. Universidad Miguel Hernndez. entre los aos 1999 y 2004. Exposiciones individuales desde 1997
destacando 2001 COSIENDO
LA PINTURA.

Frida Kahlo. Culiacn (Mxico). 2002 PINTURA ENTRAMPADA. Espai dart A.


ENGAOS APARENTAN.

Mislata. Valencia. Premios y becas 2007 Finalista Premio de Pintura G e s t o re Administrativos de Valencia. Beca Consellera de Cultura. s Generalitat Valenciana. Seleccionado Premios Angel de Pintura 2005 Premio de Pintura de la Academia de San Carlos de Valencia. Premio de Pintura Fundacin Mainel. Valencia. Premio Senyera de Pintura. Valencia. Accesit Premio de Pintura Ateneo Mercantil. Valencia. 2004 Premio Adquisicin Bienal de Pintura de Paterna. Valencia. 2003 Premio Mostra de Joves Creadors de LHorta. Valencia. Premio Adquisicin Concurso de Pintura para el Fondo de la Universidad Politcnica de Valencia. Segundo Premio Manolo Valds Ayuntamiento de Altura. Altura. Castelln. 2002 Mencin de Honor. Premio Bancaja de Pintura. Valencia. Premio de Pintura

Galera Luis Adelantado. Valencia.

2002 D ANZA

DE RECUERDOS

(pintura contra IMAGEN). Galera Luis

Adelantado. Valencia. 2003 L ATENTE. Galera Luis Adelantado. Valencia.

2004 LATENTE II. Galera May Mor. Madrid. 2005 CONTRALUZ. Galera Luis
Adelantado. Valencia. 2006 AGUAS DE CARNE ENTRE NUBES Y CARTN. Sala de exposiciones del Club Diario Levante. Valencia. 2007 CONTRALUZ II. Galera May Mor. Madrid. 2007 PINTURA
DE AGUA.

Galera Casaborne. Antequera.

Mlaga. Exposiciones colectivas (seleccin) Desde 2000 hasta 2003 acude Art Miami con Galera Luis Adelantado. Y desde 2000 a 2005 acude con Galera Luis Adelantado a la feria ARCO. Desde 2000

Salvador Soria. Benissa. Alicante. Premio de Pintura Villa de Teulada. Alicante. Segundo Premio Bienal de Pintura de Manises. Valencia. 2001 Premio Bienal de Pintura Quart de Poblet. Valencia. Premio Adquisicin Premio de Pintura Villa de Chiva . Valencia. Premio Adquisicin Bienal de Pintura de Mislata. Valencia 2000 Premio Adquisicin Bienal de Pintura Villa de Paterna. Valencia. 1999 Beca Promoe. Sinaloa. Mxico. Beca Talens joven creacin. Obra

Zamora. Camino de Caminos. Ayuntamiento de Len. 2006 25


BECADOS

AOS

A LFONS ROIG. Sala Parpall. Valencia. Ilustracin re v i s t a

Archipilago n 72. Barcelona. 2007 Bienal de Albacete. Periferias. Hotel Chamarel. Denia. Alicante.

en

colecciones Universidad

Politcnica de Valencia. Universidad Autnoma de Sinaloa. Academia de Bellas Artes de San Carlos. Fundacin Mainel. Fondo Talens Arte Joven. Ayuntamiento de Valencia, Paterna, Altura, Benissa, Teulada, Aldaia, Manises, Quart de Poblet. Chiva. Mislata y Jvea.

CARLOS DOMINGO
San Agustn. Teruel. 1969. Exposiciones Individuales VOC NO EST AQU. Galera Valle Ort. Valencia. CARLOS DOMINGO
Galera. Valle Ort. Valencia. V ERTICAL
LEVE.

MUVIM. Museo Valenciano de


BONDAD DE LOS EL PESO

la Ilustracin y la Modernidad. Circuit d Art Contemporani Art Vi s u a l Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. LA

JUAN CULLAR
Licenciado en BBAA (UPV) . Becado por la Diputacin de
Valencia con la beca Alfons Roig. Academia de Espaa en Roma y beca Fortuny en Venecia. Participa en ferias como Arco. Art Chicago. Arte Lisboa o Arte Santander. Obra presente tanto en colecciones privadas como pblicas como Artium, Museo Municipal de Madrid., Fundacion Coca Cola, Ars Fundum o IVAM. Actualmente trabaja con diversas galerias como My Names Lolita de Madrid, Bacelos de Vigo, Hartmann de Barcelona y Nuble de Santander. Realiza Exposiciones individ-

EXTRAOS.

Centre Mariana Pineda. Burjassot. Valencia. TODO Espai A. LAmbert. Xbia. Alicante. LAS

SOBRE MIS ESPALDAS. NEGRAS.

AGUAS BAJAN

Galera Edgar Neville. Alfafar. Valencia. CARLOS DOMINGO. Galera

Luis Adelantado. Valencia. C ARLOS DOMINGO. Casa de Cultura de Bellre g u a rd. Valencia. C ARLOS D OMINGO. Galera Jos Catalua. Santander. Exposiciones colectivas (seleccin) CORPORA Y NATURA.

Museo de Lalmod. Xtiva. Valencia. Becados Alfons Roig.

Sala Parpall. Valencia. ARCO. Galera Valle Ort. Madrid. Valencia.art. Galera Valle Ort. Valencia. Tempo 2004. Festival de Msica y Arte Contemporneo. Galera Valle Ort. Albacete. LA
PIEL INTERIOR.

CAD03.

uales importantes desde 1995 destacando 1998 BLACK. Gal. My


Names Lolita. Valencia. 1999 LA
SOSPECHA.

Antigua fbrica de Tabacalera. Valencia. FRONT. Galera Edgar Neville. Alfafar. Valencia. XI Certamen Nacional de Dibujo. Fundacin Gregorio Prieto. Museo de la Ciudad. Madrid. JUGUETES
PARA

Gal. My Names Lolita.

Madrid. 2000 YO. Gal. My Names Lolita. Valencia; Centre Cultural La Merc. Burriana (Castelln). 2001 INVISIBLE. Ajuntament de Tarragona.

CARO. Museo

Nacional de Cermica Gonzlez Mart. Valencia. Art Miami. Galera Luis Adelantado. Estados Unidos. ARCO99. Galera Luis Adelantado. Madrid. O GUARDADOR
DE

2002 ACTO XXI. Sala Parpall. Muvim. Valencia. Gal. My Names Lolita.
Madrid. SETTEMBRE. Bugno Art Gallery. Venecia. 2004 ONCE
UPON A TIME.

REBANHOS. Galera Por Amor Arte. Oporto.

