Elssie Ansareo Bene Bergado Isabel

de Naverán Naia del Castillo Mikel
Eskauriaza Usoa Fullaondo Burchhard
Garlichs & Sonja Meyer Miguel Ángel
Gaüeca Abigail Lazkoz Txuspo Poyo
Mabi Revuelta Ixone Sadaba Eduardo
Sourrouille Íñigo Tena Begoña Zubero
Elssie Ansareo Ben
de Naverán Naia d
Eskauriaza Usoa Fu
Garlichs & Sonja M
Gaüeca Abigail La
Mabi Revuelta Ixon
Sourrouille Iñigo Te
ene Bergado Isabel
del Castillo Mikel
ullaondo Burchhard
Meyer Miguel Ángel
azkoz Txuspo Poyo
ne Sádaba Eduardo
ena Begoña Zubero
FUNDACIÓN BILBAOARTE FUNDAZIOA - Urazurrutia 32 - 48003 BILBAO - Tel. 94 415 50 97 - info@bilbaoarte.org - www.bilbaoarte.org
FUNDACIÓN BILBAOARTE FUNDAZIOA
Edizioa / Edición
Juan Zapater López
Zuzendaria / Director
Petra Joos
Komisaria / Comisaria
Aitor Arakistain
Koordinazioa / Coordinación
Txente Arretxea
Muntaia / Montaje
Ana Canales
Agurtzane Quincoces
Ekoizpen exekutiboa / Producción ejecutiva
(BI-907-2012)
Legezko gordailua / Depósito legal
FUNDACIÓN
BILBAOARTE
FUNDAZIOA
BilbaoArte
Diseinua / Diseño
Álvaro Bueno
Aitor Arakistain
Zuriñe Montón
Elssie Ansareo
Pablo Marte
Maketazioa / Maquetación
Elssie Ansareo
Álvaro Bueno
Los artistas
Argazkiak / Fotografía
Ibone Bengoetxea
Petra Joos
Testuak / Textos
Hori-Hori S.A.
Itzulpenak / Traducciones
Croman
Inprenta / Imprenta
© Idazlan eta argazkien copyright-a euren
egilei dagokie.
© El copyright de los artículos y fotografías
corresponden a sus respectivos autores
acreditados.
Bilboko Udala
Ayuntamiento de Bilbao
Iñaki Azkuna
Bilboko alkatea
Alcalde de Bilbao
Ibone Bengoetxea
Kultura eta Hezkuntza zinegotzia
Concejala de Cultura y Educación
Joseba Iñaki López de Aguileta
Beatriz Marcos
Lorenzo Delgado
Ana Etxarte Muriel
Fundación BilbaoArte Fundazioko
Patronatuaren kideak
Miembros del Patronato de la
Fundación BilbaoArte Fundazioa
UDALA
AYUNTAMIENTO
KULTURAETAHEZKUNTZASAILA
ÁREADECULTURAYEDUCACIÓN
ESTACIONES
BILDUMA - COLECCIÓN - COLLECTION
FUNDACIÓN BILBAOARTE FUNDAZIOA
11 Gonbidapen bat
Una invitación
An invitation
Ibone Bengoetxea
17 Estaciones
Petra Joos
20 Elssie Ansareo
24 Bene Bergado
28 Isabel de Naverán
32 Naia del Castillo
36 Mikel Eskauriaza
40 Usoa Fullaondo
44 Burchhard Garlichs & Sonja Meyer
48 Miguel Ángel Gaüeca
52 Abigail Lazkoz
56 Txuspo Poyo
60 Mabi Revuelta
64 Ixone Sádaba
68 Eduardo Sourrouille
72 Iñigo Tena
76 Begoña Zubero
SUMARIO
AURKIBIDEA
ESTACIONES
Gonbidapen bat
Una Invitación
An invitation
Ibone Bengoetxea
A
zken hamabi urteetan, berrehun
artista inguruk parte hartu dute
Bilbao Arte Fundazioak BBKrekin
lankidetzan sustatzen duen beka-pro-
graman. Bekadun pertsonek beren ibil-
bidean zehar utzi dituzten aztarna uga-
rietatik jaio da Fundazioko artelanen
bilduma. Eta legatu horretatik, espe-
rientzia artistiko bakar eta oparo horren
isla, Estaciones izeneko erakusketa hau
sortu da.
Bilduma artistiko oso berezi bati bu-
ruz hitz egiten ari gara, Bilbao Arte
Fundazioan munduratu ziren obra, pie-
za eta proposamenek osatzen baitute.
Hemen sortu eta hemen eraiki ziren.
Hemen hartu zuten nortasuna eta he-
men diraute urte hauetan zehar, Bilbao
Arte Fundazioaren historiari zentzua,
sentimendua eta itxura eman dioten be-
kadun bakoitzaren sorkuntza-prozesu-
aren erreferentzia gisa.
Obra horiek balio bikoitza eskaintzen
dute guretzat. Izan ere, beren kabuz
balioa izateaz gain, kontatzeko eran-
tzukizuna ere badute, hau da, egileak
hemen egon ziren bitartean nolakoak
izan ziren eta zein lurraldetan mugi
tzen ziren islatzen dute. Gure historia
nolabait obra horietan guztietan ida-
tzita dago.
Estaciones izeneko erakusketa honen eduki
zehatzari dagokionez, bere komisarioaren
irakurketa pertsonal eta sortzailea dugu
aurrean. Petra Joos Guggenheim Bilbao
Museoko Jarduera Museistikoen zuzen-
daria da eta hamasei artelanetik pasatzen
O
ver the last twelve years more
than two hundred artists have
participated in the grant pro-
gramme of the Fundación Bilbao Arte
in collaboration with the BBK. The art
collection of the Foundation is made
up of the works of past grant holders.
The Estaciones (Stations) exhibition
arises from this heritage as the visible
embodiment of a unique and seminal
artistic experience.
We are talking about a very singular
art collection consisting of works and
projects originating in Bilbao Arte.
They were conceived and constructed
here.
They acquired identity here and remain
as a reference of the creative process
of all the grant holders who have given
meaning to, felt and are part of the his-
tory of Bilbao Arte.
These works have a double value for
us because, being in themselves valid
proposals, they accept the responsi-
bility to relate, to announce, what the
artists were like who were here dur-
ing those times and what terrain they
were exploring. In some way our his-
tory is written in each and every one
of these works.
As for the actual content of the Es-
taciones exhibition, it represents the
personal and creative reading of the
curator, Petra Joos, Director of Mu-
seum Activities of the Guggenheim
Museum Bilbao. And what Petra Joos
proposes, with rigorous criteria, is a
A
lo largo de los últimos doce años,
dos centenares largos de artistas
han participado en el programa de
becas que promueve la Fundación Bilbao
Arte, en colaboración con la BBK. De las
abundantes huellas que las personas be-
cadas han dejado a su paso nace la colec-
ción de obras artísticas de la Fundación. Y
de ese legado, como constancia visible de
una experiencia artística única y seminal,
surge esta exposición titulada Estaciones.
Estamos hablando de una colección ar-
tística muy singular, porque está inte-
grada por obras, piezas y propuestas que
fueron alumbradas en Bilbao Arte. Aquí
se idearon y aquí se construyeron.
Aquí adquirieron identidad y aquí perma-
necen como referencia del proceso crea-
tivo de cada una de las personas becadas
que a lo largo de estos años han dado
sentido, han sentido y forman parte de la
historia de Bilbao Arte.
Son obras que para nosotros ofrecen un
doble valor porque, siendo propuestas
de valía por sí mismas, en ellas descansa
la responsabilidad de relatar, es decir, de
dar noticia, de cómo eran y en qué terri-
torios se movían quienes las hicieron en
ese tiempo en el que estuvieron aquí. En
algún modo, nuestra historia está inscri-
ta en todas y cada una de estas obras.
En cuanto al contenido concreto de esta
exposición, Estaciones, estamos ante la
lectura personal y creativa de su comisaria,
Petra Joos, Directora de Actividades Mu-
seísticas del Museo Guggenheim Bilbao. Y
lo que Petra Joos ha propuesto, con riguro-
LĘęĆĈĎĔēĊĘ 13 BĎđćĆĔAėęĊ
den ibilbidea proposatu digu, irizpide ze-
hatzei jarraiki. Hamasei “estazio”, hama-
sei artista, duela gutxiko iraganean sortu
diren eta orain eta hemen beren egileen
orainaldiarekin uztartzen diren proposa-
menen bidez ordezkatuak, sorkuntzaren
aldakortasunari eta sortzeko ekintzarekiko
konpromiso artistikoa eratzen duen ibil-
bide jarraitu horren etorkizunari buruzko
hausnarketa adimentsua ezartzeko.
Beraz, erakusketa bat baino gehiago da.
Oroimen horien atzean ezkutatzen den
esanahia erakusteaz gain, artelanen eta
beren egileen, ekintzaren eta pentsamen-
duaren arteko elkarrekintz berri baten tes-
tuingurua islatzen dute, ezin zitekeenez
bestela, sormen artistikoaren jaioterria
den espazio honetan.
Hori dela eta, hitzordu honekin bate-
ra hainbat topaketa egin nahi dira, he-
men bildutako artistetako batzuekin.
Paradigma desberdinen pean deitutako
topaketak izango dira eta horien bitartez
elkarrizketak partekatu ahal izango dira.
“Performance-aren subjektibotasuna”,
“Fikzioen eraikuntza” eta “Nortasun-
espazioak” mintzagai dituzten elkarriz-
ketak, hain zuzen ere. Artistikoki izan gi-
nena eta izan nahi duguna hedatzeko eta
berreskuratzeko gaiak.
Gonbidapen hau Bilbao Arte Funda-
zioaren izaera ikusteaz ez ezik, izaera
horren partaide edo bizilagun izateko da.
journey through sixteen works. Sixteen
“stations”, sixteen artists represented
by proposals that emanate from the
recent past and that here and now are
confronted with the present of their
authors to establish an intelligent re-
flection on the mutability of creation
and the future of this endless road that
demands artistic commitment to the
creative act.
It is therefore more than an exhibition.
lL ls noL |usL Lo show memorles Ƥlled
with the meaning of what they repre-
sent but, and it cannot be otherwise in
a space for artistic creation, the pretext
of a new interaction between the works
and their authors, between action and
thought.
For that reason and as a complement
to the event the exhibition includes a
series of meetings with some of the art-
ists represented. These are meetings
convened under various paradigms on
which (and with which) the dialogues will
be established. Dialogue about issues
such as “performative subjectivity”, “The
consLrucLlon of ƤcLlonsdz und DzSµuces of
identity.” Topics to expand and recover
what we were artistically and to what we
aspire.
This is an invitation not only to see but
also to participate and to be, something
consubstantial to the nature of Bilbao Arte.
so criterio, es un recorrido a través de dieci-
séis obras. Dieciséis “estaciones”, dieciséis
artistas representados a través de unas
propuestas que emanan de un pasado re-
ciente y que aquí y ahora se confrontan con
el presente de sus autores para establecer
unu lnLellgenLe reƪexlon en Lorno u lo mu-
table de la creación y acerca del devenir de
ese trayecto continuo que implica el com-
promiso artístico con la acción de crear.
Es, pues, algo más que una exposición.
No se trata tan solo de mostrar esos re-
cuerdos curgudos con el slgnlƤcudo de lo
que representan sino, y no puede ser de
otra manera en un espacio de creación
artística, el pretexto de una nueva inte-
racción entre las obras y sus autores, en-
tre la acción y el pensamiento.
Por ello, complementando esta cita, se
contempla una serie de encuentros con
algunos de los artistas aquí reunidos. Se
trata de encuentros convocados bajo
diferentes paradigmas sobre los que (y
con los que) se establecerá un cruce de
diálogos. Diálogos en torno a cuestiones
como “La subjetividad performativa”,
DzLu consLrucclon de Ƥcclonesdz y DzLsµu-
cios de identidad”. Temas para expandir
y recuperar lo que artísticamente fuimos
y a lo que aspiramos.
Estamos ante una invitación no sólo a ver
sino a participar y a ser, algo consustan-
cial a la naturaleza de Bilbao Arte.
Estaciones
Petra Joos
B
ilbao Arte Fundazioa, 1998 urte-
an inauguratu zenetik, bilduma
berezia eratu du, artista gaz-
teentzako sorkuntza-espazio gisa duen
historiaren isla. Bilduma hori ez da iriz-
pide hertsiki estrategikoei jarraiki eratu;
hamarkada bat baino gehiago iraun duen
historia baten kapitulu biziek osatzen
dute. Halaber, denbora horretan zehar
zentroan egon diren artista-belaunaldien
arteko jarraitutasun, etenaldi, konexio
edo deskonexioen lekuko da.
Hala ere, erakusketa hau ezin da azaldu
atzera begiratuta. Erakusketaren izenbu-
ruak hitz baten inguruko hainbat esanahi
kontatu eta lotzen ditu. Estaciones-ek,
uneren batean Bilbao Arte fundazioan
proiekturen bat egin duten 16 artistaren
iraganbideak. Azaltzen ditu eta berriro
bisitatuko dugun obra bat daukagu ho-
rretarako, denborak itsasertzera ekarri
izan baligu legez, berriz ere begiratu eta
azter dezagun. Bidaia iraganean hasi
zen arren, erakusketako obrak egin zi-
ren garaian, sortu diren lurraldeak orain
arte zeharkatzean hartzen du zentzua
erakusketak. Orain, izan ere, artisten
ahotsa entzun dezakegu erakusketaren
katalogoan eta maiatz eta ekainean egin-
go diren hiru topaketetan, beren ibilbide-
ari buruzko hausnarketarako espazioan.
Hainbat gai jorratu eta eztabaidatuko
dira, besteak beste, Performance-aren
subjektibotasuna, Fikzioen eraikuntza edo
Nortasun-espazioak. Eta bide horretan gel-
tokiak ezagutuko ditugu, bai bizitzako
ziklo gisa, bai hausnarketa kontzeptual
gisa, baina, batez ere, Arnold Stadler
idazle alemaniarrak bere liburuan New York
machen wir das nächste Mal. Geschichten
S
lnce lL ƤrsL uµµeured on Lhe scene
in 1998, Bilbao Arte has formed a
unlque CollecLlon LhuL ruLlƤes lLs
trajectory as an arena of art creation for
young artists. It is a Collection that has
not been brought together according
to purely strategic criteria, being made
up instead of living chapters of a jour-
ney that has lasted more than a decade.
It should also be noted that it is, at the
same time, a witness to the continuities,
breaks, connections and disconnections
between generations of artists who have
been involved in the centre over this pe-
riod.
Nonetheless, this exhibition cannot be
explained in retrospective terms. The
name of the exhibition narrates and re-
luLes dlơerenL meunlngs surroundlng u
single word, Estaciones, which describes
the transitional settings of 16 artists who
at some stage have undertaken a project
uL 8llbuo ArLeǤ 1helr reƪecLlon ls µresenL
in a work that we revisit, as if time had
washed it up onto the shore to be con-
templated and examined once more.
Although the journey starts out in the
past, when the pieces in the exhibition
were ƤrsL concelvedǡ Lhe exhlblLlon Ƥnds
its meaning only by travelling through
emerging landscapes into the present,
where we can hear the voice of the artists
themselves in its catalogue and over the
course of three encounters in May and
1uneǡ u locus of reƪecLlon on Lhelr own
trajectory. Topics such as Performative
sobject|v|tyǡ Coosttoct|oo of Ƥct|oos and
Identity spaces are readdressed and dis-
cussed. This is the path marked out by
the estaciones, both as a life cycle and as
D
esde su inauguración en el año
1998, Bilbao Arte ha formado
una singular Colección que evi-
dencia su historia como espacio de crea-
ción de arte para jóvenes artistas. Es una
Colección cuya formación no responde
a unos criterios propiamente estratégi-
cos, sino que se compone de capítulos
vivos de una historia que ha trascurrido
durante más de una década. Cabe des-
tacar también que es testigo, al mismo
tiempo, de las continuidades, rupturas,
conexiones o desconexiones entre gene-
raciones de artistas que a lo largo de este
tiempo han tenido estancia en el centro.
Sin embargo, la presente exposición no
se explica a través de un carácter retros-
pectivo. El título de la exposición relata
y reluclonu slgnlƤcudos dlversos en Lorno
a una única palabra, Estaciones, la cual
describe los lugares de transitoriedad
de 16 artistas que han realizado en algún
momento un proyecto en Bilbao Arte.
Su reƪe|o esLu µresenLe con unu obru
que revisitamos, como si el tiempo nos
la hubiera arrojado a la orilla para ser de
nuevo contemplada y examinada. A pe-
sar de que el viaje se inicia en el pasado,
cuando las obras de la exposición fueron
concebidas, la exposición solamente
cobra su sentido recorriendo territorios
emergentes hasta el presente, en el que
podremos escuchar la voz de los propios
artistas en el catálogo de la misma y a lo
largo de 3 encuentros en los meses de
mayo y junio, locus de reƪexlon sobre
su propia trayectoria. Se revisitarán y
debatirán temas como La subjetividad
petfotmat|vaǡ Coosttocc|oo Je Ƥcc|ooes o
Espacios de identidad. Estos encuentros
LĘęĆĈĎĔēĊĘ 17 BĎđćĆĔAėęĊ
aus dem Zweistromland, 2011 adierazi
eta aldarrikatu duen bezala: “Zer ikas-
ten dugu historia honetatik? Historia
honetatik ikasten duguna da ez dugula
ezer ikasten” eta hori da, hain zuzen ere,
mundua eta gure burua ezagutzeko eten-
gabeko nahiak ematen digun ikaskuntza.
u conceµLuul reƪecLlonǡ yeL ubove ullǡ us
the German writer Arnold Stadler has af-
Ƥrmed und defended ln hls book New York
machen wir das nächste Mal. Geschichten
aus dem Zweistromland, 2011, “What do
we learn from this story? What we learn
from this story is that we learn nothing”,
and this is precisely what we are taught
by the permanent desire to understand
the world and our own selves.
generarán a su vez un material audio-
visual de documentación que se podrá
consultar posteriormente en la web de
BilbaoArte. Es el camino que indica las
estaciones, tanto como ciclo vital, como
reƪexlon conceµLuulǤ Pero unLe Lodoǡ Lul
y como ha manifestado y reivindicado el
escritor alemán Arnold Stadler en su libro
New York machen wir das nächste Mal.
