Está en la página 1de 47

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

Avjvn& Avgv`i weRqi


Rb cyZ KiQb

Bgvg AvbIqvi Avj-AvIjvwK


(Avjvn& ZuvK wbR ndvRZ ivLyb)

1
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb


Bgvg AvbIqvi Avj-AvIjvwK (Avjvn& ZuvK wbR ndvRZ ivLyb)Gi AwWI jKPvi Aej^b
Avgv`i GB z` cPv gymwjgxb dx Kzwj gvKvb (mevbi
gymwjg`i) cwZ DrmwMZ, hviv AKvivQb Kzdii wei mZi
weRq mvb e cwiKi| n gyIqvwn`! Zvgiv Avbw`Z nI GRb
h, Avjvn&i weRq AwZ wbKU, Kej hw` Zvgiv Zv `LZ cZ!


Iiv Pvq dzrKvi w`q Avjvn&i Avjv wbwfq w`Z, wKy Avjvn&
Zv c~Yv KiebB, Kvwdi`i wbKU hZB Zv NYv I Mv`vni
KviY nvK|
[m~iv AvZ-ZIevn& t 32]

2
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

m~Pxc

kvBLi cwiPq ..................................................................... 4


mv`Ki ge .................................................................. 6
Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb ................................ 7
1) Avjvn& Kvb cwiYwZ PvBj, Zvi Dcvq wZwb mw Kieb..... 7
2) wLjvdZ eevi cZveZb, eZgvb mgqi ev Kvji
Rb Avdmvm Kiv mgxPxb bq......................................12
3) weRq AwZ wbKU .......................................................16
(4) BwZnvmi cybivew NU ............................................ 27
(5) wdrbvi Pig gvv Abyaveb Kiv ................................... 36
(6) GB DZi mgmvi evemZ mgvavb ....................... 42

3
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

kvBLi cwiPq

Bgvg AvbIqvi Avj-AvIjvwK GKRb DPuygvbi we` gymwjg Avjg whwb


wbD gwKvZ Rb MnY Kib| Zuvi wcZv gvZv Bqgbx| BqgbB Zuvi
Rxebi GMviv eQi Kvj AwZv nq| mLvb wZwb Bmjvgi Dci cv_wgK
vb ARb Kib|
AvbIqvi Avj-AvIjvwK KjvivWv KvwjdvwbqvZ Bgvg wnme `vwqZ
cvjb Kib| ci IqvwksUb wW.wm.-Z AewZ `vi Avj-wnRivn BmjvwgK
mUvi Ges RR IqvwksUb BDwbfvwmwUi gymwjg cavb wnme bZZ c`vb
Kib| AvgwiKv Ges Bqgb, GK `k _K Aci `k wZwb cvqB hvZvqvZ
KiZb| mLvb cwm AvjgMYi mvwba kixqvn&-i Dci covkvbv KiZb
Ges AvgwiKvi bvMwiK nIqv mI ciewZZ ZuvK AvgwiKvq cek wbwl
Kiv nq| KjvivWv U BDwbfvwmwU _K wZwb wmwfj Bwwbqvwis-G
we.Gm.wm. Ges mvb wWqMv U BDwbfvwmwU _K GWyKkb wjWviwkc Gg.G.
wWMx ARb Kib| wZwb RR IqvwksUb BDwbfvwmwUZ wnDgvb wimvm
WfjcgUGi Ici MelYviZ wQjb|
Zuvi ej Rbwcq AwWI wmwiRi ga DjLhvM nj - Lives of the
Prophets, The Hereafter, The Life of Muhammad (saws), The Life
and Times of Abu Bakr Al-Siddique (ra), The Life and Times of 'Umar

4
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb


Ibn Al-Khattab (ra), The Story of Ibn Al-Akwa, Constants on the
Path of Jihad, Ges AviI AbK|

Kzd&dvi Ges gyiZv`MY ZuvK Bqgbi ivRavbx, mvbvq AvUK Ki| Gi


KviY cwivi bq, hw`I AbK aviYv Ki Ges ej _vK h, 11B m^i-Gi
nvBRvKvi`i mv_ Zuvi mswkZv iqQ| Avjvn&B fvj Rvbb| wZwb mB gnvb
Avjg`i gvS AbZg, huviv wRnv` dx mvexwjjvn&K gymwjg DZi Dci
Kzd&dvi AwaKZ gymwjg f~L dih AvBb ej cPvi Ki _vKb| KD KD
Aek ej h, BgvgK gyw `qv nqQ; Bqgbi ivvq ivvq G K_v kvbv
hvQ| hw` ZvB mZ nq, Ze Avjvn& hb ZuvK ki Kbvjx AviI KwVb I
ipfve Pc aivi ZwdK `b! Avgxb|

5
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

mv`Ki ge
wemwgjvwn&i ivngvwbi ivnxg| Avjvn&i cksmv I Kwiqv vcb KiwQ, wZwb
hfve PqQb mfve Avgv`iK Zuvi xb cPvii ZwdK w`qQb| Avwg
mv w`wQ h, Avmgvb I Rwgb Avjvn& eZxZ Kvb Dcvm bB Ges gynv`
Zuvi cwiZ mekl ivm~j, whwb mgM gvbe RvwZi Rb ingZ
^ic Ges mZ wg_vi cv_KKvix ic cwiZ| Avwg AviI mv w`wQ h, mKj
ZvZ I Avjvn&i ki cwZ Avwg NYv cvlY Kwi, Zv`i _K Avwg wewQb|
Avi Avgvi fvjevmv I AvbyMZ Avjvn& , Zuvi ivm~j Ges
gywgbMYi cwZ|
Avjnvg`ywjjvn&, Qyv Avjnvg`ywjjvn&, Avgiv avivevwnK kwZc~eK
AbywjLbi wZxq KvRwU mgvcb Ki, cywKv AvKvi Zv cKvk KiZ ciwQ|
Kej Avjvn&i BQv I ingZi RbB G gnvb Dk mvab Kiv Avgv`i c
meci nqQ| cKZc Avjvn&i ^xKwZ Qvov Kvb ^xKwZ bB, Kbbv, wZwb
Avj-LvwjK, Avmgvb I Rwgbi cwiKbvKvix, Gi wfZi evBi hv wKQz AvQ
wZwbB mePq fvj Rvbb|
hnZz AvjvPbvi welqey LyeB iZc~Y, cvVK Avkv Kwi wevwiZ cvV Ki
Zv Abyaveb Kieb, ZvB Avgvi gb nqQ, ee welqi `wjj cgvYvw` cv`UxKvq Zzj aiv Riix| `qv Ki Avgv`i Rb `vAv Kieb, hb Avjvn&, Zuvi
xb cPvii G cPv Avgv`i Zid _K Ke~j Kib|
Rvhv Kvjv Lvqivb
gyRvwn` dx mvexwjjvn&

6
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb


1) Avjvn& Kvb cwiYwZ PvBj, Zvi Dcvq wZwb mw Kieb
GB wkivbvgwU Bgvg Beb Avmxi-Gi BwZnvm M Avj-Kvwgj _K bqv|
Avjvn& Kvb cwiYwZ ev P~ov mgvw PvBj, wZwb h_v_ Dcvq I Dcj mw
Kieb, hv mB wbavwiZ ji w`K GwMq hve| Avjvn& ZvAvjv GB DZi
Rb weRq PvBj, wZwb weRqi Dchy Zix Kieb| eZgvb hv wKQy
NUQ, mB NUbv cevn _K weRqi AvMvg evZv cvIqv hvQ|
Dciv weavbwU mwVK ej cZxqgvb nj Avgiv hvPvB Ki cgvY KiZ
mg ne h, Afx j ev cwiYwZ mwVK I Dchy c_ avweZ nQ| weRqi
mvaviY aviYv nj, P~ov cwiYvg, GB DZi weRq AwRZ ne| Avjvn&
ZvAvjv KziAvb Ges ivm~j nv`xm weRqi cwZkwZ w`qQb|
GB cwZkwZZ Avgv`i mevi BqvKxb Z_v `p wekvm cvlY Kiv DwPZ|
BqvKxbi welq Avmj AvKx`vn&i mv_ mswk| gymwjg wnme AvcbvK AekB
wekvm KiZ ne h, GB Dvn& P~ov weRq jvf Kie Zv KD A^xKvi Kij
eySZ ne, Zvi Cgvb mgmv iqQ| Kb? KviY Gi c AKvU `wjj
cgvYvw` iqQ| Zvi KwZcq wbg Zzj aiv njt
Avjvn& ZvAvjv ejb,
Avgiv c~eeZx Dc`ki (ZvIivZ) ci he~i-wKZve wjL w`qwQ h,
mrKgcivqY ev`vMY Aekl cw_exi AwaKvi I KZZ jvf Kie|
[m~iv Avj-Avw^qv t 105]

7
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

myZivs kl ch Avjvn& ZvAvjvi mrKgcivqY ev`vMY cw_exi eyK cwZv


jvf Kie| Avjvn& ZvAvjv ejb,

Avgvi ev`v I ivm~jMYi evcvi GB K_v mZ nqQ h, Zuviv
mvnvhcv ne; Ges Avgvi evwnbxB (mekl) weRqx ne|
[m~iv Avm-mvddvZ t 171-173]
Avjvn& bex`i cwZkwZ `b h, wZwb Zv`i weRq `vb Kieb, Avjvn&
ZvAvjv ejbt...wbqB GB cw_ex Avjvn&i; Zuvi ev`v`i gvS hvK Lywk wZwb KZZ
`vb Kib, Ze P~ovfve gyvKxMY Gi KZZ jvf Kie|
[m~iv Avj-Avivd t 128]
A_vr Avjvn& Rwgbi KZZ gywgb ev Kvwdi hvK Lywk `vb Kib wKy
AvqvZi kl gyvKx gywgb`i Pov KZZ jvfi K_v ejv nqQ|
Avjvn& ZvAvjv ejbt

8
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

Iiv Pvq dyrKvi w`q Avjvn&i Avjv wbwfq w`Z, wKy Avjvn& Zv c~Yv
KiebB Kvwdi`i wbKU hZB Zv NYv I Mv`vni KviY nvK|
[m~iv AvZ-ZvIevn& t 32]
KvwdiMY cvYcY Pv PvjvQ Avjvn&i Avjv wbevwcZ KiZ; Avjvn&i Avjv
nj Bmjvg; gynv` Gi wimvjvn&| Iiv Pvq Bmjvgi aviv cwZnZ
KiZ Avi Avjvn& ejb h, I`i cPv e_Zvq chewmZ ne| Bmjvgi Dci
AvNvZ nvbvi Rb Iiv h AXj A_ m` eq Ki, Zv mwZB AevK Kivi
gZ| fe `Lyb, Avjvn& I`i KZ wbqvgZ `vb KiQb, I`i nvZ KZ mnvq
m` iqQ A_P mewKQyB Iiv wewbqvM KiQ BmjvgK wbw Kivi Rb?
KLbI Avgiv AbyhvM Ki ewj, Iiv wgwWqv wbqY KiQ, cw_exi Zver ej
cPvwiZ msev`c I`i gyLcv, mKj gZvai iwWI kb I`i `Lj,
cw_exi cfvekvjx wgwWqv I`i Kvq, miKvi I cywjk evwnbx I`i ekxf~Z;
GK K_vq cw_exi hveZxq KjKvwV IivB bvoQ| I`i nvZ hveZxq A_Kwo,
mnvq m^j| Avgv`i Kvb myhvMB bB I`i weivwaZv ev msMvg Kivi, ZvB
Avgv`i DwPZ msMvgi c_ cwinvi Ki weK Kvb Dcvq I`i gvKvwejv
Kiv; myL mgi Avgv`i hvIqv DwPZ bq hnZz KvbfveB Avgiv I`i
mgK nZ cvie bv! eis ivRbxwZ I K~UbxwZi Avkq I`i gvKvwejv Kiv
kq| wKy Avjvn& ZvAvjv ejb,
...eyZt GLb Iiv AviI eq Kie| Zvici ZvB I`i Rb Avci
KviY ne Ges kl ch I`i civwRZ Kiv ne ...
[m~iv Avbdvj t 36]
myZivs Iiv I`i A_ m` eq KiK, hnZz GfveB Iiv civwRZ ne|
Dciv AvqvZi A_ Abyhvqx, c_g I`i A_ m` ewqZ ne, AZtci Iiv
civwRZ ne| Bmjvgi wei Awfhvb Iiv hLb wecyj cwigvY A_ eq Ki,
9
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