Gala Gallery. Chicago. BAMBINO. gal. My Names Lolita. Madrid. 2005 CITIZEN. Gal. Bacelos. Vigo. M ONDO CRASH. Gal. My Names Lolita. Valencia. 2006 HOT. Gal. Hartmann. Barcelona. 2007 TODO can 1998 VISIONES
DE LO INVISIBLE. ES MENTIRA.

Portugal. FIA99. Feria Iberoamericana de Arte. Caracas. Venezuela. rea. Galera Pascual Lucas Espai. Valencia. ASUNTO PRIVADO. Galera Punto. Valencia. EN
LA TELA DE LAS IDEAS .

Palau de la Msica. Valencia.

Gal. My Names Lolita. Madrid. Exposiciones colectivas destaA.T. Kearney. Madrid. 1999 DE
LA

Expoarte. Galera Luis Adelantado. Guadalajara. Mxico. Premios y

becas

(seleccin)

Beca Coleccin CAM de Artes Plsticas.

VALENCIA METAFSICA. Caja Madrid. Madrid. 2000 GENERACIN 2000. Caja Madrid. Madrid. Barcelona. Valencia. Sevilla. Premios ngel. Madrid.

Alicante. Premio VIII Bienal de Escultura de Meliana. Valencia. Premio Senyera de Pintura Valencia. Beca Alfons Roig de Creacin Artstica. Valencia. Beca Formacin de Artistas Turolenses. Diputacin de Teruel. Premio Certamen de Pintura Ateneo Mercantil. Valencia. Beca Art Vi s u a l . Generalitat Valenciana. Beca Biennale Internazionale dellArte Contempornea. Florencia. Italia. Premio de Escultura. Fundacin Caada Blanch. Valencia. Beca IV Bienal Europea de Academias de Artes Visuales. Maastricht. Holanda.

2001 Bienal de Oviedo. Arte Emergente. Fundacin Espaa Nuevo


Milenio. La Corua. 2002 Mostra Borsisti. Academia de Espaa. Roma. Becados Academia de Espaa en Roma. Centro Conde Duque. Madrid. DESDE
LOS

9 0. Muvim. Valencia. 2003 FIGURACIONES. Caja Madrid.


A

Barcelona. Madrid. Sevilla. Santiago. P IEZA

PIEZA. Instituto Cervantes

Munich. Roma. Atenas. Tetun. Bucarest. 2004 Bienal Ciudad de

la

Universidad

Politcnica

de

Valncia.

Exposiciones individuales 2006 MOISS MAHIQUES. Galera Luis


Adelantado. Valncia. 2005 HOMOPLASTIA. Espacio Cultural Engloba. Valncia. D ISASTERHAPPENING
LOCATION.

Centre Municipal de Cultura La

CHEMA LPEZ
Albacete 1969. Doctor en BBAA por la Universidad Politcnica de Valencia. Exposiciones individuales 2007 EL
BRILLO DEL SAPO.

Merc. Burriana. Castell. P LEJA (intervencin). Galera Lluci Homs. Barcelona. Papiropleja. Galera LAlgepsar. Castell. 2004 REPRESENTACIONES DE LA

PARLISIS. Serie Salas de Espera. Casa de Cultura de Mislata. CONFORTABLES HORIZONTALES (Art Aldaia 2003). Aldaia.

Valncia. 2003

Fundacin Chirivella-Soriano. Valencia. 2006 LOS

Valncia. 2002 METAMORPHOSIS. Suzuka International University. Mie. Japn. 1999 DORMITS. Claustro de la Iglesia Ss Cosma e Damiano de Roma. Italia. Exposiciones colectivas (seleccin) 2007 MACO. Stand Galera Luis Adelantado. Mxico D.F. SP ART. Stand Galera Luis Adelantado. Sao Paulo. GENERACIN 2007. La Casa Encendida. Caja Madrid. Madrid. ARCO. Stand ABC y Stand Galera Luis Adelantado. Madrid. 2006 Muestra de Arte Injuve 2005 Sala Amads Injuve. Madrid. Bienal Ciudad de Albacete. Museo Municipal de Albacete. 2005. ARCO. Stand Galera Lluci Homs. Madrid. Premios Bancaixa. Sala de la Muralla. IVAM. Centro Julio Gonzlez. Valncia. VALENCIA... Serena. Bolonia. Italia. C UPIDO
IN MOVIMENTO.

MURMULLOS. Galera Toms March. Valencia. RO IMPUNIDAD. Palau dels Barons de Santa Brbara. Alicante. 2004 LA CADA. Galera i Leonarte. Valencia.

2002 LA

TRISTE MIRADA DE MR.

ARKADN. Contempornea Centro de Arte.


Y LA

Granada. LA CEGUERA. Galera i Leonarte. Valencia. NUBES NEGRAS. Museo Municipal Albacete. Albacete. 2001 EL RUIDO FURIA II. Centre Municipal
DE

de Cultura. Ontinyent. Valncia. 2000 LA LNEA


MAL.

SOMBRA. Galera
DE

Claramunt. Barcelona. EL RUIDO Y LA FURIA. Galera La Aurora. Murcia. PENSAR Espais dArt Contemporani. Girona. 1999 EL SUSURRO
DE

LEVIATHN.

Ayuntamiento de Higueruela. Albacete. 1998 LA CULTURA Xbia. Alacant. A


BARRICADAS. MOS. QUIEN A HIERRO VIVE.

RESENTIMIENTO.

Villa

Galera i Leonarte. Valencia. 1996 RETRATOS A SANGRE. Espai dart A. Lambert. Galera Purgatori. Valencia. 1994
KIEREN VERNOS PERO AK ESTA-

O LA CEGUERA DEL AMOR

(Festival Visible).

Espacio Guides. Madrid. 2004 Convocatoria Internacional Jvenes Artistas. Galera Luis Adelantado. Valncia. Mostra Unin Fenosa. Macuf. A Corua. Certamen Deputacin de Ourense. Centro Cultural Deputacin. Ourense. Certamen Vila de Pego. Museu dArt Modern de Pego. Alacant. Certamen del Gobierno de Cantabria. Casa de Cultura de Torrelavega. Cantabria. Premios y becas 2007 Beca Alfons Roig de la Diputacin de Valncia. Mencin de Honor Generacin 2007. Premios y Becas de Arte Caja Madrid. Tercer Accsit Premio ABC de Pintura y Fotografa. 2006 Beca Coleccin CAM de Artes Plsticas. Primer Premio de Pintura Colegio de Gestores Administrativos de Valencia. 2005 Premio Engloba de Artes Plsticas. Primer Premio Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Castelln. Primer Premio Certamen de Artes Plsticas Diputacin de Ourense. Su obra se encuentra en las colecciones del Club Diario Levante. Valencia. Embajada de Espaa en Tokio. Fundacin Jimnez-Arellano. Valladolid. AG Rosen Collection. Massachussets. Coleccin de la UNED. Madrid. Marunuma Foundation. Asaka. Fundacin Mir. Palma de Mallorca. Ars Fundum. Madrid.

