Está en la página 1de 17

RENGIMAS LITERATRINIAM IR SAMPROTAVIMO RAINIUI

TIKSLAS: Tobulinti lietuvi kalbos (gimtosios ir valstybins)mokytoj kompetencij rengiant literatriniam ir samprotavimo rainiui ugdymo procese.

UDAVINIAI:
Suteikti mokytojams rainio raymo ir

vertinimo ini. Ugdyti gebjim taikyti metodus, kurie skatint mokini kritin mstym ir krybikum, pltot kultrin kompetencij. Ugdyti gebjim konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti. Ugdyti tolesnio tobulinimosi ir savarankiko mokymosi samprat.

LITERATRINIS RAINYS

Literatrinis rainys tai atsakymas klausim (tem):


Reikia vengti pasakoti visk, k mokinys ino,

ir susitelkti klausim;
Visi teiginiai turi bti aiks ir susij su tema,

t. y. su analizuojamais kriniais.

Rainio anga
anga neturt bti per ilga;
Joje privalu vardyti autorius ir krinius, kurie

bus nagrinjami rainyje, j kontekst, pvz., Trys garss renesanso raytojai J. Radvanas, M. Husovianas ir M. Dauka kriniuose kalba apie...; anga turt parodyti, kad mokinys gerai supranta tem (klausim), joje turi bti suformuluota tez.

Dstymo pastraipa
Pastraipa gali bti analitin ir lyginamoji;
Analitin pastraipa, kai kalbama apie raytojo

idjas,vertybes, parodoma, kaip ir kodl jis renkasi specifin kalb ir struktr; Lyginamoji pastraipa, kai raoma apie dviej skirting autori (krini) panaumus ir skirtumus; Kai raoma i dviej autori (krini), gera pastraipa turt bti ir analitin, ir lyginamoji.

Lyginamosios pastraipos struktra


1.Pirmas pastraipos sakinys teiginys, kuris turt aikiai parodyti, k bus sutelktas dmesys, tai mokinio poiris. Pavyzdiui, pastraipa galt prasidti taip: Renesansinje Lietuvoje buvo sukurta krini, idealizuojani lyderius, iskirtines asmenybes, - tai M. Husoviano Giesm apie stumbr ir J. Radvano Radviliada.

2. Antras pastraipos sakinys


Tai pirmas teiginio rodymas

mokinys turi pagrsti savo poir, remdamasis pirmu tekstu (kriniu): Mikalojaus Husoviano poemoje, paraytoje remiantis metraiu Vytauto pagyrimas, iauktinamas Vytautas Didysis.

3. Pirmos teiginio dalies rodymas

Mokinys turi parayti kelet analitini sakini; Privalu vartoti literatrologijos svokas, norint

parodyti, kas vaizduojama, kaip ir kodl autorius renkasi vienoki ar kitoki menin menin raik ir struktr. Galima cituoti.

Vytautas idealus valdovas, drsus, garbingas, didingas, jo bijo Trys milinai, prie kuriuos drebdavo visas pasaulis galingiausi pasaulio valdovai. Idealizuojaniais epitetais ,,taurus, ,,ventas apibdinamas valdovo teisingumas ir tvarka valstybje.

4. Siejamasis sakinys
Paraius 1 pastraipos dal, reikia j susieti su

kita dalimi, kurioje bus analizuojamas kitas krinys; Daniausiai vartojami siejamieji odiai, pvz., vis dlto, taiau, kita vertus, taip pat: Taip pat ideal veikj, Vilniaus vaivad Mikaloj Radvil Rudj, vaizduoja J. Radvanas herojiniame epe ,,Radviliada.

5. Vienas ar keli analitiniai sakiniai


pristatomas kito autoriaus (krinio) poiris:

Radvila puikus karvedys, tvyns gynjas ir patriotas, kuriam svarbiausios vertybs dora, atsakomyb ir garb.

6. Keli analitiniai sakiniai

analizuojamas abiej autori (krini)

poiris;
aptariami panaumai ir skirtumai.

Abu personaai ir Vytautas Didysis, ir Mikalojus Radvila Rudasis kuriami laikantis panegirikos reikalavim: gerosios j savybs (Vytauto teisingumas, Radvilos patriotizmas) hiperbolizuojamos, apie ydas nekalbama. Taiau autoriai siekia skirting tiksl: M. Husovianas nori parodyti europieiams, kad Lietuva civilizuota alis, o J. Radvanas kelti tautin dvasi,ypa sumenkusi po Liublino unijos.

7. Ivadinis sakinys
tinkamai ubaigiama pastraipa, grtama

prie poirio, isakyto 1 sakiniu; Jei visoje pastraipoje vis laik laikomasi poirio, tokio sakinio galt ir nebti: Taigi ir M. Husovianas, ir J. Radvanas, vaizduodami iskirtines asmenybes, irykina j nuopelnus tvynei, pasiaukojam darb ,,tv ir istorijos labui.

Ivados
Ivados viena trumpa pastraipa, kurioje

apibendrinami rainio argumentai; Reikia sugrti prie tezs ir parayti pagrindin rainio mint; Ivadose neturi bti nieko nauja, bet btina apibendrinti abu nagrintus krinius.

AI U DMES!