Geschichten aus dem Zweistromland,
2011, “¿Qué aprendemos de esta histo-
ria? Aprendemos de esta historia que no
aprendemos nada”. Y esto es exactamen-
te el aprendizaje que nos proporciona el
deseo permanente de comprensión del
mundo y de nosotros mismos.
bilduma colección collection
Elssie Ansareo Bene Bergado Isabel
de Naverán Naia del Castillo Mikel
Eskauriaza Usoa Fullaondo Burchhard
Garlichs & Sonja Meyer Miguel Ángel
Gaüeca Abigail Lazkoz Txuspo Poyo
Mabi Revuelta Ixone Sádaba Eduardo
Sourrouille Iñigo Tena Begoña Zubero
CĔđĊĈĈĎŘē 8ĎđćĆĔAėęĊ 20 BĎđćĆĔAėęĊ
P
isos en Alquiler 2003. Garai hartan
Marc Augé irakurri berri nuen. Los
no-lugares. Espacios del anonima-
to. Una antropología de la sobremoder-
nidad. Behin-behineko lekuaren ideia
garrantzitsua izan zen proiektu hau ga-
ratzeko. Espazio murriztu eta beroak,
esate baterako, behin-behinean parte-
katutako pisu bateko logela bat edo bizi-
kidetza komuneko tokiak. Etxebizitzak
bizigarri bihurtzeko nola apaintzen di-
ren ere jorratu nuen. “Eszenaren” ideia
neukan buruan, hau da, bizilagunak nahi
bezala egokitzen diren eta bera joatean
desmuntatzen diren tokiak. Etxebizitza
alokatuei argazkiak atera nizkien, maiz-
terrak bertan zirela, neu barne.
͙͘͡͠ko 1homus Ruơ urguzkllurl ulemu-
naren Interiors blldumu lzun besLe lnƪu-
entzietako bat: koloreko irudiak eskala
txikian, eta, horietan, hutsik zeudela
ematen zuten etxeetako espazioak.
Ȉ͚͙͚͘ Horno de lu ClududeluǤ lruneuǤ
Ȉ͚͙͘͘ Cubo Azul gulerluǤ LeonǤ LsµulnluǤ Ȁ Xll ArLe PlusLlkoen
Bienala. Ciudad de Pamplona. La Ciudadela. / VIII Kantabriako
gobernuaren Arte plastikoaren sari eta lehiaketa.
Ȉ͚͘͘͠ Egoileak. BilbaoArte Fundazioa. Bilbao. / Muestra de
Arte Joven. INJUVE. Círculo de Bellas Artes. Madril. / Art/
Salamanca./ Espacio Marzana. / Calypso. Rekalde Aretoa.
Bilbao / ARCO 2008 Unicaja Fundazioa.
Ȉ͚͘͘͟ Cada uno a su gusto. Guggenheim Bilbao Museoa/
Oasis. CAC. Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. /
Art/Salamanca.
P
isos en Alquiler 2003. I had recent-
ly read Marc Augé’s Non-places.
Introduction to an Anthropology of
Supermodernity. The idea of a transitory
place was important in the development
of this project. Small, intimate spaces
such as a room in a temporarily shared
ƪuLǡ und common llvlng sµucesǤ AnoLher
aspect tackled was the way in which
dwelllngs ure ouLƤLLed Lo llve lnǤ 1o some
extent the underlying idea is that of a
“scene” in the sense that these places are
ƤLLed ouL uccordlng Lo Lhe LusLe of Lhelr
inhabitants and dismantled when they
leave. I took pictures of various rented
ƪuLs wlLh Lhelr resµecLlve LenunLs Ȃmy-
self lncludedȂ ln LhemǤ
AnoLher mu|or lnƪuence wus Lhe ͙͘͡͠
series Interiors by German photographer
1homus Ruơǣ smullǦscule µlcLures LhuL
depicted domestic spaces with an unin-
habited look to them.
Ȉ͚͙͚͘ Horno de lu ClududeluǤ PumµlonuǤ
Ȉ͚͙͘͘ Cubo AzulǤ CulleryǤ LeonǤ SµulnǤ Ȁ Xll 8lenul de ArLes
Plásticas. Ciudad de Pamplona. La Ciudadela. / VIII Premio y
Concurso de Artes Plásticas del Gobierno de Cantabria.
Ȉ͚͘͘͠ Egoileak. Fundación BilbaoArte. Bilbao. /
Muestra de Arte Joven. INJUVE. Círculo de Bellas Artes.
Madrid. / art/Salamanca. Espacio Marzana. / Calypso. Sala
Rekalde. Bilbao / ARCO 2008 Fundación Unicaja.
Ȉ͚͘͘͟ Cada uno a su gusto. Museo Guggenheim Bilbao / Oasis.
CAC. Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. /
Art/Salamanca.
P
isos en Alquiler 2003. En ese mo-
mento había leído de manera
reciente a Marc Augé. Los no-lu-
gares. Espacios del anonimato. Una an-
tropología de la sobremodernidad. La idea
del lugar de tránsito, fue importante de
cara a desarrollar ese proyecto. Espacios
reducidos e íntimos, como la habitación
de un piso compartido de manera transi-
toria, asimismo, las zonas de común con-
vivencia. Otro aspecto abordado fue la
manera en la que se revisten las viviendas
de cara a la habitabilidad en ellas, de al-
guna manera planeaba la idea de “esce-
na” en el sentido en el que dichos lugares
se acondicionan a gusto del habitante y
se desmonta a su partida. Fui retratando
diferentes viviendas alquiladas con sus
respectivos inquilinos en ellas, incluida
yo misma.
OLru lnƪuenclu lmµorLunLe fue lu serle
Interiors del fotógrafo alemán Thomas
Ruơ de ͙͘͡͠ǡ lmugenes en color de µe-
queña escala que mostraban espacios
domésticos con apariencia de inhabita-
dos.
Ȉ͚͙͚͘ Horno de lu ClududeluǤ PumµlonuǤ
Ȉ͚͙͘͘ Culeriu Cubo AzulǤ LeonǤ LsµunuǤ Ȁ Xll 8lenul de ArLes
Plásticas. Ciudad de Pamplona. La Ciudadela. / VIII Premio y
Concurso de Artes Plásticas del Gobierno de Cantabria.
Ȉ͚͘͘͠ Egoileak. Fundación BilbaoArte. Bilbao. / Muestra de
Arte Joven. INJUVE. Círculo de Bellas Artes. Madrid. / Art/
Salamanca. / Espacio Marzana. / Calypso. Sala Rekalde.
Bilbao. / ARCO 2008 Fundación Unicaja.
Ȉ͚͘͘͟ Cada uno a su gusto. Museo Guggenheim Bilbao. /
Oasis. CAC. Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. /
Art/Salamanca.
OBRA ENCOLECCIÓN:
ȈSin título. 2003.
De la serie Pisos en alquiler.
Fotografía en color.
Fuji crystal Archive.
80 x 60 cm.
BILDUMAKO LANA:
ȈIzenbururik gabe. 2003.
Pisos en alquiler seriea.
Kolorezko argazkia.
Fuji crystal Archive.
80 x 60 zm.
Elssie Ansareo
México DF, 1979
LĘęĆĈĎĔēĊĘ 21 BĎđćĆĔAėęĊ
SERIEKO LANAK OBRAS DE LA SERIE:
ȈSin título. 2003. Pisos en alquiler seriekoak. Kolorezko argazkia. Fuji crystal Archive. De la serie Pisos en alquiler. Fotografía en color. Fuji crystal Archive.
100 x 100 zm/cm. 150 x 120 zm/cm.
LAN BERRIAK OBRAS RECIENTES:
ȈEl Observatorio. 2012. Artxiboa. Iruñeako Ziudadelako labean egindako erakusketaren ikuspegia. Teknika mistoa. Neurri aldakorrak. Archivo. Vista de la
exposición en el Horno de la Ciudadela de Pamplona. Técnica Mixta. Dimensiones Variables. ȈEl Observatorio. Artxiboko detaileak. Detalles de archivo.
CĔđĊĈĈĎŘē 8ĎđćĆĔAėęĊ 24 BĎđćĆĔAėęĊ
N
aranja y zanahoria del paraíso
albinas 70x35 zm-ko argazki di-
gitala da eta 1999an atera zen.
Paradisuko fruten bildumako argazkia da.
Bilduma horretan 10 irudi agertzen dira
eta etxeko eskaner batekin zuzenean
eskaneatutako eta ondoren photoshop
bidez manipulatutako objektuekin egin-
dako esperimentazio baten emaitza dira.
Manipulazio digitaleko programei esker,
eskulturaren antzeko lan-metodologia
erabili ahal izan da nire argazki-lanean:
Materia eta objektuak kendu eta jarri,
kolorea eta formak aldatu, ideia zehaztu
arte. Horrez gain, irudiaren birtualtasuna
eta eszenatokiaren zehaztasuna gailen-
du dira.
Landaretzako organismoen eta ani-
malien arteko fusio eta hibridazioa,
mutazioa edo eraldaketa genetikoa
bezalako prozesuetan errealitatea eta
Ƥkzlou blzl hlbrldoLun urLlkuluLu eLu de-
sartikulatzen dira. Irudi hauetan eta nire
eskulturetako askotan guztia da aldi
berean egiantzekoa eta zalantzazkoa,
susmugurrlu eLu ƤdugurrluǤ CuzLlu lslu-
tzen da irudien bidegurutzea balitz le-
gez: memoria eta narrazioa, oroimena
eLu Ƥkzlouǡ zehuzLusunu eLu lrudlkerluǡ
bizitako esperientziak eta irudipenaren
lndurruǤ LLu Ƥkzlouren bullubldeuk ezln
dira kontzientziaren mekanismoetatik
bereizi.
Ȉ͚͙͚͘ ZONA MACO 2012. Espacio Mínimo galeria, Mexiko
D.F. Mexiko. / ARCO_ Madrid 12. Espacio Mínimo galeria,
Madril.
Ȉ͚͙͙͘ ART MIAMI 2011. Espacio Mínimo galeria. Miami, AEB.
/ ARCO_ Madrid 11. Espacio Mínimo galeria, Madril.
Ȉ͚͙͘͘ HOM@. Espacio Mínimo galeria. Madrid. / ZONA
MACO.
Ȉ͚͙͘͘Ǥ Lsµuclo Minlmo gulerluǡ Mexlko LǤlǤ MexlkoǤ Ȁ ARCO_
Madril 10. Espacio Mínimo galeria, Madril.
Ȉ͚͘͘͡ CIRCA Puerto Rico 09. Espacio Mínimo galeria, San
Juan (Puerto Rico). / ARCO_ Madrid 09. Espacio Mínimo
galeria, Madril.
Ȉ͚͘͘͠ ARCO’08. Espacio Mínimo galeria, Madril. /
Esculturismo. Madrilgo komunitatearen erakusgelan.
Alcala 31.
N
aranja y zanahoria del paraíso al-
binas is a 70x35 cm. digital photo
taken in 1999. It belongs to the
Fruits of Paradise series, which comprises
10 pictures resulting from experiments
with objects scanned directly into a do-
mestic scanner and then photoshopped.
Digital processing programs have ena-
bled me to work with photographs as
if they were sculptures: removing and
adding material and objects, changing
colours und shuµes unLll u sµeclƤc ldeu
emerges, with the added bonus of the
virtual nature of the image and the spe-
clƤc scenurloǤ
Melds and hybrids of plants and animals,
mutations and genetic transformation
ure µrocesses ln whlch reullLy und ƤcLlon
are articulated and disarticulated in ex-
istential hybrids. In these images and in
many of my sculptures everything is re-
alistic and fake, suspicious and truthful at
the same time. Everything is shown as a
representational crossroads that appeals
to memory and narration, remembrance
und ƤcLlonǡ sµeclƤclLy und mlrugesǡ ex-
pereinces undergone and the power of
Lhe lmuglnuryǤ And Lhe sLrunds of Ƥc-
tion become indistinguishable from the
mechanisms of consciousness.
Ȉ͚͙͚͘ ZONA MACO 2012. Galería Espacio Mínimo, México
D.F. México. / ARCO_ Madrid 12. Galería Espacio Mínimo,
Madrid.
Ȉ͚͙͙͘ ART MIAMI 2011. Galería Espacio Mínimo. Miami, USA.
/ ARCO_ Madrid 11. Galería Espacio Mínimo, Madrid.
Ȉ͚͙͘͘ HOM@. Galería Espacio Mínimo. Madrid. / ZONA
MACO
Ȉ͚͙͘͘Ǥ Culeriu Lsµuclo Minlmoǡ Mexlco LǤlǤ MexlcoǤ
ARCO_ Madrid 10. Galería Espacio Mínimo, Madrid.
Ȉ͚͘͘͡ CIRCA Puerto Rico 09. Galería Espacio Mínimo, San
Juan (Puerto Rico). / ARCO_ Madrid 09. Galería Espacio
Mínimo, Madrid.
Ȉ͚͘͘͠ ARCO’08. Galería Espacio Mínimo, Madrid. /
Esculturismo. Sala de la Comunidad de Madrid. Alcala 31.
N
aranja y zanahoria del paraíso
albinas es una fotografía digital
de 70x35 cm. realizada en 1999.
Pertenece a la serie Frutas del Paraíso
compuesta por 10 imágenes resultado de
la experimentación con objetos escanea-
dos directamente con un scanner casero
y después manipulados con photoshop.
Los programas de manipulación digital
han permitido trabajar en mi obra foto-
gruƤcu de unu muneru seme|unLe u lu es-
cultura: quitar y poner materia, objetos,
cambiar colores y formas hasta concretar
la idea, con el añadido de la virtualidad de
la imagen y la concreción del escenario.
La fusión e hibridación entre organis-
mos vegetales y animales, la mutación
o la transformación genética son pro-
cesos en los que lo real, la realidad y la
Ƥcclon se urLlculun y desurLlculun en hi-
bridos vivenciales. En estas imágenes
y en muchas de mis esculturas, todo es
simultáneamente verosímil y equívoco,
sospechoso y veraz. Todo se muestra
como encrucijada representacional que
apela a la memoria y a la narración, al re-
cuerdo y u lu Ƥcclonǡ u lu concreclon y ul
espejismo, a las experiencias vividas y a
la fuerza del imaginario. Y los resortes de
lu Ƥcclon se vuelven lndlscernlbles de los
mecanismos de la conciencia.
Ȉ͚͙͚͘ ZONA MACO 2012. Galería Espacio Mínimo, México
D.F. México. / ARCO_ Madrid 12. Galería Espacio Mínimo,
Madrid.
Ȉ͚͙͙͘ ART MIAMI 2011. Galería Espacio Mínimo. Miami, USA.
/ ARCO_ Madrid 11. Galería Espacio Mínimo, Madrid.
Ȉ͚͙͘͘ HOM@. Galería Espacio Mínimo. Madrid. / ZONA
MACO
Ȉ͚͙͘͘Ǥ Culeriu Lsµuclo Minlmoǡ Mexlco LǤlǤ MexlcoǤ / ARCO_
Madrid 10. Galería Espacio Mínimo, Madrid.
Ȉ͚͘͘͡ CIRCA Puerto Rico 09. Galería Espacio Mínimo, San
Juan (Puerto Rico). / ARCO_ Madrid 09. Galería Espacio
Mínimo, Madrid.
Ȉ͚͘͘͠ ARCO’08. Galería Espacio Mínimo, Madrid. /
Esculturismo. Sala de la Comunidad de Madrid. Alcala 31.
Bene Bergado
Salamanca, 1963
OBRA ENCOLECCIÓN:
ȈNaranja y zanahoria del
paraiso albinas y Manzanas del
paraíso albinas. 1999.
Fotografía. 70 x 35 cm.
BILDUMAKO LANA:
ȈNaranja y zanahoria del
paraíso albinas eta Manzanas
del paraiso albinas. 1999.
Argazkia. 70 x 35 zm.
SERIEKO LANAK OBRAS DE LA SERIE:
Ȉ Naranja y zanahoria del paraíso. 1999. Argazkia fotografía. 70 x 35 zm/cm. ȈManzanas del paraiso. 1999. Argazkia fotografía. 70 x 35 zm/cm. ȈPimiento del
paraíso. 1999. Argazkia fotografía. 70 x 35 zm/cm.
LAN BERRIAK OBRAS RECIENTES:
Ȉ Homo sentimentalis. 2010. Eskultura / Margoturiko poliuretanoa eta urre-koloreko brontzea
Escultura / Poliuretano pintado y bronce dorado. 118 x 200 x 150 zm /cm.
ȈTeoría de la descomposición 2Ǥ ͚͙͘͘Ǥ LukuLurlko bronLzeuǡ ƤelLrouǡ mlhlseu eLu egurru bronce lucudoǡ ƤelLroǡ llenzo y muderuǤ 134 x 70 x 70 zm/cm.
CĔđĊĈĈĎŘē 8ĎđćĆĔAėęĊ 28 BĎđćĆĔAėęĊ
I
kusten ari garena argazki analogi-
ko baten erreprodukzio digitala da.
Monitore baten pantailari ateratako
argazkia da. Monitoreak geldiarazita-
ko bideo-irudi bat erakusten du. Irudian
Idoia Zabaleta ere ikus dezakegu, ko-
reografoa eta biologoa (Gasteiz, 1971),
Algortako (Getxo) antzinako hiltegiko
frontoietako batean. Argazkia koreogra-
Ƥunǡ udleruzle eszenlko glsuǡ eLu zlne-
man, tartean dagoen irudiaren adierazle
gisa, dauden behin-behinekotasunen
inguruan ikertzeko baliagarri izan ziren
topaketa batzuetan zehar atera zen.
Halaber, kubo zuriak erakusteko esparru
gisa eta kutxa beltzak irudikatzeko es-
parru gisa dituen mugak aztertzeko ere
baliagarriak izan ziren. Horrez gain, to-
paketa horiek jarduera artistikoa oinarri
duen eta mintzaldi teorikoa ekoizten
kontzentratzen den deriba ekarri zuten.
lsubel de Nuverunek guur egungo koreogruƤun eLu horl ubl-
apuntutzat hartuta ikertzen du, hausnarketa kritikorako tes-
tuinguruak aktibatuz irakasle eta teoriaren ekoizle gisa egi-
ten duen lanaren bidez. Arte Ederretan doktorea da, bai eta
Artea. Praktika eta Ikerketa www.arte-a.org izenekoaren kide
ere. Horrez gain, praktika eszeniko eta ikusmenaren kultura-
ri buruzko masterraren (UAH) koordinatzailea da eta, Idoia
Zabaletarekin batera, Lanbroa. Praktika performatiboak eta
haren kutsatzaileak (Artium museoa, Gasteiz) zikloaren ko-
misarioa da.
lacet l|stot|aǤ Reƪex|ooes JesJe la ptact|ca Je la Jaoza
(Cuerpo de Letra, 2010) liburuaren editorea eta, José A.