GUARDIAS EN LA GUARDERA. Galera My names Lolita Art. Valencia. 1992 A LAS Galera Postpos. Valencia. 1991 NO Karikato. Valencia. ltimas

exposiciones colectivas 2006

2007 ARCO07. Galera Toms March. Madrid. Art Valencia. Hotal Astoria.
Galera Toms March Valencia. Neilson Gallery. Grazalema. Cdiz. March. Basilea. Suiza. L A BIBLIOTECA
DEL PINTOR.

ARCO06. Galera Toms March. Madrid. Art Basel 2006. Galera Toms Museo de Adra. Almera.
DEL

Foro Sur 2006. Galera Toms March. Centro de exposiciones San Jorge. Cceres. 2005 ARCO05. Galera Toms March. Madrid. LA BIBLIOTECA
PINTOR.

CAMA. Almera. Art Cologne 2005. Galera Blanca Soto. Colonia.

Alemania. Art Basel 2005. Galera Toms March. Basilea. Suiza. Obra en

colecciones Patronato Martnez Guerricabeitia. UPV. Fundacin Chirivella-Soriano. Valencia. CAM. Museo Municipal de Albacete. Ayuntamiento de Higueruela. Albacete. Ayuntamiento de Ontinyent. Valencia. Diputacin Provincial de Albacete. Ayuntamiento de Jvea, Alicante. ARTIUM. Museo Vasco de Arte Contemporneo. Diputacin de lava.

MOISES MAHIQUES
Quatretonda. Valencia. 1976 Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes San Carlos de

JOL MESTRE
Castelln de la Plana. 1966. Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politcnica de Valencia es

actualmente profesor en el Departamento de Pintura de esta universidad.Se licencio en la especialidad de Pintura en


1989. continu su formacin en el campo del Grabado y la Litografa asistiendo a diferentes talleres privados en Pars, Roma, Florencia y realizando cursos de experimentacin grfica en la Universidad Internacional Menndez Pelayo y la Fundacin Joan Miro en Palma de Mallorca. Su actividad expositiva comenz en 1988. Entre sus ltimas exposiciones individuales destacan las presentadas en Valencia. Sevilla. Madrid y Chicago. Asimismo. ha participado en ferias de arte contemporneo nacionales e internacionales (Arco, Artchicago, Artmiami y ArtBrussels) y representado. en el ao 2000 a Espaa en la Bienal Europea de Artes Visuales de La Spezia (Italia). Sus ltimos trabajos han podido verse recientemente en el Museo checo de Bellas Artes de Praga. Obtuvo la Beca Alfons Roig (1994). la Beca de la Academia de Espaa en Roma (1995) y la Beca Endesa (1999-2001). Su obra forma parte de las colecciones del: IVAM. Banco de Espaa. Artium-Museo de Alava. Museo de Teruel. Fundacin Argentaria. Coleccin Ars Fundum. Fundacin Bancaja. Fundacin Ortega y Gasset. Fundacin Caada Blanch. Fundacin Endesa. Junta de Extremadura. Diputacin Provincial de Valencia. Diputacin Provincial de Castelln. Diputacin Provincial de Cdiz. Coleccin de Arte Contemporneo TodisaGrupo Bertelsmann. Ministerio de Asuntos Exteriores. Academia de Espaa en Roma. Caja Castilla-La Mancha.... Ha colaborado con la Revista de Occidente. Archipielago. La Naval. Mundos. Papel Elefante y Lars- Cultura y Ciudad. Recientemente ha publicado CUANDO
LA VERDAD NACE DEL ENGAO,

EN CASO DE. Galera Valle Ort. Valencia. Premios 2007 VIII Primer Premio de Pintura del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia. 2006 GENERACIN 2006. Caja Madrid. Mencin de Honor. Premio de Artes Visuales Ciudad de Burriana. Castelln. 2005 Muestra de arte del Injuve.

2005 III Certamen de pintura PINTURA PARA EL FONDO Universidad Politcnica de Valencia. Ferias Preview Berln 07. ARCO 06. 07. 08. KIAF 07. Arte Santander 06. 07. Valencia Art 06. 07. Obra en colecciones Caja Madrid. Colegio de Gestores Administrativos de Valencia. Fondo de Arte de la Universidad Politcnica de Valencia. Ayuntamiento de Alfafar. Valencia. Ayuntamiento de Mislata. Valencia. Ayuntamiento de Burriana. Castelln.

ROBERTO MOLL
Valencia. 1966. Es licenciado por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos. Universidad Politcnica de Valencia. Especialidad de Pintura. 1989. Ha participado en talleres de la Universidad Politcnica de Valencia. la Complutense de Madrid. la Fundacin Mir de Palma de Mallorca y el Crculo de Bellas Artes de Madrid. En 1997 fue becado por la Marunuma Geijutsu no Mori de Asaka y en 2002 fue artista-residente en Moriya. Japn. Becado por la Generalitat Valenciana. ART VISUAL y el Gobierno de la Prefectura de Ibaraki. Expone en Tokio desde 1994. ciudad en la que ha realizado 12

n 3 de la coleccin Cuadernos de imagen y reflexin que edita la UPV.

exposiciones colectivas y 8 individuales en lugares como


la Kobo Chika Gallery, el Tozai Bunka Center o el Instituto Cervantes. En EEUU ha expuesto en 8 ocasiones desde 2002. en galeras como Roberts & Tilton. Los ngeles. Glowlab Gallery. Nueva York. o Geoffrey Young Gallery. Great Barrington. Massachussets y en eventos como la New York Free Biennial 2002 y la feria de arte Fountain Miami 2007. En Espaa ha participado en ms de 50 exposiciones colectivas e individ-

REGINA DE MIGUEL
Mlaga. 1977. Licenciada en Bellas Artes. Universidad Politcnica de Valencia. 2001. Especialista en Arte Pblico. UPV 2003. Exposiciones Individuales 2007 SPATIAL
TURN.

uales en galeras como Muelle27 de Madrid. Sala Naranja de Valencia,


Moriarty de Madrid, Sala de eStar de Sevilla, Bacelos de Vigo, Club Diario Levante de Valencia. o Cnem de Castelln, entre otras. Tambin ha participado en ferias como Valencia Art, Foro Sur, Arte Santander y Lisboa Art Fair. Y en eventos como la Bienal de Oviedo, El Observatori 2005 de Valencia o la exposicin colectiva PIEZA
A

Galera Maisterravalbuena. Madrid. 2006


DE

BORDERLAND. Galeras Valle Ort y Edgar Neville. Valencia. 2004 NOCIN

LUGAR. Centro Cultural de Mislata. Valencia. Exposiciones colecti-

vas (seleccin) 2008 APTITUD PARA LAS ARMAS. Sala Amads. Madrid. 2007 AQU Y AHORA. Sala Alcal 31. Madrid. Bienal de Incheon. Corea. VIII
Premio de Pintura Colegio de Gestores. Galera La Nave. Valencia. ANAMNESI: EL
PASADO PRESENTE.

