s Repasa y copia.

© C
© 2000 Grupo Santillana de Ediciones, S. A.

cå co c¤ cå co c¤ cå co c¤ Cå Co C¤ Cå Co C¤ Cå Co C¤ E¬ capitá> hå ido å C¤encå. Paco cor®æ co> s¤ coµetå. E¬ µédico estÅ mu¥ con†ento. Lå comidå estÅ cal^en†æ.
2