Sánchezekin batera, cuerpo y cinematografía (Cairon 11, UAH,
2008) liburuaren koeditorea. 2010. urtean, Leire Vergara,
Beatriz Cavia eta Miren Jaiorekin batera, Bilboko Zenbaki
Barik arte eta ezagutzaren bulegoa abian jarri zuen www.bu-
legoa.org. Bulego hori ekoizpenerako, eztabaidarako, ideiak
trukatzeko eta proiektu artistikoak gauzatzeko esparrua da.
W
e are looking at a digital re-
production of an analogue
photograph. It is a photograph
taken of a monitor screen. The monitor
displays a frozen video image. The im-
age also shows Idoia Zabaleta, a chore-
ographer and biologist (Vitoria-Gasteiz,
1971), in one of the pelota courts (called a
fronton) in the former abattoir in Algorta
(Getxo). The photo was taken during a
series of encounters that were used to
lnvesLlguLe Lhe dlơerenL LemµorullLles
that arise in choreography as a perform-
ing art and in the cinema, as the practice
of a mediated image. They also served
to explore the limits of the white cube as
an exhibition space and of the black box
as a staging area. These encounters also
meant a drift away from artistic practice
to focus on the production of a theoreti-
cal discourse.
Isabel de Naverán researches into and from modern choreog-
ruµhyǡ ucLlvuLlng conLexLs for crlLlcul reƪecLlon Lhrough her
teaching and theoretical output. She holds a PhD in Fine Arts,
and is a member of Artea. Practice and Research www.arte-
a.org, coordinator of the Master’s in Stage Performance and
Visual Culture (University of Alcalá -UAH) and curator, togeth-
er with Idoia Zabaleta, of the Lanbroa season. Performative
practices and its contaminations (Artium Museum, Vitoria-
Gasteiz).
Editor of the book lacet l|stot|aǤ Reƪex|ooes JesJe la ptact|ca
de la danza (Cuerpo de Letra, 2010) and co-editor, together
with José A. Sánchez, of the book cuerpo y cinematografía
(Cairon 11, UAH, 2008). In 2010, together with Leire Vergara,
Beatriz Cavia and Miren Jaio, she opened Bulegoa Zenbaki
8urlkǡ un oƥce ln 8llbuo dedlcuLed Lo urL und undersLundlng
www.bulegoa.org, an arena for producing, discussing and
sharing ideas and for the materialisation of art projects.
L
o que vemos es la reproducción di-
gital de una fotografía analógica. Es
una fotografía tomada a la pantalla
de un monitor. El monitor muestra una
imagen de video congelada. En la imagen
también vemos a Idoia Zabaleta, coreó-
grafa y bióloga (Vitoria-Gasteiz 1971), en
uno de los frontones del antiguo mata-
dero de Algorta (Getxo). La fotografía se
tomó durante una serie de encuentros
que sirvieron para investigar en torno a las
distintas temporalidades que se dan en la
coreografía como práctica escénica y en
el cine, como práctica de la imagen me-
diada. También sirvieron para explorar los
límites del cubo blanco como espacio de
exposición, de la caja negra como espa-
cio de representación. Estos encuentros
supusieron además una deriva que parte
de la práctica artística para centrarse en la
producción de discurso teórico.
Isabel de Naverán investiga en y desde la coreografía actual,
ucLlvundo conLexLos µuru lu reƪexlon criLlcu u Lruves de su
labor docente y de producción teórica. Es doctora en Bellas
Artes, miembro de Artea. Práctica e Investigación www.
arte-a.org, coordinadora del Master en Práctica Escénica y
Cultura Visual (UAH) y comisaria, junto a Idoia Zabaleta, del
ciclo Lanbroa. Prácticas performativas y sus contaminaciones
(Museo Artium, Vitoria-Gasteiz).
Editora del libro lacet l|stot|aǤ Reƪex|ooes JesJe la ptact|ca
de la danza (Cuerpo de Letra, 2010) y co-editora, junto a José
A. Sánchez, del libro Cuerpo y Cinematografía (Cairon 11, UAH,
2008). En 2010 inicia junto a Leire Vergara, Beatriz Cavia y
Mlren 1ulo lu oƤclnu de urLe y conoclmlenLo 8ulegou Zenbukl
Barik en Bilbao www.bulegoa.org, un espacio para la produc-
ción, la discusión, el intercambio de ideas y la materialización
de proyectos artísticos.
OBRA ENCOLECCIÓN:
ȈSin título. 2002.
Fotografía color.
145 x 90 cm.
BILDUMAKO LANA:
ȈIzenbururik gabe. 2002.
Kolorezko argazkia.
145 x 90 zm.
Isabel de Naverán
Bilbao, 1976
LĘęĆĈĎĔēĊĘ 29 BĎđćĆĔAėęĊ
CĔđĊĈĈĎŘē 8ĎđćĆĔAėęĊ 30 BĎđćĆĔAėęĊ
Z
uria ez zen hain zuria, ezta beltza
hain beltza ere: pilotalekuaren eta
bulegoaren artean, elkarrizketa la-
burra Idoia Zabaletarekin.
Idoia Zabaleta:
-Kaixo Isabel, pentsa dezagun ni pilota-
ria naizela eta zu pilotalekua. Hori hor-
rela, hona hemen nire proposamena:
hiru hormako erretorika-ariketa, posizio
jakin batean dagoen pilotariak egiten
duen efektuzko edo erreboteko kolpea
bezala. Deskribatu itzazu, beraz, espa-
zio desberdinek edo zure lantokia diren
lekuek nola sortzen duten zure artearen
hurbilketa.
Errebote hori pilotalekutik irtengo litza-
teke (bertan atera zen argazkia), gero
kubo zuritik kutxa beltzerako ibilbidea
egiteko, eta, handik, bulegora .
Isabel de Naverán:
-Frontón: Carla Zaccagninik Bulegoa
z/b delakoak eskatutako Una, dos, tres,
cuatro paredes proiektuaren esparran
lduLzl zuen lLzulµenuren deƤnlzlou
Oteizaren lomeoaje a velazqoez (1958)
eskulturan oinarritzen da, gero Las
Meninas (1656) laneko saloi-jauregia
euskal pilotalekuarekin alderatzeko.
Zaccagninik bi espazioen arteko alde-
ak (bata astuna eta geldoa eta bestea
arina eta bizia) eta antzekotasunak na-
burmenLzen dlLuǣ DzµlloLurluk konƤunLzu
osoa du pilotalekuan, bere gorputzaren
zati bat bailitzan. Hormaren erresisten-
tzia eta pilotak izan ditzakeen ibilbideak
kalkulatzen ditu. Horma zurrun honek
ispilu funtzioa ere badu. Eta bi arerioak
haren parean jartzen dira, Velázquezek
eraikitako nahasketan ikusleak eta irudi-
katuak egiten duten bezala”.
Cubo blanco: ikusleek ez dute publiko
homogeneoa osatzen. Obrekiko harre-
mana indibiduala da. Orokorrean, bisitari
bakoitzak erabakitzen du obra bat ikus-
ten zenbat denbora egongo den. Baina
N
either was white was so white nor
black so black: between the fron-
too aoJ tle oƥceǡ a bt|ef coovet-
sation with Idoia Zabaleta.
Idoia Zabaleta:
-Hello Isabel, as if I were the pelota play-
er und you Lhe fronLon wullǡ l oơer you
a three-walled exercise in rhetoric, like
that spin shot a pelotari (pelota player)
mukes on Lhe rebound when ln u sµeclƤc
position. I should therefore like to ask
you to describe the ways in which the
dlơerenL sµucesǡ Lhe ureu of lnscrlµLlon
ln or uµon whlch you workǡ deƤne your
approach to art.
1hls rebound wlll sLurL oơ ln Lhe fronLon
(where this photograph was taken) and
then travel from the white cube to the
bluck box undǡ from Lhereǡ Lo Lhe oƥceǤ
Isabel de Naverán:
ǦlronLonǣ Lhe deƤnlLlon of Lhe Lrunslu-
tion Carla Zaccagnini provided within the
framework of the project Una, dos, tres,
cuatro paredes, commissioned by Bulegoa
z/b, begins with the sculpture Homenaje
a velazqoez by Oteiza (1958) and subse-
quently goes on to compare the palace
chamber in Velazquez’s Las Meninas (1656)
with a Basque fronton. Zaccagnini focuses
boLh on Lhe dlơerences beLween Lhe Lwo
spaces (one ponderous and slow and the
other light and fast) and on their similari-
ties: “a Basque pelota player relies on the
fronton as an extension of his body, calcu-
lating the strength of the wall and the way
it can change the ball’s direction. There is a
mirror-like quality to that opaque wall. The
two adversaries stand before it as do the
onlooker and those portrayed in the con-
fusion created by Velazquez”.
White cube: onlookers do not constitute
a uniform audience. Their relationship
with the works is individual. In general,
each visitor decides how long they will
dedicate to the contemplation of a work.
N
i el blanco era tan blanco ni el ne-
gro tan negro: entre el frontón y
la oƤc|oaǡ bteve coovetsac|oo coo
Idoia Zabaleta.
Idoia Zabaleta:
-Hola Isabel, como si yo fuera la jugadora
de pelota y tú el frontón, te propongo un
ejercicio de retórica a tres paredes, como
ese golpe de efecto, de rebote, que rea-
liza el pelotari situado en una determina-
da posición. Así, te pido que describas los
modos en que los distintos espacios, los
lugares de inscripción en o sobre los que
Lrubu|usǡ conƤgurun Lu uµroxlmuclon ul
arte.
Este rebote partiría del frontón (en que se
tomó esta fotografía) para realizar des-
pués un recorrido del cubo blanco a la caja
negra y, de ahí, a la oƤc|oa.
Isabel de Naverán:
-Frontón: la definición de traducción
que Carla Zaccagnini escribió en el
marco del proyecto Una, dos, tres, cua-
tro paredes por encargo de Bulegoa
z/b, parte de la escultura Homenaje a
velazqoez de Oteiza (1958) para com-
parar más tarde el salón palaciano de
Las Meninas (1656) con el frontón vas-
co. Zaccagnini resalta tanto las diferen-
cias entre ambos espacios (uno pesado
y lento, otro ágil y veloz) como sus simi-
litudes: “el jugador de pelota vasca con-
fía en el frontón como una ampliación
de su cuerpo, calcula la resistencia de la
pared y los desvíos que puede provocar
a la pelota. Hay algo de espejo en ese
muro opaco. Y ambos adversarios se
posicionan frente a él como lo hacen
retratado y observador en la confusión
construida por Velázquez”.
Cubo blanco: los espectadores no forman
un público homogéneo. La relación con
las obras es individual. Por lo general,
cada visitante decide el tiempo que de-
dica a la percepción de una obra. Aunque
LĘęĆĈĎĔēĊĘ 31 BĎđćĆĔAėęĊ
neurri batean lekuaren dimentsioak
ezartzen du denbora hori. Bisitaria pa-
seatu egiten da eta paseo horrek, obra
bakoitzak sortzen duen arretaren modu-
lazioarekin bat, bere denboraren kontsu-
moa osatzen du. Hori guztia espazio itxi,
itsu eta ustez neutroan, obraren eszena-
toki dena, letra beltzak paperaren fondo
zurian jartzen diren bezala.
Caja negra: ikusle bakoitzak osatzen du
publikoa, masa zehaztugabea, egun ja-
kin bateko ordu jakin batean leku jakin
batean zerbait ikusteko biltzen den jen-
de-taldea. Talde hori ikusleen erkidego
baten parte izango da, nahiz eta gutxi-
tan jardungo duen horrela. Obraren irau-
pena aurretiaz zehaztuta dago eta jen-
deak errespetatu egin behar du, obra
osorik ikusi ahal izateko. Ikuslea ez da
lekuz aldatzen. Espazioa hiru hormak
eta irudimenezko laugarren horma ba-
tek ixten dute. Ilusioa eraikitzeko apara-
tu honi esker, irudiak, gauzak eta pertso-
nak agertu egiten dira. Grisaila bat beza-
lakoa da, argia erabiltzen du bertan ezku-
tatuta zegoena ikustarazteko.
OƤclnuǣ ͚͙͘͘eun 8euLrlz Cuvluǡ Mlren
Jaio, Leire Vergara eta Isabel de
Naveránek Bulegoa Zenbaki Barik inau-
guratu zuten Bilbaon, artearen eta eza-
gutzaren bulegoa. Solokoetxe auzoko
ile-apaindegi zahar batean kokatutako
lokal honetan oraindik ere orduko ispilu
eta argiak mantendu dira. Ile-apaindegia
izan baino lehen janari-denda izan zen.
Espazioaren erdian lau zutabe daude.
Lokala kalean bertan kokatzen da eta
hormetako bi erakusleiho irekiak dira.
Hortaz, erakusketa-areto edo antzoki
gisa ez da oso egokia.
Nevertheless, this time depends to some
extent on the size of the premises being
visited. A visitor walks, and this walk, in a
dialogue modulated by the attention each
work µroducesǡ deƤnes Lhelr consumµLlon
of time. The works are placed in a space
that is enclosed, blank and seemingly
neutral, as black letters are set against the
white background of the paper.
Black box: each onlooker is part of an
uudlenceǡ un undeƤned mussǡ u grouµ
that gathers one day to see something
uL u sµeclƤc Llme und µluceǤ 1huL grouµ
will form part of a community of specta-
tors, although it will rarely function as
such. The duration of the performance
ls deƤned beforehundǡ und Lhe uudlence
has to submit to it in order to present
the whole work. The spectator does
not move. It is a space that is enclosed
by three walls and an imaginary fourth
oneǤ 1hls devlceǡ sµeclƤc Lo Lhe bulldlng
of illusion, means that images, things
and characters appear. It operates as a
grisaille, using light to reveal what was
there, concealed.
Oƥceǣ ln ͚͙͘͘ǡ 8euLrlz Cuvluǡ Mlren 1uloǡ
Leire Vergara and Isabel de Naverán
oµened 8ulegou Zenbukl 8urlkǡ un oƥce
in Bilbao dedicated to art and understand-
ing. Located in a former hairdresser’s sa-
lon in the neighbourhood of Solokoetxe,
the premises still feature the mirrors and
lights from its previous use. Before be-
coming a hairdresser’s, it was a grocer’s
shop. It still has the four columns in the
middle of the space. The premises are at
street level, and two of its walls are shop
windows, which means it cannot be used
as an exhibition gallery or as a theatre.
este tiempo está determinado en parte
por el espacio que debe recorrer. El visi-
tante pasea y este paseo, en diálogo con
la modulación de la atención que cada
obru µroduceǡ conƤguru su consumo del
tiempo. Es un espacio cerrado, ciego, apa-
rentemente neutro, sobre el que las obras
se colocan, tal y como se colocan las letras
negras sobre el fondo blanco del papel.
Caja negra: cada espectador forma par-
Le de un µubllcoǡ unu musu lndeƤnlduǡ
un grupo que se reúne para ver algo un
día, a una hora, en un lugar concreto. Ese
grupo formará parte de una comunidad
de espectadores, aunque rara vez fun-
cione a tales efectos. La duración de la
obru esLu deƤnldu de unLemunoǡ y el µu-
blico debe someterse a ella para percibir
la obra al completo. El espectador no se
desplaza. Es un espacio cerrado por tres
paredes y una cuarta imaginaria. Este
aparato, propio de la construcción de la
ilusión, hace que las imágenes, las cosas
y los personajes aparezcan. Funciona
como una grisalla, utiliza la luz para dar a
ver lo que estaba allí, escondido.
OƤclnuǣ en ͚͙͘͘ 8euLrlz Cuvluǡ Mlren
Jaio, Leire Vergara e Isabel de Naverán
inauguran Bulegoa Zenbaki Barik, una
oƤclnu de urLe y conoclmlenLo en 8llbuoǤ
Ubicado en una antigua peluquería del
barrio de Solokoetxe, el local aún conser-
va los espejos y luces de entonces. Antes
que una peluquería fue un ultramarinos.
Conserva las cuatro columnas en mitad
del espacio. El local está situado a pie de
calle, y dos de sus paredes son escapa-
rates abiertos, por lo que no es adecua-
do como sala de exposiciones ni como
teatro.
CĔđĊĈĈĎŘē 8ĎđćĆĔAėęĊ 32 BĎđćĆĔAėęĊ
Naia del Castillo
Bilbao, 1975
R
etratos VI izeneko lana platoan
egindako hainbat ekintzen bildu-
mako parte da. Bilduma horretan
pertsona bat eta biri atera nien argazkia,
aurpegia ilez inguratuta zutela. Guztiek
zeramatzaten kamiseta zuriak eta atze-
ko fondoa ere zuria zen. Ondorioz,
edozein ezaugarri berezi ezkutatuta
gelditu zen. Obra hauek Atrapados ize-
neko nire lehenengo bildumaren parte
dira (2000. urtea). Hemen, Retratos-en
bezala, anbiguotasuna eta anbibalentzia
interesatzen zitzaizkidan, subjektua era
berean menpe eta jazarrita nahiz eroso
eta eder egon baitaiteke
Ȉ͙͡͡͡Ǧ͚͘͘͘ ArLe LderreLuko MusLerru ChelseuǦko College of
Art & Design. London.
Ȉ͙͛͡͡Ǧ͙͡͡͠Ǥ ArLe LderreLun LlzenLzluLuu LHUren eskuLlk ȋes-
kultura espetzialitatea).
Ȉ͚͙͙͘ Altered perceptons .Ilivetomorrow Gallery. Hong Kong.
Banakako erakusketa. Ekintza gauzatua Espainiako Kultur
Ministerioaren laguntzarekin eta VEGAP-eko Kultur eta
Asistentzia Funtsari esker.
Ȉ͚͙͘͘ Desplazamientos. Marzana Espazioa. Bilbao. Banakako
erakusketa. / Nuevas historias a new view of spanish pho-
tography. / Erakusketa kolektibo ibiltaria: Kulturhuset
Stockholm, Suedia. The Stenersen Museum Oslo, Noruega.
Kuntsi Museum Of Modern Art Vaasa, Finlandia. National
Museum of Photography Den Sorte Diamant, Royal Library,
Dinamarca.
Ȉ͚͘͘͡ lSCPǡ lnLernuLlonul SLudlo und CuruLorlul µrogrumǤ
Egoitza artistikoa. Nueva York. / Matryoshka. Performance-
aren premierra Esteban Vicente Arte Garaikidearen Museoan.
Segovia. / Time after diamonds. DeSantos Gallery. Houston.
AEB. Banakako erakusketa. / Naia del castillo. MAM Gallery
Salzburgo. Austria. Banakako erakusketa.
Ȉ͚͘͘͟ Lsµulnlu ukudemlu RomuǦnǤ LgolLzu urLlsLlkouǤ RomuǤ
Italia. / Doce artistas en el museo del prado. Prado Museoa.