PIEZA, Itinerante por distintas

sedes del Instituto Cervantes. Su obra se encuentra en las colecciones del Club Diario Levante. Valencia. Embajada de Espaa en Tokio. Prefectura de Ibaraki. Mito-shi. Fundacin Jimnez-Arellano. Valladolid. AG Rosen Collection. Massachussets. Coleccin de la UNED. Madrid. Marunuma Foundation. Asaka. y Ars Fundum. Madrid.

Nau de Sagunt. Bienal de Valencia. 2006

Generacin. 2006 La Casa Encendida. Madrid. Barcelona. Valencia. Sevilla. CARTE BLANCHE. Le Commissariat. Pars. Muestra de Arte Injuve. Sala Amads. Madrid. Festival de artes visuales de Varna. Bulgaria. 2005

BAGATELAS. Joves Creadors de lHorta. Picanya. Valencia. Exposiciones

colectivas destacan 2008 ARCO. Galera T20. 2007 Basel Latina.


Feria Internacional de Arte Contemporneo. Basilea. Suiza. Forosur. Cceres. Galera T20. ARCO. Galera T20. 2006 NUEVAS PROPUESTA. Galera

MARA ORTEGA
Catarroja. Valencia. 1973. Licenciado por la facultad de BB.AA San Carlos. U.P.V. 1993-98.Summer
Program. The Cooper Union School of Art. New York 2007. Exposicio-

La Nave. Valencia. 2003 FRONT. Sala de exposiciones de La LLotgeta. Valencia. Sevilla Arte Actual. Feria de Arte. Galera Valle Ort. Sevilla. 1999 1-20 OBRA
SOBRE PAPEL.

Galera Martnez Montaer. Jan. Premios y

Becas 2007 Obra ganadora del I Premio de Pintura Fundacin Esprohident. Jerez de la Frontera. Cdiz. Premio Cad. del XXVIII Certamen de Minicuadros. Elda. Alicante. 2006 XI Premi darts visuals ciutat de Burriana. Castelln. 2005 Mencin de honor VIII Premio exposicin de pintura Fundacin Mainel. Valencia. 2004 Obra ganadora en el 5 Premio de pintura del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia. Premio CAM en el XXIV concurso nacional de pintura El Pil. 2003 Mencin de Honor en el 4 Premio de Pintura del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia. 1999 Premio adquisicin VIII Bienal de pintura Villa de Mislata. Valencia. 1998 Premio Adquisicin de obra Certamen Arte de mujeres. Centro Andaluz de la Mujer y Junta de Andaluca. Granada. Beca-taller de Litografa impartida por Donald Herbert. Arteleku. San Sebastin. Obra

nes individuales 2007 Galera Valle Ort. IV Bienal de Valencia.


Caixa Rural Torrent. Obra sobre papel. 2006 Galera T 20. Murcia. 2005 Galera Pilar Parra. Madrid. 2004 Galera Spazia. Bolonia. Italia. Galera Pilar Parra. Sanxenxo. Pontevedra. Galera Espai Lucas. Valencia. 2003 Galera Pilar Parra. Madrid. Circuit dArt Contemporani. Comunitat Valenciana. Becats Art Visual. 2002 Galera T 20. Murcia. Galera Espai Lucas. Valencia. Club Diario Levante. Valencia. CMC La Merc. Burriana. Castelln. 2001 Galera Pilar Parra. Madrid. 2000 Galera Edgar Neville. Alfafar. Valencia. 1999 Espai dart A. Lambert. Xbia. Alicante.

Exposiciones colectivas Ha participado en diferentes muestras


nacionales e internacionales: Bruselas, Paris, Roma o Nueva York. As como en ferias internacionales ARCO. Madrid. Artissima. Turn. M I A RT Miln. ArtCologne. Colonia. Obras

en colecciones Instituto andaluz de la Mujer. Junta de Andaluca.


Colegio Oficial de Gestores de Valencia. Centro Andaluz de Arte Seriado. Ayuntamientos de Godella. Elda y Mislata. Universidad Politcnica de Valencia. Ayuntamiento de Sagunto. Ayuntamiento de Burriana. Fundacin Esprohident.

en

colecciones

Ministerio de Cultura. Ministerio de Asuntos Exteriores. Caja de Ahorros del Mediterrneo. Caja Madrid. Bancaja. Banco de Valencia. Club Diario Levante. LOreal. Universidad Politcnica de Valencia. The Cooper Union School of Art. New York. Colegio de Espaa. Pars. Colegio Administrativo de Gestores de Valencia. Fundacin D. Murcia. Valdearte. Orense. Ateneo Mercantil Valencia. Jaurena Art. Barcelona. Royal Premier. Mlaga. Caja Rural Torrent. Caja Murcia. DKV. Ayuntamientos de Valencia. Alginet. Gandia. Paterna. Mislata. Catarroja. Burriana. Albaida y Hondarribia.

PAMEN PEREIRA
Ferrol 1963. Licenciada en BBAA en la Universidad de Valencia en 1986. Desde hace ms de 20 aos su obra ha
recorrido gran parte de la geografa europea. sudamericana y de lejano y medio Oriente en prestigiosas galeras y museos espaoles europeos y americanos. Suiza. Alemania. Francia. Italia. Mexico en 1996 prepara su exposicin HEISSER Galera T20. PAC. Murcia. 2007 Valencia Art.
EN WASSER FUR DEN TE

JUAN OLIVARES
Jan. 1972 Exposiciones individuales destacan 2008
BAJO
LA PIEL DE LA PINTURA.

(AGUA

CALIENTE PARA EL TE)

para en el

Museo zu Allerheilligen en Schaffhausen. Suiza. ese mismo ao recibe la beca de creacin artstica en el extranjero del Museo de Arte Contemporneo Unin FENOSA. MACUF. con la que reside en Japn entre

Feria de Arte. Hotel Astoria. Valencia. Proyecto de la Galera T20. ABRIL


AGOSTO.

