[7] µετ δὲ τ ν Ἀµονο τελευτ ν Λιο τ ν βασιλεαν παρλαβε.

καὶ γ!µα θυγατρα Μενοικω, ἣν ἔνιοι µὲν Ἰοκστην ἔνιοι δὲ
Ἐπικστην λγουσι, χρ!σαντο τοῦ θεοῦ µ γεννᾶν (τὸν
γεννηθντα γρ πατροκτ/νον ἔσεσθαι) ὁ δὲ οἰνωθεὶ συνῆλθε τῇ
γυναικ. καὶ τὸ γεννηθὲν ἐκθεῖναι δδωσι νοµεῖ, περ/ναι διατρ!σα
τ συρ. ἀλλ᾽ οὗτο µὲν ἐξθηκεν εἰ Κιθαιρῶνα, Πολ=βου δὲ
βουκ/λοι, τοῦ Κορινθων βασιλω, τὸ βρο εὑρ/ντε πρὸ τ ν
αὐτοῦ γυναῖκα Περβοιαν ἤνεγκαν. ἡ δὲ ἀνελοῦσα ὑποβλλεται, καὶ
θεραπε=σασα τ συρ Οἰδπουν καλεῖ, τοῦτο θεµνη τὸ ὄνοµα δι
τὸ τοὺ π/δα ἀνοιδῆσαι. τελειωθεὶ δὲ ὁ παῖ, καὶ διαρων τῶν
ἡλκων ῥFµῃ, δι θ/νον ὠνειδζετο ὑπ/βλητο. ὁ δὲ πυνθαν/µενο
παρ τῆ Περιβοα µαθεῖν οὐκ ἠδ=νατο: ἀικ/µενο δὲ εἰ
∆ελοὺ περὶ τῶν ἰδων ἐπυνθνετο γονων. ὁ δὲ θεὸ εἶπεν αὐτῷ
εἰ τ ν πατρδα µ πορε=εσθαι: τὸν µὲν γρ πατρα ονε=σειν, τῇ
µητρὶ δὲ µιγ!σεσθαι. τοῦτο ἀκο=σα, καὶ νοµζων ἐξ ὧν ἐλγετο
γεγεννῆσθαι, Κ/ρινθον µὲν ἀπλιπεν, ἐ᾽ ἅρµατο δὲ δι τῆ
Φωκδο ερ/µενο συντυγχνει κατ τινα στεν ν ὁδὸν ἐ᾽
ἅρµατο ὀχουµνῳ ΛαTῳ. καὶ Πολυ/ντου (κῆρυξ δὲ οὗτο ἦν
ΛαTου) κελε=οντο ἐκχωρεῖν καὶ δι᾽ ἀπεθειαν καὶ ἀναβολ ν
κτεναντο τῶν ἵππων τὸν ἕτερον, ἀγανακτ!σα Οἰδπου καὶ
Πολυ/ντην καὶ Λιον ἀπκτεινε, καὶ παρεγνετο εἰ Θ!βα.
[8] Λιον µὲν οὖν θπτει βασιλεὺ Πλαταιων ∆αµασστρατο, τ ν
δὲ βασιλεαν Κρων ὁ Μενοικω παραλαµβνει. το=του δὲ
βασιλε=οντο οὐ µικρ συµορ κατσχε Θ!βα. ἔπεµψε γρ Ἥρα
Σγγα, ἣ µητρὸ µὲν Ἐχδνη ἦν πατρὸ δὲ Τυῶνο, εἶχε δὲ
πρ/σωπον µὲν γυναικ/, στῆθο δὲ καὶ βσιν καὶ οὐρν λοντο καὶ
πτρυγα ὄρνιθο. µαθοῦσα δὲ αἴνιγµα παρ µουσῶν ἐπὶ τὸ Φκιον
ὄρο ἐκαθζετο, καὶ τοῦτο προ=τεινε Θηβαοι. ἦν δὲ τὸ αἴνιγµα: τ
ἐστιν ὃ µαν ἔχον ων ν τετρπουν καὶ δπουν καὶ τρπουν γνεται:
χρησµοῦ δὲ Θηβαοι ὑπρχοντο τηνικαῦτα ἀπαλλαγ!σεσθαι τῆ
Σιγγὸ ἡνκα ἂν τὸ αἴνιγµα λ=σωσι, συνι/ντε εἰ ταὐτὸ πολλκι
ἐζ!τουν τ τὸ λεγ/µεν/ν ἐστιν, ἐπεὶ δὲ µ εὕρισκον, ἁρπσασα ἕνα

κατεββρωσκε. πολλῶν δὲ ἀπολοµνων, καὶ τὸ τελευταῖον Αἵµονο
τοῦ Κροντο, κηρ=σσει Κρων τῷ τὸ αἴνιγµα λ=σοντι καὶ τ ν
βασιλεαν καὶ τ ν ΛαTου δFσειν γυναῖκα. Οἰδπου δὲ ἀκο=σα
ἔλυσεν, εἰπeν τὸ αἴνιγµα τὸ ὑπὸ τῆ Σιγγὸ λεγ/µενον ἃνθρωπον
εἶναι: γνεσθαι, γρ τετρπουν βρο ὄντα τοῖ ττταρσιν
ὀχο=µενον κFλοι, τελειο=µενον δὲ δπουν, γηρῶντα δὲ τρτην
προσλαµβνειν βσιν τὸ βκτρον. ἡ µὲν οὖν Σὶγξ ἀπὸ τῆ
ἀκροπ/λεω ἑαυτ ν ἔρριψεν, Οἰδπου δὲ καὶ τ ν βασιλεαν
παρλαβε καὶ τ ν µητρα ἔγηµεν ἀγνοῶν, καὶ παῖδα ἐτκνωσεν ἐξ
αὐτῆ Πολυνεκη καὶ Ἐτεοκλα, θυγατρα δὲ Ἰσµ!νην καὶ
Ἀντιγ/νην. εἰσὶ δὲ οἳ γεννηθῆναι τ τκνα ασὶν ἐξ Εὐρυγανεα
αὐτῷ τῆ Ὑπραντο.
[9] ανντων δὲ ὕστερον τῶν λανθαν/ντων, Ἰοκστη µὲν ἐξ
ἀγχ/νη ἑαυτ ν ἀν!ρτησεν, Οἰδπου δὲ τ ὄψει τυλFσα ἐκ
Θηβῶν ἠλα=νετο, ἀρ τοῖ παισὶ θµενο, οἳ τῆ π/λεω αὐτὸν
ἐκβαλλ/µενον θεωροῦντε οὐκ ἐπ!µυναν. παραγεν/µενο δὲ σὺν
Ἀντιγ/νῃ τῆ Ἀττικῆ εἰ Κολων/ν, ἔνθα τὸ τῶν Εὐµενδων ἐστὶ
τµενο, καθζει ἱκτη, προσδεχθεὶ ὑπὸ Θησω, καὶ µετ᾽ οὐ
πολὺν χρ/νον ἀπθανεν.