Madrid.
R
etratos VI is part of a series of
actions carried out on a stage
set, where I took pictures of one
and two individuals with their faces sur-
rounded by their own hair. Everyone
wore white t-shirts and the background
was also white, so all particular charac-
teristics were hidden. These shots were
µurL of my ƤrsL serlesǡ under Lhe LlLle
Atrapados (2000). Here, as in Retratos, I
was interested in ambiguity and ambiva-
lence, where the subject can be subject-
ed and subjugated and comfortable and
beautiful at the same time.
Ȉ͙͡͡͡Ǧ͚͘͘͘ MA uL Lhe Chelseu College of ArL Ƭ deslgnǤ
London.
Ȉ͙͛͡͡Ǧ͙͡͡͠Ǥ8uchelorǯs degree of llne ArLsǤUnlverslLy of
Basque Country, (sculpture speciality).
Ȉ͚͙͙͘ Altered perceptons.Ilivetomorrow Gallery. Hong Kong.
Solo Exhibition. With the support of the Ministry of Culture of
Spain and the Cultural and Welfare Fund of VEGAP.
Ȉ͚͙͘͘ Desplazamientos. Espacio Marzana. Bilbao. Solo
Exhibition. / Nuevas historias, A New view of spanish photog-
raphy. / Travelling Group Exhibition: Kulturhuset Stockholm,
Sweden. The Stenersen Museum Oslo, Norway. Kuntsi
Museum Of Modern Art Vaasa, Finland. National Museum of
Photography Den Sorte Diamant, Royal Library, Denmark.
Ȉ͚͘͘͡ lSCPǡ lnLernuLlonul SLudlo und CuruLorlul µrogrumǤ
Artistic Residence. New York. / Matryoshka. Premiere of
the performance at the Museum of the Contemporary Art
Esteban Vicente. Segovia. / Time after diamonds. DeSantos
Gallery. Houston.USA. Solo Exhibition. / Naia del castillo.
MAM Gallery Salzburg. Austria. Solo Exhibition.
Ȉ͚͘͘͟ Acudemy of Sµulnǡ RomeǤ ArLlsLlc ResldenceǤ RomeǤ
Italy. / Twelve Artists at the Prado Museum. Prado Museum.
Madrid.
R
etratos VI forma parte de una
serie de acciones realizadas en
plató, donde retraté a una y dos
personas con su rostro envuelto con su
propio pelo .Todos los individuos visten
con camisetas blancas y se sitúan en un
fondo blanco, así que cualquier carac-
terística particular queda oculta. Estas
obras se inscriben dentro de mi primera
serie titulada Atrapados (año 2000). Aquí,
como en Retratos, me interesaba la am-
bigüedad y la ambivalencia, en donde el
sujeto puede encontrarse al mismo tiem-
po sometido y subyugado como confor-
table y bello.
Ȉ1999-2000 Master de B.B.A.A. en Chelsea College of Art &
design. Londres.
Ȉ͙͛͡͡Ǧ͙͡͡͠Ǥ LlcencluLuru en 8ellus ArLes µor lu Unlversldud
del País Vasco, (especialidad escultura).
Ȉ͚͙͙͘ Altered perceptons .Ilivetomorrow Gallery. Hong Kong.
Exposición individual. Actividad realizada con la ayuda del
Ministerio de Cultura de España y por el Fondo Asistencial y
Cultural de VEGAP.
Ȉ͚͙͘͘ Desplazamientos. Espacio Marzana. Bilbao. Exposición
individual. / Nuevas historias a new view of spanish photogra-
phy. / Exposicion colectiva itinerante: Kulturhuset Stockholm,
Suecia. The Stenersen Museum Oslo, Noruega. Kuntsi
Museum Of Modern Art Vaasa, Finlandia. National
Museum of Photography Den Sorte Diamant, Royal Library,
Dinamarca.
Ȉ͚͘͘͡ lSCPǡ lnLernuLlonul SLudlo und CuruLorlul µrogrumǤ
Residencia artística. Nueva York. / Matryoshka. Premiere del
performance en el Museo de Arte Contemporáneo Esteban
Vicente. Segovia. / Time after diamonds. DeSantos Gallery.
Houston.USA. Exposición individual. / Naia del castillo. MAM
Gallery Salzburgo. Austria. Exposición individual.
Ȉ͚͘͘͟ Acudemlu de Lsµunu en RomuǤ Resldenclu urLisLlcuǤ
Roma. Italia. / Doce artistas en el museo del prado. Museo del
Prado. Madrid.
OBRA ENCOLECCIÓN:
ȈRetratos VI. 2000.
loLogruƤu u colorǤ
͘͠ X ͙͘͘ cmǤ
Edición: 1/ 10.
BILDUMAKO LANA:
ȈRetratos VI. 2000.
Kolorezko argazkia.
͘͠ X ͙͘͘ zmǤ
Edizioa: 1/ 10.
SERIEKO LANAK OBRAS DE LA SERIE:
ȈRetratos III. 2000. Kolorezko argazkia fotografía a color 90 x 100 zm/cm.
ȈEspacio doméstico-silla. 2000. Instalazioaren ikuspegia vista de la instalación.
ȈEspacio doméstico-cama. 2001. Kolorezko argazkia fotografía a color. 125 x 125 zm/cm.
LAN BERRIAK OBRAS RECIENTES:
DESPLAZAMIENTOS: Naturarekin dugun bizikidetzari eta apainketa-elementu bihurtzeko aldatu eta berreraiki dugunari buruzko hausnarketa.
DESPLAZAMIENTOSǣ Reƪexlon sobre nuesLru convlvenclu con lu nuLurulezu y sobre como lu hemos ulLerudo y reconsLruldo µuru converLlrlu en elemenLo
decorativo. ȈEntre Flores y Medusas XI. 2010. Imprimatutako argazkia kotoizko hariaz bordaturiko setaren gainean fotografía impresa sobre seda con bor-
dado de hilo de algodón. ͚͝ x ͚͝ zmȀcmǤ ȈA Través del espejo. 2010. Lambda kolorezko argazkia fotografía a color lambda. 100 x 100 zm/cm.
ȈNuevos territorios. 2010. Lambda kolorezko argazkia fotografía a color lambda. 80 x 100 zm/cm.
CĔđĊĈĈĎŘē 8ĎđćĆĔAėęĊ 36 BĎđćĆĔAėęĊ
…gure jomuga ez dira jatorrizko lanak,
baizik eta horren ondoriozko esperien-
tziak, gelako tresnak, testuinguru perife-
rlkoeLuko hlrlǦµlunlƤkuzlouǡ nuzlourLeko
mugimendu modernoaren tokiko inter-
pretazio eta itzulpenak.
Jatorriak, konstruktibismo iraultzailea
eta bere atzerriratzea, NARKOMFIN,
Europa kapitalistaren interpretazio eta
asimilazioa: Le Corbusier , la Unité, la vil-
le radieuse; postbauhaus atzerrian, beste
atzerrialdi batzuk… Bizitza asoziazioni-
sta berrirako prototipoak, bere adarren,
egokitzapenen, lorpenen, porroten, po-
rrot egiten duenaren, geratu denaren eta
gertatu denaren arabera. Re- Learning
from the modern.
Ȉ͚͙͚͘Ǥ lS1ANClASǤ ͜ǡ loeta Je coottolǣ labotatot|o Je |maqe-
nes obliteradas. Laura Trafí-Prats. Artium Museoa. Vitoria-
Gasteiz.
Ȉ͚͙͙͘Ǥ Aprendiendo de Tatlelolco. Mexiko DF.
Ȉ͚͙͘͘Ǥ Deusto. Block#26.
Apartment 102. Erakusketa. Deusto. Bilbao.
Zinebi 2010. Bilbaoko Zine Dokumental eta Laburmetraiaren
Jaialdia. Bideo proiekzioa Deusto. Block#26.
Arriaga Antzokia. Bilbao.
Ȉ͚͘͘͡Ǥ Lusko 1uurlurlLzuren sorkunLzu urLlsLlkouren bekuǤ
Ȉ͚͘͘͠Ǥ CURL AR1LA SurlukǤ Rekulde AreLouǤ 8llbuoǤ
…we do not focus on the originals but in-
stead on derivative experiences, domes-
tic items, urban planning in peripheral
contexts, local interpretations-transla-
tions of the modern international move-
ment.
From the origins, revolutionary construc-
Llvlsm und lLs µroscrlµLlonǡ Lhe NurkomƤn
building, interpretation-assimilation in
capitalist Europe: Le Corbusier, la Unité,
la Ville Radieuse, post-Bauhaus in exile,
other exiles… Of prototypes for a new
life of association, communal in its deri-
vations, adaptations, failures-achieve-
ments, who fails, what remains, what has
happened. Re-learning from the modern.
Ȉ͚͙͚͘Ǥ lS1ANClASǤ ͜ǡ loeta Je coottolǣ labotatot|o Je |ma-
genes obliteradas. Laura Trafí-Prats. Artium, Basque Museum-
Centre of Contemporary Art. Vitoria-Gazteiz.
Ȉ͚͙͙͘Ǥ Aprendiendo de Tatlelolco. Mexico City.
Ȉ͚͙͘͘Ǥ Deusto. Block#26.
Apartment 102. Exhibition. Deusto, Bilbao. Zinebi 2010.
lnLernuLlonul lesLlvul of LocumenLury und ShorL Ƥlms of
Bilbao. Screening of Deusto. Block#26. Arriaga Theater.
Bilbao.
Ȉ͚͘͘͡Ǥ ArLlsLlc CreuLlon CrunLǤ 8usque CovernmenL CounLry
Ȉ͚͘͘͠Ǥ CURL AR1LA PrlzeǤ Sulu RekuldeǤ 8llbuoǤ
…nos centramos no en los originales sino
en experiencias derivadas, artefactos
hublLuclonulesǡ µlunlƤcuclon urbunu en
contextos periféricos, interpretaciones-
traducciones locales del movimiento
moderno internacional.
De los orígenes, el constructivismo
revolucionario y su proscripción, el
NARKOMFIN, la interpretación-asi-
milación en la Europa capitalista: Le
Corbusier, la Unité, la ville radieuse;
postbauhaus en el exilio, otros exilios…
De prototipos para una nueva vida aso-
ciacionista, comunal a sus derivaciones,
adaptaciones, fracasos-logros, quien fra-
casa, lo que ha quedado, lo que ha pasa-
do. Re- Learning from the modern.
Ȉ͚͙͚͘Ǥ lS1ANClASǤ ͜ǡ loeta Je coottolǣ labotatot|o Je |ma-
genes obliteradas. Laura Trafí-Prats. Museo Artium. Vitoria-
Gazteiz.
Ȉ͚͙͙͘Ǥ Aprendiendo de Tatlelolco. México D.F.
Ȉ͚͙͘͘Ǥ Deusto. Block#26.
Apartment 102. Exposición. Deusto, Bilbao.
Zinebi 2010. Festival de Cine Documental y Cortometraje
de Bilbao. Proyección del video Deusto. Block#26. Teatro
Arriaga. Bilbao.
Ȉ͚͘͘͡Ǥ 8ecu de creuclon urLisLlcu del Coblerno vuscoǤ
Ȉ͚͘͘͠Ǥ Premlos CURL AR1LAǤ Sulu RekuldeǤ 8llbuoǤ
OBRA ENCOLECCIÓN:
ȈSATYAT NASTI PARO
DHARMAD Part I. C-Print.
2004. 90 x 120 cm.
BILDUMAKO LANA:
ȈSATYAT NASTI PARO
DHARMAD Part I. C-Print.
2004. 90 x 120 zm.
Mikel Eskauriaza
Bilbao, 1969
LĘęĆĈĎĔēĊĘ 37 BĎđćĆĔAėęĊ
SERIEKO LANAK OBRAS DE LA SERIE:
ȈSATYAT NASTI PARO DHARMAD Part IǤ ͚͘͘͜Ǥ CǦPrlnLǤ ͘͡ x ͙͚͘ zmȀcmǤ ȈSATYAT NASTI PARO DHARMAD Part I. 2004. C-Print. 90 x 120 zm/cm.
ȈSATYAT NASTI PARO DHARMAD Part IIǤ ͚͘͘͜Ǥ CǦPrlnLǤ ͘͜ x ͘͞ zmȀcmǤ ȈSATYAT NASTI PARO DHARMAD Part IV. 2005. C-Print. 150 x 190 zm/cm.
LAN BERRIAK OBRAS RECIENTES:
ȈDEUSTO. BLOCK#26. 2010. C-Print. 125 x 170 zm/cm.
ȈAprendiendo de Tlatelolco. México D.F. 2011. Proiekzioa. Proyección.
ȈMat|o lao|Ǣ Molt|fam|l|at M|qoel AlemaoǤ Mex|co uǤl. 2011. Proiekzioa. Proyección.
CĔđĊĈĈĎŘē 8ĎđćĆĔAėęĊ 40 BĎđćĆĔAėęĊ
H
asteko, koadro bat margotzeko
nahia. Sarritan ez da asmo hori
burutzen, prozesua beti dago-
elako azken emaitzaren gainetik eta
ekintza delako proiektua zuzentzen du-
ena, halakorik baldin badago. Eta baita
sorkuntza-modu berriak eta lan egiten
jarraitzeko bide desberdinak eratzeko
zortea ere.
Eta, aldi berean, collage egitea, moztea,
pegatzea, arrankatzea, marraztea, gai-
netik margotzea eta ezertarako balio ez
duten marrazki asko apurtzea. Horrela,
interesgarri suertatzen den irudi bat lortu
arte. Errepikatu eta sistematizatzen diren
eta testuinguru bat bilatzen duten formak
eta mantxak. Bi marrazki eraikitze hutsa-
gatik eszenatoki bihurtzen den testuingu-
rua. Eta egur edo kartoi gainean gorputza
hartzen duten marrazkiak, hedatzen doan
eta pintura instalaziorantz hedatzen duen
espazio ludiko bat sortzen dutelarik.
Ȉ͚͙͚͘ Collage My bad, my good liburuaren argitalpena,
Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin Arte Plastiko eta Bisualen
Sailaren ekintzak sustatu eta garatzeko.
Ȉ͚͙͙͘ Ertibil 2011 hautatua.
Ȉ͚͙͘͘ LHUko PlnLuru LeµurLumenLuuren LokLoreuǤ / On
the road. Erakusketa kolektiboa Rekalde Aretoan. Bilbao. /
Maneras Verticales. Banakako erakusketa Abisal Espazioan.
Bilbao. Espainia.
Ȉ͚͘͘͡ INJUVE 09 Proiektu Saria.
NEXT09. Banakako erakusketa Montehermoso Kulturunean.
Vitoria-Gasteiz. Espainia.
Ȉ͚͘͘͟ SorkunLzu ArLlsLlkoruko 8ekuǤ 8lzkulko loru AldundluǤ
Usoa Fullaondo
Algorta, 1979
L
o primero, el deseo de pintar un
cuadro. Intención que muchas ve-
ces no se cumple porque el proce-
so siempre prevalece sobre el resultado
Ƥnulǡ µorque es lu ucclon lu que dlrlge el
proyecto, si es que éste existe. Y también
la suerte de que surjan nuevas formas de
creación, diferentes vías por las que se-
guir trabajando.
Y a su vez, hacer collage, cortar, pegar,
arrancar, dibujar, pintar encima y romper
muchos dibujos que parece que no sirven
para nada. Así, hasta dar con una imagen
que resulta interesante. Formas y man-
chas que se repiten y se sistematizan y
que buscan un contexto. Un contexto
que se convierte en escenario por el sim-
ple hecho de alzar dos dibujos. Y dibujos
que adquieren cuerpo sobre madera o
cartón pluma dando lugar a un espacio
lúdico que se extiende y extiende la pin-
tura hacia la instalación.
Ȉ͚͙͚͘ Publlcuclon del llbro Collage My bad, my good con la
ayuda del Gobierno Vasco para el Fomento y Desarrollo de
Actividades en el Area de Artes plásticas y Visuales.
Ȉ͚͙͙͘ Seleccionada en Ertibil 2011.
Ȉ͚͙͘͘ Doctora por el Departamento de Pintura de la UPV/
EHU. / On the road. Exposición colectiva en la Sala Rekalde.
Bilbao. / Maneras Verticales. Exposición individual en Espacio
Abisal. Bilbao. España.
Ȉ͚͘͘͡ Premio Proyecto INJUVE 09.
NEXT09. Exposición individual en el Centro Cultural Monte-
hermoso. Vitoria-Gasteiz. España.
Ȉ͚͘͘͟ Beca de Creación Artística. Diputación Foral de Bizkaia.
F
irst comes the desire to paint a pic-
ture. This desire often goes unful-
Ƥlled becuuse Lhe µrocess ulwuys
prevails over the end result, because it
is the action that directs the project, if
indeed there is one. And then there is
Lhe luck of new forms of creuLlonǡ dlơeǦ
rent ways to continue working that may
emerge.
At the same time there is collage, cut-
ting, sticking, tearing, drawing, painting
over and ripping up sketches that seem
to be no good for anything. This goes
on until an interesting image emerges.
Shapes and marks that repeat and be-
come systematic, seeking a context. A
context that becomes a stage thanks to
the mere action of raising up the draw-
ings. Drawings that take on solidity on
wood or light cardboard, giving rise to a
recreational space that spreads out and
extends painting towards art installations.
Ȉ͚͙͚͘ Collage-book My bad, my good with the support of the
Government of Basque Country (subvention to Promote and
Develop Activities in Visual and Fine Arts)
Ȉ͚͙͙͘ Ertibil 2011 (Selected).
Ȉ͚͙͘͘ LocLor uL Lhe PulnLlng LeµurLmenL of Lhe luculLy of
Fine Art, University of Basque Country (UPV/EHU). On the
road. Group Exhibition at Sala Rekalde. Bilbao. / Maneras
Verticales. Solo Exhibition Espacio Abisal. Bilbao. Spain.
Ȉ͚͘͘͡ INJUVE 09. Project Prize.
NEXT09. Solo Exhibition at the Cultural Centre Monteher-
moso. Vitoria-Gasteiz. Spain.
Ȉ͚͘͘͟ ArLlsLlc CreuLlon CrunLǤ AuLonomous LeµuLuLlon of
Biscay.
OBRA ENCOLECCIÓN:
ȈSin título. 2004.
Témpera e impresión digital
sobre cartón pluma.
BILDUMAKO LANA:
ȈIzenbururik gabe. 2004.
Tenpera eta inpresio digitala
kartoi pluma gainean.
LĘęĆĈĎĔēĊĘ 41 BĎđćĆĔAėęĊ
SERIEKO LANAK OBRAS DE LA SERIE:
ȈAgosto, 2004. Argazki analogikoa fotografía analógica.