Centre Municipal de Cultura La Merc. Burriana. 2006 MARA


CON ORQUESTA

1996-1997 all prepara M SICA

DEL VAC

en Recent Gallery en Sapporo

ORTEGA

PARADISO. Centro cvico del Ayto. de Sagunto.

Japn. Su obra vuelve a Espaa con una exposicin en el MACUF (Museo de Arte Contemporneo Union Fenosa) A Corua y comienza a preparar GABINETE
DE

Valencia. 2003 MENAJE. Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de El Campello. Alicante. PINTURAS. Galera Valle Ort. Valencia. 2002 PEQUEO
BREVIARIO DE CAUSAS Y AZARES.

TRABAJO para el CGAC (Centro Galego de Arte

Centro Cultural de Mislata. Valencia. 2000

Contemporneo). Santiago de Compostela. en 2001 viaja a Teheran. Iran.

donde trabaja para la exposicin UN SOLO SABOR, trabajo que se completar en La Gallera (consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana) y el Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol. En 2006 viaja dos meses a la Antrtida con su proyecto EL FUEGO DEL HIELO gracias a la Direccin Nacional del Antrtico argentina DNA y el IVAM Instituto Valenciano de Arte Moderno, y la Embajada espaola en BBAA. Ha participado en numerosas Bienales y ferias nacionales e internacionales. ARCO. Art Chicago. Nagoya en Japan o Basel. Museo Estaban Vicente. Segovia. Entre otras como la BIENAL
DEL FUEGO

JAVIER VELASCO
La linea de la Concepcin. Cdiz. 1963. Vive trabaja en
Valencia. Exposiciones Individuales 2008 Barcelona. 2007 STRANGERS
IN PARADISE.

Galera MiTO. MEXICANO.

en el Museo de Bellas Artes de Caracas Venezuela y el

Galera Trama. Madrid. 2006


SOBRE TEMA

reciente encuentro artstico ARTIFARITI en el Sahara Occidental. Su obra est ampliamente catalogada desde 1989.

Galera Art & Idea. Nueva Cork. 2005 VARIACIONES

Galera Trama. Madrid. 2004 DE SACRA-MENTE. Museo Barjola. Gijn. Centro Cultural de Espaa en Mxico. Mxico DF. 2003 PRECARIA PROPIEDAD. Palacio de Abrantes. Univ. de Salamanca. Salamanca Reflexin. Galera Trama. Madrid. 2002 C ONFLUIDOS. CAAC. Sevilla. 2001 MNEMOSINE. Galera Magda Bellotti. Madrid. WHOS CRYING?. Galera Ramn Sicart. Barcelona. 2000 WHOS
CRYING?

Galera Magda Bellotti. Algeciras.

Cdiz. Galera Carmen de la Calle. Jerez de la Frontera. Cdiz. ACCIN-GEST

RAMN ROIG
Nace en Orpesa del Mar. Castelln. Licenciado en

GEST-ACCIN. Galera Cave-Canem. Sevilla. 1998 CPSULA. HUELLA.

Galera Magda Bellotti. Algeciras. Cdiz. 1995 Museo Jos Cruz Herrera. La Linea de la Concepcin. Cdiz. 1994 ERROR GENTICO. Galera del Instituto Francs de Sevilla. Sevilla. Ha sido representado en varias

Bellas Artes. Universidad de Barcelona. Exposiciones Individuales (seleccin) 2000 Galera Dels Angels.
Barcelona . Galera Senda. Barcelona. 2001 Cruce. Madrid. 2004 Sala de exposicions Fundaci Caixa Vinars. 2005 Galera Canem. Castell. 2006 Galeria Fernando Alcolea. Barcelona. 2007 NY Arts Space. Beijing. China.

ferias y exposiciones internacionales ARCO. Arte Lisboa.


MACO Mxico. Embajada de Espaa en Jamaica. Museo MOMA de Nueva York. Exposicin Universal de Japn. Art Cologne. Obra en colec-

ciones CAAC. Centro de Arte Contemporaneo de Sevilla. Caja de


Arquitectos de Sevilla. Coleccin de la Casa Real. Madrid. Coleccin Flux de Arte Contemporaneo. Palma de Mallorca. Coleccin Unicaja de Artes Plsticas. Mlaga. Consulado de Francia en Sevilla. Sevilla. Diputacin provincial de Cdiz. MNCARS. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. Madrid. Museo de Arte Contemporaneo de Valdepeas. Ciudad Real.

Exposiciones colectivas (seleccin) 2002 DESDE LOS 90.


Museu Valencia de la Il.lustrac i la Modernitat MUVIM. Valencia. 2003 DESDE LOS 90. Sala de Exposiciones de la CAM. Alicante. 2004 ARCO04. Stand Galeria Canem. Madrid. 2005 ART MIAMI. Galeria Canem. Miami Convention Center. EEUU. II Certamen Internacional de Pintura Diputacion de Castelln. E.A.C.C. Castelln. ARCO05. 2006 Stand Galera Canem. Madrid. KIAF. 2007 Seoul .Corea. Stand Galeria Fernando Alcolea. CIGE.

2007 China Internacional Gallery Exposition. Beijing. China. Stand Galera


Fernando Alcolea. SIPA 2007 Seoul. Corea. Stand Galeria Fernando Alcolea. Shanghai Art Fair 2007. Shanghai. China. Stand Galeria Fernando Alcolea. 3er Songzhuang Art Festival. Beijing. China. Joyart Gallery. Beijing. China. Obra en colecciones (seleccin) Art Gallery of Ontario. Canad. Martha Jackson Foundation. New York. Museo de Arte Moderno de Praga. Fundacin Caixa de Pensions. Coleccin Testimoni. Barcelona. Coleccin de Arte de Lucta SA. Barcelona. Coleccin Patrimonio Universidad de Barcelona. Coleccin Bienal Ciudad de Pamplona. Ayuntamiento de Pamplona. Hotel de la Villa Olmpica SA. ARTS. Barcelona. Caja de Ahorros Municipal de Pamplona. Hesperia Internacional SA. Madrid. Coleccin Caixa Vinars. Universidad de Postdam. Historisches Institut. Berln. Robert Mapplethorpe Foundation. New York. Biblioteca Nacional. Madrid. Galeria Valle Orti Galeria My Names Lolita Galeria T20 Galeria Luis Adelantado Galeria Mitto Galeria Tomas March AGRADECIMIENTOS