ZLb Avgv`i eis Lywk nIqv DwPZ| Kbbv, Zv wb`k Ki h, Bmjvgi weRq
Avmb| wbavwiZ c_B wVKVvK gZ Bmjvgi weRq Nwbq AvmQ|
AvgwiKv GLb AKcU ^xKvi KiQ, wfqZbvg I Kvwiqvb hyi Zzjbvq
AvdMvwbvb I BivK hy I`i KZ ewk A_i hvMvb w`Z nqQ| Kvwiqvb
hy I wfqZbvg hy I`iK h_vg 200 I 400 wewjqb Wjvi eq wbevn
KiZ nq| BivK hy ewqZ A_i cwigvY BwZga 800 wewjqb Wjvi Qvwoq
MQ; GLbI hy AevnZ AvQ| gvwKb A_bxwZ gk gyL _yeo coQ|
GfveB mb ne D AvqvZi A_i evevqb; A_vr Iiv AMwYZ A_ m`
eq Ki cwikl AbykvwPZ ne| BivK I AvdMvwbvb hy AvivwcZ wQj bv,
KD I`i Dci hy Pvwcq `qwb eis Iiv wbRivB hyi m~cvZ NUvq|
AnZzK mgmvq Rovbvi KviY, Iiv Avdmvm Kie; AXj A_ m` eq
KiI I`i kl ch civRqi gvj YZ ne|
AvgwiKvi hys`nx gbvfvei mv`k LyuR cvIqv hvq Avey Rvnji NUbvq,
hLb m e`ii cvi gymwjg evwnbxi gvKvwejv KiZ PqwQj| gymwjgMY
Kvwdi`i evwYR Kvdjv Zvov KiZ D`Z nq, wKy Kvdjv wbivc` _vKvq,
Avey mywdqvb ZrKvjxb Kvwdi evwnbx cavb Avey RvnjK gvq wdi hZ ej
Ges hy Govbvi civgk `q| DZ, `ywebxZ Avey Rvnj ej, bv, Avgiv
Zv`i gvKvwejv KiZ AMmi ne! Avgiv e`i hve, mLvb wZbw`b Avb` d~wZ
Kie, g` cvb Kie, gwnjviv Avgv`i Rb Mvb ev` Kie| mg
AvieevmxMYi Awfhvbi K_v Rvwbq w`Z PvB hb Zviv eySZ cvi h
KzivBk`i `gvbv ev jvwZ Kiv me bq| KvwdiMY mLvb wZb w`b Avgv`
d~wZ Kie Ges G Lei mgM Avie Qwoq coe, KzivBk`i mv_ Gici KD
hb joZ mvnm bv cvq|
Avey Rvnj hic hy eQ wbqwQj, eZgvb AvgwiKv Avey Rvnji bvq
JZc~Y AvPiY KiQ; Iiv wbR _K GB hy eQ wbqQ| G hyi cwiYvg
10
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

Avg`i mevi Rvbv, hnZz ivm~j nv`xm Kz`mxZ ejb h Avjvn&


ZvAvjv ejb, h KnB Avgvi AvIwjqvK k wnme MY Kie, Avwg
Zv`i wei hy Kie| (nv`xm Kz`&mx 25; Avj-eyLvix)
myZivs gymwjgiv bq eis Avjvn& ZvAvjv I`i wei hy cwiPvjbv KiQb!
AvgwiKv Avjvn& ZvAvjvi mv_ avg~jK hy Kg wj!
Avjvn& ZvAvjv ejbt

Zvgv`i ga hviv wekvm vcb Ki I mrKg Ki; Avjvn& Zv`iK
Iqv`v w`qQb h, Zv`iK AekB cw_exZ kvmbKZZ
`vb Kieb, hgb
wZwb kvmb KZZ
`vb KiQb Zv`i c~eeZx`iK| wZwb AekB Zv`i
xbK cwZwZ Kieb, hv wZwb Zv`i Rb cQ` KiQb Ges fqfxwZi
cwieZ AekB Zv`i kvw I wbivcv c`vb Kieb| Zviv Avgvi Bev`Z
Kie Ges Avgvi mv_ KvDK kixK Kie bv| Gici KD AKZ nj, Iiv
AekB cvcvPvix|
[m~iv Avb-b~i t 55]
wLjvdvn& (kvmbKZZ) Zv`i `qv ne hviv Cgvb Avbqb c~eK mrKg
Kie| gymwjgMY eZgvb fqfxwZi gvS w`b AwZevwnZ KiQ| Avjvn& ZvAvjv
GB AvqvZ Avgv`i cwZkwZ w`Qb h, wZwb Avgv`i wbivcv c`vb Kieb|
wZwb GB DZK wLjvdZ I wbivcvi cwZkwZ w`qQb; Ges G `ywbqvZ
Povfve Zuvi xb cwZwZ ne|
11
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

2) wLjvdZ eevi cZveZb, eZgvb mgqi ev Kvji Rb


Avdmvm Kiv mgxPxb bq
Avgiv wbqB GB nv`xm Rb _vKev hLvb gvbe BwZnvmi chvq ev aviv
mK AvjvPbv Kiv nqQ| ivm~j ejbt wimvjvn& Zvgv`i

gvS ZZw`b _vKe, hZw`b Avjvn& PvBeb, ci Zv Zzj wbeb| Gici


Avme wLjvdvn& ivwk`vi hyM hv wimvjvZi bxwZZ Pje| Avjvn& hZw`b
PvBeb Zv Zvgv`i gvS weivR Kie, ci Zv Zzj bqv ne| Gici i
ne eskvbywgK bZZ (ivRZ), Avjvn& hZw`b PvBeb Zv ZZw`b Zvgv`i
gvS weivR Kie; ci wZwb PvBj Zv Zzj wbeb| Zvici i ne wdrbvdvmv`i hyM, hZw`b Avjvn& PvBeb, Zv we`gvb _vKe, AZtci Zv
AcmviY Kieb| Zvici wdi Avme wLjvdvn& ivwk`vn& hv wimvjvZi
AbyMvgx ne| Gici wZwb [ivm~j ] Pzc Kijb|1
nv`xm ewYZ wimvjvZi hyM ivm~j Gi wZivavb mgv
nqQ| cieZx chvq wLjvdvq ivwk`vi hyM hv Avey eKi nZ Avjx
mgq ch weZ| Zvici chvqg Avm ivRZ, DgvBqv, eby

Avevm, wLjvdvq Dmgvwbqvi hyM| Zvici ne wdrbv, dvmv`, ^iZi hyM|


Avgiv eZgvb GB hyM emevm KiwQ| Zvici cybivq wdi Avme wLjvdvq
ivwk`v| Gfve cw_exi mgvw NUe, ivm~j hnZz kl
gbvej^b Kib, Zv _KB GB BwZ cvIqv hvq|
KLbI Avgiv mgqi ev Kvji AwfhvM Ki ewj h, Avgiv mePq Lvivc
mgq emevm KiwQ hLb Dvn& `yej, Amnvq, civwRZ, wewQb, wef| Avgiv
hw` mvnvexMYi hyM emevm KiZvg wKsev Bmjvgi ^Yjx hyM _vKZvg|

gymbv` Bgvg Avng` L- 273, bygvb Beb evkxi _ K ewYZ|

12
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

wbgwjwLZ KviY Avgv`i Kvji ev mgqi wei AwfhvM Kiv DwPZ bqtc_g KviYt RbK ZveC GKRb mvnvexK wRvmv Kib, ivm~j
hLb Avcbv`i gvS wQjb, Zuvi mv_ Avcbviv Kx ic AvPiY KiZb? Di
mvnvex ejjb wKfve Zviv ivm~ji mv_ mvagZ Dg eenvi KiZb| ZveC
b ejjb, ivm~j -K Avgv`i Rxekvq cj ZuvK Nvo
Zzj enb KiZvg| ZveC Avmj hv eySvZ PqQb Zv nj mvnvexMY ivm~ji
mv_ h_vh_ AvPiY Kiwb; hw` Zuvi mgq ivm~j RxweZ _vKZb,
Ze wZwb ivm~ji mv_ Zv`i PqI Dg AvPiY KiZb| Di mvnvex
ejjb, KD Rvb bv, m mgq RxweZ _vKj m Kx KiZ; Avgv`iK wbRi
evev-fvBqi wec wRnv` KiZ nqQ, hv KLbB mnR Kvb evcvi wQj bv|
Avi GLb Zvgv`i wcZv, fvB, cwievi, cwiRb gymwjg; Zzwg Kej aviYv KiQ
h, ivm~j Gi mv_ G aiYi AvPiY KiZ| AZGe Ggb Kvb
wKQyi AvKvv Kie bv, hv Avjvn& Zvgvi ZvK`xi wbaviY Kiwb|
wZxq KviYt Avgv`i eZgvb mgq wbq AwfhvM Kiv DwPZ bq; eis eZgvb
mgq evm Kivi Rb Avgv`i Avjvn& ZvAvjvi KZZv cKvk Kiv DwPZ|
Kb? gymwjg DZi gvS mvnvexMYi ghv`v mevP, Gici ZveCMY Ges
Gici Zve-ZveCMY| mvnvexMYi ghv`v h KviY mePq ewk Zv nj, ZvivB
Bmjvgi wfwg~j iPbv Kib| Zviv cyivcywi k~Y Aev _K xbK cwZwZ
Kib| Avi Abw`K cieZx cRbi mgq Bmjvg cwZwZB wQj, Zviv Kej
Gi weKvk jvf Ae`vb iLQb| Kv_vI Kvb we`AvZi Avwefve NUj Zviv
Zv we`~wiZ KiZb, wKy mvnvexMYi iwPZ Bmjvgi wfZ ZLb eZgvb wQj| G
KviYB mvnvexMY k cRb, Kbbv Zv`i ZvM wQj mePq ewk Avi KvRI
wQj mePq KwVb|
Avgv`i Rb h welqwU Riix Zv nj, mgqi Pvwn`v Abyhvqx KvR Kiv|
Kbbv, GKK cRb KvRi iZ I cKwZ GKK iKg| welqwU AviI cwivi
13
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

Ki ejZ Mj, Bgvg eyLvix hw` GKk eQi ci Gm GKB KvR KiZb, Ze
Zuvi ghv`v Avgv`i KvQ GLbKvi gZ nZ bv| Bgvg kvdqxI hw` GKk eQi
ci Gm, GKB KvR KiZb, Ze Zvi ghv`vI Avgv`i KvQ eZgvbi gZ nZ
bv| Kb? KviY KvRi Pvwn`v wewfb mgq wewfb iKg|
j Kij `Lv hve wdKn&i Pvi Bgvg GKB kZK emevm Kib| Avi
nv`xmi QqRb BgvgI H GKB kZK emevm Kib| G _K evSv hvq h,
GKUv mgq wdKn&i cqvRbxqZv wQj mePq ewk Avi Ab mgq nv`xmi| G
K_vwU ejvi KviY, Avgiv hw` mevrK Dcvq Bmjvgi mev KiZ PvB, Ze
eZgvb mgqi Pvwn`v AvM Dcjw KiZ ne|
Avgiv `wL h, KwZcq xbx fvB `vIqvZi Dci Rvo `q Avevi KD
nqZv ev Bjgi Dci| Avgv`i G mKj w`K Rvo `qv DwPZ Ze Pvwn`vi
wbwiL ejZ Mj mvnvexMYi mgqi mv_ eZgvb mgqi cqvRbxq KvRi
wgj ev mv`k iqQ| Kbbv, weMZ Pk eQi Avgiv RvnwjqvZi mewbg
i cuQ MwQ|
Avgiv hw`I eZgvb mgqi AwfhvM Ki _vwK, Z_vwc mvnvexMYi cieZx
cRbi ga eZgvb cRbi Aev I Kvj mvnvexMYi Aev I Kvj mv_
mv`kc~Y, hw`I ev ey GK I Awfb bq| Kbbv, mvnvexMYi cRbi iZ
Kvb BmjvwgK KzgZ wQj bv Avi eZgvbI bB, wKy weMZ Pk eQi Aev
Gic wQj bv| mvnvexMYK Zv`i mgqKvi `yB enr civkw ivg I cvim
mvgvRmn PzZcvki mgM Avie kci wei wRnv` KiZ nqQ| eZgvb
Avgv`i AevI GKB iKg, wKy weMZ Pk eQi Aev Gic wQj bv| c~e
hLb Bmjvgx KzgZ wQj ZLb mrKvR/mZi evcvi GK AciK mvnvh KiZ
Ges wnRiZ Kivi gZ Dchy vb wQj| eZgvb Avgiv `LZ cvB h, mviv
cw_ex Avgv`i wei hy wj, hv mvnvexMYi mgqKvi Aevi Abyic| dj,
eZgvb mgq mrKvRi cwZ`vb eY ewk ne| Avgiv ejwQ bv h, GB
cwZ`vb mvnvexMYi mgvb Ze Zv ne wbtm`n AbK ewk I gvnvZc~Y|
14
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

GKviY ivm~j ejQb, kl hvgvbvi KZK jvKi Avgji

cwZ`vb ev AvRi ne Zvgv`i 50 Rbi mgZzj, mvnvexMY wRvmv


Kijb, Bqv ivm~jyjvn&, Avgv`i 50 Rb bv Zv`i 50 Rb? ivm~j ejjb,
Zvgv`i 50 Rb|
myZivs, 1 Iqv mvjvZ mvnvexMYi 50 Iqv mvjvZi mgZzj ne|
Zvgiv 1 w`b wmqvg cvjb Ki 50 Rb mvnvexMYi wmqvg cvjbi mIqve cve|
Avgji cwZ`vb 50 Y ewk ne, wKy Kb? KviY m mgqwU ne fxlY
mUgq| ivm~j ejQb, kl mgq KwZcq jvKi Avwefve
NUe hviv GB DZi gvS mek| nvw`m ivm~j ejb,