ȈPlaya. 2004. Tenpera eta argazki analogikoa kartoi plumaren gainean témpera e impresión analógica sobre cartón pluma.
ȈPlaya. 2004. Tenpera eta argazki analogikoa kartoi plumaren gainean témpera e impresión analógica sobre cartón pluma.
ȈS/T. 2011. Erakusketaren ikuspegia vista exposición.
CĔđĊĈĈĎŘē 8ĎđćĆĔAėęĊ 44 BĎđćĆĔAėęĊ
A
rkitektura funtzionala da lehen-
dabizi. Lerro zuzenaren omenal-
dlu duǡ Ƥslkuko legeen slnbolouǤ
Gizakiek urteetan zehar egin dituzten
aukera teknikoen proba eta ikuspegi tek-
nizistaren sinboloa da. Arkitektura giza-
diak bakartzeko duen gaitasunaren iru-
dikapena da, eskala txikian adierazia.
Leihoak lerro sinpleak baino ez dira, an-
geluzuzenak agertzen diren arte. Botere
sinbolikoaren oinarria.
Arkitektura gehiena angeluzuzenaren
himnoa da. Angeluzuzena formarik giza-
tiarrena da. Naturaren jolasarekin kon-
traesanean dagoen produktua.
Eta antzematen ez badugu, lerro zuze-
neko errealitate paraleloetan biziko gara.
Printzipio matematikoetan, hain zuzen
ere. Eta hori ezin hobeto islatzen digu
kristo gurutziltzatuaren irudiak.
Burchhard Garlichs
Ȉ͚͙͚͘ Strong through diversity, Blickpunkt Bildhauerei
Städtische Galeria Bremen / Pusch Institut für skulpurelle
Peripherie, Düsseldorf. Alemania.
Ȉ͚͙͘͘ Briller, Argizko instalazioa Stadtraum, Lokalisation-
Nische-Raum, Düsseldorf / Machtbehälter, di.vitrine,S-Bahn-
hof Bilk, Düsseldorf, Katja Schlenker-ek komisariatua. /
Galerie Artists Unlimited, Bielefeld (Marion Lehmann-ekin)
Ȉ͚͘͘͡ Sketch Martinée, Escultura erakusketa Düsseldorf eta
Rotterdamm. Alemania.
Sonja Meyer
Ȉ͚͙͚͘ Raumstrategien, Kunstverein 2025 e.V., Hamburgo. /
Strong through diversity, Blickpunkt Bildhauerei, Städtische
Galerie Bremen / Pusch, Institut für skulpurelle Peripherie,
Düsseldorf. Alemania.
Ȉ͚͙͘͘ Entstehung über Funktion, Kunstraum Düsseldorf. /
Platzhalter-Sicher Verwahren, Lokalisation-Nische-Raum,
Arte publikoa, Düsseldorf. Alemania.
Ȉ͚͘͘͡ Sketch Martinée, Eskultura erakusketa, Düsseldorf.
I
n principle architecture is functional.
It is a homage to the straight line, a
symbol of physical laws.
It is proof of the things that humans have
made technically possible over time, and
a symbol of a “technoid” view of life.
ArchlLecLure reƪecLs munklndǯs ublllLy
for abstraction at the most basic level.
Wlndows ln u llneǡ sLuµled unLll u Ƥeld of
rectangles appears. A motif of symbolic
power.
Most architecture is a hymn to the rec-
tangle. The rectangle is the most human
form. It is patently a product, in contrast
with the play of nature.
Without recognising it we live in a right-
angled, parallel reality. We live accordig
to mathematical principles. No image
makes this clearer than that of Jesus
nailed to the cross.
Burchhard Garlichs
Ȉ͚͙͚͘ Strong through diversity, Blickpunkt Bildhauerei
Städtische Galerie Bremen / Pusch, Institut für skulpurelle
Peripherie, Düsseldorf. Germany.
Ȉ͚͙͘͘ Briller, light instalation in Stadtraum, Lokalisation-
Nische-Raum, Düsseldorf / Machtbehälter, di.vitrine,S-Bahn-
hof Bilk, Düsseldorf, curated by Katja Schlenker . /
Galerie Artists Unlimited, Bielefeld (with Marion Lehmann)
Ȉ͚͘͘͡ Sketch Martinée, Sculpture exhibition in Düsseldorf and
Rotterdamm. Germany.
Sonja Meyer
Ȉ͚͙͚͘ Raumstrategien, Kunstverein 2025 e.V., Hamburgo. /
Strong through diversity, Blickpunkt Bildhauerei, Städtische
Galerie Bremen / Pusch, Institut für skulpurelle Peripherie,
Düsseldorf. Germany.
Ȉ͚͙͘͘ Entstehung über Funktion, Kunstraum Düsseldorf. /
Platzhalter-Sicher Verwahren, Lokalisation-Nische-Raum,
Public Art, Düsseldorf. Germany.
Ȉ͚͘͘͡ Sketch Martinée,Sculpture exhibition, Düsseldorf.
E
n principio la arquitectura es funcio-
nal. Es un homenaje a la línea recta,
un símbolo de las leyes físicas.
Es la prueba de las posibilidades técnicas
que los seres humanos han desarrollado
a lo largo del tiempo y un símbolo de
una concepción “technoid” de la vida. La
urqulLecLuru reƪe|u lu cuµucldud de ubs-
tracción del ser humano en el nivel más
básico. Ventanas en una línea, grapadas
hasta que aparece un campo de rectán-
gulos. Un motivo de poder simbólico.
La mayor parte de la arquitectura es un
himno al rectángulo. El rectángulo es la
forma más humana. Es claramente un
producto, en contraste con el juego de la
naturaleza.
Sin reconocerlo, vivimos en una realidad
rectangular, paralela. Vivimos de acuer-
do con principios matemáticos. No hay
imagen que pueda expresarlo con mayor
claridad que la de Jesucristo clavado en
la cruz.
Burchhard Garlichs
Ȉ͚͙͚͘ Strong through diversity, Blickpunkt Bildhauerei
Städtische Galerie Bremen / Pusch, Institut für skulpurelle
Peripherie, Düsseldorf. Alemania.
Ȉ͚͙͘͘ Briller, Instalación de luz en Stadtraum, Lokalisation-
Nische-Raum, Düsseldorf / Machtbehälter, di.vitrine,S-Bahn-
hof Bilk, Düsseldorf, comisariada por Katja Schlenker. /
Galerie Artists Unlimited, Bielefeld (con Marion Lehmann)
Ȉ͚͘͘͡ Sketch Martinée, Muestra de escultura en Düsseldorf y
Rotterdamm. Alemania.
Sonja Meyer
Ȉ͚͙͚͘ Raumstrategien, Kunstverein 2025 e.V., Hamburgo. /
Strong through diversity, Blickpunkt Bildhauerei, Städtische
Galerie Bremen / Pusch, Institut für skulpurelle Peripherie,
Düsseldorf. Alemania.
Ȉ͚͙͘͘ Entstehung über Funktion, Kunstraum Düsseldorf. /
Platzhalter-Sicher Verwahren, Lokalisation-Nische-Raum,
Arte público, Düsseldorf. Alemania.
Ȉ͚͘͘͡ Sketch Martinée, Muestra de escultura, Düsseldorf.
OBRA ENCOLECCIÓN:
Ȉu|bojos t|poqtaƤcos. 2005.
6 uds. 29,7 x 21 cm.
BILDUMAKO LANA:
Ȉ1|poqaƤazko mattazk|ak. 2005.
6 ale. 29,7 x 21 zm.
Burchhard Garlichs
& Sonja Meyer
Oldenburg
SERIEKO LANAK OBRAS DE LA SERIE:
ȈRaumgefüge. 2005. Bideo instalazioa video instalación. BilbaoArte. Sonja Meyer.
ȈRoomstrukture/wallstruckture. 2005. BilbaoArte. Roomstructure 292 x 215 x 215 zm/cm. Wallstructure 292 x 215 x 3 zm/cm. Burchhard Garlichs.
LAN BERRIAK OBRAS RECIENTES:
ȈWohnsiedlung. Bremen hiriko galeria Galería de la Ciudad de Bremen. 2012
ȈThe blue ribbon. 2010. Marrazki ornamentala dibujo ornamental. Galerie artists unlimited, Bielefeld. Fotos de Heinrich Holtgreve-en argazkiak.
Bremen hiriko galeria Galería de la Ciudad de Bremen. 2012
CĔđĊĈĈĎŘē 8ĎđćĆĔAėęĊ 48 BĎđćĆĔAėęĊ
L
an honetan artearen munduari
buruzko hausnarketa proposatu
da, artistaren irudia abiapuntutzat
hartuta. Sortzailea bilduma osoaren pro-
tagonista da, bere irudia errepikatu eta
hedatu egiten baita panorama artistiko-
ko alderdi desberdinak jasotzen dituzten
argazki eta objetuetan. Egileak ez ditu
besteen rolak hartzen, beste artista ba-
tzuen lanean bezala; horren ordez, nor-
tasun ororen izaera poliedrikoa hartzen
du, dagoeneko zehaztutako egiturarekin
gatazkan dagoen unibertso pertsonala-
ren alderdi desberdinak islatuz. Artista
batek bere lanarekin, haren helburu eta
eraginarekin (bere konpromisoa) eta
bere lantokia den mundu artistikoarekin
dituen harreman konplexu eta korapi-
latsuen gaineko gogoeta bat da. Baina
hausnarketa horiek ezin hobeto helarazi
daitezke sozietate batera, non itxurake-
ria-politikak eta botere-jolasak gure ohi-
ko egituraren oinarria diren.
Miguel Angel Gaüeca Bilbon bizi eta lan egiten du. Haren lana
hainbat lekutan erakutsi du: MARCO, Vigo Arte Garaikidearen
Museoa; Guggenheim Bilbao Museoa, Bilbo; Artium, Euskal
Arte Garaikidearen Zentro-Museoa, Vitoria-Gasteiz; DA2,
Salamanca; March Fundazioa, Palma de Mallorca; Santa
Monicako Arte Zentroa, Bartzelona edo La Casa Encendida,
Madril. Nazioarte mailan Mücsarnok Kunsthalle, Budapest;
Australian Centre of Photography, Sidney; Cervantes
Institutuak Tokion, Sao Paulo, Rio de Janeiro eta Miami;
Berlineko Arte Akademia; IMA, Brisbane eta Centre Creation
Contemporaine, Tours.
T
hls work µroµoses u reƪecLlon on
Lhe world of urLǡ Luklng Lhe Ƥgure
of the artist as its starting point.
The role of the creator takes centre stage
in the whole series, with images that are
repeated and copied in photographs and
ob|ecLs LhuL deµlcL dlơerenL usµecLs of
the artistic world. Unlike other artists,
the artist here does not stand apart at
the seams polyhedral nature of all iden-
LlLyǡ showlng dlơerenL fuceLs of u µer-
sonul unlverse LhuL clush wlLh µredeƤned
structures. It is a look at the complex,
troubled relationship of an artist with his
own work, its objectives and its repercus-
slons Ȃhls commlLmenLȂ und Lhe urLlsLlc
world in which he must work. But these
sume reƪecLlons cun be exLruµoluLed
perfectly well to a society in which the
politics of appearance and power games
lie at the heart of everyday life.
Miguel Angel Gaüeca lives and works in Bilbao. His works
has been exhibited nacionally at MARCO, Museum of
Contemporary Art of Vigo; Guggenheim Bilbao Museum,
Bilbao; Artium, Basque Museum-Centre of Contemporary Art,
Vitoria-Gasteiz; DA2, Salamanca; Fundación March, Palma
de Mallorca; Art Centre Santa Mónica, Barcelona or La Casa
Encendida, Madrid. Internationally, at Mücsarnok Kunsthalle,
Budapest; Australian Centre of Photography, Sidney; the
Cervantes Institut of Tokyo, Sao Paulo, Rio de Janeiro or
Miami; Akademie der Künste, Berlin; IMA, Brisbane or the
Centre Creation Contemporaine, Tours.
E
n este trabajo se propone una re-
ƪexlon en Lorno ul mundo del urLe
tomando como punto de partida
lu Ƥguru del urLlsLuǤ Ll rol del creudor es el
protagonista de toda la serie, su imagen
se repite y desdobla en las fotografías y
objetos que recogen distintos aspectos
del panorama artístico. El autor no adop-
ta roles ajenos, como ocurre en la obra de
otros artistas, sino que asume el carácter
poliédrico de toda identidad, mostrando
distintas facetas de un universo personal
en conƪlcLo con unu esLrucLuru yu deƤnl-
duǡ es un ucercumlenLo u lus conƪlcLlvus
y complejas relaciones de un artista con
su propio trabajo, el objetivo y la reper-
cuslon del mlsmo Ȃsu comµromlsoȂ y el
mundo artístico en el que se ve obligado
u Lrubu|urǤ Pero esLus reƪexlones µueden
extrapolarse perfectamente a una socie-
dad en las que las políticas de la aparien-
cia y los juegos de poder sustentan nues-
tro entramado habitual.
Miguel Ángel Gaüeca vive y trabaja en Bilbao. Su obra ha
sido expuesta en MARCO, Museo de Arte Contemporánea de
Vigo; Guggenheim Bilbao Museoa, Bilbao; Artium, Centro-
Museo Vasco de Arte Contemporáneo, Vitoria-Gasteiz; DA2,
Salamanca; Fundación March, Palma de Mallorca; Centro de
Arte Santa Mónica, Barcelona o La Casa Encendida, Madrid.
A nivel internacional en Mücsarnok Kunsthalle, Budapest;
Australian Centre of Photography, Sidney; los Institutos
Cervantes de Tokio, Sao Paulo, Rio de Janeiro o Miami;
Academia de las Artes de Berlin; IMA, Brisbane o el Centre
Creation Contemporaine, Tours.
Miguel Ángel Gaüeca
Gatika, 1967
OBRA ENCOLECCIÓN:
ȈConversation 1. 2009.
Técnica mixta.
Medidas variables.
BILDUMAKO LANA:
ȈConversation 1. 2009.
Teknika mistoa.
Neurri aldakorrak.
LĘęĆĈĎĔēĊĘ 49 BĎđćĆĔAėęĊ
CĔđĊĈĈĎŘē 8ĎđćĆĔAėęĊ 50 BĎđćĆĔAėęĊ
SERIEKO LANAK OBRAS DE LA SERIE:
ȈSin título. 2007. Teknika mist0a, neurri aldakorrak técnica mixta, medidas variables. ȈSin título. 2005. Teknika mist0a, neurri aldakorrak técnica mixta, me-
didas variables. ȈGhost with Gold Nose. 2002. Teknika mist0a técnica mixta. 37 x 26 x 26 zm/cm. ȈFeathers ( Elsa, Marcel and Me). 2009. Argazkia fotografía.
125 x 125 zm/cm. ȈLaurel. 2009. Argazkia fotografía. 125 x 125 zm/cm.
LAN BERRIAK OBRAS RECIENTES:
ȈBlack Shapes. 2011. Argazkia foLogruƤuǤ 125 x 166 zm/cm.
LĘęĆĈĎĔēĊĘ 51 BĎđćĆĔAėęĊ
CĔđĊĈĈĎŘē 8ĎđćĆĔAėęĊ 52 BĎđćĆĔAėęĊ
A
zken urteetan egin dudan lana
aztertuta, nire artelana gidat-
zen duen gaia zoriontasuna dela
deskubritu dut. Zoriontasunaren kon-
tzeptua gizakiaren neurosiaren adieraz-
pen gorena da, nire ustez. Batetik, gure
alderdi intelektualak perfekzioa bilatzen
du, eta, erkidego-mailan, lege, pentsa-
mendu-sistema eta sentimendu bidez
adierazten dugu ideal hori, eta, bestetik,
gure izaerak (eta inguratzen gaituenak)
osotasuna eta asetasuna ukatzen dizkigu
eta bakoitzaren “patuaren” azken ba-
kardadera eramaten gaitu. Nire lanean
zoriontasuna narrazio inplizitua da, ia
ezkutukoa, eta sarritan errepikatzen di-
ren sintoma tematiko desberdinen bidez
islatzen da. banakoak gizartearekin di-
tuen harremanei buruz hausnartzen dut,
generoa, memoria, indarkeria, egitura
hierarkiakoak eta historia bezalako gaiez
baliatuz.
Azken finean, nire obra zoriontasuna
lortzeko ezintasunaren adierazpen op-
timista eta umoretsua baino ez da.
Hori dela eta, kontrako gaien existen-
tzia, alderaketa eta paradoxa elementu
erabakigarriak dira nire lanean. Izan
ere, nire ustez artelana zera da: giza-
kiak bere existentziaren paradoxa kon-
pontzeko duen ezintasunaren irudika-
pen posibilista.
Ȉ͚͙͚͘ La noche común, Galería Bacelos, Madril.
Ȉ͚͙͙͘ Relatos extraordinarios. Laylah Ali y Abigail Lazkoz,
Sala Parpalló, Valencia, España Distopia literal en Marco,
Vigo. Espainia.
Ȉ͚͙͘͘ New work. Werkraum Godula Buchholz, Denklingen,
Munich. Alemania.
Ȉ͚͘͘͡ Sloƫe. Espai 13, Fundación Joan Miró, Bartzelona /
Maqo|oas exttaotJ|oat|as Sala Rekalde, Bilbao, Espainia.
Ȉ͚͘͘͠ Tres dibujos Espacio Marzana, Bilbao, Espainia.
/ Fernando und Abi, Homie, Berlin, New York. AEB.
Ȉ͚͘͘͟ 130.000 years of last tendencies Monya Rowe Gallery,
New York. AEB. / Desastres naturales Centre d’Art La Panera,
Lleida / Premios Gure Artea Museo Artium, Gasteiz, Espainia.
L
ooking back at my work in recent
years I have reached the conclu-
sion that the thematic thread
running through it is happiness. For me
the concept of happiness is the great-
est expression of the neurosis of human
beings. On the one hand our intellect as-
pires to the perfection of completeness,
an ideal that we express at community
level through laws, systems of thought
and feelings, and on the other hand our
nature (and that of those around us)
renders is incapable of fullness, satiation
and condemns us to the ultimate soli-
tude of our individual fates. In my work
happiness is an implicit, almost covert,
narrative that manifests itself through
a number of recurrent thematic symp-
toms: I think about the links between
individuals and society through issues
such as gender, remembrance, violence,
hierarchical structures and history.
Deep down, my work is an optimistic,
humorous expression of the impos-
sibility of attaining happiness. Hence
the paradox, the juxtaposition and the
coexistence of opposites are deter-
minant factors in my work, because I
believe that art is a possibilistic incar-
nation of the incapability of human
beings to resolve the paradox of their
own existence.