FOR LOVE OF ART, HEALTH AND LIFE JOSEP SANTACREU


Chief Executive, DKV Seguros These lines and this catalogue you have in your hands wish to pay testimony to an initiative of the highest significance for our company, which is the implementation of a programme supporting art and artists, with a special focus on young practitioners in need of opportunities and a springboard. This new mission we are embracing includes a series of serious commitments adopted by the company with the intention of increasing its responsibilities and also and why not? its satisfactions. With this mandate, nothing seems more appropriate now than invoking inspiration to underscore the eagerness to innovate (one of our primary assets) that underpins DKVs philosophy and all those processes bringing to the fore the creativity that is always latent in the field of art. At this moment and time in the early 21st century, there is hardly any need to emphasise that corporations are social agents with a huge potential to play a key role in the life of their respective communities. The goals any self-respecting company aspires to achieve are to provide better products and services, to respond to the challenge of innovation on all fronts, and to create employment, wealth, value, visibility and future. From there to the companys desire to return to the community a part of the economic value generated, in the form of social interventions that are recognised, consensually agreed upon, necessary, and selfless service, there is not more than a will to act. A profound conviction is what encourages us to venture on this new path: for this company, dedicated body and soul to health, art is a powerful ally in life. Just like science, art has its source in a noble human conquest: the power of individuals to question themselves and the world, to take a profound interest in all things surrounding them, to formulate the questions that matter. In terms of motivation, there is not much distance between an artist and a scientist: both are looking for answers, both turn to observation to dissect reality, both tirelessly take note, each one with their specific tools, of the data provided by their highly refined sensibility. If we find in art that profound alliance with life and with that form of elevated nature which we define in the abstract as Quality and Excellence, it is no less true that art improves and enriches our specific lives due to its potential to fill them with revelations. And all revelations are a

GRFIC

ALICIA VENTURA
Curator source of energy for our personal growth and pleasure. Back in the 1st century of our era, the moralist philosopher Seneca very rightly claimed that: Good health comes from the head. Indeed, Art lends itself, to borrow a colloquial expression, to furnishing our heads with the best research, visions and provocations, so as to keep emptiness at bay and prevent it from harming us. The fruits that art provides us with are translated into experiences of plenitude. It would be impossible for a company that has turned health and life into its banner not to be i n t e rested in art. Stimulating the interest of young people in the creation and enjoyment of art. Fostering the careers of talented artists. Providing support, and international projection when needed, and organisational skills. Learning from experience and transforming that acquired knowledge into values capable of raising enthusiasm and uniting our community, to engage us with spheres grounded in rich humanistic and humanising v a l u e s. That is the wavelength we want to tune into, with the sportsmanlike enthusiasm we put into all things we view as valuable for DKV, its staff and its large network of collaborators and groups of interest that make up the circle of influence which we always hope to incorporate as partners, accomplices and friends. GRFIC is an open umbrella covering a broad definition of drawing while posing questions on its inherent contradictions and the changes within the theory of art and within its manifold practises, offering a brief analysis of the complexity of the process of representation. The knowledge garnered from a drawing is something fixed prior to the act of drawing. It is, to put it another way, the sentimental formation of the drawer by means of a series of aphorisms which, though they seem to bear no relationship with the rules of practice, are crucial for the attitude with which the artist faces the act of drawing. Drawing is always viewed as the rendering of a gesture that specifies a s t r u c t u re, tying it in perfectly with the expression and construction associated with knowledge, with the description of ideas, things and the phenomena of interpretation based on the explanation of its meaning by means of its configurations, obviously providing that it is made with this intention, given that they are also sometimes purely irreflexive acts. This interdisciplinary character and the idea of the knot between objective and subjective phenomena are what determine the most suggestive value of the drawing, a complicated balance between very different phenomena (re p resentation, idea, concept, description, abstraction, sketch, test, signs, etc). This magical thread that makes each re p resentation a unique universe in which the meaning of the drawing is to found. And this is precisely what we are addressing right now, interrelating all the artists included in this exhibition with the attachments or contradictions with which drawing has been defined throughout the history of art. A series of reflections and readings that encouraged me to wonder about and question the roots of some of them. Yet, without pretensions, I finally preferred to question the artists themselves and gauge their affirmation, surprise or denial. ALICIA VENTURA: We might claim that the first drawing is an initial definition or the outer shell of the intimate space that the artist outlines for himself, before actually beginning the work? Is this the function of your drawings or is there more to them? The histories of antiquity, transmitted by Pliny, tell us that drawing was invented when a woman traced the shadow cast by her lover on a wall to preserve a memory of him forever

JOL MESTRE: In my case, the drawing is not always the beginning of something. Very often, it is the end in itself, the perfect form of transmitting something. This is similar to painting, to photography or to the text, which are all equally intimate processes and different paths that can reveal something different to us about the one same theme. Having said that, it is true that drawing, sometimes because of its precariousness, other times for its directness, or for the mere process of elaboration and the use of such basic materials is a particularly noble and evocative form of expression. CHEMA LPEZ: The immediacy of those primary marks on the blankness of a sheet of paper is a way of rendering an idea in a very skeletal form. Another completely different thing is if we want it to be merely a step in the creation of something more elaborate and with other materials, or if this schematic rendering is valid in its own right. I believe that the spotlight that has returned to drawing at the present moment is precisely because of its extreme simplicity, the directness of the process in contrast with the complexity of our surrounding world and its excessive artifice and unbridled technology. The ability of a good drawing to capture our attention is fascinating, and seeing how something so silent can surprise us is very gratifying. ALICIA VENTURA: An evolutionary, perhaps millenary, process has led us to merely identify the illusionary form as simulations, fictions, as the construction of images with magical or religious purposes by means of schematic traces or coloured forms representing certain realities, like those we can see in the caves of Altamira. Nonetheless, the truthful or naturalist representation, far from being normal in the majority of cultures and civilisations, is actually the exception to the rule. Achieved in ancient Greece, realist drawing fell into disuse after the fall of the Roman civilization, only returning to its achievements and recourses after a long process of three centuries that culminated in the Italian renaissance. On the contrary, for the vast majority of the history of the West, in ancient civilizations, and in the majority of non-European cultures, the type of representation used is more conceptual, based on minimal image and on very simple but easy to read graphic outlines. What is important is to ascertain the function or social requirement assigned to each image. Many readers coincided in underscoring that the purpose and origin of this art is the identity between representation and the represented. In this way, an idol is not just an image of a god but it actually incarnates it and takes its place. How has Japanese drawing and philosophy influenced the work you are presenting here? These drawings are clearly distinct fro m western culture.

