Πολδωρο δὲ Θηβῶν βασιλεὺ γενµενο Νυκτηδα γαµεῖ

,
Νυκτω τοῦ Χθονου θυγατρα, καὶ γεννᾷ Λ&βδακον. οὗτο
ἀπ+λετο, µετ, Πενθα ἐκενῳ /ρονῶν παραπλ0σια. καταλιπντο
δὲ Λαβδ&κου παῖδα ἐνιαυσιαῖον Λ&ιον, τ1ν ἀρχ1ν ἀ/ελετο Λκο,
ἕω οὗτο ἦν παῖ, ἀδελ/ὸ ὢν Νυκτω. ἀµ/τεροι δὲ ἀπὸ
Εὐβοα /υγὸντε, ἐπεὶ Φλεγαν ἀπκτειναν τὸν Ἄρεο καὶ
∆ωτδο τῆ Βοιωτδο, Ὑραν κατῴκουν, καὶ ... δι, τ1ν πρὸ
Πενθα οἰκειτητα ἐγεγνεσαν πολῖται. αἱρεθεὶ οὖν Λκο
πολµαρχο ὑπὸ Θηβαων ἐπθετο τῇ δυναστεᾳ, καὶ βασιλεσα
ἔτη εἴκοσι, /ονευθεὶ ὑπὸ Ζ0θου καὶ Ἀµ/ονο θν0σκει δι᾽ αἰταν
τ0νδε. Ἀντιπη θυγ&τηρ ἦν Νυκτω: τατῃ Ζεὺ συνῆλθεν. ἡ δὲ
ὡ ἔγκυο ἐγνετο, τοῦ πατρὸ ἀπειλοῦντο εἰ Σικυῶνα
ἀποδιδρ&σκει πρὸ Ἐπωπα καὶ τοτῳ γαµεῖται. Νυκτεὺ δὲ
ἀθυµ0σα ἑαυτὸν /ονεει, δοὺ ἐντολ, Λκῳ παρ, Ἐπωπω καὶ
παρ, Ἀντιπη λαβεῖν δκα. ὁ δὲ στρατευσ&µενο Σικυῶνα
χειροῦται, καὶ τὸν µὲν Ἐπωπα κτενει, τ1ν δὲ Ἀντιπην ἤγαγεν
αἰχµ&λωτον. ἡ δὲ ἀγοµνη δο γεννᾷ παῖδα ἐν Ἐλευθεραῖ τῆ
Βοιωτα, οὓ ἐκκειµνου εὑρUν βουκλο ἀνατρ/ει, καὶ τὸν µὲν
καλεῖ Ζῆθον τὸν δὲ Ἀµ/ονα. Ζῆθο µὲν οὖν ἐπεµελεῖτο
βου/ορβων, Ἀµ/ων δὲ κιθαρῳδαν ἤσκει, δντο αὐτῷ λραν
Ἑρµοῦ. Ἀντιπην δὲ ᾐκζετο Λκο καθερξα καὶ ἡ τοτου γυν1
∆ρκη: λαθοῦσα δ ποτε, τῶν δεσµῶν αὐτοµ&τω λυθντων, ἧκεν
ἐπὶ τ1ν τῶν παδων ἔπαυλιν, δεχθῆναι πρὸ αὐτῶν θλουσα. οἱ δὲ
ἀναγνωρισ&µενοι τ1ν µητρα, τὸν µὲν Λκον κτενουσι, τ1ν δὲ
∆ρκην δ0σαντε ἐκ ταρου ῥπτουσι θανοῦσαν εἰ κρ0νην τ1ν ἀπ᾽
ἐκενη καλουµνην ∆ρκην. παραλαβντε δὲ τ1ν δυναστεαν τ1ν
µὲν πλιν ἐτεχισαν, ἐπακολουθησ&ντων τῇ Ἀµ/ονο λρᾳ τῶν
λθων, Λ&ιον δὲ ἐξβαλον. ὁ δὲ ἐν Πελοπονν0σῳ διατελῶν
ἐπιξενοῦται Πλοπι, καὶ τοτου παῖδα Χρσιππον ἁρµατοδροµεῖν
διδ&σκων ἐρασθεὶ ἀναρπ&ζει.