Ȉ͚͙͚͘ La noche común, Galería Bacelos, Madrid.
Ȉ͚͙͙͘ Relatos extraordinarios. Laylah Ali y Abigail Lazkoz,
Sala Parpalló, Valencia, España Distopia literal en Marco,
Vigo. Spain.
Ȉ2010 New work. Werkraum Godula Buchholz, Denklingen,
Munich. Germany.
Ȉ2009 Sloƫe. Espai 13, Fundación Joan Miró, Barcelona /
Maqo|oas exttaotJ|oat|as Sala Rekalde, Bilbao, Spain.
Ȉ2008 Tres dibujos Espacio Marzana, Bilbao, Spain.
/ Fernando und Abi, Homie, Berlin, Nueva York. USA.
Ȉ2007 130.000 years of last tendencies Monya Rowe Gallery,
New York. USA. / Desastres naturales Centre d’Art La Panera,
Lleida / Premios Gure Artea Museo Artium, Vitoria-Gasteiz,
Spain.
A
nalizando mi trabajo de los últi-
mos años he llegado a la conclu-
sión de que la felicidad es el hilo
temático conductor de mi obra . El con-
cepto de felicidad es para mí la máxima
expresión de la neurosis del ser humano.
Por un lado nuestro intelecto aspira a la
perfección de lo completo, ideal que a
nivel comunitario expresamos a través
de leyes, sistemas de pensamiento y sen-
timiento, y por otro, nuestra naturaleza
(y la de lo que nos circunda) nos aboca a
la incapacidad de plenitud, de saciedad y
a la soledad última del “destino” de cada
uno. En mi obra la felicidad es una na-
rración implícita, casi oculta, que se ma-
nlƤesLu u Lruves de unu vurledud de sin-
Lomus LemuLlcos recurrenLesǣ reƪexlono
sobre las relaciones del individuo con la
sociedad a través de cuestiones como el
género, la memoria, la violencia, las es-
tructuras jerárquicas y la Historia.
Mi obra es (en el fondo) una expresión
optimista y humorista de la imposibi-
lidad de alcanzar la felicidad. Por eso la
paradoja, la contraposición y la coexis-
tencia de contrarios son elementos de-
terminantes en mi trabajo, porque la
acción artística es, a mi entender, la en-
carnación posibilista de la incapacidad
humana para resolverse en lo paradójico
de su propia existencia.
Ȉ͚͙͚͘ La noche común, Galería Bacelos, Madrid.
Ȉ͚͙͙͘ Relatos extraordinarios. Laylah Ali y Abigail Lazkoz,
Sala Parpalló, Valencia, España Distopia literal en Marco,
Vigo. España.
Ȉ2010 New work. Werkraum Godula Buchholz, Denklingen,
Munich. Alemania.
Ȉ2009 Sloƫe. Espai 13, Fundación Joan Miró, Barcelona /
Maqo|oas exttaotJ|oat|as Sala Rekalde, Bilbao, España.
Ȉ2008 Tres dibujos Espacio Marzana, Bilbao, España.
/ Fernando und Abi, Homie, Berlin, Nueva York. USA.
Ȉ2007 130.000 years of last tendencies Monya Rowe Gallery,
New York. USA. / Desastres naturales Centre d’Art La Panera,
Lleida / Premios Gure Artea Museo Artium, Vitoria-Gasteiz,
España.
Abigail Lazkoz
Bilbao, 1972
OBRA ENCOLECCIÓN:
ȈNevermore 2.2000.
Acrílico sobre madera.
200 x 200 cm.
BILDUMAKO LANA:
ȈNevermore 2. 2000.
Akrilikoa zuraren gainean.
200 x 200 zm.
LĘęĆĈĎĔēĊĘ 53 BĎđćĆĔAėęĊ
SERIEKO LANAK OBRAS DE LA SERIE:
ȈNevermore. 2000. Tinta paper gainean tinta sobre papel. 29.5 x 42 zm/cm.
ȈAprendiza. 2000. Tinta paper gainean tinta sobre papel. 29.5 x 42 zm/cm.
SERIEKO LANAK OBRAS DE LA SERIE:
ȈLa noche común. 2012. Tinta paper gainean tinta sobre papel.
Galería Bacelos. Madrid.
CĔđĊĈĈĎŘē 8ĎđćĆĔAėęĊ 56 BĎđćĆĔAėęĊ
A
mbientes Hostiles izenekoa 3D-
ko obra bat da. Bertan, teknolo-
gia-maila altua, abangoardien
tradizioa eta animazioaren psikologia
nahasten dira. Emaitza jarrera-nahaste
arraroa da, mekanismo bat non kulturak
materiaren osaera baldintzatzen duen.
Errepikapen sistematikoen paisaia ho-
netan mailua izan da aita eta bere iltzeak
esamoldeak: iltze goriari eutsi, iltze ba-
tek ateratzen du beste iltze bat…
Muntaiaren eta teknologia aurreko gailuen bitartez, guru-
tzatutako irudietan oinarritutako tentsiodun kontakizunak
eraikitzen dira. Bertan, hondakin historiko eta burutugabeak
norberaren eta taldearen kulturako irudi-zatiekin nahasten
dira, artearen historian, zinemaren munduan, arkitekturan
eLu zlenLzluǦƤkzlouren llLeruLurun olnurrlLuLuǤ 8ere lunek
ekoizpen eta irudikapeneko modu eta ereduen irakurketa
berri bat loratzen dute.
Euskal Herriko Unibertsitatean lizentziatua da Txuspo
Poyo. 2001an Marcelino Botin Fundazioak beka laguntza
ematen dio New York-eko ISCP-en (Internation Studio and
Curatorial Program) egoile bezela egoteko eta New York-
eko Unibertsitateko CADA-n (teknologia berrientzako zen-
trua) ikasten du. 2006an Artea eta Legedia Fundazioak eta
Balentziako Arteen Fundazioak Delay Glass izeneko proiek-
turako laguntza ematen diote. Urte berberean Euskal Herriko
Gure Artea Saria jasoten du. Txuspok Madrilgo Irudiaren iker-
keLuren XvǤ eklLuldlun µurLe hurLzen duǤ ͚͙͘͘eun CuencuǦko
Unibertsitateko Masterrerako artista gonbidatua da.
Bere erakusketen artean Gazteizko Artium Museoan,
Leridako La Panera zentruan, Costa Rica-ko Arte eta Diseino
Museoan, Bartzelonako Montcada aretoan, eta BizBAK-en
Bilbaon izan ditu. Eta erakusketa kolektibo hauetan parte
hartu du. Resonance:Looking for McLuhan. Pratt Manhattan
Gallery, Nueva York-en. Geopolíticas de la animación Sevillako
CAAC -en , Vigoko Marco-n, Les Recontres Internationales
Paris/Madril/Berlin, eta Angolako II Trienal-ean, Brasilgo Sau
PuuloǦko lllen ǡ Clne y cusl Clne Mudrllgo Relnu SoƤunǡ Nuevu
York-eko Multitude Artist Space-n eta Italiako Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo, Guarene-Turín.
A
mbientes Hostiles is a work in
3-D that combines a high level of
technology with an avant-garde
tradition and the psychology of anima-
tion. The result is a strange, behavioural
hybrid: a mechanism in the sense that
the cultural component conditions for-
mation of the material. A landscape of
systematic repetitions created with a
hammer as the father and its nails as say-
ings: ideas penetrate like nails, grasping
a burning nail, knocking out one nail with
another, etc. [to hit the nail on the head,
Lo null your colours Lo Lhe musLǡ Lhe Ƥnul
null ln Lhe coƥnǡ eLcǤȐǤ
Montage and pre-technological devices are used to construct
tales in which the tension lies in their crossed images. A plot
LhuL brlngs LogeLher unƤnlshed lefLovers from Lhe µusL und
fragments of the collective and individual cultural imagina-
Llonǡ cuµLured from Lhe hlsLory of urLǡ Lhe world of Ƥlmsǡ ur-
chlLecLure und sclence ƤcLlonǤ 1hese works ure u reǦreudlng
of the forms and models of production and representation.
Txuspo Poyo is a graduate from the University of the Basque
Country. In 2001, the Marcelino Botín Foundation granted him
a bursary on the International Studio and Curatorial Program
(ISCP) in New York, where he studied at New York University’s
Centre for Advanced Digital Applications (CADA). In 2006, the
foundations Fundación Arte y Derecho and Fundación de las
ArLes ln vulenclu µrovlded Ƥnunclul usslsLunce for hls Leluy
Glass project. That same year, he received the Gure Arte prize
in the Basque Country. In 2008, he received the Unión Fenosa
prize. Txuspo has taken part in the 15th Symposia on image
studies in Madrid. In 2010, he was one of the guest artists at
the Master’s organised by Cuenca University.
The following are some of the venues of his exhibitions:
Artium Museum in Vitoria, Centro la Panera in Lérida, the
Museum of Contemporary Art and Design in Costa Rica, the
Montcada Gallery in Barcelona and BizBAK in Bilbao. He
has also taken part in group exhibitions, such as Resonance:
Looking for McLuhan at the Pratt Manhattan Gallery, New
York. The Geopolitics of Animation at the Andalusian Centre
of Contemporary Art (CAAC) in Seville and the Museum of
Contemporary Art (MARCO) in Vigo (Spain), Les Recontres
Internationales in Paris/Madrid/Berlin, the Second Triennial
in Angola, the Electronic Language International Festival
(FILE) in Sao Paulo, Brazil. Cine y casi Cine at the Reina Sofía
Museum, Madrid. Multitude at Artist Space in New York.
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Guarene-Turin, Italy.
A
mbientes Hostiles es una obra en
3D donde combina un alto grado
de tecnología con la tradición de
las vanguardias y la sicología de la anima-
ción. Como resultado un extraño híbrido
de conducta, un mecanismo en el sentido
que el componente cultural condiciona la
formación de la materia. Un paisaje de
repeticiones sistemáticas creadas por un
martillo como padre y sus clavos como
dichos: las ideas entran como clavos,
agarrandose a un clavo ardiendo, un cla-
vo saca otro clavo…
Por medio del montaje y de dispositivos pre-tecnológicos
construye relatos cuya tensión reside en imágenes cruzadas.
Unu Lrumu donde conƪuyen reslduos hlsLorlcos e lnconclusosǡ
junto a fragmentos del imaginario cultural, tanto colectivo
como individual, capturados de la historia del arte, el mundo
del clneǡ lu urqulLecLuru y lu llLeruLuru de clencluǦƤcclonǤ Sus
obras aportan una relectura de modos y modelos de produc-
ción y representación.
Txuspo Poyo es licenciado por la Universidad del Pais Vasco.
En el 2001 la Fundación Marcelino Botín le concede una beca
para la residencia en el ISCP(Internation Studio and Curatorial
Program) en Nueva York y estudia en CADA( Centro para nue-
vas tecnologías) en la Universidad de Nueva York. En el 2006
la Fundación Arte y Derecho y La Fundación de las Artes de
Valencia le conceden una ayuda para realizar el proyecto
Delay Glass. Ese mismo año recibe el premio Gure Arte del
País Vasco. En el 2008 recibe el premio de Unión Fenosa.
1xusµo hu µurLlclµudo en lus Xv |ornudus de esLudlo de lu lmu-
gen en Madrid. En el año 2010 es uno de los artistas invitados
en el Master de la Universidad de Cuenca.
Entre sus muestras se encuentra el Museo Artium de Vitoria,
el Centro la Panera de Lérida, el Museo de Arte y Diseño de
Costa Rica, La sala Montcada de Barcelona y BizBAK en Bilbao.
Y ha participado en colectivas como Resonance:Looking for
McLuhan. Pratt Manhattan Gallery, Nueva York. Geopolíticas
de la animación en el CAAC de Sevilla y el Marco de Vigo, Les
Recontres Internationales Paris/Madrid/Berlin, La II Trienal
de Angola, File en Sau Paulo, Brasil. Cine y casi Cine en el
Reina Sofía, Madrid. Multitude en Artist Space, Nueva York.
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Guarene-Turín, Italia.
OBRA ENCOLECCIÓN:
ȈAmbientes hostiles. 2005.
Fotograma animación 3D.
7’20”. Color. Estereo.
Música: Txalaparta.
BILDUMAKO LANA:
ȈAmbientes hostiles-en
fotograma. 2005.
3D bideo animazioa.
7’20”. Koloreduna. Estereoa.
Musika: Txalaparta.
Txuspo Poyo
Alsasua, 1963
LĘęĆĈĎĔēĊĘ 57 BĎđćĆĔAėęĊ
SERIEKO LANAK OBRAS DE LA SERIE:
ȈInterbentzioak egunkarien gainean. Intervenciones sobre periódicos. 2004-2012.
LAN BERRIAK OBRAS RECIENTES:
ȈU.N(inverse). 2010. 3Dko bideo animazioa kolorez eta estereoa, 19’ vídeo animación 3D color estéreo, 19’.
ȈA23 modelo. 2009. Zura madera. 240 x 120 x 7o zm/cm.
CĔđĊĈĈĎŘē 8ĎđćĆĔAėęĊ 60 BĎđćĆĔAėęĊ
2002/ABUZTUA/02 Costa Ricako Tortu-
gueroko Parke Nazionalera bidean doan
hegazkin txiki batetik argazki batzuk
atera dizkiot aparatuari, ezohiko ekaitz-
kumulu batzuen gainean dagoela.
2001/IRAILA/02 Bidaiari buruzko artxibo
bat hasi dut eta Memoria Aeronautikoak
izena eman diot. Nire sailkapen berezia
dokumentalaren generora hurbiltzen da,
eta, bertan, gertaera jakin batzuk islatu
nuhl dlLuLǡ lkusµegl uuLoblogruƤkoLlk
erreparatuta. Kasu honetan, New Yorke-
ko La Guardia aireportuan lur hartzen
ari diren abioiak agertzen dira, irailak 11
ospetsua baino egun batzuk lehenago.
2001/UZTAILA/02 Argazki-saio ba-
ten atseden-aldian gaude eta Mikel
Eskauriazak argazki bat atera dit Maspeth
Holders-en parean. Dama-jokorako taula
gorri eta zuri bat bailiran, biltegi hauek
berehala ezagutu daitezke Brooklyneko
zeruertz zatituan. Zaharkituta gelditu
direnez, KeySpan Energy Corporation
delakoak inplosio bidez suntsitu nahi
ditu, auzokideek horiek kontserbatu eta
berrerabiltzeko asmoz egin dituzten pro-
testei kasurik egin gabe.
2012/APIRILA/02 Hegazkinak, etxeko
teilatuko ikuspegia eta desarmatze-fa-
sean dauden tankeen erregistroa (ikusle-
arentzat) gertaera isolatuen batura izan
daitezkeela konturatu naiz. Hala ere,
niretzat 2001 eta 2002ko uden bitartean
bizitako gertaera guztietatik harridura
gutxien sortu zituztenak jasotzen dituzte.
Ȉ͚͙͚͘ u|vett|meotos t|poqtaƤcos. TEA museoa, Tenerife (pres-
tatzen) / ABECEDA, Ballet 1t|aJ|co. Estreinaldia Tenerifeko
entzunaretoan (prestatzen) / u|vett|meotos t|poqtaƤcos
CAAM, Las Palmas Kanaria Handikoa (prestatzen).
Ȉ͚͙͘͘ u|vett|meotos t|poqtaƤcos. BilbaoArte Fundazioa,
Bilbao / ABECEDA, LunaKREA performance, Santa Maria
Katedralaren arkupean. Vitoria-Gasteiz / ABECEDA. Kultur
Leioa. Dantza Zirkuitoa 2010.
Ȉ͚͘͘͡ ABlCluAǡ Ballet 1t|aJ|co. Ballet zuzendaritza Bilbaoko
Antzerki eta Dantza Garaikidearen Jaialdian, BAD. Erabateko
estreinaldia Arriaga antzokian. Bilbao / ABECEDA. Vanguardia
galeria, Bilbao. Erakusketa eta Performance.
02/AGOSTO/2002 Desde una avioneta
hacia el Parque Nacional de Tortuguero,
en Costa Rica, tomo unas imágenes del
aparato en vuelo rasante sobre unos cú-
mulos de tormenta extraordinarios.
02/SEPTIEMBRE/2001 Inicio un archi-
vo de viaje que llamo Memorias Aero-
oaot|casǤ Ml µurLlculur cluslƤcuclon se
acerca al género documental y en ella
pretendo mostrar sucesos concretos vis-
Los desde un µrlsmu uuLoblogruƤcoǤ Ln
este caso, se trata de unos aviones aterri-
zando en el Aeropuerto de La Guardia, en
New York, unos días antes del 11/S.
02/JULIO/2001 Estamos en el des-
canso de una sesión de fotos y Mikel
Eskauriaza me retrata frente a los
Maspeth Holders. Rematados como un
damero rojo y blanco, estos depósitos
únicos se reconocen al instante en el
fragmentado horizonte de Brooklyn.
Como se han quedado obsoletos, la
KeySpan Energy Corporation decide
destruirlos por implosión, ignorando
las protestas vecinales que reclaman su
conservación y reutilización.
02/ABRIL/2012 Me doy cuenta de que los
aviones, la vista desde el tejado de casa y
el registro de los tanques en fase de des-
arme, pueden ser (para el espectador)
una suma de acontecimientos aislados.
Sin embargo, para mí, son documentos
que recogen los hechos menos impac-
tantes de todos aquellos vividos entre los
veranos de 2001 y 2002.
Ȉ͚͙͚͘ u|vett|meotos t|poqtaƤcos. Museo TEA, Tenerife (en
preparación) / ABECEDA, Ballet Triádico. Estreno en el
Auditorio de Tenerife (en preparación) / Divertimentos tipo-
qtaƤcos CAAM, Las Palmas de Gran Canaria (en preparación).
Ȉ͚͙͘͘ u|vett|meotos t|poqtaƤcos. Fundación BilbaoArte,
Bilbao / ABECEDA, performance LunaKREA, Pórtico de la
Catedral de Santa María. Vitoria-Gasteiz / ABECEDA. Kultur
Leioa. Circuito Danza 2010.
Ȉ͚͘͘͡ ABlCluAǡ Ballet 1t|aJ|co. Dirección del ballet para el
Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao, BAD.
Estreno Absoluto en el Teatro Arriaga. Bilbao / ABECEDA.
Galería Vanguardia, Bilbao. Exposición y Performance.
02/AUGUST/2002 From a light aircraft
on u ƪlghL Lo 1orLuguero NuLlonul Purk
in Costa Rica, I took some pictures as we
ƪew low over some exLruordlnury sLorm
clouds.
