[3] ὅτι Π λοψ σαγεὶ ἐν τῷ τῶν θεῶν ἐρνῳ καὶ καθεψηθεὶ

ὡραιτερο ἐν τῇ ἀναζω$σει γ γονε, καὶ κλλει διενεγκ'ν
Ποσειδῶνο ἐρ$µενο γ)νεται, ὃ αὐτῷ δ)δωσιν ἅρµα ὑππτερον:
τοῦτο καὶ δι1 θαλσση τρ χον τοὺ ἃξονα οὐχ ὑγρα)νετο.
[4] τοῦ δὲ βασιλε:οντο Π)ση Οἰνοµου θυγατ ρα ἔχοντο
Ἱπποδµειαν, καὶ εἴτε αὐτῆσἐρῶντο, ὥ τινε λ γουσιν, εἴτε
χρησµὸν ἔχοντο τελευτῆσαι ὑπὸ τοῦ γDµαντο αὐτDν, οὐδεὶ αὐτEν
ἐλµβανεν εἰ γυναῖκα: ὁ µὲν γ1ρ πατEρ οὐκ ἔπειθεν αὑτῷ
συνελθεῖν, οἱ δὲ µνηστευµενοιἀνῃροῦντο ὑπ᾽ αὐτοῦ.
[5] ἔχων γ1ρ ὅπλα τε καὶ ἵππου παρ1 Ἄρεο ἆθλον ἐτ)θει τοῖ
µνηστῆρσι τὸν γµον, καὶ τὸν µνηστευµενον ἔδει ἀναλαβντα τEν
Ἱπποδµειαν εἰ τὸ οἰκεῖον ἅρµα ε:γειν ἃχρι τοῦ Κορινθ)ων
ἰσθµοῦ, τὸν δὲ Οἰνµαον εὐθ ω δι$κειν καθωπλισµ νον καὶ
καταλαβντα κτε)νειν: τὸν δὲ µE καταληθ ντα ἔχειν γυναῖκα τEν
Ἱπποδµειαν. καὶ τοῦτον τὸν τρπον πολλοὺ µνηστευοµ νου
ἀπ κτεινεν, ὡ δ τινε λ γουσι δ$δεκα: τ1 δὲ κεαλ1 τῶν
µνηστDρων ἐκτεµ'ν τῇ οἰκ)ᾳ προσεπαττλευε.
[6] παραγ)νεται το)νυν καὶ Π λοψ ἐπὶ τEν µνηστε)αν: οὗ τὸ κλλο
ἰδοῦσα ἡ Ἱπποδµεια ἔρωτα ἔσχεν αὐτοῦ, καὶ πε)θει Μυρτ)λον τὸν
Ἑρµοῦ παῖδα συλλαβ σθαι αὐτῷ: ἦν δὲ Μυρτ)λο παρα βτη
εἴτουν ἡν)οχο Οἰνοµου.
[7] Μυρτ)λο οὖν ἐρῶν αὐτῆ καὶ βουλµενο αὐτῇ χαρ)σασθαι,
ταῖ χοινικ)σι τῶν τροχῶν τοὺ ἥλου οὐκ ἐµβαλ'ν ἐπο)ησε τὸν
Οἰνµαον ἐν τῷ τρ χειν ἡττηθῆναι καὶ ταῖ ἡν)αι συµπλακ ντα
συρµενον ἀποθανεῖν, κατ1 δ τινα ἀναιρεθῆναι ὑπὸ τοῦ
Π λοπο:ὃ ἐν τῷ ἀποθνDσκειν κατηρσατο τῷ Μυρτ)λῳ γνοὺ τEν
ἐπιβουλDν, ἵνα ὑπὸ Π λοπο ἀπληται.

[8] λαβ'ν οὖν Π λοψ τEν Ἱπποδµειαν καὶ διερχµενο ἐν τπῳ
τιν), τὸν Μυρτ)λον ἔχων µεθ᾽ ἑαυτοῦ, µικρὸν ἀναχωρεῖ κοµ)σων
ὕδωρ διψ$σῃ τῇ γυναικ): Μυρτ)λο δὲ ἐν το:τῳ βιζειν αὐτEν
ἐπεχε)ρει. µαθ'ν δὲ τοῦτο παρ᾽ αὐτῆ ὁ Π λοψ ῥ)πτει τὸν
Μυρτ)λον περὶ Γεραιστὸν ἀκρωτDριον εἰ τὸ ἀπ᾽ ἐκε)νου κληθὲν
Μυρτῷον π λαγο: ὁ δὲ ῥιπτο:µενο ἀρ1 ἔθετο κατ1 τοῦ Π λοπο
γ νου.
[9] παραγενµενο δὲ Π λοψ ἐπ᾽ ὠκεανὸν καὶ ἁγνισθεὶ ὑπὸ
Ἡα)στου, ἐπανελθ'ν εἰ Πῖσαν τῆ Ἤλιδο τEν Οἰνοµου
βασιλε)αν λαµβνει, χειρωσµενο τEν πρτερον Ἀπ)αν καὶ
Πελασγιῶτιν λεγοµ νην, ἣν ἀ᾽ ἑαυτοῦ Πελοπννησον ἐκλεσεν.