Av`b-Avweqvb2 nZ 1200 jvKi Avwefve ne hviv Avjvn&i xbK


weRqx Kie| Avgvi ci hZ jvK Avme Zba ZvivB mek|
AZGe, ivm~ji ci weMZ kZKmg~ni gvS ZvivB DZi
gvS mek, KviY Zv`i mgq Aev I cwiwwZ mvnvexMYi mgqi Abyic|
Zvnj nvmvbvn3 ARbi eZgvb myeYhyM emevm KiZ Avcw ev AwfhvM
_vKe Kb? KLbI mgq Ggb hvq, hLb A_bwZK cew _vK, cvq mKjB
_vK Aevcb, Avevi hLb A_bxwZZ g`vfve `Lv hvq, gvbyl cwiZvci mv_
fve I Avkv Ki, myw`b wdi cj ZvivI c~em~ixMYi bvq ^Qj nZ cviZ|
Avgji w`K weePbvq Avgiv GgbB Dei mgq emevm KiwQ; wKy Avgv`i Zv
Dcjw KiZ ne, Kx cwigvY mIqve ARbi myeY nvZQvwb Avgv`i mvgb
iqQ hw` Avgiv G evcvi Zrci I mP nB| mgq I cwiek cwZK~j bv nq
hw` mnR mvejxj nq, m ^fveZB mIqve Kg hve| KwVb mgq I
cwiwwZZ mrKvRi cwZ`vb eo hvq| Zvnj mgqi AwfhvMi KviY
Kv_vq, hLb eZgvb mgqB mevK ?
2

`wY Bqgb, eZgvb mLvb vbxqfve mwq wRnv`x ZrciZv iqQ|

mIqve, cyY, cwZ`vb ev bwK|

15
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

kl mgq hLb weRq cvq vicv, A`ki welq Avjvn&B fvj Rvbb,
ivm~j weRqx gywgb`i `jwU mK ejb, Zviv Bgvg gvn`xK,
Cmv Beb gviBqvg (Avt)K weRqx Kie; Avgiv nqZ mB mgqi AwZ wbKU
emevm KiwQ, cwZ`vbI Avkv Kwi ne mB AbycvZ| Avi hLb mewKQy NU
PjQ, gvbyl cPzi mIqvi ARb KiQ ZLb Avgv`i Ni wbwq em _vKv
Akvfbxq, egvbvb, ZvB Avgv`i mgqi `vl bv w`q Zvi menvi Kiv
DwPZ|
ivm~j ejb, Avjvn& Avgvi mvgb mgM cw_ex Zzj

aijb, Avwg Gi c~e nZ cwg cv AejvKb Kijvg GLb AekB Avgvi


DZi AvwacZ wevi jvf Kie, hv Avgvi myL Zzj aiv nj| [mnxn
gymwjg, nv`xm bs 2889, mvIevb nZ ewYZ]
myZivs GB xb Kvqg ne cwZwU gnv`k, cwZwU `k, GgbwK cwZwU
kni| jv Bjvnv Bjvjvn&-Gi evbvi mKj kni cek jvf Kie| GB xb
ZZ`~i cuQve, hZ`~i w`b I ivZ nq; w`b I ivZ nq bv Ggb vb AvQ
Kv_vI? myZivs n Kvwdi, gybvwdK, GB xb nZ cjvqb KiZ PvBj gjMn
ev Ab Kv_vI Pj hv! GB `ywbqvq Zv`i vb bB! Avgv`i ^xKvi KiZB
ne, KvwZ weRq mwVK c_B AvMvQ, wKy ck nj KLb?

3) weRq AwZ wbKU


c_g Avgiv GKUv wRwbm ai bB, ci Gi mZZv hvPvB Ki `wL| ai
bB, weRq AwZ wbKU| Gevi Zv cgvY Kivi Pv Kwi| Avgiv welqwU h
gyjbxwZi AvjvK chvjvPbv Kie Zv njt Avjvn& Kvb cwiYwZ PvBj Zvi
DchvMx gvag I Zix Kieb| GLb `Lv hvK G g~jbxwZwU KZUzKz |
mRb Avgiv BwZnvm cwm KZjv NUbv D`vniY wnme DjL Kwi|

16
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

c_g D`vniYt eyLvix kixd Avqkv nZ ewYZ AvQ h, ivm~jyjvn&


gvq `xN 13 eQi `vIqvn& `b| mLvb Avkvbyic dj bv cq

wZwb Zvqd Mgb Kib, wKy mLvbI wZwb eix cwiwwZi wkKvi nb| cwZ
eQi ni gmyg wZwb wewfb Mvi KvQ `vIqvn& w`Zb Ges wbw`fve
wZwb Zv`i KvQ mvnvhi AxKvi PvBZb, hvZ wZwb Zuvi iei evYx mevi
wbKU cuQvZ cvib| wKy KDB Zuvi K_vq cyivcywi mZ nZ cviwb| Avjvn&
PvwQjb GB myeY myhvM Kvb Mv jvf KiKt Avj-AvIm Iqvj-LvhivR|
wKy wKfve Zv nj? AvIm Ges LvhivR Mvq Anxb hy wj wQj| Zviv
cwZw`b RM DV hy KiZ| G iKgB wQj Zv`i Rxeb| klgl Zviv iY f
wQj| GB hy Zv`i MnYkxjZvi Pig gvvq cuQvj| Zv`i Rxeb Gici Gj
eyqvmi w`b| Avqkv G cm ejb, eyqvmi w`b wQj Avjvn&
ZvAvjvi c _K ivm~ji Rb Dcnvi ^ic g`xbvq eyqvmi NUbvi mgq
ivm~ji g`xbvi mv_ Kvb mswkZv wQj bv; Zvnj eyqvmi w`b Kx NUwQj? GwU
Ggb GK w`b hw`b `yB Mv gyLvgywL hy wj nq| Zzgyj hyi dj Zviv
Dfq MvB bZZ k~Y nq co| dj hLb ivm~j Zv`i wbKU
Avmb, Zviv wQj bZZnxb| KviY Zv`i bZvbxq jvK`i KD wbnZ I
Aewkiv AvnZ nqwQj|
KziAvb ewYZ NUbvmg~n j Kij `Lv hvq h, hviv bexMYi weivwaZv
Ki Zviv GKwU wekl kYxi nq _vK| KziAvb I`iK Avj-gvjv bvg
AwfwnZ Kiv nqQ| wKy Kx I`i cwiPq? Giv nj bZvbxq eweM, nZ
cvi Zv ivRbwZK, A_bwZK, wgwWqv mwKZ wKsev mvgvwRK| GivB
Avw^qv`i weivwaZv Ki| Kb? KviY Iiv bZZ I mvgvwRK myhvM myweav
nvivbvi Avkv Ki| Iiv I`i Aevi Kvb iKg cwieZb Pvq bv| dj Iiv
Avw^qv`i `vIqvZi c_ cwZeKZv mw Ki| Iiv fvj KiB Rvb
Avw^qvMY I`i gZv P~Y Ki Avjvn&i weavb Kvqg KiZ Pvq| GgZvevq
mgvRi mKjB ne mgvb| Lwjdv wbhy ne Avjvn&i AvBb Kvqg Kivi Rb,
Kviv ew^v_ msiYi myhvM _vKe bv|
17
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

Avey eKi Avj-wmxK , Dgi Beb Avj-Lvve KnB


ew ^v_i KviY bq, eis Avjvn&i wKZve I weavb Kvqgi Rb Lwjdv wbhy
nb| LwjdvK ejv nq gvm~j Kbbv, wKqvgZ ZuvK `vwqZ mK ck Kiv
ne| wLjvdZi c` wbqvwRZ ew `vwqZ KZe m^ wePvi w`em Avjvn&i
KvQ wRvwmZ ne| KnB GB c` cZ PvBZ bv; LwjdvMYK GB c` Rvo
c~eK wbqvM `qv nqwQj| Avey eKi evBqvZ w`Z PqwQjb Dgi
-Gi wbKU | Dgii wbKU Avey eKi Rvo c~eK wLjvdZi `vwqZ n

vi Kib| Gici jvKiv wLjvdZi `vwqZ Avyjvn& Beb Dgii wbKU nv


ii `vwe Rvbvj Zuvi wcZv Dgi ejb, Avwg PvB bv Avgvi cwievii
`yRb jvK wePvi w`em Avjvn&i wbKU wLjvdZi `vwqZ mK wRvwmZ
nvK|
myZivs Avj-gvjv nj mmKj jvK hviv Bmjvgi weivPiY Ki| hgbt
wdiAvDb, Kvib, Avey Rvnj, Avey jvnve cgyL| mvgvwRK c`ghv`vi KviY Iiv
A_, hk, LvwZ, mvbmn I wewea Pig myhvM myweav ARb Ki| Zv mI Iiv
wZM| Iiv wbR`i gy I ^vaxbPZv gb KijI gvbe iwPZ eevaxb
cKZ A_ KDB ^vaxb bq| ivweqv Beb Avgxi hLb cvim Mgb
Kib, cvimi bZv RvbZ Pvb, Zvgiv Kb Avgv`i evmfwgZ GmQ?
A_i cqvRb _vKj Zvgv`i mKjK A_ c`vbi eev Kie, myZivs
Avgv`iK Avgv`i gZ _vKZ w`q Zvgiv Pj hvI| Reve ivweqv ejjb,
G iKg Kvb Dk Avgiv GLvb AvMgb Kwiwb| gvbyl`i mwi `vmZ Kiv
nZ gy Ki kyay mv Z_v Avjvn&i `vmZ wbqvwRZ Kivi Rb I agi bvg h
Ryjy gi eovRvj Zix nqQ Zv wQb Ki Kej Bmjvgi bvq-wePvi cwZvi
Rb Avgv`i ciY Kiv nqQ| Avgiv gvbylK GB `ywbqvi msKxYZv _K ei
Ki GB cw_ex I AvwLivZi wekvjZvq wbq hZ PvB|

18
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

ivweqv Beb Avgxi agZi Qv wQjb bv, Zv mI Abvb mKj


agi Ryjyg Z_v AwePvii K_v ejjb| Ab mKj ag mK Zuvi vb ARbi
cqvRb wQj bv, KviY Inxi vb viv wZwb IqvwKenvj wQjb h, Kej BmjvgB bvq wePvi I Bbmvd cwZv KiZ cvi, evwK mKj agB hyjyg civqb|
c~eI bZZ bv _vKvq eyqvmi w`b wQj bZzb Zixi cywZ ce| n
Mgb Ki AvbmviMY gynv` -Gi mK b ejwQjb, Pj,
Avgiv G ewK Avgv`i evmfwgZ wbq hvB| Avjvn& nqZ Avgv`iK Zuvi viv
GKwZ I msNe Kieb| mye&nvbvjvn&! bZZ Qvov gvbeZv wUK _vKZ cvi
bv; fvj-g` Dfq B bZZ cqvRb| Avi-ivngvbi evwnbxi hgb bZZ
I w`K wb`kbv cqvRb Zgwb cqvRb Avk-kvqZvbi evwnbxiI| gvbe cKwZ
Avmj GgbB; KvDK bv KvDK Avgv`i cqvRb h Avgv`i c_ `Lve|
cywZ cei AviKwU DjLhvM w`K wQj AvbmviMY wQj B`x`i
cwZekx| I`i wbKU AvbmviMY GKRb ivm~ji AvMgbi K_v RvbZb, wKy
m mgq Ab Kvb Avie Mvx G evcvi wKQzB RvbZ bv| AvbmviMY B`x`i
ejZ bZb, Avgv`i gvS GKRb ivm~j ciY Kiv ne| ZLb Avgiv
Zvgv`i mfve nZv Kie, hfve Av` RvwZK asm Kiv nqwQj|
B`xiv Avbmvi`i GKRb ivm~j AvMgbi Ges Zv`iK webvki gwK
w`Z, hw`I eve nqwQj wVK Zvi Dv| Kvb wbw` cwiYwZi w`K wK Gme
NUbv c~e cywZ g~jK wQj bv? Avjvn& ZvAvjv Pvb h, AvbmviMY gymwjg nvK
Ges ivm~j -Gi mevq wbqvwRZ nvK|
myZivs NUbv ciivq Zv`i cywZ PjwQj| AvbmviMY eyqvmi w`b hy
Kib Kvb c~evci aviYv QvovB h, H w`b Zv`i Bmjvgi wbKUeZx KiZ
hvQ| eyqvmi hy wQj RvnwjqvZi hy, wKy Zv Zv`i Avjvn& ZvAvjvi w`K
avweZ KiwQj|
19
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

2q D`vniYt AviKwU D`vniY nj, hLb Dgi web Avj-Lvve cvim


mvgvRi wei Awfhvb evwnbx ciY Kib, mB gymwjg evwnbxi cavb
mbvcwZ Devq`v Avm-mvKvdx wQjb AZ AKzZvfq I Amxg
mvnmx| Zuvi cqvRbvwZwi Suwy K bqvi `iY Avj-wRmii hy gymwjg evwnbx
cvq nviZB emwQj| mw`b gymwjg evwnbxi AaK m`m kvnv`vZ eiY
KiwQjb| cvim mvgvRI mmgq myeY myhvM wQj gymwjg evwnbxK cyivcywi
Nvqj Kivi; Zviv gb KiwQj, cvji nvIqv Zv`i w`KB eBQ| gymwjgiv G
hveZ cvimi hZ f~wg `Lj KiwQj, meB Zviv wdi cZ hvQ|
AvZ-ZvixL Avj-Bmjvgx Gi MKvi gvng~` kvwKi ejb, wKy Avjvn&
gywgbMYi mv_B AvQb| hw` gywgbMY weRqi kZ c~iY Ki, h Kvb fve
nvK Zviv weRq jvf KieB| msLv wKsev wbDwKqvi evgv _vKv G Kvb
wbaviK ev kZ bq| Cgvbi kZ c~iY nj Avjvn& weRq `vb Kieb| hnZz
Avjvn& ZvAvjv ejb,


wbqB Avjvn& gywgb`iK iv Kieb ... [m~iv Avj-nvt 38]
hv`i AwaK mgiv ev AwaK mb mvg iqQ Gi gvb bq Avjvn&
ZvAvjv Zv`i AwffveK eis wZwb Zv`i AwffveK hv`i c~Y I `p Cgvb
AvQ| AvcvZ `wZ gymwjgiv civRq eiYi myLxb njI Avjvn& ZvAvjv
wbavwiZ cwiYvgi Dcvq ev gvag mw Ki w`jb| gymwjg`iK wec` _K
Kej Avjvn&B Dvi Kib| cvimi ivRavbxZ `yB cavb bZZ cii weev`
Rwoq co, ig cvq Aa mb mn GK c wef nq co, Avi Ab c
evwK Aa mb| gymwjg evwnbxi wei wbhy RbvijK ivRavbxZ weev`
gUvbvi Rb Zje Kiv nq| gymwjg`i hLvb cyiv`yi civRq I wbw
nIqvi Dcg nqwQj, kc Pj hvIqvq GKvKx Zviv mLvb Acv KiZ
20
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

jvMj, BZemi Lwjdv kw mvi I c~Y D`g Avgb cwiPvjbv Kivi myhvM
cjb| kci gvS weev` wVK mgq gZB NUwQj KviY Avjvn& ZvAvjv
PqwQjb GB Rwgb Bmjvgi Rb Dy nvK| hw`I GKmgq gb nqwQj
hyi djvdj gymwjg`i cwZKj, Avjvn& ZvAvjv kl ch Zv`i weRqx
Kijb|
3q D`vniYt G D`vniYwU ymWi NUbv _K bqv| mvjvn& Dwb AvBqyex
cwe fwgi Avkcvki gymwjg`i msNe Ki zmWvi`i wei Awfhvb
PvjvZ gb Kijb| A_P Zuvi c~e Kvb gymwjg bZvB Zv KiZ mvnm
Kiwb| zmWviiv Rihvjg, Avk-kvg4 Ges AviI wKQz iZc~Y GjvKv `Lj
Ki iLwQj| mvjvn& Dwb G hyi m~cvZ KiwQjb| zmWviivI
ZuvK ek iZi mv_B wbqwQj, KviY Iiv RvbZ h, wZwb Kvb mvaviY
cwZc bb| ivgvb`i wei hyi wmv bqvq gywmjg bZe` ZvK Dv`
ejZ _vK| I`i gZ, ivgvb mgvR Ggb gnv mgy` hvi Kvb Kj-wKbviv
bB| Ab K_vq, Iiv hv ejZ PqwQj Zv nQ, ivgvb mgvR Avgv`i Dci
Zve eBq `e, Kbbv BDivc wQj GKZve, I`i RbmsLvI wQj cPzi|
Iiv hy KiwQj GK wef DZi wei| mvjvn& Dwb DZi wKq`vsk
wbq hy KiwQjb, Kbbv Dvn& wQj ZLb kZav wef| Zuvi cwZc BDivc
wQj AwaK mbevwnbx m^wjZ, mymsNe| gymwjg bZe` mvjvn& Dwb AvBqyexi
cqvmK md cvMjvwg ejZ jvMj, wKy Avjvn& ZvAvjvi Dci ZvIqvzj (c~Y
fimv) iL zmWvi`i wei hy Ki I`i e GjvKv wZwb `Lj KiZ
jvMjb| GgZvevq cvc GB bZzb PZz_ zmW MvUv BDivcK kvwgj KiZ
jvMjv| mvjvn& Dwb AvBqyexi wei BDivci GB zmW wQj iY Kvji
eng hy mgvek| G NUbv _K AuvP Kiv hvq, mvjvn& Dwb AvBqyexi hy
bZZ c`vbi K_v RvbZ ci, MvUv BDivc PZz_ zmWK KZLvwb iZi
mv_ wbqwQj| mvaviY Kvb Rbvij hyi bZZ w`j ai bqv nZ, hy k
4

wmwiqv, RWvb, jevbb, Bqgb I wdwjxb|

21
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

wkwei Kg bvov w`qQ, wKy hy bZZ c`vbi `vwqZ MnY Ki ^qs Bsjv,
dv I Rvgvbxi ivRe`| Zviv ^qs wdwjxb wMq hyi cwiKbv MnY Ki|
hnZz wZb `ki mbvevwnbx mgeZ Kiv ne ej wVK Kiv nq, Zv`i
mwwjZ m`m msLv `uvovq m mgqi mvaviY hyi msLvi ZzjYvq eY
ewk| Kvb Z_m~ GgbI `vwe Ki h, Lv` Rvgvbxi ivRv dWwiK
evievivmvi mb msLv wQj wZb j| mmgq GB msLv bj mnmv KD fq
g~Qv hZ| mbv msLv GZ wecyj wQj h, b hy RvnvR I evwYwRK RvnvR
mKji vb msKzjvb nqwb| dj, dv I Bsjvi evwnbx RvnvR Avi Rvgvb
evwnbxK cvq nuU iIqvbv nZ nq| GLb `Lv hvK, AvwjgMY GB Awfhvbi
evcvi wK gZvgZ e Kib|
Beb Avmxi ejb, Iiv jc_ I mgy`c_ Avgv`i w`K AvmwQj|
msev` Qwoq coj h, Rvgvb ivRv wZb j mvg_evb mbmgZ Di w`K nZ
iIbv nQ| gymwjg myjZvb I Avcvgi RbmvaviY fxZ m nj| AvjgMYi
ga AbKB wRnv`i cwZ fvjevmvi `iY Avk-kvg hvIqvi cywZ bb, wKy
divmx evwnbxi m`m msLv b wcQz nU hvb|
Zviv Kb wcQz nUwQjb? msLv ewk nj wK wdKni cwieZb nq? Zviv
wRnv`i wbqZ ei nqwQjb, ci msLvwaKi KviY wdi hvb, A_P Zviv
wQjb Avjg| GLvb GKwU wkYxq welq iqQ Avi Zv nj AvjgMY wbvc,
gvmyg ev fzji Da bb| Zuviv bb Avw^qv| gvbyl Afve Avjg`i wcQb
QzUj Ggb Kvb wbqZv bB h, Abymvix`i Zviv mrc_ cwiPvwjZ Kie|
Ze mKj Avjgi Zv mvaviYfve chvR bq| hnZz Beb Avmxi
ejb h Zv`i gvS KZK wdi wMqwQjb| GB DZi gvS me mgqB
GKwU Mvx ev `j ne hv`i ejv nqQ AvZ-ZvCdvn&| AwaKvsk jvK `vwqZ
nZ AevnwZ cZ AvjgMYi Nvo `vl Pvwcq ej h, AgyK Avjg Gic
Kvb dvZIqv `bwb, AgyK Avwjg wRnv` hZ ejbwb| A_vr Zviv
AvjgMYi `vlvivc Ki, hw`I Ggb AvjgMY iqQb hviv H gZi wecixZ
22
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

I mwVK gZ cPvi Kib; hviv mwVK gvbnvh ev bxwZ Aej^b Kib, Zuviv nqZ ev
Kvivi, wbhvwZZ, knx`, AixY wKsev Kvb wUwf kb Zuv`i Lyrev cPvi bv
Kivq Zgb RbwcqZv jvf Kibwb| wKy ZuvivI Avjg, Avgiv Ggb GK mgq
evm KiwQ hLb AvjgMYi g~jvqb Kiv nq LvwZ I hki wfwZ, Bjgi
mwVK gvb` bq| c~e AvjgMYi mvi wfwZ KvDK Avjg ic MY
Kiv nZ| wkK ev Dv` cwkY `vb kl QvK Avjg wnme NvlYv
w`Zb| AwaKvsk AvjgMYi gZ h mevwaK Bjg mb mB dZvqv c`vbi
Dchy ej weewPZ nZ Avi GLb miKvixfve Avjg`i wbqvM `qv nq|
GLb KD AvjgMYi me mZ wmv bq eis miKvix wb`k mnmvB cvl
Avjg cwiYZ nq| mvUjvBU Pvbj I iwWI kb wewfb cvMvg AvwefZ
nq weLvZ Avjg wnme evcK cwiwPZ jvf Ki| Ze KLbvB Gic Bjgi
g~jvqb nIqv DwPZ bq| Avgv`i DwPZ Avj-nK (mZi) AbymiY Kiv, Zv h
icB nvK bv Kb|
Beb Avmxi ejb h msLvwaKi K_v b wKQz msLK Avjg wcQz
nU wMqwQjb| Avi Avjg nIqvi KviY Zviv IRi LuyRZ `jxji kiYvcb
njb- fvj KiB Zviv RvbZb wKfve AvqvZ ev nv`xm weKZ Ki Zv kixqv
Abygvw`Z ej cgvY Kiv hvq| Zviv Zv`i AcviMZvi K_v G ej ^xKvi Kie
bv h, `ytwLZ! Avgiv Kvcyil, ZvB Avgiv Avi mvgb AvMvZ PvB bv| eis
Zviv eje, wRnv` hvIqv wnK&gvn& (cvi) bq Ges Gi gvS Kvb wePYZv
bB, wKsev mvjvn& Dwb GKRb AeyS, Avgiv ZvK eviY Kiv mI m wRnv`
wMqQ wKsev mvjvn& Dwbi Bjg bB wKsev m wVKgZ Aviex Rvb bv, myZivs
dZvqv Rvix Ki kwai cwZ ci gvKvejvq bg DZK mgmvq djvi
wK AwaKvi AvQ Zvi? Zvi DwPZ Avjg`i wbKU _K dZvqv bqv, wKy m
Zv Kiwb| AZGe, m Zvi gZ hvK Avi giK| Gfve Avjgiv Pj Mjv,
ZvZ wK nj?

23
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

wbtm`n Zv wQj Avjvn&i c _K GKwU cixv- Avjg`i Rb, mvjvn&


Dwbi Rb Ges MvUv DZi Rb|
wekvj evwnbx aq AvmwQj, gymwjg`i KD wQj `p, Avi KD wcQz
nUwQj| Gi mv_ mv`k LuyR cvIqv hvq g~mv (Avt) Ges ebx BmivCji NUbvi
gvS, hLb Zviv mgy`i wbKU DcbxZ njb, Zv`i Rb mUv wQj fxlY GK
cixv| Avjvn& gnv gwngvw^Z Pvbwb gywgbiv asm nvK, wZwb Kej Zv`i
cixv KiZ PqwQjb| g~mv (Avt) I Zuvi Dvn& Ggb GK Aevq DcbxZ
njb, hLb Zv`i mvgb mgy` Avi wcQb divDbi wekvj evwnbx| G Aevq
ebx BmivCjiv g~mv (Avt) K ejjb, Zzwg Avgv`i wg_v Avkvm w`qwQj,
Zzwg ejwQj h, Avjvn& Avgv`i iv Kieb, wndvRZ ivLeb| Avi Avgiv
GLb gZzi myLxb| Avgv`i mvgb mgy` Avi wcQb divDbi evwnbx| ei
nevi Kvb c_ bB| Di g~mv (Avt) hv ejjb Avjvn& ZvAvjv mB my`i I
HwZnvwmK Dw cwe KziAvb Zzj aib,


(g~mv) ejj, KLbB bq, wbqB Avgvi ie Avgvi mv_ AvQb, wZwb
AvgvK AwPiB c_ `Lveb|
[m~iv Avk-qvivt 62]
GUv Ggb hb g~mv (Avt) ejQb, Avwg Avgvi PvLK Awekvm Kwi, hLb
mvgb mgy` I cQb diAvDbi evwnbxK `wL| Avwg Avgvi KvbK Awekvm
Kwi hLb ebx BmivCj Avgvi wei wg_v AwfhvM Dvcb Ki| Avwg Kej
Avgvi Avjvn&i Dci Cgvb Avv ivwL; Avjvn& AvgvK cwZkwZ w`qQb, wZwb
Zv c~iY Kieb| GgZvevq cixvi Aemvb nj| Avjvn& myenvbv Iqv
ZvAvjv g~mv (Avt) K jvwV w`q mgy` AvNvZ KiZ ejjb| GB cixv viv
cgvwYZ nj, K wQj `p I wi Avi K bq|

24
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

mvjvn& Dwb AvBqyexi mgqI wQj GKB iKg GK gnv cixv| wZb j
mbmn dWwiK evievivmv AMmi nwQj| Iiv GKwU b`xZ cuQvjb, Gi
cii NUbvejx cm wewfb eYbv iqQ, Za GKwU eYbv njt b`xi cvwb wQj
AZwaK Vvv, nqZ ceZ Qovq eid Mjvi KviY Lye Vvv wQj| Rjevqy wQj
fxlY D Avi cvwb AZvwaK Vvv| dWwiK evievivmv, h Zvi evwnbxK
bZZ w`q AMmi nwQj, wQj mi `kKi eqve| gv_v nZ cv ch wZwb
hyi cvkvK mwZ wQjb, Iiv gymwjg`i bvq nvjKv eg mwZ nq hy
KiZ bv| G cm Avjvn& ZvAvjv ejb,
Iiv msNefveI Zvgv`i wei hy KiZ cvie bv| Iiv hy
Kie Kej myiwZ Rbc` A_ev `yM cvPxii Avovj _K; ...
[m~iv Avj-nvkit 14]
I`i iveyn nZ cvi Kvb `yM ev eg wKy hB gv I`iK hy cvlvK,
iveyn, L`K _K ei Ki Avbv ne Lvjvm, m LZg; G KviY Beb AvjKvBwqg ejb, mvnvexMYi kixi Zv`i k`i _K en`Kvq wQj bv,
Zv`i cwkYI chv wQj bv, wQj bv Zv`i fvj eg, Zv`i hyvI msLvq
wQj AcZzj| wKy mvnm I Cgvbi PZbvq kc ni hZ, hLb G mei
cqvRb wQj mePq ewk|
AZGe, mvnvexMYi gbvej wQj, wKy k`i wQj bv| hw`I Zv`i KvQ
mevaywbK mgiv, eg, cwkwZ mvgwiK evwnbx A_vr weRqi me DcKiYB gRy`
wQj, Z_vwc gbveji AfveB Iiv ni hZ|
dWwiK Nvovq Po Lvj cvi nwQj Avi nVvr Kb hb NvovwU fq cq
jvd w`j| dWwiK evievivmv kxZj cvwbZ co nvU GvUvK gviv Mj| G
25
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

cm Beb Avmxi Vvv Ki ejb, Rvgvbxi ivRv Ggb cvwbZ gviv


Mjb hvi DPZv nuvUz mgvbI bq|
dWwiK evievivmvi bvgB mevi Ai fxwZi mvi nZ| BDivcxq
ivRv`i ga mB wQj mePq kwkvjx I gZvai, A_P mB wKbv GZUzKz
cvwbZ gviv Mj| Gici Beb Avmxi ejb, ivRvi gZzi ci I`i ga
ivM msgb NUj, IivI wewQb nq coj| hZ w`b Iiv Avk-kvg cuQvj,
`L gb nwQj, Iiv hb Kei _K DV GmQ| Avi hZw`b Iiv AvjAvvq cuQvj, wZb j mbevwnbx ZLb gv GK nvRvi bg GmQ|
I`iK `Lj gb ne hb GB gv Iiv Kei _K DV Gj| wZb ji
ga Kej GK nvRvi mb mvjvn& Dwbi mv_ hy KiZ GmQ| Zv Zvnj
K AwaK vbx wQj? cvwjq hvIqv Avjgi `j, bvwK mvjvn& Dwb AvBqyex?
mvjvn& Dwb AvBqyexK evievivmv GKwU wPwV cvwVqwQj, hvZ Zvi `Anvi fxlYfve cKvk cqwQj| ZvZ mvjvn& Dwb AvBqyexK gwK `qv
nqwQj h, hw` m Zvi evwnbx GK eQii ga mwoq bv bq, Ze m GB
Kie mB Kie...| wKy Avjvn& ZvAvjv Dv evievivmvK-B jvwZ KiZ
PvBjb| evievivmv cwZv KiwQj h, m cwe fwgZ cv ivLeB| Gi
AvMB hLb m gviv Mj, wcZvi cwZv iv_ Zvi cy gZ`nwU cvwbZ wm
Ki wfbMvi wgwkq GKwU evij msiY Kij| Zvici gZ `n cP evij
_K ewiq Mj, dj Zv cw_ ga dj w`Z nj| Avjvn& ZvAvjv cwe
fwgZ cuQevi cwZvwUI c~Y nZ `bwb| Avjvn&i gbvbxZ xbi wei hy
wbqvwRZ nZ PvBj GgbB cwiYwZ eiY KiZ ne|
Beb Avmxi ejb, Rvgvb ivRvK gZz `vb Ki Avjvn& hw` GB
DZi Dci ing bv KiZb, Ze AvR nqZ Avgiv ejZvg h wgki I wmwiqv
GKmgq gymwjg AaywlZ wQj| wZwb ejZ PvQb h, Avgiv nqZ Avk-kvgi
26
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

mv_ mv_ wgkiKI nvivZvg Avi ejZvg h, GK mgq mme GjvKvq gymwjgiv
emevm KiZ| GUv GgbB iZc~Y GK evcvi wQj| wKy Avjvn& ZvAvjv Zuvi
ev`v`i weRq w`Z PqwQjb| AZGe, Iiv wZb jvL ev wZwik jvL hZ mbB cvVvZ bv Kb, ZvZ Kvb jvfB nZ bv, KviY Avjvn& ZvAvjv GB DZKB
weRq w`Z PqwQjb|
AZtci ejv hvq, hw` Avjvn& ZvAvjv hw` GB DZK cwiYvg weRq w`Z
Pvb, Ze GB weRq msNwUZ nIqvi hveZxq I wZb Zix Kieb|

(4) BwZnvmi cybivew NU


Avgv`i c~e AvjvwPZ welq weRq AwZ wbKU BwZnvmi AvjvK mgw_Z
nIqvq eZgvbi cvcU Avgiv welqwU hvPvB Ki `wL|
c_g welqt Avgiv Ggb GK mgq evm KiwQ hv mvjvn& Dwb AvBqyexi mgqi
mv_ Zzjbxq| Zvi gvb wK GB `uvovq h, cieZxZ m iKgB NUe hv m mgq
NUwQj? mvjvn& Dwb AvBqyexi weRq ARbi c~ei cwiwwZ chvjvPbv Kiv
hvK- m mgq Dvn& wQj wef| Beb Avmxi ejb, m mgq wLjvdvn&
eev wQj AZ `yej I bvRyK, cwZwU gymwjg iv ZLb ^vaxbZv ARb KiwQj|
wLjvdvn& ay evM`v`B kvmbKvh cwiPvjbv KiwQj, dj Dvn& wQj cii
wewQb, wef| Lwjdv Kej evM`v` kvmb KiwQjb| emivq kvmb cavb
wQjb Beb ivBK, LywRvb Avwe Avwjvn&, cvim Bgv` Av`-`jv, Kvigvb
Avwe Avjx web gynv`, Avj-gm~j, Avj-RvRxiv, Avj-w`qvevvi ivweqv Beb
nvevb, wgki I Avk-kvg gynv` web evhK, AvwdKv I Avj-gvMwie AvjKvBg Beb gvn`x, Lvivmvb Avm-mvgvbx| Zvnj `Lv hvQ, Dvn& mmgq wK
iKg wew wQj; Avgiv h mgq evm KiwQ eZgvb DZi Aev GKB iKg|

27
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

c_g K_v nj, BwZnvmi cybivew NU| Dvn& Ggb mgq cvi Ki GmQ
hLb cwiek cwiwwZ wQj eZgvbi Abyic| Ggb bvRyK cwiwwZi mI
DZi weRqi mfvM nqwQj| myZivs AvkvnZ nq Gic aviYv Kivi Kvb
KviY bB h, Avgv`i cwiwwZ ek bvRyK, mU DiYi Kvb c_ Lvjv bB|
Zv Av` mZ bq| Zjvq bvgZ bvgZ Pov MfxiZvq cuQvj Dvb Qvov Avi
hvevi c_ _vK bv, Avgv`i ejvqI NUQ ZvB| Avgiv ZjvwbZ Gm VKwQ|
Beb Avmxi ejb, Avj-Av`vjym PviwU iv wef wQj, cwZ ivi
cavb wbR`i Avgxij gywgbxb ej `vex Kib| wZwb ejb, G NUbvwU KZzK
cwiYZ nq| m mgq DZi wefw I wePzwZ eZgvb mgqi Zzjbvq nqZ ewk
gvvqB wQj| ZLb gZvi gmb`i `vcU wQj AZ ewk, eZgvb miKvi
eevi mv_ hvi Zzjbv Kiv hvq| D`vniY ^ic, Avi-wi`Iqvb Zvi `yfvBK
KZj Ki gZv jvfi nxb Dk PwiZv_ KiZ Avj-evwZwbqv`i mnhvwMZv
Pvq| Aci GKwU `v nj, Avi-ivnv bvg GK kniK wbq `yB Avgxii gvS
weev`i m~cvZ nq| I`i GKRb ivgvb ivRvi wbKU mnvqZv Kvgbv Ki|
KziZvevq wdrbvi hyM DgvBqv web Avyi ingvb web wnkvg bvg GK ew
wbRK Avgxi NvlYv Ki| ZvK hLb ejv nj, eby DgvBqvi hyM kl, Di m
ejj, AvgvK AvRK evqvZ `vI, PvBj KvjK AvgvK gi dj| GKw`bi
Rb njI AvgvK Avgxi nZ `vI| GKw`bB Avgvi Rb h_| m mgq abx
Mixei gvS evcK elg wQj| eZgvb Avgv`i mgqI Dvn& G mgmvq
RRwiZ|
AviKwU `v nj, myjZvb wgwbKkvn&i Kbvi weq, hvZ gvnivbv avh Kiv
nqwQj 130wU DU evSvB ^Y I ic| m mgq gvbyli GZ AXj ab-m`
wQj, Avevi GKB mgq wKQz gvbyl GZ `wi` wQj h KzKzi Lq Rxeb aviY
KiZ| 448 wnRix mb GK ew wek cvD gq`v Lwi` KiZ Zvi evwo wex
Ki `q; m hKvb cKvi wek cvD gq`v Lwi` KiZ PqwQj| gvbyli Kg
nvi Afve I kgwegyLZv ZLb wQj AZvwaK| DZi Rb Zv bZzb wKQz bq,
28
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

KLbI Ggb chvq Avm, hLb gvbyl nq co KgwegyL| Beb Avmxi


Avj-Kvwjg-G DjL Kib, 361 wnRix mb ivgvb evwnbx Avi-ivnv bvgK vb
Avgb Kij GKwU cwZwbwa `j evM`v` gymwjg ev`kvn eLwZqvi DeIqvBwRi
wbKU Mgb Ki| Zviv mLvb ev`kvnK wkKvi Kg e `LZ cvb| gymwjg
DZi mv_ ev`kvni hLb wRnv` dx mvexwjjvn& cwiPvjbv Kivi K_v, mLvb
wZwb wkKvi Kg e| hvnvK gvUI G NUbv bZzb wKQz bq; gb co Kvb GK
Avie `ki ev`kvn IqvwksUb wW.wm. gY Avmb| vbxq gymwjg`i mv_
gjevi wZwb `Lv Kieb ej avh Kiv nq| wbavwiZ w`bi wVK GKw`b c~e
Gv^vwm _K NvlYv Kiv nq, Kvb GKwU wgwUsq eZvi KviY gjevi wZwb
AvmZ cvieb bv| mvaviY gvbylRb aviYv KiwQj, nqZ gvwKb Kvb kxlv bxq
ewi mv_ Zvi Riix eVK wQj| Kvb KsMmgvb wKsev ne Kvb A_
mnvqZvi Ave`b msv evcvi, ci Lei cvIqv Mj h, mw`b ev`kvn& mxK
wmbgv nj Pvi-PviwU gywf `Lb| GK wmbgv kl Ki Aci wmbgvq hZ
ev`kvn& mvivw`b fxlY e wQjb| GLb mnRB Abygq, Kvb aibi jvK
Avgv`i iv cwiPvjbv KiQ| G aibi Kvvbnxb jvKi Dci Kvb vi
wKsev eemv evwYR `Lv-kvbvi `vwqZ wbweN AcY Kiv hvq bv Avi iv
cwiPvjbvi Zv ckB Avm bv| GgbI jvK AvQ hviv ej, Avgv`i DwPZ
Zv`i AvbyMZ Kiv, KLbI Zv`i weivwaZv bv Kiv, Zv`i wei KLbI wKQz
bv ejv| hvB nvK, Zviv wMq ev`kvnK wkKvi e cj, Zviv ejj h, wZwb
fzj KiQb, Zvi DwPZ ivgvb`i wei hy Kiv| ev`kvn& ejj, Avjv
AvKevi! Pj wRnv` dx mvexwjjvn&q Suvwcq cwo| Avgvi Rb Zvgiv A_ msMn
Ki| Zviv A_ msMn Ki ev`kvn&i nvZ Zzj w`jb wKy ev`kvn& wRnv`i K_v
egvjyg fzj emjb| wbRi kvb kIKZ wejvm I emb mme A_ DovZ
jvMjb| Beb Avmxi AviI ejb, zmWviiv hLb Avk-kvg cuQvj,
Avj-Kvhx Avey Beb Avvi mvaviY gvbyl`i Dy Kivi Rb wcvjx nZ
evM`v` Mgb Kib| mmgq evM`v`K cZxwK A_ wLjvdZi cvY K` ic
MY Kiv nZ, ZvB mvnvh mnhvwMZvi cqvRb Zviv mLvb Mgb KiZb| Kvhx
29
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

mvne evM`v`i K`xq gmwR` Lyrevq DcwZ RbZvi cwZ wRnv` wd


mvexwjjvn&i D`v Avnvb Rvbvb| gvbylRb fxlY Dx nq wRnv`i cywZ MnY
KiZ jvMj| myjZvbI evwnbx ciY Kivi cwZkwZ w`jb| wKy kl ch
Avkvq o evwj, Zviv KDB wMq Avmj bv| Kvhx mvne e_, fM`q wcvjx
cuQ `Ljb Avj-DevB w`qxb bvg wkqv Mvx wcvjx `Lj KiQ| kl
ch ZvK wbRi kni nvivZ nj|
myZivs GKB iKg NUbv eZgvb AveviI NUj AvkvnZ nIqv DwPZ bq hnZz
GgbwU AvMI NUQ| Avi Avjvn& ZvAvjv PvBj Zv cwieZbI KiZ cvib|
wZxq welqt Avjvn& ZvAvjv Avmb cieZx chvqi Rb GB DZK cyZ
KiQb|
Beb Kvmxi Zuvi Avj-we`vqv Iqv Avb-wbnvqv wekKvl M mwi
i _K asm ch BwZnvmi eYbv w`qQb| H M kl mgqi NUbv
msv nv`xm h Aavq mwbewkZ AvQ Zv Avj-wdZvb wkivbvg Avjv`v eB
ic cKvwkZ nqQ|
hw`I G RvMiY mgM Dvn& kvwgj ne, Z_vwc ivm~jyjvn&
KZK vbi Dci wekl iZ w`qQb| ivm~j ejb h
BivKxMY Bgvg Avj-gvn&`xi wbKUeZx ne|5 ivm~j AviI ejb
h Lyivmvb I Avk-kvg nZ Kvjv cZvKvevnxMYi Avwefve NUe| nv`xmi
ewki fvM Ask Ryo Avk-kvgi AvjvPbv Kiv nqQ| wdwjxb, wmwiqv,
jevbb, Bqgb, RWvb GB iv mg~n Avk-kvgi Afy|6
5

Bgvg AvbIqvi BivK I Bgvg gvn&`x mK hv ejQb Zv cyivcywi evaMg bq, nv`xm
nZ hv cvIqv hvq, Avgiv mB Z_i Dci wbfi Kwi|
6

QvIevb

nZ ewYZ h ivm~j

ejb, Zvgv`i m`K K`

Ki wZbRb GK AciK nZv Kie - Zviv cZKB wfb Lwjdvi cy wKy

30
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

AvR _K wek eQi c~e G Aj mg~n wK ic mvgvwRK Aev weivR


KiwQj? BivK kvmb KiwQj ag welx I bvwKev`x ev_cvwU| Avie f~L
BivKx RbMvx wQj mePq agwegyL| Iiv agwbicZv I ev_ cvwUK mv`i
MnY KiwQj| Iiv wQj cyiv`yi RvZxqZvev`x| Avwg GK mgq ejZvg,
myenvbvjvn&! Avjvn&-B fvj Rvbb, BivK KLb cwieZb Avme, nqZ AvR
_K e `xN mgq jvMe|
wRnv` i nIqvi c~e Lvivmvb wQj KwgDwbRg viv cfvweZ; KwgDwbRg
Zv`i wK KjvY mvab KiQ? Avwki `kKi Mvov _K Lvivmvb wRnv`i
K_v `Z Qwoq coj|
Avk-kvgi K` wQj wdwjxb| m mgq wdwjxbxiv Avjvn& ZvAvjv I
BmjvgK KUv KiZ, Awfkvc w`Z| I`i `ybxwZ I g`cvbi K_v mevB
RvbZ| GK mgq Zv wQj dvmv`i iv| wmwiqvI kvmb gZvq wQj ev_cvwU|
jevbbi Aci bvg wQj gacvPi cvwim, mLvb wbqwgZ Akxj DrmeAbyvb PjZ| Avieiv cvwU D`hvcb KiZ eiZ hZ| nv`xm Bqgbi h
Aski K_v DjL Kiv nqQ, Zv nj `wYi Av`b-Avweqvb Avi Avie
KnB Zvi (mB m`i) MnxZv nZ cvie bv| AZtci c~e w`K nZ Kvjv
cZvKvi Avwefve NUe Avi Zviv Zvgv`i Ggb fve nZv Kie hgb c~e Ab
Kvb RvwZB Kiwb| QvIevb ejb, Gi ci wZwb wKQz ejjb hv Avwg iY
ivLZ cvwiwb| GZtci wZwb ejjb h ivm~j ejb, hw` Zvgiv ZvK
`L Ze ZvK Zvgv`i AvbyMZi kc_ w`e, hw`I (Zv Kivi Rb) Zvgv`i
eidi Dci w`q nvgvwi w`q hZ nq KviY AekB wZwb Avjvn&i Lwjdv,
gvn&`x (n`vqZcv)| Zvgiv hw` Lyivmvb nZ (hyi) Kvjv cZvKvjv `LZ
cvI Ze mB mbevwnbxi mv_ hvM w`e hw`I (Zv Kivi Rb) Zvgv`i
eidi Dci w`q nvgvwi w`q hZ nq KviY AekB Zv mB Lwjdvi
mbevwnbx whwb n`vqZcv Ges Rihvjg cuQvbv ch Zv`i KI iva
KiZ cvie bv| (Beb gvRvn, Avj-eywmix, Avj-nvwKg, Avng` byqvBg, Av``vBjvgx, nvmvb, Beb mywdqvb, Avey byqvBg|)

31
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

fwgZ GK mgq mwUB wQj GKgv KwgDwb iv| Avgvi gb nZ h, weRq


eywS AbK AbK `~i..., Avwg euP _vKZ eywS Gi K_v fyjB hZ ne|
mye&nvbvjvn&! wek eQii ga AvR Avgiv Kv_vq Gm `uvwoqwQ|
wdwjxbB c_g wRnv` i nq; Avmj AvRKi AvaywbK wek wdwjxbB
kvnv`vZ eiY KivK (knx` nIqv) Gi cvc iZ I ghv`v w`qQ| kvnv`vZ
ARbi aviYv AvaywbK wek wdwjxbB i nq| AvRKi wdwjxb, kvnv`vn&
GKwU msw Zi ic cwiMn KiQ| GK weq kv`xi gZ D`hvcb Kiv nq; hLb
Kvb knx` Avjvn& ZvAvjvi Rb wbRi Rxeb DrmM Ki, ZLb Zvi cwievi GKwU
Zvey Muo em Avi jvKRb Zv`iK mvlY I gveviKev` RvbvZ Avm hb
GB gv Zv`i mvbi weq nj| AZGe, hviv xb _K mePq `~i wQj, Avjvn&
ZvAvjv I Zuvi xbK hviv Awfkvc w`Z, ZvivB AvR kvnv`vn&i Abycg `v
Zzj aij| ZvivB Zv Avj-Avgvwjqvn BmZvkvw`qvn7-G welqwU cybRvMiY w`j,
Zviv GUv bZzb Ki Dveb Kiwb eis Zviv GB welqwU Rbwcq Ki ZzjQ|
AvdMvwbvb, GK mgqi mgvRZvwK iv, AvR wRnv`i weivU
cwiYZ nqQ| eZgvb weki bvbv cv NUgvb wRnv`i mv_ AvdMvwbvbi
mve hvMm~ iqQ| eZgvb h Kvb wRnv`i g~j Kvb bv Kvbfve
AvdMvwbvbi mswkZv iqQ| GK mgqi KwgDwb iv meZ gymwjg weki
hLvb wbiiZvi nvi mePq ewk, Bmjvg mK h `ki AwaevmxMYi
7

knx`x nvgjv (gviUviWg/ wd`vqx Acvikb)t Avgv`i AekB GK cvvZi `qv


bvg AvZNvZx evgv nvgjv ejv DwPZ bq, Kbbv Bmjvg AvZnZv wbwl| welqwU
cyivcywi mswk ewi wbqZi Dci wbfi Ki; hw` Zuvi wbqZ _vK Bmjvgi
k`i nZv I asmi gvag Avjvn&i evYx mevP chvq Zzj aiv, Ze Zv ne
kvnv`vn dx mvexwjjvn&, Kvb gB Zv AvZnZv bq| kvBL BDmyd Avj-DqvBix
GZ`msv welq GKwU eB wjLQb hvi BsiRx Abyev`i wkivbvg
Permissibility of self-sacrificial operations : suicide or martyrdom?
AvZwZeBqvb cKvkbx eBwUi BsiRx Abyev` cKvk KiQ|

32
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

vb AcZzj; hviv eo gvci Avjg Djvgv bb ZvivB mLvb GKwesk


kZvxZ wRnv`i m~cvZ Kij| wRnv`i cybRvMiY I wevi NUj mLvb
_K; kvBL Avyjv n& BDmyd Avh&hvg Gi wb`kbvq AvdMvwbvb nZ
MvUv wek wRnv` Qwoq coj| K RvbZ h, BivKI GKw`b wRnv`i gq`vb
cwiYZ ne? A KqK eQi AvM m K_v K Kbv KiZ? Kvi aviYvq wQj,
mvvgi `k wRnv`i KvZvi kvwgj ne? GgbwK AvgwiKvbivI wnmve KlZ
fzj Kij; Iiv gb KiwQj evM`v` I`i dzji fQvq eiY Ki bqv ne;
wKy, myenvbvjvn&! BivK eZgvb gymwjg DZi c_g mvwii wRnv`i iZc~Y
wnme wPwZ| Avjvn& ZvAvjv BivKK wRnv`i Rb cyZ Kijb| eviv
ermii A_bwZK Aeiva I c_g DcmvMixq hy msMwVZ bv nj, BivKx
RbMYi gvS AvRKi gyRvwn` dU Zix nZ bv| Gme wKQz wQj Zv`i Rb
eyqvm| Avjvn& ZvAvjv BivKxMYi Rb GKvwaK eyqvm-Gi NUbvi AeZviYv
Kib| mvvg Zv`i gvS RxweZ _vKj Gic cwieZb AvmZ bv, ZvB Avjvn&
ZvAvjv Zv`i c~ei bZZ AcmiY Kijb| AvgwKvbiv bZZi c` Do
Gm Ryo emj| Zv`i Rvbv wQj bv h fxgiji PvK mLvb eZgvb wQj, Zviv
RvbZ bv wKm Zviv nc KiZ hvQ| mvvgK nVvjI Avey gymqve AvRRviKvIqx gyRvwn``i bZZ w`Z jvMjb|8 AvgwiKvbiv GK gnv wec`
wbR`i Rwoq djQ, Avjvn&-B fvj Rvb, BivK hb GK AZj Rjvavi hvZ
wbgwZ nq AvgwiKvi mwjj mgvwa NUe|
8

Avey gymqve AvR-RviKvIqx BivK kvnv`vZ eiY Kivi c~e GB jKPvi c`vb Kiv
nq| Bgvg AvbIqvi Avj-AvIjvwK Zvi jKPvi c`vbi mgq BivK msNwUZ wewfb
NUbv I cU cwieZbi cwZ BwZ c`vb KiQb| c~ei Zzjbvq BivK mybx gyRvwn`xb
`jjv AwaK msMwVZ I cii RvU e nqQ, hv Avj-gyZvwqexb bvg cwiwPZ|
gxfy `jjv Avey nvd&m (nvwdhyjv n&) Gi cwZ AvbyMZ cvlY KiQ, cvkvcvwk
Zv`i wbqwZ GjvKvmg~n Zviv kixqvn AvBb ceZb KiQ| c~ei wewQb Aevi
Zzjbvq eZgvb Zv`i cwiPvwjZ Awfhvb mg~n AbK ewk msMwVZ, cwiKwZ,
wbqwZ, jf`x I KvhKix ic `Lv w`Q| gnvb Avjvn& BmjvgK weRqx Kivi
RbB GB fwgK Avev` KiQb|

33
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

`wY Bqgb hv GK mgq KwgDwb Avie iv wnme cwiwPZ wQj,


eZgvb (mLvb Bmjvgi cybRvMiY NUQ| Avi GB cybRvMiY NUQ Av`bAvweqvbK K` Ki| nv`xm h vbi K_v ivm~j weklfve
DjL KiQb| Zvnj wek eQii ^ mgqi eeavb Gme NUbv NU PjQ|
Gme wKQz wK, weRq AwZ wbKU Ggb BwZ enb Ki bv? nv`xm ivm~j
hme vbi Dci iZvivc KiQb, Avjvn& ZvAvjv wK mme vb

cieZx KvwZ chvqi Rb cyZ KiQb bv?


BivK, Lyivmvb, Bqgb Ges Avk-kvg cieZx Aavqi Rb Zix
nQ, hvi P~ov cwiYwZ nQ Avj-gvjnvgv9| ivm~jj
y v n& Bgvg
gvn`x I Avj-gvjnvgv mK Dciv vbmg~ni DjL KiQb| Avj-gvjnvgv
nQ mB gnvb hy hv gymwjg Ges Avi-ivgi ga msNwUZ ne, hvi
djkwZZ wLjvdvn& mgM wek cwZwZ ne| Avgiv h wek emevm Kwi mLvb
AvwjK fve wLjvdvn& cwZv me bv; nq me Rq KiZ ne bZzev mewKQz
nvivZ ne| hw` KD gb Ki mxwgZ Kvb GjvKv m `Lj Kie Avi ZvK
GKvKx Qo `qv ne, Ze Zv fzj Kbbv, AvgwiKv ZvK DrLvZ Kivi Rb
DV co jvMe|
eZgvb enr kwai iv mg~ni evcK weasmx kw ARbi c~e gvbe
mfZvi Aev Gic wQj bv| c~e KD PvBj ceZ wekvj cvmv` wbgvY Ki
eQii ci eQi wbivc` Rxeb hvcb KiZ cviZ; wKy GLb Iiv we-52 (evgvi
wegvb) cvwVq cvmv` wbwgli ga woq w`Z cvi|

ivm~j kl I enr h hyi fwelvYx KiQb, Zvi `yc ne Cmv


(Avt) I `vvji evwnbx; gymwjgiv mB hy weRqx ne Ges mLvb _K Zviv mg
wek KZZ Kvqg Kie|

34
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

Zvnj fwelZi hy nq m~Yic weRq AwRZ ne, bv nq meB nvivZ


ne| GwU Avj-gvjnvgvi GKwU ewk- Avj-gvjnvgv ne Kzdi I Cgvbi
ga P~ov jovB, hvZ gymwjg Dvn& weRq jvf Kie| GLvbB mewKQzi kl
bq, Kbbv `vvj, BqvRyR gvRyRi Avwefve NUe; wKy Avj-gvjnvgv hyi
dj Bmjvgx wLjvdvn& wekevcx cwZv jvf Kie|
GLvb _K BwZ cvIqv hvQ h, Avgiv mB myeY mgqi w`K GwMq
hvwQ| GgZvevq bxie `kK nq njvq mgq b Kiv Ges weivU AvRi ev
cyivi nZ ewZ nIqv Avgv`i Rb Av` kvfbxq bq| nv`xm _K mB
mgqi cyivii K_v Rb mvnvev I mvjd mvjnxbivI mmgq DcwZ
_vKvi AvKvv cvlY KiZb10| Avi Avgiv Rxekvq mB mgqi KvQvKvwQ
DcbxZ nqI Aenjv KiwQ| kvBL Avyjvn& BDmyd Avh&hvg G cm
ejb, wRnv`i Dcgv nj evRvii gZ, hLb Lvjv _vK wKQz jvK gybvdv ARb
Ki, Zvici Zv e nq hvq| memgq gybvdv ARbi myhvM cvIqv hve bv;
hw` KD wcQb co _vK, BZZt Ki, Abxnv fve c`kb Ki, Zvnj m
myhvM nvive, Kbbv G myhvM Kej GKeviB Avm|
wRnv`i myeY mgq I myhvM _vKjI, Gi cyivi webv gyj weZiY Kiv
ne bv, G Rb ZvK KVvi cixvq AeZxY nZ ne| wRnv`i ghv`v mevwaK
ej ZvK ZvMi Pig civKvv c`kb KiZ ne| hviv mevrK gywgb, Avjvn&
ZvAvjv hv`i weklfve evQvB KiQb Kej ZvivB mekl ch Zv`i
KZe h_vh_fve cvjb KiZ cvie, Kbbv m mgq wdrbv ne LyeB fqven|

10

D`vniY ^ic Avey ivqiv ejbt ivm~j Avj-wn` Rqi


cwZkwZ w`qQb| Avwg hw` mB mgq cZvg, Avgvi Rvb I gvj DrmM KiZvg|
knx` nj k knx``i GKRb nZvg Avi hy kl RxweZ Aevq wdi Gj Avwg
nZvg gywcv Avey ivqiv|- Avngv`, AvbbvmvC, AvjnvKxg|

35
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

(5) wdrbvi Pig gvv Abyaveb Kiv


wdrbv KZLvwb fqven ne Zvi KwZcq bgybv ev BwZ njtc_g BwZt ivm~j ejb Avj-gvjnvgvq ivgvb`i gvKvwejv
Kie h gymwjg evwnbx Zvi GK-ZZxqvsk wcQz nU hve| gb ivLv cqvRb h,
Kej k gywgbMY GB hy hve Zv mI GK-ZZxqvsk iY f w`e| ivm~j
ejQb h Avjvn& ZvAvjv Zv`i gZz ch ZIevn& Ke~j Kieb
bv| Zviv gywgb wQjb I Avjvn&i ivn ei nq wQjb, Zviv gyRvwn` wQjb I
mvgbi KvZvi kvwgj wQjb, Gi ciI c c`kb Kivq Avjvn& ZvAvjv Zv`i
ZIevn& Ke~j Kieb bv| m mgq wdrbv GgbB KwVb I fqven ne|
wdrbv _K wbivc` _vKvi Rb Cgvb `p I ejxqvb nZ ne| Cgvbi
mv_ mmgq wUK _vKv ne Rbgvbenxb k~b gicvi AwZg Kivi gZB
`ytmva| im` hw` chv bv nq, mIqvix hvb b nq hvq Avi Me cuQvbv bv
hvq Ze gZz Awbevh| Cgvb GKRbK kZfvM ejxqvb nZ ne| wZwik,
cvk ev AvwkfvM Cgvb ewZg wKQz NUe bv, kZfvM Cgvb bv nj gZz
AeavwiZ| Aac~Y cv nj Lvwj cviB bvgvi; cwic~Y gvvq Cgvb ejxqvb
nq cqvRbxq gynZi Rb cyZ _vKZ ne, KviY Zv wekl ghv`v mb GK
wekl gynZ, mB mgqi cyivi ne Ab hKvb mgqi Zzjbvq e Y ewk|
Cgvb `p I ewj hviv Kej ZvivB m mfvM ARb Kie| mB mgq ch
RxweZ _vKj Avjvn& ZvAvjv hb Avgv`i mB mfvMevb nIqvi ZwdK `vb
Kib| Avgxb|
wZxq BwZt Avgiv h mB mgqi w`K GwMq PjwQ Zvi AviK bgybv ev
BwZ nQ, cvvZ gjev`i Dvb Ges ivxq bxwZ wbaviYx welqvejxZ
agi iZc~Y cfve|

36
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

`v wbDR DBK cwKv eyk Gv MW wkivbvg GKwU AvwUKj cKvk


Ki hLvb BDivcxq wekl`i eivZ w`q ejv nq, AvgwiKvb
ciivbxwZZ wewfb PjK I j wbaviYx iZc~Y welqi GKwU nj ag| wKy
Zviv ejb h AvgwiKvb BwZnvm GB c_g evii gZ gb nQ ciivbxwZ
wbaviY agxq cm g~L fwgKv cvjb KiQ| eyk GKevi gvngy` AvevmK
ejwQj, Cki AvgvK AvdMvwbvb hZ ejQ Zvnj KsMm ev AvgwiKvb
RbMY ev msweavb bq; AvdMvwbvb Awfhvbi KviY wQj Ckii Av`k!
WbgvK BDivci AbZg agwbic iv, hLvb ivm~j
K AvgY Ki evvZK I klc~Y KvUzb Qvcvbv i nq| KD KLbI fvewb
h, WbgvKi gZ Qv GKwU iv Ggb GKwU welq Zix Kie, hvi djkwZZ
H NUbvi Dci wfw Ki cvvZ iv mg~n gymwjg Dvn&i wei HKe ne|
cvvZ wek ivxqfve WbgvKK mg_b KiQ| cwgv RbMvxI WbgvKi
cvk Gm `uvovq hvi Rj D`vniY nj, myBwWk ciivgxi c`ZvM| Zvi
wb`k evvZK KvUyb Qwe mb IqemvBU e Ki `qvq, m Rbivli gyL
co Ges c`ZvM KiZ eva nq| Zvnj cwgv RMZ gymwjg`i mv_
AvPiYi gkB gjev`i w`K GwMq PjQ; Ggb bq h Iiv nVvr
Ki Lye avwgK nq MQ eis I`i Kvb agi evjvB bvB, eZgvb evBeji
wkv nZ Iiv e `~i, wKy gymwjg`i weivwaZvi ck Iiv agi Avkq wbQ|
ZZxq BwZt Lxvb agxq bZv`i cvqB wRNvsmvg~jK ge KiZ kvbv hvq,
D`vniY ^ic- weLvZ gvwKb L ag cPviK wewj Mvnvgi cy dvsKwjb Mvnvg
ip fvlvq ej h, Bmjvg nj kqZvbi ag| cvU ievUmb gymwjg`i BqvRyR
gvRyRi mv_ Zzjbv Ki|
G aibi ge eZgvb eoB PjQ hv BwZ c`vb Ki h, Avgiv Avjgvjnvgv-i wbKUeZx nwQ, Kbbv gvbwmKfve cqvRbxq ^vZ I welfve
cKU fve weivR KiQ| hKvb hy gq`vbi c~e gb gMR c_g Avjvob
37
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

RvMvq| gb gvbwmKZvq c_g Zvjcvo i nq, cvvZ mB cwqv GLb


PjQ|
PZz_ BwZt Avjvn& ZvAvjvi c _K wLjvdvn& c`vbi c~e gymwjg Dvn&K
wewfb i ev avc AwZg KiZ ne, evcviwU Ub gYi gZ hLvb
chvqg c_g, wZxq, ZZxq... kb AwZg KiZ nq, DZKI avc avc
KqKwU kb cvi nZ ne hvi GKwU nj - Avj-BewZjv (Cgvbi cixv)|
Avjvn& ZvAvjv ejb,Zvgiv wK gb Ki h, Zvgv`i Qo `qv ne Ggwb, hZY bv Avjvn&
Rb beb Zvgv`i gvS K (Avjvn&i c_) hy KiQ Ges K Avjvn&,
Zuvi ivm~j I gymjgvb`i eZxZ Ab KvDK Ai ezic MnY Kiv _K
weiZ iqQ|
[m~iv ZvIevn& t 16]
myZivs RvbvZ hvIqvi Ges `ywbqvi eyK cwZv jvfi c~e h `ywU kb
ev NuvwU AwZg KiZ ne Zv njt wRnv` dx mvexwjjvn& Ges Avj-Iqvjv Iqvjeviv|11 GB `ywU welq mwVK evS bv _vKj `ywbqvi eyK cwZv jvf Kiv me
11

Avj-Iqvjv gvb Avjvn&i Rb fvjevmv I AvbyMZ| Avi Avj-eviv gvb Avjvn&i Rb


NYv I cwinvi Kiv| AwaKvsk gymwjg G m^ fxlY A| Zv`i AbKKB ejZ
kvbv hvq h, Avgv`i GK AciK (me wekvm I agi jvK`i) fvjevmv DwPZ,
Zv`i cwZ mnbkxj nIqv DwPZ| wbtm`n GwU GKwU Kzdi aviYv, hnZz Avgv`i
AvbyMZ Kej Avjvn&i cwZ; Avjvn& hv NYv Kib Zvi cwZ wel cvlY KiZ Avgiv
Avw` nqwQ| kvBL Avey gynv` Avmxg Avj-gvKw`mx (Avjvn& Zuvi gyw Zivw^Z
Kib) mswk welq PgrKvi GKwU eB wjLQb| eBwUi BsiRx Abyev`i wkivbvg

38
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

bq| DZK Avjvn&i ivvq wRnv` KiZ ne Avi ic dywUq ZzjZ ne


h, Zv`i Iqvjv Z_v fvjevmv I AvbyMZ Avjvn&, Zuvi ivm~j I
gywgbMYi cwZ Avi kqZvb I Awekvmx`i mv_ mswk bv _vKv I Zv`i nZ
`~iZ eRvq ivLv|
KwZcq Avjg, wKQz Bmjvgx msMVb I mvaviY gymwjg`i ga nZI
AbK D `ywU welqK wePzZ KiZ Pvq, wKy KvwZ ZvgKxb ev kw ARb
KiZ nj G `ywU welq KviYfve Dcv Kivi bq, Avjvn& ZvAvjv GB
DZK GLb cixv KiQb| Avgv`i Ggb cwiwwZi myLxb nZ nQ
hLvb Avgv`i Cgvb A_ev Kzdixi gvS GKwUK eQ wbZ nQ| G wmv
g~jZ mB cixvi GKwU Ask hv mgvRi DPi nZ wbgi ch weZ|
c_g ivRv-ev`kvn&, cwmWU I Avjg Djvgv nZ i Ki mvaviY RbMY
mKji DciB cixv PjQ| ivRv-ev`kvn& I cwmWU`i cixv cvq kl, Iiv
KzdixKB evQvB Ki wbqQ; Avjvn&B fvj Rvbb, Avgvi gb nq Zv`i
cixvi djvdj ev me cwiYwZ meRbwew`Z| GLb AvjgMYi KwVb cixv
PjQ nq Zvgiv Avgv`i c, bv nq Avgv`i wec Ggb ge viv eyk
Zv`i gnv wdrbvq djQ| Ges m wewfb `ki ivRv-ev`kvn& I cwmWU
wbhy KiQ hviv cywjk Awdmvi m`k Ii cwZwbwaZ KiQ| eyki ^v_ I mevq
Iiv m~Pvi ic `vwqZ cvjb Ki hvq|
nq Zzwg Avgv`i c, bv nq wec; GLb h Kvb GKwU wmv wbZ
ne GKB mv_ `yc mnvevb Kiv me bq| AvR _K `k eQi c~e KD
PvBj wRnv`i Dci Lyrev `qvi ci ev`kvni fvR mfvq kixK nZ cviZ;
wKy GLb Z fwgKv cvjb Kiv Ame| Kvi Kvb c Aevb Zv cwivi nZ
ne| gvSi f` iLv my nq `yc gk cii nZ c_K nq hve| G
Millat Ibrahim iZc~Y eBwU co `Lvi Rb cvVK`i cwZ Abyiva iBj| g~j
eBwU Aviex fvlvq njI BsiRx I evsjv Dfq fvlvZB Gi Abyev` iqQ|

39
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

KviY ivm~j ejb, GB cixv ZZY ch Pje, hZY bv


gvbyl `yB wkwei m~Y wef nq coe| GKwU wkwei ne c~Yv gywgb`i
hLvb Kvb gybvwdK _vKe bv Avi Aci wkweiwU Kzdixc~Y, Cgvb wbw|
eZgvb Cgvb-Kzdi GK wgk iqQ; hZY bv GB wgkY we`~wiZ nq
^vZ Avme, ZZY DZi weRq ARb ne bv| mvBwq` KzZze Zvi
Zvdmxi dx whjvwjj KziAvb ejb, Avjvn& ZvAvjv ZZY `ywbqvi eyK
KvDK cwZv `vb Kib bv, hZY ch fve Rb bb h, K Zuvi c
Avi K Zuvi wec|
GUv me ne bv hZY bv Dvn& wgwkZ Aevq _vKe| GLb GB Dvn&
cqvRb, gywgb Ges gybvwdK - G `ywU wkweiK wef Ki `qv|12 Avjvn&
ZvAvjv eyki gvag mvaviY gvbylK cixv KiQb| eyk Ges gyRvwn`iv wfb
wfb w`K _K mvaviY gvbylK cixvq djQ Ges Zv`i gZv`k MnY
RbMYK AvK KiQ| Avi G KviYB AvgwiKvbiv GK ej _vK The
battle of mind & heart (mvqy hy)| Ze evweK GUv nK I evwZji ga
jovB|Avi hviv Avjvn&, Zuvi ivm~j Ges gywgb`i ezic MnY Ki, ZvivB
Avjvn&i `j Ges ZvivB weRqx|
[m~iv gvwq`vn&t 56]
12

myenvbvjvn&! agZvMx I cKvk gybvwdK nIqv mI GLbI e A gymwjg cvIqv


hvq, hviv ej h Zv`i mv_ Avgv`i mnbkxj nIqv DwPZ| GgbI wKQy AvQ hviv
ej, weagx`i ga hviv Bmjvg I gymwjg`i wei hyiZ Aevq AvQ Zv`i
mv_I Avgv`i mnbkxj nIqv DwPZ| Avgv`i ck, GB mnbkxjZvi cwiwa KZ`~i|
Zv`i Ggb ge b gb nq h, Avjvn&i k`i NYv I Zv`i weivPiY Kiv h
Avgv`i Cgvbi GKwU AweQ` Ask, Zvi Kvb AwZ eywS Avi bB|

40
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

myZivs Avjvn&i AbymvixMY ZZY weRqx nZ cvie bv hZY bv AvjIqvjv-i evcviwU nq gywgb`i cwZ Iqvjv|
msc wcQbi AvjvPbvq wdi ZvKvB, Avjvn& ZvAvjv Kvb cwiYwZ
PvBj wZwb Zvi cqvRbxq Zix Kieb| Avgiv GB g~jbxwZ cgvYi Rb
wZbwU HwZnvwmK NUbv DjL KiwQt eyqvm, cvim Rq Ges mvjvn& Dwb
AvBqyexi ` v|
Avgiv AviI AvjvPbvq GbwQt
1) BwZnvmi cybivew NU
2) Avjvn& wKQz wbw` Aj (Bmjvgi cybRvMiYi Rb) cyZ KiQb|
3) cvvZ gjev`i Dvb|
4) DZK AekB cwZv jvf KiZ nj `ywU NuvwU13 AwZg KiZ ne|

13

Avj-Iqvjv Iqvj eviv I wRnv` dx mvexwjjvn&|

41
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

(6) GB DZi mgmvi evemZ mgvavb


Avgiv mevB Avgv`i mgmvi K_v ^xKvi Kwi| mKjB ej _vwK h, Dvn&
mgmvq RRwiZ wKy mgvavbi Avgiv wfbgZ cvlY Kwi| Avgv`i mvgb
KziAvb I mybvn& _vKvq wfbgZ cvlY Kiv Av` mgxPxb bq| KziAvb Ges
mybvn-Z mgvavb cvIqv Mj wfbgZi Kvb AeKvk bB| Zvnj Avgv`i
mgmvi mgvavb wK? Gi mgvavb wbgv nv`xm _K cvIqv hve| ivm~j
ejbt

hLb Zvgiv evemv-evwYR Wze hve, Mii jRi wcQb co


_vKe, KwlKvh wbq my _vKe Avi Avjvn&i c_ wRnv` cwiZvM Kie,
Avjvn& ZvAvjv Zvgv`i Dci `y`kv AvcwZZ Kieb Ges ZZY ch Zv
Zyj bqv ne bv hZY bv Zvgiv Zvgv`i cKZ xb (A_vr Bmjvg)
wdi Avme| 14
GB nv`xm nZ Avgv`i mgmv I me mgvavb Rvbv hvQ| gRvi evcvi
nj, nv`xm h me mgmvi K_v ejv nqQ, KwZcq gymwjg ZvB mgvavbi Dcvq
ej `vwe KiQb| Zvnj mgmv Kv_vq? ivm~j fvlvq
ejQb, hLb Zvgiv eemv-evwYR, KwlKg, c-m`i wcQb e nq coe
Ges Avjvn&i c_ wRnv` ZvM Kie, ZLb Zvgiv wbMnxZ ne|
KwZcq gymwjg `vex Ki h, hw` Avgiv Abvb RvwZi bvq Kwl, wk,
evwYRmn mKj evcK mgw ARb Ki I`i mgKZv jvf KiZ cvwi
Kej ZLb DZi weRq ARb ne| myZivs Avgiv hw` KwlZ mdj nB, wk,
14

Avyjvn& Beb Dgvi nZ ewYZ| mybvb Avey `vE`, Aavq- 23, nv`xm bs
3455; mnxn Avj-Rvgx, nv`xm bs- 688; Avng`, nv`xm bs 4825 Ges Avey DgvBqv
AvZ-Zvimx nZ gymbv` Beb Dgvi, nv`xm bs- 22|

42
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

eemv-evwYR I chywmn mKj mdjZv ARb Kwi Ges ZvB DZi


mvgb mgvavbi Lvjv c_| wKy ivm~j mjvK mgmv wnme
wPwZ Kib|
KwZcq gymwjg ej _vK h, DZK mvmi c_ cwinvi Ki eemvevwYR, Kwl, chywmn mKj Dbqbi w`K gbvhvMx nIqv DwPZ| Kej
GfveB cw_exi Ab mKj `ki mv_ cvjv w`q mgvb Zvj Pjv me| ivm~j
ejb miKg Kiv fzj Avi Avgiv fzj Kij Avjvn& ZvAvjv
Avgv`i Acgvb Kieb| ivm~j GK_vI ejQb h, G msKU
DiYi GKgv c_ - cKZ xb wdi hvIqv| G nv`xmi fvlKviMY ejb,
xb wdi hvIqv A_ nj wRnv` dx mvexwjjvn&i cZveZb Kiv, Kbbv ivm~j
wRnv` Qo `qvK xb cwiZvMi KviY ejQb, Zvnj wRnv`
I xb cii mgv_K| myZivs Dvn&i Rb mgmvi eve mZ GKgv mgvavb
nj wRnv` dx mvexwjjvn&-Z wdi hvIqv|
Beb iRe Avj-nv^j GKRb mvjvdi K_v DjL Kib hvK ejv
nqwQj, Avcwb Kb wbRi I Avcbvi cwievii Rb GKwU Lvgvii eev Ki
wbQb bv? wZwb Reve ejwQjb, Avjvn& ZvAvjv AvgvK cvwVqQb
KlK`i nZv Ki Zv`i Lvgvi wbq wbZ|
hLb Dgvi Beb Avj-Lvve bjb h, mvnvexMY RWvb MYxgZ
nZ cv Dei Rwg KlY e, km Ni Zvjvi fiv gmyg ch wZwb Acv
Kijb, Zvici mg Z-Lvgvi Avb cywoq djvi wb`k w`jb| KwZcq

43
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

mvnvev AwfhvM KiZ Avmj wZwb ejjb, G aibi KvR Avnj wKZveMY
Ki, Zvgv`i KvR nj Avjvn&i c_ wRnv` Kiv Ges Zuvi xbK cPvi Kiv|15
Z-Lvgvi I KwlKvh Avnj wKZveMYi Dci Qo w`q Avjvn&i xb
cPvii Dk ei nq hvI; Iiv KwlKvh Ki Zvgv`i LvIqve; Zviv
Zvgv`i wRwhqv16 I LvivR17 c`vb Kie|

15

myenvbvjvn&&! G iKg GKwU NUbv njt Avey Bgivb ejb, Avey AvBqye nZ ewYZt
Avgiv g`xbv nZ KbvbwUbvcvj Awfhvbi wbqZ ei njvg| Avyi ingvb web
Lvwj` web Iqvwj` wQjb Avgv`i `jbZv, ivgvbMY knii cvPxi mvwiefve
cwZivai Rb cyZ nqwQj| RbK gymwjg mnmv k`i Dci nvgjv Pvjvj| ZLb
Abvb gymwjgMY ej DVjt _vg! _vg! Avjvn& eZxZ Kvb Bjvn& bB| m Zv
wbRK asmi gyL djQ| Avey AvBqye Avj-Avbmvix ejb,


Avi eq Ki Avjvn&i c_, Ze wbRi RxebK asmi myLxb
Kiv bv| Avi gvbyli cwZ AbyMn Ki| Avjvn& AbyMnKvix`iK
fvjevmb| [m~iv Avj-evKvivnt 195]
GB AvqvZ Avgv`i A_vr Avbmvi`i mK bvwhj nqwQj| hLb Avjvn& Zuvi
ivm~jK mvnvh Kijb, BmjvgK weRq `vb Kijb, Avi Avgiv ejjvg
Gevi Zvnj Avgiv RvqMv-RwgZ wdi hvB Ges mjvi DbwZ mvab Kwi, ZLb
Avjvn& D AvqvZ bvwhj Kib| Avmj h wRnv` Suvwcq co m wbRK wec`
dj bv eis h emZ-evwo, ab-m`i gvn co _vK, mjv DrKl mvab e
nq wRnv` cwinvi Ki, mB wbRK wec` dj| Avey Bgivb ejbt Avey AvBqye
AvgZz wRnv` AevnZ ivLb, kvnv`vn& jvfi ci KbvbwUbvcj ZuvK `vdb Kiv
nq| (mybvb Avey `vE`, M- 14, nv`xm bs- 2506)
16

wLjvdZi ekZv ^xKvi Ki Kvwdiiv h Ki c`vb Ki|

17

Kvwdiiv h fwgKi LwjdvK c`vb Ki|

44
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

ivm~j ejb, Avgvi wih&K Avm Avgvi ekvi QvqvZj

nZ| 18
Zvnj ivm~j Gi wihK hw` MwYgZ nZ Avm Ze wbtm`n
Zv mek wih&K Ges Z-Lvgvi, eemv-evwYR, c-cvjb hKvb cKvi
DcvRbi Pq Zv Dg|
BivKi Bmjvgx Avwg Avj-RvBk Avj-Bmjvgx wdj BivK Gi gyLcvK
GK mvvrKvi ck Kiv nq, Avcbv`i A_bxwZi Drm Kx? Reve wZwb ejb,
Avgv`i A_bwZK Drm MYxgZi gvj, Ze gymwjgiv Avgv`i wKQz Aby`vb
KiZ PvBj Avgiv Avcw Kwi bv| Zviv Kviv gyLvcx nZ Pvq bv| MYxgZ
viv Zviv Zv`i Avjvn&i c_ wRnv` A_i hvMvb w`Z Pvq| Zvnj DZi
Rb mgmvi myivnv nQ wRnv` dx mvexwjjvn&| Dvn& hLb GB iZc~Y
Bev`ZK cybRvMZ Ki ZLb wRnv` dx mvexwjjvn& AbKi KvQ ckwe welq
nq `uvovq| gvbyl wRnv` nZ `o cvjvq, KviY GZ Zv`i Rxeb I abm` Lvqvbi Avkv _vK| wKy gRvi welq nj, Dvn& hLb wRnv` dx
mvexwjjvn&i Dci _vK DZi ZLb mePq mQj Aev weivR Ki Ges
mePq KgmsLK jvK wbnZ nq|
gZynvii GKwU Mvd wP Ab Kij `Lv hve, mePq Kg msLK
gymwjg gviv wMqwQj hLb Zviv wRnv` dx mvexwjjvn&i Dci wQj| Avi Dvn&
hLb Zv ZvM Ki ZLb gZznvi jvwaK cuQvq| A_bwZK Aevi MvdwP
Ab Kij `Lv hve, Dvn& mePq mQj wQj, hLb Zviv wRnv` dx
mvexwjjvn&i Dci wQj Avi Zv ZvM Kivi ci A_bwZK fve Zviv mePq
`y`kvM nq|
18

Avngv`, AvZ-Zvevivbx, mnxn wnme MY, mnxn Avj-Rvgx Avm-mvMxi, nv`xm bs2828|

45
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Avjvn& Avgv`i weRqi Rb cyZ KiQb

gvbeZvi BwZnvm Bmjvgx iv ewZgagx| Kej Bmjvgx iv Zvi


RbMYi Dci Ki Avivc Ki bv| wKy Kb? KviY Bmjvgx ivi Avqi Drm
nQ wRwhqv, LvivR, MYxgZi gvj Ges dvC19, m KviY Bmjvgx ivK
RbMYi Dci Kvb Ki Avivc KiZ nq bv| wKy eZgvb gymwjg Dvn& wRnv`
dx mvexwjjvn& ZvM Kivq gymwjg RbMYi Dci Ki AvivwcZ nQ| ivm~j

Ki nvivg Ges h ew Kii mv_ mswk Kvb KvR ev


ckvq wbqvwRZ ne m Awfk|
ejb,

AZGe, mgvavb Avmj `yeva RwUj M~p Z ev Ame wKQz bq eis mnR
mij| gvbyli DwPZ Avogvov f RM IVv Ges GB GKwU nv`xmi A_
Abyaveb Ki Z`vbyhvqx Avgj Kiv|

19

hy Qvov Kvwdi`i KvQ _K hv AwRZ nq- hgb gymwjg`i fq Kvwdiiv Zv`i


vei-Avei mw iL cvjvj, wKsev Zviv hy eZxZ AvZmgcY Kij A_ev Zviv
wRwhqv c`vb Kij, BZvw`| dvC-Gi eUb Bgvgi wb`kvbyhvqx ne|

46
http://IslamiSangkolon.wordpress.com

Intereses relacionados