02/SEPTEMBER/2001 I started to com-
pile a travel archive that I call Memorias
Aeronáuticas (Aeronautical Memories).
I would classify them as close to the
documentary genre. My intention is to
show sµeclƤc evenLs seen from un uu-
tobiographical viewpoint. In this case
the pictures show aircraft landing at La
Guardia airport in New York a few days
before 9/11.
02/JULY/2001 During a break in a photo
session Mikel Eskauriaza takes a picture
of me opposite the Maspeth Holders.
With their red and white chequerboard
pattering, these unique gas storage
tanks are immediately recognizable
on the jagged Brooklyn skyline. They
were obsolete, and the KeySpan Energy
Corporation decided to demolish them,
ignoring protests from local residents
who called for them to be conserved and
put to other uses.
02/APRIL/2012 I realise that aircraft, the
view from my roof and my record of the
tanks being dismantled might seem (to
viewers) to be a succession of isolated
events. But for me they are documents
that show less impact-laden events that
took place between the summers of 2001
and 2002.
Ȉ͚͙͚͘ u|vett|meotos t|poqtaƤcos. TEA Museum, Tenerife
(working) / ABECEDA, Triadic Ballet. Opening at the Tenerife
Auditorium (working) / u|vett|meotos t|poqtaƤcos CAAM, Las
Palmas de Gran Canaria (working).
Ȉ͚͙͘͘ u|vett|meotos t|poqtaƤcos. Fundación BilbaoArte,
Bilbao / ABECEDA, performance LunaKREA, The Portico of
the Cathedral of Santa Maria. Vitoria-Gasteiz / ABECEDA.
Kultur Leioa. Circuito Danza 2010.
Ȉ͚͘͘͡ ABECEDA, Triadic Ballet. Direction of the ballet for the
Theater and Contemporary Dance Festival of Bilbao, BAD.
World Opening at the Arriaga Theater. Bilbao / ABECEDA.
Galería Vanguardia, Bilbao. Exhibition and Performance.
OBRA ENCOLECCIÓN:
ȈVuelo rasante y
peligroso I, II. 2004.
Fotografía. Luxachrome.
30 x 30 cm.
BILDUMAKO LANA:
ȈVuelo rasante y
peligroso I, II. 2004.
Argazkia. Luxachrome.
30 x 30 zm.
Mabi Revuelta
Bilbao, 1967
LĘęĆĈĎĔēĊĘ 61 BĎđćĆĔAėęĊ
SERIEKO LANAK OBRAS DE LA SERIE:
ȈMemot|as aetooaot|cas. 2001.
ȈMaspeth Holders. 2001.
LAN BERRIAK OBRAS RECIENTES:
Ȉu|vett|meoto t|poqtaƤco o͕ ͚ǣ vetsosǤ 2012
CĔđĊĈĈĎŘē 8ĎđćĆĔAėęĊ 64 BĎđćĆĔAėęĊ
I
xone Sádabak leku mitiko bat izen-
datzen du bere argazki izugarrietan,
Citerón mendia. Lurralde horretan,
bakanteek, emakume basatiek, beren
desordena ezartzen dute. Bertan aurki-
tuko du Penteok heriotza, zatitan sun-
tsitu baitzuten, Dionisoren erruz. Bera
da, neurri handi batean, ikuspegia sus-
tatu eta konprometitzen duena. Voyeur
edo Ikuslearen desioa eta amaren zora-
keria tarteko,buru bat ikusiko dugu maki-
la baten gainean, zentzu guztietan bizia
eman zionak eutsita. Aipatzekoa da Ixone
Sádabak haserre eta indarkeriadun konta-
kizun batera jo duela bere argazki-ipuin
txikiak islatzeko. Horiek, adierazi dugun
bezala, bikitasunaren inguruan dabiltza
etengabe. “Biki gisa sortzen gaituzte,
baina ia guztiak bakarrik jaiotzen gara.
Hasieratik gara bikiak baina gero guta-
riko bat desagertu egiten da. Elkarrekin,
hasierako bikiek aurre egiten diete indar
primitiboei eta espazio bat sortzen dute
zaldiak heztea, lurra ereitea, ekaitzaren
aurrean bizirautea... posible den mundu
honetan; gero, batak bestea irensten
du. Desagertzen den bikiak papiro bat
bezain gorputz lehor eta argala uzten
du atzean.” Bikoiztasun horren inguruan
azaltzen dira desegokitasuna, zirrara,
gurtza-beldurra, eta, noski, ospakizunak
eta sormen-prozesuak ezartzeko be-
harrizana.
Fernando Castro-ren testuaren atala
Ȉ͚͙͙͘ Proyectos Iraq 2008-2011 ,Juan Silio galeria, Santander,
Espainia. / Sovereign Art Prize Haskoy Yun Iplik Fabrikasi,
Estambul, Turkia. / Generación 2011. La Casa Encendida,
Madril, Espainia. ISCP Open Studios. Int. Curatorial & Studio
Program, New York, AEB. / A 3 bandas. Camara Oscura gale-
ria, Madril, Espainia.
Ȉ͚͙͘͘ Group show. Witzenhausen Gallery, New York, AEB. /
Oscuro y salvaje. La Casa Encendida, Madril, Espainia.
Ȉ͚͘͘͡ Poetique de la Desaparition. Witzenhausen Gallery,
New York, AEB. / 1le l|qlt tlat |llom|oates os s|qo|Ƥes ootl|oq.
Espacio Marzana, Bilbao, Espainia / Witzenhausen Gallery,
New York, AEB. / 200. ATM Contemporary, Gijon, Espainia.
Ȉ͚͘͘͠ Leviathan. ATM Contemporary, Gijon, Espainia. / The
ert of caring, Museum of Contemporary Art, New Orleans,
AEB.
Ȉ͚͘͘͟ Chacun à son gout. Guggenheim Bilbao, Espainia. / The
Expulsion from Paradise. Witzenhausen Gallery, Amsterdam,
Holanda.
I
n her stunning photographs, Ixone
Sádaba names a mythical place,
Mount Cithaeron, where the
Bacchants, the wild women, impose
their disorder. This is where they tore
Pentheus apart piece-by-piece, seduced
by Dionysus, the other who is, to a great
extent, the same, the one who drives
and compromises the vision. The long-
ing of the voyeur and the mother’s pos-
sessed state will lead to the horror of a
head on a pike held by the one who in
ull senses broughL llfeǤ lL ls slgnlƤcunLǡ
I repeat, how Ixone Sádaba resorts to a
tale of fury and violence for the setting of
her photographic micro-tales, which as I
have already mentioned, revolve unceas-
ingly around the subject of twinship. “We
are conceived as twins, but almost all of
us are born unique. From the start, we
look upon ourselves as twins, but then
one of us vanishes. Together, the ini-
tial twins face primitive forces and clear
themselves a space in this world in which
we will be able to tame horses, work the
land, survive the lightning; and then one
devours the other. The twin that disap-
pears leaves behind a body that is as dry
and thin as papyrus”. Around such duplic-
ity appears the forbidding, fascination,
Lhe sucrlƤclul feur undǡ of courseǡ Lhe
need to establish ceremonies, creative
processes.
Text fragment from Fernando Castro
Ȉ͚͙͙͘ Proyectos Iraq 2008-2011 ,Galeria Juan Silio, Santander,
España. / Sovereign Art Prize Haskoy Yun Iplik Fabrikasi,
Istambul, Turquía. / Generación 2011. La Casa Encendida,
Madrid, España. / ISCP Open Studios. Int. Curatorial & Studio
Program, New York, USA. / A 3 bandas. Galería Camara
Oscura, Madrid, Spain.
Ȉ͚͙͘͘ Group show. Witzenhausen Gallery, New York, USA. /
Oscuro y salvaje. La Casa Encendida, Madrid, Spain.
Ȉ͚͘͘͡ Poetique de la Desaparition. Witzenhausen Gallery,
New York, USA. / 1le l|qlt tlat |llom|oates os s|qo|Ƥes ootl|oq.
Espacio Marzana, Bilbao, Spain. / Witzenhausen Gallery, New
York, USA. / 200. ATM Contemporary, Gijon, Spain.
Ȉ͚͘͘͠ Leviathan. ATM Contemporary, Gijon, Spain. / The ert
of caring, Museum of Contemporary Art. New Orleans, USA.
Ȉ͚͘͘͟ Chacun à son gout. Guggenheim Bilbao, Spain. / The
Expulsion from Paradise. Witzenhausen Gallery, Amsterdam,
Holland.
I
xone Sádaba nombra, en sus impre-
sionantes fotografías, un lugar mítico,
el monte Citerón, ese territorio en el
que las bacantes, las mujeres salvajes im-
ponen su desorden. Ese es el espacio en
el que encontrará la muerte por despeda-
zamiento Penteo, seducido por Dioniso,
el otro que es, en buena medida, el mis-
mo, aquel que impulsa y compromete a
la visión . El deseo del voyeur y el delirio
de la madre llevarán al horror de una ca-
beza sobre una pica sostenida por aque-
lla que, en todos los sentidos, dio vida. Es
slgnlƤcuLlvoǡ lnslsLoǡ como lxone Sudubu
recurre a un relato de furor y violencia
para emplazar sus micro-relatos fotográ-
Ƥcos queǡ como yu he lndlcudoǡ glrunǡ sln
cesar, en torno a la gemelaridad. “Nos
engendran como gemelos pero casi to-
dos nacemos siendo únicos. Desde el
principio nos consideramos gemelos,
pero luego uno de nosotros desaparece.
Juntos, los gemelos iniciales se enfren-
tan a fuerzas primitivas y desbrozan un
espacio en este mundo en el que nos será
posible domar caballos, labrar la tierra,
sobrevivir al rayo; luego, uno devora al
otro. El gemelo que desaparece deja tras
de sí un cuerpo tan seco y delgado como
un papiro”. En torno a esa duplicidad apa-
rece lo inhóspito, la fascinación, el temor
sucrlƤclul yǡ µor suµuesLoǡ lu necesldud de
establecer ceremonias, procesos creativos.
Fragmento del texto de Fernando Castro
Ȉ͚͙͙͘ Proyectos Iraq 2008-2011 ,Galeria Juan Silio, Santander,
España. Sovereign Art Prize Haskoy Yun Iplik Fabrikasi,
Estambul, Turquía. Generación 2011. La Casa Encendida,
Madrid, España. ISCP Open Studios. Int. Curatorial & Studio
Program, New York, USA. / A 3 bandas. Galería Camara
Oscura, Madrid, España.
Ȉ͚͙͘͘ Group show. Witzenhausen Gallery, New York, USA. /
Oscuro y salvaje. La Casa Encendida, Madrid, España.
Ȉ͚͘͘͡ Poetique de la Desaparition. Witzenhausen Gallery,
New York, USA. / 1le l|qlt tlat |llom|oates os s|qo|Ƥes ootl|oq.
Espacio Marzana, Bilbao, España. / Witzenhausen Gallery,
New York, USA. / 200. ATM Contemporary, Gijon, España.
Ȉ͚͘͘͠ Leviathan. ATM Contemporary, Gijon, España. / The ert
of caring, Museum of Contemporary Art. New Orleans, USA.
Ȉ͚͘͘͟ Chacun à son gout. Guggenheim Bilbao Museoa,
España. / The Expulsion from Paradise. Witzenhausen Gallery,
Amsterdam, Holanda.
OBRA ENCOLECCIÓN:
ȈPhlegmone 3.
Fotografía en color.
90 x 120 cm.
BILDUMAKO LANA:
ȈPhlegmone 3.
Kolorezko argazkia.
90 x 120 zm.
Ixone Sádaba
Bilbao, 1977
LĘęĆĈĎĔēĊĘ 65 BĎđćĆĔAėęĊ
ARGAZKI SERIEAREN INSTALAZIOA INSTALACIÓN
PERTENECIENTE A LA SERIE FOTOGRÁFICA:
ȈThe Expulsion From Paradise. 2006-2007. Digital Cromoghenic Print.
New York.
ARGAZKI SERIEAREN INSTALAZIOA INSTALACIÓN
PERTENECIENTE A LA SERIE FOTOGRÁFICA:
ȈLa Noche Americana. 2008-2010. Digital Cromoghenic Print. Irak.
CĔđĊĈĈĎŘē 8ĎđćĆĔAėęĊ 68 BĎđćĆĔAėęĊ
Paloma txakur-antzekoa
Dz ǥo|te qotasoak Ƥlmato z|toeo Ƥlmaǡ eta jak|oaǡ
oraindik gordetzen dudana. Film horretan nire aita
itsas trikua jaten ari da…”
Ana Maria Dali.
Buñuelen erako egun batean, hamazazpi
minutu lehenago, J. San Martínen arreta
dela-eta, BilbaoArteko 2001eko Guau
Guau Guau erakusketarako nire testu ba-
tean bi ohar zuzendu nituen.
Ez zen Mathieu de Noailles izan 25.000
pezeta jarri zituena; eta bere ama Maria
Portolések ordaindu zuen bere lehe-
nengo ubenLuru zlnemuLogruƤkouǡ La
edad de oro (urrezko aroa). 30eko ha-
markadako New Yorken, Angel del Ríok
Aragoikoari jakinarazi zionez, Federico
lzenburu horrekln ldenLlƤkuLuLu senLlLu
zen. La Colina del alto chopo-ko iparral-
deko biztanle batzuek “txakur andaluz”
deitzen zieten hegoaldeko kide liriko
eta ez hain iraultzaileei. Ondorioz, nahiz
eta gidoia ez zen granadar harena izan,
Salvador-en ansias de eterno limitado de-
lakoak goraipatu zituenak jarrera pertso-
nalen bereizketa nabarmendu zuen.
Garai hark Double self-portrait gogoraraz-
ten dit. (En la calma tierna de sus brazos),
Gasteizen ikusi nuena, Eduardoren bere-
halako iraganaren irudien artean. Gure
memoriara bueltatzen gara, nahiz eta
berriz lau hankatan izan, hau da, A 4 pa-
tas, (si dices algo ahora te creeré), edo bi
asto plater-saltzaileri tiratuta ehizako
motiboak dituzten ontziteria bateko pla-
teretatik, eta gure amaren parkeetako
lorazain-jatorriko pot-pourriak lagun.
José Lastra
Ȉ͚͙͘͘ Villa Antonio. Luis Adelantado galeria. Mexiko DF./
Self-portrait with friends. Galerie Krisal. Ginebra, Suiza. /
My Wunderkamera. Project-room. Atlantiko espazioa. Vigo.
Espainia.
Ȉ͚͘͘͡ Villa Edur. ARTIUM: Gasteiz. Espainia.
Ȉ͚͘͘͠ Mitos, Queridos y Maneras. Andoain Kultur-Etxea.
Gipuzkoa. / If you could see them through my eyes. arteBA 08.
/ Sol galeria. Buenos Aires. Argentina.
Ȉ͚͘͘͟ Lovely friends. Marzana galeria espazioa. Bilbao. /
Edoardo. La sonrisa de la ballesta. Madril. Espainia.
A canine Paloma
Dz ǥa Ƥlm slot by my pateotsǡ wl|cl of cootse l
have kept. It shows my father eating sea urchins…”
Ana Maria Dali.
Once on a Buñuel time, seventeen min-
utes earlier, with the attention of J. San
Martín I proceed to correct two observa-
tions from a text of mine for the 2001 ex-
hibition Guau Guau Guau at BilbaoArte.
It was not Mathieu de Noailles but his
mother, Maria Portolés, who put up the
͚͝ǡ͘͘͘ µeseLus Lo µuy for hls ƤrsL venLure
lnLo Ƥlmǡ und lL wus Churles de Noullles
who did La edad de oro. In New York in
the 1930s Angel del Río told him that
Federico had felt that the title was a ref-
erence to him. Perros andaluces [“Anda-
luslun LogsdzȐ wus u nlcknume glven by
some of the northerners who wrote in La
Colina del alto chopo to their less revolu-
tionary fellow literati from the south. So
although the script was not “by” Lorca
(who did, however, praise ansias de eter-
no limitado by Dalí) it did accentuate the
gap between their personal positions.
Those times remind me of the Double
self-portrait. (En la calma tierna de sus
brazos), which I saw in Vitoria, among
images from Eduardo’s recent past. We
all go back to our memories, even if it is
on all fours (A 4 patas, si dices algo ahora
te creeré), or pulling two clumsy Plateros
through the plates of a dinner set with
hunting motifs and pot-pourris harking
back to gardens in our mother’s parks.
José Lastra
Ȉ͚͙͘͘ Villa Antonio. Galería Luis Adelantado. México DF./ Self-
portrait with friends. Galerie Krisal. Geneva, Switzerland. / My
Wunderkamera. Project-room. Espacio Atlántico.Vigo. Spain.
Ȉ͚͘͘͡ Villa Edur. ARTIUM: Vitoria-Gasteiz. Spain.
Ȉ͚͘͘͠ Mitos, Queridos y Maneras. Andoain Cultural Centre.
Guipuzcoa. Spain. / If you could see them through my eyes.
arteBA 08. Galería del Sol. Buenos Aires. Argentina.
Ȉ͚͘͘͟ Lovely Friends. Espacio Marzana Gallery. Bilbao. Spain. /
Edoardo. La sonrisa de la ballesta. Madrid. Spain.
Una canina Paloma
Dz ǥooa pel/cola qoe Ƥlmo a m|s paJtes y qoe coo-
servo todavía, como es natural. En ella puedo ver a
mi padre comiendo erizos de mar…”
Ana Maria Dali.
Érase una vez buñuelesca, diecisiete mi-
nutos antes, en la que con la atención de
J. San Martín procedo a corregir dos ob-
servaciones contenidas en el texto mío
para la exposición Guau Guau Guau del
2001 en BilbaoArte.
No fue Mathieu de Noailles quien puso
las 25.000 pesetas, sino su madre, Maria
Portolés, quien pagó su primera aventura
clnemuLogruƤcuǡ y Churles de Noullles lo
hizo con La edad de oro. Ángel del Río, en
el Nueva York de los años 30, le expuso al
aragonés que Federico se había sentido
aludido con el título. “Perros andaluces”
llamaban algunos residentes norteños
de la Colina del alto chopo a sus com-
pañeros líricos y menos revolucionarios
del sur. Por lo tanto, aunque el guion no
fue “de” dicho granadino, quien alabó las
ansias de eterno limitado de Salvador, sí
que acentuó la separación de posturas
personales.
Aquel tiempo me recuerda el Double
self-portrait. (En la calma tierna de tus
brazos), que vi en Vitoria, entre imáge-
nes del pasado inmediato de Eduardo.