ROBERTO MOLLA: The Japanese art I am most interested in is that in which the drawing dominates over the stain, the clear line over the gesture of the stroke, and the narration of the everyday over a spiritual exercise. Since 1994 I have been collecting images of etchings by Ukiyo-e artists and their natural descendents: the drawers of manga and super-flat pop painters like Murakami Takashi, Mr. and Ai Ya m aguchi. This aesthetic of clean curves, flat colours and synthetic big-eyed characters is cited in this series, which also has something of soviet constructivism. ALICIA VENTURA: In certain cultures the clearest re f e rence for understanding the images used is the map, which is to say a type of drawing based on conventions whose primary aim is to offer information with the maximum clarity. Maps are graphic re p re s e n t ations of re a l i t y, just like a plan or conceptual graphics. All these re p resentative forms are intimately related with interpretation, with the psychology of who is drawing. Like a map of time or an astral chart. Is drawing the instrument that best allows you to re n d e r your world? REGINA DE MIGUEL: I dont believe in disciplines, rather in ways of doing, in the practises at any given moment, in any given project that best fulfil an idea or a need. The starting point for the group of drawings Los dos rdenes [The two orders] can be found in photos I made in 2006 based on geographical maps which illustrate the industrial development and definition made by Ignasi de Sol Morales of the term Terrain Vague (as an expectant place, potentially usable and partaking in a double condition: vacant, empty, non-productive... and at the same time indefinite, without limits...) coupled with the abandoned futures described by Robert Smithson in reference to those empty spaces contained within the city and which conform a weave of nomadic spaces. The map and the plan are basic tools for a logical, practical approximation to places. And not the space of the symbolic, nor of historical time. Signalling the value of these places by means of symbols, altering their conventional meaning; changing the usual content: the representation of geographical frontiers and economic concepts, for a non-productive place of memory with multiple meanings, implies an endeavour to implement a new form of learning in the perception of space. These works register, within the different forms of conventional cartographic representation, the contents of the personal and everyday realm, unusual in this type of document faithful to a brand of officialdom, an ideology..., in order to, by introducing different layers of meaning, offer them as a space of freedom, as the construction of a bio-imaginary and symbolic perception of space, understood as a small documentary conquest against the logic of utility.

ALICIA VENTURA: Searching for definitions of drawing in the literature of art, I found one by Allori that says: by drawing I understand all those things that can be formed by the value or strength of a simple line and by line I understand, as weve said, the outlines and in short all that that has no shadow or light... What does this say about your work? MOISS MAHIQUES: The truth is that for me, drawing has other connotations, though perhaps I dont feel too far away from the definition: by drawing I understand all those things that can be formed by the value or strength of a simple line. However, I dont understand the line simply as an outline, and in fact I believe that it is much closer to the skeleton, to the primary recourse that develops the form and the content. For me the line has a much more complex load and of course if does contain the shadow and light. JAVIER VELASCO: I think Alloris definition is true insofar as the age in which it was formulated, which is the Renaissance if I am not mistaken. I presume we are talking of Cristofano Allori. It is the definition par excellence of what has always been thought of as drawing. But at this moment in time, the drawing could be considered in many different ways yet with the same form of execution. What I mean to say is, I agree with the classical definition in that, for me a drawing must be a trace none too complicated in its execution, with economic means and technique, not grandiloquent in terms of formats and with a synthesis as far as the underlying idea should be clear and concise. I fully agree with this definition. But having said that, evolution and new materials have modified the mise en scne of the drawing. In my case, seeing as we are talking about work with ink (methylene blue, mercury-chrome, vegetal dyes...) I restrict myself to playing with traces in the traditional sense of drawing, only that afterwards I let chance interfere, and at a given moment in the execution I apply liquid sprays that free the material from the line and as its expands it produces a liberation of form and colours that increase the power and grandeur of the drawing. As you can see, in my role as an artist, I only limit myself in drawing in the actual act of the drawing. After that comes the stain which becomes a part of the drawing, but autonomously, breaking with the rigidness of the line. You also have to understand that in all my work there is a part of action which I do not want to nor should renounce, as it is part of my working philosophy. The movement unleashed in the materials by an unpremeditated incidence is wonderful and produces surprising results you have to learn to channel and control. I know what I am saying is nothing new, but we have spoken at length on this idea and I know that you have gotten into the odd argument over my way of understanding the drawing. Now, I am going to ask you a question:

I s n t all that graded tones, mistakes, erasing that we see so often in drawing not actually more painterly and removed from drawing? A completely clean and immaculate drawing might lack in life, or at least thats what I feel. ALICIA VENTURA: Federico Zuccari said that drawing is not material, it is not body, it is not an accident of substance, but it is the form, idea, order, rule and object of intellect, where things understood are expressed Are your forms part of the realm of the spirit or are they simple geometrical re p resentations of a metaphysical language? TOO BARREIRO: First of all, I would say that the distinction is a question of language. All human manifestations are part of the intellect, even the most violent ones. Thats why we should not underestimate the primitive element in every sublime act, because somehow or other what makes the sublime unreachable also forms part of that which we perhaps do not want to accept or which we cannot bear, but which is there in our roots. To answer your question: I dont distinguish what the spirit says from what the intellect says, I dont see the difference because I dont see any clear dividing line between the two. Can we really say that the spirit is the only thing that is emotional and that the intellect is the only thing that communicates and expresses? How do we distinguish between the real and the imaginary with any degree of certainty? Which objects are real and which are imaginary? And the imagination, is it the fruit of reality or of the void? I work with the principle of simplifying the creative self, channelling my forces so that, in speaking, I can feel what I am understanding. ALICIA VENTURA: The world of art identified itself with painting and left drawing to the realm of philosophy. Baudelaire succinctly described this version which earned the stamp of authenticity in the history of art with the passing of the centuries: pure draftsmen are philosophers and abstractors of quintessences. Colourists are epic poets pure draftsmen are naturalists with an excellent sensibility; but they draw with reason, while colourists, the great colourists, draw with temperament, almost without knowing it. Their method is analogous to nature The drawing surpasses nature It is impregnated by the Logos, it is Truth, the essential. He often asked himself if the same man could be at once a great colourist and a great draftsman. He claimed that just as a draftsman can be a colourist in his broad masses, so a colourist can be a draftsman through the complete logic of his linear composition; but one of these qualities always absorbs the detail of the other How would you relate these ideas with the drawings you have on show in this exhibition, especially seeing as your painterly work is so colourist?

JUAN OLIVARES: I would answer one quotation from Charles Baudelaire with another. Exalting the line in detriment of colour, or vice versa, is unquestionably a point of view; but it is not either very wide nor very fair, and reveals a great ignorance of particular destinations. The line has its own independence and is never subservient to any other element. The line is idea, space and object at the same time. On occasions I have drawn directly on the wall an emancipated line that functioned as an autonomous, ephemeral and free work. ALICIA VENTURA: For Gombrich, expression and representation are the two qualities of drawing. How would you define yours, with a representative function, in other words as evocative or descriptive or perhaps as a free drawing not indicative of a reference to another re a l i t y ? SERGIO BARRERA: Im not interested in the aspects that could differentiate drawing from painting. To me they seem anecdotal and superficial more than anything else. I am more interested in what they have in common. At the same time, I have absolutely no interest in the prevailing idea of the assignation of FUNCTIONS to arts (I would accept the primary meaning of function: as the inherent capacity to do something..., but not the second: task that corresponds to...) because implicit in this notion is, among other things, the need to define a painting or a drawing in one word [...when things take on a meaning, they lose sense...], and, especially, because the interested put into practise before the very
USE

ALICIA VENTURA: Bruce Nauman said that drawing is like thinking, they are notes you jot down, while others try to resolve the execution of a particular sculpture, and yet others are made after the work, giving it a new focus. In other words, he defended the role of drawing as an instrumental medium in configuring as well as a structure to define a form, as well as the value that this image should assume. But no matter the distinctions we make in dealing with the drawing, its different functions and purposes, all drawings are equally valid insofar as the artistic justification for their existence. Wassily Kandinsky claimed that the artist should be blind to the importance of recognition or non-recognition and deaf to the teachings and demands of the time. His eye should be directed to his inner life and her ear should hearken to the words of the inner necessity. This is the only path to express the mystic necessity. A good drawing is that which cannot be altered in any way without destroying its inner life. That doesnt mean that an artist contravenes an external form but that the artist needs, or not, this form as it exists externally. Meanwhile Paul Klee said that art does not re p roduce the visible; rather it makes visible. Drawing, due to its very nature, is driven towards abstraction. In drawing, the very schematicism of the imaginary is expressed with great precision. The purer the graphic work, the more the very apparatus of the realist re p resentation of appearances is intimidated. What part of this claim is true in your drawings? PAMEN PEREIRA: Art should be, above anything else, an exercise in absolute freedom, and in this exercise the visible may or may not be reproduced, or the invisible may be made visible because, through the unknown substance the material of thinking is made of (there is also another part sometimes called no thinking or no mind), incited by the imagination, which is the creative instrument par excellence, it reveals to us what cannot be expressed in any other form except in that in which it has arisen, whether that is a drawing, the word, sound, object or action. I would call a work pure when it is materialised in any of the dimensions known with these inferences and readily reaches those intimate places which cannot be reached except through the emotions. It is emotion that moves the mechanisms of creation, it is emotion that weaves a large part of the codes of life, and it even has the immense power of modifying them. Thanks to the imagination that captains this boat, our body, far from being a narrow prison, is a springboard to other non-visible yet sensible dimensions. In my drawings, smoke, just like thought, takes on form on contacting the surface. They are direct and irreversible, and cannot be touched. If you touch them they disappear, they cannot be grasped. They are like metaphors of this material of no thinking to the extent that sometimes I dont know exactly just to what extent I actually intervene or they make themselves.

of the work is conceived and of a painting or a drawing.


OF EVOCATION

RECEPTION

The same thing happens with a sculpture, a text, photograph, video, etc I am especially interested in the POWER that a figurative and/or abstract drawing or a painting can emanate, the stimulating power of the combination of form and colour, and this is not exclusive to representation nor to the representative function, and less so when these notions are associated with ideas like the r e a l... (I understand that the contraposition you make between representative function and free drawing comes from, at least to my way of thinking, an erroneous contradistinction between figuration and abstraction). MARIA ORTEGA: In my case drawing is a further step in the exercise of painting as a drive, as a spontaneous flow of forms whose simplicity makes us associate them to objects in our everyday surrounding and to the perceptive and emotional sensations that these provoke. As such, they are more evocative. These forms often hark back to the formal lexicon of pictorial organicism and others, on the other hand, are constructions with a heightened geometry; aesthetic posits that, far from being sidelined or in contradiction, ironically dialogue and generate compositions-structures in which the two forms coexist (colour, acting as a kind of seismograph of sensations, encourages the conversation).

ALICIA VENTURA: For some artists, the appearance of photography meant the disappearance of a certain kind of preparatory work for the definitive piece that used to be made as a series of notebooks that are in themselves a work of art. You, on the other hand, have played with the two simultaneously and challenged the supremacy of one over the other. How do you make the two worlds coexist? ANTONIO ALCARAZ: In my work photography is a starting point, a precise form of documenting industrial architecture. I always travel with a camera and on occasions you find really beautiful factories, some of which are protected and listed buildings while others are on the point of crumbling. This is the case of one of the drawings chosen for this show. I was in Donosti with Don Herbert, working on a series of lithographs, when an artist from Bilbao told me that they were on the verge of razing a former industrial area along the river, where the Altos Hornos de Vizcaya metalworks were. The following day I explored the part between Bilbao and Portugalete, until reaching the port and the Las Arenas beach, photographing everything I could. All that was left of kilometre after kilometre of chimney stacks, warehouses and blast furnaces was a small steelworks at the mouth of the river. The process of work in the studio involved a manual manipulation of the information photographed, decomposing it, degrading the quality and in each phase bringing it closer to drawing. Using graphite I reinvent the factory and its surroundings, redrawing lost areas and creating others that never existed. In this way, though I use photographs, the result is closer to drawing than to photography.

I will now finish off my overview with a few lines from Poema del color y la lnea by Rafael Alberti A ti, contorno de la gracia humana, recta, curva, bailable geometra, delirante en la luz, caligrafa que diluye la niebla ms liviana A ti, bella expresin de lo distinto, complejidad, araa, laberinto donde se mueve presa la figura A ti, engao ideal, por quin la vista anhela hundirse, prolongada en mano, yendo de lo cercano a lo lejano, del hondo azul al plido amatista. A ti, aumento, valor de los valores, vaga disminucin de los colores, msica celestial, arquitectura. Los mbitos en ti fundan su planta. La lnea con el nmero te canta. A ti, brida y timn de la Pintura. To you, outline of human grace, straight, curved, danceable geometry, blissful in light, calligraphy diluting the lightest fog To you, rapt expression of the distinct, complexity, spider, labyrinth where the figure wanders To you, ideal deceit, in whom sight desires to plunge, hand in hand, from far to near, from deep blue to pale amethyst. To you, augment, value of values, vague diminution of colours, celestial music, architecture. The fields in you ground their plan. The line with the number sings you. To you, bridle and helm of Painting.