Está en la página 1de 1

jrefrmhxuG uf ek rf sm;udk wefz;dk jri fh xkwvf yk &f ef tao;pm;?

tvwfpm;pufrkH sm;vdk
jrefrmEdik if oH nf &if;ES;D jrKyEf oHS rl sm;twGuf yx0Dtaetxm;t& tcsutf csmus
Edik if aH wmforw OD;ode;f pdef tmqD,qH ikd &f m tar&duefotH rwfBu;D ESifh tzGUJ tm; vufcaH wGUqkH
1374 ckESpf? 0gacgifvjynfUausmf 6 &uf? aomMumaeh? (7-9-2012) (7236)

EdkifiHawmforw OD;odef;pdef
b&mZD;vfEikd if H vGwvf yfa&;aeh o0PfvmT ay;ydhk
aejynfawmf pufwifbm 7
2012 ckESpf pufwifbm 7 &ufwGif usa&mufaom
b&mZD;vfjynfaxmifpkorwEdkifiH\
vGwfvyfa&;aeY
ESpfywfvnf tcgor, jynfaxmifpkorwjrefrmEdkifiHawmf
Edik if aH wmforw OD;ode;f pdex
f rH S b&mZD;vfjynfaxmifpo
k rwEdik if H
orw rppf 'Jvrf m; d;k qyf(zf)xH 0rf;ajrmufaMumif; o0PfvmT
ay;ydkYonf/
(owif;pOf)

aejynfawmf
pufwifbm
6
jynfaxmifpkorwjrefrmEdkifiHawmf EdkifiHawmforw OD;odef;pdefonf tmqD,Hqdkif&m tar&duef tNrJwrf;udk,fpm;vS,f
oHtrwfBuD; H.E. Mr. David L Carden ESifh tmqD,H-tar&duef xifay:ausmfMum;olrsm;tm; ,aeYeHeuf 11 em&DwGif
aejynfawmf&Sd EdkifiHawmforwtdrfawmf oHwrefaqmif {nfhcef;r vufcHawGUqHkonf/
xdo
k aYkd wGUqH&k mwGif Edik if aH wmforwESit
hf wl e,fpyfa&;&m0efBu;D Xme
jynfaxmifpk0efBuD; 'kwd,AdkvfcsKyfBuD;odef;aX;? EdkifiHjcm;a&;0efBuD;Xme
jynfaxmifpk0efBuD; OD;0ParmifvGif? orwHk;0efBuD;Xme jynfaxmifpk
0efBu;D rsm;jzpfMuaom OD;ode;f Ge?Yf OD;pd;k ode;f ? OD;atmifrif;ESihf Xmeqdik &f m
tBu;D tuJrsm; wufa&mufMuNy;D tmqD,q
H ikd &f m tar&duef tNrw
J rf;
udk,fpm;vS,f oHtrwfBuD; H.E. Mr. David L Carden? tmqD,Htar&duef xifay:ausmfMum;olrsm;jzpfMuonfh Mr. Stapleton Roy,
Mr. Muhtar Kent wdkYESifhtwl jrefrmEdkifiHqdkif&m tar&duef
oHtrwfBu;D H.E. Mr. Derek James Mitchell vnf; wufa&mufonf/
awGUqHyk w
JG iG f Edik if aH wmforwu taqGawmfwt
Ykd zGUJ tm; vdu
I v
f pJS mG
tmqD,Hqdkif&m tar&dueftNrJwrf;udk,fpm;vS,f
BuKd qykd gaMumif;? 'kw,
d tBurd f tmqD,-H tar&duef xifay:ausmMf um;
pmrsufESm 3 aumfvH 1 odkY + oHtrwfBuD; H.E. Mr. David L Carden ESifU tzGJ Y0ifrsm;
olrsm; tpnf;ta0;udk

tar&duefEidk if o
H nf jrefrmEdik if H
tpk;d & pwifavQmufvrS ;f aeaom
jzpfpOfwiG f twlwuG
avQmufvrS ;f &ef oE|d mefcsxm;

,aeh

rmwdum
Oya'ESifU ta&mifqdk;
olwdkh tvSrf;a0;aeqJjzpf
jynfolwdkhrSm a&m*ga0'emudk
csufcsif; rcHpm;&aomfvnf;
wpfww
d pfwd cHpm;ae&onfrmS
vufonfray:onfU a0'em
rsm;yifjzpfonf

pmwnf;IaxmifU pmrsufESm - 2

xGef;um;vmrnfh
jrefrmhvufrI aiGxnfEiS fh
aMu;xnfvkyfief;
jynfwGif;owif; pmrsufESm - 5

pmwwfajrmufrI tqifU
jrifUrm;cJUayr,fU ol huRefb0rSm
ESpfaygif; 100 ausmf tkyfpkd;
cHcJU&wmaMumifU jrefrmwkdh&JY
pmwwfajrmufrIEIef;[m odod
omom ,kwfavsmhusqif;
oGm;cJU

aqmif;yg;

pmrsufESm - 6

tuf&Sfavudk;vf
cs,fvfqD;toif;rS
xGufcGmzG,f&daS e
tm;upm;owif; pmrsufESm - 10

EdkifiHawmfzGJYpnf;yHktajccHOya'qdkif&m
cHkHk;Ou|ESifU cHkHk;tzGJY0ifrsm; &mxl;rS EkwfxGufcGifUjyK
jynfaxmifpkorwjrefrmEkdifiHawmf
EkdifiHawmforwHk;
(trdefhtrSwf? 29^2012)

1374 ckESpf? 0gacgifvjynfUausmf 5 &uf


(2012 ckESpf? pufwifbmv 6 &uf)

EdkifiHawmfzGJUpnf;yHktajccHOya'qdkif&m cHkHk;Ou|ESifh cHkHk;tzGJU0ifrsm; &mxl;rS EkwfxGufcGijyKjcif


fh ;
jynfaxmifpkorwjrefrmEkdifiHawmf zGJUpnf;yHktajccHOya'yk'fr 331 ESifh EkdifiHawmfzGJUpnf;yHk
tajccHOya'qkdif&m cHkHk;Oya'yk'fr 28 yg jy|mef;csufrsm;t& atmufazmfjyyg EkdifiHawmfzGJUpnf;yHk
tajccHOya'qkdif&m cHkHk;Ou|ESifh cHkHk;tzGJU0ifrsm;tm; if;wkdY\ oabmqEtavsmuf &mxl;rS
EkwfxGufcGifhjyKvkdufonf(1) OD;ode;f pd;k
Ou|
(7) OD;qef;jrifh
tzGUJ 0if
(2) a'gufwmwifatmifat;
tzGUJ 0if (8) OD;jrifhBudKif
tzGUJ 0if
(3) a':cifvSjrifh
tzGUJ 0if (9) a':rdr&d D
tzGUJ 0if
(4) OD;xGe;f Munf
tzGUJ 0if
(yHk) odef;pdef
(5) OD;pd;k ode;f
tzGUJ 0if
EdkifiHawmforw
(6) OD;cifxeG ;f
tzGUJ 0if
jynfaxmifpkorwjrefrmEdkifiHawmf

EdkifiHawmforw OD;odef;pdefESihf tzGJU0ifrsm;? tmqD,H


qdkif&m tar&duef tNrJwrf;udk,fpm;vS,f oHtrwfBuD; H.E.
Mr. David L Carden ES i f h tmqD , H - tar&d u ef xif a y:
ausmfMum;olrsm; pkaygif;rSwfwrf;wif"mwfyHkdkufMupOf/
(owif;pOf)

acsmuvufrsm;rsm;pm;okH;jcif;u
avjzwfjcif;ukd umuG,fEkdif
acsmuvufpm;okH;jcif;u OD;aESmufusef;rma&;aumif;rGefNyD;
ukd,ft*Fgtpdwftykdif;rsm;avjzwfjcif;rS umuG,fay;EkdifaMumif;
qD'G ifoak woeynm&Sirf sm;\ avhvmcsuw
f pfcu
k azmfjycJo
h nf/
umkdvifpumwuodkvfrS okawoeynm&Sifrsm;onf
acsmuvufykHrSefpm;okH;aom jynfol 37000 wkdY\ usef;rma&;
tajctaeukd q,fESpfMumavhvmcJhMuonf/
okawoeynm&Sifrsm;onf avhvmqef;ppfrIcH,l&olrsm;\
acsmuvufpm;ok;H rIyrmPtay:tajccHNy;D acsmuvuftenf;i,f
pm;ok;H oltyk pf ?k omrefpm;ok;H oltyk pf ?k acsmuvufpm;ok;H jcif;r&So
d l
tkyfpkESifh wpfywfvQif acsmuvuf 63 *&rfEIef;jzifh pm;okH;rI
trsm;qkH;tkyfpk[l tkyfpkav;pkcGJNyD; avhvmcJh&m acsmuvuf
pmrsufESm 3 aumfvH 4 okdY F
pm;okH;rItrsm;qkH;tkyfpkESifh

Intereses relacionados