Volvemos sobre nuestra memoria, aun-
que sea de nuevo A 4 patas, (si dices algo
ahora te creeré), o tirando de dos carnu-
zos Plateros por los platós de una vajilla
con motivos de caza y pot-pourris de as-
cendencias jardineras en los parques de
nuestra madre.
José Lastra
Ȉ͚͙͘͘ Villa Antonio. Galería Luis Adelantado. México DF./
Self-portrait with friends. Galerie Krisal. Ginebra, Suiza. /
My Wunderkamera. Project-room. Espacio Atlántico.Vigo.
España.
Ȉ͚͘͘͡ Villa Edur. ARTIUM: Vitoria-Gasteiz. España.
Ȉ͚͘͘͠ Mitos, Queridos y Maneras. Centro Cultural Andoain.
Guipuzcoa. / If you could see them through my eyes. arteBA 08.
/ Galería del Sol. Buenos Aires. Argentina.
Ȉ͚͘͘͟ Lovely Friends. Galería Espacio Marzana. Bilbao. /
Edoardo. La sonrisa de la ballesta. Madrid. España.
OBRA ENCOLECCIÓN:
ȈA 4 patas. ( Si dices algo
ahora, te creeré). 1999.
loLogruƤu en colorǤ
100 x 150 cm.
BILDUMAKO LANA:
ȈA 4 patas. ( Si dices algo
ahora, te creeré). 1999.
Kolorezko argazkia.
100 x 150 zm.
Eduardo Sourrouille
Basauri, 1970
LĘęĆĈĎĔēĊĘ 69 BĎđćĆĔAėęĊ
SERIEKO LANAK OBRAS DE LA SERIE:
ȈLa tentación vive arriba. 2004. Fotograma fotograma.
ȈFamily Portrait; Antonio, Cristina, Katy, Miguel, Nikolaus, Heman, Valentina, Pano.... 2010. Kolorezko argazkia fotografía en color. 100 x 150 zm/cm.
ȈClatcoqtaƤas. 2001. Kolorezko argazkia fotografía en color. 70 x 100 zm/cm.
LAN BERRIAK OBRAS RECIENTES:
ȈSin título. 2012. Kolorezko argazkia fotografía en color. 40 x 60 zm/cm.
ȈDouble self-portrait. ( En la calma tierna de tus brazos). 2008. Kolorezko argazkia fotografía en color. 125 x 125 zm/cm.
ȈMy Mother’s Park. 2012. Kolorezko argazkia fotografía en color. 122 x 152 zm/cm.
CĔđĊĈĈĎŘē 8ĎđćĆĔAėęĊ 72 BĎđćĆĔAėęĊ
A
rgi dago artista bakoitzak bere
moduan ikusten duela bizitza
eta horrek baldintzatu egiten du
sortu eta adierazteko modua. Alde bio-
gruƤkouren eLu dokumenLuluren urLe-
ko lerroa hain izan daiteke ahula, ezen
argazkigintza dokumentalaren ustezko
objektibotasuna iruzur bilakatzen baita.
Farm Security Administration (FSA) dela-
koaren irudiak berrikustean liluragarria
da 21 x 25 zm-ko kamerekin hartutako
irudiak aurkitzea. Izan ere, argazki-ma-
kina horrekin ezinezkoa da oharkabean
aritzea. Walker Evansek ezkutuko asmo
bat islatzen du hartualdi batzuetan eta
zera pentsarazten digu, beharbada
FSAren ikono dokumental handia argaz-
kilariaren printzipio-deklarazio estetiko
eta trebea baino ez dela.
FSAk, ustez, AEBko depresio ekonomi-
koa jasotzen zuen eta SADMAN bildu-
mak, aldiz, (Chicago, 2007) krisi morala
erregistratzen zuen. Horrenbestez, do-
kumenLul blogruƤkoun sub|ekLlboLusunu
zen protagonista, lehenengo pertsonan.
Ȉ͚͙͚͘ Erakusketa Galeria Espazioan Valentzia.
Ȉ͚͙͙͘ Erakusketaria Fabiola Izaren Archivo Bastardo proiek-
tuaren konpilazioan, La galería Comercio Mexiko DF.
Ȉ͚͘͘͡Ǧ͚͙͘͘ Erakusketa kolektiboa Gabarrón Fundazioan-
Carriage House Center for the Arts BilbaoArte-ren eskutik,
New York. AEB.
Ȉ͚͘͘͠ BilbaoArte beka.
A
ll artists have their own way of
looking at life, which conditions
them when they create and ex-
press themselves. The line between bi-
ography and documentary may be so
Ƥne LhuL Lhe suµµosed ob|ecLlvlLy of
documentary photography turns into a
great deception.
Looking through pictures from the Farm
Security Administration (FSA) it is fasci-
nuLlng Lo Ƥnd Lhese shoLs Luken wlLh u
21 x 25 cm camera: a camera of that size
precludes any attempt to go unnoticed.
Walker Evans shows concealed inten-
tions in some shots, which lead one to
wonder whether the great documentary
ethos of the FSA is no more than a skilful,
attractive declaration of principles on the
part of the photographer.
Unlike the FSA, which supposedly docu-
mented the Great Depression in the USA,
the SADMAN series (Chicago 2007) re-
corded a moral crisis, giving way to bio-
graphical documentary with subjectivity
Luklng u leudlngǡ ƤrsLǦµerson roleǤ
Ȉ͚͙͚͘ LxhlblLlon uL Lsµuclo Cullery vulencluǤ
Ȉ͚͙͙͘ LxhlblLor uL ComµlluLlon of Lhe 8usLurd ArchlveǤ A
project by Fabiola Iza. At La Galería Comercio Mexico City.
Ȉ͚͘͘͡Ǧ͚͙͘͘ Crouµ exhlblLlon uL Lu lunduclon Cuburron Ǧ
Carriage House Center for the Arts in collaboration with
BilbaoArte, New York. USA.
Ȉ ͚͘͘͠ 8llbuoArLe CrunLǤ
E
s innegable que cualquier artis-
ta tiene su propia forma de ver
la vida; lo condiciona a la hora de
crear y expresar. Puede ser tan endeble
lu lineu enLre lo blogruƤco y lo documen-
tal, que la supuesta objetividad de la fo-
tografía documental se convierte en un
gran engaño.
Revisando imágenes de Farm Security
Administration (FSA) es fascinante en-
contrar esas imágenes tomadas con cá-
mara de 21 x 25 cm, semejante artilugio
foLogruƤco enLorµece cuulquler lnLenLo
de pasar desapercibido. Walker Evans de-
muestra una intencionalidad encubierta
en ciertas tomas, que hace plantearse si
el gran icono documental de FSA no es
más que una hábil y estética declaración
de principios del fotógrafo.
A diferencia de FSA que supuestamente
documentaba depresión económica en
EEUU, la serie SADMAN (Chicago 2007)
registraba la crisis moral. Dando paso al
documenLul blogruƤcoǡ slendo lu sub|eLl-
vidad protagonista en primera persona.
Ȉ͚͙͚͘ Exposición en Galería Espacio Valencia.
Ȉ͚͙͙͘ Expositor en Compilación del Archivo Bastardo proyec-
to de Fabiola Iza, La galería Comercio México DF.
Ȉ͚͘͘͡Ǧ͚͙͘͘ Exposición colectiva en La Fundación Gabarrón-
Carriage House Center for the Arts de mano de BilbaoArte,
New York. USA.
Ȉ͚͘͘͠ Beca BilbaoArte.
OBRA ENCOLECCIÓN:
ȈThe empty space of the old
expectations & The thin path
of spirituality.
Serie Sadman. 2007.
Fotografía digital sobre alumi-
nio. 100 x 100 cm.
BILDUMAKO LANA:
ȈThe empty space of the old
expectations & The thin path
of spirituality.
Sadman seriea. 2007.
Argazki digitala aluminio
gainean. 100 x 100 zm.
Iñigo Tena
Bilbao, 1980
LAN BERRIAK OBRAS RECIENTES:
ȈDel Individuo en Crisis. 2012. Kolorezko argazkiak fotografías en color. Valencia.
80-90eko kostako eraikuntza proiektuak hartu dira abiapuntutzat, hau da, eraikita edo erdi eraikita dauden eta guztiz isolatuta dauden gune handi horiek.
Gizakiaren eta naturaren arteko harremana hurbildu da eta banakoaren esku-hartzea eraso nabarmena bilakatu da. Banakoaren printzipioak eta naturaren
biziraupena erremediorik gabe aldatu duen aztarna sustrairik gabea jasotzen du.
Tomando como referencia a los proyectos inmobiliarios en la costa de los 80-90. A esos grandes complejos construidos o a medio construir y totalmente
aislados. Acercando la relación entre ser humano y naturaleza; siendo la intervención del individuo una agresión palpable. Documenta una cicatriz des-
urrulgudu que hu modlƤcudo de muneru lrremedluble los µrlnclµlos del lndlvlduo y lu suµervlvenclu del medlo nuLurulǤ
CĔđĊĈĈĎŘē 8ĎđćĆĔAėęĊ 76 BĎđćĆĔAėęĊ
B
aina begiradaren lan hori, ohi-
koan ezohikoa deskubritzeko ze-
regina, gure inguruan edo haren
bidez forma berriak bilatzeko asmoz egin
liteke. Kritikari batzuen ustez, prozesu
honetan kamerak atera egiten du eraiki
baino gehiago. Baina ez gara adierazpen
artistikoaren mito zaharrari buruz ari, hau
da, artistaren (espirituaren) barruan da-
goena kanpora ateratzeari buruz, baizik
eta forma komunak isolatu, tartekatu,
handietsi edo murrizteari buruz, horietan
ezohiko izaera nabarmendu ahal izateko.
Jarduera horren programa Da Vinci-ren
Trattato della Pittura (Pinturaren trata-
tua) izenekoan aipatu zen. Horren arabe-
ra, goroldioz erdi estalita dagoen edozein
hormak mundu berriak deskubritzeko
aukera ematen du. Kasu honetan, apain-
keta-objektu sinple batek forma abs-
traktuak sortzeko eskaintzen dituen au-
kera amaigabeak ditugu mintzagai. Hau
da, behaketa-denbora, esperimentazio
errepikatua eta forma esanguratsuen
bilaketa, irudia moztu eta testuinguru-
tik ateratzean bere esanahia hartzeko,
mundu abstraktu eta buruaskia sortuz.
Ramón Esparza :” Lo surreal y lo real”.
El ojo que ves nº 1. Madril 2008.
I Saria Pilar Citoler-en argazki lehiaketan.
XXvll lunduclon 8oLin urLe µlusLlkoen bekuǤ SunLunderǤ
Ȉ͚͙͚͘ PhoLoguleryǤ 8llbuoǤ Ȁ Artea Bizibide / Arte Como Vida.
Clrcu blldumu XXǤ Sulu KuboǤ LonosLlu Ȁ De Paso en la Tierra.
Cicus. Sevilla. Espainia.
Ȉ͚͙͙͘ Itinerarios. Fundación Botín. Santander. / Media noche
en la ciudad, Museo Artium.Gazteiz. Espainia.
Ȉ͚͙͘͘ Culeriu AlLxerrlǤ LonosLluǤ Ȁ Media noche en la ciudad,
Lu Puneru urLe guneuǤ LLelduǤ Ȁ Xl MuesLru Unlon lenosuǤ
Unión Fenosa museoa. La Coruña. / Friendo agua. Laboratorio
Arzakekin kolaborazioan.Fundación Miró.
Ȉ͚͘͘͡ Culeriu LsLlurLeǤ MudrllǤ Ȁ Cas and Gas reloaded. Sala
Bastero .Andoain. / Cas and Gas. Galeria Marzana. Bilbao.
Ȉ͚͘͘͠ Existenz, Puerta Nueva gela. Córdoba. Espainia.
Ȉ͚͘͘͟ Existenz. Altxerri galeria, Donostia. / Existenz. BBK era-
kusketa aretoa. Bilbao. Espainia.
Y
et that same undertaking of look-
ing, of discovering what is ex-
traordinary in the ordinary, may
be turned towards the search for new
forms through or in our surroundings.
Some critics have noted that the part
played by the camera in this process is
extractive, rather than constructive. It
is no longer the outmoded myth of ar-
tistic expression understood as bring-
ing out something that is inside the art-
ist (the spirit), but instead of isolating,
combining, magnifying or minimising
common forms to draw out the extraor-
dinary in them. The programme of that
process was already mentioned in da
Vinci’s Treatise on Painting, in which he
referred to the possibilities of discover-
ing new worlds provided by any wall - a
moss-covered medium. In this case, a
slmµle decoruLlve lLem µrovldes lnƤnlLe
possibilities of creating abstract forms.
The time of observation, of repeated ex-
perimentation, the search for meaning-
ful forms that arise precisely by stripping
the image of its meaning through cutting
and decontextualising, creating an ab-
sLrucL und selfǦsuƥclenL worldǤ
Ramón Esparza :” Lo surreal y lo real”.
El ojo que ves nº 1. Madrid 2008.
1st Pilar Citoler Photography Award
27th Fundación Botín Plastic Arts Grant. Santander.
Ȉ͚͙͚͘ PhoLoguleryǤ 8llbuoǤ / Artea Bizibide / Arte Como Vida /
Art as Life. Clrcu XX CollecLlonǤ Sulu KuboǤ Sun SebusLlun Ȁ De
Paso en la Tierra. Cicus. Seville. Spain.
2011 Itinerarios (Itineraries). Fundación Botín. Santander.
/ Media noche en la ciudad (Midnight in the City), Museo
Artium. Vitoria. Spain.
Ȉ͚͙͘͘ Culeriu AlLxerrlǤ Sun SebusLlunǤ Ȁ Media noche en la
ciudad, La Panera Arts Centre, LLeida. / 11th Unión Fenosa
Show. Unión Fenosa Gallery. La Corunna. / Friendo agua.
Collaboration with Laboratorio Arzak. Fundación Miró.
Ȉ͚͘͘͡ Culeriu LsLlurLeǤ MudrldǤ Ȁ Cas and Gas reloaded. Sala
Bastero. Andoain. / Cas and Gas. Galería Marzana. Bilbao.
Ȉ͚͘͘͠ Existenz, Sala Puerta Nueva. Córdoba. Spain.
Ȉ͚͘͘͟ Existenz. Altxerri Gallery, San Sebastián. / Existenz.
BBK Exhibition Centre. Bilbao. Spain.
P
ero ese mismo trabajo de la mi-
rada, del descubrimiento de lo
extraordinario en lo ordinario,
puede dirigirse a la búsqueda de nuevas
formas a través de, o en nuestro entor-
no. Algunos críticos han hablado de una
labor extractiva, más que constructiva,
de la cámara en este proceso. No es el
ya caduco mito de la expresión artística
entendida como un sacar al exterior algo
que se encuentra en el interior (el espíri-
tu) del artista, sino de aislar, combinar,
mugnlƤcur o mlnlmlzur formus comunes
para hacer surgir de ellas lo extraordina-
rio. El programa de dicha actividad viene
mencionado ya en el Tratado de la pintu-
ra de da Vinci, en el que se señala las po-
sibilidades de descubrir nuevos mundos
que ofrece cualquier muro medio recu-
bierto por el musgo. En este caso son las
lnƤnlLus µoslbllldudes de generur formus
abstractas que ofrece un simple objeto
decorativo. El tiempo de observación, la
experimentación reiterada, la búsque-
du de formus slgnlƤcunLes que µurLenǡ
justamente, del hecho de arrebatar a la
lmugen su slgnlƤcudo medlunLe el corLe
y la descontextualización, creando un
mundo ubsLrucLo y uuLosuƤclenLeǤ
Ramón Esparza :” Lo surreal y lo real”.
El ojo que ves nº 1. Madrid 2008.
I Premio Pilar Citoler de Fotografía.
XXvll 8ecu de ArLes PlusLlcus lunduclon 8oLinǤ SunLunderǤ
Ȉ͚͙͚͘ PhoLoguleryǤ 8llbuoǤ Ȁ Artea Bizibide / Arte Como Vida.
Colecclon Clrcu XXǤ Sulu KuboǤ Sun SebusLlun Ȁ De Paso en la
Tierra. Cicus. Sevilla. España.
2011 Itinerarios.Fundación Botín. Santander. / Media noche en
la ciudad, Museo Artium. Vitoria. España.
Ȉ͚͙͘͘ Culeriu AlLxerrlǤ Sun SebusLlunǤ Ȁ Media noche en la
ciudadǡ CenLro de urLe Lu Puneruǡ LLelduǤ Ȁ Xl MuesLru Unlon
Fenosa. Museo Unión Fenosa. La Coruña. / Friendo agua.
Colaboración con Laboratorio Arzak. Fundación Miró.
Ȉ͚͘͘͡ Culeriu LsLlurLeǤ MudrldǤ Ȁ Cas and Gas reloaded. Sala
Bastero. Andoain. / Cas and Gas. Galería Marzana. Bilbao.
Ȉ͚͘͘͠ Existenz, Sala Puerta Nueva. Córdoba. España.
Ȉ͚͘͘͟ Existenz. Galería Altxerri. San Sebastián. / Existenz.
Sala de Exposiciones BBK. Bilbao. España.
OBRA ENCOLECCIÓN:
ȈSin título.
Polapane - Cibachrome.
100 x 67 cm.
BILDUMAKO LANA:
ȈIzenbururik gabe.
Polapane - Cibachrome.
100 x 67 zm.
Begoña Zubero
Bilbao, 1962
LĘęĆĈĎĔēĊĘ 77 BĎđćĆĔAėęĊ
SERIEKO LANAK OBRAS DE LA SERIE:
ȈManos. 1996. Polapan/Cibachrome. 100 x 70 zm/cm.
ȈS/T. 1996. Polapan/Cibachrome. 100 x 70 zm/cm.
LAN BERRIAK OBRAS RECIENTES:
ȈA|t Betl|o N͕ ͙͘ lastwatJ. 2012. Scala/ Inpresio digitala impresión digital. 110 x 110 zm/cm.
ȈA|t Betl|o N͕ ͝ lastwatJ. 2012. Scala/Inpresio digitala impresión digital. 110 x 110 zm/cm.
Elssie Ansareo Ben
de Naverán Naia d
Eskauriaza Usoa Fu
Garlichs & Sonja M
Gaüeca Abigail La
Mabi Revuelta Ixon
Sourrouille Iñigo Te
ene Bergado Isabel
del Castillo Mikel
ullaondo Burchhard
Meyer Miguel Ángel
azkoz Txuspo Poyo
ne Sádaba Eduardo
ena Begoña Zubero
FUNDACIÓN BILBAOARTE FUNDAZIOA - Urazurrutia 32 - 48003 BILBAO - Tel. 94 415 50 97 - info@bilbaoarte.org - www.bilbaoarte.org

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful