Está en la página 1de 217

HISTORIAS DEL

ANTIGUO TESTAMENTO

Chinanteco de Palantla

1
Liga Bblica Internacional, 2010

Historias del Antiguo Testamento


en el chinanteco de Palantla
Liga Bblica Internacional 3C primera edicin 1990 [cpa]
Liga Bblica Internacional versin electrnica 2010
Publicado por
Liga Bblica Internacional 2010

Se permite copiar, distribuir y comunicar pblicamente esta obra bajo las


siguientes condiciones:
Reconocimiento. Reconozca a la Liga Bblica los derechos que tiene en
la impresin o distribucin de esta obra, deslindndola de responsabilidad
alguna por cualquier uso que se le de a la presente publicacin.
No comercial. No puede utilizar esta obra para fines lucrativos.
Sin obras modificadas. No se puede alterar, transformar o generar una
obra a partir de sta.

2
Liga Bblica Internacional, 2010

Cacan Job Jmuai


Job 1.12.10

Michian jan dsa chi cog malih, dsa mitsen Job. Dsa dsiog
bh hi. Di cajmodsa hi dsio dsadsa jacog dsa tii. Calahjin
curn tsacamigandsa dsa jmigui jiandsa.
Cng jmai cadsil calahj ngeles ijui jagu Di. Ja
ngeles hi mihig dsa hlanh, dsa tsen Satans.
Jng cajuh Di, catsihdsa dsa hlanh:
He dsjiagh hohhning quianh Job? Di hiug dsiog dsa hi
jacog jn cnh jn calahj dsa jmigui cajuhdsa.
Jng cajuh dsa hlanh, catsihdsa Di:
Hi jng ln Job dsa dsiog jatneihhning. Di macacuhhning
calahj hi chi quiahdsa. Jun jihhning calahj hi machi
quiahdsa, juhdsa jg hlaih hiadsa hning cajuhdsa.
Jng cajuh Di, catsihdsa dsa hlanh:
Juline di cng jun dsg jg juhhning. Cujni jg hi
hnhhning calahj hi machi quiah Job. Hi jng mali bh
hachi dsg jg quinhhning. Hachi cujni jg hnhhning jmids
quiahdsa. Tsatiehhning dsa gugh cajuh Di.
Jng cauhi dsa hlanh jagu Di. Dsjuu jng cajmodsa
hi hlaih jacog Job. Camidsiandsa calahj jh quindsa
calahquianh jongdsa. Cadsan caju, quianh bh, quianh
jahchih, quianh camello, quianh calahi ni jh mitiogh
quindsa. J bh cadsan calahj dsa mitijmo ta quiahdsa.
Majandsa calg lahcng lahcng jamitioghdsa. Caicngdsa
jg jagu Job hi manadsan dsa quianhdsa quianh jh quindsa
quianh jongdsa.
Hlaih cajnh Job micanngdsa jg jng. Ni jng cajuhdsa:
Hachi hi miquiengjni jmai cagunjni jmigui. Tamao
bh jn calchinjni. Tsal cngjni hi chi ni jmigui namat
jajnjni. Hiah bh Di macacu calahj hi calch quieg.
J bh hiah Di macacu jg hi tsamachi hi jng. Dsio bh
hi mijuanh jniang Di, dsa hiug dsiog cajuh Job.
Hachi jg hlaih cajuh Job micai dsa lahjng.
Jng jmai sih cadsil ngeles calah jagu Di. J bh cadsig
dsa hlanh quianh ngeles hi.
Jng cajuh Di, catsihdsa dsa hlanh:
1
Liga Bblica Internacional, 2010

Hachi jg hlaih cajuh Job hi caheidsa jn micahnhhning


calahj hi chi quiahdsa quianh jongdsa, quianh jh quindsa.
Cng hi mijuanh bh dsa jn cajuhdsa.
Jng cajuh dsa hlanh, catsihdsa Di:
Cng hi mijuanhdsa hning. Di dsio bh hei dsadsa
hiahdsa. Jng jun cuhhning jg hi cndsa jmuai, lahdsh
juhdsa jg hlaih hiadsa hning cajuhdsa.
Jng cajuh Di, catsihdsa dsa hlanh:
Cu bh jn jg hi jmhhning hi cndsa jmuai. Conhjng
tsacujni jg hi jhhning ds cajuh Di.
Jng cajmo dsa hlanh hi caldsoh Job. Cajenhdsa dsag hmih
calahtajandsa. Cacan hlaih dsa jmuai.
Jng cajuh hio quin Job, catsihdsa jigugdsa:
He la tsajui hohhning? Cng hi mijuanhhning Di. Jg
hlaih juh quiah ds. Jng tta jonhhning cajuh hio.
Jng cajuh Job, catsihdsa hio quindsa:
He la juhhning jg n? Hlahhning julah hlah dsa tsagan
Di. He hi dsio jm jniang? Dsio hi lichian jniang jmhlah
juhig dsa quianh hi dsio cu Di? Hniuh hi quin jniang
juh dsa quianh jmuai jun lahjng hniu Di cajuh Job.
Hi jng hachi jg hlaih cajuh Job hi hiadsa Di.
Cadsii Job Jg Quianh g Dsa Jenh Quianhdsa
Job 2.1114.21

Michian g dsa jenh quianh Job, dsa tsen Elifaz, quianh Bildad,
quianh Zofar. Calidsa halah ds Job. Jng caildsa jagu
Job hi cudsa juhig dsa. Micadsildsa jaquiah Job, jng
catgh dsa hu jatni Job cng sma. Hachi jg cadsiidsa jin
hei. Di cajidsa hiug madsio jmuai quin Job.
Micatsjue cng sma jng, jng cahlah Job, cajuhdsa:
Hiug jn hi dsio jujng tsacalchinjni. J bh dsio jun
jnjni. Di hiug madsio jmuai quinjni cajuh Job.
Jng cajuh Elifaz, catsihdsa Job:
Micuhhning dsa jmigui jianhhning juhig dsa jmai
jaquindsa jmuai. Conhjng tsalib hohhning. Di maquinh
jmuai hiahhning. Judsiagh hohhning. Jmhlah hi dsio bh jmo
Di jacog dsa dsiog. Jng hi hlaih jmodsa jacog dsa jmo hi
hlaih. Mali hi cajmohhning hi hlaih. Hi jng maquinhhning
jmuai. Judsjiagh hohhning hi mhhning juhn dsag jacog Di.
Di jng jmo Di hi dsio jacoghhning calah sih cajuh Elifaz.
Jng cajuh Job, catsihdsa Elifaz:
Jailah. Madsio jmuai quinjni. He la tsacuhhning jn
hning rejni dsag. Jng dsio juhhning he hi
juhig dsa? Lh
2
Liga Bblica Internacional, 2010

hlaih macajmojni. Dsio bh jujnjni. Di he la cng hi quinjni


jmuai? He la cajmo Di hi chian dsa jmigui, jun cng
hi cu Di jg hi cndsa madsio jmuai? Juhn Di dsag
quiegjni jun macatacanhjni jacog Di cajuh Job.
Jng cajuh Bildad, catsihdsa Job:
Mane jniang jmhlah hi dsio bh jmo Di jacog dsa jmo
hi dsio. Cu bh Di jmuai quiah dsa jmo hi hlaih
cajuh Bildad.
Jng cajuh Job, catsihdsa Bildad:
Tsati dsajni dsiijni jg quianh Di. Tsaaidsa jg quieg.
Maguiang bh jn hachi dsag rejni. Hi jng mali tsaquien
jacog Di hi lnjni dsa dsiog. Jmh Di jn julah jmhdsa dsa
re dsag. He la tsacajuh Di he dsag rejni? Tsaguiangjni he
la hiug madsio jmuai quinjni cajuh Job.
Jng cajuh Zofar, catsihdsa Job:
Hiug madsio jg juhhning, juaihhning jniih.
Manajuhhning hachi dsag rehhning. Jujuh Di hacnh t
dsag rehhning! Mai bh Di hein dsa re dsag, hein dsa tsare
dsag. Mali hi rehhning dsag. Jujeinh hohhning! Jutiuhhning
hi hlaih! Jng hlanhhning Di. Hi jng l hi dsio jacoghhning
cajuh Zofar.
Jng cajuh Job, catsihdsa dsa jenh quianhdsa:
Ajng ju jmhlah hniah dsa i halah la. Tiog bh
guiangjni mih jg. Cujmh dsa jmigui julah la tsarejni dsag.
Cu bh jn dsa jmigui julah dsa tire dsag. Hachi jmuai
niqundsa jin he, dsa re dsag. Madsio jg juaih hniah jn.
Conhjng tsaih hniah halah la quiegjni. Maguiangjni hi tih
Di calahj. J bh maguiangjni calahj jg cajuh hniah.
Tsanatseih hniah jn jg dsio. Jmhlah jg tjg dsiih hniah,
jg hachi ta lijmo, hi cuh hniah jn dsag tsarejni. Tsamihogh
hniah Di quianh jg jng. Ho ju tsaganh hniah Di Juanh?
Dsio bh nang Di jg quieg. Juh Di hachi dsag rejni jujng
hi hlahdsa. Jujuh Di hi rejni dsag jun macajmojni hi
hlaih! Di tsaguiangjni he dsag rejni jacog Di. Tsaguiangjni
he la quinjni madsio jmuai. J bh tsaguiangjni he hi dsio
jmojni cajuh Job.
Dsa Mijenh Job Quianh Cadsiidsa Jg Calah Sih
Job 1521

Jng cajuh Elifaz calah sih, catsihdsa Job:


Tsaihhning halah la. Di manatseihhning julah llih dsa
tsai. Tsamijuanhhning Di quianh jg jng. Hi jng mali
hi reh bh hning dsag. Dsa macanh bh jniih cnh jn hning.
3
Liga Bblica Internacional, 2010

Mane bh jniih halah la jg jmigui. Calahj dsa jmigui


tire dsag jacog Di. Jng juijni hning calah sih: Jmhlah dsa
re dsag cn jmuai cajuh Elifaz.
Jng cajuh Job:
Julits jg quin jniang! Jn cu juhig dsa jacogh
hniah. Tsadsi juu cuhjni hniah dsag. Hiug jn dsio cuh
jniang dsa juhig dsa. Tahoh hniah juh hniah hi lanh
hniah dsa jenh quianjni. Jmhlah dsag bh cuh hniah jn.
Quinjni jmuai. Hi jng jmo dsa hiag ue dsadsa jacogjni.
Tsai dsa dsiog he la quinjni jmuai. Tsal lijuaih hniah
jn jg quien himh cnh jn jg manajuh hniah? June di
cng chijh lahdsh lanh hniah dsa canh, dsa i cajuh
Job.
Jng cajuh Bildad calah sih, catsihdsa Job:
He la juhhning jmhlah jg ai? Tsaihhning halah
la jmigui. Jmhlah dsa re dsag, dsa cn jmuai cajuh
Bildad.
Jng cajuh Job:
Jmhlah jg tsaquien manajuh hniah. Cuh hniah jn
dsag tsarejni. Tsaguiangjni he la hne Di quianh jn. Quinjni
jmuai. Tsamahniu dsa tiogh quianh hi cndsa juhih. Jmh
hniah juanh hoh. Tsamacuh hniah jn dsag. Maguiang bh
jn hi chian Di. Jmo bh dsa hi hi dsio dsa jacog jn hi
hig cajuh Job.
Jng cajuh Zofar calah sih, catsihdsa Job:
Hiug madsio juh dsa cacnjni huu quinh hning.
Tsalib dsajni hi tsahlanhjni hning jin curn. Hachi calahj
dsa tire dsag niquin jmuai. Tiog bh cndsa jmuai jana
bh j cajuh Zofar.
Jng cajuh Job:
Nnghhning cng jg juijni hning. Mijng cuh hniah
jn juhig dsa. Micue bh jn jan og dsa cajmo hi hlaih.
Calahjin he jmuai tsacacandsa. Milndsa dsa chi cog.
Cadsandsa mimaguiughdsa. Hachi jmuai cacandsa jin he.
Conhjng tsamildsa hi chian Di.
Juhhning tacanh jongdsa dsag huu dsg mire hlai tijmidsa.
Hiug jn dsio hi cn dsa re dsag jmuai hiahdsa. Cng
ni dsan dsa dsiog quianh dsa nire dsag. Cadsandsa taogdsa.
Tsaquien hi milndsa dsa dsiog micajondsa. J bh tsaquien
hi milndsa dsa hlanh jmai cajondsa. Tsat jg cajuhhning.
Maguiang bh jn sih bh la quianh dsa jmigui cajuh
Job.
4
Liga Bblica Internacional, 2010

Dsa Mijenh Quianh Job Quianh Cadsiidsa Jin Curn Jg


Job 2231

Jng cajuh Elifaz calah sih, catsihdsa Job:


Lahdsh juijni hning. Tcanhhning dsag jatni Di.
Jmhlah dsa re dsag dsa chian juh dsa, dsa qun jmuai.
Jujeinh hohhning! Jujmhhning hi dsio, hi hniu Di! Hi jng
jmo Di hi dsio jacoghhning calah sih cajuh Elifaz.
Jng cajuh Job, catsihdsa Elifaz:
Tsamanang Di jg quiegjni. Maguiang bh jn hi hachi
dsag rejni. Chian bh dsa qun jmuai huu hi redsa dsag. Sih
bh la quiegjni. Di hachi dsag rejni cajuh Job.
Jng cajuh Bildad calah sih, catsihdsa Job:
Hiug chi b quiah Di. Hachian dsa jmigui ln dsa tija
jatni Di cajuh Bildad.
Jng cajuh Job, catsihdsa Bildad:
Hachi ta jmo jg juaihhning jn. Hiug bh juanh Di.
Hiug chi b quiahdsa. Conhjng cuh Di jn dsag, dsag
tsarejni. Jg t juijni hning. Tsat jg juijni hning jun
juhjni hi rejni dsag. Cadsiog bh dsa qun jmuai huu dsag
niredsa. Sih bh la quiegjni. Di hachi dsag rejni.
Mane jniang jachi hi dsio jmigui la, julah cog teg, cog
ning, hi jlh. Conhjng tsane jniang halah ln jniang dsa chian
dsa. Tsal l dsa quianh cog hi l hi lichian dsa. Jan Di
bh dsa lahdsh chian dsa. Macajuh Di hi ln jniang dsa
chian dsa jun mijuanh jniang Di, jun tsajmo jniang hi
hlaih.
Dsagh bh dsajni halah mil lahji. Milnjni dsa quin
ni jui. Camijuanh dsa jmigui jianjni jn. Cajmojni hi dsio
dsajni micachiquian dsa jmigui jianjni jmai.
Conhjng cujmhdsa jn, dsa jmigui jianjni jmai na.
Cat dsa lhiug cujmhdsa jn. Hi jng chianjni juh dsa.
Di tsamatanh Di jn juu jatajni. Cuhdsa jn julh
dsa. Tsanangdsa jg cajuijni dsa. Camihojni dsa tii
lahji. Tsalih jmai hi camiganjni dsa. Tsacaijiag dsajni
hi hlaih jacajanjni tsihm. Mai bh Di hachi dsag rejni.
Jutacanhjni jatni Di jun rejni dsag! Canang bh jn gg
jg quiah Di. Di hiug juanh bh ds. Lihnedsa jun jmo
dsa jmigui hi hlaih. Hachi caajni rjni huu hi michi cog
quiegjni. Tsalih jmai cahlanhjni di sih, julah hieg, julah tsh.
Calchianjni juh dsa jmai cacan dsa hiag jmuai. Hnojni
mitseih Di jn he la jmodsa hi hlaih jacogjni. Hachi dsag
rejni min. Cun jg cajuh Job.
5
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng tsamacadsii dsa jenh quianh Job jg quianhdsa. Di


callih dsa hi tsahniu Job nang jg hi redsa dsag.
Cahlanh Eli Job
Job 3237

Minang dsa tsen Eli jg cadsii Job quianh dsa g hi, dsa
jenh quianhdsa. Tsata dsadsa jg cadsii Job quianh dsa hi.
L dsa cahia Job Di quianh jg hlaih. J bh tsata dsadsa
jg cajuh dsa g hi calah. Di tsacatsihdsa Job cur halah
la jg.
Jng cajuh Eli, catsihdsa Job:
Malnjni dsa meh cnh jn hning, cnh jn dsa jenhhning
quianh. Hi jng tsat dsajni hlanhjni hning. Ajng ju jmhlah
dsa guiugh i halah la jmigui. Di jng juijni hning ton
hna jg.
Mananangjni jg dsiihhning quianh dsa jenhhning quianh.
Tsatih dsa jenh quianhhning tsaihdsa hning jg dsg. J bh
mananangjni jg quinh hning hiah. Jg la juijni hning. Hiug
juanh Di. Jng hachi ta jmo hi cuhhning Di dsag. Dsi
bh juu hi cuh Di jmuai quianh dsa jmigui. Di jng
ligndsa Di.
Manajuhhning tsaquien hi miti dsa jmigui jg quiah
Di. Mihmah bh calahj dsa jacog Di cnh t hi cajmodsa
lahjan lahjandsa. Tsalih jmai jmo Di hi hlaih hi tsadsio. Ta
canh bh hning dsag. Di cuhhning Di dsag.
Tsanang Di jg quiah dsa a r. Dsio bh jeinh hning
hoh. Manatacanhhning dsag huu jg hlaih manajuhhning.
Maguiangjni t jg juijni hning. Jmo Di hi can dsa jmigui
jmuai, dsa macajmo hi hlaih. Jng jenh dsadsa. Mitidsa jg
quiah Di.
Hiug bh juanh Di. Hiug bh u jg quiahdsa. Tsane
jniang halah jmodsa. Cun bh jg cajuh Eli.
Jg Dsii Di Quianh Job
Job 3842

Jng cagun Di jagu Job. Jng cahi cng ds t. Jng


cajuh Di, catsihdsa Job:
Tsai dsa jenh quianh hning halah la jg quiegjni. Tsat
jagdsa. J bh tsaihhning cur halah lnjni. Tsamichianhhning
cnh jmai cajmojni jmigui. Hli jg tsaihhning quianh hi
chi jmigui. Guiang bh jn calahj jg jng. J bh tsachi b
quinhhning julah chi b quiegjni. Hi jng tsadsio cuhhning jn
dsag cajuh Di.
6
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cajuh Job, catsihdsa Di:


Dsg bh jg juhhning. Jin cng jg tsamajuhjni
jacoghhning cajuh Job.
Jng cajuh Di, catsihdsa Job. Cahi calah ds t. Cajuhdsa:
Lahdsh lnjni dsa hiug dsiog. Cur jmojni hh tacng
jmigui cajuh Di.
Jng cajuh Job, catsihdsa Di:
Callijni jg hi tiah bh hning jmh calahj. Nadsiijni
jg tsaquien hi nahiajni hning. Miguiangjni mih jg halah
lanhhning. Na jinh malijni halah lahdsh lanhhning. J bh
mali jn rejni dsag huu jg hlaih cahiajni hning. Jmhhning
juanh hoh. Henhhning dsag quieg cajuh Job.
Jng cajuh Di, catsihdsa Elifaz:
Tsata dsajni jg cajuhhning quianh dsa quianhhning.
Di macaheih hniah jn quianh jg hlaih. R himh jg
juaihhning Job hi hlanhdsa jn ni huu quinh hniah cajuh
Di.
Jng camiti Elifaz hh cajmo Di. Ni jng cahn Di dsgdsa
quianh dsg dsa quianhdsa.
Jng cajmo Di hi dsio dsa jacog Job. Calndsa dsa chi cog
calah sih. Calch madsio cog quiahdsa cnh jn hi michi
lahji. Hiug cat dsa juroh Job quianh dsa jenh quianhdsa.
Jng calchin jin guia jongdsa. Hi u cacandsa juhig dsa
ni jmigui. Cun jg.
Cajmh Dsa Chian Egipto Quiah Tsjong Quin Hlai Israel
Exodo 1

Cadsan calahj jaih hlai Israel, dsa cadsil hu Egipto. Jue


hlaih tsjongdsa mala micadsandsa, dsa tiogh hu jng. Cng
hi caijudsa lahcng lahcng jii.
Jng caln dsa sih rai hu jng. Tsacue rai hi hlai Jos.
Jng tsacat dsa rai hi. Di jue hlaih dsa israel tiogh hu
jng. Jng goh rai. Di ldsa jmo dsa israel hh jacog dsa egipcio
jmai sih.
Hi jng cajmo rai hi ue dsa jacog dsa israel. Cajmodsa hh
hi lajmo dsa israel calahi ni ta jui. Cajmodsa hli tsh dsa
israel cala. Quianh majan dsa egipcio dsa jmo hh jajmodsa ta
lahcutshdsa.
Cajmo dsa israel ton hna jajui jatitng hni catioh dsa
egipcio loh cui hih quiahdsa.
Cng hi jmo Di h jacog dsa israel. Cng hi dsjudsa. Jng
hiug jn madsio calhian dsa egipcio quianh dsa israel. Hiug
jn cajmodsa ue dsadsa jacog dsa hi.
7
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cajuh rai Egipto, catsihdsa hio jmo h hio dsa israel
dsa michian guing. Cajuhdsa:
Dsio hniuh midsianh hniah guing dsa ioh jmai
nacalchin guing cajuh rai.
Tsacamiti hio hi hh cajmo rai. Di hniudsa mitidsa jg
quiah Di. Cat bh dsa Di halah cajmo hio hi. Cajmo
Di hi dsio dsa jacog hio hi.
Jng cajmo rai hh calah sih jacog dsa israel hi dstindsa
lahjan lahjan guing dsa ioh chijmi juh namacalchin
guing. Di jng dsin guing.
Calchin Moiss
Exodo 2.1-22

Ni jng calchin jan guing dsa ioh quin jan dsa israel.
Tsjong hlai Lev, jaih hlai Israel bh dsa ln chig jmi guing
hi.
Dsio bh ji guing. Hi jng tsahiug dsa michig guing hi
dstiag guing jmi.
g tsh jng cajmadsa guing dsini jaquiahdsa. Chiandsa juh
dsa jun caiquian dsa hiag guing.
Jng cajmo michigguing cng mh la julah la barco mih.
Catsngdsa jmahchih coh mh jng. Di jng tsa jmi
jahig guing. Catindsa guing nih mh. Jng caicandsa mh
chijmi juh.
Cahi mh ni jmi ja hma tah dsi chiuh jmi.
Jng cajmo hio rohguing h. Canungdsa tcg. Mara
mitsen tsihm hi. Cacan tsihm hi jg dsg halah l
quiah guing.
Ni jng cadsig jami rai Egipto chijmi. Cailiohdsa. Jng
cajidsa mh hei ni jmi. Jng catsedsa hio dsa miti nidsa.
Jng caiqundsa mh. Jng cajnih hag mh. Jng caj dsa
guing hig nih. Miho guing. Jng caiiu dsa jami rai
guing. Cataidsa guing.
Jng cajuh Mara, catsihdsa jami rai:
Cuhhning jg hi iteijni jan hio israel dsa cuh guing n
dsiuh cajuhdsa.
Jng cacuh jami rai jg. Jng cah Mara. Caiteidsa
michigguing.
Jng cajuh jami rai, catsihdsa michigguing:
Taihhning guing lang. Jng micnhhning guing. Di jng
cajni quinhhning namacati guing dsiuh cajuhdsa.
Mimajuanh guing, jng caijgdsa guing jaquiah jami rai.
Jng catai jami rai guing. Cathdsa guing Moiss.
8
Liga Bblica Internacional, 2010

Micajuanh Moiss, jng caadsa pasie hu Egipto. Cajidsa


hiug huh ta jmo dsa godsa, dsa israel. Jng cacandsa juh dsa
huu jmuai qun dsa godsa.
Cajidsa. Mijnng jan dsa egipcio quiah jan dsa israel. Jng
calhn Moiss. Cajidsa lahjin lahlih. Tsachian dsa sih chian
tiji. Jng cajh Moiss dsa egipcio. Cahgdsa jatsai. Mi jng
tsaj dsa sih.
Micajni jmai sih ca Moiss pasie hu jng. Cajidsa calah.
Mitn og dsa godsa. Jng caj Moiss dsa cajmh roh. Jng
calhn dsa hi. Cajuhdsa, catsihdsa Moiss:
Ho ju lanhhning dsa dsen, juu jniang? Ho ju mijaihhning
jn julah cajhhning dsa egipcio dsig? cajuhdsa.
Jng calgoh Moiss. Callihdsa mai jue dsa hi cajhdsa
dsa egipcio hi. Jng mijaih rai quiah Moiss huu hi cajhdsa
dsa godsa.
Jng cacuin Moiss. Cauhidsa hu Egipto.
Cadsa hu tsen Madin. Caigdsa jaquiah jan jmidsa
quin Di. Cajiadsa jami dsa hi, hio tsen Sfora. Jng
calchin jan guing dsa ioh quin Moiss. Cathdsa guing
Gersn.
Catsei Di Moiss Hu Egipto
Exodo 2.234.31

Mani jmai jng cajon rai Egipto. Dsa sih caln ta hu


jng. Jng camilig Di lig dsa israel, dsa qun jmuai hu
Egipto. Di dsa quin Di dsa israel hi. Canng Di jg cahlanh
dsa hi talahqundsa jmuai. Jng catsei Di Moiss hu Egipto.
Mijng ligdsa dsa israel.
Lahla cala quiahdsa. Mihigdsa mh. Mijmodsa h jahchih
quin dsujmidsa. Mihigdsa cg mh tsen Horeb.
Jng cajidsa cng hmahg ph, mihih si. Hachi macacgh
hma. Jng ca Moiss tcg himh. Di tsamacajidsa si
lahjng.
Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Moiss cajuhdsa.
Jng cajuh Moiss:
He jn tsenh la cajuhdsa.
Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Ds lg dstaih. Di jahan bh la cajuh Di.
Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Di Juanh lnjni, Di mihlanh hlai Abraham, quianh hlai
Isaac, quianh hlai Jacob, dsa hg quinhhning. Maguiang bh jn
halah cajmh dsa egipcio quianh dsa gohhning. Cat jalgjni
9
Liga Bblica Internacional, 2010

dsa. Jmojni hi huan dsa hu Egipto. ijiajni dsa juu hu tsen


Canan, jamitiogh dsa hg quinh malih. Dsio bh hu jng.
Jng lichian dsa go juhig dsa jajng.
Jng juijni hning: Gohhning hu Egipto. Guhlanhhning rai.
Hning bh lnh dsa dsen gohhning jalogjni dsa cajuh Di.
Jng cajuh Moiss, catsihdsa Di:
Tsatigjni hi lnjni lahjng. Di tsaquien jn cajuhdsa.
Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Tigh bh hning. Di quianh bh hning jn cajuhdsa.
Jng cajuh Moiss, catsihdsa Di:
Tsai dsa go he tsenhhning, dsa jmo hh hi lnjni dsa
dsen. He mijuijni dsa? Halah tsenhhning? cajuhdsa.
Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Gujuaihhning dsa hi tsenjni Di Juanh, dsa chian ti.
Lnjni Di cahlanh dsa hg quinh julah hlai Abraham, quianh
hlai Isaac, quianh hlai Jacob.
Gutseihhning dsa quin ni jui Israel jg hi cajuijni hning.
Jng gunoh hniah cudsie jatni rai Egipto. Gumah hniah
dsa jg hi dsal dsa Israel cnh hna jmai dsijuu jaha,
jahachian dsa tiogh. Di hniuh hlanh hniah jn jajng. Hniuh
dsiih hniah nejni.
Maguiangjni hi tsacu rai jg hi dsal dsa israel jajng.
Conhjng jmojni hi quien dsa egipcio hiug jmuai. Jmai chiqu
calahhiug dsadsa tseidsa dsa israel cajuh Di.
Jng cajuh Moiss, catsihdsa Di:
Tsah dsa qun ni jui Israel jg jng cajuhdsa.
Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Tnghhning hma h quinh hu cajuhdsa.
Jng catngdsa hma h hu. Jng cala chimh cagh hma
jng.
Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Guchnhhning congjah cajuh Di.
Micachnhdsa congjah, caln jh hma calah.
Jng cajmo Di hi ti Moiss gug nidsa tsnhdsa. Jng
calidsa gugdsa mihig nidsa tsnhdsa. Hmih tsaji mila
gugdsa. Jng catidsa calah sih nidsa tsnhdsa. Jng bh caji
hi mila gugdsa.
Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Jng guhehhning dsa juu juh jng, dsa quin ni jui Israel.
H bh dsa jg quinhhning. Jujng hi tsahdsa jg quinh jng
guhehhning dsa jin cng juu juh.
Guquinhhning cajuuh mih jmi chijmi juh. Jng tngh jmi
hu jatni dsa hi. Di jng l jm jmi jng cajuh Di.
10
Liga Bblica Internacional, 2010

Tiog calgoh Moiss dsgdsa juu Egipto julah hh cajmo Di.


Jng cajuh Moiss, catsihdsa Di:
Tsatjni hlanh dsa. Tsahlahjni cur cajuhdsa.
Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Gujmhhning julah la jg cajuijni hning. Mihogjni hning.
Mijng hlanhhning dsa cur cajuh Di.
Tiog tsahiei Moiss hi dsgdsa. Jng cajuhdsa, catsihdsa Di:
Dsio bh dsg dsa sih cajuhdsa.
Jng calhn Di quianh Moiss. Di hi hniudsa dsg dsa sih.
Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Dsio dsg Aarn, rhhning quianh hnng. Jng juaihhning dsa
julah jg juijni hning. Mijng hlanh Aarn dsa gohhning quianh
rai Egipto.
Jng gohhning juu Egipto. Jahhning Aarn hi dsijuu cajuh
Di.
Jng cah Moiss juu jaquiah dsujmidsa, dsa tsen Jetro.
Camadsa jg ni dsa hi hi dsgdsa juu hu Egipto, jatiogh
jurohdsa. Jng cacu Jetro jg.
Jng cah Moiss hu Egipto. Quianhdsa hio quindsa quianh
jongdsa.
Jng cajenhdsa Di dsijuu. Mijaih Di Moiss huu hi
tsacajmodsa circuncisin quiah jaihdsa. Jng cajmo hio
circuncisin cngiju tsih hi. Jng tsamacalhn Di quianh
Moiss. Cacudsa jg dsgdsa hu Egipto.
Macaheh Di jg quiah Aarn hi na bh jigh Moiss. Jng
caheh Moiss jg quiah rohdsa, calahj jg macajuh Di.
Jng cath Moiss quianh Aarn dsa qun ni jui Israel. Caheh
Moiss quianh Aarn jg quiah dsa hi, jg macajuh Di.
Cajmodsa juu juh quiah hma cala mh. J bh cajmodsa
juu juh quiah gug Moiss cala hmih tsaji. Jng cah dsa
quin ni jui jg cajuh Moiss quianh Aarn hi lig Di dsa
godsa. Camijuanhdsa Di.
Huh Cala Dsa Rai Egipto
Exodo 510

Jng cail Moiss quianh Aarn jaquiah rai Egipto, dsa


tsen Faran. Camahdsa rai jg hi dsal dsa israel juu
jahachian dsa tiogh. Hi jng jmodsa jmai jatni Di julah hh
macajmodsa.
Jng cajuh Faran, catsihdsa dsa hi:
Tsacujni Di quinh hniah. Jng tsacujni jg hi gunoh
hniah. Cuh hniah jn jumh dsa huu jng. Hi jng tsahiug
dsa dsa goh hniah hi jmodsa ta cur cajuhdsa.
11
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cajmo Faran hh hi hiug himh ta jmo dsa israel.


Tsamacudsa jinmh quing jajmodsa hieh. Tsacudsa jg siog
cnh t hieh jmodsa cng jmai.
Jng cajuh Faran:
Jueh dsa israel. Di hniudsa dsaldsa jahachian dsa tiogh
jadsahlanhdsa Di quindsa cajuhdsa.
Jng caqui cajnng dsa dsen quiah dsa israel. Di tsacatihdsa
cnh t hieh hi mijmodsa lahja. Di hniuh hi dsaqundsa
jinmh quing jajmodsa hieh.
Jng calhn dsa israel quianh Moiss quianh Aarn. Di hiug
himh ta macajmodsa. Tsacalig Moiss quianh Aarn rohdsa.
Jng cahlanh Moiss Di. Cajuhdsa:
He la cajmhhning lahjng? Hiug jn u cala quianh dsa
go jniang cajuhdsa.
Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Mibihhning hoh. Na bh l cnh jg macajuijni hning. Cu
Faran jg hi dsal dsa gohhning. ijiajni dsa juu hu Canan,
hu jatndsa cajuhdsa.
Jng caheh Moiss quianh Aarn quianh dsa canh dsa israel jg
jng. Cudsie tsacah dsa canh jg.
Jng cail Moiss quianh Aarn jatni Faran. Cajmo Aarn
juu juh quianh hma h cala mh. Cudsie tsacatnh Faran
juu.
Jng cajmo Di hh hi dsal Moiss quianh Aarn juu chijmi
juh. Caibdsa hma h chijmi. Cala jm jmi jng. Cajmodsa
julah la hh cajmo Di. Jng cadsan jh tiogh chijmi. Cadsg
jmi. Hachi jmi machi, jmi hi hnh dsa egipcio.
Tiog tsacacu Faran jg hi dsal dsa israel. Mijng cajmo
Di caj hli ni hi hlaih jacog dsa egipcio. Calchin jue
chijeh. Micajiah chijeh jng cajmo Di calchin jue
hlah. Ni jng calchin jue chij. Maquin mitiogh dsa israel,
jatsen Gosen. Hachian chij machian jatiogh dsa hi.
Jng cajmo Di caldsogh jh, jh mimicon dsa egipcio.
Cadsanjah. Hachi cajenh jh micon dsa israel. Jng cajmo Di
caldsogh dsa egipcio. Calahtajandsa cahian hmih. Jng cajmo
Di caquia mi dsa cah hu Egipto. Madsio hlaih cut cala
janung quiah dsa egipcio.
Hachi cajenh dsa israel calahjin hei. Hachi dsa caquia
jatiogh dsa hi. Jng cajmo Di caul jue chinh hu Egipto.
Cahnjah calahj hi hachi cala jacaquia dsa.
Jng cajmo Di caneng hu Egipto hna jmai, hna huu.
Hachi cajenh dsa tiogh maquin, dsa israel. Cala iu ni hi
hlaih cajmo Di jacog dsa egipcio.
12
Liga Bblica Internacional, 2010

Lahcng lahcng hi hlaih jng cajinh dsa rai Faran.


Tadsadsa cajmodsa. Micudsa jg hi dsal dsa israel jacaj hi
hlaih. Jng tsacacudsa jg micaji hi hlaih.
Jng cajuh Moiss, catsihdsa Faran:
Macajmo Di hi lanhhning rai hu Egipto. Hi jng lii dsa
jmigui hiug juanh hiah Di cajuhdsa.
Cahuah Dsa Israel Hu Egipto
Exodo 11.113.16

Jng cajmo Di jin cng hi hlaih jacog dsa egipcio. Di


tsacacu rai Faran jg hi dsal dsa israel. Cajmo Di cadsan
lahjan lahjan guing ne quindsa, guing dsa ioh. J bh cadsan
guing ne quin jh micon dsa egipcio. Calahjin jan guing
tsacajon quin dsa israel.
Nih jn hi cajmo Di cadsan guing cahedsa jg. Cajmo Di
hh he hniuh hi jmo dsa israel hi tsadsian guing quindsa.
Lahjng bh cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Lahjng bh hh cajmojni jacog dsa israel: Hniuh hi hia
dsa tiogh lahjng lahcng hni jan jahchih macng ih ho ju
jan chiang lg macng ih, jh ds. Hniuh hiadsa jh jaguie
tsh. Hniuh hi jidsa jh cnh maquin jmai. Hniuh candsa
jg dsg chijh lahdsh dsiog jh hi. Micatsjue quin jmai
jng, dsio mijaihdsa jh calahcnh catsa jmai jaguiequin
tsh. Tih bh jan jh quin dsa ton hni jatiogh mih dsa.
Hniuh bh hi tsngdsa cajuuh jmjah guiuh haghni quianh
jag caton caton. Jng hniuh miji dsa tiogh dsini cat jmai
sih. Jng hniuh jmodsa m jah quianh hg jinh quianh
hih tsaquianh chih. Dsio bh tsajuedsa mujah. Jun cachig
mijng jndsa calahquianh si. Dsio bh mitioghdsa tigah
cnh tsajujia. Mitiqundsa lg dstaidsa hi higdsa juu. Jng
juaihhning dsa jg la cajuh Di.
Jng caheh Moiss quianh Aarn jg jng quianh dsa israel.
Jng camiti dsa israel calahj jg cajuh Di. Janeng jng
cadsan calahj guing dsa ioh, guing ne quin dsa egipcio.
Cajon majan guing lahcng lahcng hni jatiogh dsa hi. J
bh cadsan guing ne quin jh micon dsa egipcio.
Jng caji Di rtsn jmjah lahcng lahcng haghni
jatiogh dsa israel. Hi jng tsacamidsiandsa guing quin dsa hi.
Janeng jng caltsn Jmai Taha.
Cnh dsineng jng cadsan jue hlaih guing dsa ioh chian
hu Egipto. J bh cajon jaih dsa majuanh quin hiah rai
Faran. Cahuah Faran dsa israel janeng jng. Cacuin dsa israel
cng guhei. Tiqundsa can hih hi tsaquianh chih quianh
13
Liga Bblica Internacional, 2010

lio quiahdsa. Camahdsa dsa egipcio hi cudsa cog ning


quianh cog teg quianh hmah tsnhdsa. Cacu bh dsa hi
jng. Cahuahdsa hu Egipto. Caildsa juu jajui Sucot. Mitiogh
jing ilg mei dsa ioh. Quianhdsa hio quianh tsih guing
quianh jh quindsa. Mitiogh tsjong hlai Israel hu Egipto
quin ilg rds guieggu jii jmai.
Cajmo Di hh hi jmo dsa israel cng jmai juh lahcng
lahcng jii jmai guiequin tsh jng. Cajmo Di hh hi
jaihdsa jachih jmai jng julah macajmodsa janeng cnh jmai
lahni. Dsio tsatioh chih hih dsini cnh cng sma
jajmodsa jmai jng. Hniuh gahdsa hih hi tsaquianh chih
jmai jng. Hi jng dsigh dsadsa halah cacuindsa hu Egipto
janeng jng.
Cajmo Di hh hi tijmo calahj dsa israel jmai jng. J bh
hniuh hi hehdsa tsjongdsa jg quiah jmai jng.
Jng cajmo Di hh hi jnhdsa jh, jh juanh, jh calchin
lahni jacog Di. J bh quin Di guing dsa ioh juanh
quin lahjan lahjan dsa israel. Di cajmo Di hi dsio dsa
calg guing hi. Hniuh hi dsiidsa jh tijan ni Di. Ho ju
l bh dsiidsa jahchih, ho ju chiang lg jun tsahieidsa
hi jaihdsa jh hi. J bh hniuh hi jaihdsa jahchih ho ju
chiang lg dsi guing dsa ioh majuanh quin dsa. Cajmo
Di hh hi heh dsa israel jongdsa jg quiah Jmai Taha. Di
macajmo Di hi dsio dsa jacog guing majuanh jmai jng.
Cahan Dsa Israel Jmih Guing
Exodo 13.1715.21

Hachi cail dsa israel juu cudsg. Jujng ildsa cudsg


miiniodsa ju go dsa filisteos. Jng cajmo Di hh hi dsaldsa
juu sih. Di tsahniu Di hi t dsa israel quianh dsa tsg dsa
hi. Di jng tah dsa dsa israel jajmodsa hning. Cainiodsa
juu cajag juu janeng Jmih Guing. Micatsjuedsa jajui
Sucot cajmo Di li. Di miquianhdsa Di. Cah cng jneng
guiuh. Cajni jneng jng julah jn hma pa, hma juh. Hi jng
jn juu jainio dsa israel hi jm. Cataih jneng janeng julah
la si juh. Hi jng taih juu jainiodsa janeng.
Tiqun dsa israel mu hlai Jos, dsa macajon malih, julah hh
macajmo hlai jmai michiandsa. Mihgdsa hlai hu Canan.
Jng cadsil dsa israel jajui tsen Etam. Jng cajmo Di hh
hi ji dsa israel chiuh jmih. Di hniu Di dsahn dsa egipcio
quiah dsa israel. Caiji dsa israel chiuh jmih.
Jng cajinh dsa dsa egipcio. Jng cajuh rai Faran:
14
Liga Bblica Internacional, 2010

He bh tsajui dsa jniang cacu jniang jg hi huanh dsa


israel! cajuhdsa.
Jng catgh Faran jue hlg chian Egipto. Cail guhei
quianh hmalh. Qun hiah rai Faran ni hlg hi.
Caiheindsa dsa israel. Jng cadsoghdsa chiuh Jmih Guing,
jajidsa.
Jng calgoh dsa israel micajal dsa hiag hi. Jng
cahlanhdsa Di. Camahdsa Di jg hi ligdsa. J bh
cahiadsa Moiss quianh jg hlaih. Jng cajuhdsa, catsihdsa
Moiss:
Hiug jn dsio jujng tsacacuin jniang hu Egipto
cajuhdsa.
Jng cajuh Moiss, catsihdsa dsa jui:
Tsajm ganh. June he juu juh jmo Di hi lg jniang. Na
bh dsian hlg quin dsa hiag cajuhdsa.
Jng cajmo Di hh jmo dsa israel jujia dsijuu jaildsa.
Jng cajmo Di hi chio Moiss hma h ni jmi. Can dsijo
jmi. Cala ton dsoh jmi. Cahei jag caton caton. Calquing
jmi dsijo.
Jng cajmo Di caa jneng talahcah jacath j. Cadsigh
jneng dsijo ja jatiogh dsa egipcio, dsa hiag. Tsamajnia dsa
israel. Di jneng matih. Jng caneng tuheg. Caneng tacng huu
cahi cng ds t ni jmi. Di jng cala ton dsoh jmi. Jng
cail dsa israel juu jaquing dsijo jmi. Cala jn jmi jag
caton caton.
Jng caji dsa egipcio mala juu dsijo jmi. Caiheindsa dsa
israel cng guhei juu jng. Tsaa hmalh. Di cala jen juu.
Mitiogh calahj hlg dsa hiag dsijo jmi. Conhjng macalg
calahj dsa israel micahandsa jmi.
Jng cajmo Di hh hi chio Moiss hma h ni jmi calah sih.
Jng cala jmi julah mila. Cajna juu. Jng cadsan calahj
hlg dsa egipcio jmai jng.
Di jng calg dsa israel quianh juu juh cajmo Di. Dsogh
dsa dsa israel cala micajidsa he cajmo Di jacogdsa. Di
hiug chi b quiah Di. Jng canngdsa gg jg quiah Moiss.
J bh cahdsa jg quiah Di.
Jng cah dsa israel cng son. Camijuanhdsa Di. Lahla jg
cahdsa:
Mijuanh jniang Di. Di calgdsa jniang.
Macadsan dsa hiag quin jniang ni jmi.
Jan bh Di quin jniang tih jmo lahjng.
Quijiag bh dsa jniang dsijuu juu hu Canan cahdsa.
15
Liga Bblica Internacional, 2010

Cail Dsa Israel Juu Mh Tsen Sina


Exodo 15.2217.16

Jng cail dsa israel juu hu quing. Mahna jmai caildsa.


Tsacadshdsa jahii jmi. Jng cadsildsa jatsen Mara. Hii bh
jmi dsih jajng. Tsahiug dsa dsa israel. Jg hlaih cahiadsa
Moiss huu tsachi jmi dsio. Jng caheh Di jg quianh Moiss.
Catng Moiss cng hma dsijmi. Jng cala dsio jmi jng. Jng
cahnh dsa israel jmi jng. Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Jun miti dsa israel jg quieg, jng tsacandsa jmuai julah
cacan dsa egipcio cajuhdsa.
Jng cadsildsa jatsen Elim. Miho guiatn tg jahii jmi
jajng. Catghdsa jajng.
Jng cail dsa israel juu jahachian dsa tiogh. Tsacat
dsadsa. Cahiadsa Moiss quianh jg hlaih. Lahjng cajuhdsa,
catsihdsa Moiss:
Hiug jn dsio tiagh jniang hu Egipto. Di michi hi cgh, hi
hnhdsa jajng. Dsiag jniang jahachian dsa tiogh, jatsachi hi
ligh dsa cajuhdsa.
Jng cajuh Moiss, catsihdsa dsa jui:
Hi ju jn hiah hniah jg hlaih. Di bh hiah hniah
quianh jg hlaih. Cu bh Di hi quie jniang cajuh Moiss.
Jng cajal jue hmh jh jia julah lo ph. Calh dsa israel
jh hi. Calch madsio hlaih quiah jh hi. Caul jh
cnh catsa.
Micajni jng caji dsa israel cah hni. Tigah hi teg ni hu.
Jn julah jn hmung. Li hi jng namaquing hu.
Jng cajuh Moiss, catsihdsa dsa israel jiandsa:
Hi n la julah la hih macacu Di. Lichi hi n
tuheg lahcng lahcng jmai. Macajmo Di hh hi ta dsa
maquin litro hih lahjan lahjan dsa israel. Tsadsio chigdsa
hih quiah hi. Hn hih jun chigdsa quiah hi. Hn jah
hih. Jng tsalichi hih jmai sa, jmai jaji dsa israel. Jng
hniuh dsaqundsa madsio jmai viernes. Tsachian jah lichian
jahih jmai sa jacachig cajuh Moiss.
Jng cail dsa israel. Caiqundsa hih. Cur bh hih
caiqundsa lahjan lahjandsa.
Tsacanang cadsiogdsa jg quiah Moiss. Cachigdsa hih
quiah hi. Caitgh jah hih. Cala ju. J bh cail
cadsiogdsa jmai sa. Midsaqundsa hih jmai jng. Hachi
hih machi. Di hi hniu Di mijidsa jmai sa.
Jng camitan dsa israel jg quiah hih cacu Di. Jng
cathdsa hih jng man. La hih jng julah la mi hih
16
Liga Bblica Internacional, 2010

jmo dsa quianh jmtah. Cajmo hio hi cajnngdsa h quiah


hih jng. J bh catsg cadsiogdsa hi jng. Jng cachig
Moiss cnh quin litro hih nih th julah la hh cajmo Di.
Hi jng li tsjongdsa halah la hih jng. Jng catioh
Moiss hih jahan jatni Di. Jng cacu Di man hih
jng cat jmai jacadsil dsa israel ijui hu Canan.
Jng cadsil dsa israel jatsen Refidim. Cajidsa jajng. Tsachi
jmi chi jajng. Jng cahiadsa Moiss quianh jg hlaih. Cajuhdsa:
Dsiag bh jniang. Di tsachi jmi chi cajuhdsa.
Jng cajuh Moiss, catsihdsa dsa jui:
Tsahiah hniah Di quianh jg hlaih cajuh Moiss.
Jng cajmo Moiss julah hh macajmo Di. Cabdsa cng cang
pa quianh hma h. Cahii jmi cang jng quianh juu juh
cajmo Di. Tiji dsa canh jui Israel. Jng calch madsio
jmi hnh dsa jui.
Jng cajmo dsa chian hu Amalec hning quianh dsa israel.
Tsjong hlai Esa, roh hlai Israel dsa hiag hi. Jng caln
Josu juu hlg dsa israel jajmodsa hning. Jng catih dsa israel
quianh dsa hiag. Di camihag Di quiahdsa. Tsacat dsa
Di quianh dsa chian hu Amalec. Cajmodsa jg midsiandsa dsa
hiag hi jmai chiqu .
Cajmo Di Jg Quianh Dsa Israel Mh Tsen Sina
Exodo 19.120.20

Jng cadsil dsa israel mh Sina. Jng caui Moiss mh jng.


Jng cahlanh Di Moiss. Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Hniuh hi dsiagh dsa dsa israel halah calgdsa quianh juu
juh cajmojni. J bh cajmojni h quiah dsa hi cat jmai na.
Hnojni jmojni cng jg quianh dsa hi. Lndsa dsa quinjni jun
mitidsa jg quiegjni. Lnjni dsa jmo hh calahtacng jmigui.
Di jng ln dsa israel dsa quinjni cnh jn dsa sih. Dsa hi
hniuh jmo tsja jg quieg cajuh Di.
Jng casig Moiss mh. Jng cahehdsa dsa israel jg macajuh
Di. Jng cat dsa dsa jui quianh jg quiah Di. Mihniudsa
mimitidsa hh macajmo Di.
Jng caui Moiss mh jng calah sih. Catsihdsa Di julah
cajuh dsa jui.
Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Gujm jn lahjin lahlih mh jng. Hi jng tsadsal dsa
sih mh. Hniuh midsianhhning dsa dsal mh jng. Hniuh
quitgdsa cang quiah dsa hi. Hniuh rang dsa jui tsnhdsa.
Hniuh tsahlanhdsa hio. Di janjni hning jahna jmai na. Di jng
hlanhjni dsa jui jmai jng cajuh Di.
17
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng casig Moiss mh. Cahehdsa dsa israel calahj jg cajuh


Di.
Micadsig jmai jng catgh jneng mh. Cala si h
jajneng. T cahein h. Jng cahi jmii. Jng cahein lg.
Calgoh dsa jui. Jng catgh Moiss dsa jui calahjin lahlih
mh. Jng caui Moiss mh calah, julah hh cajmo Di. Jng
cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Gutseih dsa jui hi tsadsaldsa mh. Hniuh hi tioghdsa
talahcoh jn cajuh Di.
Jng casig Moiss mh calah.
Jng cahlanh Di dsa jui mitiogh coh jn. Hig Di guiuh
mh jng. Cajuhdsa:
Lnjni Di hi calogjni hniah jmai mitiogh hniah, miquinh
hniah jmuai hu Egipto.
Tsahlanh hniah di sih.
Tsajmh hniah di lan hi mijuanh hniah di hi. Di hnojni
mijuanh hniah jmhlah jn.
Tsahiah hniah jn quianh jg hlaih. Canjni jg dsg jacog
dsa jmo lahjng.
Tiog janh hniah jmai sa. L bh jmh hniah ta jmai sih.
Hniuh janh hniah jmai sa quianh dsa tiogh dsini quinh
quianh jh quinh. Di jing jmai cajmojni jmigui quianh
ijui. Jng cajanjni jmai jamaguio. Hi cala jmai han jmai
jamaguio jng, jmai sa.
Hniuh mijuanh hniah chigh ieih hniah. Hi jng u jmai
lichianh hniah jmigui hu Canan tanh hniah.
Tsajaih hniah dsa.
Tsahlanh hniah hio sih.
Tsahinh hniah hi chi quiah dsa.
Tsacuh hniah dsa dsag, hi tsaredsa.
Tsajmh hniah hen hoh hi chi quiah dsa cajuh
Di.
Jng calgoh dsa israel micanng cahlah Di. Cudsie
tsamahniodsa hlanh Di dsa. Mi jng tsadsiandsa jahlah Di.
Camahdsa Moiss hi heh Moiss dsa jg quiah Di.
Jng cajuh Moiss, catsihdsa dsa israel:
Tsajmh ganh. Hniu bh Di hi nngh hniah gg jg
quiahdsa. Hi jng tsatacanh hniah dsag cajuh Moiss.
Jg Caheh Di Moiss
Exodo 20.2123.33

Jng caui Moiss mh Sina jn curn. Hig Di jajneng


guiuh mh. Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss:
18
Liga Bblica Internacional, 2010

Jg juijni hning hniuh hehhning dsa gohhning. Di mai


bh dsa macahlanhjni dsa juu ijui. Tsadsio jmodsa di
lan hi la cog ning cog teg hi mijuanhdsa di hi. Hniuh
hi jmodsa cng nihig jahlanhdsa jn. Hniuh jmodsa hi jng
quianh guh hu ho ju quianh cang. Conhjng tsadsio jmodsa
ta jng quianh hi tiudsa cang. Tsadsio jmodsa ta cajag
nihig jng cajuh Di.
Jng cajmo Di hh sih jacog dsa ln juu dsa. J bh
caheh Di Moiss jg quiah dsa ma dsag. Lahjng cajuh
Di, catsihdsa Moiss:
Jun hi lndsa dsa, dsa jmo ta quiahdsa, ln dsa hi
dsa quindsa cnh jing jii. Jamaguio jii mijng ligdsa.
Tsalig hio quindsa, hio cacuandsa juudsa. J bh tsalig
guing quin dsa hi. Jun cat dsadsa juudsa quianh hio
quianh guing quindsa, hi jng mal cng hi jmodsa ta quiah
juudsa. Jng jmodsa li lgu dsa hi. Tidsa lgudsa.
Jun ln jan dsa hio hi jmodsa ta, jun jia dsa juu hio
hi, hi jng ln hio hi hio quindsa lahdsh. Hniuh hi
cuhdsa hio he hi hniuh quiahdsa, julah cutsnhdsa, julah
m hi gahdsa. J bh hniuh hi hlanhdsa hio hi jujng
macajiadsa hio sih.
Jun caln jan dsa hio hi jmodsa ta quiah dsa, jun
lacuandsa hio jacog jaihdsa, jng ln hio hi julah ln lo
dsa hi.
Tsacujni jg hi jaih juudsa dsa jmo ta quiahdsa. Jun
cahn cami mnidsa ho ju jun cauhi cami jandsa, dsa
jmo ta quiahdsa, di cab juudsa, jng lig dsa mijmo ta huu
hi hlaih cajmo juudsa.
Hniuh hi jaih dsa ta dsa cajh roh. Jun cajh jan dsa
roh cnh tsajujia, l bh cuindsa juu jui sih. Na bh chi
jg quiah jui jng. Conhjng jun hein dsa cajhdsa dsa huu
hi hiagdsa tsaligdsa. Tsalig dsa hi jucacuindsa juu guh,
ju cachnhdsa t nihig. J bh hniuh hi jaih dsa ta dsa jnng
chig jmidsa, ho ju dsa hia chig jmidsa quianh jg hlaih. J
bh hniuh hi jaih dsa ta dsa cahn dsa.
Jun cahn dsa caju ds quiah dsa, hniuh jainhdsa hia
jh lahjan lahjan jh cahndsa ho ju jh cajhdsa. Hniuh hi
jainh dsa hin quin jahchih lahjan lahjan jh cahndsa ho ju
jh cajhdsa. Jun tsacahndsa, jun cajhdsa jh, hniuh hi
jainhdsa jin jan jh quianh jh cahndsa.
Hniuh qui dsa cahih si jun ca si lahjin lahlih hi
cahn hi chi janung quiah dsa. Hniuh qui dsa huu hi hlaih
cajmodsa jacog rohdsa.
19
Liga Bblica Internacional, 2010

Hniuh hi jaih dsa ta dsa cajh roh. Jun jan dsa cahn
mni ho ju mujan dsa roh, j bh dsahn mnidsa ho ju jan
dsa cajmo calah cajuh Di.
Macajmo Di hh jng. Hi jng l tei jg jatiogh dsa israel.
Jng cajmo Di hh halah dsio mijuanh dsa israel hiah bh
Di. Cajuhdsa, catsihdsa Moiss:
Hniuh hi mijuanh dsa israel jmhlah jn. Hniuh hi jaih dsa
ta dsa cadsii jah ni di sih. J bh hniuh hi jaih dsa ta
dsa dsi jg quiah dsa hlanh.
Hniuh hi ji dsa israel jmai sa. J bh tsadsio jajmodsa
ta janung jii jamaguio. Hniuh tgh dsa ioh calahj
jatnejni, hi hlanhdsa jn. Hnaih rn cng hniuh hi tgh dsa
hi jajmodsa jmai jacogjni.
Hniuh hi jm dsa israel juanh dsa jacog dsa chian jasih. Di
miln dsa israel dsa chian jasih jmai mitioghdsa hu Egipto.
Tsadsio cndsa la himh jacog dsa tii. Tsadsio jmodsa
ue dsadsa jacog dsa hni. Tsadsio hiadsa dsa ta quianh jg
hlaih. Tsadsio chihiadsa jn quianh jg hlaih.
Tsadsio cgh hgh dsa israel jh cajon cuhiah. Dsio bh
tsahiei dsimh cog micu dsa ma dsag cajuh Di.
Jng cajuh Di calah sih, catsihdsa Moiss:
Tseijni jan ngel quinjni jatiogh dsa israel. Quianh dsa hi
dsa jui jacainiodsa juu hu Canan, hu cajmojni jg hi ta
dsa hi. Hniuh miti dsa israel hh jmo dsa hi. Jng mihogjni
dsa jatndsa quianh dsa hiag, dsa tiogh hu jng. Mijng dsian
dsa hiag maju mamh. Di jng ta dsa israel tacng hu jng.
Tsadsio jmodsa jg quianh dsa hiag. Tsadsio hlanhdsa di
hlanh dsa hi. Hniuh hi hlanhdsa jmhlah jn. Hniuh hi ggdsa
nihig quiah di sih quianh guh. Hniuh dsian calahj dsa
hiag tiogh hu jng. Hi jng hachi rcanh dsa israel dsag hi
hlanhdsa di hlanh dsa hi cajuh Di.
Cajmo Di Cng Jg Quianh Dsa Israel
Exodo 24

Jng caheh Moiss dsa israel calahj jg cajuh Di,


catsihdsa Moiss guiuh mh. Jng cajuh dsa jui:
Miti bh jniih calahj jg n cajuhdsa.
Jng catiun Moiss jg jng ni si, jg cajuh Di.
Micajni jmai sih catsih Moiss cng nihig cg mh Sina.
Jng cajmo Moiss hh hi mimidsian tsih dsa jui caju ds.
Cadsiidsa jah ni Di nihig jng. Cajndsa . Catng Moiss
cnh ton dsoh jmjah nihig. Ton dsoh jm cachig. Catieh
nih h. Jng cahdsa si rjuh jg cajmo dsa jui quianh
20
Liga Bblica Internacional, 2010

Di. Jng camidsgdsa jg hi mitidsa jg jng. Jng casi


Moiss jmjah ni dsa jui. Cacu li hi caldsg jg jng.
Jng caui Moiss mh jng. Quianhdsa Aarn, dsa cao
quindsa, quianh Nadab quianh Abi, jaih Aarn, quianh
tonlugguin rds guig dsa canh. Tsacacu Di jg hi ui
dsa sih. Jng cajnia Di ja jatiogh dsa hi dsijuu tsag. Jng
caghdsa jatni Di mh jng.
Jng cajmo Di hh hi ui Moiss cat guiuh mh. Di
mijinhdsa cang rton lei. Jng caui Moiss mh. Jng
cahlanh Di Moiss jajneng. Mihig Moiss jajneng mh cnh
tonlg jmai. Caln Aarn quianh jan dsa tsen Hur ta ni quiah
Moiss talahtsachiandsa.
Cajmo Di Hh Hi Tsih Dsa Israel Guh Quiahdsa
Exodo 25.131.11; Levtico 24.1-9

Jng cajmo Di hh, catsihdsa Moiss, halah hniuh jmo dsa


jui cng guh jahlanhdsa Di. Cajuhdsa:
Hniuh hi dsii dsa jui loh calahj he hi hniuh jmo cng
guh quiah la tshmah quianh calahj he hi hniuh dsini
jng. Hniuh jmodsa cur calahj julah la hi cahjni hning.
Halah cnh t jadsi guh cnh guigh metro talahhg,
tonluggu metro talahcug, jag caton caton. Hniuh l haghni
quiah guh talahcug, juu jahian hieg.
Hniuh hei hmah tg, hmah jlh, lahjin lahlih jadsi jng.
Hniuh tsihdsa hma jahedsa hmah jng.
Jng hniuh jmodsa cng tshmah la h metro talahhg,
guieh metro talahcug. Hniuh jmodsa jaghma jnedsa hni
lahjin lahlih, jaghma titng. Hniuh guiegdsa hu jahi hma
cog teg. Mijng tsih t jaghma jng talahhu. J tiqui titih
hma chie hni. Mijng catidsa la cog ning. Jng catsh
t hni.
Jng rjli quin ni hmah guiuh hni. Lahni hniuh haidsa
hmah jlh. Lai ngeles tsen querubines jatadsa t. Jng hniuh
haidsa hmah hi la ji chiang lg. Ni jng hniuh haidsa lag
chiang lg. Jng jacath j hniuh hi haidsa hi la lag qui.
Jng hniuh hi jmodsa maquin dsini jng. Hniuh haidsa
hmah dsijo, hmah chiton julah hmah cahaidsa lahni guiuh
hni. Cng jag talahguig la jahan hiug. Dsini jng hniuh
tsihdsa cng gog han la jaghma rjli cog ning. Hniuh tidsa
cang rton lei nih gog jng. Ni gog hniuh jmodsa cng hag
jajni. Hniuh hi la hi jng jaghma rjli cog ning. J bh
hniuh jmodsa og ngeles la cog ning, hi tsen querubines. Hniuh
ji ngeles roh. Hniuh hi jali lh tscog ngeles tscog roh.
21
Liga Bblica Internacional, 2010

Hi jng higjni dsijo jng ja ngeles hi. Jajng hlanhjni dsa


israel. Jmojni hh.
Hniuh hi tsihdsa cng mesa jag talahcug. Hniuh hi jmodsa
mesa jng jaghma rjli cog ning. Hniuh hi thdsa hih
han ni mesa jng. J bh hniuh hi tsihdsa cng jahih si
jatalahcug guh jng. Mala hi jng jahih si julah la cng
hma ca l. Hi jng la cog ning. Hi jng tihai guio ja
si. Jag talahcug hniuh tsihdsa cng nihig jajmodsa jmii
chiun. Nihig jng la jaghma rjli cog ning. Tidsa hi
la mujujah hi la quianh cog ning taquin quiu nihig
jng.
Hniuh hi dsii jmidsa guietn hih han ni mesa lahcng
lahcng jmai sa. Hniuh tdsa cajneh chiun ni hih jng.
Hniuh dsiidsa mamh jag caton caton.
L bh gah jmidsa hih cadsiidsa macng sma. Tsacujni
jg hi gh dsa sih hih jng.
Hniuh hi jmo jmidsa h jahih si jng. Hniuh taih si julah
janeng julah la hijm.
Lahjng bh hniuh hi jmodsa jadsi guh jng. Hniuh hi
jmodsa cng nihig juh. Tidsa hi la mujujah talahquin
quiu nihig jng, hi la bronce. Hniuh jmodsa nihig
calahquianh jaghma rjli bronce. Hniuh hi dsii jmidsa
jah nejni nihig jng.
J bh hniuh hi jmodsa jarangdsa gugdsa, jarangdsa hi
midsiidsa nejni. Hniuh jmodsa ji jng hi la bronce. Hniuh
hi jmodsa calahj hi la dsini guh quianh hi la jadsi
hi l dsaqundsa jasih. Hniuh hi chiton lh jalahton jag
jadsatdsa hma jain. Hi jng candsa juu guiuhcogdsa.
J bh hniuh hi jmodsa hli ni julah uin, julah dsg,
julah jl julah hniuh jajmo jmidsa ta nihig juh
cajuh Di.
Jng caheh Di Moiss jg halah jmodsa chiun hi jndsa guh.
Tsacacu Di jg hi jn dsa sih chiun jng. Jmhlah jmidsa
bh jn chiun jng.
Jng caheh Di Moiss jg quiah jmidsa. Cajmo Di hh hi
ln Aarn quianh tsjongdsa jmidsa quin dsa israel, dsa neng
gug tai ta guh quiah Di jng. Jng cajmo Di hh halah la
tsnhdsa cih jmidsa. Hniuh hi caihdsa hmah tg. Jng ln
Aarn juu jmidsa. Hniuh hi tidsa hmah jlh dsidsa. Jng hniuh
caih Aarn cng hmah michin. J bh caihdsa cng hmah
higdsa, hmah jlh. Hniuh taton cang sih ni guiuhcog hmah
higdsa. Rton jing jmai ni cang, jmai jaih hlai Israel, dsa
hg quin dsa jui lahcng lahcng cang jng.
22
Liga Bblica Internacional, 2010

Nidsa hmah hig hi caih juu jmidsa cng tscuh jlh


mitaton cang sih nih. Rton jmai dsa hg, jaih hlai hi
lahcng lahcng cang jng.
Jng caheh Di Moiss jg halah hniuh jmodsa cng nang
majui hi sidsa ni dsa cat ta jmidsa. Tsacacu Di jg hi
cajmo dsa sih nang majui jng.
J bh cajmo Di hh halah hniuh jmodsa jmai jata Aarn
quianh jaihdsa jmidsa guh jng. Jng cahia Di jan dsa
tsen Bezaleel, dsa ln ta dsa dsen jacajmodsa guh. Cahia
Di jan dsa camihag dsa dsen hi. Aholiab tsen dsa camihag
hi.
Catsih Dsa Israel Di Lan
Exodo 31.1834.35

Mihig Moiss mh jng tonlg jmai. Mihe Di hli ni jg


jmai jng. Tsahiug dsa dsa tiogh jajui Israel. Di mani
tsachian Moiss jajng. L dsa jui tsamajigh ds. Jng
cajuhdsa, catsihdsa Aarn:
Jmhhning di lan dsa qun ni quin jniang jainiang jniang
juu hu Canan cajuhdsa.
Jng cajuh Aarn, catsihdsa dsa jui:
Guquinh la cog ning tihai lgu hio cajuhdsa.
Jng caiqundsa jng. Jng catgh Aarn hi jng ni si.
Cajmodsa di lan hi la caju ds, jh meh. Jng cajuh Aarn:
Di lang dsa calg jniang jamitiagh jniang hu Egipto. Dsio
jm jniang cng jmai juh ni di lan jmai hi cajuh Aarn.
Micajni jmai sih cajmo dsa jui Israel cng jmai juh jacog
di lan. Cadsiidsa jah ni di hi.
Mai bh Di Juanh he mitijmo dsa jui. Jng cajuh
Di, catsihdsa Moiss:
Hiugh! Siogh mh n. Di macajmo dsa jui hi hlaih.
Macahlanhdsa di lan. Tsacamitidsa jg quieg. Dsio bh
midsianjni dsa jui. Jng ln tsjonghhning dsa quinjni dsi
dsa hlanh tiogh thui. Hiug hnjni quianh dsa hi cajuh
Di.
Jng cajuh Moiss, catsihdsa Di:
Tsal jmhhning lahjng. Di macajmhhning jg quianh hlai
Abraham, quianh hlai Isaac, quianh hlai Israel hi jmhhning hi
dsio jacog tsjong dsa hi.
J bh tsadsio midsianhhning dsa. Di lijuh dsa egipcio hi
macaloghhning dsa hi jmhhning dsa calah sih. Jg hlaih hia
dsa hi hning jujng hi dsianhhning dsa cajuh Moiss.
Jng cajinh dsa Di. Tsacamidsiandsa j dsa israel.
23
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng casig Moiss mh. Quiengdsa ton cang rton lei cajmo
Di. Jng caji Moiss halah tihlanh dsa israel di lan. Jan
mijmo dsa hi. Jng calhn Moiss. Jng catngdsa cang jng
hu. Cudsie cajue. Cala tijneh cang jng.
Jng cahn Moiss di lan mila caju ds. Jng cajdsa
quiah Aarn.
Jng cajuh Aarn, catsihdsa Moiss:
Ajng ju jn cajmo hi hlaih jng. Dsa mican juh dsa.
Catghjni cog ning ni si. Hi lacala cuhiah di lan
mila caju ds cajuhdsa.
Tsat jg quiah Aarn cahlanhdsa Moiss. Mali tsacamiti
dsa jui jg quiah Di.
Jng cajuh Moiss, catsihdsa dsa jui:
Jun hein dsa hniu chnhdsa t jg quiah Di, jutsenh dsa
hi quianh jn cajuhdsa.
Jng canung calahj tsjong quiah hlai Lev. Cachnhdsa t
jg quiah Di. Jng camidsian dsa hi cnh hna mei dsa
jui, dsa mihniu jg quiah di la caju ds.
Jng cajuh Moiss, catsihdsa Di:
Hnhhning dsg dsa israel cajuhdsa.
Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Hnjni dsgdsa. Conhjng tsamacanjni ni quiah dsa jui
cajuh Di.
Jng cajuh Moiss, catsihdsa Di:
Jmo juanh hoh. hhning quianh dsa jui cajuhdsa.
Jng cajinh dsa Di. Cajmodsa jg hi adsa quianh dsa
jui juu hu Canan.
Jng cajmo Di hh hi jmh Moiss calah sih ton jag cang.
Mijng tiun Di lei cang jng. Jng caui Moiss mh.
Cacandsa ton jag cang jng.
Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Tsadsio ti dsa israel gug taidsa jg quiah dsa chian hu
Canan. Tsadsio hlanhdsa di hlanh dsa hi cajuh Di.
J bh caheh Di Moiss jg halah la lei quiah Di.
Mihig Moiss guiuh mh tonlg jmai calah sih. Catiun Di lei
quiah dsa ton jag cang. Jng casig Moiss mh.
Sih mala ni Moiss. Di u hi cadsiidsa jg quianh Di.
Tsacallihdsa hi mila nidsa. Calgoh Aarn quianh dsa jui
micajidsa ni Moiss.
Jng cajl Moiss ni quianh hmah. Cajihdsa hmah jmai
cadsiidsa jg quianh Di. Jng cajldsa ni calah sih micaji
dsa jui hi sih nidsa.
Jng catsih Moiss dsa jui calahj jg macajuh Di.
24
Liga Bblica Internacional, 2010

Cajmo Dsa Israel Cng Guh La Tshmah


Exodo 3540

Jng catgh Moiss dsa israel. Cahehdsa dsa calahj jg quiah


guh julah hh macajmo Di. Cajmo Moiss hh midsiidsa
loh he hi hniuh quiah guh jng, hi lacu dsa jui. J bh
cahdsa dsa israel jg hi ln Bezaleel ta dsa dsen ta jng.
Aholiab ln dsa mimihag dsa hi.
Jng cat dsa dsa jui. Caiqundsa he hi hniuh. Jue dsa
caneng gug tai ta jng, cala hiug dsadsa. Madsio hlaih
cadsiidsa loh. Hi jng cajmo Moiss hh tsamahniuh dsaqundsa
lio quiah guh.
Jng cajmo ta calahj quiah guh julah hh macajmo
Di, catsihdsa Moiss guiuh mh. Cajmodsa jaghma quianh
hmah tihai quianh hi titng dsini guh quianh jadsi,
quianh nang majui quianh chiun. Jng cadsg j lio
miqun dsa jui quianh cog cacan Moiss quianh lahjan
lahjan dsa jui hi. J bh cajmodsa hmah cih jmidsa.
Jng cacan Moiss jg dsg ta macajmo ta. Dsio bh ta
cala.
Jng cajmo Di hh hi tsihdsa guh la tshmah. Jng
casi Moiss jmi majui ni guh jng. Jng cajmodsa jg hi
milig Aarn quianh jaihdsa ta quiah jmidsa guh jng.
Camiti Moiss calahj hh macajmo Di.
Mih tsacadsig cng i jmai macahuhdsa hu Egipto jmai
jatsihdsa guh jng. Jng cajlai guh quianh jneng miquin
ni jui jacainiodsa. Hi jng cacu li hig bh Di ja
quiah dsa jui. Cajmo Di li quianh jneng jng halih dsal
dsa israel juu jasih, halih mijidsa jatioghdsa jng. Di a
jneng jmai jadsaldsa.
Hi Hniuh Dsiidsa Ni Di

Levtico 17; Nmeros 5; 15.1-31; 28.1-15

Jg n caheh Di Moiss halah hniuh dsii dsa israel ni Di


guh. Cnh h ni jng hniuh dsiidsa.
Lahni cahh Di Moiss jg quiah jadsiidsa tajan jh ni
Di. L bh dsiidsa quiah caju ds ho ju jahchih ds, ho
ju chiang lg ds, ho ju jug tiug ho ju jug ba. Jmhlah jh
dsiog, jh ds l dsiidsa quiahjah.
Jun hein dsa cajia jan caju ds guh jng hniuh hi tidsa
gug dsijah. Jng hniuh hi jaihdsa jh. Jng hniuh si jmidsa
jmjah ni nihig juh. Jng hniuh dsiidsa calahj jah ni
nihig jng. Mijng jndsa jah.
25
Liga Bblica Internacional, 2010

Ta bh dsa Di jacadsii dsa jui calahj jah julah hh


macajmodsa. Hn Di dsg dsa hi.
Hi jamaton hi dsiidsa ni Di hi la mijon hg nung, julah
cui hih. L bh dsiidsa can hih la juu hih rguian
nang aceite. J bh l dsiidsa mijon hi tohdsa dsisi rguian
nang aceite. Hniuh hi tidsa cajneh chiun ni can hih ho ju
ni mijon tohdsa ni si. J bh l dsiidsa hi la mi hih ni
Di. L dsiidsa hi la juu hih todsa ni hie ho ju nih h.
Calahi ni mijon ho ju hih hniuh sidsa mih i quianh
nang aceite hi dsiidsa ni Di. Tsacu Di jg hi tidsa chih
hih ho ju jmtah hi jng.
Jun hein dsa lacu hih jng jacog Di hniuh jn jmidsa
cajneh hi jng nihig. J bh hniuh hi jndsa chiun calah.
Jng l bh gh jmidsa hih cachig jng. Jun lacu hiah
jmidsa hih jng hniuh jndsa calahj hi jng.
Cng ni hi dsiidsa ni Di l bh gh jmidsa quianh dsa
lacu hi jng mih hi la jah. L bh cudsa caju, ho ju
jachih, ho ju n chiang lg.
Jun hein dsa cajia jh hi guh hniuh tidsa gug dsijah.
Jng hniuh hi jaihdsa jh. Hniuh si jmidsa jmjah nihig.
Hniuh hi jn jmidsa mi jnngjah quianh cajneh mahjah
quianh nang quiahjah nihig quiah Di.
Jng tan jmidsa mu nidsajah quianh cng quiujah jag
tguiajon talahjatagjah. L bh gh jmidsa hi jng. Jng tan
hiah dsa cacu hi jng hi cachig.
Quianh hi jng cudsa dihmah jacog Di. Hniuh hi cu dsa
hi hli ni hih hi quianh chih, hi tsaquianh chih quianh
jah hi. Hniuh hi gh dsa hi quianh jmidsa jng jmai
jacajhdsa jh.
J bh l miti jan dsa jg cajmodsa ni Di quianh jh
lahhi. J bh l hi lacu hi jng. L bh gahdsa jah
quianh jmai cajhdsa jh quianh jmai ha jun mitidsa jg
hi cajmodsa quianh Di ho ju jalacudsa hi jng. Jmhlah dsa
tijan jacog Di, dsa l gh quiah jh hi.
Tsacacu Di jg hi gh dsa israel nang jh ho ju jmjah.
Hniuh hi jaihdsa jh guh jmai hniudsa gh jah. Hniuh
hi jn jmidsa nangjah quianh mi jnngjah quianh cajneh
mahjah. Tan bh jmidsa mu nidsajah quianh cng taijah.
Jun hein dsa gh tan hniuh tngdsa jmjah hu. Hniuh
jlaidsa jmjah quianh guh.
Cng ni sih jadsii dsa israel ni Di hi cu dsa re dsag.
Jun catacanh jmidsa dsag dsajiandsa caju ds guh. Hniuh
tidsa gug dsijah nih jn hi jaihdsa jh. Hniuh sidsa cajneh
26
Liga Bblica Internacional, 2010

jmjah dsini guh taquin quiu nihig jajndsa chiun quianh


nih jahai hmah dsijo guh. Jng hniu tngdsa jm cachig
jng nih nihig juh jadsi guh. Jng hniuh hi jndsa
nangjah quianh mi jnngjah quianh cajneh mahjah nihig.
Jng hniuh candsa hi cachig quiahjah juu chiuh jui. Hniuh
hi jndsa calahj hi jng chiuh jui jng.
Jun catacanh calahj dsa jui dsag hniuh dsajian dsa
canh jan caju ds guh. Hniuh ti dsa canh hi gug dsijah
nih jn hi jaihdsa jh. Jng hniuh jmo jmidsa quianh jh
julah hniuh jmodsa jun catacanhdsa hiahdsa dsag.
Jun catacanh jan dsa canh dsag hniuh dsajiandsa jan
chiang lg ds guh. Jun catacanh jan dsa jui dsag hniuh
hi dsajiandsa jahchih m ho ju jan chiang lg m.
Jun dsa tii, dsa catacanh dsag l bh cuandsa og jug ba
ho ju og jug tiug. Di tsatihdsa landsa jahchih ho ju chiang lg.
Jng hniuh jn jmidsa tamajan jug. Jng hniuh jaihdsa jin
jan jh lahhi huu hi rcanhdsa dsag.
Jun tsatihdsa hi landsa jh ph hi, dsa rcanh dsag l
bh cudsa mih juu hih tsarguian nang aceite, tsarguian
chih. Jng hn bh Di dsg dsa hi. Jun casi jmidsa
jmjah dsini guh jng hniuh hi jndsa tajan jh hi. Jun
tsacasidsa jmjah jajng l gh jmidsa jah.
Cnh calah sih la jin cng ni hi l dsii dsa israel ni Di.
Jng cu dsa catacanh dsag cnh tsajujia. Hniuh dsajian
dsa hi jan jahchih ds guh huu hi tacanhdsa dsag.
Tacanh dsa dsag dsa cahia Di jg tsat hi camigandsa
roh. Hniuh hi dsajian dsa hi jan jahchih ds guh huu hi
hlaih cajmodsa. Jng hniuh si jmidsa jmjah nihig. J bh
hniuh jn jmidsa nngjah quianh mi jnngjah quianh cajneh
mahjah. L bh gh jmidsa hi cachig quiahjah.
Jun camigan dsa cacandsa lio quiah rohdsa jng hniuh
jeinh lio jng rds guig jmai jacuandsa jh jacog Di.
J bh hniuh dsii jmidsa jah ni Di lahcng lahcng
jmai. Hniuh dsiidsa tacng jan og jahchih ds, jh maton ih.
Hniuh dsiidsa quiah jan jh hi cng tuheg. Jng hniuh
dsiidsa quiah jh roh cnh catsa. J bh hniuh dsii
jmidsa hih quianh jmah migujah. Hniuh hi dsiidsa
quiah og jahchih tuheg jmai sa quianh og jh cnh catsa
jmai jng.
Macng jmai lahjan lahjan tsh hniuh dsii jmidsa quiah
jan chiang lg ds huu hi tacanh dsa jui dsag. J bh hniuh
dsii jmidsa tajan og caju ds, jh meh, ni Di quianh jan
jahchih ds quianh guiog jahchih ds, jh macng ih.
27
Liga Bblica Internacional, 2010

Camilig Jmidsa Jmo Ta Guh


Levtico 89

Jng cajmo Moiss jmai julah hh macajmo Di guiuh mh


Sina. Cajmodsa jmai jacamilig jmidsa jmo ta guh. Catgh
Moiss calahj dsa jui cg jadsi guh.
Jong caloh Aarn quianh jaihdsa. Jng cacaih Aarn hmah
jlh cih juu jmidsa. Cacaih jaih Aarn hmah cih jmidsa.
Jng casi Moiss jmi majui ni jmidsa quianh guh quianh
hi tioh guh quianh hi tioh jadsi.
Jng cati Aarn quianh jaihdsa gug dsi jan caju ds. Jng
cajh Moiss jh hi. Cajmodsa quianh jh julah hniuh jmodsa
quianh jh cuan dsa catacanh dsag. Cajndsa nngjah nihig.
Jng cajn cachig chiuh jui.
Jng cadsiidsa tajan jahchih ds ni Di nihig. Jng
cajhdsa jin jan jahchih ds huu hi camilig jmidsa
ta. Jng catsngdsa jm jh hi lgu jmidsa talahhu
quianh chigogdsa juh quianh chitaidsa juh jmhlah jag
talahguiajon. Jng catng Moiss jmjah hi cachig nih nihig
juh. Jng cajmo Moiss lio hi cachiog jmidsa. Lahjng bh
cala lio jng: Cala mi jnngjah quianh cajneh mahjah
quianh nngjah quianh cng taijah talahjatagjah jag
tguiajon quianh hih tsaquianh chih. Cachio jmidsa
calahj hi jng jatni Di. Jng cajndsa lio jng. J bh
cachio hiah Moiss nidsajah jatni Di. Jng catsgdsa
hi cachig quiahjah. Jng mitigah jmidsa jng quianh
hih. Cng sma cajmodsa jmai jng.
Micatsjue cng sma jmai jng cadsii Aarn hli ni jah
quianh hih ni Di. Cadsiidsa quiah jan jh ni Di
huu hi redsa dsag. J bh cadsiidsa og g jh ni Di, jh
cacuandsa hiah. J bh cadsiidsa quiah og g jh ni Di
huu hi re dsa jui dsag. Cadsii Aarn hih quianh jah ni
Di. Cagh jmidsa hi cachig quiah jh hi. Cadsiidsa hi jng
ni Di huu quiah dsa jui.
Camiti dsa israel calahj hh macajmo Di. Hi jng casig
si ijui quianh juu juh cajmo Di. Cahihdsa si ni Di.
Jng cajndsa j hi mineng ni Di. Jng tiji dsa jui juu
juh jng. Calidsa hi ln Di dsa hiug juanh.
Hh Cajmo Di, Catsihdsa Jmidsa
Levtico 2122

Jng cajmo Di hh halah hniuh jmo jmidsa. Tsaquien jg


jng quianh dsa tsaln jmidsa. Tsacacu Di jg hi mihogdsa
28
Liga Bblica Internacional, 2010

dsa jahg dsa hlai. L bh mihogdsa dsa jahgdsa hlai chig


jmidsa ho ju dsa ioh rohdsa ho ju hio rohdsa tsacajian dsa
ioh. Tsal dsa tijan jujng camihogdsa dsa hi. Tsamal
jmodsa ta guh jujng.
L bh jia jmidsa tsihm, tsih m ho ju hio hni.
Hiug hi u hh cajmo Di catsihdsa juu jmidsa cnh jn
jmidsa jiandsa. Tsal mihogdsa jahgdsa hlai calahjin jan.
Cat chig jmidsa tsal. Tsacacu Di jg hi jiadsa hio hni.
J bh tsacacu Di jg ln dsa jmidsa jun la jin he
quiahdsa.
Tsacacu Di jg hi gh jmidsa jah cadsiidsa ni Di jun
tsatijandsa. L bh gh dsa tiogh dsini quiah jmidsa jng.
Cajmo Di hh hi tsahiei jmidsa jh tsadsiog, jh micuan dsa
jui jacog Di.
Cadsan Og Jaih Aarn
Levtico 10.1-7

Jaih Aarn dsa majuanh mitsen Nadab quianh Abi.


Tsacacandsa h hh macajmo Di. Cajmodsa jmii chiun
jatni Di. Cajmodsa hi jng quianh si tsacaj ijui. Hi jng
calhn Di. Cajmo Di caquia si guiuh jmigui. Caquih
Di dsa og hi quianh si jng. Cadsan dsa hi guh.
Jng cajuh Moiss, catsihdsa Aarn:
Hniuh miti jniang calahj hh cajmo Di cajuh Moiss.
Jng cajmo Moiss hh hi dsajian jurohdsa hlai. Caihgdsa
hlai chiuh jui. Tsacacu Moiss jg dsal Aarn quianh
jaihdsa, dsa tsen Eleazar quianh Itamar huu hi cadsan dsa hi.
Di macasi jmidsa hi jmi majui hi mitidsa ni Di guh
jng. Jng camiti jmidsa hh macajmo Moiss.
Jg Quiah jah Tsal Gh Dsa Israel
Levtico 11

Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss quianh Aarn:


L bh gh dsa israel quiah hli ni jh. Conhjng
tsacujni jg ghdsa hli ni jh. L bh ghdsa jh inio
hu, jh cgh hgh hi ronjah hu. J bh hniuh hi la ton mu
chijah. Jh lahhi l gh dsa israel, julah caju, julah jahchih,
julah chiang lg, julah cu nung. Tsacujni jg hi gh dsa israel
quiah jh sih julah i, julah lcu, julah camello. Tsadsio
lhdsa jm jh hi. Jh hi ln jh tsatijan jacog dsa israel.
Cu bh jn jg cogh dsa israel jh tiogh jmi quienjah mu
tang tidsa cahjah quianh dsajah. J bh hniuh rondsa ts
quiah jh. Tsacujni jg cogh dsa israel jh sih tiogh jmi.
29
Liga Bblica Internacional, 2010

L bh coghdsa jh han. Tsal coghdsa jh julah jh tsah


quiah.
Jun cajon jan jh tsatijan hi cathjah ni quiah lio quiah
dsa, cala tsatijai lio jng. Hniuh hi rangdsa hi tsatijai julah
. Hniuh hi hndsa hi tsatijan julah h julah th, hi la
guh cajuh Di.
Jg Quiah Dsa Tijan, Dsa Tsatijan
Levtico 1215; Nmeros 19

Jng caheh Di Moiss halah la quiah dsa tsatijan jacog


Di. Tsal g dsa hi ja jatiogh dsa. Hniuh hi gdsa
talahchiuh jui. Tsal dsgdsa guh. Jun hein dsa calh dsa
tsatijan hi, caln dsa hi tsatijan calah.
Hniuh hi loh dsa hi, dsa tsatijan. Hi jng ln dsa tijan calah.
J bh hniuh rang dsa hi tsnhdsa. J bh hniuh hi dsii
cadsiogdsa hi dsio ni Di ho ju miti cng jg cah jmidsa.
J bh caheh Di Moiss jg quiah hi hniuh quiah hio
jun malchin guing quindsa. Hniuh hi dsiidsa mih ni Di.
Ln hio hi dsa tsatijan jacog Di cnh tonlg jmai huu hi
calchin jan guing dsa ioh quindsa. Hniuh hi jmo jmidsa
circuncisin quiah guing hi jmai jamajie. Namacatsjue
tonlg jmai tsatijan hio hniuh hi dsiidsa tajan jahchih ds
ni Di. J bh hniuh cuanhdsa jan jug tiug ho ju jan jug ba
huu hi redsa dsag. Hi jng ln dsa tijan calah. Jun tiidsa,
tsatihdsa cuandsa jachih, l bh cuandsa og jug tiug ho ju og
jug ba dsi jahchih hi.
Jun calchin jan guing m ln michigguing dsa tsatijan
jacog Di cnh ochenta jmai. Mijng hniuh hi dsii hio hi
jah ni Di julah michig guing dsa ioh. Mijng lndsa dsa
tijan calah.
Jng caheh Di Moiss jg quiah dsa cajenh hmih quiahdsa.
Sih bh la quiah hmih tsaji. Hniuh hi can jmidsa jg
dsg quiah dsa cajenh hmih chijh ji hmih jng. Jun
hmih tsaji lndsa lndsa dsa tsatijan jacog Di.
Hniuh hi g dsa tsatijan chiuh jui. Tsal dsg dsa tijan
jagu dsa hi.
Conhjng jun caji himh hmih l bh can jmidsa jg
dsg calah. Jun lahdsh ji hmih jng, jng dsjiag jmidsa
dsa midsoh juu chiuh jui jahiu jmi. Jng hniuh jaih jmidsa
jan tan ph chijmi jng. Jng hniuh tngdsa jmjah nih h.
Jng hniuh si jmidsa jmjah quiah dsa midsoh hi cnh guio
rn. Jng hniuh tindsa roh tan nih jaha jm jng. Mijng
lgdsa jh. Jng hniuh rang dsa midsoh tsnh. Hniuh tiudsa
30
Liga Bblica Internacional, 2010

nidsa calahquianh dsidsa. J bh hniuh lohdsa. Majing


jmai hniuh tiudsa nidsa quianh dsidsa calah sih. J bh hniuh
lohdsa calah. Jng hniuh cuandsa og jahchih ds quianh jan
jahchih m ho ju jan jahchih ds quianh og jug tiug ho ju og
jug ba quianh juu hih quianh nang aceite.
Hniuh dsii jmidsa tajan jan jh hi ni Di. Hniuh dsiidsa
jh sih ni Di huu hi catacanhdsa dsag. Jng hniuh
tsng jmidsa cajneh jm jh hi ni lgu dsa midsoh
talahhu quianh chigogdsa juh quianh chitaidsa juh jag
tlahguiajon. Jng hniuh si jmidsa mih nang aceite nihig
juh quianh jacatsngdsa jmjah ni quiah dsa midsoh. Jng
caln dsa hi dsa tijan calah.
Tsatijan dsa jacog Di dsa cajenh hmih tng juh. J bh
tsatijai hi calhdsa. Tsatijan dsa lh hi tsatijai jng. Hniuh
rangdsa tsnh dsa calh hi tsatijai. Hniuh lohdsa. Jng lndsa
dsa tijan cnh catsa jmai jng.
Micaji hmih jng hniuh cuandsa og jug ba ho ju og jug
tiug. Jng hniuh dsii jmidsa tajan jan jh ni Di. Jng hniuh
dsii jmidsa quiah rohjah ni Di huu hi redsa dsag. Jng
ln dsa hi dsa tijan jacog Di calah.
Tsatijan dsa ioh jacahlanhdsa hio. J bh tsatijan hio
calah. Hniuh lohdsa taogdsa. Jng lndsa tijan cnh catsa jmai
jng. Tsatijan hio jacog Di jalndsa dsag ton. Tsacacu Di
jg dsal dsa tsatijan guh.
J bh tsatijan dsa jacog Di dsa calh quiah hlai ho ju
cai jaron hlai. Cnh cng sma ln dsa hi dsa tsatijan.
Hniuh hi si jan dsa tijan jmi ni dsa tsatijan jmai jamahna
quianh jmai jamaguio. Jmi jng la jmi guh rguian juu
jacajndsa chicaju guin.
Hniuh loh dsa hi jmai jamaguio. Hniuh rangdsa tsnhdsa.
Jng lndsa dsa tijan jacog Di cnh catsa jmai jng.
Hh Sih Cajmo Di
Levtico 1820

Jng caheh Di Moiss jg hi hniuh jmo dsa israel. L bh


dsio quiah dsa miti jg jng. Tsacacu Di jg hi jia dsa
ioh hio rohdsa. Tsal cujmh dsa dsa ioh jiandsa lahl
dsadsa. J bh tsal cujmh hio hio jiandsa. Tsadsio hlanh
dsa jui jh julah dsa hlanh hio. Tsadsio jahlanh dsa ioh hio
ln dsag ton.
Calahj hi hlaih jng jmo dsa chian hu Canan. Hi jng na
bh huanh dsa hlanh hi hu jng hi tan dsa israel. Hniuh hi
miti dsa israel jg jng. Hi jng tsatacanhdsa dsag jacog Di.
31
Liga Bblica Internacional, 2010

Hniuh hi ln dsa israel dsa tijan, dsa miti jg quiah Di. Di


hiug dsiog bh Di. Hniuh mijuanhdsa chig jmidsa. Hniuh
jidsa jmai sa. Tsadsio jatsihdsa di lan. Tsadsio hindsa hi
chi quiah dsa. Tsadsio migandsa roh. Tsadsio hiadsa Di jg
tajg. Dsio bh dsjuu quidsa quiah dsa jmo ta quiahdsa.
Cajmo Di hh hi hniuh jmo dsa israel juanh dsa jacog
dsa guai quianh dsa teg quianh dsa tii quianh dsa chian
jasih. Tsadsio jmodsa hiandsa roh julah dsa godsa. Tsadsio
jmodsa hi hlaih jacog dsa hiag. Hniuh hi jmo dsa israel jacog
dsa rohdsa julah mihniudsa hi jmo rohdsa jacogdsa guiogdsa.
Tsacacu Di jg ti dsa israel gugdsa jg dsidsa quianh dsa
hlanh. Hniuh hi dsiidsa hh cur jaladsa lio, jahnaihdsa lio.
Hniuh jaih dsa ta dsa cajh jongdsa hi dsiidsa dsa ni
di sih. Hniuh miti dsa israel calahj jg jng. Mijng u
lichiandsa hu Canan.
Jg Quiah Jmai Jmo Dsa Israel Jacog Di
Levtico 16; 23; Nmeros 28.1629.40

Jng caheh Di Moiss jg quiah jmai hniuh jmo dsa israel


jacogdsa. Hniuh hi ji dsa jui lahcng lahcng jmai sa. L
bh jmodsa ta jing jmai jmai sih. Hniuh dsaldsa guh jmai
sa, jahlanhdsa Di.
Hniuh jmo dsa israel cng jmai juh jaguiequin tsh marzo,
Jmai Taha. Hniuh hi jmodsa jmai jng. Hi jng dsiagh dsadsa
halah cajmo Di jacahuah dsa israel hu Egipto quianh juu
juh cajmo Di.
Jng hniuh hi jmodsa jmai quiah hih tsaquianh chih.
Jmai jng hniuh jmodsa jaguieh tsh t jaguigcng
tsh marzo. Hniuh ji dsa jmai jaguieh tsh quianh jmai
jaguigcng tsh.
Gh dsa jui jmhlah hih tsaquianh chih talahneng jmai.
Hniuh hi dsii jmidsa tajan og caju ds meh quianh jan
jahchih ds quianh guiog jahchih ds, jh macng ih, ni
Di lahcng lahcng jmai jng. Hniuh midsiidsa hih ni Di
quianh lahjan lahjan jh. J bh hniuh dsii jmidsa quiah
jan chiang lg ds ni Di lahcng lahcng jmai jng huu hi re
dsa jui dsag.
Hiug juh jmai dumei talahneng jmai quiah hih
tsaquianh chih. Hniuh dsaqundsa cui hih cahuidsa lahni.
Dsacndsa guh hi cudsa jacog Di. J bh hniuh cudsa
juu hih quianh jmah migujah. Hniuh hi cuandsa jan
jahchih ds jacog Di. Jng hniuh dsii jmidsa tajan jh hi
ni Di. Jng cacu Di jg gh dsa jui hi calch janung
32
Liga Bblica Internacional, 2010

quiahdsa namanacudsa hi jng. Tsacajmo dsa jui jmai jng


jainio jahachian dsa tiogh. Camiligdsa cajmodsa jmai jng
micatghdsa hu Canan.
Jatonluggu jmai jmai dumei jng hniuh jmo dsa israel jmai
hi tsen Jmai Tonluggu. Hniuh hi cudsa mih hi cala janung
quiahdsa jacog Di. J bh hniuh cuandsa guiog jahchih
macng ih quianh jan caju ds quianh og jahchih ds. Jng
hniuh dsii jmidsa tajan jh hi ni Di. J bh hniuh cuan dsa
jui hi jan chiang lg ds huu hi redsa dsag. Hniuh cuandsa
og jahchih macng ih jacog Di hi dsihdsa quianh
jmidsa. Hniuh hi ji dsa israel jmai jng.
Tsacacu Di jg huidsa calahj hi cala janung. Tsadsio
chighdsa jun cath hi jng hu. Hi jng lichi quiah dsa
tii, dsa tsachi hu quiah.
Hniuh jmo dsa israel cng jmai juh jatondsoh tsh
septiembre. Hniuh hi jigdsa lg jmai jng. Hniuh jidsa jmai
jng. Hniuh dsaldsa guh. Hniuh hi dsii jmidsa jah quianh
hih cacu dsa jui ni Di. Hniuh dsii jmidsa tajan jan
caju ds meh quianh jan jahchih ds quianh guiog jachih ds
macng ih ni Di. Quianh jh jng hniuh dsii jmidsa
juu hih lahjan lahjan jh hi. J bh hniuh cuandsa jan
chiang lg jacog Di huu hi re dsa israel dsag.
Jaiu jmai jng hniuh hi jmodsa jin cng jmai juh. Jmai
jng tsen Jmai Jahn Di Dsg Dsa Israel. Jmai Yom Kipur tsen
jmai jng jmai na. Hiug juh jmai jng quianh dsa israel.
Hniuh hlanh dsa israel Di calahjdsa. Hniuh hi mahdsa
Di hi hn Di dsgdsa. Hniuh jinh dsa dsa jui huu quiah
hi hlaih macajmodsa lahji. Hniuh hi jidsa jmai jng.
Hniuh ma jmidsa jg ni Di hi hndsa dsg dsa jui.
Jmhlah jmai jng l ai juu jmidsa jag tlahguig dsini
guh, jaron gog. Tsenh Di ni gog jng. Hniuh miti juu
jmidsa cur calahj hh cajmo Di. Di jng tsajondsa.
Hniuh lohdsa cnh lahni. Jng hniuh caihdsa cng hmah
jlh, hmah tijai dsio. Jng hniuh hi cuandsa jan caju ds,
jh meh, jacog Di huu hi re dsag hiahdsa quianh jmidsa
jiandsa.
J bh hniuh cuan juu jmidsa og chiang lg ds jacog Di
huu hi re dsa jui dsag. Hniuh cuandsa jan jahchih ds huu
quiah dsa jui.
Jng hniuh dsi juu jmidsa jg quiah og chiang lg hi. Jan
jh ta hi jnjah. Jan jh ta hi ligjah chiuh jui.
Jng hniuh can juu jmidsa cng la uin juu jaron gog.
Nih uin jng neng si. Hniuh can jmidsa cajneh chiun.
33
Liga Bblica Internacional, 2010

Hniuh tghdsa chiun ni si. Jng hniuh candsa mih jm caju ds


nih uin. Hniuh sidsa jm jng ni jachijni gog.
Jng hniuh dsgdsa jadsi jajaihdsa chiang lg.
Jng hniuh candsa si quianh chiun juu jahan hiug, jaron
gog. J bh hniuh sidsa mih jm chiang lg ni jachijni gog.
Hniuh sidsa mih jmjah guh jag tlahcg. J bh hniuh
sidsa mih jmjah nihig jadsi guh.
Jng hniuh ti juu jmidsa gug dsi chiang lg, jh ta lig.
Hniuh hlanhdsa Di calahj hi hlaih macajmo dsa jui
jamacaj. Jng hniuh jian jan dsa jh hi juu nih nng.
Mijng ligjah jajng. Jng cacan jh hi dsag mire dsa jui.
Jng hniuh li juu jmidsa tsnhdsa hmah jlh. Hniuh caihdsa
hmah siog hmah caihdsa jajmodsa ta guh lahcng lahcng
jmai. Jng hniuh dsiidsa tajan jhchih ds ni Di. J bh
hniuh dsiidsa nang quiah jh cajhdsa huu hi re dsa jui
dsag. Jng hniuh jn jan dsa sih jh hi chiuh jui.
J bh hniuh cuan dsa jui jan caju ds meh quianh jan
jahchih ds, quianh guiog jahchih ds, jh macng ih. Hniuh
jndsa calahj jh hi. Quianh lahjan lahjan jh hi hniuh
dsiidsa juu hih ni Di. J bh hniuh jaihdsa jan chiang lg
ds huu hi re dsa jui dsag.
Jacadsa tsh septiembre hniuh jmodsa cng jmai juh. Hniuh
jmodsa jmai jng tacng sma. Tsen jmai jng Jmai Jajmodsa
Cng Hni Ph Goh Hma. Hniuh ji dsa israel jmai lahni jng
quianh jmai jacath j. Hniuh dsaldsa guh ton jmai jng.
Hniuh tsihdsa hni ph goh hma jmai lahni. Hniuh tghdsa
hni ph jng talahneng jmai. Di jng dsiagh dsa dsa israel
jmai jacatghdsa hni ph jacahuahdsa hu Egipto, jacainiodsa
juu hu Canan.
Hioh jnh dsa israel jajmodsa jmai jng. Cudsa Di dihmah
huu hi dsio cajmo Di quianh hi dsio cala janung. Hniuh
dsiidsa tajan jh midsiandsa ni Di jmai jng. J bh hniuh
cuandsa jh jacog Di huu hi redsa dsag.
Jg Quiah Dsa Cahia Di Quianh Jg Hlaih
Levtico 24.10-23

Cng jmai catn og dsa jajui jatiogh dsa israel. Michig jan
dsa ln hio go dsa israel. Tijmi dsa hi dsa chian hu Egipto.
Talahtn dsa og hi cahia jaih dsa egipcio hi Di quianh
jg hlaih.
Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Hniuh jiag dsa ta dsa hi juu chiuh jui. Quianh dsa, dsa
tinng jg hlaih jng. Hniuh ti dsa tinng gug dsi dsa hi.
34
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng hniuh jaih dsa tiogh dsa quitgdsa cang. Lahjng bh


hniuh jmo dsa israel quianh dsa cahia jn quianh jg hlaih
cajuh Di.
Jng camiti dsa israel hh macajmo Di. Cajon dsa hi chiuh
jui.
Lei Quiah Hu
Levtico 25

Jng cajmo Di hh halah hniuh jmo dsa israel quiah


hu tadsa. Hniuh ji hu jii jamaguio. L bh jmodsa ta
janung jing jii. Tsacacu Di jg jmodsa ta jng jin he
jii jamaguio. L bh dsal dsa tii janung jii jng hi
dsaqundsa hi l gahdsa jmai jng. Tsal dsiidsa loh hi jng hi
gahdsa jmai hi hig.
Micatsjue tonlg rds iu jii hi lijuh guio jii
jamaguio, jng jii jamatonluggu la cng jii juh, jmai
jaji dsa israel. Jii jng tsen Jii Hioh Jnhdsa.
Tsacacu Di jg hi jmo dsa israel ta janung jii jng. Hu
cahnai jan dsa israel lahji hniuh jinh dsa la hu jng jii
jng. Mijng l hu quiah dsa cata hu jmai cadsih dsa ta
hu tsen Canan. Jng ta tsjong dsa hi hu jun macajon
dsa hi.
Jg hi jinhdsa hu tsaquien quiah hni titng joajui
juh jatsih cng jn ieing lahjin lahlih. Quien bh
jg jng janung quianh hni titng jui jatiogh mih
dsa.
J bh hniuh hi lig juudsa dsa jmo ta quiahdsa jii jng,
dsa jmo ta jng huu hi lndsa dsa tii.
Jg Quiah Hi Lacu Dsa Israel Jacog Di
Levtico 27

L bh hi lacu dsa israel hi chi quiahdsa jacog Di. J bh


l hi lacuandsa hiah ho ju jh quindsa. Jun hein dsa jnh
hiahdsa jacog Di jng, can jmidsa cog cnh t jii higdsa.
Hi sih bh candsa quianh hio.
Jun hein dsa lacuan jan jh tijan, jng hniuh jaihdsa jh.
Hniuh dsii jmidsa jah ni Di. Jun hein dsa lacuan jan
jh tsatijan jacog Di, jng hniuh hndsa jh. Hniuh jinhdsa
cog quiah jh jacog jmidsa. J bh l cudsa cog cnh t
candsa jh rds guig jun tsahieidsa hndsa jh. Mijng jh
quindsa jh hi.
Jun hein dsa lacu hni jacog Di, jng l bh hnaidsa
hni. Mijng jinhdsa cog quiah hni jacog jmidsa. Jun
35
Liga Bblica Internacional, 2010

tsahieidsa hnaidsa hni l jinhdsa cnh t quien hni rds


guig jacog jmidsa.
Jun hein dsa lacu cajneh hu jacog Di, hniuh dsaji
jmidsa hu jng. Jng juh jmidsa hacnh quien hu jng
quianh hi lichi lahcng lahcng jii cat Jii Hioh Jnhdsa.
Jng jinh juu hu jng julah cnh t cog cajuh jmidsa. Can
bh jmidsa cng rds guig cog quiah hu jng. Jng jinhdsa
hu jng juu hu Jii Hioh Jnhdsa.
Tsacacu Di jg hi lacuandsa guing jh majuanh. Di quin
bh Di jh hi jmai calchin jh. J bh tsal lacudsa cog
can Di julah cnh quien hi chi janung quianh jh micn dsa
hi. Can Di cng dsoh julah cadsihdsa guie dsoh hi jng. J
bh tsal lacu cog hi lig jan dsa catacanh dsag hi jndsa.
Hniuh jn dsa hi. Tsal cuandsa jh dsi dsa hi.
Cah Dsa Ta Dsa Israel
Nmeros 12

Macng i cahuah dsa israel hu Egipto. Jng cajmo Di


hh hi hia Moiss quianh Aarn cnh t dsa israel l, julah
tsjong lahjan lahjan jaih hlai Israel. Jng cahia Di jan
dsa tsjong lahjan lahjan jaih hlai hi. Cah dsa calahj
dsa ioh maguig ih talahguiuh. Cah dsa tsjong quin
hlai Rubn, quianh tsjong quin hlai Simen, quianh tsjong
quin hlai Jud, quianh tsjong quin hlai Isacar, quianh
tsjong quin hlai Zabuln, quianh tsjong quin hlai Efran,
quianh tsjong quin hlai Manass, quianh tsjong quin hlai
Benjamn, quianh tsjong quin hlai Dan, quianh tsjong quin
hlai Aser, quianh tsjong quin hlai Gad, quianh tsjong quin
hlai Neftal. Tsacah dsa tsjong quin hlai Lev. Cnh jng bh
t dsa ioh hi, jing ilg rds hna mei rds h
ilg rds tonlugguin dsa.
Jng cajmo Di hh halah hniuh tgh dsa lahcng lahcng
chihdsa, tsjong dsa hi.
Hniuh hi tsihdsa guh l tshmah dsijo jui. Hag guh
chijai talahjahian hieg. Jng hniuh tgh tsjong quin hlai
Jud, quianh tsjong quin hlai Isacar, quianh tsjong quin
hlai Zabuln jag jahian hieg. Qun dsa hi ni jahigdsa juu.
Talahsur jatsih guh hniuh tgh tsjong quin hlai Rubn
quianh tsjong quin hlai Simen, quianh tsjong quin hlai
Gad. Hniuh inio dsa hi dsicah dsa qun ni hi.
Jag talahtads hieg hniuh tgh tsjong quin hlai Efran,
quianh tsjong quin hlai Manass, quianh tsjong quin hlai
Benjamn. Hniuh inio dsa hi dsicah dsa tgh talahsur.
36
Liga Bblica Internacional, 2010

Jacath j inio tsjong quin hlai Dan, quianh tsjong


quin hlai Aser, quianh tsjong quin hlai Neftal, dsa hniuh
tgh jag talahnorte.
Ta Cat Tsjong Quin Hlai Lev
Nmeros 34; 78

Jng cajmo Di hh hi ln calahj dsa ioh tsjong quin


hlai Lev dsa quin Di. Miln calahj guing dsa ioh, guing
ne dsa quin Di huu hi calg Di guing ne jmai jacahuan
dsa israel hu Egipto. Cadsan bh guing ne quin dsa egipcio jmai
jng. Jng cajmo Di hh hi ln tsjong quin hlai Lev dsa
quin Di dsi guing calg hi. Tsen dsa hi dsa levita. Ln
Moiss quianh Aarn tsjong quin hlai hi.
Jng cajmo Di hh hi mihog dsa levita quianh Aarn quianh
jmidsa jian Aarn. Tsacacu Di jg hi tidsa gug ta dsiidsa
hi dsio ni Di, ta cat jmhlah jmidsa. Cat dsa levita ta hi
qundsa lio quiah guh jahigdsa juu. J bh cat dsa ta
mihodsa jmidsa guh.
Mila hna tsh dsa tsjong quin hlai Lev, julah tsjong
g jaih hlai hi. Tsjong hlai Coat ln Moiss quianh Aarn
quianh jmidsa jian Aarn. Cat tsjong hlai hi, dsa tsaln
jmidsa ta hi qundsa hi tsih dsini guh quianh jadsi julah
nihig, julah mesa, jahigdsa juu. Jng cat tsjong quin
hlai Gersn ta qundsa calahj hmah tihai guh. Jng cat
tsjong quin hlai Merari ta qundsa calahj jaghma quianh
hmaba.
Jan dsa can ni lahcng lahcng chiuh dsa israel julah tsjong
quin dsa guietn jaih hlai Israel. Jng cajinh dsa can ni
hi jing hmalh quin tsi qun guietn caju ds jacog dsa
levita hi mihodsa jaqundsa lio quiah guh.
Jng cat tsjong hlai Merari quin hmalh jng. Di hii
lio tiqundsa. Cat tsjong hlai Gersn ton hmalh. Tsacat
tsjong hlai Coat hmalh. Di hi han hi tiqun dsa hi. Hniuh
hi tiqundsa hi tsih dsini guh guiuhcogdsa quianh hmaba
jain.
Jng cajmo Di hh he hniuh jmo jmidsa jacaln dsa levita
dsa tijan. Cadsiidsa tajan jan caju ds ni Di huu quiah dsa
hi. J bh cajhdsa jan caju ds huu hi mire dsa hi dsag.
Jng cajmo Di hh hi hniuh tgh dsa levita lahjin lahlih
jadsi guh. Catgh Moiss quianh Aarn quianh jmidsa jiandsa
jag tlahjahian hieg. Catgh tsjong quin hlai Coat, dsa
tsaln jmidsa jag tds hieg. Catgh tsjong quin hlai Gersn
jag talahsur. Catgh tsjong quin hlai Merari jag talahnorte.
37
Liga Bblica Internacional, 2010

Jg Quiah Dsa Nazareo


Nmeros 6; 30

Jng cajmo Di hh halah hniuh jmo dsa hniu jinhdsa gug


taidsa jacog Di julah dsa hniu jinhdsa cat ho ju dsa jinh
ti. Tsen dsa jinh hi dsa nazareo.
Tsacacu Di jg hi hnh dsa hi jmah migujah. Tsal
gh dsa migujah.
J bh tsal tiudsa dsidsa. Tsal lhdsa hlai cat cheg jmidsa.
Di jun jmodsa lahjng quiah hlai lndsa tsatijan jacog Di.
hdsa jacog Di. Jun
Hniu lndsa dsa tijan calahj jmai cajn
calndsa dsa tsatijan cnh tsajujia cahn jg hi lndsa dsa
nazareo.
Namacadsg jg hi cajmo dsa nazareo quianh di hniuh hi
cuandsa og jachih ds, quianh jan jahchih m, quianh hih.
Jng hniuh dsii jmidsa tajan jan jahchih ds ni Di. Hniuh
jaih jmidsa jahchih m huu hi re dsa nazareo dsag. Jng dsih
jmidsa quiah jahchih ds jamaog quianh Di quianh
hiah jmidsa quianh dsa nazareo hi.
Jng hniuh tiu dsa miln dsa nazareo dsidsa hag guh. Hniuh
jndsa ji dsidsa quianh jah cat Di. Jng hniuh chio dsa
miln dsa nazareo guiuhcog quiah jahchih ds cadsih
jmidsa, quianh hih. Hniuh dsii dsa hi hi jng ni Di. Cat
jmidsa cng taijah jag tguiajon jag tlajatagjah quianh
mu nidsajah julah cadsih jmidsa.
Jng l hnh dsa hi jmah migujah micamitidsa calahj
hh jng. Macahn jg hi ln dsa hi dsa nazareo.
Hniuh jmo dsa nazareo calahj hh macajmo Di. Dsa
rcanh dsag dsa tsacamiti hh cajmo Di. Jun hein hio
miln dsa nazareo, jun tsacu tijmidsa ho ju jigugdsa jg
hi mitidsa jg jng, tsatacanhdsa dsag hi tsacamitidsa jg.
Hniuh miti hio jg jng jun cacu tijmidsa ho jigugdsa
jg jmodsa lahjng. Quien bh jg mijmo hio jacog Di
jun tsacaj tijmidsa ho ju jigugdsa, dsa mai jg hi
mijmo hio. Rcanh hio dsag jun tsamitidsa jg cajmodsa
ni Di.
Cahig Dsa Israel Juu Hu Canan
Nmeros 9.1510.36

Mihei jneng hijm guh la tshmah matsih dsijo


jatiogh dsa israel. Mihei si taih janeng jatsih guh jng.
Mai dsa israel hniuh jidsa jajng calahj jmai hei jneng
jng.
38
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng caj jneng cat guiuh cng jmai tsh mayo. Cacu Di
li cadsig hora jadsal dsa israel juu hu Canan. Catsjue
macng i cahuahdsa hu Egipto.
Cacan ni tsjong quin hlai Jud, quianh tsjong quin hlai
Isacar, quianh tsjong quin hlai Zabuln. Dsicah dsa hi cail
dsa levita, dsa tiqun jaghma quianh hmaba quianh hmah
tihai guh.
Jng cail tsjong quin hlai Rubn, quianh tsjong quin
hlai Simen, quianh tsjong quin hlai Gad. Dsicah dsa hi
cail dsa levita, dsa tiqun hi mitsih dsini guh quianh
jadsi.
Jng cail tsjong quin hlai Efran, quianh tsjong quin
hlai Manass, quianh tsjong quin hlai Benjamn. Dsicah dsa
hi cail tsjong quin hlai Dan, quianh tsjong quin hlai
Aser, quianh tsjong quin hlai Neftal.
Dsa Jui Caj Di Tanh Rn
Nmeros 11

Jng caj dsa israel Di huu hi qundsa jmuai dsijuu. Jng


calhn Di quianh dsa hi. Cajmo Di cacg quianh si
cadsiog dsa hi. Cadsandsa. Jng camah dsa jui Moiss hi ig
Di si jng. Jng cahlanh Moiss Di. Cag si jng.
Cng jmai sih tsamahniu dsa israel hih man cacu Di.
Camadsa m michi hu Egipto. Jg hlaih cajuhdsa hi hiadsa
Di. Jng calhn Di quianh dsa hi. J bh calhn Moiss
quianh dsa hi. Jng cajuh Moiss, catsihdsa Di:
Tsamatigjni lnjni dsa dsen quin dsa jue, dsa israel.
Jumihoghhning jn cajuh Moiss.
Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Hniuh hi jmhhning hh hi tgh tonlugguin rds guig dsa
canh jatnejni. Jmojni hi lii dsa canh jg hi mihodsa hning.
J bh jmojni lichi jah hi gh dsa israel jan tsh jmai cat
tsamahniudsa jng cajuh Di.
Tsacah Moiss jg macajuh Di hi lichi madsio jah. Di
jue hlaih dsa israel tiogh, cnh jing ilg mei dsa ioh.
Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Tig bh jn jmo calahj. Na bh jaihhning juu juh jmojni
cajuh Di.
Jng catgh Moiss dsa canh hi. Cajmo Di cali dsa hi
jg. Camihogdsa quiah Moiss.
Jng cajmo Di cajal jue hlaih lo. Cainiojah dsigui
cg hu. Caichinh dsa israel jh hi. Cajhdsa jh. Cajmodsa
tii quiah lo, jh calhdsa.
39
Liga Bblica Internacional, 2010

Calhn Di quianh dsa israel huu cajuhdsa jg hlaih.


Cajmo Di caldsogh jue dsa hi. Cadsan bh jue dsa dsoh
hi.
Cahia Mara Quianh Aarn Moiss Quianh Jg Hlaih
Nmeros 12

Cng jmai micatsjue jg quiah jue lo, caj Aarn quianh


Mara Moiss, rohdsa. Tsacat dsadsa hio lianh, hio cajian
Moiss hi. J bh cajuhdsa hi cajmo Moiss hiah hi lndsa
dsa juanh.
Tsat jg jng, jg cajuh Mara quianh Aarn. Di cajmo
Moiss tsaquiendsa. i bh Di he jg hlaih cajuh dsa hi.
Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss, quianh Aarn, quianh
Mara:
Madsg guh cajuh Di.
Jng caildsa jadsi guh. Jng cajuh Di, catsihdsa Mara
quianh Aarn:
Tsadsio hiah hniah Moiss quianh jg hlaih. Cahiajni dsa hi
lndsa dsa quinjni. Dsiijni jg quianh dsa hi tine jniih ni
rohdsa cajuh Di.
Jng caln Mara hmih tsaji hi cajmo Di. Jng camah
Moiss Di hi hlidsa dsag hi lndsa. Caji bh dsag jng,
hi cajmo Di. Jng cajmo Di hh hi dsg Mara juu chiuh
jui. Hniuh hi jidsa jajng cng sma huu hmih tsaji
milndsa.
Jg Quiah Guietn Dsa Cail Hu Canan Cat
Nmeros 1314

Micatsjue jmai cag Mara chiuh jui cail dsa israel


jatsen Parn. Jng cajmo Di hh hi tsei Moiss guietn
dsa ioh juu hu Canan hi iniodsa jajng. Hniuh hi tsei
Moiss jan dsa lahcng chiuh dsa jui. Cajmo Di hh hi can
dsa guietn hi jg dsg quiah hu jng quianh dsa tiogh
jajng.
Jng cail dsa hi. Cainiodsa hu jng tonlg jmai. Jng
cadsiliadsa jatiogh dsa israel.
Jng cahehdsa dsa jui jg halah la hu jng. Cajuhdsa:
Dsio bh hu jng. Conhjng tiogh dsa hiag, dsa b tacng
hu jng. Jue dsa canh, dsa cug tiogh hu jng. ieing jn
tsih lahjin lahlih jui cajuhdsa.
Cail Josu tsjong quin hlai Efran quianh Caleb, tsjong
quin hlai Jud ja quiah dsa guietn hi jacaidsa hu
Canan. Jng cajuh dsa hi:
40
Liga Bblica Internacional, 2010

Tih bh jniang jmo hning quianh dsa hiag tiogh hu


Canan. Mihag bh Di jajmo jniang hning cajuhdsa.
Jng cajuh dsa guin, dsa cai hu Canan quianh dsa og
hi:
Cudsie tsatih jniang jmo hning jajng cajuhdsa.
Jng cachnh dsa israel t jg quiah dsa guin hi.
Tsacanngdsa jg cajuh Josu quianh Caleb. Cahiadsa Moiss
quianh Aarn quianh jg hlaih. Cajuhdsa:
Dsio himh jujng tsacahuaih jniih hu Egipto. Dsio hia
jniang jan dsa ln dsa dsen jadsgh jniih hu jng cajuh
dsa jui.
Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Dsio midsianjni dsa jui Israel. Mijng ln tsjonghhning
dsa quinjni. Di tsahdsa jg quiegjni hi tigjni mihogjni dsa
jatndsa quianh dsa chian hu Canan. Tsadsagh dsadsa juu
juh macajmojni jacog dsa hi cajuh Di.
Jng cajuh Moiss, catsihdsa Di:
Tsajmhhning lahjng. Di lii dsa egipcio hi jng. Lili
bh dsa tsatighhning jmo hi tan dsa israel hu Canan. Hi jng
lijuh dsa egipcio camidsianhhning dsa jui. Juhnhhning dsg
dsa israel jin curn cajuh Moiss.
Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Hnjni dsgdsa. Conhjng hniuh lainiodsa hu la,
jahachian dsa tiogh, cnh tonlg jii. Jng dsian bh calahj
dsa tsacah jg hi tigjni mihogjni dsa jajmodsa hning hu
Canan. Jmhlah Josu quianh Caleb lichian jmai tan dsa israel hu
jng cajuh Di.
Jng caheh Moiss dsa israel jg jng. Catah dsadsa
micanngdsa jg jng. Jng cail hlg juu hu Canan.
Cajmodsa hning quianh dsa chian jajng. Tsacamihag Di
quiah dsa hi. Catih dsa hiag. Hi jng mali hh cajmo Di
hi inio dsa israel tonlg jii jahachian dsa tiogh.
Cahia g Dsa Di Quianh Jg Hlaih
Nmeros 1617

Jan dsa juroh Moiss dsa tsen Cor, tsjong quin hlai Coat.
Jng cajmo Cor jg hi tsamanangdsa jg quiah Moiss hi.
Jng catgh og tsjong quin hlai Rubn cng jg quianh
Cor. Tsen dsa hi Datn quianh Abiram. J bh quianh dsa hi
ton ilg rds tonlugguin dsa canh. Jng cajuhdsa jg
hlaih hiadsa Moiss quianh Aarn huu hi lndsa dsa quin ni
jui.
Jng cajuh Moiss, catsihdsa dsa hi:
41
Liga Bblica Internacional, 2010

i calah hi. Jng he bh Di hein dsa cat ta lndsa dsa


dsen quianh dsa cat ta jmidsa cajuhdsa.
Jng cajuh Moiss, catsihdsa Cor:
Lanhhning dsa cat ta hi quinhhning hi tsih dsini guh
quianh jadsi jadsal dsa israel jasih. Tsata hohhning ta n.
Di milanhhning jmidsa cajuhdsa.
Jng cajmo Moiss hh hi jil Datn quianh Abiram.
Tsacahieidsa jildsa. Cajuhdsa, catsihdsa Moiss:
Camigaghhning jniih. Di tsacatai jniang hu dsio. Jmhlah
jaha iniang jniang. Hiah bh hning dsa macajmo hi
lanhhning ta cajuhdsa.
Jng cajmo Moiss hh hi tgh calahj dsa tsata dsa, dsa
jag quiah Cor hag guh. Hniuh hi qun lahjan lahjan dsa
jajmodsa jmii chiun. Micajni jmai sih catgh dsa hi jajng.
Jng cajmo Di hh hi cuin dsa jui maquin juu
jatioghdsa. Jng jmodsa tcg dsa tsata dsa hi. Jng
cajmo Di can guh hu jng jamitiogh dsa quianh Cor.
Cudsie guig nits nijadsa. Cadsan dsa hi. Cahn calahj
hi michi quiahdsa. Jng cajmo Di hi cacg dsa tichnh
jajmodsa jmii chiun. Cadsan ton ilg rds tonlugguin dsa
hi. Hi jng mali cat Aarn ta juu jmidsa.
Micajni jng cahia dsa jui Moiss quianh Aarn quianh jg
hlaih. Cajuhdsa:
Tacanh hniah dsag huu cadsan dsa dsiog quin Di dsig
cajuhdsa.
Jng calhn Di quianh dsa jui. Camiligdsa camidsiandsa
dsa hi.
Jng cajmo Moiss hh hi a Aarn cng guhei ja jatiogh
dsa jui. Qundsa jajmodsa jmii chiun. Cajmodsa hi jng
hi lig cadsiog dsa israel. Calig cadsiogdsa. Di macadsan cnh
guiequin mei dsa.
Jng cajmo Di hh hi dsaqun dsa can ni lahcng lahcng
chiuh jui ni dsa israel hma tg, macng hma lahcng lahcng
chiuh dsa. Jng cajmo Di hh hi tiundsa jmai dsa qun
ni lahcng lahcng chih dsa ni hma cacan dsa hi. Jmai
Aarn catiundsa ni hma quiah tsjong quih hlai Lev. Jng
catiohdsa hma jng dsini guh jag tlahguig. Jng lili
hein dsa tan ta l juu jmidsa. Di hma quiah dsa hi tidsa
moh hg. Camiti dsa jui jg jng.
Micajni jmai sih cacan Moiss jg dsg hma jng. Cahii
moh hg hma quiah Aarn. Cacu l. Cahi mi. Jng caheh
Moiss dsa jui hma jng. Di mali cat Aarn ta juu jmidsa.
Cajmo Di hh hi tioh Moiss hma jng dsini guh jag
42
Liga Bblica Internacional, 2010

tlahguig. Hi jng dsiagh dsa dsa israel hein cat ta jng.


Jng camiti Moiss hh jng.
Hi Hlaih Cajmo Moiss Quianh Aarn
Nmeros 20.1-13, 2229

Jng cail dsa israel juu jasih, jatsen Cades. Tsachi jmi
guh chi jajng. Jng cajuh dsa israel jg hlaih hiadsa Moiss
quianh Aarn. Cajuhdsa:
Hiug jn dsio jumicadsiag Di jniih cudsie quianh Cor
quianh Datn, quianh Abiram. Hlaih cala jacahuai jniih hu
Egipto. He bh quing hu la! Tsahii hg nung jala. Tsachi jmi
guh chi hu la cajuhdsa.
Jng cainio Moiss quianh Aarn juu hag guh.
Jng cajuh Di catsihdsa Moiss:
Jmohhning hh tiogh dsa jui chiuh jui. Canhhning hma h
jajng. Jng hlanhhning cng cang pa jajng. Mijng hii jmi
jaron cang pa jng cajuh Di.
Jng catgh dsa jui chiuh jui jng. Jng cajuh Moiss,
catsihdsa dsa jui:
He lahhiug hian hoh hniah! Tiog bh hniuh hi jmo jniih
hii jmi jaron cang n cajuhdsa. Di hndsa.
Jng cabdsa cang ton rn quianh hma h. Dsjuu jng
cahii jmi cang jng. Cahnh dsa israel jmi jng quianh jh
quindsa.
Jng calhn Di quianh Moiss quianh Aarn. Di
tsacamitidsa jg. Tsacahdsa jg quiah Di jatni dsa jui.
Di mihlanhdsa cang. Cabdsa cang quianh hma h. Cajdsa dsa
israel.
Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss quianh Aarn:
Tsata dsajni hi jng. Hi jng tsacuni jg gunoh hniah
hu Canan. Dsianh hniah hu jatsachian dsa tiogh cajuh
Di.
Cnh tsahai jng cajon Aarn. Caln Eleazar jaih dsa juanh
quin hlai Aarn ta juu jmidsa dsi hlai hi.
Cajuh Dsa Israel Jg Hlaih Hiadsa Moiss
Nmeros 20.14-21; 21.4-9

Matonlg jii jmai cahuah dsa israel hu Egipto cajuh dsa


jui jg hlaih hiadsa Moiss quianh Di. Micainiodsa juu
hu jahachian dsa tiogh. Caildsa juu hu Canan. Tsachi
caildsa cudsg. Di tsacacu dsa tiogh hu Edom jg hi
tsjudsa hu go dsa hi. Tsjong quin hlai Esa, dsa cao
quin hlai Israel dsa tiogh hu Edom.
43
Liga Bblica Internacional, 2010

Tsamahiug dsa dsa israel juu jainiodsa. Tsamahniudsa


hih man cacu Di. Hi jng cajuhdsa jg hlaih hiadsa Di
quianh Moiss.
Jng calhn Di quianh dsa hi. Cajmo Di catgh jue
mh ja jatioghdsa. Cacaghjah quiah dsa. Jue dsa cadsan.
Jng callih dsa israel cajmo Di hi jng huu hi cajuhdsa
jg hlaih jng. Cajinh dsadsa. Camahdsa Moiss jg hi
hlanhdsa Di. Jng camah Moiss Di hi tsamacaghjah quiah
dsa israel.
Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Hniuh tshhning cng mh lai hi la bronce ni hma jain
jatiji dsa jue. Hi jng jun hein dsa cacaghjah, dsa hi lig
jun caj dsa jh lan hi cajuh Di.
Jng camiti Moiss jg jng. Jng calig calahj dsa caj jh
hi, dsa cacagh mh.
Catih Dsa Israel Quianh Ton Jui
Nmeros 21.2135

Jng cadsianh dsa israel si, catsihdsa rai quin dsa amorita, dsa
tiogh hu jag jahian hieg chijmi Jordn. Lahjng rjuh si jng:
Jmoh juanh hoh. Cuhhning jg tsju jniih juu gohhning.
Tsacuh jniih jumh dsa, rjuh si.
Tsacacu rai hi jg. Catghdsa hlg. Cajmodsa hning quianh
dsa israel. Jng catn dsa israel quianh dsa hiag hi. Catih dsa
israel. Camidsiandsa calahj dsa amorita hi. Catandsa hu jng.
Jng cail dsa israel juu hu tsen Basn. Jng cajmo rai
chian hu jng hning quianh dsa israel.
Jng cajuh Di, catsihdsa dsa israel:
Tsajmh ganh. Di catgh dsa hiag. Mihogjni hniah jajmh
hniah hning cajuh Di.
Jng catih dsa israel quianh dsa chian hu Basn.
Camidsiandsa dsa hi. Catandsa hu jng.
Jg Quiah Balaam, Dsa Dsi Jg Quiah Dsa Hlanh
Nmeros 22.125.31

Micatih dsa israel quianh dsa hiag dsa amorita quianh dsa
michian hu Basn, jng caildsa hu Moab. Ron hu jng
thoh chijmi Jordn, talah jahian hieg. Jng calgoh dsa
chian Moab. Di jue hlaih dsa israel cadsil godsa. J bh
gohdsa, di catih dsa israel quianh ton jui dsa.
Jng catsei rai chian hu Moab dsa quindsa quianh dsa canh
chian hu Madin juu jaquiah Balaam, dsa dsi jg quiah dsa
hlanh. Lahla cajuh dsa hi, catsihdsa Balaam:
44
Liga Bblica Internacional, 2010

Tsagohhning juu hu Moab? Tsaguhlanhhning Di hi tih


dsa israel juu hlaih? cajuhdsa.
Jng cajuh Balaam, catsihdsa dsa hi:
Janh hniah jala cat. Mane chijh cu Di jg neijni
cajuhdsa.
Tsacacu Di jg dsgdsa juu hu Moab jng. Tsahniu Di
tianh dsa israel juu hlaih. Di jmo Di jmhlah hi dsio jacog
dsa hi.
Jng cajuh Balaam, catsihdsa dsa caul:
Hachi neijni cajuhdsa.
Jng catsei rai dsa chian Moab dsa sih, dsa macanh himh
cnh jn dsa catseidsa lahni. Quianh hi tiog camadsa dsg
Balaam hu Moab. Cajuhdsa micu rai chian Moab hi dsio, hi
jlh chijh hieidsa dsgdsa hu jng, hi hlanhdsa Di hi tianh
dsa israel juu hlaih.
Jng cahlanh Balaam Di. Cajuhdsa:
Cuhhning jg neijni quianh dsa jnung? cajuhdsa.
Jng cajuh Di, catsihdsa Balaam:
Jun thdsa hning ha tuheg, l bh gohhning quianh dsa
hi. Conhjng hniuh mitihhning hh jmojni jajng cajuh
Di.
Jng micajni jmai sih cng tuheg hachi cajuh dsa caul.
Cae hiah Balaam. Cadsa quianh dsa hi.
Hi jng tsata dsa Di hi macajmo Balaam. Catseidsa jan
ngel. Cajenhdsa dsijuu. Cajn ngel juu. Migu Balaam cah
chibh. Caj jah ngel. Tsacaj Balaam dsa hi. Jng cajah
tlahcg juu. Jng cab Balaam quiah jh.
Jng ca ngel juu jasih dsijuu jng cng juu t. Mitsih
jn taton jag juu. Caj jah ngel. Cajah juu cg jn jng.
Cajih tai Balaam jn jng. Jng cabdsa quiah jh calah sih.
Jng ca ngel juu jasih. Juu jng jati juu. Jng caj
jh ngel. Tsahieijah dsg juu jng. Caquiegjah hu. Jng hiug
calhn Balaam quianh chibh hi. Caqui cajndsa jh.
Jng cajmo Di cng juu juh. Cahlanh chibh Balaam,
juujah. Cajuhjah:
He la quibhhning jn hma? cajuh chibh.
Jng cajuh Balaam, catsihdsa chibh:
Caqui cabjni hning. Di cacu cajmghhning jn cajuhdsa.
Jng cajuh jh, catsihjah Balaam:
Jh hu dsa bh jn. Tsalih jmai macajmojni lahn julah
macajmojni cajuhjah.
Dsjuu jng cajnia ngel quin Balaam. Tsenh ngel dsijuu.
Chnhdsa hmo.
45
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cajuh ngel:


Tsadsio cajmohhning jh. Tsata dsa Di gohhning
jagu rai quin dsa chian Moab. Hi jng cajmojni cajn juu
jaihhning cajuh ngel.
Jng cajuh Balaam, catsihdsa ngel:
Dsio bh nehjni cajuhdsa.
Jng cajuh ngel, catsihdsa Balaam:
Cu bh Di jg gohhning jajng. Jng juaihhning dsa
jmhlah jg cah Di quinhhning cajuh ngel.
Jng cadsig Balaam jagu rai Moab.
Micajni jmai sih cahuanhdsa cng mh ieing. Quianhdsa
rai hi. Majni tacng jatiogh dsa israel.
Jng cajmo Balaam hh jmo rai guio nihig. Cajuhdsa hi
hniuh dsii rai quiah jan caju ds, quianh jan jahchih ds
ni Di lahcng lahcng nihig jng.
Jng camiti rai jg jng.
Jng cajuh Balaam, catsihdsa rai:
Janhhning cat jala. He jn nei cat tcg. Hlanhjni Di
cajuhdsa.
Jng cadsa tcg. Jng caheh Di Balaam cng jg.
Jng cajuh Balaam, catsihdsa rai:
Catehhning jn hi hiajni dsa israel quianh jg hlaih, hi
tianhdsa juu hlaih. Tsatigjni jmo lahjng. Jmhlah hi dsio
jmo Di jacog dsa hi. Cajmo Di catgh jue hmh dsa hi
jajng. Tsatigh hiahhning dsa hi. Ta bh dsajni hi lnjni jan
dsa hi, dsa israel cajuh Balaam.
Jng calhn rai micanngdsa jg jng. Di jmhlah jg dsio
cajuh Balaam quiah dsa israel.
Jng cajuh Balaam, catsihdsa rai:
Jmhlah jg cah Di juijni hning cajuhdsa.
Jng caildsa juu mh sih. Cajmo rai jin guio nihig.
Cadsiidsa caju ds quianh jahchih ds ni Di nihig jng.
Jng cajuh Balaam, catsihdsa rai:
Tsajinh dsa Di julah jmo dsa jmigui. Macajuh Di
jmo bh dsa hi dsio dsadsa jacog dsa israel. Miti bh Di jg
jng. Macaheh Di jn jg jng. Tsal juijni hning jg sih.
Tsare dsa israel dsag jatni Di. Quijiag Di dsa hi. Hachi
ta lijmo jama dsa jmigui hi jmo Di hi hlaih jacog dsa
hi cajuh Balaam.
Jng calhn rai micanngdsa jg jng. Cajuhdsa, catsihdsa
Balaam:
Dsio tsahiahhning dsa israel jg dsio, jun tsahiahhning dsa
quianh jg hlaih cajuh rai.
46
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng caildsa jin cng mh. Cajmo rai guio nihig jajng.
Cadsiidsa caju ds quianh jahchih ds ni Di jajng.
Jng callih Balaam hachi ta lijmo hi hlanh Di calah sih
hi mahdsa Di jg hi jmodsa hi hlaih jacog dsa israel. Caji
Balaam jatiogh dsa hi.
Jng caheh jmids quiah Di Balaam jg. Cajuhdsa:
Macah Di jg cur halah la quiah dsa israel. Jng lichi
b quiah dsa hi. Di quijiag bh Di dsa hi. Tihdsa quianh
calahj dsa hiag. Jmo Di hi hlaih jacog dsa hiag. Conhjng
jmo bh Di hi dsio jacog dsa jnh quianh dsa israel cajuh
Balaam.
Jng cudsie calhn rai quianh Balaam micanngdsa jg
jng. Jng cajuhdsa, catsihdsa Balaam:
Gunh! Mijmojni hi lenhhning dsa juanh, jun hiahhning
dsa israel quianh jg hlaih. Sih bh cajmohhning. Hi jng
tsajmojni hi dsio jacoghhning cajuh rai.
Jng cajuh Balaam, catsihdsa rai:
Macajuijni hning hi tsal juhjni jg tsacahe Di.
Na bh nehjni. Nnghhning cng jg cah Di. Cajmo Di
calguiangjni cur himh halah l quiah dsa israel. Lichian jan
dsa israel jmai chiqu . Tih dsa hi quianh dsa hiag tiogh hu
Moab, quianh dsa tiogh hu Edom, quianh dsa tiogh hu Amalec,
quianh dsa ceneo cajuh Balaam.
Jng cah dsa hi.
Jng cajuh Balaam, catsihdsa dsa chian Moab quianh dsa
chian Madin:
Chi bh mai sih quinh hniah. Hi jng l hi hlaih quianh
dsa israel: Dsio dsal hio goh hniah ja jatiogh dsa hi. Jng
jmodsa lhiugdsa quianh dsa ioh chian Israel cajuh Balaam.
Jng cail hio ja jatiogh dsa israel. Cathdsa dsa ioh
chian Israel jajmo dsa chian Moab quianh dsa chian Madin jmai
jacog di lan, jacadsiidsa jah ni di lan hi. Jng cail
jue dsa ioh janeng jmai jng. Cajmodsa lhiugdsa quianh
hio hi. Cahlanhdsa di lan.
Jng calhn Di quianh dsa ioh hi. Cajmo Di hh hi
midsian dsa ta calahj dsa cajmo lhiug, dsa cahlanh di
sih. J bh cajmo Di hh jmo dsa israel hning quianh dsa
chian hu Madin huu camigag hio lhiug hi.
Jng catgh hlg dsa israel. Catndsa quianh dsa chian hu
Madin. Catihdsa quianh dsa hi. Camidsiandsa calahj dsa
ioh. Cajhdsa hiah Balaam.
Jng cajiag hlg dsa israel calahj hio quianh guing juu
jatiogh dsa jui. J bh cacandsa calahj hi michi quiah
47
Liga Bblica Internacional, 2010

hlai. Cajiandsa jh mimicon dsa hi. Cailiadsa jatni Moiss


quianh Eleazar, dsa ln juu jmidsa.
Jng calhn Moiss quianh hlg hi huu tsacamidsiandsa
hio chian hu Madin. Di ni huu quiah hio hi macatacanh
dsa israel dsag jacog Di.
Jng camidsian hlg calahj hio dsa cajia dsa ioh quianh
guing dsa ioh. Jmhlah tsihm tsacajenh gug calig.
Jng cajmo Moiss hh hi hniuh jmo hlg hi lndsa dsa tijan
jacog Di. Di tsatijan hlg huu calhdsa hlai. J bh hniuh
jmo tijai hi calh hlg jacajmodsa hning. Hniuh hi tidsa hi
jng dsisi julah hi tsahn si. J bh hniuh rangdsa hi jng
julah hi hn quianh si.
Jng cadsih Moiss quianh Eleazar calahj hi calh hlg.
Jng cat hlg quianh dsa levita quianh calahj dsa jui hi
jng.
Cah Moiss Dsa Israel Calah Sih
Nmeros 26

Jmai jatiogh dsa israel hu Moab cg chijmi Jordn, cajmo


Di hh hi hia Moiss quianh Eleazar dsa israel. Di matonlg
jii cah dsa dsa jmai lahni.
Jng cah dsa dsa. Conhjng bh t dsa ioh hiug guieg jii
talahguiuh: la jing ilg rds cng mei rds guiog
ilg rds guiugguin dsa. Cah dsa dsa mitiogh lahcng
lahcng guietn chiuh dsa israel. Cajmo Di hh hi tan lahcng
lahcng jui dsa hu Canan julah cnh t dsa jui hi. Cnh
jng bh hu tan dsa jui hi.
Maquin cah dsa dsa levita. Di tsatan dsa hi hu Canan.
Mitiogh guighna mei dsa levita, jmhlah dsa ioh quianh
guing dsa ioh hiug jan tsh talahguiuh jng.
Jmhlah g dsa dsa rton jmaidsa ni si jacah dsa dsa
matonlg jii tsacadsan jmai cah dsa dsa calah sih. Josu
quianh Caleb quianh hiah Moiss bh hi. Jmhlah dsa hi
rton jmaidsa taton si. Cadsan bh dsa sih hu jahachian dsa
tiogh julah jg cajmo Di. Di tsacahdsa jg quiah Di, jg hi
tan dsa hi hu Canan.
Jg Cama Dsa Hna Jui Israel
Nmeros 32

Jng cat dsa tsjong hlai Rubn quianh tsjong hlai Gad
quianh hu calh dsa israel jacatndsa quianh dsa hiag hu
neng jag tjahian hieg chijmi Jordn. Dsio hu jamicondsa
jh. Di jue jh micon dsa hi.
48
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng camahdsa Moiss jg hi tandsa hu jng. Tsahniudsa


tandsa hu neng thoh chijmi jng, hu Canan.
Moiss dsa hi. Di l Moiss tsahiei dsa sih dsal
Jng cajh
thoh jmi jng. Ldsa hi l julah cala malih micanng
dsa israel jg hlaih cajuh dsa caiji hu Canan.
Jng cajuh dsa hi, catsihdsa Moiss:
Dsio bh dsal dsa ioh dsa go jniih hu Canan quianh
hniah. Di hniuh jm jniang hni quianh jn ieing lahjin
lahlih lahcng lahcng jui tiogh hio quianh tsih guing nih
jn hi dsg jniih quinh hniah. Dsio mihog jniih hniah jajmh
hniah hning thoh chijmi jng cajuhdsa.
Jng cajuh Moiss:
Dsio bh jg jng. Di hniuh miti hniah jg hi mihogh
hniah jniih cajuh Moiss.
Jng cadsih Moiss hu ron jag talahjahian hieg chijmi
Jordn quianh dsa hi. Cat tsjong quin hlai Rubn, quianh
tsjong quin hlai Gad, quianh cutsh tsjong quin hlai
Manass hu jng.
Hh Cajmo Di He Hniuh Jmo Dsa Israel
Jadsihdsa Hu Canan
Nmeros 27.1-11; 34-36

Jng caheh Di Moiss jg halah l ijui quianh hu Canan,


hu tan dsa israel.
Jng cajmo Di hh hi jmodsa guie dsoh hu Canan. Jng
hniuh dsi dsa canh jg he jui dsa israel tan lahcng lahcng
dsoh hu jng. Cajmo Moiss hh hi ln Josu quianh Eleazar
dsa neng gug tai ta jadsihdsa hu jng. J bh cahia Moiss
jan dsa lahcng lahcng jui jng, jui tan hu Canan. Hniuh
mihog dsa hi Jose quianh Eleazar ta jng.
Jng caheh Di Moiss jg he hi hniuh jmodsa jun
tsacalchin jaihdsa dsa mitan hu jacajon tijmidsa. Tan
bh jamidsa hu jng. Hniuh jia jamidsa dsa ioh dsa
godsa, dsa cng chiuh jui. Hi jng tan dsa jui jng ti hu
jng.
Tsatan dsa levita hu. Jng hniuh jinh dsa israel tonlg rds
jie jajui quianh janung chiuh lahcng lahcng jui jng.
Jui cat madsio hu hniuh jinh madsio jui jacog dsa levita.
Jng hniuh l jing jajui jng jal cuin dsa cajh roh
cnh tsajujia. Jajng l g dsa cuin hi. Jng tsal jh
juroh hlai quianh dsa cacuin hi, dsa gu jui jng. Jun
cacuin jan dsa cajhdsa dsa, dsa miijaihdsa dsa, tsalig dsa
hi. Jaih dsa ta jui jng dsa lahhi. Hniuh g dsa cacuin
49
Liga Bblica Internacional, 2010

jajui cat jmai cajon juu jmidsa. Micajon juu jmidsa, jng
l dsnh dsa cacuin juu godsa. Jun cahuadsa jui jng nih
jn hi cajon juu jmidsa dsi bh juu hi jaih juroh hlai dsa
cacuin hi. Hachi catacanhdsa dsag jajaihdsa dsa cacuin
jun cahuahdsa jajui jng.
Cajmo Di hh hi hia dsa canh hna jajui neng jag
caton caton chijmi Jordn, jal cuin dsa hi.
Cahlanh Moiss Dsa Israel
Deuteronomio 111

Matonlg jii jmai cahuah dsa israel hu Egipto. Catghdsa cg


ijui hu Canan. Macajmo Di jg hi tan dsa israel hu jng.
Mai Moiss hi jndsa nih jn dsal dsa jui hu Canan. Jng
hniu Moiss hi hlanhdsa dsa jui jin curn nih jn hi jndsa.
Mijng dsiagh dsa dsa israel hh macajmo Di malih jacog
dsa israel jamitioghdsa lahjin lahlih mh Sina, jmai mimeh dsa
chian na. Macadsan dsa canh michian jmai jng.
Jng cajuh Moiss, catsihdsa dsa jui:
Mihniu Di hi tan chigh ieih hniah hu Canan. Cail
guietn dsa hu jng jmai mitiogh dsa jui jatsen Cades.
Caiqun dsa hi jg halah la hu Canan. Huu jg hlaih
cajuh dsa hi tsacahiei chigh ieih hniah dsal hu jng.
Jng cajmo Di cainiodsa juu jahachian dsa tiogh tonlg
jii jmai. Macadsan calahj chigh ieih hniah dsijuu jng.
Jmhlah g jniih bh chian, hing jn quianh Josu quianh
Caleb. Macai Josu quianh Caleb hu Canan quianh dsa
guietn hi. Cajuhdsa tih dsa israel jatndsa quianh dsa hiag
tiogh hu jng. Jng machiandsa huu hi cahdsa jg quiah Di
jmai malih jng.
Macatih jniang quianh dsa amorita quianh dsa hu Basn.
Cat tsjong quin hlai Rubn quianh tsjong quin hlai Gad,
quianh cutsh tsjong quin hlai Manass hu jng.
Tsacacu Di jg neijni quianh hniah juu hu Canan. Jng
ln Josu dsa dsen dsi jn namajnjni.
Jng hniuh mitih hniah calahj hh macajmo Di jmai
jatgh hniah hu jng. Hniuh hi heh hniah tsjongh jg jng.
Tsadsio hlanh hniah di sih, di lan.
Tsajni Di jmai cahdsa jg mh Sina. Tsajn nih hi lai.
Hi jng tsadsio hlanh hniah nih jng ho ju di lan. Tsadsio
hlanh hniah hieg ho ju tsh ho ju chineng.
J bh Di quinh hniah jun hlanh hniah di lan. Jmo
bh Di huah dsa israel hu Canan jun hlanhdsa di lan hi.
Jinh bh dsadsa jun macahuahdsa hu jng.
50
Liga Bblica Internacional, 2010

Macajmo Di hli hi dsio dsadsa jacogh hniah. Cahlanh


bh Di jmhlah guiag jniang. Tsacalig Di dsa sih
jatioghdsa ja dsa hiag julah cajmodsa jacog jniang.
Macajmo Di cng jg quianh hlai chigh ieih hniah.
Quien bh jg quinh hniah jmai na. Di jg jng macajmo Di
quianh calahj dsa israel cajuh Moiss.
Jng caheh Moiss dsa israel tiogh halah la lei quiah Di
rton jag cang, hi catiun Di malih. J bh cahedsa
calahj hh macajmo Di jmai jatiogh dsa israel mh Sina
malih.
Jng cajuh Moiss, catsihdsa dsa israel calah sih:
Hli rn macajm jniang ue dsa jniang jacog Di
jacainiang jniang juu jahachian dsa tiogh. Dsio tsamajmh
hniah ue hoh hniah. Tsadsio cuh hniah Di jumh dsa.
Macacan Di jg dsg quin jniang jmai jacainiang jniang
juu jng tonlg jii chijh h jniang jg quiahdsa. Cala
liconh jniang hi cajmo Di. Jng macacu Di hih man
hi quie jniang. Hi jng calne jniang jg ajng jmhlah hi
quie jniang jmo hi chiang jniang, dsa jmigui. Tiog bh hniuh
miti jniang jg quiah Di.
Nngh hniah, dsa jui Israel, jg quieg. Hiah Jehov ln Di
quin jniang. Jng mihnoh hniah Di quianh calahj hoh
hniah. Hniuh dsiag dsa jniang jg quiah Di calahj jmai.
Hniuh heh jniang tsih guing jg jng. Hniuh dsii jniang jg
jng calahj jmai jatiagh jniang, jainiang jniang.
J bh hniuh lijiodsa jneh quiah si nih gog ph,
mijiangdsa gugdsa quianh dsiquidsa, si rjuh jg quiah
Di. J bh hniuh hi tiundsa jg jng jag caton caton
haghni quin jniang quianh hagjn tsih chiuh jui cajuh
Moiss.
Jng cajmo Moiss hh hi hniuh midsian dsa israel calahj dsa
tiogh hu Canan. Di jmhlah mai hlaih qun dsa hi. Tsacacu
Di jg hi jmo dsa israel jg quianh dsa hi. Tsal jenh dsa
israel gug quianh tsihm chian jajng. Hi jng tsatacanh dsa
israel dsag. Tsacandsa mai hlaih qun dsa chian hu Canan jng.
Hniuh dsahn dsa israel nihig quianh di lan titng hu jng.
Tsal jmo dsa israel di ho ju nihig jng. Hniuh hlanhdsa
jmhlah Jehov, Di lahdsh.
Jng cajuh Moiss, catsihdsa dsa israel:
Cajmo Di hi dsio jacog dsa israel huu jg macajmodsa
quianh hlai Abraham, quianh hlai Isaac, quianh hlai Jacob, dsa
hg quin jniang. Hniang Di jniang. Ajng jniang cainiang hi
dsio.
51
Liga Bblica Internacional, 2010

Tsadsiagh hoh hniah Di jmai jacath hniah hu Canan,


jmai jalnh hniah dsa chi cog. Na bh tanh hniah hu Canan
huu hi hlaih cajmo dsa tiogh jajng. Ajng ju hi tanh hniah
hu huu dsio cajm jniang. Hli rn cajm jniang ue dsa
jniang jacainiang jniang jahachian dsa tiogh.
Hniuh miti jniang cnh ton hna hh cajmo Di.
Hniuh mijuanh jniang Di. J bh hniuh miti jniang hh
macajmodsa. Hniuh hnio jniang Di. Hniuh iniang jniang juu
quiah Di quianh calahj dsa jniang. Dsio bh jg jng. Dsio
bh l quin jniang jun miti jniang jg jng.
Macajmo Di jmigui quianh ijui. Di hi cahia dsa hg
quin jniang. Hi jng ln jniang jui quiah Di.
Jun miti jniang jg quiah Di jmo Di huanh dsa tiogh
Canan. Jng tan jniang hu jng. Jmo bh Di tih jma hu
jng. Hi jng l dsio janung quin jniang cajuh Moiss.
Caheh Moiss Dsa Israel Halah La Jg Quiah Di
Deuteronomio 1226

Jng caheh Moiss dsa israel halah la jg quiah Di, jg


hniuh miti dsa hi. Cahdsa jg macaheh Di dsa mh Sina
malih. J bh cahdsa jg sih, jg tsacah dsa hg hi.
Jng cajuh Moiss, catsihdsa dsa israel:
Lahjng hniuh jmh hniah jun hiah hniah dsa ln rai
quinh hniah julah jmo dsa sih. Hniuh hiah hniah jan dsa
goh hniah ta jng. Tsadsio jun jue cu quin rai hi.
Tsadsio jia rai hi jue hio. Tsadsio dsii rai loh cog madsio.
Tsadsio jiag rai dsa jui hu Egipto calah sih. Hniuh hadsa
jg quiah Di jmai calahj.
Tsanngh hniah jg quianh dsa dsi jg quianh dsa hlanh,
julah jmo dsa chian jasih. J Di quinh hniah jun jmh
hniah lahjng.
Ji bh jan dsa h jg quiah Di julah cahjni. Hehdsa dsa
israel jg hi hniuh jmo dsa jui jatni Di. Tacanh dsag dsa
tsanang jg h dsa hi.
Hniuh canh hniah jg dsg quiah dsa juh hdsa jg quiah
Di. Jun calti jg h dsa hi, dsa cahia Di bh hi. Jun
tsacalti jg jng dsa calallih bh hi. Tacanh bh dsa
lahhi jatni Di, dsa juh hdsa jg quiah Di, dsa camigag
hi. J bh tacanhdsa dsa h jg quiah di sih. Jn bh dsa
hi.
Hachi tacanh jan dsa dsag jun chian jmhlah jan dsa
cuhdsa dsag. Jun og dsa cuhdsa dsag jacog jan dsa, dsi bh
juu hi tacanh dsa hi.
52
Liga Bblica Internacional, 2010

Hniuh hg dsa ta hlai jmai jng, dsa cahhdsa guiuh hma,


hlai dsa catacanh dsag. Di ue dsa Di jacog dsa cah dsa
guiuh hma.
Jun caj jan dsa chig tan quianh guingjah ho ju jlaijah,
tsadsio lhdsa chigjah. L bh lhdsa guingjah ho ju jli.
Tsacu Di jg tgh dsa amonita ho ju dsa chian hu Moab
ja jatgh hniah huu hi hlaih cajmodsa. Di camahdsa hlai
Balaam hi hiadsa jniang quianh jg hlaih.
Jun jan dsa a jauin gujah quiah dsa, l bh cndsa
mih mi jng hi cghdsa jajng. Hachi tacanhdsa dsag jmodsa
lahjng. Tacanh bh dsa dsag tiohdsa mi mura ho ju mh
quiahdsa. Cur bh jg jng quianh dsa a ja cui hih
quiah dsa.
Jun tsamata dsa jan dsa ioh quianh hio quindsa, l
bh tigdsa hio. Hniuh jmo dsa ioh si hi tsogdsa quianh hio.
Hi jng tigdsa hio.
Tacanh bh dsa hiah, dsa cajmo hi hlaih. Hachi tacanhdsa
huu hi hlaih macajmo chig jmidsa ho ju tsjongdsa.
Tacanh dsa ta hi b dsa cajmo hi hlaih jun catsjue
tonlg ds.
Tsacinh hag caju a ta jmojah dsio micui hih. L bh
ghjah mi neng hu jun liconhjah.
Jun jan dsa cajon, chian bh hio quindsa, hachian guing
machian quindsa, jng hniuh hi jian roh hlai, dsa majon, hio
hi. Micalchin guing ne quin dsa hi, guing hi ln tsjong
quin hlai. Dsa hi tan hu quiah hlai hi cajuh Moiss.
Jg Cah Moiss, Catsihdsa Dsa Israel
Deuteronomio 2730

Jng cajuh Moiss, catsihdsa dsa israel:


Canh hniah h hi mitih hniah calahj jg quiah Di.
Tacanh dsa dsag jacog Di jun tsamitidsa jg jng.
Hniuh jmh hniah cng jmai juh mh Ebal namacatgh
hniah hu Canan thoh chijmi Jordn. Hniuh tihdsa cang
jajng. Jng hniuh tsngdsa jen lag ni cang jng. Hniuh
tiundsa calahj hh cajmo Di ni cang jng.
J bh hniuh tsihdsa cng nihig. Jng hniuh dsiidsa
jah ni Di nihig jng. L bh dsih jmidsa quiah jh
cajhdsa. Hi jng tan calahj dsa tiogh jajng jng. Hniuh
dsii jmidsa calahj quiah og g jh ni Di. Jmh hniah
hih jajng.
Jmhlah hi dsio jmo Di jacog dsa miti hh quiahdsa. Hli
ni hi hlaih jmo Di jacogdsa tsamiti hh jng. Dsio bh l
53
Liga Bblica Internacional, 2010

quiah janung quiah dsa camiti hh quiah Di. Dsio bh l


quiah jh quindsa quianh tsih guing quindsa. Tih bh dsa
lahhi quianh dsa hiag.
Jun tsacamiti dsa hh jng, hli ni hi hlaih l quiahdsa.
Lidsoghdsa. Tsadsio l janung quiahdsa huu tsacath jma.
Hn jh ph janung quiahdsa. L hagcn quiahdsa. Tsatih
dsa lahhi quianh dsa hiag. Jng huah dsa hu Canan, hi
huanhdsa dsa hiag. Dsa nits nija ln dsa hi. Tsadsg tei jg
quiah dsa hi jui jatiogh dsa.
Jmo bh Di cng jg quiah dsa israel. Hlaih l jun
hlanhdsa di lan, jun catiudsa jg quiah Di. Hi jng
mali quiah dsa jmigui tacanh dsa israel jun hlaih cala
quiahdsa. Di catiudsa jg quiah Di. Cahlanhdsa di lan.
Jun cajinh hoh hniah hi mitih hniah calah hh quiah
Di, jng jmo bh Di hi dsio dsa jacogh hniah. Tanh hniah
hu Canan calah sih. L hi dsio quinh hniah.
Tsau jg macajmo Di. Dsi bh juu hi nngh hniah jg,
hi mitih hniah jg.
Dsi bh juu lichian hniah dsio jun cajmh hniah hi dsio,
hi hniu Di. J bh dsi juu dsiagh hniah jun jmh hniah hi
hlaih. Dsio bh gunoh hniah juu dsio. Mihnoh hniah Di.
Dsio bh mitih hniah hh quiah dsa hi cajuh Moiss.
Caln Josu Ta Israel Dsi Hlai Moiss
Nmeros 27.12-23; Deuteronomio 3134

Jng cajuh Moiss, catsihdsa dsa israel:


Cun jg juijni hniah. Highjni ilg rds guig jii.
Na bh jnjni. Jng ln Josu dsa dsen dsi jn. Can dsa hi ni
quinh hniah jagunoh hniah hu Canan. Jng mibih hniah
hoh quianh Josu, dsa na bh ln dsa dsen cajuh Moiss.
Jng catiun Moiss calahj hh macajmo Di ni si. Jng
cajinhdsa si jng jacog dsa canh quianh dsa levita. Jng cajmo
Moiss hh hi ha dsa hi si jng jatinang dsa israel lahcng
lahcng jii jajidsa, jmai jatghdsa hni goh hma jadsi.
Jng cajuh Di, catsihdsa Moiss:
Cat jajnhhning. Gohhning quianh Josu hag guh cajuh Di.
Jng caildsa jajng. Di mihig jajneng.
Jng cajuh Di, catsihdsa Josu:
Tsajmh ganh. B jmh hoh. Di quianhhning jn. Mihaghhning
jn jagohhning hu Canan cajuh Di.
Jng caquieg Moiss gug ni quiah Josu. Tiji calahj dsa
israel. Jng mali caln Josu ta quiah dsa jui, julah hh
cajmo Di.
54
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng caha Moiss quianh Josu cng son quiah Di. Cahadsa
jg hi hiug juanh Di. J bh cahadsa jg hi hlaih l quiah
dsa tsacamiti jg quiah Di.
Jng cacu Moiss jg dsio jacog lahcng lahcng chiuh dsa
israel.
Jng caui Moiss mh tsen Nebo. Cajidsa jauin, janeng hu
Canan. Jng cajondsa mh jng. Tsai dsa ha tah rhog hlai.
Dsa hiug juanh miln hlai hi cnh jn calahj dsa h jg
quiah Di, dsa israel.
Jng cat caho dsa israel huu hi cajon hlai Moiss. Micaji
hodsa, caln Josu dsa dsen quin dsa israel. Camihag Di
quiah dsa hi. Caln dsa hi dsa chian dsa.
Cadsil Dsa Israel Hu Canan
Josu 15

Micajon Moiss, caln Josu dsa dsen quin dsa israel. Cat
jadsal dsa israel thoh chijmi Jordn julah hh cajmo
Di. Di macajuh Di hi tan dsa israel hu Canan, hu neng
thoh chijmi jng. J bh macajuh Di hi mihogdsa dsa
israel jatdsa quianh dsa tiogh hu jng. Di jng lhdsa hu
jng.
Jng cajuh Josu, catsihdsa dsa israel:
Canh hniah h mitih hniah jg quiah Di. Jng dsiagh
hoh hniah halah la jg jng. Hi jng dsi bh juu hi miho
Di jniang. Jng dsajm jniang jujia jadsahag jniang chijmi
Jordn cajuhdsa.
Jng cajuh Josu, catsihdsa dsa ioh tsjong quin hlai
Rubn, quianh tsjong quin hlai Gad, quianh cutsh tsjong
quin hlai Manass, dsa cat hu jag jatioghdsa:
Hniuh hi gunoh hniah thoh jmi n hi mihogh hniah
rh jajmodsa hning quianh dsa tiogh hu Canan cajuh
Josu.
Jng cats Josu og dsa thoh jmi hi dsaqundsa jg halah
la jatiogh dsa hiag hu Canan. Caildsa jajui Jeric.
Cajidsa jaquiah jan hio lhiug, hio tsen Rahab.
Jng callih rai Jeric hig dsa israel jaquiah hio hi.
Catsei rai hlg jajng hi hnahdsa dsa hi. Mai bh hio jil
hlg. Cahmohdsa dsa israel guiuh hni nih moh hg lino.
Jng cajuh hio, catsihdsa hlg:
Hachian dsa chian. Hei dsa mailia juu godsa cajuh
hio.
Jng cail hlg cngijuu. Caihendsa dsa israel hi.
Jng cajuh Rahab, catsihdsa dsa og hi:
55
Liga Bblica Internacional, 2010

Maguiangjni hi jmo Di tan dsa goh hniah tacng


hu Canan. Jmoh hniah juanh hoh hniah julah cajmojni
juanh dsa jacogh hniah. Logh hniah jn quianh jurohjni
namacadsig jmai jajmoh hniah hning jajui la cajuh
Rahab.
Jng cajuh dsa og hi:
Dsio bh. Log jniih hning quianh jurhhning cajuhdsa.
Jng cajuh Rahab:
Hiugh! Gunoh hniah mh. Jahna jmai jng gunoh
hniah thoh jmi jatiogh dsa goh hniah cajuh Rahab.
Jng cajuh dsa og hi, catsihdsa Rahab:
Hniuh tgh hning quianh jurhhning hni la. Jng hniuh
hei cng hnei guing hagtquig. Hi jng cu li naih hni
quinh cajuhdsa.
Jng casiug dsa og hi quianh hnei juu hagtquig cat
hu coh jn. Di tsih hni quiah Rahab cg jn ieing mitsih
lahjin lahlih jui.
Jng caildsa juu mh. Mahna jmai jng cailiadsa juu
jatiogh dsa godsa. Jng catsihdsa Josu halah goh dsa chian hu
Canan quianh dsa israel.
Jng cajmo dsa israel jujia jadsahandsa jmi Jordn. Jng
cajmo Josu hh hi can jmidsa tiqun gog han ni. Micaitgh
jmidsa hi jmi, jng cajmo Di cng juu juh. Cala julah
la jn tlahcg jmi. Cala hu quing dsijo chijmi jng.
Jng cahan dsa israel juu jng. Mitsenh jmidsa hi dsijo jmi
micahan calahj dsa jui chijmi jng. Juh bh jmi jmai
jng. Di jin jma bh jng.
Jng cajmo Josu hh hi quin dsa canh guietn mi cang pa
mihig dsijmi. Hi jng cala cng cang lahcng lahcng chih
dsa israel. Caiqundsa mi cang jng juu jacajidsa janeng
jng. Hi jng dsiagh dsa dsa israel juu juh cajmo Di jmai
jng. Jng cahan jmidsa jmi. Micahandsa jmi juh jng calai
calah jmi.
Micadsil dsa israel hu Canan, jng cajmo Di hh hi
jmo Josu circuncisin quiah calahj dsa ioh tiogh jui jng.
Di mani tsacajmo dsa jui hi jng quiah guing dsa ioh
majie jmai calchin guing, julah hh cajmo Di, catsihdsa
hlai Abraham. Jng cajmo Josu hi jng julah hh macajmo Di.
Tsh marzo caihan dsa jui jmi Jordn. Jng cajmo dsa jui
Jmai Taha tsh jng. Cajmodsa hih tsaquianh chih quianh
cui hih chi hu Canan, hi caghdsa cng sma micatsjue
Jmai Taha. Tsamahniuh hih caj ijui. Jng tsamacu
Di hih jng, hih tsen man.
56
Liga Bblica Internacional, 2010

Catih Dsa Israel Quianh Dsa Tiogh Jajui Jeric


Josu 6

Hiug goh dsa chian jajuij hlg. Jng gug jn ieing


quianh juu juh hi jmo jn. Hniuh dsianh hlg calahj dsa
quianh calahj jh tiogh jajui jng. J bh hniuh dsiidsa
loh jatnejni calahj hi la cog teg, cog ning quianh hi la
jajui jng. Jng hniuh dsh hlg jui jng. Tsacujni jg
cang hlg hi chi jui jng juu jaquiahdsa cajuh Di.
Jng caheh Josu dsa israel calahj jg macajuh Di.
Cajmodsa hh hi tsamidsiag hlg Rahab quianh jurohdsa huu
hi camihagdsa dsa caie jaquiahdsa, dsa catsei Josu.
Jng camiti dsa israel jg jng. Cainio hlg quianh jmidsa
calahjin lahlih curn lahcng lahcng jmai jing jmai.
Cainiodsa calahjin lahlih jui guio rn jmai jamaguio. Jng
cajig jmidsa mu jujah. Jng caho hlg t. Jng cagug jn
ieing calahjin lahlih jajui Jeric.
Jng ca lahjan lahjan hlg juu cudsg juu jajui jng.
Camidsiandsa calahj dsa quianh calahj jh tiogh jui jng.
Jng cail dsa og caie jaquiah Rahab lahji. Calgdsa hio
hi quianh jurohdsa. Jng cadsh hlg jui jng.
Jg Quiah Acn
Josu 78

Jan hlg dsa israel, dsa tsen Acn. Tsacamitidsa hh macajmo


Di jacajmo dsa israel hning jajui Jeric. Di macajmo Di
hh hi tsal cang hlg hi chi jui jng juu jaquiahdsa.
Jng caji Acn hi dsio jui jng. Cahen dsadsa hi jng.
Jng cacandsa cog ning quianh cog teg quianh tsnh jlh.
Caguiegdsa dsini. Catiohdsa hi jng tg jng. Tsacaji dsa
sih he cajmo Acn.
Jmai sih cail cutsh hlg juu jajui Hai. Hachi cail
calahj hlg jui jng. Di mih dsa tiogh jui Hai jng. Jng
tsacatih hlg quianh dsa tiogh jui Hai. Jng cacan dsa israel
juh dsa huu hi tsatih hlg jacajmodsa hning.
Jng cahlanh Josu Di.
Jng cajuh Di, catsihdsa Josu:
Tsacatih hlg dsa israel. Di cajmo jan hlg hi hlaih
jacajmodsa hning jajui Jeric. Caiqundsa hi michi jui jng
cajuh Di.
Micajni jmai sih cadsi dsa canh jg hein dsa tacanh dsag
jng. Quianh jg dsidsa cajmo Di li hein dsa tondsh
tacanh dsag. Cadsidsa jg hi ln dsa tacanh dsag jan tsjong
57
Liga Bblica Internacional, 2010

hlai Jud. Mijng cadsidsa jg hnaih rn. Mali tacanh bh


hiah Acn. Jng cajuh Josu, catsihdsa Acn:
He hi hlaih macajmohhning? cajuhdsa.
Jng cahe Acn jg hi cacandsa hi dsio jng. Jng cajian
dsa canh Acn juu chiuh jui. Caiqundsa hi chi quiah dsa
hi quianh hi dsio catiohdsa tg. Jng cajhdsa Acn. Caqui
catgdsa cang.
Jng cajmo dsa israel hning calah sih quianh dsa tiogh jajui
Hai. Cajmodsa julah hh cajmo Di. Cajmo Josu ton tsh hlg.
Cail cutsh hlg juu hagjn, jajn. Cajmodsa tadsadsa
julah dsa goh. Caticuindsa juu niuhnng. Jng catihen hleg
chian jajui Hai hlg cacuin hi. Jng cutsh hlg sih calah
mitiogh jatsajn cg jui jaquiunh. Caildsa cng guhei.
Cahdsa nih jn. Cadshdsa jui.
Jng cajeinh cutsh hlg, dsa cacuin hi. Jng catndsa
quianh hlg dsa chian jui Hai. Catih hlg dsa israel.
Camidsian hlg hi calahj dsa hiag. Jng cacu Di jg hi
dsaqun hlg hi chi jui jng. J bh cacu Di jg hi taidsa
jh micn dsa mitiogh jajui jng.
Cng jmai sih cail calahj dsa israel juu mh tsen Ebal.
Jng catsih Josu cng nihig jajng. Jng camidsian jmidsa
jue jh. Cadsiidsa jh hi ni Di nihig jng. J bh
cadsih jmidsa mih quiah jh hi.
Jng catiun Josu jg quiah lei quiah hlai Moiss ni cang
jajng. Jng cahdsa jg jajmo Di hi dsio jacog dsa miti
lei jng. J bh cahdsa jg jajmo Di hi hlaih jacog dsa
tsamiti lei jng.
Lahjng cajmo Josu mh jng julah hh macajmo hlai Moiss
jmai michiandsa.
Camigan Dsa Chian Hu Gaban Quianh Dsa Israel
Josu 9

Mineng cng jajui tsen Gaban jatn Canan.


Calgoh dsa tiogh jui jng quianh dsa israel. Di canng
halah catih dsa israel quianh dsa tiogh hli jui. Jng
cahnanghdsa mai halah migaghdsa quiah dsa israel hi.
Cacaih cadsiog dsa hi tsnhdsa cala mohhg. Catioh
hih maquing, hih tsamajm mura quiahdsa. Jng
caildsa juu jatiogh dsa israel. Cajmodsa julah jmo dsa
mani jmai higdsa juu. Camadsa jg hi tioghdsa cng
jg quianh dsa israel. Tsacahlanh dsa israel Di. Dsjuu
jng cajmodsa jg quianh dsa cajal hi tsajmodsa hning
quianh dsa hi.
58
Liga Bblica Internacional, 2010

Mahna jmai jng callih dsa israel hi ln dsa hi dsa


chian hu Canan. Tsamadsi juu hi midsiandsa dsa hi. Di
macajmodsa jg. Jng cajmo dsa israel hh hi caln dsa chian
Gaban mozo quindsa. Caiqundsa jmi calahquianh cuai
quianh dsa israel.
Cajmo Dsa Israel Hning Quianh Hli Jui
Josu 1012

Jng cali rai gu Jerusaln jg macajmo dsa chian


Gaban quianh dsa israel. Calgohdsa. Jng cajmo rai hi jg
quianh quin rai jiandsa, rai chian jajui sih. Catgh hlg
jajui jng cudsie calahj dsa. Caildsa juu jajui Gaban.
Mijmodsa hning quianh dsa tiogh jajui jng.
Jng camah dsa chian Gaban quianh dsa israel hi mihagdsa.
Di jue dsa hiag tiogh. Di macajmodsa jg quianh dsa israel
lahji.
Jng cajuh Di, catsihdsa Josu:
Tsajmh ganh. Mihog dsa israel jajmodsa hning cajuh
Di.
Jng catgh Josu calahj hlg dsa israel. Caildsa juu
jajui Gaban.
Jng camihag Di quiah dsa hi. Catih bh dsa israel
quianh dsa hiag. Cacuin jue dsa hiag, dsa cachio
jacajmodsa hning. Jng cahendsa hlg dsa israel. Camidsian
hlg jue dsa hiag hi. Camihag Di quianh hlg. Caquia Di
dsa ni hlg dsa hiag. Jue dsa cadsan quianh dsa jng cnh
jn dsa camidsian hlg dsa israel.
Cnh mih mahei hieg cahlanh Josu Di. Cama Josu jg
hi tsaa hieg cat. Hi jng tsalig hlg dsa hiag janeng.
Jng cajmo Di juu juh. Tsacaa hieg cat jng. Jng
camidsian hlg dsa israel jue hlg dsa mihiag huu hi cataih
jmigui hi u.
Jng cajmo hlg dsa israel hning quianh hlg chian hli jui
sih. Camidsiandsa hlg dsa israel calahj dsa tiogh jajui
jng. Jng camidsiandsa tahi rai, dsa macajmo hning
quianh dsa chian jajui Gaban.
Jng cajmo rai jui tsen Hazor jg quianh jue rai jiandsa.
Catghdsa jue hlaih hlg. Caildsa jajmodsa hning quianh
hlg dsa israel. Mitioh madsio hmalh quianh jue cu
jamitiogh hlg.
Jng cajuh Di, catsihdsa Josu:
Tsajmh ganh. Tiagh bh hniah quianh dsa hiag hi cnh
hora la hi cajuh Di.
59
Liga Bblica Internacional, 2010

Micajni jmai sih cail hlg dsa israel jajmodsa hning. Caqui
catn hlg hi quianh dsa hiag cnh tsajujia. Catih bh
dsa. Camidsian hlg dsa israel calahj hlg dsa hiag. Jng
cadsh hlg dsa israel hmalh miquiah dsa hiag. Cahiidsa
gug tai cu, jh miquin dsa hiag. Jng tsamal ajah cng
guhei.
Jng cail hlg dsa israel quianh Josu juu jajui Hazor.
Camidsiandsa dsa tiogh jui jng. Cadshdsa jui. J bh
catih dsa israel quianh jui sih calah. Camidsiandsa calahj
dsa tiogh jui jng. Cadshdsa lahcng lahcng jui. Cacan hlg
hi chi jui jng. Cataidsa jh micn dsa hiag. Lahjng bh
cala. Calh dsa israel madsio hu miquiah dsa mitiogh hli
jui hu Canan.
Cadsih Josu Hu Calh Dsa Israel
Josu 1322

Mimani jii jacajmo hlg dsa israel hning hu Canan.


Maguiugh bh Josu. Jng cajmo Di hh hi dsih Josu hu
calhdsa jacajmodsa hning. Tiog bh jue dsa hiag tiogh hu
Canan. Jng tan iu chihdsa quianh cutsh cng chih jui
dsa israel hu jng. Jui jng tsatn hu jag caton chijmi
Jordn. Camihag Eleazar, dsa ln juu jmidsa, quianh dsa canh
lahcng lahcng chih jui quianh Josu ta jng. Cadsidsa jg
naih jui tan lahcng lahcng dsoh hu jng.
Caleb miln jan dsa caiji hu malih, jmai mitiogh dsa
israel jaha. Macahdsa jg hi tih dsa israel quianh dsa hiag
tiogh hu Canan. Jng macajuh hlai Moiss hi tan Caleb cng
hu Canan jmai chiqu .
Hi jng cat Caleb jajui Hebrn. Catn hiah Caleb quianh
dsa tiogh jui jng. Catihdsa quianh dsa hiag. Cag Caleb
jajui jng. Neng jajui Hebrn jatn hu cat tsjong
quin hlai Jud. Di ln Caleb tsjong quin hlai hi. Neng
dsoh jng talahsur hu Canan. J bh neng jajui Jerusaln
dsoh jng.
Tsacatih tsjong hlai Jud quianh dsa jebuseo, dsa tiogh
jajui Jerusaln. Tiog bh tiogh dsa jebuseo hi ja dsa israel
jajui jng.
Talahnorte neng dsoh hu Canan cat tsjong quin hlai
Efran quianh cutsh tsjong quin hlai Manass. Madsio hu
mihniudsa.
Jng cajuh Josu, catsihdsa dsa hi:
hniah hu neng mh cg jun catiagh hniah quianh
Th
dsa hiag tiogh mh jng cajuh Josu.
60
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng catsih dsa israel guh la tshmah jatsen Silo. Jng


cats Josu dsa caiqun hh cnh t hu Canan, jatsacat
dsa israel. Jng cajmo guio dsoh hu jng. Jng cadsidsa
jg jatsih guh naih dsoh hu tan lahcng lahcng jui
tsacat dsa hu lahji.
Jng cat tsjong quin hlai Benjamn quianh tsjong quin
hlai Simen hu rn cg hu cat tsjong quin hlai Jud.
Talahnorte rn hu cat tsjong quin hlai Zabuln quianh
tsjong quin hlai Isacar, quianh tsjong quin hlai Aser,
quianh tsjong quin hlai Neftal, quianh tsjong quin hlai
Dan.
Jng cat tsjong quin hlai Lev, dsa cat ta quiah guh,
tonlg jie jui jahu dsa israel jiandsa. Jing jui jng cala
jal cuin dsa cajh roh cnh tsajujia. Jng tsal jaih
juroh quin hlai dsa cacuin jui jng.
Micadsih Josu tacng hu Canan, jng cacudsa jg hi
dsalia hlg tsjong quin hlai Rubn, quianh tsjong quin
hlai Gad, quianh cutsh tsjong quin hlai Manass. Di
camihagdsa rohdsa jacajmodsa hning hu Canan.
Jng cajmo Josu hh hi dsiag dsa hlg hi hi hniuh mitidsa
calahj hh macajmo Di. J bh hniuh hi hnodsa Di.
Hniuh mitidsa jg quiah Di quianh calahj jub quiahdsa.
Jng cailia hlg hi juu hu cat dsa jag caton chijmi
Jordn.
Jg Jacath J Cajuh Josu
Josu 2324

Mimaguiugh Josu, catghdsa calahj dsa canh jui Israel.


Jng cahhdsa dsa jg. Cajuhdsa:
Mali hi camihag Di jacog jniang, micati jniang
hu dsio, hi cacu Di. Jng hniuh hi cng hi miti jniang
jg caquieg hlai Moiss. Dsio bh tsati jniang gug tai jniang
jg quiah dsa chian hu Canan. Tsadsio jenh gug jong jniang
quianh dsa chian Canan. Tsadsio hlanh jniang di hlanh dsa
hi.
Jun jmo jniang hi hlaih jng, jng jmo Di hi hlaih jacog
jniang. Tsamamihag Di quin jniang jajmo jniang hning
quianh dsa tiogh hu Canan. Lig bh dsa hiag hi. Cu dsa
jumh dsa jmai chiqu .
Macajmo Di hi dsio dsa jacog jniang. Conhjng
tsamajmodsa hi dsio jng jun tsamamiti jniang jg quiahdsa,
julah hlanh jniang di lan. Lihndsa. Jmodsa hi huai jniang hu
macacudsa.
61
Liga Bblica Internacional, 2010

Hli hi dsio macajmo Di jacog dsa hg quin jniang, julah


mila quiah hlai Abraham. J bh cajmodsa hi dsio dsadsa
jacog jniang. Dsio tsahlanh jniang di lan. Dsio hlanh jniang
jmhlah Di, dsa gu guiuh cajuh Josu.
Jng cajmo dsa jui jg hi cng hi hlanh dsa Di.
Jng cailia dsa jui juu jaquiahdsa, hu cat dsa. Cat dsa
israel hu Canan. Tsamatsen hu jng Hu Canan. Cathdsa Hu
Israel.
Mani mih cajon Josu. Cahgdsa hlai hu jacat dsa
quianh dsa godsa, tsjong quin hlai Efran.
Cahlanh dsa israel Di Juanh calahj jmai michian Josu
quianh dsa canh minang jg quiahdsa.
Jng cahg dsa jui hlai Jos, dsa macajon malih hu Egipto.
Caijiandsa hlai juu hu mitsen Canan. Cahgdsa hlai hu.
Cat tsjong quin hlai Jos hi.
Tsacamiti Dsa Israel Jg Quiah Di
Jueces 1.13.6

Mani jmai jng cadsan calahja dsa canh dsa israel, dsa
mitiji hi dsio macajmo Di jacat dsa hu Canan. Hi hlaih
cajmo tsjong quin hlai hi. Tsacamitidsa jg quiah Di.
Mineng hli jui hu Israel jatiogh dsa hiag. Tsacajmo dsa
israel hning quianh dsa hiag hi. J bh cajmo dsa israel jg
quiah dsa tiogh hli jui jng. Cacghdsa cog jui jng. Jng
cala hi tiogh jue dsa chian Canan ja dsa israel.
Jng cahlanh dsa israel di lan hlanh dsa chian Canan. J bh
cajenh dsa israel gug quianh jong dsa hi.
Jng calhn Di quianh dsa israel huu hi tsacamitidsa
jg quiahdsa. Micajmo Di hh hi midsiandsa dsa hiag hi.
Tsacacudsa jg hi jmo dsa israel jg quianh dsa hiag, julah
hi jiadsa jong dsa hi, julah hi hlanhdsa di lan hlanh dsa
hi.
Cng jmai cagun jan ngel ja jatiogh dsa israel. Lahjng
cajuh ngel:
Tsamamihog Di hniah jajmoh hniah hning quianh dsa
chian Canan. Quianh dsa hiag hi can Di jg dsg quinh
hniah, chijh lahdsh mitih hniah jg quiah Di. Ln dsa
chian Canan dsa hiag quinh hniah cajuh ngel.
Jng cajinh dsa dsa israel micanngdsa jg cajuh ngel.
Camidsiandsa jh. Cadsiidsa quiah jh hi ni Di.
Jng catgh dsa israel hu mitsen Canan. Tiogh dsa chian
Canan ja dsa hi. Tsahai cahlanhdsa di lan hlanh dsa hiag
hi. Cajenhdsa gug quianh jong dsa hi.
62
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng calhn Di quianh dsa israel calah sih. Cacu Di jg


hi tih dsa hiag quianh dsa. Jng cajinh dsa dsa israel calah
sih. Camahdsa Di hi mihagdsa quianhdsa. Jng caii
dsa Di. Cats dsa jan dsa dsen, dsa cacan ni jajmodsa
hning. Camiti dsa israel jg quiah Di jmai michian dsa dsen
hi. Micajondsa jng cajinh dsa jui. Cahlanhdsa di lan calah
sih. Mani jii cajmo dsa israel lahjng.
Jg Quiah Dsa Dsen Caln Ta Jmai Lahni
Jueces 3.75.31

Dsa chian Mesopotamia dsa catih quianh dsa israel jmai lahni.
Cacu Di jg catih dsa hi. Di cajmo dsa israel hi hlaih.
Cahlanhdsa di lan. Jng caln rai chian Mesopotamia ta hu
Israel cnh jie jii jmai.
Jng cajinh dsa dsa israel. Cahlanhdsa Di gu guiuh. Jng
cats Di jan dsa tsen Otoniel, dsa roh jaih hlai Caleb. Caln
Otoniel dsa dsen quianh dsa israel. Cacandsa ni jacajmo hlg
dsa israel hning quianh rai dsa hiag. Catih hlg dsa israel hi.
Caln Otoniel ta hu Israel cnh tonlg jii.
Micajon Otoniel hi, cajmo dsa israel hi hlaih calah sih. Jng
cacu Di jg catih dsa chian Moab quianh dsa hi. Caln rai
chian Moab ta hu israel cnh guiejie jii. Jng cajinh dsa
dsa israel calah sih. Camahdsa Di jg hi mihag Di. Jng
cats Di jan dsa tsen Aod. Cajh Aod rai dsa hiag hi. Jng
cacan Aod ni jacajmo dsa israel hning quianh dsa chian Moab.
Catih dsa israel. Caniu tei jg quiahdsa cnh tonluggu rds
guieggu jii.
Michian jin jan dsa dsen jmai jng, dsa tsen Samgar.
Camidsiandsa cnh jing ilg dsa filisteo quianh hma dsi i
chiunh ni hi quieng juujah quianh caju.
Micajon Aod, jng cajmo dsa israel lahla dsadsa calah sih.
Jng cacu Di jg catih rai chian Canan quianh dsa hi.
Juu hlg dsa hiag hi dsa tsen Ssara. Caqui cajmh hlg quin
dsa hi quianh dsa israel cnh guig jii.
Jng cajinh dsa dsa israel calah sih. Camadsa hi mihag
Di quiahdsa. Jng cats Di jan hio tsen Dbora, dsa mir
jg jatiogh dsa israel. Jng cajmo Di hh hi dsatei Dbora
jan dsa ioh tsen Barac. J bh cajmo Di hh dsatgh Barac
hlg dsa israel, hi jmodsa hning quianh hlg quin Ssara. Jng
cajuh Dbora, catsihdsa Barac:
Mihag bh Di quin hning jajmohhning hning. Tianh bh
hning quianh dsa hiag cajuh Dbora.
Jng calgoh Barac. Cajuhdsa catsihdsa Dbora:
63
Liga Bblica Internacional, 2010

Hachi neijni jun tsagohhning cajuhdsa.


Jng cajuh Dbora, catsihdsa Barac:
Neijni quianh hnng. Conhjng mijuanh dsa israel jan hio
cnh jn hning. Di jaih hio hi hiah Ssara. Di tsati hohhning
canhhning ni jajmodsa hning cajuhdsa.
Jng catghdsa hlg dsa israel. Cajmodsa hning quianh dsa
chian Canan. Catih hlg dsa israel hi. Hiah Ssara cachio.
Cacuindsa juu jatsih hni la tshmah quiah jan dsa
ceneo. Di ln dsa ceneo hi dsa jenh quianh rai chian Canan,
juu Ssara.
Tsachian dsa hniu chian. Jng cajuh hio quindsa, hio tsen
Jael, catsihdsa Ssara:
tdsini cajuhdsa.
Jng cacuh hio Ssara cng cuh dsihjah. Cahmohdsa dsini,
jatsajn. Tadsadsa cajmodsa. Di jag dsa israel ln hio.
Micag Ssara, jng cajh hio dsa hi quianh hma chiunh,
hma jmodsa tsih t tshmah. Cah hma dsi Ssara.
Jng cagunh Barac, hi hnahdsa Ssara. Jng cahh hio jaron
hlai. Hi jng catih dsa israel quianh dsa hiag jmai jng.
Jng cajmo Dbora quianh Barac cng son halah camihag Di
quiahdsa jacajmodsa hning. Caniu tei jg quiah dsa israel cnh
tonlg jii jmai.
Jg Quiah Geden
Jueces 6.18.29

Micajon Dbora jng cajmo dsa israel hi hlaih calah sih. Jng
cacu Di jg hi catih dsa chian Madin quianh dsa israel.
Cajmo dsa hiag hh cnh guio jii jmai. Cudsie cahn dsa
hiag hi michi janung quiah dsa israel. J bh cahn hi jng
dsa amalecita quianh dsa chian jasih. Hi jng hachi machi hi
ligh dsa israel. Jng cajinh dsa dsa israel calah sih. Camadsa
hi mihag Di quiahdsa.
Jng cats Di jan dsa h jg quiahdsa. Lahjng cajuhdsa,
catsihdsa dsa israel:
Canh hniah jmuai huu hi tsacamitih hniah jg quiah
Di. Macahlanh hniah di lan cajuhdsa.
Jng cats Di jan ngel jaquiah jan dsa tsen Geden. Lahjng
cajuh ngel:
Hning bh canh ni jajmo hlg dsa israel hning quianh dsa
chian Madin. J bh hniuh guhenhhning nihig macatsih
tiieihhning jadsiidsa jah ni di lan tsen Baal. Jng
jmohhning cng nihig jacog Di. Jng hniuh jaihhning jan
64
Liga Bblica Internacional, 2010

caju ds. Jng hniuh dsiihhning tajan jh hi ni Di nihig


jng cajuh ngel.
Jng camitidsa jg quiah Di janeng jng. Tsat dsadsa
jmodsa hi jng hijm. Di gohdsa quianh tijmidsa quianh dsa
jui.
Micajni jmai sih callih dsa tiogh jui jng he macajmo
Geden quiah nihig quiah tijmidsa. Mijaihdsa Geden.
Jng cajuh tijmi Geden, catsihdsa dsa jui:
Jujaih hiah Baal dsa hiag quin, chijh lahdsh lndsa
di cajuhdsa.
Hi jng calgdsa jaihdsa.
Jng catgh jue hlaih hlg dsa hiag, julah dsa chian Madin,
julah dsa amalecita, julah dsa sih calah. Catgh hlg hi hu
Israel.
Quianh jub quiah Di catgh Geden hlg dsa israel.
Jng cajuh Di, catsihdsa Geden:
Hiug jue hlg dsa israel matiogh. Dsio bh hi dsalia cadsiog
dsa hi cajuh Di.
Jng cacu Geden jg hi dsalia calahj hlg tigoh. Jue hlg
hi cailia.
Jng cajuh Di, catsihdsa Geden:
Tiog bh jue hlg tiogh quianh hning cajuh Di.
Jng cajiag Geden hlg jahiu jmi. Cacudsa jg hi hnh hlg
jmi. Hna ilg hlg cachiuh jmi quianh gugdsa. Cahnhdsa.
Hlg jiandsa cachiiudsa jmi nidsa. Cahnhdsa. Jue hlg
cajmo lahjng.
Jng cajmo Di hh hi dsalia dsa cachiiu jmi ni. Jng
matiogh hna ilg hlg quianh Geden.
Jng cacuh Geden hlg cng lg jiegdsa lahjan lahjan hlg.
J bh cacuhdsa hlg jahih si quianh cng th ph lahjan
lahjan hlg. Catiohdsa si nih th. Jng cail hlg juu
janeng.
Jng cajig Geden lg. Jng cajig calahj hlg lg
tiqundsa. Cajuedsa th lahjan lahjan hlg. Dsjuu jng cataih
si jmigui. Cat caho hlg. Cajuhdsa t:
Jutiag jniih quianh dsa hiag quianh jub quiah Di.
Geden dsa can ni quianh jniih cajuh hlg.
Lamatitn jng hlg hi lahjin lahlih jatiogh dsa hiag. Jng
calgoh dsa hiag. Cac catndsa quianh rohdsa. Jng cacuin
dsa hiag cng guhei. Di tsaidsa he cala.
Jng cahein hlg dsa israel, dsa sih quianh dsa hiag dsa
ticuin. Chijniang hlg dsa israel lahcng lahcng jamihan dsa
65
Liga Bblica Internacional, 2010

hiag jmi Jordn jacuindsa. Camidsian hlg jue hlg dsa hiag
quianh og rai chian Madin jmi jng.
Jng cail hlg quianh Geden hoh chijmi Jordn caton.
Caichinhdsa rai chian Madin. Camidsiandsa rai hi.
Micatih Geden quianh dsa hiag, cama dsa israel he ln
Geden rai quindsa. Tsacahiei Geden ta jng.
Cajuhdsa, catsihdsa dsa israel:
Hiah bh Di ln rai quin jniang cajuhdsa.
Jng cama Geden la cog ning miquiah dsa hiag,
hi calh hlg dsa israel. Jng cacu hlg hi jng. Jng cajmo
Geden cng lahla tsnh jmidsa quianh jng.
Jng caniu tei jg quiah dsa israel cnh tonlg jii jmai
jng jmai michian Geden. Camijuanh dsa jui tsnh jmidsa
macajmo Geden.
Lahjng cajuh dsa jui:
Di quin jniang tsnh jmidsa la cajuhdsa.
Caln Dsa Sih Ta Hu Israel
Jueces 8.3012.15

Calchin tonlugguin rds guig jaih Geden. Di jue


hio cajian dsa hi. J bh cajiandsa jan hio, dsa jmo ta
quiahdsa. Jng calchin jin jan guing dsa ioh quianh hio
hi. Cathdsa guing hi Abimelec.
Micajon Geden camilig dsa israel hlanh di lan calah sih.
Jng ca Abimelec juu jajui Siquem, juu go michigdsa.
Jng cajmodsa jg quianh dsa chian jui jng hi lndsa
rai quindsa. Jng catghdsa cutsh hlg quindsa. Jng
camidsian hlg hi jaih hlai Geden. Jng calig jan jaih
hi, tsih tsen Jotam.
Jng caui Jotam mh cg jajui Siquem. Cahlahdsa t,
catsihdsa dsa jui:
Hlaih cajmoh hniah jacog tsjong hlai Geden. Jucanh
hniah jmuai ni huu hi hlaih jng, cudsie quianh rai
quinh hniah, dsa tsen Abimelec cajuhdsa.
Mahna jii cajmo Di tsamatgh dsa jui Siquem cng jg
quianh Abimelec, rai quindsa. Catn Abimelec quianh dsa jui
hi. Catih Abimelec quianh dsa quianhdsa quianh dsa jui jng.
Cadshdsa cng hni juh jamitiogh dsa jui, dsa cacuin.
Cadsan dsa hi.
Jng ca Abimelec quianh dsa quianhdsa jui sih. Cajmodsa
hning quianh dsa tiogh jajng. Jng catng jan hio cang to
juh hagtquig guiuh hni. Cat dsi Abimelec. Jng cajondsa.
66
Liga Bblica Internacional, 2010

Micajon Abimelec, caln jan dsa tsen Tola dsa dsen cnh
guighna jii jmai. Ni jng caln jan dsa tsen Jair ta dsa israel
cnh guigton jii jmai.
Jng catih dsa filisteo quianh dsa amonita quianh dsa israel.
Cajmo dsa hiag hh hu Israel cnh guiejii jii. Macacu bh
Di jg hi tih dsa hiag hi huu hi cahlanh dsa israel di lan
calah sih.
Jng cama dsa israel hi mihag Di quiahdsa.
Jng cajuh Di, catsihdsa dsa israel:
Guhlanh hniah di lan quinh chijh tih di hi mihagh
hniah, lih cajuh Di.
Jng cajinh dsa dsa israel. Cahlanhdsa Di gu
guiuh.
Jng camihag Di quiahdsa.
Jan dsa tsen Jeft mit ta quiah hlg. Macatg rohdsa dsa
hi. Di jaih jan hio lhiug milndsa.
Jng cajmo dsa amonita hning quianh dsa israel. Jng cajuh
dsa go, catsihdsa Jeft:
Tsadsio canhhning ni hlg dsa israel jajmodsa hning quianh
dsa hiag? Lnhhning dsa dsen quin jniang jun tianhhning
quianh dsa hi cajuhdsa.
Jng cahiei Jeft jg jng. Calndsa ta jajng.
Jng cadsianh Jeft cng si jacog rai dsa amonita. Lahla
rjuh si:
Hela jmoh hniah hning quianh jniih?, rjuh si.
Jng caai rai dsa hiag hi:
Di macajh dsa goh hniah hu miquin jniih malih
cajuh rai.
Jng cadsianh Jeft jin cang si, catsihdsa rai hi. Lahla
rjuh si:
Ajng ju hi cajh dsa go jniih hu jng, rjuh si.
Conhjng tsacanng rai dsa amonita jg quiah Jeft. Cng hi
cajmodsa hning. Jng camihag Di quianh dsa israel. Catih
hlg Jeft quianh dsa hiag.
Jng calhn tsjong quin hlai Efran quianh Jeft. Di
tsacathdsa dsa hi jacajmodsa hning. Jng catn dsa go Jeft,
dsa ln tsjong quin hlai Manass quianh dsa hn. Cadsan
jue tsjong hlai Efran, dsa mihn. Jng caln Jeft ta hu Israel
cnh jing jii.
Micajon Jeft, caln jan dsa tsen Ibzn ta guio jii. Jng caln
jan dsa tsen Eln ta cnh guie jii. Jng caln jan dsa tsen
Abdn ta cnh jie jii.
67
Liga Bblica Internacional, 2010

Jg Quiah Sansn
Jueces 1316

Micajon Abdn cati dsa israel jg quiah Di calah sih. Jng


cacu Di jg catih dsa filisteo quianh dsa israel hi.
Cng jmai cats Di jan ngel juu jaquiah jan hio dsa israel,
hio dsa juu. Jng cajuh ngel, catsihdsa hio hi:
Na bh lichian guing dsa ioh quinhhning. Tsacu Di jg
hi hghhning jmi. Di ln jonghhning dsa nazareo, dsa cajnh
jacog Di jmai michiandsa jmigui. Tsacu Di jg tiuhhning
dsitsih. Ttsih quianh dsa filisteo namajuanhtsih cajuh ngel.
Micah ngel jng catsih hio jigugdsa jg manajuh ngel.
Jng cats Di ngel calah sih jaquiah hio hi. Miquianh
hio jigugdsa. Hi jng cah dsa ioh hi jg macajuh ngel
lahji.
Jng calchin guing dsa ioh quin dsa hi. Cathdsa guing
Sansn. Camihag Di quianh tsih hi. Calndsa jan dsa b
hiug. Camidsiandsa jue dsa hiag, dsa filisteo. Cajndsa janung
quiah dsa hi. Calndsa ta dsa israel cnh guig jii jmai.
Lijaih dsa filisteo quianh Sansn. Jng cajmo dsa canh
quin dsa hiag hi cng jg quianh jan hio godsa tsen Dalila.
Di hno bh Sansn hio hi. Jng cajuh dsa canh catsihdsa
hio:
Hnanghhning mai hi tsaih Sansn hning jg he la hiug
bdsa. Mihmah jniih quinhhning jun jmohhning jg jacog jniih
cajuhdsa.
Jng cajuh Dalila, catsihdsa Sansn:
He la hiug bhhning? cajuhdsa.
Jng camigag Sansn hio. Cajuhdsa:
Chijh hiengdsa jn quianh guio uin tsaliquing, jng
tsamalnjni dsa hiug b cajuh Sansn.
Jng cath hio dsa godsa hi hiengdsa quiah Sansn jagdsa.
Cahmoh dsa hiag hni jng. Jng caie hio quianh Sansn.
Jng cajuh hio:
Cat jachingh dsa hiag quinh hning cajuhdsa.
Jng canung Sansn. Dsjuu jng cagidsa uin jng.
Jng cama Dalila calah sih hi tsihdsa hela hiug bdsa.
Cajuh hio:
Macamigaghhning jn. Jmohhning juanh hoh. Juhhning jg
t cajuh hio.
Jng cajuh Sansn cng jg tsat. Cajuhdsa:
Chi jun hiengdsa jn quianh hnei hm jng tsamalnjni
dsa hiug b cajuhdsa.
68
Liga Bblica Internacional, 2010

Micagdsa jng cahieng Dalila quiahdsa quianh hnei jng.


Mitiogh dsa hiag dsini jng jaquiunh.
Jng cahlanh hio Sansn. Cajuhdsa:
Cat jachingh dsa hiag quinhhning cajuhdsa.
Jng canung Sansn. Jng cagdsa hnei jng cnh hi tsau.
Jng cama Dalila jg calah sih he la hiug b Sansn. Jng
camigag Sansn hio calah sih. Lahla cajuhdsa:
Chijh jmohhning guio jmei ji dsejni jng jmohhning ji
jng jatadsa t, jng tsamalnjni dsa b hiug cajuhdsa.
Jng cajmo hio hi jng ji dsi Sansn. Jng canungdsa.
Cahdsa quianh jatadsa t machnh ji dsidsa. Tsacalh
dsa hiag mitihma dsini jng.
Jng cajuh Dalila, catsihdsa Sansn:
Tsahnohhning jn. Cng hi juhhning jg tjg cajuhdsa.
Quianh hi tiog cama hio jg jng. Tsamat dsa Sansn
migagdsa hio calah sih. Jng cajuhdsa jg t:
Milnjni dsa b hiug huu hi lnjni dsa quin Di.
Tsacatiujni dsejni cnh micalchinjni. Jun tiujni dse hi
jmojni mucuh dsejni, jng tsamaljni dsa b hiug cajuh
Sansn.
Jng cath Dalila dsa canh godsa. Jng catiu dsa dsi Sansn
jargedsa.
Jng cahlanh Dalila Sansn. Cajuhdsa:
Cat jachingh dsa hiag quinhhning cajuhdsa.
Jng caie Sansn. Tsacallihdsa tsamamihag Di quiahdsa.
Jng cachinh dsa hiag quiahdsa. Cahudsa mni Sansn.
Cahiengdsa quianh la cadena. Catiahdsa hni juu go dsa
hiag. Jng cajmo Sansn ta jacaiehdsa juu hih. Jng cala
jain ji dsidsa calah sih hni jng.
Cng jmai cajmo dsa filisteo cng jmai jacog di lan
quindsa. Jng camdsa Sansn hi cujmghdsa jatni dsa jue
tiogh jmai jng. Jng cajian jan tsih Sansn. Di miln Sansn
dsa teg. Cajiantsih dsa hi juu dsini guh juh quiah dsa
hiag.
Jng cajuh Sansn, catsihdsa tsih hi:
Gujiaghhning jn jatitng ton mi cang cah jatsih t guiuh
guh cajuhdsa.
Jng cahlanh Sansn Di. Cajuhdsa:
Jmohhning juanh hoh. Cuhhning jn b jin curn
cajuhdsa.
Jng cachnh Sansn taton cang jng. Cachiiudsa. Cudsie
cagug guh jng. Catah guiuh guh ni dsa mitiogh dsini.
Cadsan calahj dsa mitiogh guh. Cajon hiah bh Sansn.
69
Liga Bblica Internacional, 2010

Cadsan jue dsa hiag jacajon Sansn cnh jn dsa camidsiandsa


jmai michiandsa.
Jg Quiah Rut
Rut 14

Cng jmai jamiln jan dsa dsen ta hu Israel caj cng


hagcn. Jng ca jan dsa ln tsjong quin hlai Jud
juu hu Moab huu hagcn jng. Elimelec mitsen dsa hi.
Miquianhdsa hio quindsa, hio mitsen Noem. Miquianhdsa og
jaihdsa, dsa mitsen Mahln quianh Quelin.
Jng cajon Elimelec hu Moab jng. Jng cajian jaihdsa hio
chian Moab. Cajenh Mahln gug quianh hio mitsen Rut. Cajenh
Quelin gug quianh hio mitsen Orfa. Jng cadsan dsa ioh hi
taogdsa.
Catnh dsa Noem. Di calndsa hio hni. Midsanhdsa juu
godsa, hu Israel. Di macanngdsa jg hi catsjue hagcn juu
godsa.
Jng cajuh Noem, catsihdsa hio, dsa miln lodsa:
Dsio bh gunoh hniah juu jaquinh. Dsio bh janh hniah
dsa ioh goh hniah cajuhdsa.
Jng cah Orfa juu jatiogh jurohdsa. Jng cajuh Rut,
catsihdsa Noem:
Dsio bh neijni quianh hnng. Dsio bh gujni quianh hnng.
Ln dsa goghning dsa gojni. J bh hlanhjni Di hlanh hning
cajuhdsa.
Jng cacu Noem jg hi dsg Rut quianhdsa. Cailiadsa jui
tsen Beln, jui go Noem.
Jng cadsiliadsa jui jng jmai camilig dsa jui hi hiudsa
mi cebada, hi la cui hih.
Jng cajuh Rut, catsihdsa Noem:
Cuhhning jg neijni janung quiah dsa icanjni mi cebada
hi cachig cajuhdsa.
(Di mai jng miqun dsa ti dsa i hu Israel janung quiah
dsa.)
Jng cacu Noem jg. Jng ca Rut. Caiqundsa mi cebada
jng. Caiedsa hu quiah jan dsa chi cog, dsa tsen Booz. Miln
Booz hi roh hlai Elimelec. Cnh tsajujia caie Rut hu jng.
Jng caj Booz Rut. Jng calidsa miln hio hio quin
hlai Mahln. Cajmo Booz hu dsadsa jacog Rut. Cacudsa jg hi
cng hi jighdsa mi cebada hu jng.
Jng cajuh Rut, catsihdsa Booz:
He la cajmohhning hi hiug dsio hohhning jacogjni? Di
hio chian jasih bh jn cajuh Rut.
70
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cajuh Booz, catsihdsa Rut:


Macanangjni jg halah cajmohhning hi dsio hohhning jacog
Noem. Jujmo Di dsio dsa jacoghhning. Di macahhhning jg
quiahdsa cajuhdsa.
Jng cacu Booz m hi gh Rut dsihig jng. Jng cajmo Booz
hh hi jmo dsa quindsa hi l madsio mi cebada jat jaa
hio. Jng madsio mi cacang Rut juu jaquiahdsa.
Ta bh dsa Noem jg cajuh Rut hi caiedsa hu quiah
Booz. Jng cajuhdsa:
Dsio bh gohhning hu jng calahj jmai jajmodsa ta quiah
mi cebada cajuhdsa.
Rjuh lei quiah hlai Moiss hi hniuh jian roh hlai quianh
hio hni jun tsacalchin guing quindsa.
Hi jng cajmo Noem hh hi dsajmo Rut jg quianh Booz hi
jenhdsa gug quianh hio hi. Jng ca Rut juu jaquiah Booz.
Camadsa jg hi jenh Booz gugdsa.
Jng cajuh Booz, catsihdsa Rut:
Ta bh dsajni jenhjni gug quianh hnng. Conhjng chian
jan dsa ta jiandsa hning cnh jn jn. Hniuh aijni dsa hi chi
jun jiandsa hning cajuh Booz.
Jng cacuh Booz Rut cng lio mi cebada hi candsa jaquiah
Noem. Jng cah Rut. Cacangdsa lio jng.
Micajni jmai sih ca Booz juu chiuh jui. Cajidsa jajng.
Chijiodsa dsa cat hi jiandsa Rut. Jng cagun dsa hi. Jng
cajuh Booz, catsihdsa dsa hi:
Hieihhning hi lhhning hu quiah hlai Mahln? cajuhdsa.
Jng cajuh rohdsa:
L bh jn hu cajuhdsa.
Jng cajuh Booz:
Hi jng hniuh hi janhhning hio hni quin hlai hi
cajuh Booz.
Jng cajuh rohdsa:
Tsahieijni jg hi janjni hio hni hi cajuhdsa.
Jng caln Booz dsa cat l hu jng. J bh cajenhdsa gug
quianh Rut.
Jng calchin jan guing dsa ioh quin Booz quianh Rut, hio
quindsa. Cathdsa guing hi Obed. Caln guing hi tsjong
quin hlai Mahln lijuh jg.
Hioh jnh Noem micalchin dsiegdsa. Cajmodsa h guing.
J bh hioh jnh hio chian Beln, dsa jenh quin Noem. Di
macalchin jan dsa l jmo h quiah Noem namaguiughdsa.
Micajuanh Obed hi, calndsa tijmi Isa, dsa caln tijmi David.
Caln David hi rai quin dsa israel.
71
Liga Bblica Internacional, 2010

Caln Samuel Dsa H Jg Quiah Di


1 Samuel 13

Michian jan dsa tsen Elcana, dsa ln tsjong quin hlai Efran.
Gudsa hu cat tsjong quin hlai hi. Og hio michian
quin dsa hi. Jan hio tsen Ana. Jan hio tsen Penina. Tsachian
guing machian quin Ana. Machian guing quin Penina. Hi jng
cacu cajmh Penina quiah Ana hio jiandsa. Jng catnh dsa
Ana huu hi tsachian guing quindsa.
Jng ca Elcana juu Silo, jatsih guh la tshmah,
julah mai miqundsa. Quianhdsa hio quindsa quianh guing
quindsa. Caodsa hi hlanhdsa Di lahcng lahcng jii
jajng. Cajnhdsa jh jacog jmidsa. Jng cadsii jmidsa jh
hi ni Di huu quiahdsa.
Cng jmai jamihig Ana jatsih guh jng cadsa juu hag
guh. Cahlanhdsa Di. Camadsa hi lichian guing quindsa.
Cajmodsa jg hi ln guing dsa neng gug tai Di julah dsa
nazareo, chijh jmo Di hi lichian guing quindsa.
Micajni jmai sih cah Elcana quianh hio quianh guing.
Tsahai jng caquian Ana guing. Calchin jan guing dsa ioh
quindsa. Cathdsa guing Samuel.
Micatiu guing dsih caijian Ana guing jatsih guh.
Cajnhdsa guing jacog juu jmidsa, dsa tsen El.
Jng cajuh Ana, catsihdsa El:
Guing lang camjni Di. Hi jng gug tai Di neng guing
cajuhdsa.
Jng cahlanh Ana Di. Cacuhdsa Di dihmah huu hi
calchin guing. Jng cah Ana. Cag Samuel jatsih guh
jng.
Jng caican michig Samuel cng hmah dsig lahcng
lahcng jii jmai jacaihlanhdsa Di jatsih guh jng.
Michian og jaih juu jmidsa. Tsendsa Ofni quianh Finees.
Tsacamitidsa jg quiah Di. Camadsa nang quiah jh, hi
tsacat dsa. Tsahieidsa jah hi micu dsa jui jun cajhdsa
nang, hi catiudsa. Cahlanhdsa hio sih, dsa mijmo ta guh.
Jng caj tijmidsa. Cudsie tsacatnhdsa juu. Sih bh ln
Samuel. Hiug dsadsa mitidsa ni Di.
Cng jmai cagun jan dsa h jg quiah Di jatsih guh
jng. Jng cajuhdsa, catsihdsa El:
Jaquien jajmo Di hi tsamalanhhning quianh
tsjonhhning jmidsa guh jala. Di tsacajmohhning hh cur
dsini quinhhning. Tsacamiti jonhhning julah hh macajmo
72
Liga Bblica Internacional, 2010

Di. Dsian bh taog jaihhning cng jmai. Hi jng liihhning


jg dsg macajuijni hning cajuhdsa.
Cng janeng jng canng Samuel jg hi t dsa quiahdsa
jargedsa. Jng canungtsih. Jng catsih cng guhei
jarge El, dsa maguiugh. Jng cajuh Samuel:
Hei jn tsenh la cajuhdsa.
Di ldsa El bh dsa cat.
Jng cajuh El:
Hi ju jn nath hning, jon cajuhdsa.
Lahjng cala tanh rn. Jng callih El nath hiah Di
quiah tsih. Jng cajuhdsa, catsihdsa Samuel:
Gutsanhhning calah. Chi jun nnghhning jg calah, jng
juaihhning Di he jg mitsaihdsa hning cajuhdsa.
Jng ca Samuel. Caquiegdsa calah. Jng cat Di calah sih.
Jng caai Samuel julah jg cajuh El.
Jng cajuh Di, catsihdsa Samuel:
Lahdsh juijni hning hi tiog bh hi hi hlaih jacog
El quianh jongdsa. Jng juaihhning El jg jng huu hi
tsacajmodsa hh cur dsini quiahdsa jacalidsa hi hlaih
cajmo jongdsa cajuhdsa.
Micajni jmai sih calgoh Samuel tsaih El jg u jng. Jng
cama El quianh hi tiog hi he Samuel jg jng. Jng catsih
Samuel El calahj jg jng.
Jng cajuh El:
Jujmo Di julah ta dsadsa jmo cajuhdsa.
Jng caln Samuel dsa h jg quiah Di mimajuanhdsa.
Calti calahj jg cahdsa jacog dsa israel. Jng callih dsa
jui dsa h jg quiah Di bh Samuel.
Catih Dsa Filisteo Quianh Dsa Israel
1 Samuel 47

Cng jmai cajmo dsa filisteo hning quianh dsa israel.


Catghdsa hlg taton jui. Catih dsa hiag quianh dsa
israel jmai lahni. Jng cajmo dsa israel jg hi dsaqundsa
gog han hiug dsini guh, hi dsacandsa jajmodsa hning.
Di ldsa mihag Di quianh gog jng. Jng cail Ofni
quianh Finees, jaih El quianh gog jng. Di tilndsa
jmidsa.
Jng catn dsa israel quianh dsa filisteo calah sih. Cudsie
catih dsa hiag jmai jng. Jue hlg dsa israel cadsan, cnh
guigton mei dsa. J bh cadsan og jaih El hi. Jng cacan
dsa hiag gog han jng juu godsa.
73
Liga Bblica Internacional, 2010

Micanng El jg u jng, catnhdsa talahcah jamigudsa


jla. Caju mu culagdsa. Jng cajondsa. Micalndsa dsa dsen
hu Israel cnh tonlg jii jmai.
Jng cacan dsa filisteo gog han juu jatsih di lan quindsa.
Catsihdsa gog dsini guh jatsih di lan quindsa.
Micajni jmai sih jng cajidsa micatnh di lan hu. Jng
catsihdsa di lan calah sih. Micajni jmai sih calah cajidsa. J
bh catnh di calah sih. Jng cahna dsi di quianh gug di.
J bh cajmo Di cala jue chinang ja jatiogh dsa hiag.
J bh cajmo Di cajenh dsa hiag dsag. Cahiandsa bah
hmih.
Macajmo Di hi jng huu hi cacan dsa hiag gog han
quiahdsa. Jng caican dsa filisteo gog jng juu jui sih godsa.
Cacan dsa jui jmuai lahcng lahcng jui jacaicandsa gog
jng. Cajenhdsa hmih hlaih jng.
Jng catgh dsa canh quin dsa filisteo quianh jmidsa quianh
dsa cadsi jg. Cadsidsa jg hi dsio jmodsa quianh gog jng. Di
huu gog jng cacan dsa jui jmuai.
Jng cajuh jmidsa quianh dsa cadsi jg:
Hniuh th hniah gog jng ni hmalh hi hia og chicaju.
J bh hniuh cuh hniah madsio cog ning jacog Di quin
dsa israel huu hi caquinh hniah gog jng. Hi jng tsamalihne
Di quianh hniah cajuhdsa.
Jng cajmo dsa canh quin dsa filisteo julah jg cajuh
jmidsa quianh dsa cadsi jg. Cacudsa jg hi dsal caju
quianh hmalh chijh hniu dsaljah. Jng cailjah juu
cudsg juu jatiogh dsa israel. Jng mali huu quiah gog jng
cajenh dsa filisteo jmuai jng. Hachi lacala hi jng.
Jng cadsil caju hia hmalh cng jui jatn hu Israel.
Mitiogh cadsiog dsa jui jng, dsa cat ta quiah guh. Jng
hioh jnh dsa jui micajidsa gog. Jng camidsian dsa cat
ta quiah guh caju hi. Cadsiidsa jah ni Di. Cajmodsa cuai
hmalh jng jacajndsa jah. Jng catiohdsa cog ning caj
juu hmalh ni cang jatni dsa hi.
Jng tiji cadsiog dsa jui talahnih gog han, dsa tsacat
ji calahjin jan dsa. Jng cadsan cnh tonlugguin rds
guigdsa, hi cajmo Di. Jng cah dsa dsa jui. Di cadsan
dsa hi. Tsamahniudsa hi tsih gog han ja jatioghdsa.
Camadsa hi jiqun dsa jui Quiriat-jearim gog jng. Caul dsa
hi. Cauqundsa gog jng. Catsihdsa gog jui cnh guig jii.
Micajon El jng caln Samuel dsa dsen jui Israel. Cagdsa
jui Ram. Cadsa tahna jui sih lahcng lahcng jii
jacamirdsa jg quiah dsa israel.
74
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cajinh dsa dsa israel cnh maguig jii matsih gog
han Quiriat-jearim. Tsamahniudsa hlanhdsa di lan. Hniudsa
hlanhdsa hiah bh Di gu guiuh. Jng cajmo Samuel hh hi
tgh dsa israel cng jatsen Mizpa. Jajng cahlanh dsa jui Di.
Camadsa hi hn Di dsgdsa.
Talahhlanhdsa Di jajng cajal dsa hiag, dsa filisteo.
Mijmodsa hning quianh dsa israel. Jng calgoh dsa israel.
Camadsa hi hlanh Samuel Di huu quiahdsa. Cahlanh Samuel
Di. Cadsiidsa tajan jahchih ni Di.
Jng camihag Di quianh dsa israel. Cala sih. Jng
cahein t h. Jng calgoh hlg dsa hiag. Jng cacuindsa.
Jng cahen hlg dsa israel dsa hiag hi. Camidsiandsa jue hlg
dsa hiag. Mani jmai tsacat dsa dsa filisteo jmodsa hning
quianh dsa israel.
Caln Sal Rai Israel
1 Samuel 8.113.2

Mimaguiuh Samuel cahiadsa og jaihdsa hi lndsa dsimh


quin dsa israel. Tsacamirdsa jg cur julah cajmo tijmidsa.
Hlanhdsa. Cacandsa cog quiah dsa jamirdsa jg.
Hi jng cahlanh dsa canh Samuel. Lahjng cajuhdsa:
Jmhhning juanh hoh. Hiahhning jan dsa ln rai quin
jniang cajuhdsa.
Tsacat dsa Samuel micanngdsa jg jng. Jng cahlanhdsa
Di chijh cu Di jg.
Jng cajuh Di, catsihdsa Samuel:
Cujni jg hi hiahhning jan rai dsa israel. Tsamata dsa
dsa jui hi lnjni rai quindsa. U jg lichi quiahdsa huu hi
camdsa rai. Micagh rai hi cog. Hniuh hi miti dsa jui nidsa
julah hh jmodsa. Tsalihiug dsa dsa jui hi camdsa rai jmai
chiqu . Jng tsamachi jmai hi jinh dsadsa jmai jng cajuh
Di.
Jng caheh Samuel dsa canh calahj jg macajuh Di.
Tsacatnhdsa juu. Tiog bh mdsa rai. Di hniu dsa jui candsa
mai quin dsa jui sih hi chian rai quindsa.
Jng cajuh Di, catsihdsa Samuel:
Cujni jg hi hiahhning rai. Ji jan dsa tsjong quin hlai
Benjamn cnh hora la hi. Hniuh tsnghhning mih nang aceite dsi
dsa hi. Hi jng mali ln dsa hi rai quin dsa israel. Can
dsa hi ni quiah hlg dsa israel jatihdsa quianh dsa filisteo, dsa
hiag quindsa cajuh Di.
Micajni jmai sih calti jg cajuh Di. Cagun jan dsa
jaquiah Samuel. Hnahdsa jh b quin tijmidsa, jh caihn
75
Liga Bblica Internacional, 2010

quindsa. Miaidsa Samuel jg quiah jh hi. Di maidsa hi


ln Samuel dsa h jg quiah Di.
Jng cajuh Di, catsihdsa Samuel:
Dsa lang bh dsa ln rai jui gohhning cajuhdsa.
Sal bh tsen dsa hi. Jng cajuh Samuel, catsihdsa Sal:
Macadsanh dsa jh b caihn hi. Tsamajmohhning juh
dsa huu jh hi. Jng gohhning quianh jn jajmo jniang jmai
jacog Di. Lichi hi ch hghhning jmai jng cajuhdsa.
Jng ca Sal quianh Samuel juu jatsih nihig. Jng cacu
Samuel jah, jm himh cnh jn gah dsa sih tiogh
jajng. Cajmo Samuel hi ln Sal jan dsa juanh. Jng caji Sal
jaquiah Samuel janeng jng.
Micajni jmai sih jng, ca Samuel quianh Sal juu chiuh
jui. Jng catsng Samuel mih nang aceite dsi Sal. Jng cajuh
Samuel:
Hning bh ln rai quin dsa israel cajuhdsa.
Jng caheh Samuel Sal jg lidsa jmai jng. Calti jg quiah
Samuel jmai jng. Cah Sal jg quiah Di. Cajmo Di hi
calcue Sal Di cur himh cnh jmai jamacaj.
Jng cadsianh Sal jaquiah tijmidsa. Hachi cahehdsa dsa tiogh
dsini jg hi lndsa rai. Jmhlah jg quiah jh b cadsiidsa.
Jng cajmo Samuel hh hi dsatgh calahj dsa israel jatsen
Mizpa. Jng cadsidsa jg jatni Di hein dsa ln rai dsa israel.
Jng cadsidsa jg hi ln rai tsjong quin hlai Benjamn. Jng
cadsidsa jg cat juroh Sal. Jng cat Sal hiah quianh jg
cadsidsa. Jng cahmoh Sal ja jatioh lio. Di hiug gohdsa.
Jng cahnang dsa jui quiahdsa. Cadsghdsa quiah Sal jalio
jng.
Jng caheh Samuel dsa israel jg quiah rai. Catiundsa jg jng
ni si. Jng catiohdsa si jng dsini guh. Jng cailia dsa
jui. J bh cah Sal. Quianhdsa cutsh hlg.
Cnh tsahai jng cajmo dsa amonita hning quianh dsa tiogh
cng jui hu Israel. Micanng Sal jg jng cacandsa jmids
quiah Di. Catghdsa jue hlg. Catih hlg dsa israel quianh
dsa hiag. Calig dsa tiogh jui jng.
Tsata dsa mih dsa israel huu hi caln Sal rai. Mimidsian
dsa jui dsa hi namanatih Sal quianh dsa hiag. Tsacacu
Sal jg. Cajmodsa dsio dsadsa jacog dsa tsata dsa hi. Di
camihag Di quiah dsa israel.
Jng cail calahj dsa israel juu jatsen Gilgal. Camijuanhdsa
Di. Camidsiandsa jue jh. Cadsii jmidsa mih quiah
lahjan lahjan jh ni Di. Jng cat dsa jui mih jng. Jng
76
Liga Bblica Internacional, 2010

cajmodsa jg ni Di hi maln Sal rai quin dsa israel. Hioh


jnhdsa.
Jng cajuh Samuel, catsihdsa dsa jui tiogh:
He hi hlaih macajmojni jacogh hniah? He jg tjg
macajuijni hniah? cajuhdsa.
Jng cajuh dsa jui, catsihdsa Samuel:
Tsalih jmai camigaghhning jniih cajuhdsa.
Jng cajuh Samuel, catsihdsa dsa jui:
Judsiagh hoh hniah halah cajmo Di hi dsio dsa jacog
dsa hg. Camihag Di jacahuanh dsa hi hu Egipto. Judsiagh
hoh hniah halah lacacu Di hu la jatiagh jniang.
Hli rn cajmo dsa hg hi hlaih. Cahlanhdsa di lan. Hi jng
cacu Di jg catih dsa hiag quianh dsa hi. Camihag Di
quiahdsa jmai cajinh dsadsa.
Tsata dsa Di huu hi camh hniah rai. Conhjng
macacu Di jg hi ln Sal rai quinh hniah. Tiog hniuh
canh hniah h jg quiah Di. J bh hniuh mitih hniah jg
jng. Hniuh miti hiah rai Sal jg jng calah. Cng hi hlanhjni
Di huu quinh hniah cajuh Samuel.
Jng cailia dsa jui. Quianh Sal jaihdsa, dsa tsen Jonatn,
quianh hna mei hlg dsa israel.
Jg Quiah Hi Hlaih Cajmo Sal
1 Samuel 13.315.35

Jng catgh jue hlaih hlg dsa filisteo. Mijmodsa hning


quianh dsa israel. Mihig Sal quianh hlg quindsa jatsen
Gilgal. Macajmo Samuel jg lahji hi jidsa jahlanhdsa Di nih
jn tdsa quianh dsa hiag. Majidsa jmai jamaguio jadsiidsa
jah ni Di.
Cahai Samuel jmai jamaguio jng. Jng cailia jue hlg
quin Sal. Jng cat dsa Sal. Cajmodsa ta quin jh mijmo
Samuel ni Di.
Dsjuu jng cagun Samuel. Cajdsa quiah Sal huu hi
cajmodsa ta jng. Di tsacat dsa ta jng. Jng cajuh Samuel,
catsihdsa Sal:
Na bh hia Di dsa sih, dsa ln rai dsi hning. Di
tsacamitihhning jg quiah Di cajuh Samuel.
Jng cah Samuel.
Jng ca Sal quianh hlg quindsa juu jajmodsa hning.
Jng ca Jonatn, jaihdsa, quianh tsih cacan quiahdsa.
Cadsa juu ni conh jatiogh mih hlg dsa hiag.
Jng cajuh Jonatn, catsihdsa tsih quianhdsa:
77
Liga Bblica Internacional, 2010

Madsg jatiogh hlg tcoh. Mihag bh Di quin jniang.


Mali hi mihag Di jniang jun thdsa jniang. Hachi dsg
jniang jun tsathdsa jniang cajuhdsa.
Jng cajuh hlg dsa hiag, catsihdsa Jonatn quianh tsih
quianhdsa:
i jala! Tiag jniih quianh hniah cajuh hlg.
Jng cauidsa ni conh. Camihag Di quianhdsa.
Camidsiandsa hlg dsa hiag hi.
Jng calgoh calahj hlg dsa hiag. Cainiodsa tla tn.
Jng callih rai Sal he cala. Cajmodsa hh hi dsal hlg
quindsa jajmodsa hning quianh dsa filisteo hi. Camihag Di
quiahdsa. Camidsiandsa jue hlg dsa hiag.
Jmai jng cajuh Sal, catsihdsa hlg quindsa:
Tsacujni jg hi gh dsa quin jniang jmai na. Hi jng
tsalig dsa ticuin. Jujndsa juhein dsa cagh jin he jmai na
cajuhdsa.
Camiti hlg quin Sal jg jng, dsa tinang jg. Cala
liconhdsa.
Jng catsjuedsa jaha jmtah. Tsacat dsa hlg gh hi
jng. Jmhlah Jonatn cagh. Catnhdsa b. Tsacanngdsa jg hi
cajuh tijmidsa.
Cnh catsa jng cajmo Sal jg hi jmo hlg hning tacng
huu. Jng cahlanh jmidsa Di chijh cu Di jg hi jmodsa
lahjng. Tsacaai Di jg jng. Di macagh Jonatn jmtah.
Jng callih dsa jui macatacanh jan dsa dsag. Jng
cadsidsa jg jatni Di. Jonatn bh dsa cat jg. Mijaih Sal
jaihdsa huu hi caghdsa jmtah. Jng cama dsa jui hi
tsajn Jonatn. Di camiligdsa jacatih dsa israel quianh dsa
hiag. Hi jng calig Jonatn.
Jng hiug calch b quiah Sal, rai quin dsa israel.
Catghdsa jue hlg quindsa. Catihdsa quianh jui dsa hiag
tiogh lahjin lahlih hu Israel. Cng hi tendsa quianh dsa filisteo.
Cng jmai cajuh Samuel, catsihdsa Sal:
Macajmo Di hh hi jmohhning hning quianh dsa amalecita.
Hniuh hi midsianhhning calahj dsa hiag hi quianh calahj
jh quindsa. Di cajmo dsa hi hning quianh dsa hg quin
jniang jahigdsa juu jaha malih, jacaildsa hu Canan
cajuh Samuel.
Jng catgh Sal jue hlg. Cajmodsa hning quianh dsa
amalecita. Catih hlg quindsa quianh dsa hiag hi.
Camidsiandsa calahj dsa tiogh jui jng. Jmhlah rai quin
dsa hi cachio. Jng cachinh dsa israel rai hi. Cajiagdsa
78
Liga Bblica Internacional, 2010

juu godsa. J bh cajiag hlg jh dsiog, jh micn dsa hiag.


Camidsiandsa jh tsadsiog.
Jng cajuh Di, catsihdsa Samuel:
Macajmo Sal hi hlaih. Tsacamitidsa hh macajmojni. Dsio
jujng tsacalndsa rai cajuh Di.
Jng cahnah Samuel quianh Sal. Cadsghdsa dsa hi jatsen
Gilgal.
Jng cajuh Sal, catsihdsa Samuel:
Macamitijni hh hi cajmo Di cajuhdsa.
Jng cajuh Samuel:
Tsacamitihhning calahj hh jng. Tsacamidsianhhning
calahj jh quin dsa hiag. Di nangjni ho caju quianh jahchih
jatiogh hlg cajuhdsa.
Jng cajuh Sal, catsihdsa Samuel:
Na bh dsii jniang jh hi ni Di. Jmhlah jh dsiog bh
hi. Camidsian jniang calahj jh tsadsiog cajuhdsa.
Jng cajuh Samuel, catsihdsa Sal:
Canng cahlaih Di jn. Cahdsa jg hi tsamalnhhning
rai quin dsa israel. Di tsacamitihhning hh macajmo Di.
Tsacamidsianhhning calahj dsa, calahj jh quin dsa hiag
cajuhdsa.
Jng cajuh Sal, catsihdsa Samuel:
Camitijni hh cajmo Di min. Catigjni quianh dsa
amalecita. Camidsianjni calahj dsa hiag hi. Cajian jniih
jmhlah rai quindsa. Catai hlg mih jh hi midsiidsa jh
ni Di cajuhdsa.
Jng cajuh Samuel, catsihdsa Sal:
Hiug ta dsa Di hi miti jniang jg quiahdsa cnh jn
hi dsii jniang jah nidsa. Quien madsio hi miti jniang jg
quiahdsa. Jun tsamiti jniang jg quiah Di, tacanh jniang
dsag julah dsa t gug tai jg quiah dsa hlanh, ho ju dsa
cahlanh di lan. Tsamacu Di jg hi lanhhning rai. Di
tsacamitihhning jg quiahdsa cajuh Samuel.
Jng calgoh Sal. Camadsa hi cu Di jg hi cng hi
lndsa rai.
Jng cajuh Samuel, catsihdsa Sal:
Tsacajinh dsa Di julah jmo dsa jmigui. Tiog bh ln
dsa sih rai quin dsa israel dsi hning cajuhdsa.
Jng cajh Samuel rai quin dsa amalecita. Jng cahdsa.
J bh cah Sal. Tsamacajidsa nidsa jachiandsa jmigui.
Catnh dsa Samuel huu jg hi tsamaln Sal rai quin dsa
israel.
79
Liga Bblica Internacional, 2010

Cahia Di David Hi Lndsa Rai


1 Samuel 16.1-13

Jng cajuh Di, catsihdsa Samuel:


Mani jmai cajmojni jg hi ln dsa sih rai quin
dsa israel. Tiog bh hlaih jenhhning huu jg jng. Tih bh
tsamajmohhning lahjng. Guhiahhning dsa sih, dsa ln rai
dsi Sal. Hniuh hi tsnghhning mih nang aceite dsi dsa hi.
Gohhning jui tsen Beln. Guhiahhning jan jaih quin dsa tsen
Isa, tsjng quin hlai Jud cajuh Di.
Jng ca Samuel juu Beln jng. Ta bh dsadsa micajdsa
jaih dsa majuanh quin Isa hi. Di hiug dsiog jnidsa.
Cgdsa.
Dsa ln rai bh hi ldsa.
Jng cajuh Di, catsihdsa Samuel:
Hi ju dsa jnung ln rai. Ji dsa jmigui jmhlah halah
jni rohdsa. Sih bh la quiegjni. Maguiangjni halah la
dsadsa cajuh Di.
Jng cath Isa calahj jaihdsa tiogh dsini. Cail lahjan
lahjan dsa hi jatni Samuel. Calahjin jan dsa hi tsacahia
Di.
Jng cajuh Samuel, catsihdsa Isa:
Tsacalchin jin jan jaihhning? cajuhdsa.
Jng cajuh Isa, catsihdsa Samuel:
Chian jin jan tsih quinjni, tsih tsen David, dsa meh. Hei dsa
jmo h jahchih cajuhdsa.
Jng cajmo Samuel hh hi dsateidsa tsih hi. Micagunhtsih
cajuh Di, catsihdsa Samuel:
Tsih hi ln rai. Tsnghhning nang dsidsa cajuh Di.
Jng catsng Samuel nang aceite dsi David jatni jurohdsa.
Dsio bh jnitsih. Hachi tirenhtsih. Dsio bh jn nitsih quianh
mnitsih.
Jng cacan David jmids quiah Di jmai jng. Jng cah
Samuel.
Cajmo David Son Jatni Rai Sal
1 Samuel 16.1423

Tsamaquijiag Di quiah Sal. Hlaih cajenhdsa, hi cajmo


jmids hlaih. Jng cajmo dsa quin rai jg hi ji jan dsa t
ts arpa hi cu linh quiah rai jmai tsahiug dsadsa. Jng
cajuh jan dsa quin rai:
T David, jaih Isa, tsadsa arpa jng cajuhdsa.
80
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng catai Sal David. Cats David arpa jatni rai cnh jmai
cala tsahiug dsadsa huu quiah jmids hlaih.
Cat dsa Sal quianh David. Jng caln David tsih can i
quiah rai jajmo rai hning.
Catih David Quianh Goliat
1 Samuel 17.118.5

Catn dsa israel quianh dsa filisteo calah sih. Catgh hlg dsa
israel cng mh. Hlg dsa hiag catgh mh tsih hoh caton.
Jng ca jan hlg dsa filisteo juu dsijo. Caihdsa julah la cuh
la , hi hii. Mih tsamatdsa hna metro. Tsendsa Goliat. Jng
cahlanhdsa dsa israel. Cajuhdsa:
Hiah hniah jan hlg goh hniah, dsa t quianh jn.
Jun tigjni jng ln jniih dsa jmo hh jacogh hniah. Jng
jmoh hniah hh quin jniih jun tih hlg dsa goh hniah
cajuhdsa.
Calahjin jan hlg dsa israel tsat dsadsa t quianh Goliat. Di
gohdsa.
Miln g dsa cao quianh David hlg dsa israel. Mihigdsa
ja jatinangdsa jg quiah dsa hiag, Goliat. David bh dsa jmo
h jahchih quin tijmidsa.
Majan tsh ca Goliat dsijo jng. Jng cats Isa David
juu jatiogh dsa cao quindsa. Cacantsih hi gh dsa cao
quindsa. Cahaihdsa jg rohdsa.
Jng cali David jg quiah Goliat, dsa hiag. Tsacat dsadsa
jg jng. Di cujmh Goliat quiah dsa israel, dsa quin Di.
Jng cajuh David:
Neijni cuhingjni. Tig bh jni quianh Goliat cajuhdsa.
Jng cath Sal David. Cajuhdsa:
Tsatighhning quianh dsa hiag. Di tsih bh lanhhning.
Conhjng ln Goliat jan dsa lahdsh t tdsa quianh dsa
cajuhdsa.
Jng cajuh David, catsihdsa Sal:
Mat bh jn tjni quianh dsa. Caqui cajiag Di quiegjni
jacajmojni h jahchih quin tiiehjni. Macamidsianjni hieh
quianh oso, jh mimidsian jahchih. Na bh cu Di b quiegjni
jatjni quianh Goliat cajuhdsa.
Jng cacu Sal jg hi t David quianh dsa hiag hi. Micu
rai chnhdsa quianh caihdsa. Micaih David jng. Tsahig
dsadsa quianh jng. Di tsacuhdsa . Calidsa hi jng.
Jng ca David hi tdsa quianh Goliat. Dsijuu cacandsa
h mi cang ph, cang uuh, hi tigah chijmi. Catihdsa cang
81
Liga Bblica Internacional, 2010

jng mura quiahdsa. Hachi miqundsa min. Chnhdsa lg


mitngdsa cang ph.
Jng caji Goliat jacaj tsih David hi tdsa quianh. Cacu
cajmhdsa David.
Jng cajuh David, catsihdsa Goliat:
Quijiag bh Di gu guiuh quianh jn. Di hi hlanh dsa
gojni. Jmai na lili hi mihag Di jniih cajuhdsa.
Jng ca Goliat juu jatsenh David. J bh ca David
tlahcg himh jatsenh Goliat. Cali David cng mi cang
mura. Catdsa lg. Cabdsa lg. Hiug t catngdsa cang. Cat
cang dsiqui Goliat. Jng caihndsa hu. Jng ca David
cng guhei juu jaron Goliat. Caquighdsa lag Goliat quianh
michnh dsa hiag hi. Cajon bh Goliat.
Jng cacuin calahj hlg dsa filisteo, dsa go Goliat. Jng
cahen hlg dsa israel quiah dsa hi. Camidsiandsa jue hlg dsa
hiag jmai jng.
Jng cajuh Sal, catsihdsa Abner, dsa ln juu hlg quin dsa
israel:
Guteih tsih n, dsa catih quianh Goliat cajuhdsa.
Jng catai Abner David. Can David dsi hlai Goliat. Jng cajmo
Sal jg hi ln David jan dsa quindsa. Caln Jonatn, jaih
Sal, dsa jenh quianh David. Cacuhdsa iti jacog David.
Jng cats Sal David jajmodsa hning quianh dsa hiag. Cur
bh catndsa. Jng calndsa jan dsa dsen quianh hlg jiandsa.
Cat bh dsa dsa jui quianh dsa quin rai halah cajmo
David.
Tsamat Dsa Sal Quiah David
1 Samuel 18.620.42

Jng cadsinh David jaquiahdsa jmai cajmodsa hning quianh


dsa filisteo. Macamidsiandsa jue hlg dsa hiag hi. Mitiogh
jue hio jacadsilia hlg dsa israel. Cah hio son huu hi
catih hlg hi. Cajmodsa jan. Lahla cah hio:
Macamidsian Sal jue hlg dsa hiag. Conhjng camidsian
David jue himh hlg dsa hiag cnh jn Sal cah hio.
Jng calhn Sal micanngdsa son cah hio. Lahjng
caldsa:
Nai bh ma dsa jui hi ln David rai dsijni ldsa.
Jng hlaih caji Sal quiah David. Tsamahig dsadsa quianh
dsa hi.
Micajni jmai sih cajmo jmids hlaih hi tsahig dsa
Sal. Jng cats David arpa jatni rai. Michnh Sal chiunh
quiahdsa jacanngdsa son. Jng catngdsa cnh tsajujia.
82
Liga Bblica Internacional, 2010

Mijaihdsa David quianh jng. Mih tsacat quiah David.


Calig bh dsa.
Mijaih Sal David quianh chiunh jng calah sih cng jmai
chiqu . Calig bh David calah sih. Jng callih Sal hi quijiag
bh Di quiah David. Conhjng tsamaquijiag Di quiah
hiah Sal. Jng calgandsa David.
Jng cajmo Sal hh hi caln David juu hlg. Cur catndsa
quianh dsa hiag. Camihag Di quiahdsa. Jng hiug calgoh
Sal quiah David. Cat dsa dsa jui quianh David.
Jng cajmo Sal jin cng jg quianh David, hi migagdsa.
Lahjng cajuhdsa, catsihdsa David:
Dsio janhhning jamijni, tsihm tsen Mical cajuhdsa.
Di mihno tsihm hi David.
Jng cajmo Sal hh hi dsii dsa quindsa jg r quianh David
hi jiandsa Mical hi. Tsacahiei David jg jng. Di lahjng ldsa:
Hmh can rai hi janjni jongdsa l David.
Jng cajuh dsa quin Sal:
Hachi cog candsa. Jmhlah hniuh hi midsianhhning cng
ilg hlg dsa filisteo cajuhdsa.
Lahjng cajuhdsa. Di hniu Sal jn David jajmodsa hning.
Jng cahiei David jg jng. Cadsa jacajmodsa hning.
Camidsiandsa ton ilg hlg dsa filisteo. Jng cajenh David gug
quianh Mical, jami rai julah jg cajmodsa. Hiug jn madsio
calgan Sal quiah David. Di mali camihag Di quiahdsa.
J bh mali calhniang tsihm quiah David.
Jng cajmo rai Sal jin cang jg hi jaihdsa David. Cadsiidsa
jg quianh dsa quianhdsa quianh jurohdsa. Jng catsih Jonatn
David jg hi mijaih tijmidsa hiah David. Di dsa jenh quianh
David Jonatn hi.
Jng cama Jonatn hi tsajaih tijmidsa David. Jng cajinh
dsa Sal cuhna. Cajmodsa jg hi tsamajaihdsa David. Jng
ca David quianh cutsh hlg quindsa. Catih hlg calah sih
quianh dsa hiag, dsa filisteo.
Cng jmai cajmo jmids hlaih hi hlaih cajnh rai Sal. Jng
cats David arpa jatni dsa hi. Jng catng Sal chiunh cnh
tsajujia. Mijaihdsa David. Calig bh David. Cacuindsa juu
jaquiahdsa.
Jng cajuh Mical, hio quindsa, catsihdsa jigugdsa:
Dsio cuinhhning na janeng. Di jng tsajaih tiiehjni hning
cajuhdsa.
Matiogh hlg quin Sal jadsi quiah David hi tijmodsa h.
Jng camihag Mical quiah David jacasiogdsa juu hagtquig.
Calig bh David. Jng cajmo hio hi camigag tijmidsa.
83
Liga Bblica Internacional, 2010

Caquiogdsa di lan ni jein quiah David. Cajlaidsa hmah. Hi


jng la julah jarquia jan dsa dsoh ni jein jng.
Jng cadsil dsa quin rai. Michinhdsa David.
Jng cajuh Mical, catsihdsa dsa hi:
Hei David rn la. Dsohdsa cajuhdsa.
Jng callih Sal camigag jamidsa. Calhn rai. Cajdsa
quiah Mical.
Jng cajuh hio jg tsat, catsihdsa tijmidsa:
Cajuh David hi mijaihdsa jn jun tsacamihogjni dsa hi
hi caligdsa cajuhdsa.
Jng cacuin David juu jaquiah Samuel. Cajuhdsa halah cala
quiah rai.
Jng cahnang Sal quiah David. Hachi cadsghdsa.
Jng ca David jahig Jonatn, dsa jenh quindsa. Jng
cajuh David, catsihdsa dsa hi:
He la hn hlaih tiieihhning quianh jn? cajuhdsa.
Jng cajuh Jonatn, catsihdsa David:
Hachi jg chi hi hndsa quianh hnng cajuhdsa.
Jng cajuh David, catsihdsa Jonatn:
Maguiang bh jn hi tondsh hndsa quianh jn.
Tsacahehdsa hning jg. Di maidsa hi lanhhning dsa jenh
quinjni. Dsio bh gunhhning. Dsio bh guaihhning halah la
dsadsa. Jng jmhhning jg. N? cajuhdsa.
Jng cajuh Jonatn, catsihdsa David:
Guiog bh jn jahna jmai na hi jmojni jg jng
cajuhdsa.
Jng cah Jonatn. Jng mali hi mijaih Sal David.
Jng caheh Jonatn David jg jng mahna jmai jng
jatsatinang dsa jue.
Jng cajmodsa jg taogdsa hi tioghdsa cng jg quianh
tsjong quindsa. Jng cacuin David cng guhei. Di gohdsa.
Di mijaih Sal quiahdsa.
Cacuin David Juu Niuhnng
1 Samuel 21-23

Cacuin David tguig. Di mijaih Sal quiahdsa. Jng cadsig


David jatsih guh la tshmah.
Jng camadsa hih jajng.
Jng cajuh juu jmidsa, dsa tsen Ahimelec:
He la hhning cuhiah? cajuhdsa.
Jng cajuh David jg tsat, catsihdsa Ahimelec:
a bh jn mada quiah rai cajuhdsa.
Jng cajuh Ahimelec, catsihdsa David:
84
Liga Bblica Internacional, 2010

Cng ni hih chi jala, hih macadsii jniih ni mesa dsini


guh. Jmhlah jmidsa dsa cat gh hih jng cajuhdsa.
Jali cacudsa hih quianh David quianh dsa quindsa, dsa
chijii chiuh jui. Jng cama David cng iti. Jng cacu
Ahimelec miquiah hlai Goliat.
Jng ca David juu jatiogh dsa filisteo, jui tsen Gat. Jng
macue dsa tiogh jajng David, dsa ln dsa hiag quindsa.
Jng calgan David quiah rai quin dsa chian Gat. Di
lahjng ldsa:
Mijaih rai jn ldsa.
Hi jng cajmo David tadsa. Cajmodsa julah jmo dsa . Jng
cadsa juu tghlg tsen Adulam.
Jng cadsil juroh David jajng. Jng catgh dsa hn quianh
rai, quianh dsa re cog, quianh dsa macatacanh dsag tghlg
jng. Cajmodsa jg quianh David. Mila cnh quin ilg dsa
hi.
Jng cajian David chig jmidsa juu jaquiah rai quin dsa
chian Moab.
Jng cajmo rai hi h quianh chig jmi David jmai cacuindsa
quianh Sal.
Jng cagun jan dsa h jg quiah Di jahig David tghlg.
Tsen dsa hi Gad. Lahjng cajuhdsa, catsihdsa David:
Dsio bh gohhning jatitng hma hu jatn Jud
cajuhdsa.
Jng ca David jajng.
Tiog bh hnangh Sal quiah David. Tsacadsghdsa. Jng
calhndsa quianh tsih hh quindsa. Di tsachiandsa macahe
jg hi ln Jonatn, jaihdsa dsa jenh quianh David.
Jng cajuh jan dsa edomita, dsa tsen Doeg, catsihdsa Sal:
Cajanjni David jmai mihigdsa jatsih guh la tshmah.
Macamihag juu jmidsa quiahdsa. Cacudsa hih quianh
iti jmai jng cajuhdsa.
Jng cath Sal juu jmidsa hi. Cajdsa.
Jng cajuh Ahimelec, catsihdsa Sal:
Tsaguiangjni hi ln David dsa hiag quinhhning. Dsa
quinhhning bh dsa hi cajuhdsa.
Tsacatnh rai juu jg jng. Cajmodsa hh hi midsian dsa
quianhdsa juu jmidsa quianh jmidsa jiandsa, quianh jurohdsa,
quianh jh quindsa. Jan bh Abiatar, jaih juu jmidsa cachio.
Cacuindsa juu jahig David.
Jng cajuh David, catsihdsa Abiatar:
Janhhning quianh jn. Di cur mijaih Sal jniang
cajuhdsa.
85
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cajmo dsa filisteo hning quianh dsa israel tiogh jui tsen
Keila. Jng ca David quianh hlg quindsa juu jui jng.
Camihag Di quiahdsa. Catihdsa quianh dsa hiag.
Jng callih Sal hi hig David jui Keila. Midsachinhdsa David
jajng. Mai bh David hi jil dsa quin rai jajng.
Jng cahlanh David Di. Cajuhdsa:
He hi dsio jmojni? cajuhdsa.
Jng cajuh Di, catsihdsa David:
Na bh ji Sal jala. Hn dsa chian jala quinhhning chijh
janhhning jala cajuh Di.
Jng ca David quianh dsa quianhdsa. Cacuindsa juu
niuhnng.
Jng cahn Sal jg hi dsgdsa jui Keila, micanngdsa
tsamachian David jui jng. Jng jue himh dsa tiogh quianh
David, cnh jing ilg dsa.
Tiog bh hnangh Sal quiah David. Tsacacu Di jg hi
dsighdsa. Jng cagun Jonatn jagu David, jatsaji dsa jue.
Jng cajuh Jonatn, catsihdsa David:
Tsajmhhning ganh. Tsatih tiiehjni jmo jin he jacoghhning.
Lenhhning rai dsi dsa hi jmai hi hig. Jng lnjni dsimh
quinhhning. Mai bh tiiehjni jg jng cajuhdsa.
Jng cajmo David jg quianh Jonatn hi jmhlah hi dsio bh
jmodsa cuguiogdsa. Jng cah Jonatn.
Mihig David quianh dsa quianhdsa mh. Jng cajuh dsa tiogh
cg jng, catsihdsa rai Sal:
Mane jniih ha tah hig David. Mihog jniih hning
jaguhnahhning ds cajuhdsa.
Jng mai David jg cajuh dsa hi. Cadsa jatguig
himh. Cat jachinh rai quiahdsa. Mitiogh hlg Sal lahjin
lahlih jahig David.
Jng cago jg jahig Sal hi jmo dsa filisteo hning quianh dsa
israel jasih. Jng ca Sal juu jatiogh dsa hiag hi. Cajmodsa
hning. Hi jng calig David.
Cajmo David Juanh Dsa Jacog Sal
1 Samuel 2427

Micadsgh jg jajmo Sal hning quianh dsa filisteo, cahendsa


David calah sih. Calidsa ha ca David. Catgh cnh hna
mei hlg quindsa. Cadsa juu jahig David. Mihig David
quianh dsa quianhdsa tghlg juh. Jng cah Sal tg jng.
Cajidsa jajng. Tsacallihdsa mihig David tg jng. Jng caj
David Sal.
Jng cajuh dsa quianh David:
86
Liga Bblica Internacional, 2010

Cadsig hora jajaihhning Sal, dsa hiag quinhhning


cajuhdsa.
Tsacahiei David hi jmodsa lahjng. Di rai cahia Di bh
lndsa. J bh miln Sal juu David. Jng ca David tahu.
Catiudsa cajneh h tsnh rai.
Micahuanh Sal tg jng, cath David quiahdsa, jahigdsa
tguig. Cachii David dsi tlahhu. Chnhdsa h tsnh rai.
Jng cajuhdsa, catsihdsa Sal:
Dsi bh juu hi jaihjni hning. Conhjng hachi cajmojni
lahjng jacoghhning. Hiah bh Di dsa mir jg quin jniang
cajuhdsa.
Jng cajinh dsa Sal cuhna. Hlaih jenhdsa. Jng cajuhdsa,
catsihdsa David:
T bh jg juhhning, jon. Hlaih macajmojni jacoghhning.
Jmai lan cajmo dsa jmigui juanh dsa jacog rohdsa julah
nacajmohhning. Jujm Di hi dsio dsa jacoghhning quianh
dsa jui jmai jajmhhning hh. Jng jmohhning juanh hoh jacog
tsjong quin cajuhdsa.
Jng cajmo David jg jng quianh Sal. Jng cah Sal. Hig
David mh jng quianh dsa quianhdsa.
Jng cajon Samuel jmai jng. Hlaih cajenh calahj dsa jui
micajon dsa hi. Dsa cah jg quiah Di bh hi.
Jan dsa chi cog gu jahig David mh. Nabal tsen dsa
hi. Macajmo dsa quin David hi dsio dsa jacog dsa hi.
Macajmodsa h jh quindsa calahj jmai jahigdsa mh jng.
Jng cats David guian dsa quindsa juu jaquiah dsa chi cog
hi. Di cajmodsa jmai jacatiudsa ji jahchih. Jng cama dsa
quin David hi cu Nabal cnh hig dsadsa cudsa huu hi
dsio jng.
Jng calhn Nabal. Cajmodsa ue dsadsa jacog dsa quin
David. Calahjin he tsacacudsa.
Micadsilia dsa quin David jahig juudsa, calhn David huu
hi hlaih cajmo Nabal hi. Jng cajuh David:
Madsg juu jaquiah Nabal. Dsio dsajaih jniang dsa hi
quianh dsa quindsa cajuhdsa.
Jng catgh David juu quianh dsa quianhdsa.
Hio quin Nabal tsen Abigail. Dsio bh jnidsa. J bh dsa
lahdsh chian dsa bh hi. Canngdsa jg uai cajuh
jigugdsa, catsihdsa dsa quin David. Jng cajmo hio madsio
lio, julah hih, julah jah. Catiundsa lio jng cah jue
chibh. Jng cadsa quianh dsa quindsa juu jacaj.
Cajenhdsa dsa dsijuu. Jng cacu Abigail lio jng jacog David
quianh dsa quindsa. Jng cajuh hio, catsihdsa David:
87
Liga Bblica Internacional, 2010

Dsio bh hieihhning lio n. Di jng henhhning dsag quiah


jigugjni. Dsio tsamigohhning hi midsianhhning dsa tiogh jaquieg
cajuhdsa.
Jong callih David lahdsh dsg jg cajuh hio. Cahieidsa hi
cacuh hio.
Mani cnh ton sma cajon Nabal. Di dsag cajenhdsa hi
la dsadsa.
Micanng David macajon bh Nabal, callihdsa hi cajmo Di
hi jng huu hi hlaih macajmo Nabal.
Jng cajmo David jg hi jiandsa hio Abigail, hio hni. Jng
cajenhdsa gug quianh hio hi. Caln Abigail hio jamaog quin
David.
Macajmo Sal jg hi jenh Mical, jamidsa, gug quianh dsa
ioh sih, hio miln hio quin David.
Jng cajinh dsa Sal calah sih. Mijaihdsa David. Cahnahdsa
David. Catghdsa hna mei hlg jahnahdsa David.
Jng cats David og g dsa quindsa hi ijidsa ha ca Sal.
Jng cali David ha tah tiogh dsa quin Sal. Jng ca
David juu jajng, hi cajmo Di. Cat dsa jmo h tig. Rg
bh hiah Sal dsijo jng. Jng caji dsa quianh David halah
la. Mijaih dsa hi Sal. Tsacacu David jg. Jng cajuh David:
Di bh dsa cat mir jg jng cajuhdsa.
Jng caildsa dsijo jatigdsa. Hachi callih dsa quin
Sal calahjin he. Cacandsa chiunh quianh dsg quiah rai.
Jng caildsa juu guiuh mh tguig.
Jng cahlah David t. Catdsa juu hlg quin Sal, dsa tsen
Abner. Cajdsa quiah Abner huu hi tsacajmodsa h cur quiah
juudsa.
Jng cajuh David, catsihdsa Abner hi:
Nai chiunh quianh dsg quiah rai? Caqun jniih hi jng
cajuhdsa.
Jng caie Sal. Callihdsa manahlah David. Jng cathdsa
David. Jng cajuh David, catsihdsa Sal:
Hachi dsag rejni jacoghhning. Tsadsio cajmohhning hi
caheinhning jn, hi mijaihhning jn. Tsahnojni jmojni hi hlaih
jacoghhning cajuhdsa.
Jng cajinh dsa Sal cuhna calah sih. Cajuhdsa, catsihdsa
David:
Jmohhning juanh hoh. Hnhhning dsag quieg cajuhdsa.
Jng cajuh David, catsihdsa Sal:
Jmohhning hh hi jiquin jan dsa quinhhning quinh jala.
Hiah Di dsa quijiag quiegjni, julah macajmojni quinhhning
cajuhdsa.
88
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cah Sal. Ca David juu jatiogh dsa quindsa.


Tiog tsacah David jg hi tsamijaih Sal quiahdsa. Cadsa
juu jui tsen Gat, go dsa filisteo. Quianhdsa hio quindsa
quianh hlg quindsa. Jng cali Sal ha tah maca David.
Cajidsa hi mihendsa quiah dsa hi.
Jng cama David cng jui neng maquin jamitiogh dsa
quindsa. Jng cacu rai Gat cng jui tsen Siclag. Jng catgh
dsa quin David jui jng cnh cng i jmai. Cajmodsa hning
quianh dsa hiag tiogh lahjin lahlih jui jng. Camidsiandsa
calahj dsa hiag hi. Cataidsa jh miquin dsa hi. J bh
cacandsa tsnh dsa hiag hi.
Jng cajuh David cng jg tsat, catsihdsa rai quin dsa
chian Gat:
Jmo jniih hning quianh dsa go jniih, dsa israel, quianh dsa
jenh quindsa cajuhdsa.
Hi jng camigag David rai hi. Di mali hi ln David dsa
hiag quianh dsa israel.
Cajon Sal Quianh Jaihdsa
1 Samuel 2831; 1 Crnicas 10

Jng catgh dsa filisteo hlg quindsa. Cajmodsa jujia


jajmodsa hning quianh dsa israel. Jng cajmo rai quin dsa
chian Gat hh hi dsg David quianh hlg quindsa jajmodsa
hning jng. Cat dsa David hi jmodsa lahjng.
Jng catgh hlg quin dsa israel. Cajmo rai Sal jujia
jajmodsa hning quianh dsa hiag, dsa filisteo. Calgohdsa.
Di jue hlaih hlg catgh quianh dsa hiag. Jng cahlanhdsa
Di. Camahdsa Di he hi dsio hniuh jmodsa. Tsacaai Di
jg quiah dsa hi. Hachi jg cago hi cacadsa. Hachi jg
chi jacadsi jmidsa ni Di. Hachian dsa h jg quiah Di
machian.
Jng cahnah Sal jan dsa dsi jg quianh dsa macajon, dsa t
gug tai jg quiah dsa hlanh. Cahnanghdsa mai halah hlanhdsa
hlai Samuel. Mih dsa midsi jg jng. Di camidsian Sal lahhi
tacng hu Israel.
Jng cajuh jan dsa quindsa, catsihdsa juudsa:
Chian bh jan hio, dsa dsi jg jng jui tsen Endor
cajuhdsa.
Jng cacaih Sal tsnh sih. Jng tsamajnidsa julah jni rai.
Cadsa juu jaquiah hio hi. Camadsa hi hlanh hio dsa
macadsan.
Calgoh hio jmodsa lahjng. Cajuhdsa:
89
Liga Bblica Internacional, 2010

Gaghjni chi jun nang rai Sal hi ta ajni. Jaihdsa jn


julah calidsa cajuhdsa.
Jng cajuh Sal, catsihdsa hio hi:
Hi ju jn dsa caheh rai jg jng. Hachi jnhhning huu
jng. Jng jmohhning juanh hoh. Hlanhhning quianh hlai Samuel
cajuhdsa.
Jng cajnia hlai hi micata hio dsa dsi jg quiahdsa. Jng
callih hio hi hiah rai Sal dsa hig jaquiahdsa.
Jng cajuh hlai Samuel, catsihdsa Sal:
He la cuhhning jumh dsa? cajuh hlai.
Jng cajuh Sal, catsihdsa hlai hi:
Hlaih cala quieg. Cat jajmodsa filisteo hning quianh dsa
go jniang. Tsacaai Di jg cahlanhjni ds. Jmohhning juanh
hoh. Hehhning jg he hi dsio jmojni cajuhdsa.
Jng cajuh hlai Samuel, catsihdsa Sal:
Hachi ta lijmo hi dsiihhning jg quianh jn. Hachi
mamihag Di quianhhning. Lndsa dsa hiag quinhhning. Di
tsacamitihhning jg jng malih jacajmohhning hning quianh
dsa amalecita. Tsamalnhhning rai cnh jg macajuijni hning
jmai michianjni. Tih hlg dsa filisteo quianh hlg dsa israel.
Jnhhning quianh jaihhning jmai jng cajuh hlai.
Jng calgoh Sal, micanngdsa jg jng.
Catgh hlg dsa filisteo. Quianhdsa David quianh hlg quindsa.
Jng tsat dsa dsa canh dsa filisteo quianh rai quin dsa
chian Gat. Di hig David ja hlg hi. Gohdsa chijh t hlg
quin David jag dsa israel jajmodsa hning. Jng tsacacu dsa
canh hi jg hi dsal hlg quin David jajmodsa hning. Jng
cah David juu Siclag quianh hlg quindsa.
Micadsiliadsa jui Siclag, hachian hio machian. Hachian
guing machian. Cudsie rhen jui. Di caujian dsa hiag,
dsa amalecita hio quianh guing jmai tsamichian dsa ioh.
Cadshdsa jui Siclag jmai jng.
Jng cahlanh David Di. Cajuhdsa:
He hi dsio jmo jniih hi hen jniih dsa hiag? cajuhdsa.
Jng cajuh Di:
Cujni jg henhhning dsa hiag hi cajuhdsa.
Jng cail hlg quin David cng guhei. Catndsa quianh
dsa hiag. Camidsian dsa hiag hi. Calig calahj hio quianh
guing quianh jh. Calhdsa hi michi quiah dsa hiag. Lacacu
David mih lio jng jacog dsa canh dsa godsa, dsa tsjong
quin hlai Jud.
Jng cajmo dsa filisteo hning quianh dsa israel. Catih dsa
hiag hi. Camidsiandsa jue hlg dsa israel. Caihn dsa hiag
90
Liga Bblica Internacional, 2010

hi Sal quianh jaihdsa. Camidsiandsa dsa hi. Hi jng cajon


Sal. Di tsacamitidsa jg quiah Di. J bh calhn Di
quianhdsa huu hi cadsa jaquiah hio dsi jg.
Caln David Rai Hu Israel Dsi Hlai Sal
2 Samuel 16; 810; 1 Crnicas 1116; 1820; 26.2927.34

Jng cago jg jagu David jui Siclag hi macajon Sal quianh


jaihdsa. Hlaih cajnh David micanngdsa jg jng. Cajmodsa
son huu hi cajon Sal quianh jaihdsa. Di dsa mijenh quianh
David bh hlai Jonatn, jaih Sal.
Jng cajmo Di hh hi dsg David jui tsen Hebrn, jatn
Jud. Cadsa jajng. Jng catsng dsa canh dsa godsa nang
aceite dsi David. Caln David rai quin dsa tsjong quin hlai
Jud.
Jng cajmo Abner hh hi caln Is-boset, jaih hlai Sal rai
hu Israel dsi hlai tijmidsa. Abner hi, dsa miln juu hlg
quin hlai hi.
Jng cat hlg dsa israel quianh hlg tsjong hlai Jud.
Juu hlg quin dsa israel Abner hi. Caln Joab juu hlg
tsjong quin hlai Jud, dsa go David. Catih hlg quin David.
Caihndsa hlg quin Abner tacng jmai jng. Jacajmodsa
hning jng cajh Abner roh Joab, dsa tsen Asael. Tiog bh cat
taton jag hlg. Catih dsa quin David tamamh.
Cng jmai caj rai Is-boset Abner, juu hlg quindsa. Di
macahlanh Abner jan hio dsa jmo ta, hio cajia hlai Sal. Jng
calhn Abner quianh rai hi. Jng cahndsa jg macajmodsa
quianh rai. Calndsa dsa jag quiah David.
Jng cats Abner og g dsa quindsa juu jaquiah David. Di
midsiidsa jg quianh David. Jng cajuh David, catsihdsa dsa
quin Abner:
Gutseih hniah juuh hniah hi dsiijni jg quiah dsa hi
jun jeinhdsa Mical, jami hlai Sal, dsa miln hio quinjni
cajuhdsa.
Jng cajnh Is-boset quianh Abner hio hi jacog David. Jng
cagun Abner jaquiah David. Jng cajuhdsa, catsihdsa David:
Chi b quiegjni. Chijh cuhhning jg itseihjni dsa canh
tacng hu Israel. Hi jng lnhhning rai tacng hu jng
cajuhdsa.
Cat dsa David quianh jg jng. Jng catghdsa cng jg.
Jng cah Abner.
Jng cadsinh Joab, juu hlg quin David. Micajmodsa hning
jmai mihig Abner jaquiah David. Calhn Joab hi micanngdsa
catgh Abner cng jg quianh David, juudsa.
91
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cats Joab dsa quindsa juu jaca Abner. Caiteidsa


Abner jahig Joab. Tadsa cajmo Joab jacadsiidsa jg quianh
Abner. Cnh tsajujia caquighdsa quianh . Cajhdsa Abner
huu hi cajh hiah Abner roh Joab jacajmodsa hning, dsa
mitsen Asael.
Hlaih cajnh David micanngdsa jg hi cajon Abner. Cajmodsa
hh hi tiogh calahj dsa quindsa cng jg hi hlaih jnhdsa
julah cajnh hiah David. Hi jng mali tsare David dsag huu
hi cajon hlai Abner.
Jng calgoh Is-boset micanngdsa macajon Abner. Jng
cajh og tsih hh quin Is-boset hiah rai hi. Cacandsa dsi
hlai juu jaquiah David. Hniudsa mihmah David quiahdsa. Di
cajhdsa Is-boset, dsa hiag quin David. Conhjng cajmo David
hh hi midsian hlg dsa og hi. Tsacat dsa David hi cajon
Is-boset hi.
Jng catgh calahj dsa canh hu Israel jui tsen Hebrn.
Cajmodsa jg hi caln David rai, dsa jmo hh tacng hu jng.
Malndsa rai jmhlah hu Jud guio jii jmai rds jni tsh.
Calndsa rai hu Israel guieggu rds hna jii jmai.
Jng ca David juu Jerusaln quianh hlg quindsa. Cajmodsa
hning quianh dsa jebuseo, dsa tiogh jui jng. Catih hlg quin
David. Jng cag David jui jng dsi dsa hiag hi. Cajmodsa
jui lahjin lahlih jatsih hni juh jamitiogh dsa hiag hi.
Caltsn Jerusaln jui quiah David.
Jng calch b quiah David. Camihag Di quiahdsa.
Jng cajmo rai Hiram, dsa ln ta hu Tiro, hi dsio dsa jacog
David. Cats dsa tahm. Lacacudsa jaghma. Cajmodsa cng
hni juh, hni jlh jagu rai David. Hi jng callih David
mihag Di quiahdsa.
Jng cajiadsa jue hio. J bh cajiandsa hio jmo ta
quiahdsa. Jng calchin jue jongdsa.
Micallih dsa filisteo caln David ta, cajmodsa hning tanh rn.
Jng camihag Di quiah dsa israel. Catih hlg quin David
quianh dsa hiag hi.
Jng cajmo David jg hi dsaqun dsa israel gog han juu
Jerusaln. Cadsa quianh hlg quindsa juu jaron gog, jatsen
Quiriat-jearim.
Catdsa gog nih hmalh. Catghdsa juu hi iliadsa juu
Jerusaln. Hioh jnh dsa jui. Cahdsa son. Cajmodsa jan. Cnh
tsajujia caquian tai caju. Mih tsacajinh hmalh. Jng
caquieg jan dsa gugdsa ni gog han jng tsacath hi jng.
Dsjuu jng cajon dsa hi, hi cajmo Di. Di tsacat dsa tdsa
gug gog jng.
92
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng caquian dsa dsa jui. Cacandsa gog juu tcg


jaquiah jan dsa. Cahndsa jg hi qundsa gog juu Jerusaln.
Jng cajmo Di dsio dsa jacog dsa hniu jamiron gog han,
jatsih tcg.
Mani mih cajmo David jg calah sih hi dsaquiengdsa
gog han juu Jerusaln. Caiqundsa gog julah hh macajmo
Di malih, catsihdsa hlai Moiss. Cacan cutsh dsa tsjong
quin hlai Lev gog jng juu dsiicogdsa. Cah dsa jui son.
Cajmodsa jan. Jng catdsa gog nih tshmah Jerusaln.
Cadsiidsa jah ni Di. Caghdsa mih quiah jh hi,
cat dsa hi ghdsa. Lacacu rai David m hi gh dsa jui. Jng
cailia dsa jui.
Micadsinh David dsini quiahdsa, caj Mical, hio quindsa.
Lahjng cajuh hio:
Hei bh tsajui hohhning jacajmohhning jan jatni dsa
jui! Sih bh hniuh jmo rai jatiji dsa jui cajuhdsa.
Jng cajuh David, catsihdsa Mical:
Cajmojni jan jacog Di. Di hli hi dsio cajmo Di jacog
jniang cajuhdsa.
Jng cajmo Di hi tsacalchin jin jan guing quin Mical
huu hi cajdsa quiah David.
Jng cajmo David hh hi neng gug tai tsjong quin hlai
Lev tshmah jaron gog han. Jng cat cutshdsa dsa jig
lg. Cat cutshdsa ha son. Cat cutsh dsa hi jmo h hag
guh jng. Cat jmidsa quianh cutsh tsjng quin hlai Lev
ta jatsih guh la tshmah, jatsen Gaban. Di jajng catsih
hlai Sal guh jng.
Hli rn cat David quianh dsa hiag. Catihdsa quianh
dsa hi. Cajmo David caniu tei jg tacng hu jng. Cur
camirdsa jg.
Jng cadsgh dsa David jg macajmodsa quianh hlai Jonatn.
Jng cahnangdsa tsjong quin hlai Sal. Cadsnhdsa jan dsa
tsen Mefi-boset, jaih hlai Jonatn, dsa mia guianh. Hi dsio
cajmo rai jacog Mefi-boset hi. Cajmo David jg hi ln dsa hi
julah ln jaihdsa. Lacacudsa calahj hi hniuh quiahdsa.
Jng cajmo David hh hi jmo dsa quindsa ta janung quiah
Mefi-boset hi.
Cajmo Di Jg Quianh David
2 Samuel 7; 1 Crnicas 17

Macatsih David hni quiahdsa. Macatihdsa quianh calahj


dsa hiag. Jng cathdsa jan dsa h jg quiah Di, dsa tsen
Natn. Jng cajuh David, catsihdsa dsa hi:
93
Liga Bblica Internacional, 2010

Hnojni tsih cng guh juh jacog Di. Mani jmai


mihig gog han dsini mirjli quianh tshmah. Conhjong
gujni dsini hni jlh cajuhdsa.
Jng cajuh Natn, catsihdsa rai:
Dsio bh jg. Mihag bh Di ta jng cajuhdsa.
Janeng jng cadsii Di jg quianh Natn hi. Jng cajuhdsa:
Mani jmai cagujni tshmah cnh jmai lahni catsih
dsa israel guh jacahuanhdsa hu Egipto. Tsalih jmai camajni
cng hni jng.
Macajmojni jg hi caln David rai hu Israel, jg macajmojni
lahji jmai milndsa tsih, dsa jmo h jh. Macamihogjni
quiah dsa hi jacajmodsa hning.
Jng jmojni jin cng jg quianhdsa, jg hm . Jmojni hi
lndsa jan dsa juanh. Jue dsa jmigui mai halah lndsa.
Hu la cujni jacog dsa israel jmai i jaj jmai i jadsg.
Tsamacu dsa hiag jumh dsa jacog dsa hi.
Jng ln tsjong quin David ta hu la jmai i jaj jmai i
jadsg. Tsajinhjni dsa jg jng julah jg macajmojni quianh
hlai Sal. Tsahnjni jg n jmojni quianh David.
Tiog bh cujni jmuai jacog dsa cajmo hi hlaih, julah
cajmo tijmiguing jmai tsacamiti guing jg quiahdsa.
Ln jan jaih David rai hu la mimacajon hiah David.
Hiug juanh l dsa hi, jaih David. Dsa hi tsih cng guh
juh jacogjni cajuh Di.
Micajni jmai sih caitseih Natn calahj jg jng jacog
David. Jng ca David juu tshmah jahig gog han quiah
Di. Cahlanhdsa Di. Cajuhdsa:
Tsaguiangjni he la cajmohhning hli hi dsio jacogjni. Di
milnjni jan dsa tsaquien. Cajmohhning hi calnjni rai tacng
hu la. Hning bh dsa cajmo calahj. Hiug juanh hning.
Hachian di sih machian. Hli hi dsio cajmohhning jacog
jniih, dsa israel. Di ln jniih dsa quinhhning.
Macalighhning quianh dsa hg, dsa mitiogh hu Egipto, dsa
cajmo ta huh jajng. Cahuanhhning dsa hiag, dsa mitiogh hu
la jatiagh jniih. Judsiagh hohhning jg macajmohhning quianh
jn. Hi jng mali hi lanhhning dsa hiug juanh, Di quin
jniih dsa israel cajuhdsa.
Cajmo David Hi Hiug Hlaih
2 Samuel 1112

Cng jmai cajmo hlg quin David hning quianh dsa amonita.
Joab cacan ni jacajmodsa hning. Hachi ca David hiah.
Mihigdsa jaquiahdsa.
94
Liga Bblica Internacional, 2010

Cnh catsa jng cadsa juu guiuh hni quiahdsa. Cajidsa


lahjin lahlih. Jng cajdsa jan hio, hio miloh. Hiug dsio jni
hio hi. Jng caaidsa, catsihdsa dsa quindsa:
Hein hio n? cajuhdsa.
Jng cajuh dsa quindsa:
Hei hio n hio quin Uras, hlg quinhhning. Betsab tsen
hio hi cajuhdsa.
Jng cats David dsa quindsa juu jaquiah hio hi dsateidsa
hio. Di lihlanhdsa hio hi. Jng cagundsa jaquiah rai.
Cahlanhdsa hio.
Mani mih jmai cagog jg catsei hio hi quian hio guing.
Jng cah dsa David micanngdsa jg jng. Tsahniodsa hi
lilih dsa jue he hi macajmodsa. Jng cathdsa jigug hio hi
jdsa juu jaquiahdsa. Cadsii David jg quianh Uras, jigug hio.
Caaidsa jg quiah jajmodsa hning. Jng cajuhdsa, catsihdsa
Uras:
Dsio bh gunhhning janeng na cajuhdsa.
Lahjng cajuh David hi dsinh Uras jaquiahdsa hi hlanhdsa
hio quindsa. Conhjng tsacah Uras. Cagdsa jadsi quiah
rai janeng jng. Micajni jmai sih cajuh David, catsihdsa
Uras:
He la tsacadsianhhning tshlg? cajuhdsa.
Jng cajuh Uras, catsihdsa David:
Hlaih jn hi nehjni jmai hig hlg jianjni jau, jajmodsa
hning. J bh hig gog han tshmah. Hlaih jn hi jmojni
lahla dsa jaquieg jmai jng cajuhdsa.
Jng cajuh David, catsihdsa Uras:
Janhhning jin cng huu cajuhdsa.
Jng cacuh David Uras m quianh jmi. Calhn Uras
jaquiah David. Conhjng tsacahdsa. Cagdsa jaquiah David.
Micajni jmai sih hiug cah dsa David. Jng cadsiandsa si,
catsihdsa Joab, juu hlg quindsa. Cacang Uras si jng. Lahla
rjuh si:
Jmohhning hh hi dsg Uras juu jatiogh jue dsa hiag jmai
jajmohhning hning. Di jng jndsa, rjuh si.
Jng camiti Joab hh macajmo David. Cajon Uras jacajmodsa
hning. Mani mih jmai jng macajon Uras, cath David Betsab,
dsa miln hio quin hlai hi. Cajenhdsa gug quianh hio hi.
Mai bh Di calahj hi hlaih macajmo David jacog hio,
jacog hlai hi. Calhn bh Di quianh David huu hi jng.
Jng cats Di Natn, dsa h jg quiahdsa, juu jaquiah David.
Jng cajmo Natn cng jg tijna, catsihdsa David. Lahjng
cajuhdsa:
95
Liga Bblica Internacional, 2010

Michian jan dsa chi cog quianh jan dsa tii. Jue hlaih
jh micn dsa chi cog hi. Jan cami jahchih meh michian
quin dsa tii. Hiug hno dsa hi jahchih quindsa. Mihniodsa
jahchih quiandsa julah hnio dsa jongdsa. Cng jmai cagun jan
dsa chian jasih jaquiah dsa chi cog. Jng cajmo dsa chi cog
cng jmah jacog dsa cagun. Cajmodsa ue dsadsa. Cajmodsa
jmah quianh jahchih miquin dsa tii. Tsacajhdsa jh
micndsa hiahdsa cajuhdsa.
Jng calhn David, micanngdsa jg jng. Jng cajuh David,
catsihdsa Natn:
Jujn dsa chi cog hi! J bh hniuh hi jinhdsa quin jahchih
jacog dsa tii huu hi cajhdsa cami jahchih hi cajuhdsa.
Jng cajuh Natn, catsihdsa David:
Hiah bh hning macajmoh hi hlaih jng. Jg quiah Di
juijni hning. Macajmo Di hi dsio dsa jacoghhning. Calanhhning
rai hu Israel. Cacu Di jg cajiahhning jue hio dsa neng gugh
hning hlai
taihhning. Conhjng cajmohhning lnehhning. Cajh
Uras. Cahnhhning hio miquindsa. Cajmo hlg dsa hiag hi cajon
hlai hi. Conhjng mai bh Di tacanhhning hi cajon ds.
Tsacatnhhning juu jg quiah Di. Cajmohhning lahla
hohhning. Tsacamitihhning jg quiah Di. Cat jacan Di jg
dsg quinhhning. Jng cudsa jmuai quinhhning. Tsamatgh
dsa cng jg dsini quinhhning. Cts dsa jmai calahj. Hlanh
dsa sih m quinhhning jatiji dsa jue. Jatsajn cajmohhning
hi hlaih. Conhjng mali jatni dsa jui hi hlaih cu Di
quinhhning cajuhdsa.
Jng cajuh rai David, catsihdsa Natn:
Hi dsg bh rejni dsag jacog Di. Di macajmojni hi hlaih
cajuhdsa.
Jng cajuh Natn, catsihdsa David:
Macahn bh Di dsag quinhhning. Hachi jnhhning
huu quiah dsag jng. Conhjng jn bh jaihhning, guing
calchin quin Betsab huu hi hlaih jng cajuhdsa.
Jng cah Natn.
Jng tsahai caldsogh guing hi. Jng caji David hi
tsagahdsa h. Cahlanhdsa Di cng sma huu quiah guing
dsoh. Jng cajon guing.
Jng ca David jajmo hlg quindsa hning quianh dsa
amonita. Catih hlg dsa israel quianh dsa hiag hi.
Mani calchin jin jan guing dsa ioh quin Betsab.
Cath David guing hi Salomn. Jng cats Di Natn juu
jaquiah David. Jng cajuh Natn:
Hno bh Di Salomn, jaihhning cajuhdsa.
96
Liga Bblica Internacional, 2010

Jg Cajmo Absaln, Hi Milndsa Rai


2 Samuel 11.3; 1315; 23.34

Jan jaih David dsa tsen Absaln. Jan jami David tsihm tsen
Tamar. Jan chig jmi quin Absaln tsihm hi. Hiug dsio jni
tsihm. Jng cahno jan jaih quin David, dsa tsen Amnn,
tsihm Tamar. Dsa sih michig Amnn quianh michig Absaln
quianh Tamar hi. Jng camigag Amnn tsihm hi. Cathdsa
tsih juu jagdsa. Tadsa caquiegdsa julah rquia jan dsa
dsoh. Micagun tsihm jarquiadsa, cahlanhdsa tsihm.
Tsahiug dsa tsihm min.
Ni jng cahian Amnn tsihm hi. Cahuanhdsa juu jadsi.
Jong canng David jg hi cajmo Amnn, jaihdsa. Calhndsa.
Conhjng tsacajdsa quiah jaihdsa.
J bh calhn Absaln, roh quianh tsihm. Cahiandsa Amnn
huu jg jng.
Maton jii cajmo Absaln cng jmai juh. Cathdsa calahj
jaih rai jiandsa jmai jng. Jng cajmodsa jg quianh dsa
quindsa hi jaihdsa Amnn namacahndsa jmai jng. Hi jng
cajhdsa Amnn janeng jmai jng. Jng cacuin calahj
jaih quin rai David. Cacuindsa juu cah jh. Jng ca
Absaln juu go michigdsa, juu tguig. Cagudsa jaquiah
jiguiuhdsa hna jii jmai. Cacuindsa jajng. Di gohdsa quianh
tijmidsa huu hi cajhdsa Amnn, rohdsa.
Hlaih cajnh David huu hi cajon Amnn. Mani jng caji
hi hlaih mijnhdsa. Hniudsa dsateidsa Absaln, jaihdsa, dsa
hig tguig. Calhai jg jng. Jng cama Joab hi dsatei David
jaihdsa. Jng caitei Joab dsa hi. Conhjng tsacacu David
jg hi h Absaln dsini jaquiahdsa. Maquin hni quiahdsa.
Tsacajdsa jaihdsa ton i jmai cagunh jaihdsa jajui
Jerusaln. Maton i jng cath rai David jaihdsa. Cahaihdsa
dsa hi jg.
Hiug dsio jni Absaln hi. Cat dsa dsa jui quiahdsa.
Jng camilig Absaln jmo jg hi lndsa rai dsi
tijmidsa. Catghdsa cutsh dsa quindsa. Cadsa juu
hagjn chiuh jui Jerusaln, jui jagu rai. Cahaihdsa
jg quianh calahj dsa caul jui jng, dsa ma dsag,
dsa ma hi mir rai jg quiahdsa. Jng cajuh Absaln,
catsihdsa dsa caul hi:
Hiug cur mirjni jg quinh hniah cnh jn tiiehjni.
Tsajan tiiehjni jg quiah hniah cajuhdsa.
Lahjng cajmodsa lahcng lahcng jmai hagjn jng. Hiug
cat dsa dsa jui quindsa.
97
Liga Bblica Internacional, 2010

Maquin jii cajmo Absaln jg hi lndsa rai. Jng camadsa


hi cu tijmidsa jg hi dsgdsa jui tsen Hebrn. Jng cajuhdsa
jg tsat, catsihdsa tijmidsa:
Macajmojni cng jg jatni Di. Hniuh hi mitijni jg jng
cajuhdsa.
Jng cacu David jg.
Macajmo Absaln jg hi milndsa rai jui Hebrn jng. Jue
dsa catgh jag quiah dsa hi. Jng cachnh Ahitofel t jg
quiah Absaln. Dsa camihog David bh hi. Dsa mai bh hi,
dsa ln jiguiuh quin Betsab, hio quin David.
Jng cali David jg macajmo Absaln, jaihdsa, hi
milndsa rai. Jng cacuindsa juu jasih quianh dsa quindsa.
Di gohdsa quiah jaihdsa. Quianhdsa dsa tiogh dsini quianh
hlg quindsa. Jng cajmo David hh hi ji guian hio quindsa,
hio jmo ta, hi jmodsa h hni quiah rai.
Jng ca David juu chiuh jui. Jajng cajenhdsa Sadoc quianh
Abiatar. Quianh dsa hi cutsh tsjong quin hlai Lev, dsa
cat ta quiah guh. Tiqun dsa hi gog han quiah Di.
Midsaldsa quianh David. Jng cajuh David, catsihdsa dsa hi:
Gucangh gog calah sih jajui. Guiog bh jn hi hig
chijh cu Di jg. Dsio bh jmoh hniah jg halah la
jajui micagunh jaihjni cajuhdsa.
Jng cailia dsa hi.
Jng ca David juu tguig. Cat cahodsa dsijuu.
Canngdsa jg hi cachnh Ahitofel jg quiah Absaln, jaihdsa.
Jng cahlanhdsa Di. Cajuhdsa:
Jujmohning hi tsamiti Absaln jg he Ahitofel. Di jmhlah
jg canh t dsa hi cajuhdsa.
Jng cajmo David hh hi dsg jan dsa t jg, dsa tsen Husai,
juu Jerusaln jng. Dsa quin David dsa hi. Conhjng cajmo
David hh jmo tadsadsa hi chnhdsa jg quiah Absaln. Hi jng
hniuh jmo Husai jg quianh jmidsa hi uqundsa jg jahig rai
tguig. Jng cah dsa hi. Cng hi ca David juu tguig
jng.
Macahn Jg Quiah Absaln
2 Samuel 1620

Jng cagun Absaln jajui Jerusaln. Quianhdsa Ahitofel


quianh dsa quin Absaln. Jng cagun Husai. Tadsadsa
cachnhdsa jg quiah Absaln hi.
Jng cajuh Absaln, catsihdsa Ahitofel:
He dsio jmojni? cajuhdsa.
Jng cajuh Ahitofel, catsihdsa Absaln:
98
Liga Bblica Internacional, 2010

Dsio bh guhlanhhning hio jmo ta, hio cajia tiieihhning,


dsa tijmo h hni quiahdsa. Hi jng mali hi lihiahhning
tiieihhning cajuhdsa.
Jng catsih dsa quin Absaln cng hni la tshmah
guiuh hni quiah tijmidsa. Jng cahlanh Absaln hio hi.
Cali calahj dsa jui he cajmo Absaln.
Hiug t Ahitofel cu jg cah. Jng cajuhdsa jin cng jg
catsihdsa Absaln:
Dsio bh tsahai dsahn hlg quinhhning tiieihhning.
Mineijni quianh hlg hi. Jaihjni jmhlah rai hi
namacadsnhjni dsa. Cahoh dsa quin tiieihhning tana.
Hi jng jilia dsa miquin David. Ln dsa hi dsa quinhhning
cajuhdsa.
Cat bh dsa Absaln quianh dsa quindsa jg cajuh
Ahitofel. Conhjng caai Absaln Husai. Lahjng cajuhdsa,
catsihdsa dsa hi:
He dsio jmojni? cajuhdsa.
Jng cajuh Husai cng jg tadsadsa, catsihdsa Absaln:
Tsadsio jg cajuh Ahitofel. Mani jii miln
tiieihhning hlg. Tdsa jajmodsa hning. Maquin jahigdsa.
Jun maul hlg quinhhning jatiogh dsa quin tiieihhning,
dsianh og g hlg quinhhning. Jng tsj jg hi tsatih hlg
quinhhning quianh dsa hiag hi.
Dsio bh tghhning calahj hlg tiogh tacng jui. Jng
canhhning ni quianh hlg hi. Gumidsianhhning calahj dsa
quin tiieihhning cajuhdsa.
Jng cat himh dsa Absaln quianh dsa canh quindsa jg
quiah Husai cnh jn jg quiah Ahitofel. Lahjng cajmo Di hi
tsacanang Absaln jg dsio cajuh Ahitofel. Hi jng cajmo Di
cahn jg hi miln Absaln rai dsi tijmidsa. Jng cajmo
Absaln julah jg cajuh Husai.
Jng cajmo Husai jg, catsihdsa jmidsa halah la jg quiah
Absaln. Lahjng cajuhdsa:
Gucanhhning jg hi tsahai dsahan David chijmi Jordn. Di
na bh dsal hlg quin Absaln hi jmodsa hning quianh hlg
quin rai cajuhdsa.
Jng caican jaih jmidsa jg jng jahig David.
Micallih Ahitofel tsacanang Absaln jg quiahdsa, cacandsa
juhih. Cahdsa juu jaquiahdsa. Jng cajhdsa hiah
micahdsa.
Micatgh calahj hlg quin Absaln, tguig himh hig
David, jui tsen Mahanaim. Cajmodsa jujia hi jmodsa hning
quianh hlg jil, hlg quin Absaln. Jng tsacacu dsa quin
99
Liga Bblica Internacional, 2010

David jg hi dsgdsa jajmodsa hning. Caji dsa jui jng. Jng


cajmo David hh, catsihdsa juu hlg quindsa:
Jmoh hniah juanh hoh. Tsajmoh hniah ue hoh hniah
quianh Absaln, jaihjni. Hno bh jn dsa hi cajuhdsa.
Jng cajmo hlg quin David hning quianh hlg quin Absaln.
Catih hlg quin David. Camidsiandsa cnh guig mei hlg
dsa hiag hi. Jng cacuin Absaln juu cah jh. Jng caji hlg
quin David jacacuin dsa hi.
Jng ca jh juu nih hma. Jng cat goh hma dsi Absaln.
Cajah. Cah Absaln dsigui.
Jng caji jan hlg quin David he cala quiah Absaln. Jng
cahedsa jg quianh Joab, juu hlg. Jng caj Joab quiah hlg
huu hi tsacajhdsa Absaln. Tsacajh hlg Absaln hi. Di
canngdsa jg cajuh David hi tsajaihdsa jaihdsa.
Jng ca hiah Joab quianh dsa can quiahdsa. Cajh dsa
hi Absaln dsa cah nih goh hma. Micajhdsa Absaln, cajmo
Joab cng li hi tsamatdsa quianh roh. Cailia hlg.
Jng cali David halah cala jacajmodsa hning. Catnh
dsadsa huu hi cajon jaihdsa. Cat cahodsa.
Jng caj Joab quiah juudsa. Cajuhdsa:
He bh u cajmohhning jacog jniih! Macamihog bh jniih
hning. Cajmohhning jacog jniih julah cajmohhning quianh dsa
hiag. Ta himh hohhning juchian dsa hi, jujng cadsan
calahjai jniih? Dsio bh gohhning jatiogh hlg quinhhning. Jng
juaihhning hlg jg r. Hi jng tsatigdsa hning cajuhdsa.
Jng ca David juu chiuh jui. Cahaihdsa jg jacog hlg
quindsa.
Jng cajmo dsa canh tsjong quin hlai Jud jg hi jiandsa
David juu jajui Jerusaln. Cajmo dsa canh hi hi ln David
rai quindsa calah sih.
Jng tsacat dsa dsa canh chian jui sih hu Israel.
Calhndsa quianh tsjong quin hlai Jud hi. Jng cajmo
jan dsa tsen Seba jg hi lndsa rai quin dsa tsata dsa hi.
Caln David ta jmhlah godsa, hu Jud jng. Cachnh dsa sih
jg quiah Seba.
Micagun David jajui Jerusaln, cajmodsa hh hi dsahn
hlg quindsa Seba hi. Cacuin Seba cng jui. Jng catgh hlg
quin David lahjin lahlih jui jng. Mihndsa jui. Jng cajuh
jan hio chian dsa, hio chian jui jng, catsihdsa Joab, juu
hlg quin David:
He la henhhning jui gojni? Di dsa tiogh jui n dsa hiug
dsiog, dsa israel jianhhning cajuhdsa.
Jng cajuh Joab, catsihdsa hio:
100
Liga Bblica Internacional, 2010

Jmojni hning jui n. Di hig jan dsa jui n, dsa tsen


Seba. Lndsa dsa hiag quiah rai David juujni cajuhdsa.
Jng cah hio. Camahdsa dsa canh jui jng hi quighdsa
lag Seba. Jng cajmo dsa canh hi jng. Catngdsa dsi Seba
coh jn jui jng. Micaji Joab dsidsa jng, cajuhdsa hi
tsamajmodsa hning jui jng. Cailia calahj hlg hi. Hi jng
caln David ta tacng hu Israel calah sih.
Cajmo David Jujia Jatsihdsa Cng Guh Juh
2 Samuel 24; 1 Crnicas 21.126.28; 28.129.22a

Mani jii jmai caln David rai hu Israel. Jng cajmodsa


hh hi hiadsa dsa jui. Hi jng liidsa cnh t dsa jui chian
hu jng. Jng calhn Di huu hi cajmo David lahjng. Jng
cajmo Di hi cadsan jue dsa israel quianh dsag hiug. Mih
tsacahn ngel quin Di joajui Jerusaln. Jng cajinh dsa
Di. Cajmo Di hh hi tsahn ngel jajui jng.
Mitsenh ngel hi hu jajmo dsa dsio cui hih quiah jan
dsa. Caj rai David ngel hi jamitsenhdsa.
Jng cajmo Di hh hi tsih David cng nihig jamitsenh
ngel. Jng cal David hu jng. Milacu juu hu jng hu
jacog rai. Tsacahiei David jg jng. Lahjng cajuhdsa,
catsihdsa juu hu jng:
Hniuh mihmahjni jacoghhning. Hlaih jn hi cujni jacog
Di julah hi cacu dsa sih cajuhdsa.
Jng catsih David nihig hu jng. Cadsiidsa jah ni Di.
Cagh jmidsa mih quiah jan og jh hi. Jng cajmo Di
casiog si ijui. Cacg jah nihig jng.
Maquin jatsih guh hi la tshmah, jatsen Gaban. Hi
jng catsih David nihig jng jajui Jerusaln. Tsachi jmai hi
dsgdsa guh jng micajdsa ngel tsenh jajui jng.
Jng cajuh David:
Jacatsihjni nihig n tsih jaihjni nihig guh juh jmai
chiqu cajuhdsa.
Tsacacu Di jg hi hiah David tsih guh juh jng.
Conhjng hniu David mihogdsa jaihdsa. Cadsiidsa loh he hi
hniuh quiah guh jng. Jng cajmodsa hh hi dsaquigh dsa
chian jasih cang cah hi l guh. J bh cadsiidsa loh fierro
quianh bronce quianh hmac.
Jng cajmo David hh hi neng gug tai jmidsa quianh tsjong
quin hlai Lev ta quiah guh juh jng. Hli tsh dsa hi
cala. Cat dsa ta calahi ni ta, julah ta jmodsa tijai guh,
julah ta jmohdsa guh, julah ta jmodsa jujia juu hih
rguia nang aceite hi dsiidsa ni Di, julah ta hi ln dsa jmo
101
Liga Bblica Internacional, 2010

hh, julah ta jmodsa h hag guh, julah ta jajiegdsa lg,


jatsdsa arpa jamijuanhdsa Di.
Sih bh ta cat dsa hi. Tsamahniuh hi qundsa guh la
tshmah. Jue hlaih jmidsa tiogh hu Israel, tsjong quin
hlai Aarn. Jng cala guiegquin tsh jmidsa. Cajmodsa cuhna
ta lahcng lahcng i julah jg cadsidsa ni Di.
Jng cajuh David, catsihdsa Salomn, jaihdsa:
Hning bh ln ta rai dsijni. Jng tshhning cng guh
juh quiah Di. Mitshjni guh jng. Tsacacu Di jg
jmojni lahjng. Di hlg macalnjni. Camidsianjni jue dsa.
Conhjng hi niu tei jg quinhhning. Tshhning guh jng.
Cng hi mitihhning jg quiah Di. Macadsiijni loh hli ni
hi hniuh quiah guh juh jng, julah cog ning, quianh cog
teg, quianh bronce, quianh fierro, quianh hma, quianh cang
cajuhdsa.
Jng cahh David Salomn halah l quiah guh quianh jadsi
guh. Cahhdsa Salomn jg quiah ta cat jmidsa quianh
tsjong quin hlai Lev guh juh jng, julah hh macajmo
Di.
Jng cajmo David hh hi mihag dsa canh quianh Salomn
jatsihdsa guh juh. Catghdsa calahj dsa hi jajui
Jerusaln. Jng cajuhdsa, catsihdsa dsa hi:
Mitshjni guh juh quiah Di. Cadsiijni loh madsio
hi hniuh guh jng. Tsacacu Di jg tshjni guh jng. Di
macalnjni hlg. Calnjni rai dsa israel julah hh cajmo Di.
J bh cajmo Di hh hi ln Salomn, jaihjni rai dsijni.
Dsa hi tsih guh juh jacog Di. Jng ln tsjong quin
Salomn rai hu Israel jmai i jaj, jmai i jadsg jun mitidsa
lei quiah Di cajuhdsa.
Jng cajuh David, catsihdsa Salomn, jaihdsa, jatni dsa
canh hi:
Hniuh mijuanhhning Di quianh calahj jub quinhhning.
He bh Di he hi dsio jmohhning jun mitihhning jg
quiahdsa. Macajmo Di hh hi tshhning guh juh quiahdsa.
Jng jmohhning lahjng cajuhdsa.
Jng cajuh rai David, catsihdsa dsa canh calah sih:
Dsio bh hh hniah jg quiah Di cur. Hniuh mitih
hniah jg jng. Hi jng teh hniah hu la jmai i jaj, jmai
i jadsg. Hniuh mihagh hniah quiah Salomn, jaihjni. Di
lndsa jan tsih. Dsio jmoh hniah hi jn jlh guh. Macadsiijni
loh madsio hi hniuh quiah guh. Lacacujni madsio hi chi
quiegjni hi hniuh jng. Jng cuh hniah he hi hniuh quiah
guh cajuhdsa.
102
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cacu jue dsa hi madsio hi hniuh quiah guh. Hioh


cajnh David micajidsa hi jng.
Jng cahlanh David Di jatni dsa canh. Cajuhdsa:
Hiug juanh Di, dsa hiug dsiog. Calahtacng jmigui
neng gugh taihhning. Macacuhhning calahj he hi hniuh
quin jniih. Jng macajinh jniih mih lio jng jacoghhning.
Maihhning halah la dsa jniih. Hnnghhning hi jui
jniih hning jmhlah jg t. Maihhning cacu jniih lio n
calahhig dsa jniih. Mihaghhning jniih jamijuanh jniih hning
calahhig dsa jniih. Mihaghhning quiah Salomn hi mitidsa jg
quinhhning, jatsihdsa guh juh jacoghhning cajuhdsa.
Jng cajmo David hh hi mijuanh dsa jui Di. Jng
camijuanh dsa jui Di. Cacuhdsa Di dihmah. Cachijn
calahj dsa tiogh ni Di.
Micajni jmai sih camidsian jmidsa jue jh. Cadsiidsa jh
hi ni Di. Cajmodsa jmai juh. Hioh jnhdsa.
Son Cajmo David Jacamijuanhdsa Di
2 Samuel 2223; 1 Crnicas 16; Salmos 18; 96; 105.1-15

Mat David tsdsa arpa. Cahdsa son jatni Di calahhig


dsadsa. J bh cajmodsa jg hi la son cahdsa. Cajmodsa
son jacadsgh dsadsa jan dsa macajon. Cajmodsa son
jacamijuanhdsa Di.
Calig bh David jamijaih rai Sal quiahdsa. Jng cajmo
David cng son n:
Di bh dsa lg jn, dsa jmo h quieg. Jumijuanh jniang
calahj dsa jmigui. Lg bh Di quieg jamajni hi mihagdsa
jn. Mih tsacatih dsa hiag quianh jn cng jmai. Cahlanhjni
Di hi mihagdsa jn jmai jng. Calhn Di quianh dsa hiag.
Di canng bh Di jg cajuijni ds. Hiug michi b quiah
dsa hiag hi. Conhjng catih Di quianhdsa. Calgdsa jn.
Mai bh Di hachi dsag rejni. Macallihdsa hi tsarejni dsag
micu dsa hiag hi. Hi jng camihag bh Di jn. Lahjng
bh ln Di: Jmo bh dsa hi dsio jacog dsa dsiog. Conhjng
jmodsa ue dsadsa jacog dsa jmo hi hlaih. Camihagdsa
jn min. Jmhlah hi dsio, hi r jmo Di. Hi dsio jmodsa
jacog dsa h jg quiahdsa. Camihag Di quiegjni jacajmojni
hning quianh dsa hiag. Cng hi mijuanhjni Di quianh son
cahajni cajuh David.
J bh cajmo David cng jg la son jmai catdsa gog han
jajui Jerusaln. Lahla la son jng:
Jumijuanh jniang Di. Hi jng tsj jg cnh t hi
dsio macajmodsa jacog jniang. Hniuh h jniang son hi
103
Liga Bblica Internacional, 2010

mijuanh jniang Di. Di hli hi dsio macajmodsa jacog


jniang. Hniuh hi hnangh jniang mai halah mijuanh jniang
Di. Hniuh dsigh dsa jniang hi dsio cajmo Di. Camiti
Di jg macajmodsa quianh dsa hg, julah hlai Abraham,
quianh hlai Isaac, quianh hlai Jacob. Di macati jniang hu
la, hu mitsen Canan. Ln jniang tsjong quin hlai hi.
Hniuh tsjn jg tacng jmigui hi hiug juanh Di.
Di cajmodsa calahj hi chi. Hniuh hh jniang dsa jg hi
tsachian di sih chian, julah di lan. Jumijuanh calahj
dsa jmigui Di. Di dsa hi cajmo jmigui jng. Hniuh
hia dsa jmigui Di quianh jmhlah jg dsio jmai i jaj,
jmai i jadsg. Di lndsa Di quin jniang, dsa israel
cajuh David.
Jng cajmo David jin cng son, hi mijuanhdsa Di. Cajmodsa
son jng nih jn hi cajondsa. Lahla rjuh jg:
Lnjni David, dsa cahia Di hi calnjni rai dsa israel. Lnjni
dsa cah son quiah Di. Jmids quiah Di hi macahh jn
jg son jng. Hi jng calguiangjni jg hi hioh jnh dsa jui
jun dsiog rai quindsa, dsa miti jg quiah Di. Hioh jnh
dsa jui hi julah hioh jnh dsa jmai jahei dsio jmigui, jmai
jajn dsio ni guh ni hu la.
Macajmo Di jg quianh jurohjni, dsa hniu jg quiah Di.
Tsalih jmai hen Di jg jng.
Conhjng sih bh ln dsa tsamiti jg quiah Di. Ln dsa
lahhi julah la quiah tang. Tsat dsa dsa jmigui chnhdsa
tang lahjng. Hachi ta lijmo hi chiandsa jmigui cajuh
David.
Caln Salomn Rai Dsa Israel
1 Reyes 1.12.12; 1 Crnicas 29:22b30

Maguiugh bh David. Guhdsa cala. Jng cajmo dsa quindsa


jg hi dsahnahdsa jan tsihm, dsa jni dsio, dsa jmo h rai
dsa guiugh. Hniuh hi rquia tsihm cg quiah rai. Hi jng
lidsiohdsa. Jng cadsanhdsa jan tsihm tsen Abisag. Cajmo
tsihm h rai.
Jaih dsa juanh quin rai David dsa tsen Adonas. Dsio
bh jni dsa hi. Conhjng jmodsa julah hi ma dsadsa. Di
tsacahlaih tijmidsa jmai mimehdsa. Tsacaheh David jg dsio
jacog dsa hi.
Mai Adonas maguiugh hlaih tijmidsa. Cajmodsa jg hi
lndsa rai dsi tijmidsa. Catghdsa cutsh dsa. Quianh dsa
hi Joab, dsa miln juu hlg quin David. J bh quianhdsa
Abiatar, jan jmidsa.
104
Liga Bblica Internacional, 2010

Conhjng tsahig dsa Sadoc, jan jmidsa, quianh Benaa, jan


juu hlg, quianh Natn, dsa h jg quiah Di, quianh hlg dsa
jmo h rai. Tsatioghdsa cng jg quianh Adonas.
Jng cajmo Adonas cng jmai jatsen Rogel. Cathdsa rohdsa
quianh dsa canh tsjong quin hlai Jud. Tsacathdsa Salomn,
rohdsa, quianh Natn, quianh hlg, dsa tiogh cng jg quianh
rai David.
Jng cali Natn jg quiah Adonas hi milndsa rai. Jng
ca Natn juu jaquiah Betsab, michig Salomn. Catsihdsa
hio jg jng. Jng cajuh Natn, catsihdsa Betsab:
Gutseihhning rai jg. Hi jng dsiag dsadsa jg macajmodsa
hi ln Salomn rai cajuh Natn.
Jng ca Betsab jarquia rai. Cahehdsa rai calahj jg
cajuh Natn. Jng cadsig Natn jatni rai. Cajuhdsa jg julah
jg cajuh Betsab.
Jng cajmo David hh hi dsg Benaa, dsa ln juu hlg, quianh
hlg quindsa. Cajmodsa hh hi g Salomn cah jahb quin
rai. J bh cajmo David hh hi si Natn quianh Sadoc nang
aceite dsi Salomn.
Jng camitidsa calahj hh cajmo rai. Hi jng caln Salomn
rai dsi tijmidsa. Cajmo dsa tiogh timah huu hi hioh
jnhdsa. Cajuhdsa t:
Juln Salomn rai hli jii! cajuhdsa.
Jng canng dsa quianh Adonas timah jng jatigahdsa maquin.
Dsjuu jng cagun jaih Abiatar jatni Adonas. Cajuhdsa:
Macaln Salomn rai julah hh macajmo David, tijmidsa
cajuhdsa.
Jng calgoh dsa tiogh mesa quianh Adonas. Cailiadsa cng
guhei.
Jng cacuin hiah Adonas juu guh la tshmah.
Cachnhdsa tidsa taquin quiuh nihig dsini guh.
Cajmodsa lahjng. Di lahjng la mai quiah dsa israel
jachnhdsa nihig hi madsa hi tsajaih dsa quiahdsa.
Jng cajmo Salomn jg hi tsajaihdsa Adonas jun
tsamacudsa jumh dsa. Jng cah Adonas.
Jng cajuh David, catsihdsa Salomn:
Maguiangjni cat jajnjni. Jmohhning b hohhning. Hniuh
mitihhning calahj jg quiah Di. Hi jng l dsio quinhhning.
J bh ln tsjonghhning rai jun mitidsa jg quiah Di.
Jmhlah tsjong quin jniang ln ta jun jmohhning lahjng.
J bh hniuh cu julih dsa jacog Joab, dsa miln juu
hlg. Di camidsiandsa Abner quianh Amasa, juu hlg jiandsa
cajuh David.
105
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cajon David. Milndsa rai quin dsa israel tonlg jii.
Caln Salomn, jaihdsa, rai dsidsa. Cajmo Di dsio dsa
jacog Salomn. Calndsa dsa hiug juanh.
Jmai Lahni Micaln Salomn Rai Quin Dsa Israel
1 Reyes 2.134.34; 2 Crnicas 1

Mani mih cadsig Adonas jaquiah Betsab, michig rai


Salomn. Jng cajuhdsa, catsihdsa hio hi:
Jmhhning juanh hoh. Gumahhning jg jatni rai hi
cudsa jg hi janjni tsihm tsen Abisag, tsih mijmo h quiah
hlai tiiehjni cajuhdsa.
Jng ca Betsab jatni rai. Catsihdsa jg macajuh
Adonas.
Jng calhn Salomn micanng jg jng. Di mai Salomn
tadsa Adonas juh jg jng. Tiog bh milndsa rai. Jng
cajmo Salomn hh hi jn Adonas. Jng cajh jan dsa ln juu
hlg quiah Adonas hi. Benaa tsen juu hlg hi.
Jng cajmo Salomn hh hi tsamaln Abiatar jmidsa. Di
catghdsa cng jg quiah hlai Adonas hi miln hlai ta.
Tsacajh Salomn dsa hi. Di camihagdsa quiah hlai David,
tijmi Salomn. Jng calti jg quiah Di caj malih hi
tsamaln tsjong El jmidsa quin dsa israel. Di miln Abiatar
tsjong dsa hi. Tsamalndsa jmidsa.
Jng canng Joab he cala quiah hlai Adonas quianh Abiatar.
Calgohdsa. Di milndsa jag quiah hlai Adonas. Cacuindsa
juu guh. Cachnhdsa tidsa taquin quiuh nihig dsini
guh jng.
Benaa Joab hi dsini
Jng cajmo Salomn hh hi dsajh
guh. Di camidsian Joab og juu hlg jiandsa.
Cajmo Salomn hi jng hi mitidsa hh macajmo hlai tijmidsa.
Hi jng tsamachian dsa hiag quin rai Salomn. Hiah bh
dsa caln ta hu Israel.
Mani mih catgh Salomn calahj dsa canh. Caildsa
juu jatsen Gaban, jatsih guh la tshmah. Jng cajmo
Salomn hh hi midsiandsa cng mei jh. Cadsiidsa jh hi
ni Di jajng.
Janeng jng cajuh Di, catsihdsa Salomn:
He dsio jmojni jacoghhning? cajuh Di.
Jng cajuh rai Salomn, catsihdsa Di:
Macajmohhning hi calnjni rai quin dsa jue. Lnjni jan
tsih. Tsatjni cur jmojni hh jacog dsa israel. Jmhhning juanh
hoh. Mihaghhning jn. Mijng lnjni jan dsa chian dsa. Hi
jng liguiangjni naih juu dsio, naih juu hlaih. Di hnojni hi
106
Liga Bblica Internacional, 2010

lnjni rai dsa dsiog jacog dsa israel, dsa jui quinhhning
cajuh Salomn.
Cat dsa Di quianh jg cajuh rai Salomn. Jng cajuh
Di, catsihdsa dsa hi:
Mima dsa sih jg hi tihdsa quianh dsa hiag, ho ju hi
lichiandsa hli jii ni jmigui, ho ju hi lndsa dsa chi cog,
dsa hiug juanh. Camhhning hi lenhhning dsa chian dsa. Jng
jmojni hi lenhhning dsa chian dsa. J bh lenhhning dsa chi
cog, dsa hiug juanh cnh jn calahj rai chian jmigui
cajuh Di.
Cng jmai sih migu rai Salomn jaquiahdsa jajui
Jerusaln. Jng cagun og hio jatni rai. Camadsa hi
mir rai jg quiahdsa. Mitioghdsa cng hni. Calchin
jan guing dsa ioh lahjan lahjan hio. Jng cajon jan
guing quin hio janeng. Taog hio cajuh quianh hi tiog
hi cajon guing quin roh. Guing quin hiahdsa cachi,
cajuh taogdsa.
Jng cama Salomn cng iti. Jng cajuhdsa, catsihdsa
hio hi:
Dsio miquiughjni quiah guing machian. Hi jng la ton
dsoh guing. Jng tanh hniah cajneh quiah guing lahjanh
lahjanh hniah cajuhdsa.
Jng cajuh jan hio, catsihdsa rai:
Dsio bh jg. Jmohhning lahjng cajuhdsa.
Conhjng cajuh hio rohdsa:
Tsajmohhning lahjng! Jujnhhning guing jacog hio rohjni.
Di tsahnojni hi jn guing hi cajuhdsa.
Di hiug hniodsa guing quindsa. Caha dsadsa. Di mijaih
rai guing.
Jng cajuh Salomn:
Jnhhning guing jacog hio caha dsa. Di lndsa michig
guing cajuhdsa.
Jng cats cajan jg halah camir rai jg jng. Callih
dsa jui hi camihag Di quiah rai Salomn. Dsa canh dsa i
calndsa.
Jng caniu tei jg tacng jacajmo Salomn hh. Cacandsa
cog quiah dsa tiogh jui neng lahjin lahlih. Tsacati dsadsa
jmodsa hning quianh Salomn hi. Caln rai dsa chi cog.
Mitiogh jue cu quindsa. Mitsih madsio hmalh quiahdsa.
Cadsiidsa loh madsio m hi cgh gh dsa quianh hi gh jh
calah.
Cala dsio tacng hu Israel jmai jacajmo Salomn hh. Caln
Salomn dsa chian dsa. Catiundsa si hli jg cah quianh
107
Liga Bblica Internacional, 2010

son. Camitandsa jg quiah hli ni jh, hli ni hg nung chi


jmigui.
Jng cajal jue dsa chian jasih. Hniudsa nangdsa jg cah
cajuh rai Salomn. Miqun dsa hi hli ni hi jlh, hi dsio hi
lacudsa jacog rai hi.
Catsih Salomn Cng Guh Juh Jajui Jerusaln
1 Reyes 57; 2 Crnicas 2.15.1

Jan rai tsen Hiram, dsa jmo hh jajui Tiro. Miln hlai David
dsa jenh quianhdsa. Jng cats Hiram cutsh dsa quindsa juu
jajui Jerusaln jmai caln Salomn rai. Cahahdsa jg quiah
Hiram, juudsa. Jng cadsianh Salomn jg quianh dsa quin rai
Hiram. Camadsa hi mihag dsa quin Hiram quiah dsa israel
jaquighdsa hmac titng mh tsen Lbano. Di hniuh madsio
jaghma quianh guh juh mitsih Salomn.
Jng cajmo rai Hiram jg quianh rai Salomn hi dsaquigh
dsa quindsa hma jng. Camihag cutsh dsa israel quiah dsa
chian Tiro jacaquighdsa hma. Jng cacu rai Salomn m hi
gh dsa tijmo ta jajng.
Hi jng cadsii Salomn loh he hi hniuh quiah guh juh.
Macadsii hlai David loh madsio hi hniuh quiah guh jng
jmai michiandsa.
Maquin jii caln Salomn rai quin dsa israel, camiligdsa
ta tsihdsa guh. Maquin ilg rds ochenta jii macahuan
dsa israel hu Egipto. Catsih Salomn guh juh jng jacatsih
hlai David cng nihig jmai cadsan jue dsa israel quianh dsag
hiug.
Lahla la cnh t guh juh jng: Mila cnh guieh metro
talahjieng. Cajmodsa cng corredor jag talahhg cnh hna
metro. Mila ton jag guh dsini jng. Jag lahni mila cnh
guig metro talahcug, guie metro talahhg. Jag jamaton mila
cnh guie metro talahcug, guie metro talahhg. Jag jng tsen JA
HAN HIUG, jatsih gog han quiah Di.
Cajmodsa hli ja ph lahjin lahlih guh jng. Catsihdsa
guh juh quianh cang. Cajlaidsa cang quianh jag hmac
talahdsini guh. Cajmodsa hi jn jlh jaghma titng
talahdsini jng. Jng cajlaidsa jaghma jng quianh cog
ning.
Jan dsa chian Tiro, dsa tsen Hiram-abi, dsa caln juu
jacajmodsa ta jng. Hiug tdsa jmo hli ni ta jatsihdsa guh.
Cajmodsa hi jlh, hi la og ngel tsen querubines, mitsenh ngel
JA HAN HIUG. J bh cajmo Hiram-abi cng hmah juh hi
hei dsijo dsini guh. J bh cajmodsa cng juh jaha
108
Liga Bblica Internacional, 2010

jmi. J bh cajmodsa guie t ph jarang jmidsa hi dsiidsa


ni Di. Cajmodsa tsi ph jatag t jng hi a jahniu
jmidsa. J bh cajmo Hiram-abi hli ni hniuh jajmo
jmidsa ta nihig. Cajmodsa calahj hi jng quianh bronce.
v
J bh cajmo Hiram-abi cng nihig jajn jmidsa chiun.
Cajmodsa guie mesa jadsii jmidsa hih ni Di. J bh
cajmodsa guie jahih si macg quianh hli ni hi hniuh
quiah jmidsa. Cajmodsa calahj hi jng quianh la cog
ning. Cajmodsa ton hi pa catadsadsa guiuhhni hi la
bronce. Mititng ton hi jng haghni jag caton caton. J
bh cajmodsa cng nihig jadsi guh jacadsii jmidsa jah ni
Di.
Maguiecng jii caln Salomn rai cala j ta jacatsihdsa
guh juh jng. Maguio jii callig ta jng. Jng catioh
Salomn cog ning, cog teg hi cadsii hlai David loh nih
jatiohdsa lio. Macadsii hlai hi loh hi jng jacog Di.
Hli ni ta cajmo rai Salomn. Catsihdsa hni quiah hiahdsa
jajui. J bh catsihdsa cng hni quiahdsa jahma
talahnorte. J bh catsihdsa cng nita jamirdsa jg.
Cajmo Salomn Jmai Jacatsihdsa Guh Juh
1 Reyes 8.19.9; 2 Crnicas 5.27.22

Micala ta jacatsihdsa guh, cath Salomn calahj dsa canh


hi catghdsa jajui Jerusaln jmai jajmodsa israel hni ph
quianh goh hma. Jng catghdsa jajng. Jng cajmo Salomn
jmai. Di cala ta jacatsihdsa guh.
Jng cajmo Salomn hh hi tsihdsa gog han JA HAN HIUG
dsini guh hm . Di mitsih gog jng dsini guh la
tshmah, hi micatsih hlai David.
Micatgh calahj dsa catsih cutsh tsjong hlai Lev gog
han JA HAN HIUG. Catsihdsa gog nih jatitng hi la
ngeles querubines macajmo Hiram-abi. Nih gog jng mitioh ton
jagcang jacatiun Di lei hi cacudsa quiah hlai Moiss.
Jng cadsii jmidsa quiah jue caju quianh jue jahchih
ni Di jmai jng. Cajig jmidsa quianh tsjong quin hlai Lev
lg. Catsdsa arpa quiahdsa. Cahdsa son hi camijuanhdsa
Di. Di cajmo hiah Di hi dsio dsa jacog dsa israel. Tsalih
jmai tsahnio Di dsa jui hi.
Jahdsa son jng cagun Di jajng. Caj cng jneng teg
hlaih guh juh jng. Tsacatih jmidsa jmo ta huu quiah
jneng jng. Di sih hlaih jneng.
Jng cajuh rai Salomn, catsihdsa dsa canh:
109
Liga Bblica Internacional, 2010

Hiug dsio Di quin jniang. Macajmodsa jg hi gudsa


jajui Jerusaln. Cahiadsa hlai tiiehjni hi calndsa rai. Mitsih
hlai hi cng guh juh jacog Di. Conhjng cajuh Di hi
tsih jaihdsa guh jng. Hi jng mali calti jg cajmo Di
quianh hlai tiiehjni. Di calnjni rai. Macatshjni guh juh.
Matsih gog han quiah Di dsini guh jng cajuhdsa.
Jng cahlanh Salomn Di. Cajuhdsa:
Tsachian di sih ln julah lanhhning. Di camitihhning jg
cajmohhning quianh dsa hg. Mali macalti jg quinhhning
hi cajmohhning quianh hlai David, tiiehjni.
Macajmohhning jg quianh hlai hi hi ln tsjong quin
hlai David rai quin dsa israel, jun miti jniih jg quinhhning.
Jmohhning juanh hoh. Juliti jg jng jmai i jaj jmai i
jadsg.
Macatshjni hni quinhhning, guh juh la. Mane jniih hi
lanhhning dsa hiug juanh cnh jn guh juh matsih la. J
bh lanhhning dsa juanh cnh jn tacng dsigui. Conhjng
macajmohhning jg hi nhhning guh juh la. Junhhning guh
jng ti.
Nnghhning jg jahlanh dsa tiogh guh jng quianh dsa
hlanhhning, dsa tiogh jauin jun jidsa juu jatsih guh la.
Jun jmohhning hi tih dsa hiag, ho ju tsatih jma, ho ju hi
la hagcn, ho ju hi cadsandsa quianh dsag jmuai, ho ju hi
cahn janung, huu hi hlaih cajmo dsa jui, jng nnghhning
jg hlanh dsa jui quinhhning jatihdsa dsag tiredsa, jun
cajinh dsadsa. Juhenhhning dsg dsa hi.
Nnghhning jg hlanh dsa chian jasih, dsa tsaln dsa israel,
jahlanhdsa hning. Di linang dsa sih hi hiug juanh hning. Hi
jng lii dsa tiogh tacng jmigui jg quinhhning. Mijuanh
calahj dsa hning.
Nnghhning jg hi hlanh dsa israel hning jacatai dsa hiag
godsa huu dsag juh catacanhdsa jacoghhning. Nnghhning jg
quiahdsa jatigdsa dsg tiredsa jajidsa juu jatsih guh la.
Juhnhhning dsg dsa hi cajuhdsa.
Micadsa jg jng jacahlanh Salomn Di, jng casiog si
dsg caj ijui. Cajn si jng calahj jah cadsii jmidsa ni
Di. Cachijn dsa tiogh jmai jng ni Di. Camijuanhdsa Di.
Cacuhdsa Di dihmah.
Jng cadsii jmidsa quiah jue hlaih jahchih quianh caju
ni Di. Cajmodsa jmai cng sma. Jng cailia dsa canh
tiogh jmai jng. Hioh jnhdsa. Di hi dsio macajmo Di jacog
dsa israel, quianh hlai David, quianh rai Salomn, jaihdsa.
110
Liga Bblica Internacional, 2010

Cng janeng cagun Di jaquiah Salomn, hi cacadsa. Jng


cajuh Di, catsihdsa Salomn:
Macanangjni jg quinhhning. Macajmojni jg hi uqun dsa
jui hi dsio guh juh macatsihhning hi dsiidsa hi jng nejni.
Nangjni jg jmai sih jahlanh dsa israel jn guh jng. Hnjni
dsg dsa jui jajinh dsadsa, jun hniudsa mitidsa jg quiegjni,
jun catigdsa hi hlaih mijmodsa.
Jun cng hi jmohhning hi hnojni, jng jmojni hi ln
tsjonghhning ta hu Israel dsihhning jmai i jaj jmai
i jadsg. Conhjng jun tsacamitihhning jg quiegjni,
julah jahlanhhning di sih, jng tai dsa hiag dsa jui
quinhhning juu godsa jauin. J bh tsamagujni guh juh
macatsihhning. Jmo dsa hiag hi gug guh jng. Jng mali
macatacanh dsa jui dsag jacogjni jajidsa jacahn guh
jng. Hnjni quianh dsa hlanh di sih cajuh Di.
Caln Rai Salomn Dsa Hiug Juanh
1 Reyes 9.1010.29; 2 Crnicas 8.19.29

Maguig jii caln Salomn ta hu Israel cala ta jatsihdsa


guh juh quianh hni quiahdsa. Jue dsa chian jasih cajmo
ta jacatsihdsa hi jng. Hachi cahlianhdsa dsa jacajmodsa ta.
Catsihdsa cng hni juh jatiogh hlg quindsa jajui jng.
J bh cajmodsa jajui jatiogh dsa jasih.
Cail dsa quindsa quianh dsa quin rai Hiram juu barco
juu jauin. Caiqundsa cog ning quianh cang sih, cang jlh,
quianh hma jlh, quianh muju elefante, quianh hli ni cu.
Jng canng hio rai chian hu Sab halah hiug juanh
Salomn. Canng hio rai halah ln Salomn dsa canh, dsa i.
Jng cagundsa jajui Jerusaln jaquiah rai hi. Cacandsa jg
dsg quiah rai Salomn. Caaidsa jg u. Jng mali mai
bh Salomn calahj jg jng. Jng caji hio rai hni quiah
Salomn, hni jlh.
Jng cajuh hio rai, catsihdsa Salomn:
Tsamihjni jg cajuh dsa hi hiadsa hning. Maguiang
bh jn hi dsg jg jng. Di macajijni hingjni halah la
quinhhning. Jin ton dsoh tsacajuhdsa hiadsa hning. Di
hiug juanh hning. Hioh bh jnh dsa miti neihhning quianh
dsa tiogh dsini quinhhning. Hiug dsiog Di quinhhning.
Di cajmodsa jg hi lanhhning rai hu la, rai dsa dsiog
cajuhdsa.
Jng lacacuh hio rai quiah Salomn cog ning quianh cang
sih, cang jlh, quianh hi maro quiah m. J bh lacacuh
111
Liga Bblica Internacional, 2010

rai Salomn hio rai hli ni hi hmh, hi jlh julah he hi cama


hio hi. Jng cah hio rai.
Cacagh Salomn madsio cog jui lahcng lahcng jii
quiah dsa chian jasih. J bh cacaghdsa cog jui quianh dsa
godsa. Catsihdsa cng trono jlh mala marfil. Jajng cagdsa
hiahdsa. Cajlaidsa trono jng quianh cog ning. Mila julah
ta juh jauidsa hi dsagdsa trono jng. Mila jing jang
jauidsa ta juh jng. Cajmodsa jan hieh lan jag caton caton
lahcng lahcng jang ta jng. J bh cajmodsa jan hieh lan
jag caton caton jagu rai trono jng.
Jmhlah cog ning la taza quiah rai Salomn. Mitiogh quin
mei cu, jh mitsah hmalh. J bh mitiogh guietn mei
cu. Mitiogh hlg cah cu hi jajmodsa hning. Mitiogh jue
hlaih cu quin rai. Catsihdsa ton hna jui jatiogh jmhlah
dsa jmo h jh. J bh jue cu tiogh jui jng.
Caln rai Salomn dsa chi cog, dsa t jg cnh jn calahj
rai chian tacng jmigui.
Cajmo Rai Salomn Hi Hlaih
1 Reyes 11; 2 Crnicas 9.30-31

Ta bh dsa Salomn quianh hio. Hi jng cajiadsa jue


hlaih hio, julah hio chian jasih. Macajmo Di hh hi
hniuh jiag dsa israel jmhlah hio dsa godsa. Cajenh Salomn
gug quianh jami rai chian Egipto. Calahj hio chian jasih
hi mihlanh di lan jahlanh dsa godsa. Mihnio Salomn
calahj hio hi. Jng cajinh dsa Salomn mimaguiughdsa.
Camiligdsa hi hlanhdsa di lan hi hlanh hio quindsa. Di
cama hio hi hlanh Salomn di lan quindsa.
Cajmodsa nihig ni lahjan lahjan di lan hi. Cajmodsa hi
jng cg jajui Jerusaln. Cahlanhdsa di lan cudsie quianh
Di gu guiuh.
Jng calhn Di quianh Salomn. Jng cajuh Di,
catsihdsa rai hi:
Tsacamitihhning jg quiegjni. Hi jng tsamacujni jg ln
tsjonghhning ta tacng hu Israel. Jmo tsjonghhning hh
jmhlah hu jatn Jud huu jg cajmojni quianh hlai David,
tiieihhning. J bh jmojni hi jng hi jmodsa hh jajui huu
hi matsih guh juh jacogjni jala. Conhjng ln jan tsih hh
quinhhning ta mih tsacalahj hu Israel cajuh Di.
Ni jng camilig dsa jmo hning quianh dsa israel. Dsa jmo
hning hi chian jui neng cg hu jng.
Jan tsih hh quin rai Salomn, dsa tsen Jeroboam. Lndsa
tsjong quin hlai Efran. Mia dsa hi chiuh jui Jerusaln.
112
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cajenhdsa jan dsa h jg quiah Di, dsa tsen Ahas.


Malndsa cuguiogdsa jajng. Jng cajmo Ahas tijneh hmah
dsig quiahdsa, tsnhdsa hm . Cajmodsa cnh guietn jneh
hmah jng.
Jng cajuh Ahas, catsihdsa Jeroboam:
Hieihhning guie jneh hmah n. Di tanhhning ta quin
dsa chian guie chih dsa israel. Lnhhning rai quin dsa hi.
Di tsamaln tsjong quin Salomn rai tacng hu Israel. Di
cahlanh rai hi di lan. Conhjng ln tsjong Salomn ta
jatn Jud huu jg cajmo Di quianh hlai David, dsa camiti
jg quiahdsa. Jun mitihhning jg quiah Di, jmo Di hi ln
tsjonghhning ta guie chih jng jmai i jaj, jmai i jadsg
cajuhdsa.
R cajmo Jeroboam ta. Hi jng cajmo rai Salomn hh hi caln
Jeroboam juu dsa tijmo ta jui, dsa godsa, dsa ln tsjong
quin hlai Efran quianh tsjong quin hlai Manass.
Jng calhn Salomn quianh Jeroboam. Mijaihdsa dsa
hi. Jng cacuin Jeroboam juu hu Egipto. Jajng cagdsa
calahjacajon rai Salomn.
Matonlg jii caln Salomn rai cajon dsa hi. Jng caln
Roboam, jaihdsa rai dsi hlai tijmidsa.
Cala Ton Dsoh Jui Dsa Israel
1 Reyes 12.1-24; 2 Crnicas 10.111.4

Micajon rai Salomn, ca Roboam, jaihdsa juu jatsen


Siquem. Catgh calahj dsa israel jajng. Mijmodsa jg hi
lndsa rai quin dsa tiogh tacng hu Israel. J bh cath
dsa chian talahnorte Jeroboam, jui jng migudsa hu Egipto. Di
macajon Salomn, dsa mijaih Jeroboam hi.
Jng cajuh Jeroboam, catsihdsa Roboam:
Madsio cog cacagh hlai tiieihhning jui jmai milndsa
rai. Jng jmohhning juanh hoh. Jmohhning hh hi caghhning
mih cog cnh jn cacagh hlai hi. Hi jng lenhhning rai quin
calahji jniih cajuhdsa.
Jng cajuh Roboam, catsihdsa Jeroboam:
Jahna jmai na juijni jg jng cajuhdsa.
Jng cadsii Roboam jg quianh dsa canh, dsa miln dsa
quin hlai tijmidsa.
Jng cajuh dsa canh hi:
Jmohhning julah cama Jeroboam cajuhdsa.
Tsata dsa Roboam quianh jg jng. Jng cadsiidsa jg
quianh dsa tsih jiandsa.
Jng cajuh tsih hi:
113
Liga Bblica Internacional, 2010

Dsio caghhning himh cog cnh jn cacagh hlai tiieihhning


cajuhdsa.
Jng catgh dsa jui jmai jamahna jng.
Jng cajuh Roboam, catsihdsa dsa hi:
Caghjni himh cog cnh jn cacagh hlai tiiehjni
cajuhdsa.
Hi jng calti jg quiah Di cah Ahas, catsihdsa Jeroboam.
Micanng dsa chian talahnorte jg uai cajuh Roboam, jng
cajuhdsa:
Tsamatiagh jniang cng jg quianh tsjong quin hlai
David. Dsio bh ln dsa sih ta quin jniang cajuhdsa.
Jng cailia dsa chian talahnorte.
Jng caln Roboam rai quin jatn Jud quianh jatn
Benjamn, hu neng talahsur hu Israel. Hu jacajmodsa hh
caltsen hu Jud.
Conhjng tsacahiei dsa tiogh hu talahnorte hi ln Roboam ta
hu quiahdsa.
Jng cats Roboam jan dsa micaghdsa cog hu talahnorte.
Caqui catg dsa hi cang. Cajondsa. Jng cajmodsa jg hi
caln Jeroboam rai quin dsa tiogh hu talahnorte.
Jng catgh Roboam hlg quindsa. Mijmodsa hning quianh
dsa hiag tiogh talahnorte. Milndsa ta tacng hu Israel calah
sih.
Jng cajuh Semaas, dsa cah jg quiah Di, catsihdsa
Roboam:
Tsajmhhning hning quianh dsa israel jianhhning. Di cacu
Di jg hi cala ton dsoh jui dsa israel cajuhdsa.
Jng tsacajmo hlg quin Roboam hning quianh dsa tiogh
talahnorte. Cailia hlg hi.
Caln Jeroboam Rai Quin Dsa Tiogh Hu Efran
1 Reyes 12.2514.20

Jng caln Jeroboam rai quin dsa tiogh hu talahnorte, hu


tsen Efran. J bh thdsa hu jng Hu Israel. Jng cag rai
Jeroboam jui tsen Siquem, jatn Efran, godsa.
Jng cah dsa Jeroboam chijh dsal dsa jui guh juh
tsih jajui Jerusaln hi mijuanhdsa Di. Tsahig dsadsa jun
hnio dsa jui hi hh jmo Roboam hu talahsur jng. Di cag
Roboam jajui Jerusaln, jatsih guh juh jng.
Hi jng cajmo Jeroboam hh hi tsihdsa di lan hi la caju
meh. Cajmodsa di lan hi hi la cog ning. Catsihdsa jan
di lan jatsen Dan. J bh catsihdsa jan di lan hi jatsen Betel. Hi jng tsamahniuh dsal dsa jui guh juh tsih jajui
114
Liga Bblica Internacional, 2010

Jerusaln, hi dsadsiidsa hi dsio ni Di jajng. Hachi uin


jatitn di lan hi.
Jng camilig dsa jui tiogh talahnorte hi hlanhdsa di lan
hi. Catgdsa jg quiah Di. Jng cahiadsa Jeroboam dsa caln
jmidsa jatni di lan. Tsacatnhdsa juu hh cajmo Di hi
jmhlah tsjong quin hlai Lev caln jmidsa. Cahiadsa dsa sih
hi calndsa jmidsa. J bh cajmo Jeroboam hh hi jmodsa cng
jmai juh jacog di lan tsh noviembre.
Cng jmai ca rai Jeroboam. Camitidsa ni di lan tsih Betel. Mijndsa chiun ni di lan. Jng cagun jan dsa cah jg
quiah Di. Jng cajuh dsa hi, catsihdsa Jeroboam:
Nnghhning mih jg juijni hning. Ji jan tsjong quin hlai
David jala jmai chiqu . L hndsa nihig n jacog di lan.
Jndsa mu jmidsa macadsan, dsa camiti ni di lan hi. Hi
jng l tsatijai nihig. Tsamal dsii dsa jui hi dsio ni di
lan nihig jng. Jng jmo Di juu juh hi mali dsg jg
juijni hning. Di na bh gug nihig cajuhdsa.
Jng calhn rai Jeroboam, micanngdsa jg jng. Cajmodsa
hh hi chinh dsa quindsa dsa cah jg quiah Di. Canihdsa
gug. Cahiadsa dsa hiag. Dsjuu jng cala huh gugdsa quianh
juu juh cajmo Di. J bh cagug nihig.
Jng cajuh rai Jeroboam, catsihdsa dsa cah jg quiah
Di:
Jmhhning juanh hoh. Mihleghhning gojni cajuhdsa.
Jng cahlg gugdsa quianh jub quiah Di. Conhjng
tsacajinh dsa rai Jeroboam. Cng hi cajmodsa hi hlaih.
Cahiadsa jue jmidsa, jun hein dsa hiei ta jng. Tsacahiadsa
jmhlah tsjong quin hlai Lev, julah hh macajmo Di.
Cng jmai sih caldsoh jaih Jeroboam, tsih tsen Abas. Jng
cats rai hio quindsa juu jaquiah Ahas, dsa cah jg quiah
Di. Ahas hi, dsa cahlanh Jeroboam cnh jmai lahni hi lndsa
rai. Maguiuh bh Ahas. Tsamajnihdsa.
Jng tadsa hio cajmo. Mimigandsa dsa maguiuh hi.
Mijuhdsa lndsa hio sih, hi ju hio quin rai Jeroboam.
Conhjng cahh Di Ahas jg hi lndsa hio quin rai.
Micadsig hio jaquiah Ahas, jng cajuh dsa guiuh, catsihdsa
hio:
Maguiang bh jn hein dsa lanhhning. Tsal miganhhning
jn. Jg u juijni hning. Guhehhning jigugh jg quiah Di.
Di macajmo Di hi calndsa rai hu Efran. Conhjng
tsacamitidsa jg quiah Di. Hlaih himh malndsa cnh
jn dsa caln rai lahji. Tsacatnhdsa juu hh cajmo Di.
Cahlanhhning di lan.
115
Liga Bblica Internacional, 2010

Hi jng na bh jmo Di hi dsin dsa tiogh dsini quindsa


quianh tsjong quindsa. Dsin bh calahj dsa ioh tsjong
quindsa. Jng gutseihhning jigughhning jg n.
Jng gunhhning jaquinh. Jn tsih quinhhning nih jn hi
dsianhhning dsini jaquinhhning. Hi jng mali dsg jg
juijni hning. Na bh ln jan dsa rai dsi tsjonghhning. Dsa
hi midsin calahj tsjonghhning.
J bh ji hi hlaih jmai chiqu quianh dsa jui tiogh hu la.
Di cahlanhdsa di lan catsih jigughhning. Jil dsa hiag. Taidsa
dsa tiogh hu la go dsa hiag hi, jauin cajuhdsa.
Jng cah hio quin Jeroboam. Micadsianhdsa jadsi
quiahdsa, cajon bh tsih midsoh quindsa.
Maguigtn jii caln Jeroboam rai hu Efran cajondsa. Caln
Nadab, jaihdsa rai hu jng dsi hlai tijmidsa.
Caln Dsa Sih Rai Hu Efran
1 Reyes 15.2516.28

Jng caln Nadab rai hu Efran ton jii. Tsacamitidsa hh


maujuh Di. Cng hi cajmodsa hi hlaih julah cajmo hlai
tijmidsa.
Jng cajmo rai Nadab hning quianh dsa filisteo. Jng cajh
Baasa hiah Nadab jajmodsa hning jng. Jng caln Baasa rai
dsi hlai Nadab hi. Jng camidsian Baasa calahj dsa ioh
tsjong quin hlai Jeroboam.
Jng caln Baasa rai hu Efran. Calndsa ta hu jng
guiegquin jii jmai. Cagdsa hni tsih jatsen Tirsa. Hlanh bh
Baasa, julah miln hlai Jeroboam. Tsacamitidsa hh cajmo Di.
Jng cagun Jeh, dsa cah jg quiah Di, jaquiah rai Baasa.
Jng cajuh Jeh, catsihdsa rai:
Macajmo Di hi lanhhning rai hu Efran. Conhjng cng
hi jmohhning hi hlaih julah cajmo hlai Jeroboam. Jng dsin
calahj tsjonghhning julah cadsan tsjong quin hlai hi, dsa
camidsianhhning cajuhdsa.
Micajon Baasa, caln Ela, jaihdsa, rai hu Efran dsi hlai
tijmidsa.
Maton jii caln Ela rai hu Efran cajondsa, hi cajh jan
dsa tsen Zimri. Hiah bh Zimri caln rai dsi hlai Ela. Miln
Zimri juu hlg quin hlai rai Ela. Jng camidsian Zimri calahj
dsa ioh, tsjong quin hlai Baasa.
Jng caln Zimri rai cng sma jmai. Di cajmo calahj hlg
jg hi ln Omri rai dsi hlai Ela, micanng hlg macajh
Zimri dsa hi. Omri hi miln juu hlg dsa chian hu Efran.
Jng cajmo hlg hning quianh Zimri. Cat jachinh hlg Zimri
116
Liga Bblica Internacional, 2010

hi. Jng cah Zimri dsini jaquiahdsa. Cadsh hni quiahdsa.


Cajhdsa hiahdsa jacacg hni.
Jng caln Omri rai hu Efran. Hiug jn hlanhdsa cnh jn
rai caln ta hu jng lahji. Cacandsa ni quiah dsa jui
jacahlanhdsa di lan.
Jng caldsa cng hu neng mh. Cajmodsa cng jui tsen
Samaria hu jng. Jajng cagdsa. Jng cajon Omri micalndsa
rai hu Efran guietn jii.
Jng caln Acab, jaih Omri rai hu Efran dsi hlai hi.
Jg Quiah Dsa Caln Ta Jmai Lahni Hu Talahsur
1 Reyes 14.2115.24; 2 Crnicas 11.516.14

Jng caln Roboam, jaih hlai Salomn rai lahni hu Jud,


hu neng talahsur hu Efran.
Jng cajmo Roboam hh hi t hei jg quiahdsa tacng hu
Jud cnh jmai lahni. Catsihdsa hni jatiogh hlg quindsa
hli jui. J bh cajmodsa jn ieing lahjin lahlih lahcng
lahcng jui jatiogh hlg hi. J bh catiohdsa quiah hlg
quianh m jui jng. Mala jujia jujng caul dsa hiag.
Jng cadsil calahj jmidsa quin Di gu guiuh
calahquianh calahj tsjong quin hlai Lev hu jajmo
Roboam hh. Di tsacacu Jeroboam jg hi mitidsa ni Di godsa.
Dsa sih cat ta jmidsa jatni di lan hi la caju meh titn
talahnorte.
J bh cadsil calahjdsa hniu mijuanhdsa Di gu guiuh
hu Jud. Di dsi bh juu hi dsiidsa hi dsio ni Di guh juh
tsih jajui Jerusaln. Jng caln Roboam dsa chi b. Cnh hna
jii jmai camiti Roboam jg quiah Di. Jng camihag Di
quiahdsa. Chi b quiah rai hi jajmodsa hh.
Jng mahna jii jmai cati Roboam jg quiah Di. Jng
catsih dsa jui nihig jacog di lan. Cahlanhdsa di lan hi.
Catgh dsa ioh cg lahcng lahcng nihig jng. Cacu
cajmghdsa dsa ioh jiandsa halah ma dsadsa. Cajmo dsa
jui hli ni hi hlaih hi ma dsadsa julah cajmo dsa hlanh
mitiogh hu Canan. Huu hi hlaih jng cahuan Di dsa hlanh
hi malih.
Mah jii jmai caln Roboam rai cajal hlg dsa chian
Egipto quianh rai quindsa. Cajmodsa hning quianh Roboam
quianh dsa tiogh hu Jud. Catih dsa hiag hi. Calhdsa
lahcng jui jamitiogh hlg quin Roboam, jacajmodsa jujia.
Mih tsacalhdsa jajui Jerusaln.
Jng cajuh Semaas, dsa cah jg quiah Di, catsihdsa
Roboam quianh dsa quindsa:
117
Liga Bblica Internacional, 2010

Macatih dsa hiag quianh hniah huu hi tsacamitih


hniah jg quiah Di. Macatih hniah jg jng cajuhdsa.
Jng cajinh dsa Roboam quianh dsa quindsa. Catiudsa hi
hlaih hi mitijmodsa.
Jng cajuh Semaas, dsa cah jg quiah Di calah sih,
catsihdsa rai quianh dsa quindsa:
Tsacu Di jg hi hn dsa hiag chian Egipto jajui Jerusaln.
Caii dsa Di jacogh hniah. Di macajinh hoh hniah.
Mih tsacalh dsa hiag. Tiog bh hniuh can dsa hiag hi cog
quinh hniah cajuhdsa.
Jng cacan rai dsa hiag madsio hi la cog ning tioh
dsini guh juh quianh hi la cog ning tioh hni quiah
rai Roboam. Cajmo hlai Salomn hi jng jmai michiandsa.
Jng cajmo Roboam hi la bronce. Catiohdsa hi jng guh
juh quianh hni quiahdsa jamitioh hi la cog ning.
Maguiegui jii caln Roboam rai hu Jud, cajondsa. Jng
caln Abas, jaihdsa rai hu Jud dsi hlai hi.
Tsacamiti Abas calahj cnh la jg quiah Di. Conhjng
cacu Di jg hi calndsa rai hu Jud huu jg cajmo Di
quianh hlai David, dsa hg quih Abas hi. Hi jng cajmo Di
jg hi jmo tsjong David hh jajui Jerusaln. Di camiti hlai
hi jg quiah Di. Jmhlah jg quiah hio quin hlai Uris
jacajmo David hi hlaih.
Cala mah quianh dsa tiogh Jud quianh dsa tiogh hu Efran
calahj jmai jacajmo Abas hh. Mijmo Jeroboam hh jmai jng hu
Efran. Catih hlg dsa chian hu Jud jacajmodsa hning quianh dsa
hiag hi. Di cahdsa jg quiah Di hi tih Di mihagdsa jajmodsa
hning. Jng calh hlg dsa jud ton hna jui miquiah dsa efran.
Mahna jii caln Abis rai hu Jud cajondsa. Jng caln
Asa, jaih Abas, rai hu Jud dsi hlai tijmidsa.
Dsa dsiog bh Asa, dsa caln rai hu Jud. Camitidsa lei
quiah Di. J bh cagugdsa nihig titng jacog di lan.
Cajmodsa hh hi hlanh dsa jui jmhlah Di gu guiuh. J
bh cajmodsa hh hi mitidsa jg quiah Di.
Caniu tei jg hu Jud cnh jmai lahni jacaln Asa rai. Hi
jng cajmo Asa hh hi catsihdsa madsio hni jatiogh hlg. J
bh catsihdsa jn ieing lahjin lahlih jui jatiogh hlg hi.
Catgh jue hlaih hlg quindsa.
Jng cajal hlg dsa etiop hu Jud. Cajmodsa hning quianh
hlg dsa jud, hlg quin rai Asa.
Jng cahlanh Asa Di. Camadsa hi mihag Di quiahdsa.
Jng camihag Di. Catih hlg quin rai Asa quianh dsa
hiag.
118
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cajuh Azaras, dsa cah jg quiah Di, catsihdsa rai


Asa:
Dsio cng hi jmohhning hi dsio hi mijuanhhning Di
cajuhdsa.
Jng cagug Asa jue di lan titn tacng hu jng. J bh
cahuan chihiodsa jaquiahdsa huu hi cahlanh hio di lan.
Cajndsa di lan hi.
Jng cadsil jue dsa mitiogh hu Efran. Catghdsa hu
jajmo Asa hh. Di callihdsa mihag Di quiah rai hi.
Mani jii cajal hlg dsa efran, hlg quin rai Baasa, hu
Jud. Mijmodsa hning quianh hlg quin Asa.
Jng cats rai Asa dsa quindsa juu hu Siria. Camadsa
hi mihag rai Siria quiahdsa. Caiqundsa madsio cog quiah
rai quianh cog quiah guh juh jacog rai Siria hi. Jng
camihag rai chian Siria quiah Asa. Cajmo hlg dsa chian Siria
hning quianh hlg dsa chian hu Efran. Hi jng cailia hlg
dsa efran jamijmodsa hning quianh hlg quin dsa chian Jud,
hlg quin Asa.
Jng calhn Di quianh Asa. Cats Di Hanani, dsa h jg
quiahdsa juu jaquiah rai Asa. Lahla cajuhdsa, catsihdsa rai
hi:
He la tsacahhhning jg quiah Di? Mihag bh Di
quianh hning jun mhhning. Di camihag Di quianh hning
jacajmohhning hning quianh dsa etiop. Tsacamhhning jng.
Jng calig hlg dsa hiag chian hu Efran.
Mai bh Di halah la dsa dsa jmigui. Mihagdsa
quiah dsa mijuanh Di. He tsajui hohhning jacamahhning
hi mihag dsa chian Siria quinhhning! Hi jng l madsio mah
quianh hning hi mijmo dsa hiag cajuhdsa.
Jng calhn rai Asa quianh Hanani hi. Catigdsa hni.
Mani mih jmai caldsh rai Asa. Dsag mila taidsa.
Conhjng tsacahlanh Asa Di. Maton jii caldshdsa,
cajondsa. Calndsa rai hu Jud tonlg rds cng jii jmai.
Jng caln Josofat, jaihdsa, rai hu jng dsi hlai tijmidsa.
Jg Quiah Acab Quianh Elas
1 Reyes 16.2919.21

Micajon rai Omri, caln Acab, jaihdsa, rai hu Efran dsi


hlai tijmidsa. Michian rai Asa hu Jud jmai jng. Hiug hlanh
Acab hi cnh jn calahj rai hu Efran, dsa macaln ta
lahji. Jng cajmodsa tsug hi hlaih. Cajiadsa jan hio tsen
Jezabel, jami rai hu Sidn. Jan di lan tsen Baal tihlanh dsa
go hio. Hi jng cama hio hi tsih jigugdsa cng guh juh
119
Liga Bblica Internacional, 2010

jacog Baal hi jajui Samaria. Jng cahlanh Acab quianh Jezabel


di hi jajng.
Jng cajmo Jezabel hh hi midsiandsa dsa cah jg quiah Di
gu guiuh. Jan dsa ta quin rai dsa tsen Abdas, dsa hno Di.
Cahmhdsa cnh ilg dsa h jg quiah Di tghlg. Cacudsa
m hi cagh dsa hi.
Jan dsa jui cah jg quiah Di, dsa tsen Elas. Jng cadsa
jaquiah rai Acab.
Jng cajuh Elas, catsihdsa rai hi:
Lnjni tsih hh quin Di gu guiuh. Lahdsh juijni
hning hi tsatih jma tacng hu Efran cat jmai jacajuhjni
cajuhdsa.
Jng cajuh Di, catsihdsa Elas:
Tsahai gohhning jahiu jmi tsen Querit. Hi jng tsachinh rai
Acab quinhhning cajuh Di.
Jng ca Elas jajng. Caican tsei m hi gh Elas.
Jng cahnangh rai Acab Elas. Hachi cadsghdsa.
Jng calquing jmi. Di hachi jma cath.
Jng cajuh Di, catsihdsa Elas:
Gohhning jui tsen Sarepta, jatn Sidn. Gujihhning jaquiah
jan hio hni, dsa chian jajng cajuh Di.
Jng ca Elas juu jui tsen Sarepta. Jajng caj dsa jan hio
hni, dsa iqun cuai.
Jng cajuh Elas, catsihdsa hio hi:
Jmohhning juanh hoh. Cuhhning m hi gjni cajuhdsa.
Jng cajuh hio, catsihdsa Elas:
Cajneh juu hih quianh cajuuh nang aceite chi quiegjni.
Conhjng hniuh hi jnngjni ton h, cng h quiegjni, cng h
quiah jaihjni. Tsachi chiag m gh dsa sih cajuhdsa.
Jng cajuh Elas, catsihdsa hio:
Gujnnghhning cng h quiegjni. Ni jng jnnghhning h
quinhhning quianh jaihhning. Jun jmohhning lahjng jmo
bh Di juu juh chiag juu hih quianh nang aceite hli
jmai, cat jmai cath jma calah sih cajuhdsa.
Jng cajnng hio cng h quiah Elas. Jng cajmo Di juu
juh. Cachiag juu quianh nang hli jmai julah jg cajuh Elas.
Cng jmai caldsh jaih hio hi. Cajon bh tsih. Jng
cahlanh Elas Di huu quiah tsih. Cajuhdsa:
Jmhhning juanh hoh. Mihoghhning hio hni n. Di
macajmodsa hi dsio dsadsa jacogjni. Jmhhning hi jnh tsih
quindsa cajuhdsa.
Jng cajmo Di cajnhtsih. Jng cali hio jg hi lahdsh
ln Elas dsa cah jg quiah Di.
120
Liga Bblica Internacional, 2010

Mani hna jii tsacath jma hu Efran. Hiug cala


hagcn jajng. Cng hi cahnangh rai Acab Elas.
Jng cajuh Di, catsihdsa Elas:
Gohhning calah sih jaquiah rai Acab. Di na bh tih jma
hu la cajuhdsa.
Jng ca Elas jaquiah rai.
Micaj rai Elas, cajuhdsa:
He bh ue hohhning! Hiah bh hning dsa catacanh dsag
huu jmuai cacan dsa go jniang cajuhdsa.
Jng cajuh Elas, catsihdsa rai:
Hi ju jn dsa catacanh dsag. Tacanh hiah bh hning. Di
tsacamitihhning hh cajmo Di. Hlanhhning di lan, di tsen
Baal. Mane cng naih di ln Di Juanh, Baal ho ju Di
gu guiuh. Gutehhning calahj dsa h jg quiah Baal quianh
calahj dsa jui. Madsg juu mh tsen Carmelo quianh dsa hi
cajuhdsa.
Jng catgh calahj dsa jui quianh dsa cah jg quiah Baal
mh jng. Jng cajuh Elas, catsihdsa dsa jue tiogh jajng:
He la ton jg quinh hniah jmoh? Di quihlanh hniah
Di jmoh cuhna. Chijh ln Jehov Di lahdsh, dsio hlanh
hniah jmhlah di hi. Conhjng chijh ln Baal Di lahdsh,
jng hlanh hniah di hi cajuhdsa.
Hachi caai dsa jui calahjin he jg jng.
Jng cajuh Elas calah sih, catsihdsa dsa jui:
Jan cami bh jn dsa h jg quiah Di. Matiogh quin
ilg rds tonlugguin dsa h jg quiah Baal. Mane cng
naih di ln Di lahdsh, Jehov ho ju Baal.
Hniuh hi ijianh hniah og caju ds dsijo n. Jng gutsih
hniah cng nihig jacog Baal. Jng jaih hniah jan caju ds.
Jng dsiih hniah jah nihig quianh cuai. Jng tsat si cuai
jng. Jng hlanh hniah di Baal quinh hniah hi hihdsa si cuai
jng. Jun jmodsa hi jng jng mali Di lahdsh ln di
hi. Jmo bh jn lahjng quianh jh jan. Hlanhjni Jehov hi
hihdsa si cuai nihig tshjni jacog Di hi. Mane cng naih
di hih si cuai jng cajuhdsa.
Jng cat dsa dsa jui, micanngdsa jg jng cajuh Elas.
Jng cajuh Elas, catsihdsa dsa quin Baal:
Hiah hniah jan jh. Jng tsih hniah nihig lahni jacog
di quinh hniah cajuhdsa.
Jng cajmo dsa hi jujia nihig quianh cuai quianh
caju. Taih camiligdsa jahlanhdsa Baal, di quindsa, hi
tdsa si cuai jng. Cahlanhdsa Baal cnh dsihig. Hachi cala
calahjin he. Tsacat Baal si cuai neng nihig.
121
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cajuh Elas, catsihdsa dsa quin Baal:


Dsio hlanh hniah Baal quinh hniah t himh. Di
tsacaaidsa. Ho ju jng tsajandsa? Ho jujng dsjiag
dsadsa sih, lih? Ho ju tsachiandsa? Ho ju rgdsa, lih?
tadsadsa cajuhdsa.
Jng cat caho dsa quin Baal. Catiudsa guiogdsa quianh
iti quianh chiunh. Calahquianh hi tiog cahlanhdsa di
quindsa tacahlg jng. Cudsie tsacaai Baal.
Jng catsih Elas cng nihig jacog Jehov. Cadsiidsa cuai
nihig. Cadsiidsa caju nihig calah. Jng caguiegdsa lahjin
lahlih nihig. Jng cajmodsa hh hi sidsa madsio jmi guh
ni cuai. Jng cacngh jacaguigdsa jng. Cudsie cala guh
nihig jng.
Jng cahlanh Elas Di cnh catsa, hora jadsii jmidsa jah
ni Di jadsi guh juh. Cajuhdsa:
Julii calahj dsa chian hu Efran hi lanhhning Di
lahdsh. Juliidsa hi hajni jg quinhhning cajuhdsa.
Jng cajmo Di juu juh. Catndsa si cuai quianh si caj
ijui. Cadshdsa jah quianh nihig. Calqung calahj jmi
guh mineng jacaguiegdsa.
Micaji dsa jui he cala, cajuhdsa:
Jehov bh ln Di lahdsh cajuhdsa.
Jng cajuh Elas, catsihdsa dsa jui:
Hiugh! Guchianh hniah calahj dsa mih jg quiah Baal.
Tsacuh hniah hi lig calahjin jan dsa hi cajuhdsa.
Jng cachinh dsa jui calahj dsa hi. Jng camidsian Elas
calahj dsa mih jg quiah di lan hi.
Jng cajuh Elas, catsihdsa rai Acab:
Gunh jaquinh tanacnh. Di na bh tih jma hmh hi
jmo lijen juu cajuhdsa.
Dsio hlaih hei jacajuh Elas jg jng.
Jng cah rai hi. Jng cath hmh jma jmai jng.
Micanng Jezabel, hio quin rai Acab, macamidsian Elas dsa
cah jg quiah Baal, jng calhndsa. Jng cadsianhdsa jg,
catsihdsa Elas. Lahjng cajuh Jezabel:
Na bh jaihjni hning cnh hora la hi cajuhdsa.
Jng cacuin Elas juu talahsur. Catsjuedsa hu Jud.
Cadsa juu mh Sina. Cahdsa nih cng tghlg.
Jng cajuh Di, catsihdsa Elas:
He la cacuinhhning jala? cajuhdsa.
Jng cajuh Elas, catsihdsa Di:
Cacuinjni jala. Di jan cami jn dsa nng gg jg
quinhhning. Mijaih dsa hiag jn huu hi jng cajuhdsa.
122
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cajuh Di, catsihdsa Elas:


Matiogh guio mei dsa hu Efran, dsa tsacahlanh Baal. Jng
gunhhning juu talahnorte. Jng gutseihhning jan dsa tsen Eliseo
hi adsa ta hadsa jg quiegjni dsihhning cajuhdsa.
Jng cah Elas juu godsa. Cadsa jaquiah Eliseo hi.
Catdsa tsnhdsa culg Eliseo. Hi jng mali hi lndsa dsa h
jg quiah Di. Jng caa Eliseo dsicah Elas. Camitidsa ni
Elas hi.
Jg Quiah Acab Quianh Nabot
1 Reyes 2021

Cng jmai cajmo Ben-adad, rai chian Siria, hning quianh dsa
tiogh jajui Samaria, jagu rai Acab.
Jng cagun jan dsa h jg quiah Di jaquiah rai Acab.
Lahjng cajuhdsa:
Mihag bh Di quin jniang. Tih bh jniang quianh
dsa hiag. Hi jng lii dsa jui ln Jehov Di lahdsh
cajuhdsa.
Jng calti jg jng. Camihag Di quianh hlg dsa chian
hu Efran. Catihdsa quianh dsa hiag chian Siria.
Macng i jng cajmo hlg dsa chian Siria hning calah sih
quianh hlg dsa chian hu Efran.
Jng cajuh jan dsa cah jg quiah Di, catsihdsa Acab:
Jue hlaih hlg dsa hiag cnh jn hlg cadsil lahji.
Conhjng mihag bh Di quin jniang. Tih jniang quianh dsa
hiag hi cajuhdsa.
Jng catih hlg dsa chian hu Efran calah sih.
Jng ca rai Ben-adad juu jaquiah rai Acab. Camadsa hi
tsajaih Acab hiahdsa.
Jng cajmo rai Acab jg quianh rai dsa hiag hi. Caligdsa.
Jng calhn Di quianh Acab, huu hi calig dsa hiag hi.
Jng cajuh jan dsa cah jg quiah Di, catsihdsa rai Acab:
Jonhhning. Di tsacajhhning rai dsa hiag cajuhdsa.
Jng cah Acab. Hndsa huu jg uai cajuh dsa hi.
Cng jmai ca Acab cg hni quiahdsa jatsen Jezreel.
Cajidsa cng hu quiah jan dsa tsen Nabot. Neng hu jng cg
hni quiah rai. Jg quiah hu caj malih jmai cadsih hlai
Josu hu Canan. Cat dsa hg quin Nabot hu jng.
Jng cajuh rai Acab, catsihdsa Nabot:
Hnojni jmojni cng dsieg hu n. Tsahnaihhning hu quieg?
Cujni cog canhhning ho ju cujni hu sih, hu dsio himh
cajuhdsa.
Jng cajuh Nabot:
123
Liga Bblica Internacional, 2010

Tsahnojni hnaijni hu n cajuhdsa.


Jng calhn rai Acab. Cahdsa. Hiug hndsa. Tsahieidsa
ghdsa h.
Jng cajuh Jezabel, catsihdsa Acab, jigugdsa:
He la tsahig hohhning? cajuhdsa.
Jng cajuh rai calahj jg cajuh Nabot, jg quiah hu.
Jng cajuh Jezabel, catsihdsa Acab:
Hning bh dsa ln rai, dsa jmo hh. Jmojni jg hi tanh
hu jng, hu quiah Nabot cajuhdsa.
Jng cadsianh Jezabel cng si, catsihdsa dsa canh jui Jezreel.
Lahla rjuh si jng:
Guteh hniah og dsa hlanh. Gutseih dsa hi cuhdsa dsag
quiah Nabot, dsag tsaredsa. Dsio hi cuhdsa dsag quiah dsa hi
hi cahiadsa Di quianh rai Acab quianh jg hlaih. Hi jng
jmh hniah jg hi jn Nabot huu jg jng. Hniuh quitgdsa
quianh cang chiuh jui, rjuh si.
Jng catiun Jezabel sello quiah rai Acab si jng. Camdsa og dsa
cuh dsag. Di lahjng hniuh hi cuh og g dsa dsag hi jaihdsa
jan dsa re dsag. Tsaquien jg quiah jan dsa cuh dsag roh.
Jng camiti dsa canh hi julah hh cajmo hio quin rai.
Jng cajuh Jezabel, catsihdsa Acab:
Dsio bh gujmohhning dsieg hu miquiah Nabot. Di macajon
bh dsa cajuhdsa.
Jng ca Acab juu hu jng. Di hu quiahdsa jng.
Jng ca Elas jahig Acab hu jng. Lahjng cajuhdsa,
catsihdsa rai:
Lahdsh jnhhning. Hliuh dsi Jezreel jmhhning chiuh
jui julah cahliuhjah jm quiah hlai Nabot. Dsin calahj
tsjonghhning julah camidsian Di tsjong quin og rai, dsa
caln ta lahji hu Efran. Di hiug hlanhhning cajuhdsa.
Jng cajinh dsa Acab micanngdsa jg jng.
Jng cajuh Elas, catsihdsa rai Acab:
Macanng Di jg jacajinh hohhning. Hi jng tsadsin
tsjonghhning jmai jachianhhning. Conhjng tiog bh dsindsa
jmai chiqu cajuhdsa.
Jg Quiah Josafat

1 Reyes 22.1-50; 2 Crnicas 17.121.1a

Jng caln Josafat rai hu Jud, micajon tijmidsa, dsa mitsen


Asa. Cur camitidsa jg quiah Di jmai lahni jacalndsa ta.
Cahlanhdsa Di.
J bh cajmodsa hh hi catgh jue hlg quindsa. Cajmodsa
jujia hi tsatih hlg dsa hiag jujng hi jildsa.
124
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng camihag Di quianh Josafat. Cajmo bh dsa hi caln


Josafat rai chi cog. Cats cajan jg quiahdsa. Hiug chi b
quiahdsa.
Jng cagugdsa nihig titng hu Jud jacog di lan.
Cajhdsa dsa ioh dsa cujmgh dsa ioh jiandsa hi ma
dsadsa nihig jng. J bh cats dsa dsa canh quianh tsjong
quin hlai Lev, quianh jmidsa. Dsa hi cahh dsa jui halah
la jg quiah Di. Tiqundsa si quiah Di jainiodsa hu
Jud.
Jng cajmo rai Josafat hi hiug hlaih jacalndsa rai chi cog,
rai chi b. Cajmodsa jg quianh rai Acab, dsa ln ta hu Efran.
Cajmodsa jg hi jia jaihdsa jami quin Acab quianh Jezabel,
dsa hiug hlanh. Joram tsen jaih dsa hi, jaihdsa dsa juanh.
Atala tsen jami Acab hi.
Maton hna jii jng ca rai Josafat juu jaquiah rai Acab
jajui Samaria.
Jng cajuh rai Acab, catsihdsa rai Josafat:
Dsio dsatiagh jniang cng jg hi jmo jniang hning quianh
dsa chian Siria? Hi jng lh jniang jui tsen Ramot, jatn Galaad,
jui cajh dsa hiag hi cajuhdsa.
Jng cajuh Josafat, catsihdsa Acab:
Dsio bh. Conhjng dsio hlanh jniang Di. Hi jng line
jniang he hniu Di cajuhdsa.
Jng catgh Acab quin ilg dsa h jg. Jng cajuh dsa hi:
Mihag bh Di jajmoh hniah hning quianh dsa hiag. Tiah
bh hniah quianh jub quiah Di cajuhdsa.
Hi ju dsa cah jg quiah Di lahdsh, dsa tiogh hi. Jng
cajuh Josafat, catsihdsa Acab:
Tsachian jan dsa h jg quiah Di lahdsh? cajuhdsa.
Jng cajuh rai Acab, catsihdsa rai Josafat:
Chian bh jan dsa tsen Micaas. Conhjng hianjni dsa hi. Di
jmhlah jg uai hdsa, hi tsihdsa jn cajuhdsa.
Jng cama Josafat hi mih Micaas mih jg quiah Di. Jng
cajmo Acab hh hi dsateidsa Micaas hi.
Jng cajuh Micaas, catsihdsa og rai hi:
Tsatiah hniah jajmoh hniah hning quianh dsa hiag.
Macacu Di jg hi cah dsa jue tiogh jg tjg. Hi
jng dsg Acab jajmodsa hning. Di lahdsh jndsa jajng
cajuhdsa.
Jng cail hlg quin Josafat quianh hlg quin Acab
jajmodsa hning. Cail og rai hi jajng. Tadsa Acab cajmo.
Cacahdsa tsnh hlg. Tsajnidsa julah jni rai jajmodsa hning.
Conhjng quieih Josafat tsnh rai.
125
Liga Bblica Internacional, 2010

Mijaih dsa chian Siria jan cami rai Acab. Jng cahn hlg
dsa hiag hi quiah rai Josafat. Di jnidsa julah jni rai. Jng
calilih hlg dsa sih ln Josafat. Jng caji hi miheindsa.
Jng jan hlg lacatdsa cng flecha juu jatiogh hlg dsa efran.
Cah flecha jng quiah rai jatsacajla quianh hi cih hlg.
Jng cajon Acab jmai jng cnh catsa. Jng catai hlg dsa
efran hlai juudsa juu jajui Samaria. Cahugdsa hlai jajng.
Jng carang dsa miquin hlai hmalh chiuh jui. Di catidso
jm quiah hlai hmalh jng. Jng cahliuh dsi jm jng catng
hu, julah jg cajuh Elas.
Cajon rai Acab maguiegtn jii calndsa ta. Jng caln
Ocozas, jaih Acab rai hu Efran dsi hlai tijmidsa. Hachi
camitidsa jg quiah Di. Hlanhdsa julah miln hlai tijmidsa.
Jng cah rai Josafat jajui Jerusaln, jatn hu Jud.
Jng cajuh Jeh, dsa cah jg quiah Di, catsihdsa rai hi:
Tsata dsa Di huu hi camihaghhning quiah hlai Acab,
dsa miln dsa hiug hlanh jmai michiandsa. Conhjng dsio bh
cajmohhning jacaguhhning nihig mititng jacog di lan. J
bh hlanhhning Di. Hnnghhning hh cajmo Di cajuhdsa.
Jng cacan rai Josafat ni jacahlanh dsa jui Di, Di dsa
cahlanh dsa hg quindsa.
Jng cahia rai dsa caln jue lahcng lahcng jui, dsa mir
jg. Cajmodsa hh hi cur mirdsa jg.
Cng jmai sih cajal jue hlaih hlg dsa chian hu Moab
quianh dsa chian hu Amn quianh dsa sih calah. Mijmo hlg
hi hning quianh hlg quin rai Josafat.
Jng cajmo Josafat hh hi mihan dsa jui hi tsaghdsa
jatihlanhdsa Di.
Jng catghdsa dsa jui guh juh quiah Di. Jajng
cahlanhdsa Di. Lahla cajuh rai, catsihdsa Di:
Jan hning bh dsa juanh. Hiug chi b quinhhning.
Macajmohhning jg hi cat jniang hu la, julah jg cajmohhning
quianh hlai Abraham, dsa jenh quinhhning. Di ln jniang tsjong
quin hlai hi. Macatsih dsa hg quin jniang guh juh la
jacoghhning. Hi jng l ma jniang jala hi chiquian jniang jmai.
Hachi cacuhhning jg hi lh dsa hg quin jniih hu quiah
dsa hiag, dsa cajal. Hi hlaih cajmo dsa hiag jacog jniih.
Jmhlah hi dsio macajmo jniih jacog dsa hiag hi.
Tsane jniih he hi dsio jmo jniih. Mihaghhning jniih. Di tsachi
b quin jniih. Di jue dsa hiag tiogh cajuhdsa.
Ja dsa jui tiogh jan dsa tsen Jahaziel, tsjong quin
hlai Lev. Cacandsa jmids quiah Di cnh tsajujia. Jng
cajuhdsa, catsihdsa dsa jui jiandsa:
126
Liga Bblica Internacional, 2010

Tsajmh ganh. Mihag bh Di quin jniang jajmo jniang


hning. Dsio bh dsg jniang jmai hi. Mane cng halah jmo
Di hi tih jniang quianh dsa hiag cajuhdsa.
Micanng dsa jui jg jng, camijuanhdsa Di. Cachijndsa
ni Di. Jng cah cutsh tsjong quin hlai Lev, dsa t jmo
son, son jacamijuanhdsa Di.
Micajni jmai sih cail hlg quin rai Josafat juu jatiogh
hlg dsa hiag. Jng catgh cutsh dsa cacan ni quianh hlg.
Tiha dsa son jacacan dsa hi ni hi camijuanhdsa Di.
Jng cajmo Di hi catn dsa hiag cuguiogdsa. Jng cadsil
hlg quin rai Josafat jamitiogh hlg dsa hiag hi. Macadsan
calahj dsa hiag hi. Jng cacan hlg dsa jud hi michi quiah
dsa hiag. Jng cailiadsa. Camijuanhdsa Di.
Mani jii cajmo rai Josafat cng jg quianh rai dsa
hlanh, dsa ln ta hu Efran. Ocozas tsen rai hlanh hi. Jng
cajmo rai jg cuguiogdsa hi jmodsa hli barco, hi dsaqundsa
lio jauin.
Jng cajuh Eliezer, dsa cah jg quiah Di, catsihdsa rai
Josafat:
Tsadsio hi cajmohhning jg quianh rai dsa hlanh. Jmo bh
Di hi hn barco quinh hniah cajuhdsa.
Jng calti jg jng. Cudsie cahn calahj barco jng.
Cah Elas Juu Guiuh
1 Reyes 22.51-53; 2 Reyes 13

Jng caln Ocozas, jaih Acab, rai hu Efran dsi hlai


tijmidsa. Cng jmai catnh Ocozas jaquiahdsa. Mihigdsa guiuh.
Uai cajnh rai hi. Jng cah dsadsa. Tsaidsa halah l
quiahdsa, hi hlidsa, hi tsahlidsa. Jng cats dsa dsa quindsa
juu hu go dsa filisteo. Miaidsa di lan tsenh hu jng halah
l quiahdsa.
Jng cajuh Di, catsihdsa Elas, dsa cah jg quiahdsa:
Hiugh! Gutseih dsa il jg quiegjni cajuhdsa.
Jng cajenh Elas dsa il, dsa catsei rai. Lahjng cajuhdsa:
Ho ju tsachian Di go jniang? He la tsacaaih juuh
hniah jg quiah Di gu guiuh? Gunoh hniah jaquinh! Di
jn juuh hniah, rai tsen Ocozas cajuhdsa.
Jng cailia dsa quin rai. Caihlanhdsa juudsa jg cajuh
Elas. Tsacalcudsa Elas, dsa cajenhdsa dsijuu. Jng cahehdsa
juudsa halah jni dsa hi. Jng callih rai Elas bh hi.
Jng cats rai cutsh hlg, dsa michinh Elas hi. Jng
cadsil hlg jatsenh Elas.
Jng cajuh Elas, catsihdsa hlg hi:
127
Liga Bblica Internacional, 2010

Jmo bh Di juu juh. Hi jng mali hi lnjni dsa h


jg quiah Di. Jmo bh Di hi siog si dsg caj ijui hi
dsh hniah cajuhdsa.
Jng cajmo Di juu juh jng. Cadsan hlg hi quianh si
dsg.
Jng cats rai Ocozas jin cutsh hlg hi michinhdsa Elas.
Lahjng bh cala quiah dsa hi julah cala quiah cutsh hlg
lahji.
Jng cats rai jin cutsh hlg juu jatsenh Elas. Jng
cachijn juu cutsh hlg ni Elas. Cajuhdsa, catsihdsa dsa hi:
Jmhhning juanh hoh. Tsadsiaghhning jniih cajuhdsa.
Jng cajuh Di, catsihdsa Elas:
Dsio bh gohhning quianh dsa hi juu jaquiah juudsa
cajuhdsa.
Jng cajuh Elas, catsihdsa rai hiah:
Jnhhning huu hi mimhhning jg quiah di lan.
Tsahlighhning cajuhdsa.
Jng cajon rai Ocozas julah jg cajuh Elas. Jng caln Joram,
rohdsa, rai hu Efran dsi hlai hi. Di tsachian jong hlai hi.
Cat jatai Di Elas juu guiuh. Lahla cala: quianh Elas hi
dsa tsen Eliseo. Cainiodsa jauin. Catsjuedsa hli jui. Jng
cadsildsa chijmi Jordn. Jng caban Elas hmah tsnhdsa.
Jng cabdsa tsnhdsa dsijmi. Dsjuu jng can jmi.
Cala jaquing dsijo jmi quianh juu juh cajmo Di. Jng
catsjuedsa chijmi jng.
Mai Elas jaquin jatai Di quiahdsa juu guiuh. Jng
cajuhdsa, catsihdsa Eliseo:
He hnnghhning jmojni jacoghhning nih jn hi nehjni?
cajuhdsa.
Jng cajuh Eliseo, catsihdsa Elas:
Hnojni canjni jmids quiah Di julah quinhhning. Hi jng l
jmojni juu juh julah cajmohhning. Hnojni canjni madsio b
quiah Di julah cat jaih dsa juanh hi michi quiah hlai
tijmidsa cajuhdsa.
Jng cajuh Elas, catsihdsa Eliseo:
Macamahhning jg u. Tanhhning b quiah Di jng jun
jaihhning jn janehjni cajuhdsa.
Midsiidsa jg cuguiogdsa. Cnh tsajujia caj cng hmalh
la si dsg quianh cutsh cu ln si dsg. Cahijah dsigui.
Jng catai Di Elas juu guiuh quianh hmalh jng. Cah
bh dsa. Caji Eliseo jacatai Di quiah Elas hi. Macath
hmah dsig quiah Elas hu. Jng cacan Eliseo hmah jng.
128
Liga Bblica Internacional, 2010

Cadsa juu chijmi Jordn. Jng caban hmah miquiah Elas.


Cabdsa hmah dsijmi. Jng cajuh Eliseo:
Ho chi b quiah Di quin Elas? cajuhdsa.
Jng can juu dsijmi. Catsjuedsa chijmi jng juu
jaquing quianh juu juh cajmo Di.
Jng cadsigdsa jatiogh dsa h jg quiah Di. Cahehdsa jg
hi catai Di Elas.
Jng cajuh dsa hi, catsihdsa Eliseo:
Jmhhning juanh hoh. Cuhhning jg hi dsal dsa,
dsahnahdsa Elas. Di u l quiahdsa jacatnhdsa guiuh mh
cajuhdsa.
Jng cacu Eliseo jg. Caihnahdsa dsa. Hachi cadsghdsa
min. Di catai Di Elas juu guiuh.
Jng caln Joram, jaih hlai Acab, rai hu Efran, dsi hlai
iudsa, dsa mitsen Ocozas. Hlanh bh Joram. Conhjng mih bh
hi hlaih cajmodsa cnh jn cajmo hlai tijmidsa. Tsacahlanhdsa
di lan tsen Baal. Conhjng cahlanhdsa di lan ln caju meh,
di cajmo hlai Jeroboam malih.
Mican hlai Acab cog quiah dsa chian hu Moab. Jng
tsamacudsa cog jng namacajondsa. Jng calhn rai Joram
quianh dsa hi, dsa tsamacu cog.
Jng cajuh Joram, catsihdsa rai Josafat:
Madsg jadsajmo jniang hning quianh dsa hiag chian Moab
cajuhdsa.
Jng cajmo Josafat jg hi dsal hlg quindsa jajmodsa hning
quianh dsa hi. Jng camihag Di quiah hlg quin rai
Josafat quianh hlg quin rai Joram. Catihdsa quianh dsa hiag.
Jng callih rai chian Moab tsatih hlg quindsa. Jng
cajhdsa jaihdsa, dsa juanh. Cadsiidsa jaihdsa ni di
lan quindsa jatni dsa hiag.
Jng caidsgh dsa hlg chian hu Efran quianh hlg chian
hu Jud jacajidsa hi jng. Cailia hlg hi.
Cajmo Eliseo Juu Juh Quiah Di
2 Reyes 45

Cng jmai cajon jan dsa cah jg quiah Di. Miredsa


madsio cog quiah dsa. Jng cajuh dsa miredsa cog jng,
catsihdsa hio hni:
Dsio bh taijni og tsih quinhhning hi hig. Jng hnijni tsih.
Di madsio cog mire hlai quinh cajuhdsa.
Jng cajuh hio hni, catsihdsa Eliseo:
Mihaghhning jn cajuhdsa.
129
Liga Bblica Internacional, 2010

Tii hlaih hio hni. Tsachi hi chi dsini quiahdsa. Jmhlah


cng dsg mitsih, hi ha nang aceite.
Jng cajuh Eliseo, catsihdsa hio:
Gumahhning madsio dsg quiah dsa tiogh cg. Jng
thhning nang calahj dsg jng calahjacacngh cajuhdsa.
Jng cama hio madsio dsg jng. Jng cajnidsa hni. Jng
camicnghdsa calahj dsg jng quianh nang quianh juu juh
quiah Di.
Jng cajuh Eliseo:
Guhnaihhning nang jng. Hi jng lichi quiah dsa mitai tsih
quinhhning. J bh chig cog quinhhning hi hniuh quinhhning
cajuhdsa.
Mia Eliseo lahcnh cg hu Efran. Hli rn catsjuedsa
cng jui tsen Sunem. Calcudsa jan dsa ioh quianh hio
quindsa, dsa tiogh jui jng. Cajmo dsa hi hi dsio dsadsa
jacog Eliseo huu hi cahdsa jg quiah Di. Cacudsa m hi
cagh Eliseo. J bh cajmodsa cng jag Eliseo guiuh hni
jmai jacatsjuedsa jui jng.
Jng mijmo Eliseo hi dsio dsa jacog dsa hi huu hi dsio hi
macajmodsa. Jng cahlanh Eliseo Di. Camadsa hi cu Di hi
lichian jan guing dsa ioh quindsa. Di tsachian guing chian
quin dsa hi.
Jng calchin guing dsa ioh quindsa. Jng caijuanh
guing. Cng jmai caldsgh guing hi. Calch dsitsih. Dsjuu
jng cajontsih. Jng caquiag hio hlai ni jein quiah Eliseo. Jng
cadsa hi caihnahdsa Eliseo juu jauin. Cadsa cng guhei.
Micadsghdsa ca Eliseo juu dsini jarquia hlai.
Cahlanhdsa Di hi jmo Di hi jnh tsih. Jng caquiagdsa ni
hlai. Caldsig hlai. Jng cajnh tsih. Can mnitsih. Cahli
bh tsih quianh juu juh quiah Di.
Jan juu hlg, dsa canh chian Siria, dsa tsen Naamn. Caln dsa
hi dsag hmih tsaji.
Jan tsihm chian hu Efran dsa jmo ta quiah hio quin
Naamn hi. Jng cajuhtsih, catsihdsa juudsa:
Jan dsa h jg quiah Di gu jajui Samaria, jatn Efran.
Tih dsa hi mihli juujni quianh dsag hi lndsa cajuhdsa.
Jng cacu rai chian Siria jg hi dsg Naamn juu hu Efran.
Jng ca Naamn juu jaquiah rai hu Efran. Cacandsa si
cajmo rai chian Siria, rai juu Naamn.
Lahla rjuh si jng:
Jmhhning juanh hoh. Jmhhning cng juu juh hi hli
Naamn, dsa ln dsa quinjni, quianh dsag hi lndsa, rjuh
si.
130
Liga Bblica Internacional, 2010

Micah rai Joram si jng, caidsgh dsadsa. Jng cajuhdsa,


catsihdsa Naamn:
Ho hi hniu juuhhning hi jmodsa hning quianh jniih?
Tsalnjni jan di hi tiaghjni jmo h dsa cajuhdsa.
Jng callih Eliseo macagun Naamn jaquiah rai. Jng
cajuhdsa, catsihdsa rai Joram:
Jmhhning jg hi dsg Naamn juu jaquiegjni. Hi jng
liidsa chian jan dsa h jg quiah Di gu guiuh go jniang
cajuhdsa.
Jng ca Naamn juu jaquiah Eliseo. Jng cajenhdsa jan dsa
quin Eliseo jadsi. Cajuh dsa hi, catsihdsa Naamn:
Guliohhning guio rn chijmi Jordn. Di jng hlighhning
dsag hi lanhhning cajuhdsa.
Jng calhn Naamn, micanngdsa jg jng. Mihniudsa
midsii hiah Eliseo jg quianhdsa jajmodsa h. Hi jng
mihlidsa quianh juu juh jmo hiah Eliseo, jahlanhdsa Di.
J bh tsata dsa Naamn huu hi hniuh hi dsgdsa chijmi
Jordn. Ta himh dsadsa chijmi hiu jajui Damasco, cnh
chijmi Jordn jng. Mih tsacahdsa. Di hndsa.
Jng cajuh dsa quin Naamn, catsihdsa juudsa:
Jujng cajmo Eliseo cng hi u quinhhning, jng lihig
hohhning hi mitihhning jg jng. Hi jng jmhhning hi tsau,
hh cajmo Eliseo. Madsg. Mane cng chijh hlighhning
cajuhdsa.
Jng cailiah Naamn guio rn chijmi Jordn. Micat guio
rn lohdsa, jng cahlidsa. Caji hmih milndsa.
Jng cadsa juu jaquiah Eliseo. Micudsa lio jlh. Conhjng
tsacacan Eliseo calahjin he. Jng cahig Naamn juu hi hdsa.
Mani mih jng caa dsa quin Eliseo, dsa tsen Giezi, cng
guhei dsicah Naamn. Tadsadsa camadsa lio jlh. Di hen
dsadsa hi jlh jng. Camigandsa quiah Naamn. Cajuhdsa:
Ma juujni mih cog quianh tsnh micudsa jacog og dsa
h jg quiah Di, dsa nagunh tanacnh cajuhdsa.
Jng cacu Naamn cog quianh tsnh jacog Giezi. Jng
cacandsa lio jng juu dsini. Cahmdsa lio jng.
Jng cajuh Eliseo, catsihdsa Giezi:
Ha maiehhning? cajuhdsa.
Jng cajuh Giezi, catsihdsa juudsa:
Hachi jamanauiejni cajuhdsa.
Jng cajuh Eliseo, catsihdsa Giezi:
Maguiangjni he hi cajmohhning. Tsadsio jama dsa quin
Di cog quiah dsa jmai lahna. Hi jng jnhhning dsag miln
Naamn cajuhdsa.
131
Liga Bblica Internacional, 2010

Lahjng cala quiah Giezi. Cajnhdsa dsag hmih tsaji hi


cajmo Di huu hi hlaih cajmodsa.
Catih Dsa Chian Efran Quianh Dsa Hiag Chian Siria
2 Reyes 6.88.15

Jng cajmo Ben-adad, rai dsa chian Siria hning quianh dsa
chian Efran. Tiog mai hlg dsa efran ha juu inio hlg
dsa hiag hi. Hi jng catgh rai Ben-adad calahj juu hlg
quindsa. Jng cajuhdsa, catsihdsa juu hlg:
Hein dsa cajuh jg dsii jniang hi cali dsa hiag?
cajuhdsa.
Jng cajuh juu hlg, catsihdsa rai:
Hi ju jniang cajmo lahjng. Mai bh Eliseo, dsa cah jg
quiah Di, jg cajuhhning jatsajn. Hi jng hehdsa rai Joram,
dsa chian hu Efran jg jng cajuhdsa.
Jng calhn rai Ben-adad. Jng caaidsa ha tondsh hig
Eliseo hi. Michinhdsa quianh hlg quindsa. Jng calidsa
hig Eliseo jatsen Dotn.
Jng cats rai jue hlg jajng. Catghdsa lahjin lahlih jui
jng. Micajni jmai sih caj dsa quin Eliseo jue hlg hi, hlg
dsa hiag.
Jng cajuhdsa, catsihdsa Eliseo, juudsa:
He bh jmo jniang? cajuhdsa.
Jng cajuh Eliseo, catsihdsa dsa hi:
Tsajmhhning ganh. Matiogh jue himh hlg jacog jniang
cnh jn hlg dsa hiag cajuhdsa.
Jng cahlanh Eliseo Di. Cajuhdsa:
Jmhhning hi ji dsa quinjni hlg matiogh quinhhning
cajuhdsa.
Jng cajnia jue hlaih hlg matiogh lahjin lahlih. Ln hlg
julah la si dsg, si taih. Jue cu ln si quianh madsio
hmalh la si quianh hlg hi. ngeles ln hlg hi, dsa
quijiag Eliseo quianh dsa quindsa.
Jng cahlanh Eliseo Di calah sih. Cajuhdsa:
Jmhhning hi ln hlg dsa hiag dsa tiug cuhna jmai
cajuhdsa.
Jng cajmo Di hi calndsa dsa tiug calahj hlg dsa hiag.
Jng cajuh Eliseo, catsihdsa hlg:
Tsachian Eliseo jajui la. Caiganh hniah juu. Hejni hniah
juu jahig Eliseo hi cajuhdsa.
Jng cataidsa juu jajui Samaria, jagu rai Joram, dsa ln
ta hu Efran. Cahdsa juu cnh hna hora juu jajui Samaria
jng.
132
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cahlanh Eliseo Di calah sih. Cajuhdsa:


Jmhhning hi jniang mni hlg cajuhdsa.
Jng cajmo Di cajniang mnidsa.
Mimidsian rai Joram hlg dsa hiag hi.
Jng cajmo Eliseo hh hi cu rai cng m hi gh hlg. Jng
cailia hlg. Tsacajmodsa hning quianh dsa chian hu Efran
jmai jng.
Mani mih cajmo rai Ben-adad, dsa ln ta hu Siria, hning
quianh dsa efran. Catgh hlg quindsa lahjin lahlih jajui
Samaria, jagu rai dsa efran hi. Mani catgh hlg dsa
hiag jajng.
Jng cala hagcn jajui jng. Cala liconh dsa tiogh
jui jng. Hmh hlaih lio hi cgh ghdsa. Jng cajh jan hio
jaihdsa. Cajmodsa jmah. Caghdsa quiah hlai hi. Di
hiug liconhdsa cala.
Jng calhn rai Joram quianh Eliseo. Di cacandsa dsa jui
jmuai. Miquighdsa lag Eliseo. Jng cats rai jan dsa quindsa
juu jaquiah Eliseo. Mai bh Eliseo hi ji jan dsa quin rai
juu jaquiahdsa. Di miquigh rai lagdsa. Hi jng cajnidsa
hni.
Jng cagun hiah rai dsicah dsa quindsa. Jng cajuh rai,
catsihdsa Eliseo:
Tsamajmo Di h quin jniang cajuhdsa.
Jng cajuh Eliseo, catsihdsa rai:
Lahjng bh l quin jniang jmai hi cnh hora la: Masiog
hmah juu hih quianh mi cebada chiuh jui la cajuhdsa.
Jng cajuh jan dsa canh quin rai, catsihdsa Eliseo:
Tsahjni jg jng. Tsal jmo Di lahjng. Tsal ji lio juu
ijui julah th jma cajuhdsa.
Jng cajuh Eliseo, catsihdsa dsa hi:
Jaihhning lio jng hi. Conhjng tsal cghhning hi jng
cajuhdsa.
Mitiogh quin dsa ln hmih tsaji coh jn jajui jng.
Liconhdsa cala.
Jng cajuh jan dsa hi, catsihdsa dsa quianhdsa:
Madsg jniang juu jatiogh hlg dsa hiag, dsa chian Siria.
Ton jg chi quin jniang. Jun tsadsig hlg hi jniang lig bh
jniang. Jun cadsigdsa jniang, cur bh l quin jniang. Di
tsachi liquie jniang jala. J bh tsachi hi chi jajui jatiogh
dsa cajuhdsa.
Jng caildsa juu jatiogh hlg cnh catsa. Hachian hlg
dsa hiag machian. Di cajmo Di cahein dsigui julah hein
jajal jue hlg quianh cu quianh madsio hmalh.
133
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng calgoh hlg. Cajuhdsa:


Maul jue hlaih dsa hiag cajuhdsa.
Jng cacuindsa cng guhei. Catiu calahj hi michi
quiahdsa.
Jng caji dsa quin hi halah la. Cajidsa neng madsio m
quianh hli ni lio. Caqui cahnhdsa. Cadsiidsa loh madsio lio
jng.
Jng cajuh jan dsa hi, catsihdsa dsa quianhdsa:
Tsadsio hi cajm jniang. Dsio bh he jniang jg dsio quianh
dsa tiogh jajui Samaria cajuhdsa.
Jng caildsa juu jajui jng janeng jng. Jng catsihdsa
hlg dsa jmo h hagjn jg jng. Jng caiedsa rai.
Jng cats rai hlg juu jamitiogh dsa hiag, dsa mican jg
dsg jg quiah dsa quin hi. Jng cajidsa hi dsg bh jg.
Jng cail jue dsa jajng. Caiqundsa lio. Hi jng calti
jg cajuh Eliseo. Cahnaihdsa juu hih quianh mi cebada
masiog chiuh jui. Cajon dsa quin rai, dsa tsacah jg
quiah Eliseo. Cau catsh dsa jui quiahdsa chiuh jui. Di hiug
liconh dsa jui. Caji dsa hi lio. Conhjng tsacaghdsa hi
jng.
Cng jmai sih ca Eliseo juu jajui Damasco, jagu rai
chian Siria. Midsoh rai hi, rai tsen Ben-adad.
Jng cats rai hi Hazael, dsa quindsa, juu jahig Eliseo.
Jng cajuh Hazael, catsihdsa Eliseo:
Jmhhning juanh hoh. Jmhhning jg halah l quiah juujni,
rai Ben-adad. Hlidsa ho ju tsahlidsa? cajuhdsa.
Jng cajuh Eliseo:
Gutseihhning juuhhning jg la: Hachi jn dsa hi quiah dsag
lndsa. Conhjng juijni hning na bh jndsa. Lenhhning rai
dsi dsa hi cajuhdsa.
Jng cah Hazael. Catsihdsa juudsa jg cajuh Eliseo hi
hlidsa.
Micajni jmai sih cajh Hazael quiah juudsa. Catdsa jmi
cng hmahchih. Jng calidsa hmah mihig jmi. Cajlaidsa
ni quiah rai juudsa, rai dsa dsoh. Jng cajon rai. Jng caln
Hazael rai dsi hlai juudsa.
Caln Joram Rai Quin Dsa Chian Jud
2 Reyes 8.16-24; 2 Crnicas 21.1b22.1

Micajon rai Josafat, dsa miln ta hu Jud, jng caln Joram,


jaihdsa, rai hu jng dsi hlai tijmidsa. Maguieggu rds
h jii jmai caln Josafat ta jng cajondsa. Miln Joram,
jaih hlai Acab, rai quin dsa efran jmai jng.
134
Liga Bblica Internacional, 2010

Micaln Joram, jaih hlai Josafat, rai quin dsa jud,


camidsiandsa calahj rohdsa quianh jue dsa miqun ni jui.
Atala tsen hio quindsa. Jami hlai Acab bh hi. Hi jng cacan
Joram hi mai hlaih tiqun rai hu Efran. Cacandsa ni quiah
dsa jacahlanhdsa di lan.
Calhn Di quianh rai hlanh hi huu hi hlaih
cajmodsa. Conhjng tsacahn Di jg macajmodsa quianh
hlai David hi tiog jmo tsjongdsa hh hu Jud. Tsacahn
jg jng julah cahndsa quianh rai dsa hlanh caln ta hu
Efran.
Jng cajmo dsa tiogh hu Edom hning quianh rai Joram hi.
Mican rai Jud cog quiah dsa hi. Catih dsa chian Edom hi
jajmodsa hning. Tsamacudsa cog can rai hi. Cajmo Di
lahjng huu hi hlaih cajmo rai hi.
Michian Elas ni jmigui jmai jng. Cadsianhdsa si, catsihdsa
rai hi. Lahla rjuh si:
Macaqunhhning mai hlaih. Tsacamitihhning hh quiah
Di julah cajmo hlai tiieihhning, rai Josafat, quianh hlai
jiguiuhhning, rai Asa. Macaqunhhning mai hlaih qun
rai chian hu Efran. Macamidsianhhning dsa cao quinh,
dsa miln dsa dsiog himh cnh jn hning. Hi jng l hi
hlaih quianh dsa tiogh dsini quinhhning. J bh jnhhning
jacanhhning hiug jmuai quianh dsag hiug, rjuh si.
Jng cacu Di jg cajal hlg dsa hiag dsa filisteo, quianh
hlg dsa rabe. Cajmodsa hning quianh dsa jud. Catih dsa hiag
hi. Cacangdsa lio miquiah rai. Cataidsa mih tsacalahj dsa
tiogh dsini quianh rai. Jan cami jaihdsa, dsa meh tsacatai
dsa hiag hi.
Jng cajmo Di hi caldsogh rai Joram. Cajenhdsa dsag
jmhmaidsa. Maton i midsohdsa, cajon bh dsa. Hachi dsio
cahgdsa. Calndsa rai jii jii. Jng caln Ocozas, jaihdsa
dsa meh, rai hu Jud dsi hlai tijmidsa.
Caln Jeh Rai Efran

2 Reyes 8.2510.36; 2 Crnicas 22.2-9

Caln Ocozas rai quin dsa chian Jud. Lndsa dsieg hlai Acab.
Michigdsa ln hio tsen Atala, jami hlai Acab hi. Mai hlaih
quiah michigdsa qun hiah rai hi.
Jng ca rai Ocozas juu jatsen Jezreel, jatn Efran,
jagu rai Joram, dsa ln ta hu jng. Tiogh og rai hi
cng jg. Cacu rai Ocozas lih jacog rai Joram. Di dsoh
Joram. Cajenhdsa uai jacajmodsa hning quianh dsa hiag
chian Siria.
135
Liga Bblica Internacional, 2010

Jmai mihig og rai hi jui tsen Jezreel, cats Eliseo jan dsa
h jg quiah Di juu jahig jan juu hlg, dsa tsen Jeh. Jng
casi dsa hi cajneh nang aceite dsi Jeh hi, hi lndsa rai
quin dsa chian hu Efran dsi Joram.
Jng cajuh dsa h jg hi, catsihdsa Jeh:
Cajmo Di hh hi midsianhhning calahj dsa ioh tsjong
quin hlai Acab. J bh hniuh jaihhning hio hni quin hlai
hi, hio tsen Jezabel. Di camidsian dsa hlanh hi jue dsa huu
jg quiah Di cajuhdsa.
Jng cacuin dsa cah jg jng.
Mitiogh juu hlg jahig Jeh. Tsacanngdsa jg cajuh dsa
cats Eliseo. Jng cajuhdsa, catsihdsa Jeh:
He jg n? cajuhdsa.
Jng cajuh Jeh, catsihdsa dsa hi:
Cajmodsa jg hi lnjni rai dsi rai Joram cajuhdsa.
Jng catghdsa cng jg quianh Jeh hi. Cahnanghdsa mai
halah jaihdsa rai Joram, dsa rquia jaquiahdsa jui tsen
Jezreel. Di cajenhdsa uai jacajmodsa hning.
Jng ca Jeh juu Jezreel jng juu hmalh. Quianhdsa
cutsh hlg. Mihig rai Ocozas, dsa ln ta hu Jud jaquiah
rai Joram hi. Jng cajdsa Jeh jauin. Jng cail og rai hi
juu hmalh juu jacajdsa dsa. Cajenhdsa Jeh chiuh jui.
Jng cajuh rai Joram, catsihdsa Jeh:
He jg r qunhhning? cajuhdsa.
Jng cajuh Jeh, catsihdsa rai hi:
Tsachi jg r jacoghhning, jacog dsa go jniang. Cng hi
jmo michighhning hi hlaih jahlanhdsa di lan, jacadsidsa jg
quianh dsa hlanh cajuhdsa.
Jng callih rai Joram miln Jeh rai dsi hiahdsa. Jng
cajuhdsa, catsihdsa Ocozas, rai jiandsa:
Matiogh dsa hiag quin jniang cajuhdsa.
Jng caquigh Jeh quianh dsa quindsa flecha. Cah flecha
quiah taog rai hi. Hi jng cadsan og rai hi. Di milndsa
tsjong quin hlai Acab. Jng catindsa hlai Joram hu
miquiah hlai Nabot. Catng jm quiah hlai hu jng.
Jng ca Jeh juu jajui Jezreel. Jng caj dsa hio tsen
Jezabel hig hagtquig jaieing.
Jng cajuh Jeh, catsihdsa dsa quin hio hi:
Tnh hniah hio cat hu cajuhdsa.
Jng camitidsa hh jng. Cajon bh Jezabel.
Jng cadsianh Jeh cng si, catsihdsa dsa canh tiogh jajui
Samaria, dsa tijmo h quin tsih dsa ioh, tsjong quin hlai
Acab. Lahla rjuh si jng:
136
Liga Bblica Internacional, 2010

Dsio bh hiah hniah jan tsih dsa ioh, tsjong quin hlai
Acab hi ln tsih hi rai hu Efran. Jng jmh hniah hning
quianh dsa hiag quiah tsjong hlai hi, rjuh si.
Jng calgoh dsa canh hi, micahdsa si jng. Jng
cadsianhdsa si, catsihdsa Jeh. Lahla rjuh si jng:
Goh jniang jmo lahjng. Nng jniih gg jg quinhhning,
rjuh si.
Jng cajmo Jeh hh hi midsian dsa canh hi calahj tsih
dsa ioh, tsjong quin hlai Acab. Mitiogh tonlugguan rds
guug tsih hi. Jng camiti dsa canh hh cajmo Jeh. Jng
cadsianh dsa canh dsi quiah hlai jacog Jeh.
Jng camidsian Jeh calahj dsa juroh hlai Acab, quianh dsa
ln jag hlai hi. Lahjng bh cala hi calti jg quiah Di
cah Elas, catsihdsa hiah hlai Acab.
Jng cajmo Jeh cng jmai juh jacog di lan tsen Baal.
Tadsadsa cajmodsa. Di mimidsiandsa calahj dsa tihlanh di
lan hi. Jng catgh calahj dsa h jg quiah di lan quianh
jmidsa quin di hi, quianh calahj dsa tihlanh di lan hi.
Jng cacan Jeh jg dsg chijh tiogh dsa hlanh Di gu
guiuh ja dsa hi. Jng cadsii hiah rai Jeh jah ni di lan
tsen Baal nihig quiah di hi. Jng cajmodsa li hi midsian
hlg quindsa calahj dsa tiogh jmai juh jng. Mitiogh hlg
hi lahjin lahlih guh jatiogh dsa hi. Jng cagug hlg guh
quiah Baal. Hi jng cadsan calahj dsa tihlanh di lan tsen
Baal tacng hu Efran.
Jng cajuh Di, catsihdsa Jeh:
Macamitihhning jg quiegjni jacamidsianhhning
calahj tsjong quin hlai Acab. Hi jng jmojni jg hi ln
tsjonghhning ta hu Efran, cat dsieghhning jamag cajuh
Di.
Conhjng cajmo Jeh hi hlaih jmai chiqu . Cahlanhdsa di
lan ln caju meh, micatsih hlai Jeroboam. Tsacamitidsa jg
quiah Di.
Jng catih dsa hiag chian Siria quianh rai Jeh. Calhdsa
hu jatn Efran, hu neng thoh chijmi Jordn.
Maguieg jii jii caln Jeh rai hu Efran cajondsa. Jng
caln Joacaz, jaihdsa, rai hu jng dsi hlai tijmidsa.
Caln Jos Rai Hu Jud

2 Reyes 1112; 2 Crnicas 22.1024.27

Micajh rai Jeh rai Ocozas, jng cajmo michig hlai jg


hi ln hiah hio rai hu Jud. Hio hi tsen Atala, hio hni
quin hlai rai Joram. Jng camidsian Atala mih tsacalahj
137
Liga Bblica Internacional, 2010

tsjong quin hlai David, dsa miln ta hu Jud. Jng caln


hio hi ta hu jng.
Jng cachi jan cami tsih tsjong quin hlai David. Tsih
hi tsen Jos, jaih hlai Ocozas. Cahmh Josaba, jami Atala,
tsih hi. Cahmhdsa tsih cng hni ph cg guh juh tsih
Jerusaln. Jan hio cajmo h quiah tsih hi jajng. Jigug Josaba
hi jan dsa ioh tsen Joiada, dsa ln juu jmidsa.
Jng caln Atala ta hu Jud jing jii jmai.
Micadsigtsih guio ihtsih cajmo Joiada jg hi ln tsih hi
rai dsi Atala, chihio quintsih. Jng catgh Joiada calahj
juu hlg. Cahehdsa jg hi cachi Jos, tsih ln tsjong quin
hlai David. Jng cajmodsa jg quianh dsa hi hi ln tsih rai
hu Jud. Jng catghdsa calahj dsa mihag jmidsa, dsa ln
tsjong quin hlai Lev. Cajmo Joiada jg quianh dsa hi hi
mihagdsa jajmodsa jmai guh jacaln Jos rai. Cajmo dsa hi
h hi tsajaih dsa hiag tsih hi.
Jng cajmodsa jmai jadsi guh. Catgh dsa quin rai tsih
hi. Catsenhdsa tsih dsijo jaieing. Catdsa corona dsi tsih hi.
Jng calndsa rai hu Jud. Hioh jnh dsa jui tiogh. Cahdsa
son. Cajigdsa lg.
Jng canng hio rai Atala mah jmodsa jadsi guh. Ca
hio cng guhei juu jatiogh dsa hi. Caj dsa tsih Jos dsijo,
dsa maln rai. Jng caho hio t. Di hndsa. Gohdsa. Di
mali macahn jg hi ln hio hi ta.
Jng cachinh hlg hio rai hi. Cataidsa juu jamaquin.
Cajhdsa hio hi jajng, julah hh cajmo Joiada, juu jmidsa.
Jng cajmo Joiada jg quianh dsa jui quianh rai Jos, hi
tihlanhdsa jmhlah Di gu guiuh.
Jng cahn dsa jui guh juh matsih jajui Jerusaln,
guh jacog di lan tsen Baal. Cudsie cagugdsa guh jng. J
bh cajhdsa jmidsa quin Baal hi.
Jng cajmo Joiada hh hi camilig jmidsa miti ni Di dsini
guh juh tsih jajui Jerusaln, julah hh macajmo Di
malih, catsihdsa hlai Moiss. Camilig dsa tsjong quin hlai
Lev ta mihagdsa jmidsa hi jajng.
Jng caln Jos rai hu Jud. Camihag Joiada quianh dsa
hi. Cahehdsa rai jg halah la jg quiah Di hi mitidsa jg
jng. Jng cajmo Joiada jg hi cajia rai Jos og hio. Calchin
jongdsa.
Jng cacan rai cog quiah dsa jui hi jmohdsa guh juh.
Jng cajmhdsa guh jng. Cajmodsa hi catsih guh t.
Mani jng cajon Joiada, juu jmidsa.
Jng cajuh dsa canh, catsihdsa rai:
138
Liga Bblica Internacional, 2010

Mahlanh jniang di lan calah sih cajuhdsa.


Jng canng rai jg cajuh dsa canh hi. Camiligdsa
cahlanhdsa di lan.
Jng cats Di dsa cah jg quiah Di juu jatiogh dsa jui.
Lahjng cajuhdsa:
Tsahlanh jniang di lan. Dsio bh hlanh jniang Di gu
guiuh cajuhdsa.
Cudsie tsacatnh dsa jui juu jg jng.
Jng ca Zacaras, jaih hlai Joiada, juu jatiogh dsa jui.
Lahjng cajuhdsa, catsihdsa dsa jui:
Tsacamitih hniah jg quiah Di. Na bh can Di jg
dsg quinh hniah. Hlaih l quinh hniah hi hig. Macatiugh
hniah jg quiah Di. Hi jng tsamajmo Di h quinh hniah
cajuhdsa.
Tsahig dsa rai Jos jg cajuh Zacaras hi. Cajmo rai hh
hi jaihdsa dsa hi hi quitgdsa cang. Cajon bh Zacaras jadsi
guh quiah Di. Tsacatnh rai juu jg hi miln hlai hi
jaih hlai Joiada, dsa macajmo hi dsio dsa jacog rai.
Jng cacu Di jg hi catih dsa hiag chian hu Siria
jacajmodsa hning quianh dsa chian hu Jud. Camidsian dsa
hiag hi calahj dsa canh jui jng. Cajnh rai hiah uai hi
cajmodsa dsa hiag hi.
Jng cajh og dsa quin rai juudsa huu hi cajh rai
Zacaras, dsa mih jg quiah Di. Cajhdsa rai jarquiadsa.
Matonlg jii caln Jos rai cajondsa. Jng caln Amasas,
jaihdsa, rai hu Jud dsi hlai tijmidsa.
Jg Quiah Di Cah Joel, Catsihdsa Dsa Jud
Joel 13

Cng jmai sih cala hi hlaih jacog dsa jud. Caul jue
chinh quianh jh han sih. Caghjah calahj hi chi janung
quiah dsa jui. Cala hagcn huu hi jng. Jng tsacath jma
calah.
Jng cats Di Joel, dsa cah jg quiahdsa. Lahjng
cajuhdsa, catsihdsa dsa jui:
Nngh hniah jg quiegjni, hniah dsa canh calahquianh
dsa meh. Maqun jniang jmuai huu caugh jh hi michi
janung. Tsachi hi chi cajn dsa. Tsachi machi hi quie jniang
jmai jin gui.
Dsio bh hlanh jniang Di. Tsachi mijon midsii jniang ni
Di. Mih tsacahn Di jmigui. Dsio bh jinh dsa jniang.
Mane cng chijh hn Di dsag quin jniang, chijh jmo Di
hi dsio dsa jacog jniang calah sih.
139
Liga Bblica Internacional, 2010

Hiug juanh dsa Di. Tsahniudsa jaqun jniang jmuai.


Dsio bh jnh dsa jniang calahhig dsa jniang. Tsadsio jajmo
jniang hi tadsa jniang.
Jng dsio jmo dsa canh hh hi tgh dsa jui. Dsio tiagh
jniang cudsie jamihan jniang, hi tsaquie jniang. Hi jng
mali lahdsh cajinh dsa jniang. Dsio bh hlanh jmidsa Di
huu quin jniang hi tsadsiag jniang cajuhdsa.
Jng cajinh dsa dsa jui. Cahlanhdsa Di.
Jng canng Di jg quiahdsa. Cajmo Di tsamagh
chinh hi chi janung. J bh cajmo Di jg hi lichi
madsio janung cnh jn cala jii jamacaj. Hi jng
tsamachiquiandsa jmai huu hi cajmo jh.
J bh cajmo Di jg hi mijuanh dsa jui Di huu hi dsio
macajmodsa.
Jng cajuh Di, catsihdsa dsa jui:
Tijni jmids han quiegjni jmai chiqu jacog dsa jue.
Jmojni juu juh quianh hi gg dsigui quianh ni guh ni hu
la. Hi jng lii dsa jmigui chi b quiegjni.
Lahjng bh l nih jn hi hnjni jmigui. Jun hein dsa
ma mihojni, dsa hi lig jmuai mijenhdsa jmai jng.
Ji bh jmai jacan dsa jmigui hiug jmuai, janits nij
dsa jud tacng jmigui. Jng jmojni hi l dsio calah sih quiah
dsa jud hi jmai chiqu .
Jng canjni jg dsg quianh dsa hiag, dsa cajmh dsa jud.
Canjni jg dsg quianh calahj dsa jmigui, dsa chian calahi
ni jui. Jmojni hi candsa jmuai jun hein dsa cajmo hi
hlaih.
Jng gujni jajui Jerusaln, jatn Jud jmai jng. Jmojni h
dsa jud ti cajuh Di.
Caln Amasas Rai Hu Jud
2 Reyes 13.114.24; 2 Crnicas 25

Jng caln Joacaz rai hu Efran, micajon tijmidsa, dsa


mitsen Jeh. Caln Joacaz hi ta guiegui jii. Cng hi
cahlanhdsa di lan ln caju meh, julah cajmo dsa caln ta
lahji hu jng.
Hi jng cacu Di jg caul hlg dsa hiag quin rai Hazael,
dsa ln ta hu Siria. Catih dsa hiag hi quianh dsa efran.
Cacan dsa hiag cog quiah dsa efran huu hi catihdsa. Hli
jii cacan Hazael quianh Ben-adad, jaihdsa, cog jng quianh
dsa hi.
Jng cahlanh rai Joacaz Di gu guiuh. Canng Di jg
jng. Calg Di dsa efran quianh dsa hiag chian Siria.
140
Liga Bblica Internacional, 2010

Micajon Joacaz hi caln Jos, jaihdsa, rai hu Efran dsi


hlai tijmidsa. Cahlanh Jos hi di lan ln caju meh.
Jmai miln Jos hi ta hu Efran, caln Amasas, jaih hlai
Jos, rai hu Jud. Ton jg chi quiah Amasas hi. Di cajmodsa
mih hi dsio. J bh cajmodsa hi hlaih calah.
Cnh jmai lahni camidsiandsa dsa cajh hlai tijmidsa.
Tsacamidsiandsa juroh dsa hi. Camitidsa hh cajmo Di hi
tsacatacanh juroh dsa hlanh dsag quiah dsa hlanh hi. Di
catacanh lahjan lahjan dsa dsag macajmo hiahdsa.
Jng catgh rai jue hlaih hlg quindsa. J bh cahliandsa
hlg dsa efran. Mijmodsa hning quianh dsa chian hu Edm.
Jng cajuh jan dsa cah jg quiah Di, catsihdsa rai
Amasas:
Tsamihag Di hning jajmohhning hning quianh dsa hiag
jun dsal hlg dsa efran quianh hlg quinhhning cajuhdsa.
Jng cajuh Amasas, catsihdsa hlg cahlianhdsa:
Dsio bh gunoh hniah juu goh hniah. Di tsacu Di jg
gunoh hniah jajmo jniih hning cajuhdsa.
Jng cailia hlg hi. Hndsa. Camidsiandsa jue dsa jud, dsa
tiogh jui mih dsijuu jacailiadsa. Cacangdsa lio miquiah dsa
hi.
Jng catih hlg quin Amasas quianh dsa chian hu Edm.
Jng cajmo Amasas cng hi tsajui dsadsa. Cataidsa di
lan mititn hu Edm. Tsacatih di jmo h quiah dsa edm.
Conhjng cahlanh Amasas di hi. Cadsiidsa jah ni di lan
hi.
Jng cajuh jan dsa cah jg quiah Di, catsihdsa rai hi:
Tsadsio hlanhhning di lan. Di lihn Di quinhhning.
Na bh jmo Di hi l hi hlaih jacoghhning huu hi jng
cajuhdsa.
Jng cah dsa cah jg hi. Di mijaih rai dsa hi.
Jng cadsianh rai Amasas cng si, catsihdsa rai Jos, dsa ln
ta hu Efran. Lahla rjuh si:
Dsio bh t jniang guiag, rjuh si.
Jng cadsianh rai Jos cng si, catsihdsa rai Amasas. Lahla
rjuh si jng:
Hachi ta lijmo hi t jniang cuguiag. Di tigh jniih quianh
hniah, dsa jud. Tsajulh hniah tih hniah calahi ni jui huu
hi catih hniah quianh dsa chian Edom, rjuh si.
Conhjng tsacanng Amasas jg jng. Cajmodsa hning quianh
dsa efran. Catih dsa efran hi. Cagugdsa madsio jn ieing
mitsih lahjin lahlih jajui Jerusaln. Cacangdsa madsio lio
jlh mitioh guh juh quiah Di quianh hni quiah rai.
141
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cailia hlg dsa efran juu godsa, jajui Samaria.


Lahjng bh cala quianh Amasas huu hi cahlanhdsa di lan.
Tsacamihag Di quiahdsa.
Jng caldsgh Eliseo. Mai jg cat jajndsa. Jng
cajuhdsa, catsihdsa rai Jos, dsa ln ta hu Efran:
Mihag bh Di quianh hning jajmohhning hning quianh dsa
hiag, dsa chian Siria cajuhdsa.
Jng cajon Eliseo.
Camihag Di quianh rai Jos. Catih hlg quindsa quianh
hlg dsa hiag quin rai Ben-adad, dsa chian Siria.
Maguiejing jii caln Jos rai, cajondsa. Jng caln
Jereboam, jaihdsa, rai hu Efran dsi hlai tijmidsa. Cng hi
cahlanh Jereboam di lan ln caju meh, mitihlanh calahj
dsa caln ta lahja hu jng. Conhjng calch b quiah rai
Jereboam hi.
Mani jmai jng caln Amasas ta hu Jud. Jng cajh
cutsh dsa rai hi. Micajon dsa hi caln Uzas rai hu Jud
dsi hlai tijmidsa.
Jg Quiah Di Cah Jons
2 Reyes 14.25; Jons 14

Jng cah Jons jg quiah Di jmai miln Jereboam ta hu


Efran. Jng cajuh Jons, catsihdsa rai hi:
Tighhning quianh dsa hiag. Lhhning hu macalh dsa sih
jmai lahji cajuhdsa.
Jng calti jg cah Jons. Camihag Di quiah rai
Jereboam. Cala dsio quiah dsa tiogh hu Efran jmai
jng.
Cng jmai sih cajuh Di, catsihdsa Jons:
Guhhhning jg quiegjni jajui Nnive, jatn hu Asiria.
Gutseihhning dsa tiogh jui jng hi catacanh dsa dsag. Di hiug
hi hlaih cajmo dsa hi cajuhdsa.
Tsacahiei Jons dsg jajui jng. Conhjng cadsa juu barco,
juu jauin, juu maquin janeng jui Nnive. Micuindsa juu
tsaji Di quiahdsa.
Mai bh Di ha juu ca Jons. Cajmo Di cahi t ds
jmih juu jaa barco.
Jng calgoh dsa tiogh barco jng huu hi cala lahjng. Jng
cadsidsa jg cuguiogdsa hein dsa tacanh dsag hi jng. Jng
cat Jons jg cadsi dsa hi.
Jng cajuh dsa tiogh barco, catsihdsa Jons:
He macajmohhning? cajuhdsa.
Jng cajuh Jons, catsihdsa dsa hi:
142
Liga Bblica Internacional, 2010

Micuinjni juu jauin jatsaji Di gu guiuh jn. Dsio


bh tnh hniah jn dsijmi cajuhdsa.
Cuhna tsahiei dsa tiogh barco jmo lahjng quianh Jons.
Conhjng t himh cahi ds. Juh himh cala jmi.
Cahnangh dsa tiogh barco quianh hi tiog mai jaligdsa. Hachi
cadsghdsa hi jng.
Jng catingdsa Jons dsijmi. Dsjuu caji hi hlaih mila.
Jng camijuanh dsa tiogh barco Di gu guiuh. Di mali hi
chi b quiahdsa.
Jng catnh Jons ni jmi. Dsjuu jng canh jan jh tiogh
jmih quiah Jons. Camiti bh jh hi hh cajmo Di.
Mihig Jons tohjah hna jmai quianh hna huu.
Jng cahlanh Jons Di nih tudsajah. Cajuhdsa:
Dihmahhning, Di quinjni. Di macaligjni quianh jh n
cajuhdsa.
Jng cajmo Di hh hi dsaijah quiah Jons chiuh jmih
cat jaquing. Lahjng cajmo jh. Hi jng calig Jons.
Jng cajuh Di, catsihdsa Jons:
Dsio gohhning juu jajui Nnive. Guhhhning jg quiegjni
jajng cajuhdsa.
Jng camiti Jons hh cajmo Di. Cadsa juu jajng.
Jng cajuh Jons, catsihdsa dsa tiogh jajui Nnive:
Jatonlg jmai hn Di jui la cajuhdsa.
Jng catnh dsa dsa jui Nnive, micanngdsa jg jng.
Jng cajuh rai chian Nnive, catsihdsa dsa jui:
Dsio tsamajmo jniang hi hlaih. Dsio bh mihan jniang hi
tsamaquie jniang. Dsio bh jmhlah hi hlanh jniang Di hi
tsahn Di jui jatiagh jniang cajuhdsa.
Jng cajinh dsa Di, micajidsa jacatig dsa jui hi hlaih.
Canngdsa jg quiah dsa jui. Cahndsa jg hi mihndsa jui
Nnive.
Jng calhn Jons. Di tsacahn Di jui Nnive jmai
cajuhdsa. Catsjue jmai jng. Hachi cala.
Jng cajuh Jons, catsihdsa Di:
Tsadsio hi cajmohhning. Cacuinjni juu barco. Di maguiangjni
juanh hlaih hohhning. Migagjni hi l lahjng julah cala
jajui la. Tiog bh hnhhning dsg dsa cajinh dsa. Hiug
jn dsio jamidsianhhning dsa hlanh tiogh jui la. Hi jng hlaih
jinjni. Hiug hi dsio jajnjni cnh jn hi chianjni. Dsio bh
jaihhning jn cajuhdsa.
Jng cajuh Di, catsihdsa Jons:
Hi dsio macajmojni jacahnjni jg hi mihnjni jui la. Dsio
jacahnjni dsgdsa cajuhdsa.
143
Liga Bblica Internacional, 2010

Jg Quiah Di Cah Ams


Amos 19

Cah Ams jg quiah Di jmai miln Jereboam rai hu Efran.


Lahjng cajuhdsa, catsihdsa dsa jui:
Macatsei Di jniang hu la. Macahuah dsa hg quin
jniang, dsa mitiogh hu Egipto. Mali hi quijiag Di jniang.
Jmhlah jacog jniang cajmo Di hi dsio dsa lahjng.
Conhjng tsatinh jniang juu jg jng. Tsacamiti jniang jg
quiah Di. Hi jng jmo Di hi qun jniang jmuai. L hi hlaih
jacog jniang julah jg juh dsa h jg quiah Di. Hi jng l ne
jniang hiah bh Di jmo hi qun jniang jmuai jng. Jmo bh
Di hi tih hlg dsa hiag, dsa na bh jil jatiagh jniang.
Tsacajinh dsa jniang lahji jacajmo Di hi caqun jniang
jmuai. Di tsadsio cala janung huu hi tsacath jma, huu
hi cajmo jh. Cala hagcn. Tsacatinh jniang juu jg jng.
Cng hi cajm jniang hi hlaih.
Cadsig jmai jaqun jniang hiug jmuai. Dsio bh jmo jniang
jujia jmai jng.
Na bh jil dsa hiag. Midsiandsa jue dsa go jniang. Dsahn
jui jatiagh jniang.
Tih tsamahlanh jniang di lan, jun lahdsh h dsa
jniang hi l dsio go jniang.
Tsata dsa Di quianh jniang. Di mai hlaih tiqun jniang.
Migan jniang roh. Tsat jg quin jniang. Hachi dsag cacuh
jniang dsa cajmo hi hlaih. Jmo bh ue dsa jniang jacog
dsa tii. Hi jng bh lh jniang cog. Mai bh Di he juu
iniang jniang. Tsacu Di jg hi jmo jniang hioh quianh
cog calh jniang.
Tadsa jniang jadsii jniang hi dsio ni Di, jahlanh jniang
Di. Mai bh Di tsahig dsa jniang jajmo jniang lahjng.
Tsata dsa Di jajmo jniang lahjng.
Ta bh dsa Di jun jmo jniang juanh dsa jniang
quianh roh jniang, jun tseih jniang dsa jg dsg.
Na bh jmo Di hi huaih dsa hiag jniang hu la huu hi
cahlanh jniang di lan. Tsamatiagh jniang jala. Jmo bh dsa
hiag hi dsatiagh jniang cat jauin. Dsa quin ni jadsatiagh
jniang hu sih, dsa cajmo ue dsa jacog dsa tii.
Calhn Di quianh jniang huu hi cainiang jniang r
jniang. Hi jng jmo Di l hi hlaih quin jniang.
Na bh jmo Di dsian calahj juroh quin rai Jereboam.
Gug calahj nihig jadsii jniang quin jh ni di lan.
Tsamahlanh jniang di lan jajng cajuh Ams.
144
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng caheh jmidsa, dsa miti ni di lan tsenh jatsen Bet-el,


rai jg cah Ams.
Jng cajuh jmidsa hi, catsihdsa Ams:
Dsio bh gohhning juu hu Jud. Jng guhhhning jg quiah
Di jajng cajuhdsa.
Jng cajuh Ams, catsihdsa jmidsa hi:
Milnjni jan dsa jmo h jahchih. Jng cahia Di jn hi
hjni jg quiahdsa hu la, hu Efran. Macatseihhning jn hi
tsamahjni jg quiah Di hu la, hu Efran.
Nnghhning jg quiegjni, jg quiah Di. Dsian tsih guing
quinhhning. Jan hio lhiug ln hio quinhhning. Tan dsa
hiag hu quinhhning. Jng jnhhning hiah go dsa sih. Di
jg dsg lahdsh dsatiagh jniang go dsa sih huu hi hlaih
macajm jniang cajuhdsa.
Jng cah Ams jin cang jg quiah Di. Lahjng cajuhdsa,
catsihdsa dsa jui:
Cacuh Di dsa dsag, dsa lneh, dsa tihnaih cui hih.
Di tsata dsadsa jaji dsa jui jmai sa quianh jmai juh,
jatsacu Di jg hi hnaih dsa jui lio jmai jng. Tsadsio
jmo dsa jui jadsianhdsa hh cui hih. Tsadsiidsa hh cur
quianh cog quianh lio. Di can dsa jui cog hi dsiidsa hh cog
teg, cog ning jahnaihdsa lio.
Ji bh jmai jal linang dsa jui jg quiah Di. Conhjng
tsamichian dsa h jg jng jmai jng. Hi hlaih jng l quin
jniang huu hi cahlanh jniang di lan. Qun jniang hiug
jmuai. Tsamachian dsa l mihag jniang jmai jng. Jng jmo
Di hi cahn hu go jniang. Tsamatiagh jniang hu la. Tsachi
ta maln dsa go jniang jala.
Conhjng hachi dsian calahj dsa go jniang. Tiog bh chi
cadsiogdsa hi jmo Di. Jng ln tsjong quin hlai David ta
hu la jmai chiqu .
Jmai jng jmo Di tgh dsa go jniang calah sih hu la. L
bh dsio quianh dsa hi jmai jng. Tsamahuan Di dsa hi hu
la cajuh Ams.
Caln Uzas Rai Hu Jud
2 Reyes 15.1-7; 2 Crnicas 26

Jng caln Uzas, jaih hlai Amasas, rai hu Jud dsi hlai
tijmidsa. Miln Jereboam ta hu Efran jmai jng. Dsa dsiog
bh Uzas. Camitidsa jg quiah Di jmai lahni. Camihag
Di quiahdsa. Catihdsa quianh dsa hiag. Cajmodsa madsio
hni jatiogh hlg jajui Jerusaln quianh jui sih jatn
Jud.
145
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cadsa rdsa jmai calndsa rai dsa chi cog, dsa chi b.
Cajmodsa jg hi jmodsa ta dsini guh jajndsa chiun ni Di.
Tsacat dsa ta jng.
Jng cajuh jmidsa, catsihdsa rai Uzas:
Hachi thhning ta jng. Jmidsa bh t ta jng, dsa ln
tsjong quin hlai Aarn cajuhdsa.
Tsacatnh Uzas juu jg jng. Cahdsa dsini guh. Cajndsa
chiun ni Di jajng. Calhn rai quianh jmidsa hi.
Jng cajmo Di cajenh rai Uzas hmih tsaji huu hi
cajndsa chiun, ta tsacat dsa. Jng cahuanh jmidsa rai hi.
Tsamacacudsa jg hi dsgdsa guh juh. Di tsacu Di jg
dsg dsa guh, dsa ln hmih tsaji jng.
J bh cahn jg jalndsa ta. Jaihdsa, dsa tsen Jotam,
cajmo hh dsi tijmidsa. Di dsoh tijmidsa.
Micajon Uzas, caln Jotam, jaihdsa, rai lahdsh hu Jud
dsi hlai tijmidsa.
Jg Quiah Di Cah Oseas
Oseas 114

Cah Oseas jg quiah Di jmai miln Jereboam rai hu Efran.


Uzas miln ta hu Jud jmai jng. Hli jii cahdsa jg cat
jmai miln Ezequas rai hu Jud.
Cajmo Di hh hi cajia Oseas jan hio lhiug, hio
macahlanh jue dsa ioh. Cajmodsa hh jng. Di miln dsa
jui, dsa israel, julah hio lhiug hi jacog Di. Hachi t
cachnhdsa jg quiah Di.
Jng cajia Oseas jan hio lhiug. Jng calchin jan guing
dsa ioh quianh hio hi. Jng cajmo Di hh hi thdsa guing
hi Jezreel. Di na bh jmo Di hi dsian tsjong quin hlai
Jeh. Di camidsian dsa hlanh hi jue dsa jui tsen Jezreel. J
bh cajuh Di hi na bh hndsa jg quiah hu Efran.
Ni jng calchin jan guing m quianh Oseas. Jng cajmo
Di hh hi thdsa guing hi Dsa Tsahnojni. Di tsamahniu Di
dsa efran.
Ni jng calchin jin jan guing quianh Oseas, guing dsa ioh.
Cajmo Di hh hi thdsa guing hi Jui Quin Dsa Sih. Di
tsamaln dsa efran jui quin Di.
J bh cajuh Di, catsihdsa Oseas:
Lichian jue dsa israel jmai chiqu . Thdsa dsa Guing Quin
Di Juanh, Di Dsa Chian Ti. Tghdsa cng jg, cudsie
dsa jud quianh dsa efran. Tioghdsa cng jui. Jng lichi b
quiahdsa cajuh Di.
Jng cajuh Di, catsihdsa Oseas:
146
Liga Bblica Internacional, 2010

Cat jajmojni hi can dsa efran jmuai huu hi


tsamahlanhdsa jn. Jmhlah di lan bh hlanhdsa. Jmo bh
dsa julah jan hio lhiug, hio catg dsa ioh quindsa, dsa
hu dsa. Hnahdsa dsa ioh sih hi hlanhdsa dsa hi. Tsacnh
hio hi juhih hi hlaih jmodsa jacog dsa ioh quindsa.
Lahjng bh jmo dsa efran jacogjni.
Jmojni dsio dsajni jacog dsa efran jmai chiqu ,
namacacandsa jmuai. Tsamahlanhdsa di lan jmai jng.
Hlanhdsa jmhlah jn cajuh Di.
Jng cajmo Di hh hi dsatei Oseas hio quindsa, hio ca
jasih. Di macajmo hio hi lhiug quianh jan dsa ioh sih.
Cajmo Di hh hi hn Oseas dsg hio hi. J bh cajmo Di
hh hi jmo Oseas cng hi dsio dsadsa jacog hio lhiug hi.
Hi jng mali quiah dsa efran hi hniu Di dsa jui hi, dsa
tihlanh di sih.
Jng cajmo Oseas hh hi g hio hi jaquiahdsa. Tsamacudsa
jg hi hlanhdsa dsa ioh sih. J bh cajmo Oseas hh hi g
hio hi cuhiah u jmai. Hi jng mali quiah dsa efran hi
ji jmai hi tiogh dsa jui u jii. Tsachian dsa ln rai. J bh
hachi tsih jahan, julah guh. Tsal dsiidsa hi dsio ni Di
jii u jng. Jng jmai chiqu jng hlanh dsa jui Jehov calah
sih.
Jng cajuh Oseas cng jg quiah Di jacacuh dsa jui
dsag. Lahjng cajuhdsa:
Macajmo jniang hi hlaih jatni Di. Tsacamiti jniang jg
cajm jniang. Camidsian jniang roh. Ln dsa go jniang dsa
hin. Hlanh dsa go jniang hio sih. Jmo bh Di hi l jaha
hu la, huu hi hlaih jng.
Tiogh cadsiogdsa ja jatiagh jniang, dsa ln jmidsa quianh
dsa h jg quiah Di. Conhjng tsacatnh dsa hi juu jg
quiah Di. Tsacahehdsa dsa jui jg.
Hlanh dsa jui di lan hi la hma. J bh hlanhdsa hio
lhiug jatni di lan hi, hi mijuanhdsa di quindsa hi
ma dsadsa. Macatacanh jniang jacog Di. Na bh can Di
jg dsg quin jniang, quianh dsa chian hu Jud. Di rcanh
dsa hi dsag calah.
Tsacama jniang hi mihag Di jniang. Cama jniang hi
mihag dsa chian hu Asiria jniang.
Dsio bh jinh dsa jniang. Dsio bh hlanh jniang Di hi
jmodsa dsio dsadsa jacog jniang quianh dsa ln ta hu Jud,
quianh rai hu Efran. Dsio bh miti jniang jg quiah Di.
Tsadsio jmo jniang hi hlaih cajuhdsa.
Jng cajuh Oseas jin cang jg quiah Di, catsihdsa dsa jui:
147
Liga Bblica Internacional, 2010

Tsahai catig jniang jg quiah Di julah la cng


jalquing jmi namacadsg hieg.
Macats Di jue dsa cah jg quiahdsa, dsa cacuh dsa
jui dsag. Di hniu Di miti jniang jg quiahdsa. Hniudsa hi
line jniang halah la jg jng.
Tsa dsa jui jg quiah Di julah hh cajmo Di hi
dsiidsa jah nidsa. Jmhlah hi jng jmodsa. Tsacamitidsa
tihian jg quiah Di. Hniu bh Di hi line jniang halah ln
Di, hi miti jniang tihian jg quiahdsa.
Tsadsi juu jajmo Di hi dsio dsa jacog jniang julah
mijmodsa. Di hlanh jniang. Tsal jniang hi i Di halah ln
jniang. Mai bh Di calahj hi hlaih jmo jniang. Hi jng
can Di jg dsg quin jniang.
Hli rn macahn Di jg hi miln jan dsa ta hu Efran.
Conhjng tsacajinh dsa rai sih. Tsacahlanhdsa Di gu
guiuh.
Ma jniang hi mihag dsa sih quianh jniang, dsa tihlanh di
lan, jachi hi chiquian jniang jmai. Tsajui dsa dsa go jniang
julah ln jug. Hi jng dsiag jniang julah dsian jug quianh ts.
Hian hiah Di gu guiuh quin taog di lan ln caju
meh, di tihlanh dsa efran. Tsachi lndsa di lahdsh. Di
cajmo dsa jmigui di hi.
Tsacatnh dsa jui juu jg quiah Di. Matitng nihig
jacog di lan. Hi jng jmo Di qun jniang jmuai. Jil hlg
dsa hiag hu go jniang, hi jiagdsa jniang juu go dsa hiag hi.
Jajng dsatiagh jniang. Dsian tsih guing quin jniang jmai jng
cajuhdsa.
Jng cajuh Oseas jin cang jg quiah Di, catsihdsa dsa jui.
Lahla cajuhdsa:
Mali ln dsa efran dsa chi cog. Di jlh la nihig
matitng hu go jniang, nihig jacog di lan.
Hi jng jmo Di qun jniang jmuai. Jil dsa hiag, dsa
chian Asiria, hi candsa di lan ln caju meh, hi la cog ning.
Hi jng lichi cog ning quiah rai dsa hiag hi.
J bh tai dsa hiag hi dsa go jniang juu go dsa hi.
Tsamadsii jniang quin jh nihig jng. Hii tang nihig
jng.
Dsio bh jmo jniang hi dsio, hi hniu Di. Jmo bh Di hi l
dsio quin jniang jun jmo jniang lahjng. He Di jg halah
lndsa jun ma jniang jg jng. Dsio bh miti jniang jg
quiah Di. Mijng jmo Di hi tih jma cur hu go jniang.
Jmo Di hli hi dsio dsadsa jacog jniang jun miti jniang
jg quiahdsa.
148
Liga Bblica Internacional, 2010

Tsacah jniang jg quiah Di. Di jue hlg tiogh quin jniang.


Hi jng jmo Di tsatih hlg hi jajmodsa hning quianh dsa
hiag cajuhdsa.
Jng cajuh Oseas jin cang jg quiah Di, catsihdsa dsa jui:
Macajmo Di hi dsio dsa jacog dsa hg quin jniang jmai
mitijmodsa ta huh hu Egipto. Calig bh dsa hi hi cajmo
Di. Cajmo Di juanh dsa jacog dsa hg hi julah jmo
tijmi guing ph. Cacu Di hi hniuh quin dsa hg. Cahehdsa
dsa jg halah la jg quiahdsa, hi hniuh jmodsa.
Tsacatinh jniang juu hi dsio jng macajmo Di. Tsacacuh
jniang Di dihmah. Tsacamiti jniang jg quiahdsa. Hi jng
jmo Di hi dsatiagh jniang hu Egipto quianh hu Asiria.
Tiog bh hniang Di jniang. Hi jng hachi dsiag calahji
jniang. Jmai chiqu dsatiogh dsa go jniang hu la calah sih.
Dsio bh jinh dsa jniang hi miti jniang jg quiah Di.
Dsio bh jajmo jniang juanh dsa jacog roh jniang. Dsio bh
tseih jniang dsa jmhlah jg t.
Macamijuanh dsa hg Di malih. Jng catig dsa go
jniang jg jng namacalndsa dsa chi cog. Cainiodsa rdsa
jatni Di. Hi jng jmo Di hi qun jniang jmuai hi jmo
dsa hiag. Huan dsa hiag hi calahj dsa tiogh jajui Samaria,
jagu dsa ln ta quin jniang. Conhjng jmo bh Di hi lig
dsa go jniang jmai chiqu . Jmhlah hi dsio l quiah dsa hi
jmai jng cajuhdsa.
Jng cajuh Oseas jin cang jg quiah Di, catsihdsa dsa jui.
Lahla cajuhdsa:
Dsio bh hlanh jniang Di. Dsio bh jinh dsa jniang. Dsio
bh tig jniang jg quiah di lan.
Di jmo bh Di hi dsio dsa jacog dsa go jniang jmai
chiqu . L bh dsio quiah dsa hi jmai jng. Tsamahlanhdsa
di lan.
Dsio bh nng jniang jg quiah Di chijh ln jniang dsa
chian dsa. Jmhlah hi dsio bh jmo Di. T bh jagdsa.
Dsa miti jg quiah Di ln dsa dsiog lahdsh. L bh dsio
quiah dsa lahhi julah la quiah dsa a cng juu dsio, juu
cudsg. L quiah dsa jmo hi hlaih julah la quiah jan dsa
a juu hlaih, juu hmh nung. Hlaih l quiah dsa lahhi
cajuhdsa.
Jg Lahni Quiah Di Cah Isaas
Isaas 16

Jng camilig Isaas h jg quiah Di jmai miln Uzas rai


hu Jud. Cahdsa madsio jg quiah Di, catsihdsa dsa jud
149
Liga Bblica Internacional, 2010

quianh dsa tiogh jui tioh cg. Lahla la cng jg cajuhdsa,


catsihdsa dsa chian hu Jud:
Tsata dsa Di quianh jniang. Tsacatinh jniang juu
jg quiah Di. Tsadsiog jniang. Di macajmo Di juanh dsa
jacog jniang julah jmo tijmi dsiog jacog jongdsa. Macajm
jniang ue dsa jacog Di julah jmo tsih hlanh jacog chig
jmidsa.
Macajmo Di hi qun jniang hli ni jmuai. Macatih
dsa hiag. Mih tsahndsa tacng jui go jniang. Cami jajui
Jerusaln tsacalh dsa hiag hi. Conhjng tsacatinh jniang juu
hh cajmo Di. Cng hi hnangh Di mai hi jinh dsa jniang.
Tsata dsa Di jadsii jniang jah nidsa. Hachi ta lijmo
hi jng. J bh tsata dsadsa quianh jmai jmo jniang
jacogdsa. Tsamanangdsa jg jahlanh jniang Di. Tsata dsa
Di quianh hi jng. Di cng hi jmo jniang hi hlaih.
Dsio bh jinh dsa jniang. Dsio bh jmo jniang jmhlah hi
dsio. Dsio bh jmo jniang juanh dsa jniang jacog dsa tii.
Dsio bh tseih jniang roh jg dsg. Hn bh Di dsag ri
jniang jun jmo jniang jmhlah hi dsio, jun miti jniang cnh
la jg quiah Di. L bh dsio quin jniang jun jmo jniang
lahjng.
Conhjng l bh hi hlaih quin jniang jun tsanng jniang
gg jg quiah Di.
Dsa dsiog, dsa camiti jg quiah Di, dsa mitiogh jajui
Jerusaln. Jmhlah hi dsio mijmodsa jacog rohdsa. Sih bh ln
dsa tiogh jui jng jmai na. Jmhlah dsa midsian dsa, dsa lh
cog quianh mai hlaih. Hi jng jmo bh Di hi qun jniang
jmuai hiug. Di jng jinh dsa jniang. Di jng miti jniang jg
quiah Di calah sih cajuhdsa.
Jng cajuh Isaas jin cang jg quiah Di. Lahjng cajuhdsa:
Jil dsa chian tacng jmigui guh juh tsih hu
la jmai chiqu . Linang dsa hi jg quiah Di jmai jng.
Tsamajmo dsa jmigui hning quianh roh. Conhjng can bh
dsa go jniang jmuai hiug nih jn hi ji jmai dsio jng. Di
macahlanh jniang di lan. Tin jniang di lan dsijuu jacuin
jniang quianh dsa hiag jahmoh jniang dsa hlanh hi.
Conhjng hlanh jniang cnh t mihlanh dsa mitiogh jui
tsen Sodoma malih. Hiug hlanh dsa quin ni jui la. Jmo bh
dsa ue dsadsa jacog dsa tii. Can dsa hi ni jaqundsa mai
hlaih.
Micatsjue jmai jacn Di jg dsg go jniang, hndsa dsg
dsa cachi jmuai jng. Quijiag bh Di dsa tiogh jajui
Jerusaln jmai jng. Hig hiah Di jui jng cajuhdsa.
150
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cajuh Isaas cng jg tijna quiah Di, hi hiadsa dsa


jud. Lahla cajuhdsa:
Ln dsa jud julah la chih migujah. Macajmo juu hu
h cur. Conhjng tsacacu chih jng mi. Migh juu chih
uin.
Lahjng bh la quin jniang. Macajmo Di hi dsio jacog
jniang. Conhjng tsadsiog jniang. Cajm jniang ue dsa jacog
roh jniang. Cajmo jniang lneh jniang hu quiah dsa sih.
Hlaih cajmo jue jamirdsa jg. Lh dsa hi cog quianh mai
hlaih.
Hi jng jmo Di hi jil dsa hiag. Jmo bh dsa hning
quianh jniang cajuhdsa.
Cnh jmai jacajon hlai rai Uzas mihig Isaas dsini guh.
Mihlanhdsa Di.
Jng cajnia ngel quin Di jajng. Jng callih Isaas hi
hiug juanh Di.
Jng cajuh cutsh ngel ln cng ni ngel tsen serafin:
Dsa hiug han bh Di gu guiuh cajuh ngel.
Jng cajuh Isaas:
Dsag hiug rcanhjni ni Di. Hli hi hlaih macajmojni
julah jmo dsa gojni cajuhdsa.
Jng ca jan ngel ln serafin juu nihig. Caiqun ngel hi
cajneh si dsg hi la hma. Calhdsa hag Isaas si jng, julah hh
cajmo Di.
Jng cajuh serafin hi, catsihdsa Isaas:
Macahn Di dsag quinhhning cajuhdsa.
Jng cajuh Di:
Hein dsa dsah jg quiegjni? cajuhdsa.
Jng cajuh Isaas, catsihdsa Di:
Neijni, Juu jniang cajuhdsa.
Jng cajuh Di, catsihdsa Isaas:
Gutseihhning dsa jud hi tsal dsa jg quieg. Tsaquien hi
nangdsa jg hli rn. Tiog bh tsaldsa jg. Lndsa julah
jan dsa tiug, julah ln jan dsa guai. Di macajmodsa hli hi
hlaih. Tsatnhdsa juu jg quiah Di. Tsajinh dsadsa. Hi jng
tsalogjni dsa hi. Cudsie tsanangdsa jg quieg, jg hi juaihhning
ds jmai chiqu . Tsamanangdsa jg julah canngdsa cnh jmai
lahni jajuaihhning ds jg cajuh Di.
Jg Quiah Rai Jotam Quianh Rai Acaz Hu Jud
2 Reyes 15.3216.20; 2 Crnicas 2728; Isaas 7.19.7

Micajon rai Uzas, caln Jotam, jaihdsa, rai hu Jud dsi


hlai tijmidsa. Dsa dsiog bh Jotam hi. Camitidsa hh cajmo
151
Liga Bblica Internacional, 2010

Di. Hi jng camihag Di quiahdsa. Calch b quiahdsa.


Catih hlg quindsa quianh dsa hiag chian hu Amn.
Cajmodsa hli hni jatiogh hlg hu Jud. Cajmhdsa jn ieing
lahjin lahlih jajui Jerusaln. Cajmodsa ta jng, hi camilig
hlai tijmidsa. Maguie jing jii calndsa rai, cajondsa. Jng
caln Acaz, jaihdsa, rai hu Jud dsi hlai tijmidsa.
Rai dsa hlanh bh Acaz. Cudsie tsacamitidsa jg quiah
Di. Cacandsa mai hlaih tiqun rai dsa ln ta hu Efran.
Camidsiandsa tsih quindsa. Cadsiidsa tsih ni di lan.
Jng cajmo Di hi catih hlg chian Siria quianh hlg chian
hu Efran quianh dsa jud. Jng catai dsa efran jue dsa jud
juu godsa, dsa macachinhdsa jacajmodsa hning.
Conhjng tsacacu Di jg. Cats Di jan dsa tsen Obed, dsa
cah jg quiahdsa. Lahla cajuh Obed, catsihdsa dsa efran hi:
Dsio bh ligh hniah dsa n, dsa jud. Di dsa jurh hniah
dsa n cajuhdsa.
Jng canng dsa efran jg jng. Calgdsa dsa hi.
Cajmo dsa chian Edom hning quianh dsa chian hu Jud jmai
miln Acaz ta hu jng.
Cng jmai sih cajmo hlg dsa chian Siria quianh hlg chian
Efran hning quianh dsa jud. Catgh hlg hi lahjin lahlih
jajui Jerusaln.
Jng ca Isaas, dsa cah jg quiah Di, juu jaquiah rai
Acaz. Lahjng cajuhdsa, catsihdsa rai hi:
Tsajmhhning ganh. Tsatih dsa hiag n. Jatonluggu
rds guieh jii tsamatgh dsa efran godsa. Dshn jg
quiahdsa jmai jng.
Lichian jan guing dsa ioh quin jan tsihm. Litsen guing
hi Emanuel, hi hniudsa juhdsa: Di Quianh Jniang. Nih jn
dsajuanh tsih hi hn hlg dsa chian Asiria hu go dsa chian
Siria quianh go dsa efran.
Jmo bh Di jg hi ln jan tsjong quin hlai David rai.
Ln dsa hi jan dsa dsiog, dsa juanh dsa. Madsio b lichi
quiahdsa. Jmodsa hi niu tei jg quiah hu la cajuhdsa.
Tsacanng rai Acaz jg cajuh Isaas. Tsacahdsa jg quiah
Di. Jng cama Acaz hi mihag rai Tiglat-pileser, dsa ln ta
hu Asiria, jajmodsa hning quianh dsa chian Siria quianh dsa
chian Efran. Jng cacudsa calahj cog ning quianh cog teg
quianh madsio lio jlh mitioh guh juh quiah Di jacog
rai hi hi hlianhdsa.
Jng camihag rai Tiglat-pileser quianh rai Acaz. Cajmodsa
hning quianh hlg dsa chian Siria. Catihdsa quianh dsa hi.
Cajhdsa rai quindsa. Cuhna camihag rai chian Asiria
152
Liga Bblica Internacional, 2010

quianh Acaz. Jng cajmodsa ue dsadsa quianh rai hi.


Tsacamihagdsa tihian julah jg macajmodsa.
Jng ca rai Acaz juu jajui Damasco, jatn hu Siria.
Cajenhdsa rai dsa Asiria jajng. Jajng cajidsa cng nihig
tsih jajng, nihig jacog di lan. Ta bh dsa rai halah jn
nihig. Jng cajmo rai hh, catsihdsa Uras, dsa ln jmidsa, hi
jmodsa cng nihig julah la nihig jng.
Jng cajmo Uras nihig julah hh cajmo rai. Jng cajmo rai
Acaz hh hi dsii jmidsa jah nihig jng lahcng lahcng
jmai. Tsamacadsiidsa jng nihig cajmo hlai Salomn.
Camiti Uras cnh la hh cajmo rai.
Cng jmai sih cajni rai guh juh quiah Di.
Tsamacacu rai jg hi dsii jmidsa jah jajng. Cajmodsa
madsio nihig titng tacng jajui Jerusaln jacog di lan.
Cahlanhdsa di lan hi.
Maguiejing jii caln Acaz rai, cajondsa. Jng caln
Ezequas, jaihdsa, rai hu Jud dsi hlai tijmidsa.
Jg Quiah Di Cah Isaas, Catsihdsa Dsa Jud
Quianh Dsa Efran
Isaas 9.812.6

Jng cajuh Isaas cng jg quiah Di, catsihdsa dsa efran.


Lahla cajuhdsa:
Dsa inio r, hniah dsa efran. Na bh jmo Di canh
hniah juhih. Macaihnh hniah jacajmoh hniah hning
quianh dsa hiag. Conhjng tsacahlanh hniah Di gu
guiuh. Tsacajinh hoh hniah. Cacu Di jg hi cajenh
hniah hli ni jmuai. Di cacu dsa canh jg hi cajmo dsa
jui ue dsa jacog rohdsa. Tsacanngh hniah jg quiah
Di.
Na bh jmo Di hi dsal hlg dsa hiag quin rai Asiria juu
goh hniah. Dsa hlanh rai dsa hiag hi. Conhjng cu Di jg
hi jmhdsa hniah quianh dsa jud. Hn dsa hi jajui Samaria.
J bh jmodsa hning quianh dsa jud.
Jng jmo Di hi qun hiah rai hlanh hi rai chian Asiria,
jmuai jacn Di jg dsg quiahdsa, julah cajmodsa jacn
Di jg dsg quinh hniah quianh dsa jud. Di adsa rdsa
huu catihdsa quianh jue dsa hiag. Tsacamijuanhdsa Di.
Jmodsa julah jmo iti jmo hh quianh dsa jai. Lidsoghdsa
jmai chiqu hi dsdsa.
Jng chi mih dsa goh hniah cnh jue bh hniah tiogh
lahji. Jinh dsa dsa hi jmai chiqu . Hlanhdsa Di
cajuhdsa.
153
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cajuh Isaas cng jg quiah Di, catsihdsa dsa jud.


Lahla cajuhdsa:
Tsajmh hniah ganh quianh dsa hiag chian hu Asiria. Na
bh hn Di jg quiahdsa.
Jng jmo bh Di hi ln jan tsjong quin hlai David rai
hu la jmai chiqu . Candsa jmids han quiah Di. Hi jng ln
dsa dsa dsiog, dsa juanh dsa, dsa i jg madsio.
Jmhlah hi dsio lichi ni guh ni hu la jmai jng. Tsamachian
jh hlanh, jh cgh roh.
Calahj dsa jmigui cue Di jmai jng. Jil dsa chian
calahi ni jui hi mijuanhdsa rai dsa dsiog hi.
Jng jmo Di matiogh dsa israel hu godsa, dsa manits
nij go dsa sih. Jng tiogh dsa jud cng jg quianh dsa efran
jmai jng. Cudsie tihlanhdsa Di jmai jng, jacudsa Di
dihmah cajuhdsa.
Jg Quiah Di Cah Miqueas
Miqueas 17

Jng cah Miqueas jg quiah Di jmai miln Jotam rai hu


Jud cat jmai miln Ezequas rai hu jng. Cahdsa jg quiah
Di, catsihdsa dsa chian hu Efran quianh dsa chian hu Jud.
Lahla cajuhdsa:
Dsio bh nng jniang jg quiah Di. Na bh can Di jg
dsg quin jniang huu hi hlaih macajm jniang. Macahlanh
dsa efran di lan. Hi jng jmo bh Di hi hn dsa hiag
jajui Samaria, jatn go dsa hi. Hndsa di lan mititn jui
jng.
Mai hlaih tiqun dsa efran cats cajan go jniang, hu Jud.
Hi jng qun dsa go jniang mai hlaih. Tihlanhdsa di lan
jajui Jerusaln.
Hi jng jmo Di hi dsal hlg dsa hiag juu hu Efran. Tih
bh hlg hi. Dsateidsa dsa efran juu godsa jauin.
J bh jmo Di jil dsa hiag hu go jniang, hu Jud. Lihn
dsa hiag jajui Jerusaln jmai hi hig.
Jmo bh Di hi jng. Di hiug hi hlaih macajm jniang.
Cajm jniang lneh jniang hni quianh hu quiah roh jniang.
Hi jng jmo Di hi qun jniang jmuai. Tsadsio cajmo dsa
canh quin jniang. Tsacajmodsa hh cur. J bh tsacajm
jniang hi dsio. Tsacacu jniang jg dsg. Jmhlah hi hlaih bh
ta dsa jniang. Tsanang Di jahlanh jniang ds cajuhdsa.
J bh cajuh Miqueas i cang jg quiah Di. Lahla
cajuhdsa:
154
Liga Bblica Internacional, 2010

Tsadsio camir dsa canh jg. Hiug cacandsa cog jng. J


bh lh dsa h jg quiah Di cog quianh mai hlaih. Ajng ju
jg quiah Di lahdsh hdsa. Candsa cog jahdsa jg cadsidsa
quianh jmids hlaih, jg quiah dsa hlanh.
Hi jng can Di jg dsg quin jniang. Lihn dsa hiag
jajui Jerusaln. Gugdsa guh juh tsih jajui jng. Jg tjg
cajuh jniang jacatseih jniang Di hi ln jniang dsa quindsa.
Hachi ta lijmo hi lacatseih jniang Di jg jng cajuhdsa.
Jng cajuh Miqueas cng jg quiah Di halah l jmai chiqu .
Lahla cajuhdsa:
Ji bh cng jmai dsio jahlanh dsa chian calahj jui Di
guh juh tsih jajui Jerusaln. Quien mh jatsih guh jng
cnh jn hi quien calahj mh titng jmigui.
Jil dsa chian tacng jmigui hi mitandsa halah la jg
quiah Di. Jmo bh Di hi niu tei hei jmigui. Tsamajmo
dsa ta hning cuguiogdsa. J bh jmo bh Di hi jilia dsa
israel, dsa manits nij tacng jmigui.
Jmo bh dsa hiag hning quianh jniang. Na bh jmo Di hi
dsatiogh dsa go jniang hu go dsa caldeo.
Jng jmo Di jmai chiqu hi lichi b quiah dsa go jniang.
Lichian jan guing dsa ioh jui tsen Beln, jatn Jud. Ln
dsa hi rai dsa ln ta tacng hu Israel cajuhdsa.
Jng cah Miqueas i cang jg quiah Di. Lahla cajuhdsa:
Tsaln jniang dsa dsiog, dsa t jag. Hniuh dsjiag dsa
jniang halah cnh t hi dsio cajmo Di jacog dsa hg quin
jniang. Macalg Di dsa hi jmai mitioghdsa hu Egipto.
Cajmodsa jg hi cat jniang hu la, hu mitsen Canan, jatiagh
jniang.
Hachi hn Di dsg jniang huu hi cadsii jniang jah ni
Di. Tsata dsadsa jadsii jniang tsih guing nidsa.
Lahjng bh hniu Di: hi mir jue jg cur, hi jmo jniang
juanh dsa jacog roh jniang. Dsio miti jniang jg quiah Di.
Tsadsio jainiang r jniang.
Jmhlah hi hlaih cajm jniang jahmah. Tsadsio jadsiagh
jniang hh. He bh ue dsa jniang, dsa chi cog, jacog dsa
tii! Tsat jg catseih jniang dsa roh jniang. Hi jng jmo
bh Di hi qun jniang jmuai.
Macaqun jniang mai hlaih miqun hlai rai Acab, dsa
miln ta hu Efran. Hi jng can Di jg dsg quin jniang.
Tih dsa hiag quianh jniang hli rn. Hi jng qu jniang dsag
macatacanh jniang ni Di. Di jng jmo Di can guiog dsa
hiag jmuai huu hi hlaih macajmodsa.
155
Liga Bblica Internacional, 2010

Jmo bh Di hi tiogh dsa go jniang hu la calah sih jmai


chiqu . Lichi b quiah dsa hi jmai jng. Jil dsa chian jasih.
Ma dsa hi jg hi tghdsa ja dsa go jniang cajuhdsa.
Jng cahlanh Miqueas Di. Lahjng cajuhdsa:
Jmhhning h quianh dsa quinhhning, julah jmo juu jachih
h jh quindsa. Cuhhning hi tiagh jniih dsio hu la. Jmhhning
hi dsio hohhning jacog jniih. Hi jng lii dsa sih jg hi hiug
juanh hning. Tsalanhhning julah ln di lan. Di hnhhning
dsg jniang. Maguiangjni hi liti jg macajmohhning quianh
dsa hg, julah hlai Abraham quianh hlai Jacob. Maguiangjni hi
jmohhning hi dsio jacog dsa go jniih hi hig cajuhdsa.
Cahn Jg Quiah Hu Efran
2 Reyes 14.26-29; 15.831; 17

Caln Jereboam rai hu Efran. Calch b quiah dsa hi.


Catihdsa quianh dsa hiag huu hi camihag Di quiahdsa.
Cala dsio tacng hu Efran, jacajmo Jereboam hi hh.
Matonlg rds cng jii calndsa ta cajondsa. Jng caln
Zacaras, jaihdsa, rai hu Efran dsi hlai tijmidsa.
Dsa hlanh bh rai Zacaras, julah miln dsa ta lahji hu
jng. Maji tsh caln Zacaras ta, cajh Salum rai hi. Hi
jng calti jg cajuh Di hi ln quin tsjong hlai Jeh ta
hu jng.
Majan tsh caln Salum ta cajh jan dsa tsen Manahem rai
hi. Caln Manahem rai hu Efran dsi hlai hi.
Rai dsa hlanh Manahem hi. Jng cajmo rai chian Asiria
hning quianh dsa efran. Jng cacndsa cog quiah dsa efran
hi.
Maguie jii caln Manahem ta, cajondsa. Jng caln Pekaa,
jaihdsa, rai hu Efran dsi hlai tijmidsa.
J bh rai dsa hlanh ln Pekaa hi. Maton jii calndsa ta
cajh jan hlg tsen Peka rai hi. Caln Peka rai hu Efran dsi
hlai hi. Miln Uzas rai hu Jud jmai jng. Caln dsa hi ta
jmai miln hlai Zacaras rai hu Efran.
Rai dsa hlanh ln Peka hi. Jng cajmo rai tsen Tiglat-pileser,
dsa ln ta hu Asiria, hning quianh hlg dsa efran. Calhdsa
hli jui miquiah dsa efran hi. Cataidsa dsa mitiogh jui jng
juu godsa, hu Asiria.
Maguig jii caln Peka rai cajh jan dsa tsen Oseas rai hi.
Jng caln Oseas rai hu Efran dsi hlai hi. Calndsa ta jmai
miln Acaz rai hu Jud.
Rai dsa hlanh ln Oseas hi. Conhjng mih hi hlaih cajmodsa
cnh jn rai hu Efran, dsa miln ta lahji.
156
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cajmo rai Salmanasar, dsa ln ta hu Asiria, hning quianh


dsa efran jmai miln Oseas ta hu jng. Jng cacan rai dsa
hiag hi cog quiah dsa efran.
Mani mih cama rai Oseas hi mihag rai chian
Egipto jajmo dsa efran hning quianh dsa hiag chian Asiria.
Tsacacudsa cog cacan rai dsa hiag hi.
Jng cali rai chian Asiria jg hi mijmo Oseas hning
quianhdsa. Catinghdsa rai hi hni. Catgh hlg quindsa
lahjin lahlih jajui Samaria, jatn Efran. Mahna jii
mitiogh hlg jajng calh dsa hiag jui jng. Jng catai
rai Asiria calahj dsa efran mitiogh jui jng juu godsa,
hu Asiria. Catghdsa jui sih hu jng, julah hh cajmo rai
Asiria.
Maiu jii caln Oseas rai hu Efran, cahn dsa hiag jg
hi ln dsa efran godsa. Dsa sih cajmo hh hu jamitiogh dsa
efran hi.
Lahjng cala quiah hu Efran huu hi tsacanngdsa jg
quiah Di. Cahlanhdsa di lan. Cajmodsa nihig jacadsiidsa
jah ni di lan hi. Miqundsa mai hlaih julah mai
miqun dsa mitiogh hu Canan malih. Huu mai hlaih
jng cahuan Di dsa hi. Cat dsa israel hu miquiah dsa
hi.
Tsacanng dsa efran jg quiah Di cah dsa quin Di.
Quianh hi tiog catsihdsa dsa jui hi jinh dsadsa, hi tigdsa
hi hlaih. Cajmo dsa jui og di lan hi ln caju meh, hi la
cog ning. Cadsiidsa quiah tsih guing quindsa ni di lan.
J bh cadsidsa jg quiah dsa hlanh.
Hi jng cajmo Di cacan dsa hi jmuai huu hi hlaih jng,
hi tsahni Di.
Cachi dsa chian hu Jud jmai jng. Conhjng tsacamitidsa
tihian julah hh cajmo Di.
Jng cajmo rai Asiria hh hi dsatiogh dsa sih hu
Efran, jamitiogh dsa efran hi. Tihlanhdsa di lan
mitihlanh dsa godsa jamitiogh dsa hi. Tiog hniudsa
hlanh Di gu guiuh. Tsacalidsa halah la jg quiah
Di hi.
Jng cats rai Asiria jan jmidsa, dsa migu hu Efran, juu
hu jng. Caheh jmidsa hi dsa jui halah la jg quiah
Di.
Jng cahlanh dsa jui Di gu guiuh quianh di lan. Hi
jng tsacamitidsa hh cajmo Di. Di hniu Di hi hlanh dsa
jui jmhlah Di gu guiuh hi. Caltsn dsa jui hi dsa
samaritano.
157
Liga Bblica Internacional, 2010

Caln Ezequas Rai Hu Jud

2 Reyes 1820; 2 Crnicas 2932; Isaas 3639

Caln Ezequas rai hu Jud micajon tijmidsa, dsa mitsen Acaz.


Rai dsa dsiog bh Ezequas. Camitidsa cnh la jg quiah Di.
Cagugdsa madsio nihig mititng jacog di lan hu jng.
Cnh jmai lahni calndsa ta cajmo Ezequas hh hi mitihlanh
dsa jui jmhlah Di gu guiuh. Di mani jii tsacamiti
rai Jud tihian jg quiah Di.
Jng cajmh Ezequas hag guh juh. Cajmodsa hh hi hniuh
miti jmidsa quianh dsa mihag quiahdsa, dsa ln tsjong
quin hlai Lev, tihian cnh la hh rjuh si catiun hlai
Moiss.
Jng cajuh rai catsihdsa dsa hi, dsa cat ta quiah guh:
Hniuh mitih hniah hh rjuh si quiah hlai Moiss.
Mani tsacamitih hniah jg jng. Hi jng cajmo Di
caqun jniang jmuai cajuhdsa.
Jng cajmo tsjong quin hlai Lev julah hi hniuh jmodsa hi
calndsa dsa tijan jatni Di. Jng cacan dsa hi hi tsadsio,
hi tsatijai mitioh guh juu cahniu. Cajmohdsa guh cur.
Di macajmo hlai Acaz hi ma dsadsa jacatsihdsa nihig,
jacatsihdsa calahj dsini guh. Camiti Ezequas hh cajmo
Di halah hniuh l guh jng.
Micala ta jng, cajmo rai Ezequas hh hi cadsii jmidsa
jah ni Di huu hi macanh dsa jui dsag. J bh cadsiidsa
jah ni Di hi la tajan jh hi. Jng cajmo rai hh hi
jmo tsjong quin hlai Lev ta guh julah hh macajmo hlai
David. Di cat dsa macutshdsa ta jng. Hi jng cala cur
jacamiti jmidsa quianh dsa mihag ni Di guh jng, julah
hh macajmo hiah Di.
Jng cajmo dsa Jud Jmai Taha. Cath rai Ezequas dsa tiogh
tacng hu Jud quianh dsa tiogh tacng hu Efran. Cala
tijuh jmai jng. Catgh calahj dsa jud quianh mih dsa
efran. Jue dsa hi cacu cajmh dsa quin rai, dsa tiqun jg
hi thdsa jmai jng.
Jng cagug dsa tiogh jmai jng calahj nihig titng jajui
Jerusaln, nihig jadsiidsa jah. Jmhlah nihig tsih jadsi
guh tsacagug dsa jui. J bh cagugdsa madsio nihig
jajndsa chiun. Caicangdsa nihig jng juu chijmi. Jmhlah
nihig jng tsih dsini guh juh tsacagugdsa. Cajmodsa hi
jng. Di cajmo Di hh hi hniuh hlanh dsa jui Di jmhlah
guh juh tsih jajui Jerusaln. Hniuh hlanh dsa jui jmhlah
Di gu guiuh hi.
158
Liga Bblica Internacional, 2010

Jue dsa tiogh jmai jng, dsa tsamiln tijan jatni Di.
Jng cahlanh rai Ezequas Di huu quiah dsa hi. Jng cahn
Di dsg dsa tsatijan hi. Di hniudsa jg quiah Di. Hniudsa
hi hlanhdsa Di jmai jng. Cacu Di jg cajmo dsa hi jmai
jacog Di.
Micadsg jmai jng, caildsa juu jui jatn Jud. Cagugdsa
nihig titng tacng hu Jud. J bh cagug dsa jui mih
nihig titng hu Efran. Jng cailiadsa.
Jng cajmo rai Ezequas hh hi cng hi jmo jmidsa
quianh dsa mihag ta cur guh juh quiah Di. Cajmodsa
macutshdsa.
Jng cat dsa Di hi cajmo rai Ezequas. Hi jng cajmo
Di calch b quianh rai hi. Cala dsio quiahdsa.
Jmai miln Ezequas ta hu Jud catih hlg quin rai
Salmanasar quianh dsa tiogh hu Efran. Cahndsa jajui Samaria.
Cataidsa calahj dsa jui hi juu godsa, hu Asiria. Micajon
rai Salmanasar hi, caln Senaquer ib rai hu Asiria dsi hlai hi.
Maguie jii cahn dsa Asiria jajui Samaria, cajmo rai
Senaquerib hning quianh rai Ezequas. Mih tsacalhdsa tacng
hu Jud. Cami jajui Jerusaln tsacalhdsa.
Jng cadsianh rai Ezequas cng si, catsihdsa rai dsa hiag
hi. Lahla rjuh si:
Cu jniih hning cnh t hi canhhning, rjuh si.
Jng cacan rai dsa hiag madsio cog. Jng cacuh Ezequas
rai dsa hiag calahj cog teg quiahdsa quianh hi mitioh
guh juh quiah Di. J bh cacudsa cog ning hi lai hag
guh jng.
Tsacat rai dsa hiag cog jng. Madsio himh micandsa.
Jng cats dsa dsa canh quindsa juu jajui Jerusaln.
Jng cajuh jan dsa hi, catsihdsa rai dsa quin Ezequas:
Nngh hniah jg quiegjni. Tsatiah hniah jajmoh hniah
hning quianh rai quin jniih. Hachi ta lijmo jamh hniah hi
mihag dsa chian Egipto quianh hniah. Tsahh hniah jg quiah
Di quinh hniah. Di mahnh hniah nihig quiah Di hi.
Tsamihogdsa hniah huu jng cajuhdsa.
Jng caho dsa quin rai chian Asiria t, catsihdsa dsa tiogh
jajui Jerusaln. Lahla cajuhdsa:
Tsahh hniah jg quiah rai Ezequas. Di cajuhdsa hi hniuh
hh hniah jg quiah Di tsen Jehov. Tsatih Di hi quianh
jniih, dsa Asiria. Macalh jniih hli jui. Tsacatih di tihlanh
dsa hi mihagdsa jacajmodsa hning quianh jniih. Hniuh jinh
hniah jacog rai quin jniih. Hi jng cudsa hu dsio jagutgh
hniah jasih. Mijng niu tei jg quinh hniah cajuhdsa.
159
Liga Bblica Internacional, 2010

Hachi caai dsa jui jg cajuh dsa hi, julah hh macajmo


rai Ezequas.
Jng ca rai juu guh juh quiah Di. Cathdsa Isaas, dsa
cah jg quiah Di.
Jng cajuh Isaas cng jg quiah Di, catsihdsa rai. Lahla
cajuhdsa:
Na bh jmo Di hi nng rai Senaquerib cng jg caj godsa
hi cala mah hu jng. Jng dsinhdsa juu godsa. Jndsa hu
jng cajuhdsa.
Jng cats rai Senaquerib dsa canh quindsa juu jajui
Jerusaln calah sih. Tiqundsa si cajmo rai dsa hiag hi. Rjuh
si jg julah jg macajuh dsa quin rai, catsihdsa rai
Ezequas jmai lahni.
Jng cah rai Ezequas si jng. Cadsa juu jadsi guh
juh. Cahlanhdsa Di. Lahjng cajuhdsa, catsihdsa Di:
Jmhhning juanh hoh. Mihaghhning jniih hi tsatih dsa
hiag chian Asiria quianh jniih dsa jud. Hi jng lii calahj
dsa jmigui hi lanhhning Di lahdsh cajuhdsa.
Jng cajuh Isaas cng jg quiah Di, catsihdsa rai Ezequas.
Lahla cajuhdsa:
Macanng Di jg cahlanhhning ds. Tsajmo hlg dsa chian
Asiria hning jajui la cajuhdsa.
Janeng jng camidsian ngel quin Di mih tsacalahj hlg
dsa hiag chian Asiria. Jng cah rai Senaquerib juu godsa. Jng
cajh og jaih rai tijmidsa. Hi jng cajon rai Senaquerib.
Caln Esar-hadn jaihdsa dsa juanh, rai hu Asiria dsi hlai
tijmidsa. Hi jng calti jg quiah Di hi cah Isaas.
Mani mih caldsgh rai Ezequas. Cah bah quiahdsa.
Jng cah Isaas jg quiah Di, catsihdsa rai hi:
Cat jajnhhning, rai cajuhdsa.
Jng cahlanh Ezequas Di. Cajuhdsa:
Jmhhning juanh hoh. Jmh hi hlijni. Di camitijni tihian
jg quiah Di calahj jmai chianjni jmigui cajuhdsa.
Jng cajuh Isaas jg quiah Di, catsihdsa rai Ezequas:
Macanng bh Di jg cahlanhhning ds. Hligh bh hning
dsag hi lanhhning. Lichianhhning jmigui cnh guieh jii
cajuhdsa.
Hi jng hioh jnh bh rai hi. Cajmodsa son
jacamijuanhdsa Di, jacacuhdsa Di dihmah.
Jng canng rai Merodac-baladn dsa ln ta hu go dsa caldeo,
jg hi midsoh rai Ezequas. Cats dsa dsa quindsa juu jajui
Jerusaln. Cauqundsa hi dsio jacog rai hi.
160
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cahh Ezequas dsa hi jg halah la hi chi quiahdsa


quianh hi dsio, hi jlh. Jng cailia dsa hi.
Jng cah Isaas jg quiah Di, catsihdsa rai Ezequas:
Jmai chiqu jmo Di jil hlg dsa caldeo hi. Can dsa hi
calahj hi dsio quiah rai Jud juu Babilonia, jatn go dsa
caldeo. Jmo bh Di hi miti tsjonghhning ni rai go dsa hi
cajuhdsa.
Tsacatnh rai Ezequas juu jg jng. Di macajuh Isaas hi
tsal hi jng jmai chian hiah rai hi.
Maguiegiu jii caln Ezequas rai, cajondsa. Jng caln
Manass, jaihdsa, rai hu Jud dsi hlai tijmidsa.
Jg Quiah Di Jacath J Cah Isaas
Isaas 4066

Cah Isaas jg quiah Di halah l jatiogh dsa jud jmai


chiqu . Di dsatioghdsa juu go dsa sih. Cajuh Isaas jg julah
juh jan dsa chian jmai chiqu jng. Conhjng cahdsa jg jng
nih jn cala lahjng. Lahjng cajuhdsa:
Jmh hniah b hoh, dsa jud. Di hiug macaqunh hniah
jmuai huu hi hlaih hi macajmoh hniah. Macaqug hniah
dsag mitireh hniah.
Cahlah jan dsa t juu hachian dsa tiogh. Cajuhdsa jg na
bh ji hiah Juu Jniang. Lii dsa jmigui halah cnh t
dsiog ln Di quin jniang.
La quiah dsa jmigui julah la hg nung, julah la l.
Quin l. Lqung hg nung. Tsal lahjng jg quiah Juu
Jniang. Tsalih jmai dsahn hi jng.
Dsio bh goh hniah juu mh ieing. Gutseih hniah dsa jui
t jg dsio, dsa tiogh jajui Jerusaln. Gutseih hniah dsa jg hi
chian Di. Na bh ji hiah Di. Ln dsa hi rai quin jniang.
Dsio bh jamirdsa jg. Jmodsa h dsa quindsa julah h jmo
juu jahchih.
Hiug juanh Di. i bh ds calahj jg. Juanhdsa cnh jn
tacng jmigui. Tsalndsa julah ln di lan, hi cajmo dsa
jmigui. Can dsa jmigui juh dsa jatsihdsa di hi t.
Cnh jn cahhnang hma jmodsa cuai. Jag cahnang jng jmodsa
di lan. Tsaidsa halah cnh t tsadsio jajmodsa lahjng.
Tsaa di lan. Tsal mihag di hi quianh dsa jmigui.
Tsal lg di hi dsa quindsa.
Conhjng hiug juanh Di gu guiuh. Tsachian di sih
julah ln dsa hi. Tsadsio l jniang hi tsai Di halah la
jatiagh jniang. Tsalih jmai cahoh Di. dsa calahj jg chi
161
Liga Bblica Internacional, 2010

jmigui. Cuhdsa jniang jub hoh jun h jniang jg quiahdsa.


Di tiog cahoh dsa jmigui.
Dsio bh hlanh calahj dsa jmigui Di gu guiuh. Di
hiah bh Di dsa neng gug tai calahj hi chi jmigui.
Macajmo Di jg hi quijiagdsa jniang, dsa israel. Jmo bh Di
hi tiagh jniang hu go jniang calah sih. Di jmo Di hi nits
nij dsa go jniang juu go dsa sih lahji.
Ln dsa israel julah ln tsih hh quin Di. Tsajmh ganh.
Di hig Di ja jatiagh jniang. Quijiagdsa jniang. Jmo bh Di
ue dsa jacog dsa jmo ue dsa jacog jniang. Cajuuh mih dsa
go jniang. Conhjng mihag bh Di quin jniang.
Na bh ji jan dsa ln tsih hh quin Di. Quindsa jmids
quiah Di. Cur mirdsa jg. Hachi ts dsa quianh rohdsa.
Tsahodsa t. Nang dsa jui jg quiahdsa.
Hiah Jehov ln Di lahdsh. Tsata dsa Di jun hlanh
jniang Di sih, di lan. Di tsachian di sih. Jan hi bh Di
chian.
Hn Di dsag quin jniang. Macainiang jniang juu tcg.
Jmo bh Di juanh dsa quin jniang jahndsa dsag quin
jniang. Jmo bh Di hi tih jma hu la. J bh tdsa jmids
quiahdsa quiah dsa go jniang. Jmo bh Di hi tgh jue dsa
jajui Jerusaln calah sih. Lijuh jui jng.
Cu bh Di juu jmhig jacog jan rai tsen Ciro. Ln
dsa hi julah tsih hh quin Di. Tsacue rai Di juudsa.
Conhjng mitidsa jg quiah Di. Jmodsa hh hi lig dsa israel
jahigdsa go dsa sih. Tsih dsa go jniang guh juh quiah
Di ni hm jajui Jerusaln jmai ln dsa hi ta. Jng jmo
Di hi qun dsa caldeo jmuai hiug huu hi cajmhdsa dsa go
jniang, huu hi cainiodsa rdsa.
Jmo Di hi lit jg quiahdsa cah dsa quindsa malih.
Cn Di jg dsg quin jniang. Cacu Di julih dsa.
Tsahniudsa hi hndsa jg macajmodsa quianh jniang. Hniudsa hi
mitan jniang jg quiahdsa. Hi jng miti jniang jg jng.
Jujng camiti jniang tihian jg quiahdsa, tsacala jaqun
jniang jmuai. Jmo bh Di hi huanh jniang go dsa caldeo.
Dsatiogh dsa go jniang hu go jniang calah sih. Mihag bh Di
jniang. Tiog bh jmo Di hi qun dsa jmuai, dsa jmo hi
hlaih.
Ln tsih hh quin Di jan dsa juanh. Lichi b quiahdsa.
Jng lidsogh dsa dsa jmigui halah jni dsa hi. Di jnidsa
sih cnh jn hi jni dsa jmigui jiandsa. Hlaih jnidsa. Cnh
jali jnidsa julah jni dsa jmigui. Jmo hi tsaquiendsa dsa
jmigui jiandsa. Qundsa madsio jmuai. Qundsa jmuai
162
Liga Bblica Internacional, 2010

jng huu quin jniang. Di macatacanh jniang dsag. Hi jng


qundsa jmuai cat jniang. Hi jng hn Di dsag quiah jniang
huu hi cacandsa jmuai jng.
Lainiang jniang lainio jahchih. Conhjng cu Di jg
hi qun dsa hi jmuai huu hi jng dsi jniang. Tsahlahdsa
calahjin he jaqundsa jmuai. Jaih dsa hiag dsa hi.
Conhjng tsacatacanhdsa dsag calahjin he.
Mali jmai chiqu hi lndsa dsa dsiog. Huu hi cacandsa
jmuai jng hn Di dsg dsa jmigui.
Hniu bh Di hi h jniang jg quiahdsa jachiquian jniang
jmai. Quijiag bh di jniang jun h jniang jg quiahdsa.
Tsali jniang cnh t jacajm jniang ta. L bh dsio quin
jniang jun h jniang jg quiah Di, jun miti jniang jg
quiahdsa.
Jmo bh Di jg quianh jniang hi tsalih jmai dsahn.
Hniang bh Di jniang calahj jmai. Hi jng hh jniang dsa
jmigui jg quiah Di.
Lihn Di dsg dsa jmigui, jun hein dsa cah jg
quiahdsa, dsa cajinh dsadsa. Sih bh jmo Di cnh jn
jajmo dsa jmigui. Dsio himh jmo Di cnh jn hi jmo
jniang. T bh jagdsa. Lt jg quiahdsa.
Hniu bh Di hi jmo jniang jmhlah hi dsio. Dsio jaji jniang
jmai sa. Jmo bh Di hi dsio dsadsa jacog dsa chian jasih,
jun canngdsa jg quiah Di, jun hniodsa Di. Cu bh
Di jg hi dsii dsa hi jah nidsa guh juh quiahdsa. Dsi
bh juu hi hlanh calahi ni jui Di guh jng.
Hiug juanh Di. Conhjng tnh bh juu jg quiah dsa meh,
dsa jmo tsaquien guiogdsa. Mihag bh Di calahj dsa go
jniang jun hein dsa h jg quiahdsa. Jmo bh Di hi qun
jniang jmuai, jun jmo jniang hi hlaih.
Hachi ta lijmo jun hlanh jniang Di, jun tsajmo jniang
juanh dsa jacog dsa tijmo ta quin jniang. Hiug hi quien
jajmo jniang juanh dsa jacog dsa jmigui, julah dsa tii,
cnh jn jahlanh jniang Di jatiji dsa jue.
Can tsih hh quin Di jmids quiahdsa. Cats Di dsa hi
hi dsatngdsa jg dsio jacog dsa meh, dsa tsaquien. Hi jng
cu Di juhig dsa jacog dsa tsahig dsa. Jmo bh Di
hi lig dsa miquin dsa hlanh. Di cadsig jmai jajmo Di
hi dsio dsa jacog calahj dsa. Can bh Di jg dsg quiah
dsa jmigui jmai hi hig, dsa cajmo hi hlaih. Cu Di linh
jacog dsa tsahig dsa.
Jmo bh Di hi dsio jacog dsa quindsa. Conhjng dsin dsa
hlanh, dsa tihlanh di lan.
163
Liga Bblica Internacional, 2010

Jmo bh Di jmai chiqu hi lichian dsa jmigui hli


jii, hi l niu tei jg hei jmigui. J bh niu tei jg quiah
jh, julah dsinng quianh jahchih. Hachi macghjah roh
cajuhdsa.
Jg Jacaln Manass Quianh Amn Quianh Josas Rai
Hu Jud
2 Reyes 21.123.30; 2 Crnicas 3335; Jeremas 16

Caln Manass, jaih Ezequas, rai hu Jud dsi hlai tijmidsa.


Rai dsa hlanh bh Manass hi. Cajmh calahj nihig jacog
di lan, hi macagug hlai Ezequas. Cahlanhdsa calahi ni di
lan mitihlanh dsa mitiogh hu Canan malih. Cajmodsa nihig
jacog di lan dsini guh quianh jadsi. Cajh rai hi
jaihdsa. Cadsiidsa tsih ni di lan. Canngdsa jg dsi dsa
quianh dsa hlanh. Cacan rai ni quiah dsa jui Jud jacajmodsa
hi hlaih lahjng. Hi jng calhn Di quianhdsa.
Jng cats Di jue dsa cah jg quiahdsa. Lahjng
cajuhdsa:
Hiug hi hlaih cajmo rai Manass cnh jn hi hlaih
macajmo dsa amorita, dsa hiug hlanh, dsa mitiogh hu la
malih. Jng cainio dsa jui dsicah rai juu hlaih jng,
jacahlanhdsa di lan.
Hi jng jmo Di hi jil dsa hiag, hi hndsa tacng jui
jatiagh jniang la, cudsie quianh jajui Jerusaln. Mani jii
cajmo dsa jui hi hlaih jatni Di, hi tsata dsa Di, cnh
jmai lahni cahuanhdsa dsa hg quin jniang hu Egipto. Hiug
hlaih mai qun rai Manass cnh jn calahj rai miln ta hu
la lahji.
Hi jng jmo Di hi qun jniang jmuai huu hi hlaih jng
cajuhdsa.
Cudsie tsacatnh dsa jui juu jg cajuh dsa hi. Hi jng
cajmo Di hi caul juu hlg dsa chian Asiria. Cachinhdsa rai
Manass. Cataidsa dsa hi juu jajui Babilonia. Jajng cacandsa
jmuai.
Jng cahlanh rai Manass Di. Cajinh dsadsa huu hi hlaih
macajmodsa.
Jng canng Di jg quiah rai. Calgdsa rai hi. Calndsa
ta hu Jud calah sih. Cagdsa jajui Jerusaln, jamigudsa. Hi
jng cali rai hi hi ln Jehov Di lahdsh.
Jng cagugdsa calahj nihig titng jajui Jerusaln, hi
cajmodsa hiahdsa jacog di lan. Catindsa di lan mititn
guh juh quiah Di. Cadsiidsa jah ni Di guh jng. J
bh cajmodsa hh hi tihlanh dsa jui jmhlah Di gu guiuh.
164
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cajmhdsa jn ieing lahjin lahlih jajui Jerusaln.


Jng catghdsa hlg quindsa lahcng lahcng jui tsih jn
ieing lahjin lahlih. Jng cajmo hlg h jui jng.
Matonluggu rds h jii caln Manass rai, cajondsa. Jng
caln Amn, jaihdsa, rai hu Jud dsi hlai tijmidsa.
Rai dsa hlanh bh Amn hi. Cahlanhdsa di lan julah
cajmo hlai tijmidsa cnh jmai lahni. Tsacatiudsa mai hlaih
miqundsa. Maton i calndsa rai cajh dsa canh quindsa
rai hi. Jng camidsian dsa jui dsa canh hi, dsa cajh
rai. Jng caln Josas, jaih hlai Amn, rai hu Jud dsi hlai
hi.
Cnh jii jii hig tsih Josas cnh micalndsa rai. Hniudsa
mitandsa halah la jg quiah Di. Rai dsa dsiog bh hi.
Cagugdsa nihig quiah di lan titng tacng hu Jud
quianh hu Efran. Camidsiandsa jmidsa quin di lan, dsa
miti ni di hi.
Jng cajmo rai Josas hh hi jmh jmidsa guh juh.
Cajinhdsa cog jacog Hilcas, dsa ln juu jmidsa hi jmhdsa
guh jng.
Jajmhdsa guh jng cadsh Hilcas si rba hi la lei quiah
hlai Moiss. Cajinhdsa si jng jacog rai.
Micanng rai Josas jg rjuh si jng caldsgh dsadsa.
Jng cajmo rai hh hi hlanh dsa canh quindsa Di. Di
hniudsa liidsa halah l quiah dsa chian Jud. Di callihdsa
tsacamiti dsa jui tihian calahcnh la jg rjuh si jng.
Hi jng mai rai hi cacan dsa jud quianh dsa efran jmuai
huu hi tsacamitidsa jg jng.
Jng cajuh jan hio cah jg quiah Di, hio tsen Hulda,
catsihdsa rai Josas:
Lahdsh lit jg uai jong, jg rjuh si. Hlaih l go
jniang quianh jajui la. Di tsacamiti dsa jui tihian
calahcnh la jg quiah Di rjuh si. Cahlanh dsa jui jue
di lan.
Conhjng cajinh hohhning, rai quin jniang.
Macamitihhning jg quiah Di. Hi jng tsal hi hlaih jng
cnh jmai jachianhhning jmigui cajuhdsa.
Jng catgh rai calahj dsa jui jadsi guh juh quiah
Di. Cahdsa calahj jg quiah Di rjuh si catiun hlai
Moiss. Jng cajmo rai jg quianh Di hi cng hi mitidsa jg
quiah Di calahj jmai jachiandsa jmigui. J bh cajmo dsa
jui jg jng jatni Di.
Jng cahn rai Josas calahj di lan. Jmai jachian rai hi
cadsii dsa jui jah ni jmhlah Di gu guiuh.
165
Liga Bblica Internacional, 2010

Maguie jii jii caln Josas rai cajmodsa jmai juh, Jmai
Taha.
Conhjng cajmo Di hh hi hndsa hu Jud huu hi hlaih
macajmo hlai rai Manass julah cahndsa hu Efran. Tiog
calhn Di quianh dsa jui huu hi jng.
Jng cats Di Jeremas, dsa cah jg quiahdsa, juu jatiogh
dsa jud jmai miln Josas rai hu jng. Lahjng cajuh
Jeremas, jg quiah Di:
Macajm jniang madsio hi hlaih. Tsacanng jniang
jg quiah Di. Macahlanh jniang di lan hi cajm jniang
guiag. Malih cahlanh dsa hg quin jniang Di gu guiuh,
jmai cahuanh Di dsa hi hu Egipto, jmai cainiodsa juu
jahachian dsa tiogh. Camihag Di jacajmo dsa hi hning
quianh dsa hiag.
Micatgh dsa hg quin jniang hu la. Catiudsa jg quiah
Di. Cat jmidsa quianh dsa mih jg quiah Di catiudsa jg
jng. Jng jmai na tihlanh dsa jui jmhlah di lan tsaquien.
Jmo bh jniang julah jan dsa catiu jahii jmi dsio. Hi jng
guieg jniang tg jaquing, jatsahii jmi jin he.
Mani jmai macaqun jniang jmuai huu tsacanng
jniang jg quiah Di. Tiog bh hlanh jniang Di cuhna
jachiquian jniang jmai. Macahn Di jg quiah dsa mitiogh
hu Efran huu hi hlaih macajmodsa. Conhjng tsacajinh dsa
jniang micane jniang he cala quiah dsa hi.
Jun jinh dsa dsa efran hi huu hi hlaih macajmodsa,
hi hlanhdsa Di gu guiuh calah sih, jng hn Di dsgdsa.
Cu Di jg hi dsatioghdsa jajui Jerusaln jun jmodsa
lahjng.
Jun tsajinh dsa jniang, dsa jud, jmo Di hi jil dsa hiag
chian hu neng talahnorte. Lihn dsa hiag hi jui jatiagh
jniang.
Tsachian dsa jmigui dsa hniu hi dsio, dsa hniu miti jg
quiah Di. Hi jng dsio jajmo Di hi qun jniang jmuai.
Jil hlg dsa hiag. Tai dsa hi dsa go jniang hi dsatioghdsa juu
go dsa sih cajuhdsa.
Maguieggu rds cng jii caln Josas rai hu Jud,
cajmodsa hning quianh rai Necao, rai chian Egipto. Cajenh Josas
rai hi dsijuu jadsg rai hi dsamihagdsa rai chian Asiria.
Tsahn rai Egipto quianh rai Josas. Conhjng cajmo Josas
hning quianh dsa hi. Jng cajon rai Josas jacajmodsa hning
jng. Jng caln Joacaz, jaih hlai Josas, rai hu Jud dsi
hlai tijmidsa. Hlaih cajnh Jeremas, dsa cah jg quiah Di.
Cajmodsa cng son hi hiadsa hlai hi.
166
Liga Bblica Internacional, 2010

Jg Quiah Di Cah Nahum


Nahm 13

Micahn dsa chian Asiria hu Efran, cah Nahum cng jg


quiah Di. Cahdsa jg nih jin hi caln Josas rai hu Jud.
Lahla cajuhdsa, catsihdsa dsa tiogh Nnive, jatn Asiria:
Hiug chi b quiah Di Jehov. Hniudsa hi hlanh dsa
jmigui jmhlah Di hi. Gg l jun hndsa. Jmodsa h cur
quianh dsa quindsa, dsa h jg quiahdsa. Conhjng tacanh
dsa dsag jun hein dsa tsacanng jg quiahdsa.
Macajmoh hniah jg hi tiah hniah quiah Di. Conhjng
jmo bh Di lihn jg jng. Can Di jg dsg quinh hniah.
Dsianh hniah julah hh cajmo Di.
Conhjng jmo bh Di h dsa israel. Di ln dsa hi dsa
quindsa.
Macacu Di jg jacatiah hniah quianh dsa efran.
Tsamatiah hniah quianh dsa hiag. Jil dsa hiag. Tih dsa hi
quianh hniah. Taidsa hniah juu go dsa sih. Lenh hniah dsa
jmo ta huh quin dsa hiag hi.
Hioh bh jnh dsa tinang jg jng halah l quinh hniah. Di
lanh hniah dsa hiug hlanh cajuhdsa.
Jg Quiah Di Cah Sofonas
Sofonas 13

Jmai miln Josas rai hu Jud, cah Sofonas jg quiah Di,


catsih dsa jud. Lahla cajuhdsa:
Na bh midsian Di calahj dsa go jniang, dsa tihlanh di
lan. Jmo bh Di hi tsamahlanh dsa jui di hi.
Na bh jmo Di hi qun jniang jmuai, dsa tiogh jui Jud.
Di hi hlaih macajmo dsa canh, quianh dsa hnai lio, quianh
dsa hen, quianh dsa cajmo ue dsa quianh roh.
Cng hi jmo dsa hi hlaih julah jmidsa, julah dsa canh,
julah dsa mih jg quiah Di. Tsacanngdsa jg quiah Di.
Tsacajinh dsadsa.
Hi jng jmo bh Di hi dsin jue dsa hi. J bh tai dsa
hiag dsa go jniang, dsa cachi juu godsa. Dsatiagh jniang
jajng.
Dsio bh hlanh jniang Di. Dsio bh miti jniang jg quiahdsa.
Hi jng mih jmuai qun jniang jmai jng.
Jmo Di hi hn jui, jmai chiqu dsa macajmo ue dsa
quianh jniang. J bh jmo Di hi tgh dsa go jniang hu la
calah sih jmai jng. J bh lh dsa hi hu miquiah dsa hiag.
Di dsa quin Di bh jniang.
167
Liga Bblica Internacional, 2010

Jmo bh Di hi niu tei jg quiah dsa tiogh hu Israel jmai


jng. Tsamajmo dsa hi hi hlaih. Chnhdsa t jg quiah Di.
Hioh jnhdsa. Di jmhlah hi dsio jmo Di jacog dsa hi jmai
jng cajuhdsa.
Jg Quiah Di Cah Habacuc
Habacuc 13

Nih jn hi cahn dsa caldeo jui Jud, cah jan dsa tsen
Habacuc jg quiah Di. Lahla cajuhdsa, catsihdsa dsa jui:
Macahlanhjni Di. Caaijni Di he la tsacandsa jg dsg
quin jniang huu hi hlaih jng. Di tsacanng jniang jg quiah
Di. Hi hlaih macajm jniang. Hlaih cajmo jue jacamirdsa
jg. Hiug dsio tiogh dsa hlanh cnh jn dsa dsiog.
Hi jng cajuh Di hi na bh jil hlg dsa caldeo juu hu
la. Hlanh dsa hi. Hiug chi b quiahdsa. Lihndsa jui jatiagh
jniang.
Jng caaijni Di calah sih. Di hiug hlanh dsa caldeo hi,
cnh jn hi hlanh dsa go jniang. Hi jng tsadsio jacu Di
jg jil dsa hlanh hiug juu hu la hi jmodsa hi qun jniang
jmuai. Di ln Di dsa han, dsa dsiog. Hlaih jn hi jmo Di
lahjng. Lahjng caaijni Di.
Jng cajuh Di calah sih hi jmodsa hi qun dsa caldeo
jmuai julah jmuai qun dsa go jniang. U bh l quiah dsa
jmo hi hlaih. Conhjng l bh dsio quianh dsa cah jg quiah
Di. Hi jng lii dsa jmigui jg hi hiug juanh Di.
Tsachian dsa dsa cajmo di lan, dsa h jg quiah di hi.
Tsal mihagdsa di lan, di cajmo dsa jmigui. Hachi jmids
quin di hi.
Sih bh la quiah Di Jehov, Di gu guiuh. Gudsa
guh juh quiahdsa. Dsio bh nang dsa jui jg quiahdsa
jatioghdsa jatni Di hi.
Maguiangjni chi b quiah Di. Lihndsa quianh dsa jmo hi
hlaih. J bh hndsa dsg dsa macatacanh dsag.
Tsadsio la quin jniang jmai na. Tsachi cog quin jniang.
Tsadsio cala janung. Conhjng cng hi mijuanhjni Di. Di
cacudsa b quiegjni. Lgdsa jn jmai hi hig cajuhdsa.
Caln Joacaz Quianh Joacim Rai Hu Jud

2 Reyes 23.3124.7; 2 Crnicas 36.18; Jeremas 22.11-12; 2526; 31; 36

Cajon bh rai Josas jacajmodsa hning. Jng caln Joacaz,


jaihdsa, rai hu Jud dsi hlai tijmidsa. Mag tsh
calndsa rai cajmo rai Necao, rai chian Egipto, hh hi
tsamaln Joacaz ta hu Jud. Catai rai chian Egipto dsa hi
168
Liga Bblica Internacional, 2010

juu godsa. Cacan dsa hiag cog quiah dsa jud. Cajmo rai
Necao hh hi caln Joacim, roh Joacaz, rai hu Jud dsi Joacaz
hi.
Jng cah Jeremas cng jg quiah Di. Lahla cajuhdsa:
Tsamadsianh Joacaz juu hu Jud, hu godsa. Jndsa hu
Egipto cajuhdsa.
Lahjng bh cala quiah dsa hi. Cajondsa hu Egipto.
Rai dsa hlanh Joacim hi. Tsacanngdsa jg quiah Di.
Cnh jmai lahni jamilndsa ta cah Jeremas cng jg quiah
Di. Lahla cajuhdsa:
Jun tsatiu jniang hi hlaih, cu Di jg hi jil dsa hiag,
hi hndsa jajui Jerusaln cajuhdsa.
Jng calhn dsa jui quianh jmidsa quianh dsa h jg
quiah dsa hlanh quianh Jeremas, micanngdsa jg jng.
Mijaihdsa Jeremas huu jg cajuhdsa.
Jng cajuh og g dsa canh catsihdsa dsa tihn hi:
Judsiagh hoh hniah halah cala quiah hlai Miqueas
mailg jii. Di cahdsa jg jng cnh la jg cah Jeremas
n. Conhjng tsacajh dsa jui Miqueas hi cajuhdsa.
Jng cajinh dsa dsa mitihn. Tsacajhdsa Jeremas.
Mahna jii caln Joacim rai, cah Jeremas jin cang jg
quiah Di. Lahjng cajuhdsa:
Maguighna jii macajuijni hniah jg quiah Di.
Tsacanngh hniah jg jng. Jun jinh dsa jniang, jmo bh
Di hi cng hi tiagh jniang hu la jmai i jaj jmai i jadsg.
Tiog bh hlanh jniang di lan. Hi jng cu Di jg hi jmo
rai Nabucodonosor, dsa ln ta quin dsa caldeo, hning quianh
jniang. Tih hlg quin dsa hi. Hi jng dsatgh dsa go jniang
go dsa hiag hi tonluggu rds guig jii. J bh tih rai
dsa hiag hi quianh calahj jui tioh cg. Macadsg jii
jng tih dsa sih quianh dsa caldeo. Lihn hu jng. Tsamatgh
dsa hu jng cajuhdsa.
Cng jmai sih cah Jeremas cng jg quiah Di. Lahla
cajuhdsa:
Jmo bh Di cng jg hm quianh dsa go jniang. Sih bh
la jg jng cnh jg cajmodsa quianh dsa hg jmai cahuan
Di dsa hi hu Egipto. Tsacamiti jniang jg jng.
Jmo bh Di hi dsil jg quiahdsa cat nih dsa, cat
nih jmids quiah dsa go jniang. Hi jng cng hi ln dsa hi
dsa quin Di. Hndsa dsg dsa hi cajuhdsa.
Jng cajuh Jeremas jin cang jg quiah Di, catsihdsa jan
dsa tsen Baruc, dsa t si. Catiun Baruc jg jng ni si. Lahla la
jg jng:
169
Liga Bblica Internacional, 2010

Hniu Di hi jinh dsa jniang. Hi jng tsajmodsa hi qun


jniang jmuai cajuhdsa.
Jng canng rai Joacim jg jng. Tsacajinh dsadsa.
Cajndsa si jarjuh jg jng, si cajmo Baruc. Hi jng mali
tsacahdsa jg jng quiah Di.
Jng cajmo Di hh hi tiun Baruc jg ni si calah sih.
Jng cajuh Jeremas, catsihdsa rai Joacim:
Tingdsa jm quinhhning jadsi huu hi tsacajinh
hohhning jacannghhning jg quiah Di cajuhdsa.
Cnh jmai lahni miln rai Joacim ta hu Jud, cacn rai
Necao, dsa miln ta hu Egipto, madsio cog quiah rai Joacim.
Hi jng cacan rai hi madsio cog quiah dsa jui. Jng catih
Nabucodonosor, rai quin dsa caldeo, quianh dsa chian Egipto. Hi
jng cacan rai Nabucodonosor cog quiah rai Joacim.
Mahna jii tsamahiei rai Joacim cudsa cog can rai dsa
caldeo hi. Jmai jng cajmo hlg dsa chian hli jui hning
quianh dsa jud. Jng cajmo hiah rai Nabucodonosor hning
quianh dsa jud hi. Cachinhdsa rai Joacim. Cahiohdsa dsa
gugdsa quianh cadena. Mitaidsa juu godsa.
Jahigdsa juu jng, cajinh dsa rai Nabucodonosor hi.
Cajhdsa rai Joacim dsijuu. Catngdsa jm hlai hu. Hi
jng calti jg quiah Di cah Jeremas, catsihdsa hlai hi.
J bh catai rai dsa hiag cadsiog dsa jui juu jajui
Babilonia. Cacandsa taza quianh uin mitiah guh juh quiah
Di. Catiohdsa hi jlh jng hni quiahdsa hi tsih godsa.
Jng caln Joaqun, jaih hlai Joacim, rai hu Jud dsi hlai
tijmidsa.
Catai Dsa Caldeo Cadsiog Dsa Jud Juu Godsa
Daniel 13

Jng catai Nabucodonosor cadsiog dsa jud juu godsa jmai


cajhdsa rai Joacim. Cataidsa quin tsih dsa jud ja dsa hi.
Tsendsa Daniel quianh Sadrac, quianh Mesac, quianh Abed-nego.
Jng cajmo rai hh hi mitan cutsh dsa jud, dsa t jg,
halah la jajmo rai hh. Hniu rai hi ln dsa hi dsa canh
jui jng. Jng camihag Di quiah dsa quin hi. Calndsa
dsa canh, dsa i. J bh cajmo Di cat Daniel jg hi caca
dsa jmigui.
Jng cat dsa rai Nabucodonosor quianh dsa hi. Cat dsa
hi madsio calahcnh jn cat dsa sih.
Cng jmai sih caji rai Nabucodonosor hi cacadsa.
Jng cajuhdsa, catsihdsa dsa canh quindsa:
170
Liga Bblica Internacional, 2010

Juaih hniah jn he jg cacajni quianh he hniudsa juhdsa


jg jng cajuhdsa.
Tsahig dsa quin chian hu Jud ja dsa canh hi.
Jng cajuh dsa canh, catsihdsa rai:
Tih bh tsajui jniih hning he cachhning. Jng juaihhning
jniih jg jng. Hi jng l jui jniih hning he hniudsa juhdsa jg.
Di tsane jniih he cachhning cajuhdsa.
Jng calhn rai. Cajmodsa hh hi midsian hlg quindsa
calahj dsa canh hi. Jng cadsil hlg jaquiah dsa quin hi.
Mijaihdsa dsa hi.
Jng cajuh Daniel, catsihdsa juu hlg:
He la midsianhhning jniih? cajuhdsa.
Jng caheh juu hlg dsa jg quiah rai quianh dsa canh.
Jng ca Daniel jaquiah rai. Lahjng cajuhdsa, catsihdsa
rai:
Jmhhning juanh hoh. Dsio bh tsamidsianh hniah jniih dsa
canh cng ton jmai. Jng juijni hning he cachhning cudsie
quianh he hniudsa juhdsa jg jng cajuhdsa.
Jng cacu rai jg.
Jng cah Daniel. Cahehdsa dsa godsa jg he cajuh rai.
Jng cahlanhdsa Di gu guiuh huu hi jng.
Jng canng Di jg cahlanh dsa quin hi. Cahehdsa Daniel
he caca rai quianh he hniudsa juhdsa hi jng.
Jng ca Daniel jaquiah juu hlg. Jng cajuhdsa, catsihdsa
dsa hi:
Jmhhning juanh hoh. Tsamidsianhhning dsa canh quin
rai. Taihhning jni juu jatni rai cajuhdsa.
Jng ca Daniel juu jaquiah rai Nabucodonosor. Lahjng
cajuhdsa, catsihdsa rai hi:
Juijni hning he cachhning. Tsatih dsa jmigui hh hning
jg jng. Conhjng tih bh Di gu guiuh jmo lahjng. Di
hiah dsa hi cajmo hi cachhning. Hi jng liihhning halah l
jmai chiqu .
Cajihhning cng dsa lan hiug juanh. Dsidsa la cog ning.
Dsadsa quianh gugdsa la cog teg. Tohdsa la bronce.
Quiudsa la fierro. Taidsa la fierro rguian guh jen.
Jng cajihhning caj cng cang pa. Caj mh hi cala
cuhiah. Tsachian dsa cajmo caj cang jng. Jng cath cang
hu. Cat cang dsa lan hi. Cudsie caju quiah tajan dsa lan.
Jng cahi ds. Cail tijneh quiah dsa lan cacan ds.
Jng cala pa cang jng. Cala cng mh juh. Lahjng
cajihhning hi cachhning.
171
Liga Bblica Internacional, 2010

Lahla bh hniudsa juhdsa jg jng. Lanhhning dsa chi hiug


b. Lanhhning julah la dsi dsa lan hi la cog ning.
Jmai chiqu ln dsa chian jasih dsa ta juu hu la. Tsalichi
b quiahdsa julah chi quinhhning. Dsa hi ln julah la cog
teg dsa lan hi.
Jng jmai chiqu jng ln dsa chian jasih ta jmigui. Ln
dsa hi julah hi la bronce quiah dsa lan. Jui jamaquin
ln ta jmai chiqu jng. Ln dsa hi julah hi la fierro
quiah dsa lan. Jng l ton dsoh jui jng. Tsal b quiah
taton dsoh jui jng, julah tsab jarguian guh jen quianh
fierro.
Jng jmo Di hi l cng jui sih jag dsa ta jmigui.
Tsalih jmai dsahn jg quiah jui jng cajuhdsa.
Cng jmai sih catsih rai Nabucodonosor jan di lan hi la
cog ning. Jng cajmodsa hh hi tgh dsa jui cng jmai juh
jacog di lan hi. Cajmo rai hh hi tihlanh dsa jui di lan
hi chijndsa.
Jng cajuh rai, catsihdsa dsa jui tiogh:
Jun hein dsa tsahiei chijn ni di lan hi mijuanhdsa di
hi, jng tianhdsa nih si dsg hi jndsa cajuhdsa.
Jng tsacahiei Sadrac, quianh Mesac, quianh Abed-nego chijn
ni di lan hi.
Jng cajmo rai hh calah sih hi mijuanh dsa g hi di lan
hi chijndsa ni di. Cudsie tsacahieidsa chijndsa ni di lan
hi.
Jng cajuh dsa hi, catsihdsa rai:
Tsatih di sih lg jniih hi tsadsiag jniih ni si dsg.
Jan bh Di quin jniang dsa tih. Conhjng jun tsalg
Di jniih ni si jng, tiog tsamijuanh jniih di lan n
cajuhdsa.
Jng calhn hlaih rai. Cajmodsa hh hi jmo dsa quindsa
hi la si jng dsg himh. J bh cajmodsa hh hi hidsa dsa
hi. Jng catigdsa si dsg jng. Dsg hlaih si. Jng cadsan dsa
quin rai, dsa catigdsa si.
Jng caj rai quin dsa ioh iniodsa jasi. Jni dsa
jamaquin julah jni jan di. Jng ca rai cg hag si dsg.
Cajuh rai, catsihdsa dsa inio jasi:
Dsio bh huh hniah si cajuhdsa.
Jng cahuh dsa g si jng. Hachi cajenhdsa jin he. Hachi
li la quiahdsa, julah la quiah dsa nauh si.
Jng cajmo rai Nabucodonosor hh jn dsa jui, jun hein dsa
cahia Di quin Sadrac, quianh Mesac, quianh Abed-nego quianh
jg hlaih.
172
Liga Bblica Internacional, 2010

Caln Joaqun Rai Hu Jud

2 Reyes 24.8-17; 2 Crnicas 36.910; Jeremas 22.24-30; 29.1-14

Caln Joaqun rai hu Jud dsi hlai tijmidsa, rai mitsen


Joacim. Caln Joaqun hi ta g tsh jmai. Tsacamitidsa jg
quiah Di.
Jng cah Jeremas cng jg quiah Di, catsihdsa rai hi.
Lahla cajuhdsa:
Tai dsa hiag hning juu godsa. Jnhhning go dsa hiag hi
cajuhdsa.
Jng cajmo Di cajal hlg quin rai Nabucodonosor, rai
quin dsa caldeo. Catgh hlg hi lahjin lahlih jajui
Jerusaln. Jng cajnh rai Joaqun hiahdsa jacog rai dsa hiag.
Jng catai rai Nabucodonosor Joaqun juu jajui Babilonia, godsa.
Catinhdsa hni. J bh catai dsa caldeo calahj dsa canh
quin rai Joaqun, quianh tahma, ta, quianh calahj hlg
juu godsa. Tsacataidsa dsa tii. Jng cajmo rai Nabucodonosor
hh hi caln Sedequas, roh hlai Joacim, rai hu Jud dsi
Joaqun.
Jng cadsianh Jeremas, dsa cah jg quiah Di, cng si,
catsihdsa dsa godsa, dsa macatai rai Nabucodonosor juu jajui
Babilonia. Lahla rjuh si jng:
Dsio bh tsh hniah hni hu go dsa caldeo. Dsio bh jih
hniah dsieg. Dsio bh jenh dsa gug quianh rohdsa hu jng. Di
tgh hniah go dsa sih jng tonluggu rds guig jii hu go
dsa caldeo. Hi jng cu Di jg hi tgh hniah hu Jud calah
sih, rjuh si.
Jg Quiah Di Cah Ezequiel
Ezequiel 124

Jmai catai rai Nabucodonosor Joaqun juu jajui Babilonia,


godsa, cataidsa jan dsa tsen Ezequiel. Micadsig Ezequiel jajui
jng caheh Di dsa hi jg hacnh t juanh hiah Di, hi
cacadsa.
Jng cajuh Di, catsihdsa Ezequiel:
Gutenghhning jg quiegjni. Gutseihhning dsa gohhning, dsa
jud tiogh hu la. Hlanhdsa. Cudsie tsalinangdsa jg quinhhning.
Jun tsahieihhning gutseihhning dsa jg quieg hi hniuh hi jinh
dsadsa, tacanh bh dsa jui dsag. J bh tacanh hning hiah
dsag huu hi tsacatseihhning dsa jg jng. Jun gutseihhning
dsa jg jng, guiog dsa hi rcanh dsag jun tsajinh
dsadsa. Tsamarcanhhning dsag. Di macatseihhning dsa jg
quiegjni.
173
Liga Bblica Internacional, 2010

J bh hniuh hi gutseihhning dsa dsiog jg quiegjni hi cng


hi jmodsa hi dsio. Jun jmodsa hi hlaih tacanh dsa dsag. J
bh rcanhhning dsag jun tsacahieihhning tseihhning dsa jg
jng. Jun catseihhning dsa jg l nangdsa jg quinhhning. Hi
jng tsacatacanhdsa dsag. J bh hachi tacanhhning hiah
dsag huu hi camitihhning jg quiegjni cajuh Di.
Jng cah Ezequiel cng jg quiah Di, catsihdsa dsa godsa,
dsa tiogh hu Jud. Lahjng cajuhdsa:
Na bh cu Di jg hi dsahn hlg dsa caldeo jajui
Jerusaln. Midsian hlg jue dsa go jniang. J bh dsian jue dsa
hi quianh hagcn quianh dsag hiug hi jenhdsa. Jng dsa go
jniang dsa cachi jajui jng, dsatioghdsa jui go dsa sih. Na
bh nits nijdsa.
Jmo bh Di hi jng jacog dsa go jniang huu hi
tsacanngdsa jg quiah Di. Tihlanhdsa di lan. Cat jadsi
guh quiah Di tihlanhdsa di lan hi.
Jng cu Di jg hi tai rai Nabucodonosor dsa go jniang, dsa
cachi hu la, go dsa caldeo.
Micuin rai Sedequas jmai jatiogh hlg dsa hiag jajui
Jerusaln. Tsaligdsa min. Tai dsa hiag rai hi juu hu go dsa
caldeo. Conhjng tsaji rai hi halah la hu jng.
Hi jng lii mih dsa cachi hi ln Jehov Di lahdsh.
Ln Di julah jan jigug jacog dsa go jniang. Tii miln
dsa hg quin jniang, julah guing tamao, guing tsh. Jng
cajmo Di hi dsio dsa jacog dsa hi. Caquieh Di dsa hi
tsnhdsa dsio, tsnhdsa jlh la jg.
Conhjng hi hlaih cajm jniang. Cainiang r jniang.
Cahlanh jniang di lan. Catiu jniang jg quiah Di, julah jmo
hio lhiug hi tiudsa jg quiah jigugdsa, hi hlanhdsa dsa sih.
Hi jng tacanh jniang dsag jatni Di. Na bh qun jniang
jmuai huu hi hlaih jng.
Jng rcanh bh dsa dsag hiah dsa cajmo hi hlaih.
Tsacatacanh dsa dsag huu hi hlaih macajmo jurohdsa.
Jun cajinh dsa jan dsa mijmo hi hlaih, tsamadsagh
dsa Di hi hlaih jng. Ta bh dsa hi jinh dsa dsa
lahhi cnh jn hi rcanhdsa dsag. Tsata dsa Di jaqun
dsa hi jmuai huu hi hlaih jng.
Jun hein dsa mijmo hi dsio catidsa juu dsio jng, hi
jmodsa hi hlaih, tsamadsagh dsa Di hi dsio mijmodsa.
Macatacanhdsa dsag jatni Di.
Mani jii cajmo dsa go jniang hi hlaih. Cajmodsa hi hlaih
cnh jmai cahuanh Di dsa hg quin jniang hu Egipto. Ln dsa
go jniang quianh dsa efran julah og hio roh, hio lhiug. Catai
174
Liga Bblica Internacional, 2010

Di taog hio hi la jg. Conhjng cng hi cahlanhdsa dsa sih


la jg. Catidsa jg quiah Di. Ln dsa efran hio dsa juanh,
la jg. Ln dsa jud hio dsa meh la jg.
Caji dsa jud he cala quianh hio roh dsa juanh. Di cajon
hio dsa juanh. Cajh dsa ioh mihlanhdsa, dsa ioh chian
Asiria, la jg. Jng tsacajinh dsa dsa jud, dsa ln julah hio
dsa meh. Cng hi cahlanhdsa dsa ioh sih, la jg. Cahlanhdsa
dsa caldeo la jg. Jng cu Di jg hi jaih dsa caldeo hi hio
dsa meh la jg.
Na bh jil jin cutsh dsa jud hu la, go dsa caldeo. Hi jng
mali hi dsg jg quiegjni cajuhdsa.
Cahn Dsa Caldeo Jajui Jerusaln

2 Reyes 24.1825.21; 2 Crnicas 36.11-20a; Jeremas 21; 24;


27.1228.17; 3235; 3739; Ezequiel 17.1118

Miln Sedequas, roh hlai Joacim, rai hu Jud. Rai dsa hlanh
Sedequas hi. Tsacanngdsa jg quiah Di.
Jng cajuh Jeremas, dsa cah jg quiah Di, catsihdsa rai
hi:
Hniuh mitihhning jg quiah rai Nabucodonosor, dsa ln ta
quin dsa caldeo. L dsio quianh dsa go jniang tiogh go dsa caldeo,
dsa catai rai Nabucodonosor hi. Conhjng u l quianh dsa tsahiei
dsal hu jng, julah dsa tiogh jala, julah dsa cuin juu hu Egipto.
Na bh jmo Di hi chianh rai Nabucodonosor hning. Taidsa
hning juu jajui Babilonia, godsa. Jnhhning jajng jmai chiqu .
Niu tei jg quinhhning jajng cajuhdsa.
Tsacanng rai Sedequas jg cajuh Jeremas.
Jng cah dsa sih cng jg jatni rai. Ajng ju jg quiah
Di jng. Lahjng cajuhdsa, catsihdsa rai Sedequas:
Tsacacu Di jg hi lh dsa hiag jajui Jerusaln. Na
bh jmo Di hh hi qun rai Nabucodonosor taza quianh uin
mitiah guh juh juu guh jng calah sih cajuhdsa.
Jng cajuh Jeremas jin cang jg quiah Di, catsihdsa rai
Sedequas:
Na bh can rai Nabucodonosor calahj hi dsio hi tiah guh
juh juu godsa cat jmai jacu Di jg hi qun dsa hi jng
jala calah sih cajuhdsa.
Jng cah rai Sedequas jg cah dsa sih. Tsacahdsa jg
quiah Di cah Jeremas. Cahndsa jg macajmodsa quianh rai
Nabucodonosor. Cama hi mihag rai chian Egipto quiahdsa.
Hi jng cacu Di jg hi cajal hlg quin rai Nabucodonosor
calah sih jajui Jerusaln. Catgh hlg hi lahjin lahlih jui
jng. Catghdsa jajng cng i jmai rds ji tsh.
175
Liga Bblica Internacional, 2010

Jmai jacatgh hlg dsa caldeo lahjin lahlih jajui


Jerusaln, catigh rai Sedequas Jeremas hni huu hi jg uai
macajuhdsa, hi lihn dsa caldeo jui jng.
Conhjng cng hi cah Jeremas jg quiah Di, catsihdsa rai
quianh dsa jui.
Cng jmai cajuh rai, catsihdsa Jeremas:
He hi dsio jmojni? cajuhdsa.
Jng cajuh Jeremas, catsihdsa rai Sedequas:
Dsio bh jnhhning quianh rai Nabucodonosor. Hli rn
macajuijni hning jg n cajuhdsa.
Tsat dsa rai jmo lahjng.
Jng cala hagcn jajui Jerusaln. Jng cajmo rai jg
quianh cadsiog dsa quianhdsa hi micuindsa cng janeng.
Hlaih cala quiahdsa. Di cachinh hlg dsa caldeo rai coh jn.
Cahndsa mni rai hi. Cataidsa juu godsa, jajui Babilonia.
Hi jng calti jg quiah Di cah Jeremas quianh Ezequiel hi
tsalig rai Sedequas jamicuindsa.
Jng cahn hlg dsa caldeo guh juh quiah Di mitsih
jajui Jerusaln. J bh cahn hlg hi hni miquiah rai
quianh calahj hni dsio mititng jajui jng. Cagugdsa jn
ieing mitsih lahjin lahlih jui jng. Camidsian hlg jue dsa
jui. Jng cataidsa mih tsacalahj dsa jud cachi juu jajui
Babilonia, godsa.
Cng Jg Uai Cajmo Jeremas Huu Cahn Jajui Jerusaln
Lamentaciones 15

Jng cahlanh Jeremas Di. Lahjng cajuhdsa:


Jailah! Mitiogh jue dsa jui la. Tsamachian dsa chian jmai
na. Macagunh dsa hiag. Cataidsa dsa go jniih go dsa hi.
Caln dsa go jniih dsa jmo ta dsa. Ue dsa cajmo dsa hiag
jacog jniih. Tsachian dsa mihag jniih. Ca jniih hi hlaih jng
huu hi cajmo jniih hi hlaih.
Jailah, Juu Jniang! Hiug quin jniih jmuai.
Tiog bh rcanh jniih dsag jacoghhning. Hi jng dsi juu
quin jniih jmuai. Di tsacamiti jniih hh cajmhhning.
Hioh jnh calahj dsa hiag huu hi quin jniih jmuai.
Jmhhning juanh hoh, Di quin jniang. Juji jmai tat jacan
dsa hiag jmuai huu hi hlaih macajmodsa, julah ca jniih.
Cacuhhning jg hi ca jniih hli ni hi hlaih, jniih dsa
jud. Cat jacacuhhning jg hi cahn dsa hiag guh juh
quinhhning. Jng tsachian dsa go jniih hu la hi jidsa jmai sa,
hi jmodsa jmai juh julah cajmo jniih jmai lahji. Tsachian
176
Liga Bblica Internacional, 2010

jmidsa. Tsachian rai quin jniih hu la. Tsamadsagh dsa jniih


halah la jg quiah Di. Tsachian dsa he jg quiah Di.
Hiug hlaih jnh jniih, dsa israel. Calh madsio jmi nejni.
Cat tsajningjni quianh jmi jng. Calh jmi jng chinejni
huu hi quin dsa gojni hiug jmuai. Tsat jni cujni lih dsa
gojni.
Camigag dsa cah jg jatni dsa jui. Catsihdsa ds jg
tsat, jg hi cacadsa. Hachi cah dsa hi jg t hi lahdsh
rcanh dsa jui dsag jacog Di. Jng tsacajinh dsa dsa
jui. Tsacatigdsa dsag jng. Hi jng hiug cajenhdsa jmuai
cajmohhning huu hi hlaih jng macajmodsa.
Tii dsa hiag quin jniih huu hi rhn jajui Jerusaln,
jui mijlh, jui midsio. Macamitihhning jg cajuaihhning jniih.
Ca jniih jmuai julah jg quinhhning.
Jmhhning juanh hoh jacog jniih, Juu Jniang. Chijanjni hi
mihaghhning jniih. Di tiog mali hi mihnhhning jniih. T bh
jg quinhhning. Dsai hohhning jacog jniih jmai chiqu . Hi
cuhna hi tsannghhning jg quin jniih hi hlanh jniih hning.
Jmhhning hi quin jniih hiug jmuai. Conhjng jmhhning
juanh hoh jacog jniih jmai chiqu . Di mihnhhning jniih.
Dsio bh miti jniih jg quinhhning. Di hniuh jmo jniih hu
dsa jniih jacog dsa jmigui jian jniih. Dsio bh tiu jniih hi
hlaih. Dsio bh jmo jniih jmhlah julah hh macajmhhning.
Tsadsio jahi hlanh jniih hning hi tsahig dsa jniih. Hniuh
hlanh jniih hning calahhiu dsa jniih.
Jmhhning juanh hoh, Juu Jniang. Dsiagh hohhning calahj
he hi hlaih ca jniih. Hiug jmuai quin jniih. Maneng
gugh taihhning tacng jmigui. Tsadsahn jg hi lanhhning
dsa hiug juanh. Tsajudsihenh hohhning halah la quin jniih.
Jmhhning hi ln jniih dsa quinhhning, dsa miti neihhning,
julah miln jniih cnh jmai lahji cajuh Jeremas.
Jg Quiah Di Cah Abdas Quianh Ezequiel Hi
Hiadsa Dsa Chian Edm
Ezequiel 25; Abdas 1

Micahn rai Nabucodonosor, dsa ln ta quin dsa caldeo,


jajui Jerusaln, cah Ezequiel cng jg quiah Di hi hiadsa dsa
chian Edm. Lahla cajuhdsa:
Macajmo Di dsadsa hi hndsa jui jatiogh dsa edm.
Cudsa jg hi hn dsa hiag jui jng. Di camihag dsa hi dsa
caldeo jacajmo dsa hi hning quianh dsa jud. Camidsian dsa
chian Edm dsa jud hi. Hi jng jmo Di hi dsian guiog dsa
177
Liga Bblica Internacional, 2010

chian Edm huu hi jng. Tsatgh dsa jmigui hu go dsa hi


cajuhdsa.
J bh cah Abdas cng jg quiah Di, catsihdsa dsa chian
Edm jmai jng. Lahjng cajuhdsa:
Hioh jnh hniah cala jacajaih hniah hi cacan dsa jud
jmuai jacahn dsa caldeo jui godsa, jacamidsian dsa hiag
dsa jui hi. Caiqunh hniah hi michi quiah dsa jud. J bh
camidsianh hniah dsa hi, dsa micuin.
Na bh l jmuai quinh hniah julah cacan dsa jud hi,
jacajmh hniah ds. Jmo bh Di lahjng quinh hniah.
L bh dsio quiah dsa jud jmai chiqu . Conhjng jmhlah hi
hlaih l quinh hniah. Hn jui goh hniah. Di macainioh
hniah rh hniah cajuhdsa.
Cacuin Cadsiog Dsa Jud Juu Hu Egipto
2 Reyes 25.22-26; Jeremas 4044; Ezequiel 2932

Jng cajmo rai Nabucodonosor hh hi caln Gedalas ta dsimh


hu Jud. Hig Jeremas ja dsa jui tiogh hu jng. Di cacu
juu hlg dsa caldeo jg hi gu Jeremas jajng.
Jng cajuh Gedalas, catsihdsa dsa jui:
Hniuh miti jniang jg quiah rai Nabucodonosor. Tsajmh
hniah ganh. Hi jng l dsio quin jniang cajuhdsa.
Jng cajh jan dsa tsen Ismael dsimh hi. Jng calgoh
dsa jui quianh dsa caldeo. Cajmodsa cng jg hi micuindsa
juu hu Egipto. Hi jng miligdsa quianh dsa hiag. Dsa cacan
ni dsa hi ln dsa cajmo hh lahguiog. Hli tsh dsa mitiogh
quianh dsa cacan ni lahcng lahcng tsh dsa. Mitioghdsa cng
jg.
Jng cajuh dsa can ni hi, catsihdsa Jeremas:
Dsio bh hlanhhning Di. Jng miti jniih cnh la jg heh
Di hning cajuhdsa.
Tadsadsa cajuhdsa jg jng. Di macajmodsa jg lahji hi
cuindsa juu hu Egipto.
Jng cajuh Jeremas, catsihdsa dsa hi, hi la jg quiah
Di. Lahjng cajuhdsa:
Dsio bh janh hniah hu la. Hi jng dsio l quinh hniah,
hi cajmo Di. Tsajmh hniah ganh quianh rai Nabucodonosor.
Di tsacu Di jg hi jmhdsa hniah.
Tsajulh hniah hi l dsio quinh hniah hu Egipto. Jun
cuinh hniah juu hu jng hlaih l quinh hniah. Dsianh
hniah quianh hagcn quianh jajmo dsa hiag hning quianh
hniah cajuhdsa.
178
Liga Bblica Internacional, 2010

Cudsie tsacatnh dsa hi juu jg quiah Di cah Jeremas.


Caildsa juu hu Egipto. Quianh dsa hi Jeremas.
Jng cah Jeremas cng jg quiah Di, catsihdsa dsa jud
tiogh hu Egipto. Lahla cajuhdsa:
Na bh ji rai Nabucodonosor juu hu la quianh hlg
quindsa. Tihdsa quianh dsa chian jala. Jng dsian calahj dsa
go jniang tiogh hu la. Di cng hi hlanh dsa go jniang di lan
cajuhdsa.
Jng cah Ezequiel cng jg quiah Di, catsihdsa dsa jud
tiogh jajui Babilonia, dsa catai rai Nabucodonosor juu godsa.
Lahjng cajuhdsa:
Na bh lihn rai Nabucodonosor hu Egipto. Tsal tgh dsa
jmigui hu jng cuhna. Dsian jue dsa chian Egipto. Dsaqun
hlg quin Nabucodonosor cog quianh hi dsio, hi jlh michi
quiah dsa chian jajng juu godsa. Lihn calahj jui hu jng
cajuhdsa.
Cah Ezequiel Jg Quiah Di Jajui Babilonia Calah Sih
Ezequiel 3334; 3648

Cng hi cah Ezequiel jg quiah Di, catsihdsa dsa jud tiogh


jajui Babilonia micahn dsa caldeo jajui Jerusaln.
Jng cadsilia dsa catai hlg dsa hiag, dsa mitiogh jajui
Jerusaln. Cahehdsa dsa godsa tiogh jajui Babilonia jg he cala
jui godsa.
Jng cah Ezequiel cng jg quiah Di, catsihdsa dsa hi:
Hli hi hlaih macajmo jniang. Conhjng cuh jniang Di
dsag huu hi cahuan dsa go jniang hu Jud. Di macajmo Di
jg malih hi tan tsjong quin hlai Abraham, dsa hg quin
jniang, hu jng. Conhjng jmo bh Di tsal tgh dsa jajng
cuhna huu hi hlaih macajmo jniang. Hi jng line jniang ln
Jehov Di lahdsh.
Tsadsio jajm jniang hi lanng jniang jg quiah Di. Tsadsio
jama jniang jg quiah Di, jun tsahiei jniang miti jniang
jg jng cajuhdsa.
Jng cah Ezequiel cng jg quiah Di, catsihdsa dsa canh
quin dsa jud. Lahla cajuhdsa:
Hn Di quianh hniah, dsa canh. Di tsadsio cajmoh hniah
jacaqunh hniah ni jui. Jmh hniah jmhlah hi ma hoh
hniah, jmhlah jg quinh guiogh. Tsacahieih hniah mitih
hniah ni dsa jui.
Lanh hniah julah ln juu jahchih, dsa hlanh, dsa cgh jh
quindsa dsa tsajmo h jh.
179
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng tsamacu Di jg hi lnh hniah dsa canh, dsa quin


ni jui.
Jmo bh Di hi dsatgh dsa go jniang hu Jud calah sih
jmai chiqu , dsa nits nijan tacng jmigui. Hiah bh Di
ln dsa ta hu go jniang jmai jng. Cur jajmodsa hh jajng.
Hi jng ln jan tsjong quin hlai David rai quin dsa israel
jmai jng. Jmhlah hi dsio l quiah dsa go jniang jmai jng. Di
mihag bh Di cajuhdsa.
Jng cah Ezequiel cng jg quiah Di, catsihdsa dsa jud
tiogh jajui Babilonia. Lahjng cajuhdsa:
Na bh jmo Di hi qun dsa hiag quin jniang jmuai huu
hi cajmhdsa jniang. Jng tai Di dsa go jniang juu hu Jud
calah sih jmai chiqu . L dsio quiahdsa jmai jng.
Macacan Di jg dsg jacog jniang. Mihndsa huu hi
cahlanh jniang di lan. Rcanh bh jniang dsag jatni Di.
Cng hi cahlanh dsa go jniang di lan jatioghdsa go dsa sih.
Di catghdsa jajng huu hi cahlanhdsa di lan hu godsa.
Conhjng jmo bh Di hi tiog bh chi dsa go jniang. Tai
bh Di dsa go jniang juu hu Jud jmai chiqu . Lajmo Di
hi dsio dsa jng jacog dsa go jniang. Tsajmo Di lahjng
huu hi dsio cajmo jniang. Hi lajmo Di bh jng.
Hi jng lii dsa jmigui jg hi ln Jehov Di lahdsh.
Hn bh Di calahj dsag mitiri jniang. Jmo bh Di hi
lichian dsa go jniang ni hm . Cn dsa hi jmids quiah Di.
Mijng jinh dsadsa jmai jng. Jmo bh Di hi hniu dsa
go jniang jg quiah Di, hi mitidsa jg jng. Hi jng l dsio
quiahdsa jatioghdsa godsa cajuhdsa.
Cng jmai caji Ezequiel cng jajuh, hi cacadsa. Cajidsa mu
dsa neng tacng jajuh jng.
Jng cajuh Di, catsihdsa Ezequiel:
Hi l jnh dsa mu n cajuhdsa.
Jng cah Ezequiel cng jg quiah Di, catsihdsa mu jng.
Catgh mu jng. Cala julah la quiah dsa macadsan. Cajni
jm quiah dsa jue. Conhjng tsacah jmids jm jng.
Jng cah Ezequiel jin cang jg quiah Di, catsihdsa jm
jng. Jng cajnh calah jm jng. Canung calahj dsa tiogh
jajuh jng.
Jng cajuh Di, catsihdsa Ezequiel:
Lahla jmojni jacog dsa gohhning jmai chiqu . L quiah
dsa hi jmai na julah la quiah mu dsa maquing. Di nits
nijandsa hli jui jatioghdsa. Conhjng jmojni hi tgh dsa
gohhning hu Israel calah sih. Jajng l dsio quiahdsa. Quijiag
jmids quieg jacog dsa hi. Tgh dsa jud cng jg quianh dsa
180
Liga Bblica Internacional, 2010

efran jmai jng. Jng jan dsa ln tsjong quin hlai David ln
ta dsa israel jmai jng cajuhdsa.
Jng cajuh Di jin cang jg, catsihdsa Ezequiel:
Tih dsa gohhning jajmodsa hning quianh dsa hiag jmai
chiqu . Jil hlg dsa hiag, dsa chian hu neng talahnorte. Rai
quin dsa hi jan dsa tsen Gog. Jmo dsa hi hning quianh dsa
israel. Jmojni hi dsahn jg quiah dsa hi. Dsian calahj hlg
quindsa cajuhdsa.
Maguiequin jii cahn hlg dsa caldeo jajui Jerusaln,
caji Ezequiel hi cacadsa. Quianh hi jng caheh Di Ezequiel
halah l godsa jmai chiqu . Cajidsa matsih cng guh hm
jajui Jerusaln. Caji Ezequiel hacnh t talahhg talahcug
guh jng. Cajidsa halah la quiah guh jng. Caji Ezequiel
matiogh jmidsa guh jng. Tijmo dsa hi ta quiah guh
julah hh cajmo Di, julah rjuh jg quiah Di. Caji
Ezequiel matiogh dsa israel godsa. Jan rai cajmo hh tacng
jui jng. Lahjng caji Ezequiel hi cacadsa, hi caheh Di
quiahdsa.
Caln Nabucodonosor Quianh Evil-merodac Rai Quin
Dsa Caldeo
2 Reyes 25.27-30; Daniel 4

Cng jmai caji rai Nabucodonosor cng hma pa, hma juh, hi
cacadsa. Caquigh dsa hma jng.
Jng cajuh Daniel, catsihdsa rai hi:
Lahla hniudsa juhdsa hi cachhning. Lnhhning dsa cnh
guio jii. L hhning cghhning hg nung julah cgh caju ds.
Hi jng liihhning chi b quiah Di. Di hiah bh Di jmo
hh hein dsa ln ta jmigui cajuhdsa.
Jng calti jg jng. Lahla cala: Ca rai juu guiuhhni
quiahdsa. Hi jng ldsa:
Lahdsh chi b quiegjni. Macajmojni hi calch hi jlh, hi
dsio jajui Babilonia la. Hi jng dsi bh juu hi jmojni julah
ma dsajni jajui la, hi macajmojni ldsa.
Dsjuu jng cajmo Di hi cal rai hi. Di miadsa
rdsa. Maguio jii jng calndsa dsa dsiog maneng dsadsa
calah sih. Calndsa rai quin dsa caldeo calah sih. Jng cali
rai Nabucodonosor hi hiug chi b quiah Di gu guiuh.
Maidsa juanh bh dsa Di hi.
Micajon rai Nabucodonosor, caln Evil-merodac, jaihdsa, rai
quin dsa caldeo dsi hlai tijmidsa. Jng cajmo rai hi hi
dsio dsadsa jacog Joaqun, dsa miln rai hu Jud. Caligdsa
hni. Caln Joaqun jan dsa canh quin rai Evil-merodac hi.
181
Liga Bblica Internacional, 2010

Catih Dsa Hiag Quianh Dsa Caldeo


Daniel 5; 78

Jng caln Belsasar, jaih hlai Nabucodonosor, rai quin


dsa caldeo. Jmai milndsa ta caji Daniel hi gg hi cacadsa.
Quianh hi jng caheh Di Daniel jg halah l jmai chiqu .
Caqu Daniel quin jh cahian ni jmih. Jng caj Daniel
jan ngel tsenh cg. Caai Daniel dsa hi, cajuhdsa:
He hniudsa juhdsa jg n quianh quin jh jnung?
cajuhdsa.
Jng cajuh ngel, catsihdsa Daniel:
Ln quin jh n julah quin jui can ni jmigui.
Tamacang jui jng jmo hh jmigui. Jng jh jamaquin l
julah cng jui l hiug chi b quiah cnh jn jui sih. Jng
guie mu jujah tidsa dsijah la julah la guian rai jmo hh
lahcng lahcng jatn jmigui.
Jng la mu jujah ph hi cahii jacath j julah jan rai
hlanh, rai dsa hiag quianh Di. Jmh dsa hi dsa quin Di
jmai jng.
Jng jmo bh Di hi l hn jg quiah rai hlanh hi. J jan
dsa jmigui, dsa ln Di gu guiuh. Ln dsa hi ta tacng
jmigui jmai i jaj jmai i jadsg cajuhdsa.
Maton i caca Daniel jg jng, cacadsa jg sih, hi cajmo
Di. Cajdsa jan jahchih ds. Dsi ton mu jujah dsijah. Jain
himh cng mu jujah cnh jn roh. Hiug b jh hi.
Jng caj jan chiang lg ds. Catjah quianh jahchih. Dsi
cng mu jujah chiang lg hi. Catih chiang lg quianh
jahchih.
Jng caju mu jujah chiang lg. Cahii quin mu jujah
dsi jh hi. Jng cahii jin cang mu jujah ph jacahii cng
mujujah jng. Jng cajmo mu jujah jng julah jan dsa ln
dsa lneh, dsa a r. Cajmo mu jujah jng tsatijai guh
juh quiah Di. Tsamacu mu jujah jg hi dsii jmidsa
jah ni Di jajng.
Jng cajuh jan ngel, catsihdsa Daniel:
Ji jmai jajmo Di hi l tijai guh jng calah sih
cajuhdsa.
Jng cajuh jin jan ngel, dsa tsen Gabriel, catsihdsa Daniel:
Lahla hniudsa juhdsa jg hi cachhning: Ln jahchih julah
ln dsa ta hu Media quianh Persia, dsa ln ta jmigui jmai
chiqu . Jng ln chiang lg julah ln dsa ta hu Grecia, dsa
ln ta jmigui micahn jg quiah dsa chian Media quianh
Persia.
182
Liga Bblica Internacional, 2010

La cng mu jujah, hi caju, dsa ln ta hu jng cnh jmai


lahni. Jng quin jujah la julah ln quin rai, dsa jmo hh
cnh cng jatn jamijmo hlai rai ne hh. Jng la cng mu
jujah ph julah la quiah jan rai hiug hlanh, dsa jmh dsa
israel jmai chiqu cajuhdsa.
Cng jmai sih cajmo rai Belsasar cng jmai juh. Jng cajmo
rai hi hh dsaqun dsa quindsa taza quianh uin mitioh
guh juh quiah Di mitsih jajui Jerusaln, hi cacan hlai
Nabucodonosor juu Babilonia. Jng caiqun dsa quindsa hi
jng janeng jmai jng. Jng cahnh dsa jui tiogh jmai jmah
migujah quianh taza jng, jamijuanhdsa di lan quindsa.
Jng cajni cng gug dsa hi cala cuhiah. Jng catiun gug
dsa jg ni cang guiuh. Jng tiji dsa jue tiogh jg jng.
Jng calgoh rai. Cajmodsa hh hi tgh dsa canh dsa i
quindsa. Di jng hehdsa rai he hniudsa juhdsa jg jng.
Tsacatih dsa hi he jg jng jatni rai.
Jng cadsgh dsa hio quin rai jg mat Daniel jg u
lahjng, hi tsatih dsa sih. Jng cath rai Daniel hi.
Jng cajuh rai Belsasar, catsihdsa Daniel:
Cujni hning hi jlh, lnhhning dsa juanh quinjni, jun
tihhning hhhning jn he hniudsa juhdsa jg n cajuhdsa.
Jng cajuh Daniel, catsihdsa rai:
Tsahnojni hi chi quinhhning. Conhjng hejni hning he
hniudsa juhdsa jg rton ni cang n.
Caln hlai tiieihhning jan rai dsa chi b. Conhjng cajmo
Di calndsa dsa guio jii jmai. Cajmodsa julah jmo jh.
Cacghdsa hg nung guio jii jng. Jng cali hlai hi hiug
chi b quiah Di gu guiuh cnh jn michi quiah hiah rai
hi.
Maihhning jg la quiah hlai. Conhjng hhning rhhning.
Tsalhhning hi chian Di gu guiuh. Cahnghhning jmah
migujah jacamijuanhhning di lan. Quianh taza quianh
uin mila quiah Di Jehov cajmohhning lahjng. Tsalhhning
hi chi b quiah Di hi.
Conhjng hiug chi b quiah Di gu guiuh. Neng gug tai
dsa hi tacng mi jmigui jatiagh jniang. Hi jng cajmo Di
hi catiun gug dsa jg n ni cang.
Lahjng hniudsa juhdsa jg jng: Rton jg quiah jmai
quianh jg jadsiagdsa hh lio jahmah quianh jg jadsihdsa
hu.
Rton jg quiah jmai. Di cadsig jmai jahn Di jg
quiah dsa caldeo, dsa gohhning. Tsamajmodsa hh quianh dsa
jue.
183
Liga Bblica Internacional, 2010

Rton jg jadsiagdsa hh lio jahmah. Di cacan Di jg


dsg quinhhning. Tsata dsa Di quianh hning julah tsata
dsa dsa quianh lio tsatihian jadsiidsa hh lio jng.
Rton jg quiah jadsihdsa hu. Di na bh jmo Di hi
dsih dsa sih, dsa chian Media, quianh dsa chian Persia, hu la
jajmohhning hh cajuhdsa.
Janeng jng cajh dsa rai Belsasar. Caul hlg dsa chian
Media quianh dsa chian Persia jajui Babilonia. Cahdsa nih jn.
Calhdsa jui jng. Jng caln Daro, dsa chian Media, rai quin
dsa caldeo, jamijmo hlai Belsasar hh.
Jg Quiah Daniel Jacatig Dsa Hiag Ja Jatiogh Hieh
Daniel 6

Jng caln Daro ta quiah hli jui. Cahiadsa dsa caln


dsimh quindsa, dsa jmo hh lahcng lahcng jatn jui
jng. Caln Daniel jan dsimh quin rai. Cur cajmodsa ta
jng. Cat dsa rai quianhdsa. Mijmo rai Daro hh hi caln
Daniel dsa juanh himh.
Jng caqui cats dsa canh jiandsa quianh Daniel hi.
Cahnanghdsa mai jacuhdsa Daniel dsag jatni rai.
Tsacadsoghdsa jin cng jg jacuhdsa Daniel dsag.
Jng cajmo dsa canh jg cuguiogdsa hi micuhdsa Daniel
dsag huu hi hlanhdsa Di gu guiuh. Cajmo dsa canh jg
jatni rai Daro. Cajuhdsa, catsihdsa rai hi:
Jmhhning juanh hoh. Hiug chi b quinhhning. Hi jng dsio
jmhhning hh hi tsal ma dsa jui jg jatni di ho ju dsa
jmigui jiandsa jan tsh jmai. Jmhhning hh hi hniuh madsa
jg jng jatneihhning, rai dsa juanh quin jniang.
Jun hein dsa tsamiti hh jng, jmhhning hh hi tiaghdsa
ja jatiogh hieh cajuhdsa.
Jng cat dsa Daro jg jng. Di camijuanh dsa canh
quiah hiah rai quianh hh jng. Jng cajmodsa hh
jng. Tsacallih rai tadsa cajmo dsa canh hi. Hi jng
micuhdsa Daniel dsag.
Cacan Daniel hi mai hi hlanhdsa Di hnaih rn cng jmai.
Canng Daniel jg jacajmo rai hh jng. Conhjng cng hi
cahlanhdsa Di, julah mai cacandsa.
Jng caji dsa canh jahlanh Daniel Di. Jng cajuh dsa
canh hi, catsihdsa rai:
Daniel macamadsa jg quiah Di cajuhdsa.
Jng hlaih cajenh rai Daro micallihdsa macatacanh
Daniel dsag huu hh macajmo rai. Tsahniu rai hi jn Daniel.
Conhjng hniuh mitidsa hh macajmodsa hiahdsa. Cajmodsa
184
Liga Bblica Internacional, 2010

hh hi tighdsa Daniel ja jatiogh hieh julah hh macajmodsa


lahji.
Jng cajuh rai Daro, catsihdsa Daniel:
Tih bh Di lighhning cajuhdsa.
Jng catigdsa Daniel ja jatiogh jh hi, hi la tg. Cajnidsa
hag tg jng quianh cng cang pa. Catiundsa cng sello ni cang
jng. Hi jng tsal lig dsa sih Daniel. Tsacag rai Daro
calahjin he janeng jng.
Micajni jmai sih ca rai Daro taih juu tg. Cathdsa
Daniel. Cajuhdsa, catsihdsa Daniel hi:
Catih Di lighhning? cajuhdsa.
Jng cajuh Daniel, catsihdsa rai Daro:
Jan. Macajmo Di h quiegjni. Cagun jan ngel quin Di.
Cajn ngel hag jh tiogh. Di hachi dsag mirejni cajuhdsa.
Jng hioh jnh rai hi. Cajmodsa hh hi cahuanhdsa Daniel
tg jng. Hachi cajenhdsa calahjin he.
Jng cajmo rai hh tigdsa calahj dsa micuh Daniel dsag
tg jatiogh hieh. Dsjuu jng cacagh jh dsa jue hi. Hachi
catnhdsa tg hu. Cacaghjah dsa hi dsigui.
Jng cajmo rai Daro hh hi hniuh nang dsa jui gg jg
quiah Di quin Daniel.
Jg Quiah Jmai Chiqu Caheh Di Daniel Hi Cacadsa
Daniel 912

Cnh jmai lahni caln Daro ta, cah Daniel si quiah Di.
Cahdsa jg catiun Jeremas, dsa cah jg quiah Di malih.
Lahla rjuh si jng:
Jatonluggu rds guig jii na cu Di jg hi tgh
dsa go jniang jajui Jerusaln calah sih, jui cahn dsa hiag,
rjuh si.
Jng cah dsa Daniel. Cahlanhdsa Di. Cajmodsa hi
mihandsa hi tsacaghdsa. Camhdsa Di hi mihn Di dsgdsa
hiah quianh dsg dsa godsa, dsa israel. Camhdsa Di hi liti
jg jng, jg rjuh si, hi tghdsa hu Jud calah sih.
Jng cajuh Daniel, catsihdsa Di:
Maguiang bh jn hi calti jg rjuh si cajmo hlai Moiss,
jacaqun jniih jmuai. Tacanh bh jniih dsag jatneihhning
huu hi tsacamiti jniih jg quinhhning cajuhdsa.
Jng cagun jan ngel tsen Gabriel jahig Daniel. Caheh
ngel hi Daniel jg halah l jmai chiqu . Lahjng cajuhdsa,
catsihdsa Daniel:
Hniuh tsju tonluggu rds guig sma hi la jii
la jg nih jn hi dsahn jmigui. Jmhlah hi dsio jmo dsa
185
Liga Bblica Internacional, 2010

jmigui jmai jng. L t tihian calahj jg quiah Di. L


tijai guh juh quiah Di jmai jng.
Matonluggu rds guieni sma la jg cajmo jan rai
hh hi jmh dsa jui jajui Jerusaln ni hm , ji bh hiah
Mesas, dsa ln Cristo.
Cnh tsahai n bh jn Mesas hi. Jng jil hlg dsa hiag
jajui Jerusaln. Gugdsa guh juh. Hndsa jui.
Hei cng sma, la jg. Jmai jng jmo rai dsa go dsa
hiag cahn jui cng jg quianh dsa chian jasih. Cnh
ton dsoh sma jng, la jg, tsamacu rai jg hi dsii
dsa israel jah ni Di guh juh. Dsjuu jng ji jmai
jacan dsa jmigui jmuai, jacn Di jg dsg quiahdsa
cajuhdsa.
Mani mih caln Ciro, dsa chian Persia, rai hu jng. Cah
Di jg quiah Daniel hi cacadsa. Hiug u jg jng. Jng
cahlanh Daniel Di. Camadsa hi mihag Di hi lih dsadsa
he hniudsa juhdsa jg jng.
Jng cats Di jan ngel hi hedsa jg jng. Jng cajuh ngel
hi, catsihdsa Daniel:
Hiug hno Di hning. Nnghhning cur jg juijni hning.
Lichian jin quin rai hu Persia micajon Ciro, dsa ln ta jmai
na. Hiug lichi b quiah rai jamaquin, rai dsa chi cog. Jng
tih jan dsa hiag chian Grecia quianh dsa hi.
Hiug chi b quiah rai hi. Calahjin jan dsa jmigui tsat
dsa jmo hning quianh dsa hi. Dsjuu jng jndsa. Hachian
jongdsa lichian.
Jng tan quin dsa ta lahcng lahcng jacajmo hlai hi
hh. Jan dsa hi ta hu Siria, hu neng talahnorte. Jan dsa
jmo hh hu neng talahsur, hu Egipto. Tiog bh jmo dsa
ton jui hning cuguiogdsa. Tih cng jui dsa cuhna. Jng
cuhna tih dsa sih jmai chiqu . Jng ji cng jmai jatih
rai dsa chian Siria. Jng ln jan dsa migag, dsa midsian
roh, ta hu jng. Jng jmodsa hning quianh rai Egipto.
Tsatihdsa jajmodsa hning jng. Jng dsianhdsa juu godsa.
Hndsa. Jng jmhdsa dsa israel dsijuu. Tsacudsa jg hi
dsii dsa israel jah ni Di. Jng jmo rai hi quianh
hlg quindsa hi ma dsadsa dsini guh. Jmodsa hi l
tsatijai jajng. Jmodsa hi hlaih jatni Di. Dsa hlanh dsa
hi.
Jng can cadsiog dsa israel mai hlaih quiah rai hi.
Conhjng lihn cadsiogdsa quianh rai hi. Hniudsa miti
jg quiah Di gu guiuh. Jmo dsa hi hning quianh rai.
Mani jii jn rai dsa hlanh hi.
186
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng ji jan ngel tsen Miguel. Jmodsa h dsa israel. Tiqun dsa
jmigui hiug jmuai. Conhjng lig bh dsa israel, hi jmo
Di.
Jng ji jmai jajnh dsa macadsan. Lichian cadsiogdsa ti
jacog Di. Conhjng can dsa sih jmuai hiug jmai i jaj,
jmai i jadsg cajuhdsa.
Cacu Rai Ciro Jg Hi Dsianh Dsa Jud Juu Godsa
2 Crnicas 36.20b-23; Esdras 12

Catgh dsa jud jajui Babilonia, go dsa caldeo cnh tonluggu


rds guig jii. Macatai hlai Nabucodonosor dsa hi jajng
jacajmodsa ta quiah dsa caldeo hi.
Cacu Di jg hi cai dsa jud hi jng huu tsacamiti
dsa jui hh macajmo Di hi hniuh jidsa cng i jamaguio
hi tsajmodsa ta janung. Calti jg quiah Di, jg cah hlai
Jeremas.
Macadsg jii jng tsamaln dsa caldeo ta. Caln dsa chian
Media, quianh dsa chian Persia ta. Miln Ciro, dsa chian Persia,
rai jmai jng.
Cnh jmai lahni jacajmo Ciro hh cajmo Di hi cajmo Ciro
juanh dsadsa jacog dsa israel. Jng catiun rai jg ni si. Lahla
bh rjuh si jng:
Cacu Di gu guiuh jg hi calnjni ta, jajmojni hh
tacng jmigui. Di hi macajmo hh hi tshjni guh juh
quiahdsa jajui Jerusaln, hu Jud.
Hi jng cujni jg dsalia dsa israel tiogh jajmojni hh hu
jng, hi tsihdsa guh juh jng. J bh jmojni hh hi mihag
jun hein dsa israel hiei dsaliadsa juu hu jng. Hniuh mihag
dsa hi quianh calahj he hi hniuh jatsihdsa guh jng
quianh hi hniuh jadsiidsa jah ni Di jajng, rjuh si.
Jng cajuh dsa canh tsjong quin hlai Jud quianh
tsjong quin hlai Benjamin, quianh jmidsa, quianh tsjong
quin hlai Lev, dsa camihag jmidsa, catsihdsa rai Ciro:
Dsgh jniih juu jajui Jerusaln hi dsatseih jniih guh
juh quiah Di cajuhdsa.
Jng cacuh dsa tiogh cg dsa hi hi dsio, hi jlh hi hniuh
jajmo dsa israel ta jng.
J bh cajinh rai Ciro taza quianh uin mitioh guh juh
jng. Di cacan hlai rai Nabucodonosor hi jng juu godsa malih.
Cajinh rai Ciro hi jng jacog Sesbasar, dsa qun ni dsa tsjong
quin hlai Jud.
Jng cailia cnh tonlg rds ton mei dsa juu hu Jud.
Catghdsa jajui Jerusaln quianh jui sih jatn Jud jng.
187
Liga Bblica Internacional, 2010

Catsih Dsa Israel Guh Juh Ni Hm Jajui Jerusaln


Esdras 36; Hageo 12

Jng catgh dsa jud hu godsa. Jng cajmodsa cng jmai juh
jacog Di jacatgh dsa jui hni ph jadsi. Cajmodsa jmai
jng tsh septiembre. Catgh calahj dsa jui jajui Jerusaln
jmai jng.
Jng catsih Jesa, dsa ln juu jmidsa, quianh Zorobabel, dsa
ln ta dsa jud, cng nihig jacog Di jamitsih nihig jadsi
guh juh. Camitidsa calahj hh macajmo Di, jg quiah
jmai jng. Jg jng rjuh si cajmo hlai Moiss.
Jng camilig dsa jui ta catsihdsa guh juh ni hm tsh
junio jii cng. Cajmo Jesa quianh Zorobabel hh jacajmo dsa
ta jui jng. Cajmodsa cng jmai micatsihdsa chih hni. Cajig
jmidsa lg. Caba tsjong quin hlai Lev hein. Cah dsa
jui tiogh son hi camijuanhdsa Di gu guiuh, Di tsen
Jehov. Hioh jnh dsa jui cala. Hiug hioh jnh dsa maguiuh,
dsa cadsgh dsa halah mila guh juh hi macahn dsa
hiag.
Mitiogh dsa chian jasih hu Jud. Macatai rai chian Asiria
dsa hi hi tghdsa hu jng. Tsen dsa hi dsa samaritano. Lndsa
dsa hiag quianh dsa jud. Tadsadsa cajmodsa. Mimihogdsa
dsa hi. Cahnanghdsa mai jacacudsa jumh dsa jacog dsa
jud hi.
Jng cajuh dsa canh quin dsa jud, catsihdsa dsa hiag hi:
Jmo bh jniih ta n guiag jniih. Hachi chiquian jniih jmai
jamihog jniih dsa sih, julah dsa chian jasih. Di cajmo rai Ciro
hh hi tsih jniih guiag guh n cajuhdsa.
Jng calhn dsa samaritano hi. Cng hi cahnanghdsa mai hi
tsamatsih dsa jud guh jng. Camadsa dsag quianh dsa canh
quin rai hu Persia.
Jng cadsianhdsa si, catsihdsa rai hi. Cahiadsa dsa jud
quianh jg tjg. Lahla rjuh si jng:
Na bh jmo dsa jud hning quianh hning. Tsahieidsa hh
cajmohhning, rjuh si.
Jng cajmo rai Artajerjes hi tsamajmo dsa jud ta jacatsihdsa
guh. Jng catiu dsa jui ta jng. Hi u tsacajmodsa ta tsihdsa
guh cat jmai miln Daro ta hu Persia.
Jmai miln dsa hi ta cah Hageo quianh Zacaras jg quiah
Di. Lahla cajuh Hageo, catsihdsa Zorobabel quianh Jesa:
Macajuh hniah jg tsacadsig jmai jatsh hniah guh
juh ni hm . Conhjng tiogh dsa jui hni jlh. Hi jng cajmo
Di tsacath jma cur hu la. Hlaih cala jacog jniang.
188
Liga Bblica Internacional, 2010

Tsadsio cala janung. Mih bh hi chi hi quie jniang. Mih bh


jmi ha hi hniuh jniang. Mag tsnh jniang.
Hi jng dsio bh madsg mh. Maquigh jniang hma hniuh
quianh guh juh jng, guh quiah Di. Quijiag bh Di
jniang cajuhdsa.
Jng litsihdsa guh cala quianh dsa canh dsa jud, hi
cajmo Di. Jng tsahai jng camiligdsa ta jacatsihdsa guh
calah sih.
Majan tsh jng cah Hageo jin cang jg quiah Di,
catsihdsa dsa jui, dsa tijmo ta guh. Mijmodsa lih quianh
dsa hi. Lahla cajuhdsa:
Tsajlh guh n cnh jn guh mitsih jmai lahni.
Conhjng tsajmh hniah ganh. Gu bh Di guh n. Ta
bh dsa Di guh n cnh jn guh macatsih hlai Salomn.
Dsio bh jn guh n cajuhdsa.
Cng jmai sih cah Hageo jin cang jg quiah Di, catsihdsa
dsa jui. Lahla cajuhdsa:
Na bh jmo Di hi l dsio quin jniang huu hi cajmo
jniang ta jacatsih jniang guh cajuhdsa.
Jng cagun dsa canh chian Persia jatijmo dsa jui ta
quiah guh. Ln dsa hi dsa hiag quianh dsa jud. Lahjng
cajuhdsa, catsihdsa dsa jui:
Hein dsa macacu jg hi tsh hniah guh juh n?
cajuhdsa.
Jng cajuh dsa canh dsa chian hu Jud, catsihdsa dsa hi:
Hlai rai Ciro, dsa cacu jg tsih jniih guh cajuhdsa.
Jng cadsianh dsa hiag hi cng si, catsihdsa rai Daro.
Lahla rjuh si jng:
Gujaihhning nita. Guhnanghhning cng si nita macajmo
hlai rai Ciro jacacu hlai jg hi tsih dsa jud guh juh
quiah Di hu godsa. Jng jmhhning jg quianh jniih chijh
cadsnhhning si jng, rjuh si.
Chijidsa jg jng quiah rai Daro. Cng hi cajmo dsa jud ta
jatsihdsa guh. Camihag Di quiahdsa.
Jng cahnangh rai Daro si jng nita. Cadsh dsa quin rai
si jng. Jng cadsianh hiah rai cng si, catsihdsa dsa canh,
dsa hiag hi. Lahla rjuh si jng:
Dsg bh jg cajuh dsa jud. Jng tsamacuh hniah dsa
hi jumh dsa. Dsio bh mihogh hniah dsa hi. Dsio bh cuh
hniah ds cog hniuh quiah guh, cog cagh hniah jatilanh
hniah ta, rjuh si.
Jng camihag dsa hiag hi quiah dsa jud jacatsihdsa guh.
Majing i caln Daro rai cadsh dsa jud ta quiah guh.
189
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cajmo dsa jui cng jmai juh quiah guh jacajinhdsa
jui guh jng jacog Di. Cadsii jmidsa quiah jue jh ni
Di jmai jng. Hioh jnh dsa jui cala. Cajmo jmidsa quianh
dsa camihag, tsjong quin hlai Lev, ta quiah guh julah
hh macajmo hlai Moiss.
Jng cajmo dsa jui Jmai Taha jii cng. Hioh jnhdsa
cala. Di camihag Di jacatsihdsa guh juh ni hm .
Jg Quiah Di Cah Zacaras
Zacaras 114

Jng cah Zacaras jg quiah Di, catsihdsa dsa jud jmai


mih Hageo jg quiah Di. Lahla cajuh Zacaras:
Dsio bh jinh dsa jniang. Dsio bh miti jniang hh cajmo
Di. Hi jng mihag Di jniang. Dsio bh ti jniang mai hlaih
tiqun dsa hg. Tsacanng dsa hi jg cah dsa quin Di.
Tsacajinh dsadsa. Hi jng cacan Di jg dsg quiahdsa.
Calti calahj jg uai cah dsa quin Di hi hiadsa dsa hg
hi. Hi jng callih dsa hi rcanh guiogdsa dsag jatni Di
cajuhdsa.
Jng caji Zacaras jg hi cacadsa, jg quiah Di. Quianh hi
jng cahh Di Zacaras hi halah l jmai chiqu .
Caji Zacaras cng jg hi l dsio quiah jajui Jerusaln calah
sih jmai chiqu , hi jmo Di.
J bh cah Zacaras jg quiah Di hi ji jan dsa ln rai.
G dsa hi cah bh meh. Hachi jmodsa quiendsa hiahdsa. Jmo
dsa hi hh tacng jmigui jmai chiqu .
Jg n cah Zacaras, jg quiah Di. Cajuhdsa:
Jmai chiqu lii dsa go jniang macacuhdsa Di jmuai.
Hi jng jinh dsa dsa hi. Jng th dsadsa jg jng.
Conhjng hn bh Di dsgdsa. Tsamatitn di lan hu go
jniang jmai jng.
Litsenh hiah Di mh tsen Olivo. Jng jmo Di hi l dsi
dsijo mh jng. Hi jng l ton dsoh mh jng. Hiah bh Di
dsa jmo hh jmigui jmai jng. Tsamal janeng jmai jng.
Cn Di jg dsg jacog dsa hiag quianh jniang cajuhdsa.
Jg Quiah Hio Rai Ester
Ester 110

Jng caln Asuero rai hu Persia. Cng jmai calhn rai hi


quianh hio quindsa, hio rai tsen Vasti. Di tsahiei hio dsg
jmai cajmo jigugdsa. Mithdsa jigugdsa jmai jng.
Jng cajuh dsa canh quin rai, catsihdsa juudsa:
190
Liga Bblica Internacional, 2010

Dsio bh hiahhning jan hio rai sih dsi Vasti n. Hi jng


nang hio dsa jui gg jg quiah jigugdsa cajuhdsa.
Jng cat dsa rai Asuero jg jng. Jng cajmodsa hh hi
tgh jue tsihm, dsa hiug jni jaquiah rai. Jng ln jan
tsihm hi hio rai quindsa.
Jajui Susa jatsih hni quiah rai Asuero. Migu jan dsa
israel tsen Mardoqueo. Catai dsa hi jan tsihm tsen Ester jmai
mimehtsih. Di ln Ester hi juroh dsa hi, tsih hni. Dsio bh
jnitsih. Hi jng catai rai tsih hi juu jaquiahdsa. Jue tsih
matiogh jajng.
Jng cat dsa dsa quin rai, dsa neng gug tai jg tsih
jue hi quianh Ester. Cajmodsa hi dsio dsadsa jacog tsih
hi. Tsai dsa quin rai hi ln Ester dsa israel. Di macajmo
Mardoqueo hh hi tsahhtsih ds jg jng.
Caa Mardoqueo cg jaquiah rai lahcng lahcng jmai.
Hniudsa liidsa halah l quiah tsih hi.
Macng i cadsig jmai jacn rai jg dsg jacog tsih
Ester. Cat dsa rai quianh tsih hi cnh jn calahj tsihm
jiantsih. Jng cajmo rai hh hi caln Ester hio rai quindsa.
Tiog bh tsai rai hi ln Ester dsa israel.
Cng jmai sih canng Mardoqueo jg cadsii og dsa quin rai
hi mijhdsa hiah rai Asuero, juudsa. Jng cahh Mardoqueo
Ester jg jng. Jng cahh Ester hiah rai jg cajuh Mardoqueo.
Jng cacan rai jg dsg jg jng. Mali catacanh dsa og
hi dsag jacog rai. Jng cajmo rai hh hi midsiandsa dsa hi
hi jmodsa chihio dsa hi guiuh. Catiun rai jg macajmo hi
dsio Mardoqueo ni si.
Jan dsa canh quin rai Asuero dsa tsen Amn. Cat dsa rai
quianh dsa hi. Cajmo rai hh hi caln Amn dsa juanh, dsa
chi b. J bh cajmo rai hh chijn calahj dsa jui ni Amn
hi. Di lndsa dsa juanh.
Jan cami Mardoqueo tsacahiei chijn ni Amn. Jng calhn
Amn quianh Mardoqueo. Mijaihdsa dsa hi. J bh cahnangh
mai halah midsiandsa calahj dsa go Mardoqueo hi, dsa israel.
Jng cadsi jan dsa jg jatni Amn. Mijidsa he jmai dsio
jamidsiandsa dsa israel hi, dsa go Mardoqueo.
Jng cajuh Amn, catsihdsa rai:
Chi bh cng jui jajmohhning hh. Tsamitidsa hh
quinhhning. Cuhhning jg midsianjni dsa hi. Di jmhlah dsa
hlanh bh hi cajuhdsa.
Jng cacu rai jg midsian Amn dsa hi. Cajmo Amn cng
si. Catiundsa sello quiah rai ni si jng, sello cajinh rai jacog
191
Liga Bblica Internacional, 2010

Amn. Jng cadsianh Amn si jng juu calahj jui jatn


jajmo rai Asuero hh. Lahla rjuh si jng:
Jmojni hh hi midsianh hniah dsa israel tiogh ja jatgh
hniah. Jmh hniah lahjng jmai jacadsg tsh febrero jii cng,
rjuh si.
Di jmai jng cadsi dsa ni Amn jamidsiandsa dsa israel hi.
Jng catnh dsa dsa israel micanngdsa jg jng. J bh
catnh dsa Mardoqueo. Jng cacaihdsa tsnhdsa la mohhg.
Cat cahodsa. Di hlaih jnhdsa.
Jng callih hio rai Ester he cajmo Mardoqueo. Cats dsa
jan dsa quindsa juu jahig Mardoqueo. Jng cajuh dsa hi,
catsahdsa Mardoqueo hi:
He lanhhning? He la hlaih jnihhning? cajuhdsa.
Jng cajuh Mardoqueo, catsihdsa dsa quin hio rai:
Gutseihhning hio rai jg hi na bh midsian Amn dsa
israel julah rjuh si la. Gucanhhning si jng juu jaquiah hio
juuhhning. Dsio bh gutseihhning hio hi hniuh madsa jg ni
rai. Di jng lig dsa israel hi cajuhdsa.
Micanng hio rai Ester jg jng, cajuhdsa, catsihdsa dsa
quindsa:
Gohhning calah sih juu jahig Mardoqueo. Gutseihhning ds
hi u la jahlanhjni rai. Di tsacacu dsa jg hi dsg dsa
jatnidsa, dsa tsacathdsa. Tacanh dsa lahhi dsag hi jndsa.
Jun jmo rai li quianh hma h tsajn dsa hi. Majan
tsh tsacath rai jn. Hi jng gagjni neijni juu jaquiah
rai hi majni jg jng. Gutseihhning Mardoqueo calahj jg
macajuijni hning cajuhdsa.
Micanng Mardoqueo jg jng cajuh Ester, cajuhdsa,
catsihdsa dsa quin hio rai hi:
Gutseihhning hio rai calah sih hi tiog bh jn hiah hio
rai quianh dsa godsa jun tsamadsa jg ni rai. Jun tsati
dsadsa madsa jg jng, lg bh Di jniang quianh mai sih.
Tiog bh jn hio rai jun tsacamadsa. Tsaguiangjni chijh
caln Ester hio rai hu la hi ligdsa dsa godsa quianh dsa
hiag jmai na. Gutseihhning hio rai calahj jg macajuijni
hning cajuhdsa.
Micanng Ester jg jng, cajuhdsa, catsihdsa dsa
quindsa:
Gohhning jin curn juu jahig Mardoqueo. Gutseihhning ds
jg hi neijni juu jaquiah rai. Jng gutseihhning Mardoqueo
hi tghdsa dsa gojni, dsa tiogh jajui la hi tihlanhdsa Di
huu quieg, hi jmodsa hi mihandsa hi tsaghdsa ton jmai.
Tsamacatnhjni juu hi jnjni ho ju hi ligjni. Tiog bh
192
Liga Bblica Internacional, 2010

neijni juu jaquiah rai. Gutseihhning Mardoqueo calahj jg


macajuijni hning cajuhdsa.
Jng camiti Mardoqueo hh macajmo hio rai Ester. Catghdsa
dsa israel. Catihlanhdsa Di ni huu quiah hio rai hi.
Camihandsa hi tsaghdsa.
Micatsjue ton jmai cacaih hio rai hmah jlh hi cih
jmhlah hio rai. Cadsa juu jadsi jaquiah rai. Jng caj
rai hio hi. Cajmodsa li quianh hma h chnhdsa hi cat
dsadsa. Jng ca Ester jaquiah rai. Catsenhdsa jatnidsa.
Jng cajuh rai, catsihdsa Ester, hio quindsa:
He dsio jmojni jacoghhning? cajuhdsa.
Jng cajuh Ester, catsihdsa rai Asuero, jigugdsa:
Macajmojni cng m dsio, m jm. Jng jmhhning juanh
hoh. Tahhning Amn, dsa canh quinhhning. Hi jng quie
jniang jmai na cudsie quianh Amn hi m jng macajmojni
cajuhdsa.
Jng cajuh rai, catsihdsa Ester:
Neijni cajuhdsa.
Jng cath rai Amn hi hi dsgdsa janeng m jng, m
cajmo Ester. Jng catghdsa mesa. Jng caghdsa m cajmo hio
rai.
Micaltadsa, cajuh Ester, catsihdsa rai quianh Amn:
Jmh hniah juanh hoh. Dsio bh inoh hniah calah hi
cnh hora la. Jmo bh jn jin cang m dsio hi quie jniang. J
bh majni cng jg jatni rai, juujni cajuhdsa.
Jng cah Amn. Cajnhdsa Mardoqueo dsijuu. Cudsie
tsacahiei dsa hi chijn ni Amn. Jng calhn Amn. Hachi
jg cadsiidsa quianh dsa hi.
Micadsinh Amn dsini jaquiahdsa, cajuhdsa, catsihdsa hio
quindsa quianh calahj dsa jenh quianhdsa:
Hioh bh jinjni. Di lnjni dsa chi cog. Machian jue
tsjonjni. J bh lnjni dsa hiug juanh jatni rai Asuero.
Macajmo hio rai Ester cng m dsio jacog rai quiah hingjni.
Tsacathdsa dsa sih. J bh thdsa jn quianh rai cng m
dsio hi.
Conhjng tsaquien hi jng calahj jmai tsahiei Mardoqueo
chijn jatanejni. Dsio bh jn dsa hi cajuhdsa.
Jng cajuh hio quin Amn, quianh dsa jnh quianhdsa,
catsihdsa Amn:
Dsio bh jmhhning cng jaieing jahan dsa dsigui. Hi
jng dsio guhanhhning Mardoqueo hi jajng. Mijng jndsa.
Dsio bh mhhning rai hi taih hi cu rai jg hi hanhhning
Mardoqueo jaieing jng cajuhdsa.
193
Liga Bblica Internacional, 2010

Cat dsa Amn quianh jg jng. Cajmodsa jaieing jng.


Janeng jng tsacag rai Asuero cur. Tsahig dsadsa. Jng
cajmodsa hh hi cah jan dsa quindsa si catiun hiah rai
cnh jg he cala jmai milndsa ta hu jng. Cahdsa jg
halah cajmo Mardoqueo jacahhdsa rai jg cadsii dsa hiag, dsa
mijaih rai.
Jng cajuh rai, catsihdsa dsa quindsa:
He hi dsio macajmojni jacog Mardoqueo hi huu hi dsio
macajmodsa jacogjni? cajuhdsa.
Jng cajuh dsa quin rai, catsihdsa rai:
Hachi macajmohhning jacog dsa hi cajuhdsa.
Midsiidsa jg jng jaquiah rai, cagun Amn. Mima Amn
jg hi mihandsa Mardoqueo jaieing jng, jamacajmodsa.
Jng cajuh rai, catsihdsa Amn:
He dsio jmojni jacog jan dsa dsiog, dsa hnojni hi
mijuanhjni ds? cajuhdsa.
Jng caijiag dsa Amn:
Lahdsh hiadsa jn ldsa.
Jng cajuhdsa, catsihdsa rai:
Dsio bh jmhhning hh hi cih dsa hi hmah cih hning
quianh corona quinhhning. Hniuh gdsa cah cu quinhhning. Hi
jng hniuh can ni jan dsa juanh quinhhning quianh dsa hi
juu jajui Susa. Dsio bh hlah dsa can ni hi t hi lahjng
jmo rai quin jniang jacog jan dsa ta hlaih dsadsa quianh
cajuhdsa.
Jng cajuh rai, catsihdsa Amn:
Dsio bh jg jng. Hiugh! Gujmhhning calahj julah jg
cajuhhning jng jacog Mardoqueo, dsa israel cajuhdsa.
Jng ca Amn. Camitidsa hh cajmo rai. Cajmo hi dsio
jng jacog Mardoqueo, dsa hiag quindsa. Cacaihdsa Mardoqueo
hmah cih rai. Catdsa corona dsidsa. Jng cag Mardoqueo cah
cu quin rai. Cacan Amn ni dsa hi jajui Susa. Cahodsa t:
Lahla jmo rai Asuero jacog dsa ta dsadsa quianh
cajuhdsa.
Micala hi jng catnh dsa Amn. Cacandsa juhih. Cahdsa.
Cahhdsa dsa quindsa, dsa tiogh dsini he nala. Tsachi jmai
cala jacamadsa hi handsa Mardoqueo jaieing jng.
Jng cajuh dsa tiogh dsini, catsihdsa Amn:
Tsatiahhning quianh Mardoqueo, jun lahdsh lndsa jan dsa
israel. Tih dsa hi quianh hning cajuhdsa.
Dsjuu jng cath dsa quin rai Amn hi. Di cadsig hora
janeng m dsio cajmo hio rai Ester jacog rai quianh hiah
Amn.
194
Liga Bblica Internacional, 2010

Jacgh hnhdsa cajuh rai, catsihdsa Ester:


He jg mhhning jn? cajuhdsa.
Jng cajuh Ester, catsihdsa rai:
Jmhhning juanh hoh, Rai Asuero. Jmhhning hi ligjni
cudsie quianh dsa gojni. Di cajmo dsa hiag jg hi midsiagdsa
jniih. Tsamicujni hning jumh dsa jujng cajmo dsa hiag hi
chianghdsa jniih hi jmojni ta quiahdsa.
Conhjng mimidsiagdsa jniih cajuhdsa.
Jng cajuh rai, catsihdsa Ester:
Hein dsa t dsa jmo hi hlaih lahjng jacoghhning?
cajuhdsa.
Jng cajuh Ester, catsihdsa rai:
Amn, dsa gu n, dsa ln dsa hiag quin jniih
cajuhdsa.
Tsacaai Amn jin cang jg, micanngdsa jg jng. Caidsogh
dsadsa.
Jng calhn hlaih rai quianh Amn hi. Cadsa juu jadsi.
Caadsa joahma, jal jadsi jng.
Jng caquiag Amn ni jein jarquia hio rai. Mimadsa hi
lig hio Amn, hi tsajndsa.
Micadsianh rai dsini calah sih cajdsa Amn rquia cg
hio rai. Jng cajuh rai:
Ho ju hlanhdsa hio quinjni dsini jaquieg? cajuhdsa.
Jng cajuh jan dsa quin rai, catsihdsa juudsa:
Macajmo Amn n cng jaieing jamihandsa Mardoqueo,
dsa cajmo hi dsio jacoghhning cajuhdsa.
Jng cajmo rai hh hi dsahandsa hiah Amn jaieing jng.
Micajon Amn, caji jacalhn rai Asuero.
Jng cahh Ester rai jg hi ln Mardoqueo iudsa. Jng cajmo
rai hh hi caln Mardoqueo dsa canh, dsa chi b dsi hlai
Amn.
Tiog bh rjuh lei cajmo hlai Amn hi na bh midsian dsa
hiag dsa israel tiogh hu jng.
Jng ca hio rai Ester juu jaquiah rai Asuero calah sih.
Jng cajmo rai li quianh hma h chnhdsa.
Jng cajuh hio rai, catsihdsa rai:
Jmhhning juanh hoh. Jmhhning hi tsamaquien si
macajmo hlai hi midsiag dsa hiag jniih cajuhdsa.
Jng cajuh rai, catsihdsa Ester:
Tsal jmojni lahjng. Di macatiun hlai si jng quianh sello
quieg. Tsamal jmojni tsaquien si jng. Dsio bh jmhhning
quianh Mardoqueo cng si hm cajuhdsa.
Jng cajmo Mardoqueo cng si hm . Lahla rjuh si jng:
195
Liga Bblica Internacional, 2010

Julii calahj dsa jg macacu rai Asuero hi l midsian


dsa israel dsa hiag quianhdsa jmai jacadsg tsh febrero, jmai
mimidsiandsa dsa hiag hi dsa israel, rjuh si.
Jng catiun rai sello quiah ni si jng.
Jng catiun dsa quin rai si jng lahcng lahcng jg jmei
quiah calahi ni dsa tiogh jajmo rai Asuero hh. Cadsianh dsa
hi si jng tacng hu jng.
Micadsig jmai jng camidsian dsa israel jue dsa hiag
quianhdsa. J bh camidsiandsa guin jaih hlai Amn.
Micajni jmai sih camidsian dsa israel tiogh jajui Susa dsa
hiag, dsa cachi madsig.
Micadsan jg jng, cajmo dsa israel cng jmai juh. Cajmo
Mardoqueo si, catsihdsa calahj dsa godsa hi hniuh jmodsa
jmai jng lahcng lahcng jii. Hi jng dsiag dsa dsa hi he
hi dsio cajmo Di jacogdsa jmai jng.
Jmo bh dsa israel jmai jng cat jmai na, jmai tsen Jmai
Cadsi Dsa Jg.
Jng caln Mardoqueo dsa hiug juanh hu Persia. Jan cami
rai Asuero dsa ln dsa juanh cnh jn Mardoqueo hi. Sih bh
cajmo Mardoqueo. Hachi cacandsa mai hlaih miqun hlai Amn.
Camihodsa dsa godsa. Hi jng camijuanhdsa dsa hi.
Jg Quiah Jmidsa Tsen Esdras
Esdras 710

Matonlg jii macatsih dsa israel guh juh ni hm jajui


Jerusaln, cah jan jmidsa tsen Esdras juu jajui Jerusaln.
Migu dsa hi jajui Babilonia, go dsa caldeo.
Camitan Esdras hi halah la jg quiah Di, hi rjuh si.
Camitidsa tihian jg jng. J bh cahhdsa dsa sih halah la
jg jng.
Jng cacu rai chian Persia jg hi dsalia dsa israel quianh
Esdras hi juu godsa, jun heindsa hniu dsaliadsa jajng. Jng
juedsa cailia quianh jmidsa hi. Quianhdsa jmidsa jian
Esdras, quianh tsjong quin hlai Lev, dsa miho jmidsa ta
quiah guh juh, quianh jue dsa sih calah.
Jng cacu rai cog hi dsaliandsa jh. Di midsii dsa jui
jah ni Di. J bh cacu rai cog cnh hi ma Esdras, he hi
hniuh quiah dsa jui.
Jng cadsianh rai cng si, catsihdsa dsa godsa, dsa ln ta
hu Jud. Lahjng rjuh si jng:
Jmojni hh hi tsacagh hniah cog quiah dsa cat ta quiah
guh juh, julah jmidsa, julah tsjong quin hlai Lev. J
bh hniuh hi cuh hniah he hi hniuh quiah guh juh, julah
196
Liga Bblica Internacional, 2010

hi gah dsa, julah cog hniuh quiah guh jng. Hniuh jinh
hniah hi jng jacog jmidsa tsen Esdras, rjuh si.
Jng camihan dsa israel hi hi tsagahdsa. Cahlanhdsa Di.
Camadsa hi mihag Di jahigdsa juu juu hu Jud. Cajmodsa
lahjng nih jn cailiadsa hu jng. Di tsacat dsa Esdras hi
madsa hi micu rai hi dsal hlg, dsa mijmo h dsa dsijuu.
Di macatsihdsa rai lahji jg hi hiah bh Di jmo h
quianh dsa quindsa.
Jng cailia dsa israel hi quianh Esdras. Cajmo Di h. Hachi
cajenh dsa hi dsijuu. Hachian dsa cahin cog quianh uin
jlh hi mitiqundsa, hi quiah guh.
Jng cadsiliadsa jajui Jerusaln. Jng cali Esdras jg
macajia jue dsa israel hio chian jasih. Quianh dsa hi mih
jmidsa quianh tsjong quin hlai Lev. Dsa go hio hi, dsa
tihlanh di lan. Hlaih cajenh Esdras. Cahlanhdsa Di. Lahla
cajuhdsa:
Macajmo dsa hg quin jniih hi hlaih. Tsacamitidsa hh
macajmohhning. Hi jng cacuhhning jg caul dsa hiag, dsa
camidsian jue dsa hg hi. J bh catai dsa hiag hi dsa go
jniih, dsa cachig, juu godsa.
Quien na macacuhhning jg hi catgh dsa go jniih hu
la calah sih. Macatsihdsa ni hm guh juh quinhhning.
Cajmohhning hi cajmo rai chian Persia hli ni hi dsio jacog
jniih. Conhjng jmo bh jniih hi hlaih cajuhdsa.
Jng catgh dsa jui cg jacahlanh Esdras Di.
Jng cajuh dsa jui, catsihdsa Esdras:
Jmo jniih tiog jniih hio chian jasih quianh jongdsa
machian cajuhdsa.
Jng catiogdsa hio hi. Jng cailia hio hi quianh jongdsa
juu godsa. Di macajmo Di hh hi tsajia dsa israel hio chian
jasih.
Jg Quiah Nehemas Jacajmh Dsa Jn ieing Lahjin
Lahlih Jajui Jerusaln
Nehemas 17

Jmai miln Artajerjes rai hu Persia, caln Nehemas jan dsa


quin rai hi. Dsa israel bh Nehemas hi. Cagdsa jajui Susa,
jatsih hni rai.
Cng jmai cadsig roh Nehemas, dsa tsen Hanani, jaquiah
hiah Nehemas. Quianhdsa og g dsa godsa. Macaiedsa hu
Jud.
Jng cajuh Nehemas, catsihdsa dsa hi:
He jg chi jajui Jerusaln? cajuhdsa.
197
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng cajuh dsa godsa, catsihdsa Nehemas:


Tiog bh cu dsa hiag jumh dsa jacog dsa go jniang.
Di hachi jn ieing macajmo jniih. La quiah hi jng julah
cala jmai malih jacagug hlai rai Nabucodonosor jn jng
cajuhdsa.
Jng catnh dsa Nehemas, micanngdsa jg jng. Jng
cahlanhdsa Di. Lahla cajuhdsa, catsihdsa Di:
Hiug juanh bh hning, Di tsen Jehov. Mitihhning
jg macajmohhning quianh dsa quinhhning, dsa miti jg
quinhhning, dsa mihnhhning.
Macajmo dsa hg quin jniih hi hlaih. Hi jng
macajmohhning hi catai dsa hiag dsa go jniih juu go dsa sih.
Conhjng macajmohhning jg hi dsatiagh jniih go jniih
calah sih jun cajinh dsa jniih. Jng jmhhning juanh hoh.
Jmhhning hi cu rai juujni jg nehjni juu hu Jud. Di na
bh majni jg jatni dsa hi cajuhdsa.
Maquin tsh jng camiti Nehemas ni rai. Cacandsa cuh ha
jm jmah migujah hi hnh rai.
Jng cajuh rai, catsihdsa Nehemas:
He la tsahig hohhning? cajuhdsa.
Jng calgoh Nehemas. Jng cajuhdsa, catsihdsa rai:
Tsal hi milihig dsajni. Di tsadsio la jajui Jerusaln,
hu gojni. Jmhhning juanh hoh. Cuhhning jg hi nehjni juu
hu jng hi ijmhjni jajui jng cajuhdsa.
Jng cacu rai jg jng. Cajmodsa hh hi caln Nehemas
dsimh hu Jud. J bh cadsianh rai cng si, catsihdsa dsa
chian Persia, dsa ln ta jui cg hu Jud. Lahjng rjuh si
jng:
Hniuh mihagh hniah Nehemas, dsa ln dsimh hu Jud,
ta jajmhdsa jajui Jerusaln, rjuh si.
Hi jng mali canng Di jg jacahlanh Nehemas quianhdsa.
Maguiehna jii cah Esdras juu jajui Jerusaln, cah
hiah Nehemas juu hu jng. Mahna jmai cadsinh Nehemas
jajng, cadsa juu chiuh jui cng janeng. Quianhdsa mih dsa
quianhdsa. Cacandsa jg dsg jn ieing lahjin lahlih jui.
Hachi macahh Nehemas dsa jui jiandsa hi mijmhdsa jn
jng.
Jng cajuh Nehemas, catsihdsa dsa jui:
Dsio bh jmh jniang jn ieing lahjin lahlih jui la.
Macacuh rai Artajerjes he hi hniuh jajm jniang ta jng
cajuhdsa.
Jng camilig dsa jui ta hi jmhdsa jn jng, calahhig
dsadsa. Di cat dsadsa jg jng.
198
Liga Bblica Internacional, 2010

Mitiogh g dsa hiag cg jajui jng. Tsen dsa hi Sanbalat,


quianh Tobas, quianh Gesem. Jng cacu cajmh dsa hiag hi
dsa tijmo ta jng, micanngdsa hi jmh dsa israel jn ieing
jng.
Lahjng cajuh dsa hiag hi, catsihdsa dsa israel:
Tsamahnngh hniah mitih hniah jg quiah rai chian
Persia? cajuhdsa.
Jng cajuh Nehemas, catsihdsa dsa hiag:
Mihag bh Di jniih. Conhjng dsa sih bh lanh hniah.
hniah jg quiah ta jmo jniih jajui la cajuhdsa.
Tsacath
Cng hi cajmo bh dsa jui ta jajmhdsa jn ieing jng.
Catghdsa macutshdsa. Cajmodsa ta jng lahcng lahcng
cutsh dsa jn lahjin lahlih jui, jacat macutsh dsa.
Catghdsa macutsh dsa julah dsa chian lahcng lahcng jui
tioh cg jajui jng. Cajmhdsa jn quianh hagjn.
Jng cajuh Sanbalat quianh Tobas, catsihdsa dsa jui:
Tsatih hniah jmoh hniah calahj ta jn n. Tsath
hniah jmh hniah jn cur. Tsatsih t jn cajuhdsa.
Jng cahlanh Nehemas Di. Lahjng cajuhdsa:
Dsio bh mihaghhning jniih. Jmhhning hi l hi hlaih jacog
dsa hiag julah hniudsa l quin jniih cajuhdsa.
Micadsig cnh ton dsoh ta jn jng, calhn dsa hiag.
Mijmodsa hning quianh dsa israel, dsa tijmo ta jn jng. Hniu
dsa hiag miji dsa israel jajmhdsa jn.
Jng cali dsa israel jg macajmo dsa hiag. Cahlanhdsa
Di hi mihag Di quindsa. Jng catghdsa macutsh dsa,
dsa tijmo h jn jatijmo rohdsa ta jajng.
Jng hu mahei dsa dsa tijmo ta.
Jng cajuh Nehemas, catsihdsa dsa jui:
Tsahih hniah hu hoh hniah. Di mihag quin jniang hi
tsatih dsa hiag cajuhdsa.
Jng cali Sanbalat quianh Tobas jg hi matiogh dsa israel
jujia jujng jil dsa hiag. Hi jng cahn jg quiah dsa hiag
hi. Hachi hning cajmodsa.
Cng hi tijmo dsa israel ta quiah jn. Catgh macutsh dsa.
Cutshdsa cajmo h. Rohdsa cajmo ta quiah jn, julah hh
macajmo Nehemas. Tiqun dsa jui calahj dsa. Tiqun mih
dsa lg hi jigdsa. Cajmo Nehemas hh hi hniuh tgh calahj
dsa jajig dsa lg jng. Di lg jng cu li caul dsa hiag
jajng.
Catgh dsa jmo ta jajui janeng. Miquiehdsa tsnhdsa
jacagdsa. Ron cg jarg dsa, lahjan lahjan dsa. Hi
jng matiogh dsa jui jujia jujng cajal dsa hiag.
199
Liga Bblica Internacional, 2010

Cng jmai cali Nehemas jg halah cajmh dsa chi cog


rohdsa, dsa tire cog quiahdsa. Di mitaidsa tsih guing quin
dsa tii huu hi re tijmidsa cog. Hi jng ln tsih dsa jmo ta
huh quiah dsa chi cog hi. J bh mijhdsa hu quiah roh,
dsa rcanh cog quiahdsa.
Jng cajuh Nehemas, catsihdsa dsa chi cog hi:
Tsacacu Di jg hi jm jniang ue dsa jniang jacog roh
jniang. Dsio bh jinh hniah hu macajh hniah. Dsio bh
jnh hniah tsih guing quin dsa calah cajuhdsa.
Dsi bh juu jacan hiah Nehemas cog quiah dsa jui huu
hi lndsa ta. Conhjng tsacacandsa cog jng. Di maidsa jmh
can rai chian Persia quiah dsa jud, dsa go Nehemas.
Jng cadsig jmai cala ta jacajmh dsa jui jn. Hei bh ta
jatsih dsa hagjn.
Jng cali Sanbalat quianh Tobas quianh Gesem jg jng.
Cajmodsa jg cuguiogdsa hi mimigandsa Nehemas.
Hi jng cajuh dsa hiag, catsihdsa Nehemas hi:
Madsg juu jasih. Hniuh midsii jniang jg cajuhdsa.
Tadsadsa cajuhdsa jg jng. Mijaihdsa Nehemas jajng.
Tsacah Nehemas jg cajuhdsa. Jng cajuhdsa, catsihdsa dsa
hiag hi:
Tsajanjni neijni quianh hniah. He jn jmo ta cajuhdsa.
Quin rn cath dsa hiag Nehemas. Tsacahiei Nehemas hi
dsgdsa jajng. Jng cadsianh dsa hiag cng si, catsihdsa
Nehemas. Lahla rjuh si:
Tiog bh hniuh dsii jniang jg. Di mali tsamahieihhning
miti jg quiah rai chian Persia. Milanhhning rai hiahhning
hu Jud, rjuh si.
Jng cajuh Nehemas, catsihdsa dsa hi:
Jmhlah jg tjg cajuh hniah cahiah hniah jn
cajuhdsa.
Mai bh Nehemas tadsa dsa hiag cajuhdsa jg jng.
Tsahniudsa tsih dsa israel hagjn jajui Jerusaln. Cng hi
cajmo Nehemas ta. Hiug himh cajmodsa ta jng.
Cng janeng ca Nehemas juu jaquiah jan dsa miln dsa
jnh quianhdsa. Tsacallihdsa cajinh dsa dsa hi. Calndsa
dsa jag dsa hiag huu hi cahlianh dsa hiag.
Jng cajuh dsa hi, catsihdsa Nehemas:
Na bh jil dsa hiag quinhhning. Mijaihdsa hning. Dsio
bh guhmhhning dsini guh juh cajuhdsa.
Jng cajuh Nehemas, catsihdsa dsa hi:
Hachi neijni. Di tsacat jni neijni dsini jahan jng. Jmhlah
jmidsa dsa cat dsg jajng cajuhdsa.
200
Liga Bblica Internacional, 2010

Jng callih Nehemas tadsa dsa hi cajuh jg jng. Di


calhlianh Sanbalat quianh Tobas quiah dsa hi. Di micuh dsa
hiag Nehemas dsag jujng cahdsa dsini guh jng.
Cnh tsahai jng cala tihian ta quiah jn ieing lahjin
lahlih jajui Jerusaln. Maog tsh camiligdsa ta, cala ta.
Jng callih dsa chian jui cg jng camihag bh Di quiah
dsa israel. Cat dsa hiag callih hi jng.
Jng cahia Nehemas dsa jmo h hagjn. Candsa hag jadsg
hieg. Cur hniuh jmodsa h. Di maquin jamitioghdsa nih jn.
Catgh Dsa Jui Jajui Jerusaln Jatinangdsa Jg Quiah
Di Hi Rjuh Si
Nehemas 813

Jng catgh calahj dsa israel tiogh hu Jud jajui Jerusaln


tsh septiembre. Cajmodsa jmai jacatghdsa hni ph la goh
hma, hi tsih jadsi.
Jng catghdsa cudsie jajuh nih jn. Jng cah Esdras,
dsa ln jmidsa, jg quiah Di, jg rjuh ni si rban.
Mitsenhdsa jaieing, jal nang dsa jui jg hadsa. Jng
cahh cutsh tsjong quin hlai Lev dsa jui halah la jg
cah Esdras. Mijng cal dsa jg jng. Jng l mitidsa jg.
Jng cah dsa dsa jui mical dsa halah la jg quiah
Di. Di maidsa hi tsacamitidsa jg.
Jng cajuh Esdras, quianh Nehemas, dsa ln dsimh, quianh
dsa cahh dsa jui jg, catsihdsa dsa jui:
Tsacanh hniah juh dsa. Mijng l hioh jnh jniang. Di
jmai na cng jmai juh jacog Di cajuhdsa.
Jng cajmo dsa jui jmai jng julah hh macajmo Di
malih. Catghdsa hniu ph jng janeng jmai. Cur tihian
cajmodsa jmai. Malih cajmodsa tihian jng julah cajmodsa
jmai jng. Di macajmo jan cami hlai Josu jmai jng tihian,
jacat dsa jui hu Canan, malih hiug.
Mahna sma jng catgh dsa jui calah sih. Cajinh
dsadsa jatni Di. Canngdsa jg quiah Di cah dsa.
Jng cahlanhdsa Di. Camadsa hi mihn Di dsgdsa. Jng
camijuanhdsa Di. Cadsgh dsadsa calahj hi dsio macajmo
Di jacog dsa hg quindsa, julah hlai Abraham. J bh
cadsgh dsadsa jacajmo Di hi cacandsa jmuai jacatai dsa
hiag dsa israel juu go dsa hiag hi.
Jng cahlanhdsa Di. Camadsa hi mihag Di jamiti dsa
jui ni rai chian Persia, dsa ln ta jatn Jud jatioghdsa.
Jng cajmo dsa jui jg jatni Di hi cng hi miti bh
dsa hh cajmo Di, julah hh hi tsamajiadsa hio chian
201
Liga Bblica Internacional, 2010

jasih, julah hh hi tsamaldsa lio hnaih dsa jmai sa ho


ju cng jmai quiah Di. Cajmodsa jg hi tsajmodsa ta
janung jii jamaguio. J bh cajmodsa jg hi ligdsa dsa
macachinhdsa hi caln dsa jmo ta quiah dsa huu hi redsa
cog. J bh cajmodsa jg hi cudsa cog hi hniuh quiah
guh.
Jng cadsi dsa jui jg hein dsa cat tsih hni quiahdsa
nih jn jajui Jerusaln. Cajmodsa guie tshdsa. Jng cat
cutsh dsa hi hi tsihdsa hni jajng. Hi ju dsa canh cajmo
guie tshdsa. Di titng hni quiah calahj dsa canh jajui
jng.
Maguietn jii cah Nehemas juu jajui Jerusaln,
cadsa juu jajui Susa, jaquiah rai Artajerjes, dsa ln ta
hu Persia.
Jmai tsachian dsa hi jajui Jerusaln, cacu jan jmidsa tsen
Eliasib jg hi cag Tobas, dsa hiag, cg jadsi guh. Tsacat dsa
g jajng. Di ln Tobas dsa amonita, dsa chian jasih. Tsacacu
Di jg tgh dsa amonita jajng.
Mani jii cadsinh Nehemas jajui Jerusaln.
Jng calhndsa huu hi cag Tobas cg jadsi guh.
Cahuanhdsa ds jajng. Catndsa lio quiah Tobas juu
jadsi. Jng cajmo Nehemas hh hi jmo dsa tiogh guh hi
la tijai jacog Di calah sih jamigu Tobas hi cg jadsi
guh.
J bh cath Nehemas dsa miho jmidsa, dsa ln tsjong
quin hlai Lev. Di cailia jue dsa hi juu jui godsa. Di
tsachi calhmah quiahdsa ta mijmodsa guh. Hi jng bh
cailiadsa. Cajmo Nehemas hh hi jmodsa ta guh. Jng
cahiadsa dsa quig cg dsa cajmo ta jng.
J bh cajmo Nehemas hh hi jnidsa hagjn jajui Jerusaln
jmai sa, jmai ji dsa jui. Di mijmo dsa jui ta jmai jng. J
bh midsaqun dsa jui lio hi ghdsa nih jn hi hnaihdsa jmai
sa jng.
Jng cadsil dsa chian jasih cng jmai sa, dsa tiqun lio.
Mihnaihdsa lio jng nih jn. Rjni hagjn. Jng cajidsa
coh jn cat jmai dumei. Jng caj Nehemas dsa hi quianh
hi tiog. Maton hna sma tsacadsil dsa hi hagjn jmai
sa.
Jng caj Nehemas dsa macajia hio chian jasih. Cajmodsa
hh hi tsamajmodsa lahjng. Cacuh Nehemas cadsiog dsa hi.
Di hndsa huu hi jng.
J bh cahn Nehemas jg hi caln Sanbalat jmidsa. Di
cajia jmidsa jami quin dsa hiag.
202
Liga Bblica Internacional, 2010

Jg Quiah Di Cah Malaquas


Malaquas 14

Cah Malaquas jg quiah Di jmai matiogh dsa israel hu


godsa calah sih. Matsih jn ieing lahjin lahlih jajui
Jerusaln.
Lahla cajuh Malaquas, catsihdsa jmidsa:
Tsamijuanh hniah Di julah hniuh jmoh hniah. Di dsii
hniah quiah jh tsadsiog ni Di. Tsalh hniah mai Di
halah jmoh hniah. Hlaih jmodsa cajnh jh tsadsiog jacogh
hniah guh. Tsacahlanhdsa Di cur jacajmodsa lahjng.
Tsati hoh hniah cua jh lahhi jacog dsimh quinh hniah,
jh can dsa hi. Di hiug hlanh jh lahhi.
Cur himh tihlanh dsa chian jasih Di cnh jn jatihlanh
hniah dsa hi.
Hniu Di hi hh hniah dsa jui halah la jg quiah Di.
Conhjng hh hniah ds jmhlah mai hlaih tiqunh hniah,
julah jg tjg hi miganh hniah dsa.
Tsacamitih hniah jg macajmo Di quianh dsa hg
quinh hniah, dsa miln jmidsa quin Di malih. Hi jng
tsamatnh dsa jui juu jg quinh hniah cajuhdsa.
Jng cah Malaquas jg quiah Di, catsihdsa dsa jui. Lahla
la jg jng:
Tsacamitih hniah jg hi macajmoh hniah quianh Di,
quianh dsa jmigui jianh hniah. Di macajiah hniah hio
chian jasih. Macatigh hniah hio quinh hniah.
Tsamatnh Di juu jg juaih hniah ds. Di tsat jg juaih
hniah Di. Hiah hniah dsa hlanh quianh jg dsio. Macacuh
hniah Di dsag tsaredsa. Tsahh hniah jg hi mir Di jg
cur ni jmigui.
Jg dsg juijni hniah. Ji jan dsa jmai chiqu , dsa jmo
jujia juu jaa hiah Juu Jniang. Ji Juu Jniang hi juu
guh juh. Tsatih dsa hiag tiogh guh quianh dsa hi. Huh
dsa hi calahj hi hlaih guh jng. Cur candsa jg dsg
guh jng, hi l tijai guh. Hi jng l dsii jmidsa jmhlah hi
dsio ni ds jajng.
Cn Di jg dsg jacogh hniah jmai jng. Di rcanh hniah
dsag jatnidsa. Dsih hniah jg quianh dsa hlanh. Hlanh hniah
hio sih. Tsat jg quinh hniah. Jmh hniah ue hoh hniah
jacog dsa tii quianh jacog dsa chian jasih. Mali tsahlanh
hniah Di cur. Di tiqunh hniah mai hlaih jng.
Cng ni bh hi ln Di cnh jamacaj. Tiog bh ln jniang
tsjong quin hlai Jacob. Hniuh miti jniang jg macajmo dsa
203
Liga Bblica Internacional, 2010

hg quin jniang quianh Di. Hi jng miti bh hiah Di


jg jng cajmo Di quianh dsa hg hi. Jmo bh Di hi dsio
dsa jacog jniang jun cu jniang cng dsoh quiah jamaguie
dsoh hi chi janung quin jniang jacog Di. Mane di cng he
hi dsio jmo Di jacog jniang jun jm jniang lahjng. Lahdsh
jmo Di hi l dsio quin jniang huu hi cu jniang hi jng.
Macajuh hniah hachi ta lijmo hi mitih hniah jg quiah
Di. Di jue dsa chi cog tsatnhdsa juu jg quiah Di jng.
Hachi cajenhdsa huu hi tsanngdsa jg quiah Di. Lahjng
bh cajuh hniah.
Lahdsh juijni hniah: Ji cng jmai jacn Di jg dsg
jacog dsa lahhi. Lihn jg quiahdsa julah jan dsa jn qui
quianh si. Conhjng l bh dsio quianh dsa canng gg jg
quiah Di. Dsio bh dsigh dsa jniang lei quiah Di cah
hlai Moiss mh tsen Sina malih.
Ji jan dsa tsen Elas, dsa cah jg quiah Di, jatiagh jniang
jmai chiqu . Hi jng jmodsa hi tgh tsih guing cng jg quianh
tijmidsa nih jn hi ji jmai jadsi jmigui cajuhdsa.
Jg Quiah Di Rjuh Si Salmos
Salmos 1150

Rton ilg rds tonluggu son quiah Di si Salmos.


Cajmo hlai David hli son jng. J bh cajmo dsa sih son
rton si jng. Cajmo dsa ton hna son jmai catgh dsa israel
hu godsa calah sih, dsa mitiogh jajui Babilonia, go dsa caldeo.
Rton bh son jacamijuanh dsa Di. J bh rton son
si jng hi hehdsa dsa jui halah macajmo Di dsio dsa jacog
dsa jui jmai jamacaj. J bh cajmodsa son hi madsa hi
mihag Di quiahdsa. Lahla rjuh jg cadsieg son jng si
Salmos:
Salmo 1: Jmo bh Di hi dsio dsa jacog dsa tsaa juu
hlaih, jainio dsa hlanh. Jmhlah jg quiah Di dsjiag dsa
dsa dsiog hi. L bh dsio quiah dsa hi julah l quiah hma
tsih cg chijmi. Di dsio l quiah hma jng.
Conhjng hlaih l quianh dsa jmo hi hlaih, julah hlaih l
quiah tijneh qui jacah ds t. Can bh Di jg dsg jacog
dsa jmigui. Tacanh dsa dsag, dsa jmo hi hlaih. Conhjng
quijiag bh Di dsa jmo hi dsio.
Salmo 2: Hachi ta lijmo jg dsjiag dsa dsa jmigui. Di
catgh dsa chian jasih cng jg hi tsahieidsa jacajmo Di
hh. Hiandsa hiah Di quianh rai, dsa cahia Di, dsa ln ta
hu Israel.
204
Liga Bblica Internacional, 2010

i bh Di jg cajmo dsa hiag, dsa tiogh jmigui. Di hiug


chi b quiah Di. Ji Di quiah dsa hi. Di macahia Di rai
ln ta dsa israel, dsa gu jajui Jerusaln, jatn Jud. Ln rai
hi jong Di. Cajmo Di caln dsa hi dsa juanh, dsa jmo
hh tacng jmigui. Tsatih dsa hiag quiah rai hi, julah dsa
chian jasih. U l quiah dsa julah jabn dsa roh quianh
pa, jain.
Jng hniuh mijuanh calahj rai chian jmigui Di. Di jng
tsalihn Di.
Salmo 8: Lanhhning dsa neng gug tai quin jniih, Di quin
jniang. Mijuanh bh dsa jmigui quinhhning, dsa chian
calahj jui. Can dsa juanh, dsa hiag, juhih jatneihhning
micanngdsa jatihlanh tsih guing quinhhning.
Tsaguiangjni he la tnhhning juu jg quiah dsa jmigui. Di
jaijni guiuh janeng. Mali hiug juanh hning. Di cajmohhning
tsh quianh chineng. Lanhhning dsa juanh cnh jn jniih, dsa
tiogh jmigui.
Conhjng cajmohhning hh hi caln jniih dsa neng gug tai
jh chian jmigui.
Salmo 19: Cajijni juu guiuh halah la dsigui. Cajanjni hieg,
quianh tsh, quianh chineng. Mali hi chian Di, dsa juanh,
dsa macajmo hi jng. Mali hi jng quianh calahj dsa.
Tsahniuh hehjni roh jg jng. Mai bh dsa hi chian Di.
Conhjng hniuh hi h jniang si quiah Di. Hi jng l mitan
jniang halah ln hiah Di. Dsio bh jg jng, jg rjuh si.
Jun miti jniang jg jng ln jniang dsa chian dsa. Hiug jn
dsio jg jng cnh jn jm jmtah. Hniuh h jniang si jng
tiog calahhig dsa jniang. Rjuh si jg hi hlaih l quiah
dsa tsanang jg. Conhjng l bh dsio quianh dsa miti jg
jng.
Tsane jniang cnh t dsag ri jniang. Hnhhning dsag rejni,
Di, dsag tsaguiangjni rejni. J bh jmhhning hi tsajmojni hi
hlaih julah tsamitijni hh cajmohhning, jg maguiangjni halah
la.
Mijng lnjni dsa dsiog jatni Di. Jmhhning juanh hoh,
Di. Mihaghhning jn hi tsajuhjni jg hlaih, ho ju tsadsjiag
dsajni hi hlaih. Hnojni jmojni jmhlah hi dsio jatneihhning, hi
ta hohhning.
Salmo 22: Lahla juijni Di: He la manatghhning jn?
Tsannghhning jg jahlanhjni hning.
Cah dsa hg jg quinhhning. Calioghhning dsa hi. Conhjng
jmhlah jmuai ca jni. Cacu cajmh dsa hiag quiegjni huu
205
Liga Bblica Internacional, 2010

hi hjni jg quinhhning. Quianh hi tiog bh cahjni jg


quinhhning. Mihaghhning jn.
Tsamachi b chi quieg. Ligjni jmi. Cacu dsa hiag
jmuai quieg. Cala uai taijni quianh gugjni. Hioh jnh dsa
hiag jaqunjni jmuai. Cadsih dsa hi tsnhjni cuguiogdsa.
Jng dsidsa jg hein dsa ta hmah jng. Mihaghhning jn, Di
gu guiuh.
Tiog mijuanhjni hning jatni dsa gojni, dsa israel. Di
macalighhning jn, Di quinjni.
Salmo 23: Cur jmo Di h quiegjni julah jmo juu jahchih.
Lacacu Di calahj hi hniuh jacogjni. Quijiagdsa jn ha juu
neijni. Madsio himh cacudsa cnh jn camajni, cnh jn hi
hniuh quiegjni. Quijiagdsa jn jatiogh dsa hiag. Hi jng tsatih
dsa hiag quianh jn. Jmodsa hi dsio dsadsa jacogjni calahj
jmai chianjni jmigui. Gujni jadsio quianh Di jmai cat
jajnjni. Gujni jajng jmai i jaj, jmai i jadsg.
Salmo 34: Mijuanhjni Di calahj jmai. Cujni Di dihmah.
Hioh jnh dsa tsacajmo quiendsa guiog jmigui micanngdsa
jg dsio bh hi hiajni Di. Jumijuanh jniang Di, calahji
jniang.
Di macanng Di jg cahlanhjni ds. Camihodsa jn.
Calgdsa jn jacajuhjni.
Jmo ngel quin Di h quianh dsa nng gg jg quiah Di.
Lig ngel hi dsa h jg quiah Di jun tiogh dsa hiag.
Dsio bh hehhning jg quiah Di. Jmo bh Di juanh dsa
jacogh hniah jun hh hniah jg quiahdsa. Sih bh l quiah
dsa tsahniu jg quiah Di. Liconhdsa l hi chiquiandsa jmai.
Dsa hniu hi chiandsa u ni jmigui, dsa hniu a hi
dsio hi chiandsa juhig dsa, tsajujuh dsa hi jg hlaih,
tsajumigandsa dsa. Juadsa jmhlah jg r tsahniudsa mah.
Jujmodsa jmhlah hi dsio jacog rohdsa.
Di nang bh Di jg hlanhdsa dsa dsiog. Conhjng hlaih jidsa
quiah dsa jmo hi hlaih.
Cuhna can dsa dsiog jmuai. Lig bh Di dsa hi jmai hi
hig. Hachi cahn jin cng mu quiahdsa.
Conhjng guiog bh dsa hlanh cajmo hi qundsa jmuai huu
hi hlaih macajmodsa.
Salmo 37: Tsacnh hniah mai hlaih quiah dsa hlanh tiogh
jmigui. Cuhna bh chian dsa hi, julah la quiah hg nung.
Dsio bh h jniang jg quiah Di. Dsio bh jm jniang hi dsio.
Hi jng cu Di calahj he hi hnng jniang, hi lahdsh dsio.
Dsio bh jnh jniang guiag jacog Di. Hi jng jmo Di lii
dsa jmigui ln jniang dsa dsiog, dsa juanh dsa. Hniuh mib
206
Liga Bblica Internacional, 2010

jniang dsa. Jmo bh hiah Di hi jng jacog jniang jmai hi


hig.
Tsadsio qun jniang mai hlaih qun dsa hlanh jajmodsa ue
dsadsa quianh rohdsa. Lh dsa hi cog quianh mai hlaih.
Calndsa dsa chi cog hi jng.
Hniuh dsiagh dsa jniang hi can Di jg dsg jacog dsa
lahhi hi hig. Jmo bh Di hi dsio jacog dsa cah jg
quiahdsa, dsa cachnh t jg jng. Na bh dsian dsa hlanh.
Conhjng l dsio quiah dsa nng dsa. Lichi hu quiahdsa.
Hian dsa hlanh quianh dsa dsiog. Conhjng i bh Di. Di
maidsa tsahai dsian dsa hlanh hi.
Hiug jn dsio hi ln jniang dsa tii jun ln jniang dsa
dsiog cnh jn hi ln jniang dsa chi cog jun ln jniang dsa
hlanh. Di tiog bh l hi u quianh dsa hlanh. Conhjng l bh
dsio quianh dsa dsiog, hi jmo Di.
Dsa juanh dsa dsa dsiog. Conhjng tsaqug dsa hlanh cog
redsa.
Jg cah juh dsa dsiog. Maidsa halah la jg quiah
Di. Miti bh dsa jg jng. Mimidsian dsa hlanh dsa dsiog.
Conhjng can Di jg dsg jacog dsa hlanh hi jmai hi hig.
Dsian bh dsa hi. Jmo bh Di hi l dsio quianh dsa dsiog
jmai jng.
Salmo 40: Chijanjni Di chijh tih dsalgdsa jn. Jng
calgdsa jn. Lahla cala: Cachidsa jn juu guiuh jamihigjni
juu hen hlaih, la jg. Catsenhdsa jn ni cang pa rn t, la
jg.
Macajmo Di hi cahjni cng son hm , jacamijuanhjni Di.
Lii dsa jue he hi dsio cajmo Di jacogjni, namacanngdsa
hi hajni son jng. Lihdsa jg quiah Di huu hi jng.
L bh hi dsio quianh dsa h jg quiah Di. Macajmo Di
hi dsio dsa jacog jniang. Jmhlah hi dsio jmodsa jacog jniang.
Hi jng hnojni juijni dsa jmigui jg halah cajmo Di.
Conhjng tsatigjni juijni ds calahtihian jg jng. Di hli hi
dsio cajmodsa.
Hnio bh Di hi nng jniang jg quiahdsa, hi miti jniang jg
cnh jn hi dsii jniang jah nidsa. Hi jng hnojni mitanjni cur
himh halah la jg quiah Di. Di hnojni mitijni jg jng.
Macajuijni dsa jmigui jianjni jg dsg, jg matjni. Hachi
cajmojni dsajni hi tsahjni ds jg. Di ajng ju hi dsio quiegjni
hing, jg camitanjni. Macajuijni dsa jue jg jng.
Machian dsa hiag quiegjni, Di quinjni. Jng mihaghhning
jn. Jmhhning hi dshn jg quiah dsa hiag, hi dsa dsa hi
hlaih. Jmhhning hi dsio hohhning jacog dsa miti jg quinh,
207
Liga Bblica Internacional, 2010

dsa hniu mijuanhdsa hning. Jmhhning hi lit dsa jg halah


hlanhdsa hning cur himh. Mihaghhning jn, Di quinjni. Di
jan bh hning dsa tianh jmh hi ligjni.
Salmo 46: Hiah bh Di dsa qui dsa jiag jniang jmai jaqun
jniang jmuai. Hi jng tsajmo jniang goh jniang jun dsahn
jmigui la.
Macajmo Di jg hi gdsa hiahdsa jajui Jerusaln, jatn Jud.
Hi jng quijiag bh Di dsa tiogh jajng. Dshn bh go dsa sih.
Di, dsa cahlanh hlai Jacob, dsa hg quin jniang, dsa hi bh
quijiag bh jniang. Macahn Di jui go dsa sih, dsa hiag
quin jniang. Macahn Di hi michi quiah dsa hiag hi.
Hi jng tsamal jmodsa hning quianh jniang. Hniu bh Di hi
tsamat dsa jmigui quianh jniang. Hniuh bh hi nngdsa
jg quiah Di. Ni jng liidsa hi ln Jehov Di lahdsh, dsa
neng gug tai calahtacng jmigui. Di dsa juanh bh hi,
dsa quijiag bh jniang, jniang dsa israel.
Salmo 51: Hnhhning dsag quiegjni, Di quinjni. Maguiang bh
jn hi cajmojni cng hi hlaih, hi tsata hohhning. Dsg bh
jg cacuhhning jn dsag. Catacanh bh jn dsag cacuhhning
jn. Cnh jmai lahni cajmojni hi hlaih.
Hnhhning dsag quiegjni. Hi jng mahig dsajni calah sih.
Jmhhning hi lnjni dsa dsiog, dsa hniu hh hi jmhhning.
Tsajmhhning hh hi juhhning hi neijni tcg. Tsajmhhning
hh hi tsamacanjni jmids han quinhhning. Jmhhning hi
lihig dsajni calah sih huu hi caloghhning jn. Mihaghhning jn
quianh jmids quinhhning.
Hi jng dsi juu hi hhjni dsa rcanh dsag jg quinhhning.
Hnhhning dsag quiegjni. Hi jng mijuanhjni hning.
Hnnghhning hi lnjni dsa nng dsa cnh jn hi dsiijni jah
jatneihhning. Jmhhning hi lnjni dsa nng dsa jng.
Jmhhning hi l dsio quiah dsa tiogh jajui Jerusaln.
Jmhhning hi miti dsa hi jg quinhhning cur himh. Hi jng
ta hohhning quianh jah hi dsii jniih neihhning jmai hi hig.
Salmo 73: Jmo bh Di hi dsio dsa jacog dsa jmo hi dsio.
Mih tsacahjni jg jng. Di cajijni halah la quiah dsa hlanh.
Cala dsio quiah dsa hi. Tsaqundsa juh dsa. Jmo dsa hi
hi hlaih, hi ue dsadsa quianh rohdsa. Calhdsa cog quianh
mai hlaih. Cahiadsa Di quianh jg hlaih. J bh cahiadsa
dsa quin Di quianh jg hlaih.
Caji cadsiog dsa quin Di halah la quiah dsa hlanh hi.
Tsamaldsa hi jmo bh ta jahlanhdsa Di. Mih tsacahjni
jg jng calah. Mijmojni hi hlaih jacog Di, jacog dsa
quindsa jujng cahjni jg jng.
208
Liga Bblica Internacional, 2010

Caijiag dsajni jg jng. Jng caiejni guh juh quiah


Di. Jng caheh Di jn halah l quiah dsa hlanh hi jmai
hi hig. Candsa jmuai jacn Di jg dsg quiahdsa. Jng
callijni mimihag bh Di quiegjni cnh jmai caijiag
dsajni hi hlaih hi hiajni Di. Hiah bh Di dsa quijiag jn.
Tsachiquianjni jmai mihag dsa sih quieg. Hlaih l hi jmo Di
quianh dsa tsacanng jg quiahdsa. Conhjng cajmojni dsajni
hi cahjni jg quiahdsa.
Salmo 89: Hajni cng son halah hniang Di jniang. Mihag
bh Di quianh jniang calahj jmai. Tsachian di sih chian
julah ln Di gu guiuh. Tsachian di sih ln lahjng
jmigui ho ju ijui. Hiug chi b quiahdsa. Maneng gug tai
dsa hi tacng jmigui quianh ijui.
Dsiog bh Di, dsa juanh dsa. Hniangdsa jniang. Hioh jnh
jniang jatihlanh jniang Di hi. Macajmo Di hi cala dsio
jatiagh jniang, dsa israel. Macajmo Di jg quianh rai David.
Hiah bh Di cahiadsa hi calndsa rai hu la. Cajmo Di
jg quianh dsa hi hi jmo tsjongdsa hh hu Israel jmai i
jaj, jmai i jadsg. J bh cajmo Di jg hi mihag Di
quianh David hi jajmodsa hning quianh dsa hiag. Hi jng ln
David dsa hiug juanh. J bh cajmo Di jg quianh David hi
jmo rai hi hh jatiogh dsa jue, cng hu juh.
Cajmo Di jg hi can dsa go jniang jmuai jun
tsacamitidsa hh cajmo Di. Conhjng tsalih jmai hi l hn
Di jg jng, jg cajmo Di quianh David.
Cnh jmai na catih dsa hiag quianh jniang. Hniuh mihag
Di jniang cnh tsahai, julah jg macajmodsa. Tih tsamahn
Di quin jniang. Hniuh mijuanh jniang Di calahj jmai.
Salmo 91: Quijiag bh Di jniang huu hi cah jniang jg
quiahdsa. Jmodsa h quin jniang. L ne jniang jajmo Di hi
qun dsa hlanh jmuai. Conhjng tsacajenh jniang calahjin he.
Di h jniang jg quiah Di.
ngel quin Di quijiag jniang jainiang jniang. Di cajmo
Di jg hi jmodsa h quianh dsa h jg quiahdsa, dsa cu
Di. Nang bh Di jg hlaih dsa lahhi. Lig dsa lahhi. Ln
dsa lahhi dsa juanh, dsa lichian u jii. Dsio bh l quiahdsa
hi jmo Di jachiandsa jmigui.
Salmo 95: Dsio bh h jniang son quiah Di, hioh jnh jniang.
Di macalgdsa jniang. Madsg guh juh quiahdsa jamijuanh
jniang Di. Di hiug juanh Di quin jniang cnh jn di
sih, di tihlanh dsa chian jasih. Macajmo Di quin jniang
guh hu la quianh jmih. Maneng gug taidsa jg tacng
jmigui. Dsio bh chijn jniang ni dsa hi. Di Di hi cajm
209
Liga Bblica Internacional, 2010

jniang. Lndsa Di quin jniang. J bh ln jniang dsa quin


Di hi.
Jun miti jniang jg quiah Di l ne jniang cnh t b
quiah dsa hi. Hniu bh Di hi tsainiang jniang juu hlaih
julah cajmo dsa hg jainiodsa jahachian dsa tiogh. Caji dsa
hi hi dsio macajmo Di jacogdsa. Conhjng tsacahieidsa hh
hi jmo Di. Jng calhn Di quianh dsa hi cnh tonlg
jii. Cajuh Di hi tsacudsa jg dsatgh dsa hi hu mitsen
Canan hi jidsa jajng. Di tsacamitidsa jg quiah Di.
Salmo 100: Dsio bh mijuanh calahj dsa jmigui Di Jehov
quianh calahj dsadsa. Hniuh hi liidsa hi ln Jehov Di
lahdsh. Hiah bh Di cajmo calching jniang, hi ln
jniang dsa quindsa. Matiagh jniang gug tai dsa hi. Ln jniang
julah ln jahchih. Di dsa majmo h jniang.
Madsg guh juh jacamijuanh jniang Di, dsacu jniang
Di dihmah. Di dsiog bh Di. Hniangdsa jniang ti. Mitidsa
jg dsio hi macajmodsa quianh jniang.
Salmo 103: Mijuanhjni Di quianh calahj jub quiegjni. Hnojni
dsiagh dsajni calahj hi dsio macajmodsa. Hi jng cujni Di
dihmah huu hi dsio jng. Cng hi hn bh Di dsag quiegjni.
Cng hi jmodsa h quiegjni namadsojni. Macalgdsa jn. Mih
tsacajon jn. Hli hi dsio cajmodsa jacogjni. Hiug dsiogdsa.
Juanh dsadsa. Cali hlai Moiss quianh dsa hg halah ln
Di hi. Hachi lihndsa cut. Hndsa dsg jniang quianh
calahj dsadsa. Lacajmodsa hi dsio jacog jniang. Hachi
cajmodsa lahjng huu hi dsio macajm jniang. Di mai Di
tsachi b quin jniang, dsa jmigui. Hi jng cajmodsa juanh
dsadsa jacog jniang, julah jmo tijmi dsa dsiog jacog tsih
guing quindsa. Hn Di dsag quin jniang.
Cuhna chiang bh jniang jmigui julah la quianh hg nung
quianh l. Conhjng hniang Di jniang ti, dsa nang gg jg
quiahdsa, dsa camiti jg quiahdsa.
Jmo bh Di hh tacng jmigui quianh ijui. Dsio bh
mijuanh ngel hiah Di, juudsa. Hniuh mijuanh calahj
dsa jmigui Di, dsa macajmo Di hi calchindsa. J bh
hniuh hi mijuanh hing bh jn Di hi.
Salmo 110: Lahjng cajuh Di, catsihdsa juujni:
N cogjni. Jng jmojni lidsenhhning dsa hiag quinhhning
cajuh Di.
Hiah bh Di cu jg hein dsa ln ta jmigui, julah rai.
Camiho Di rai cnh jmai calchindsa. J bh cajmo Di
jg hi ln dsa hi jan jmidsa julah caln Melquisedec malih.
Hiug lichi b quiah rai hi.
210
Liga Bblica Internacional, 2010

Salmo 118: Dsio bh mijuanh jniang Di quin jniang. Di dsiog


bh dsa hi. Dsio bh heh dsa israel dsa jmigui jiandsa jg hi
hniang Di jniang ti. Cahlanhjni Di. Jng calgdsa jn jatiogh
dsa hiag. Mihag bh Di quianh jn. Hi jng tigjni quianh
jue dsa hiag. Mijuanhjni Di huu jg jng.
Cang tsajh dsa cajmo hni, cang jng bh majmo hi tsih
hni t. Macajmo Di hi jng. Hi jng mijuanh jniang ds.
Dsio bh hioh jnh jniang huu hi dsio macajmo Di jmai na.
Tiog bh hniuh hi mihag Di quianh jniang jatiogh dsa hiag.
Jmo bh Di hi dsio dsadsa jacog tsih hh quindsa. Dsio
bh mijuanh jniang Di. Di hniang Di jniang calahj jmai.
Salmo 119: Madsio jg Salmo n hi la son halah la jg
quiah Di rjuh si. Di hniuh h jniang jg jng. J bh
hniuh miti jniang jg. Lahla rjuh si jng:
Dsio bh l quianh dsa miti jg quiah Di, jg rjuh si.
Dsio bh miti tsih guing jg jng. Dsio bh l quianh tsih hi
namajuanhtsih. Lntsih dsa dsiog lahdsh.
Cahlanhjni Di quianh calahj dsajni. Dsio bh jajmo Di
hi tsatiujni jg quiahdsa. Caijiag dsajni jg jng calahj
jmai. Hi jng tsamama dsajni hi hlaih. Hniuh mihag Di
quianh jn hi mitanjni halah la jg quiah Di rjuh si
cur himh. Di hiug dsio jg jng.
Tsacamitijni jg quiah Di lahji. Cacanjni jmuai huu hi
jng. Jng cajinh dsajni. Mitijni jg quiah Di.
Tsalih jmai dsahn jg quiah Di. Micamitanjni jg jng
calnjni dsa i cnh jn dsa hiag quianh ta miheh jg
quianh dsa canh, dsa majuanh cnh jn jn.
Ta himh dsajni quianh jg quiah Di cnh jn hi rg ho
ju hi hmh, hi jlh. La jg quiah Di julah la jachihih
cng si, hi taih janeng. Di he jg jng juu jaajni.
Cah dsajni. Di jue dsa l, dsa tsahniu jg dsio jng, rjuh
si.
Salmo 121: Hiah bh Di dsa tih miho jniang. Di cajmodsa
jmigui quianh ijui. Tsalih jmai ji Di jajmodsa h quin
jniang. Hi jng tsajenh jniang calahjin he.
Salmo 135: Dsio bh mijuanh jniang Di. Dsio bh mijuanh dsa
Di, dsa miti nidsa guh juh. Di hiug dsiog bh Di hi. Dsio
bh h jniang son jacog Di. Macahia Di dsa israel, dsa go jniang,
hi ln jniang dsa quin Di. Hiug juanh Di cnh jn calahj
di sih chian jmigui. Hiah bh Di mai halah jmodsa
calahj he hi hniudsa jmodsa. Jmodsa hi cahi ds, cath jma.
Macamidsian bh tsih guing dsa juanh quin dsa chian hu
Egipto quianh guing jh majuanh quin dsa chian hu jng.
211
Liga Bblica Internacional, 2010

Camidsian Di rai dsa hiag, rai dsa michi b quiah. Cat


jniang hu jamijmo hlai rai hi hh.
Dsio bh tsaji mijuanh dsa jmigui Di. Jmo bh Di
juanh dsadsa jacog jniang. Hn bh Di dsag quin jniang.
Tsachi ta lijmo jahlanh dsa sih di lan. Tsaln di hi
Di lahdsh. Cajmo bh dsa jmigui di lan hi. Tsahuh
jg hag di. Tsajnih mni di. Tsanih gu di. Tsacang
di hi ds. Cure guiog di hi quianh dsa cajmo di cudsie
quianh dsa tihlanh di hi. Cudsie tsaquien jg quiah dsa
lahhi.
Conhjng hniuh mijuanh dsa israel, dsa go jniang, Di
lahdsh, Di tsen Jehov. Gu Di hi guh juh tsih jajui
Jerusaln.
Salmo 137: Matiagh jniang dsa israel chiuh chijmi jajui
Babilonia, jatn hu go dsa caldeo. Tsahig dsa jniang. Di
mahn dsa hiag, dsa caldeo, jajui Jerusaln, go jniang.
Jng cama dsa caldeo hi hi mih jniang son, jg quiah
jajui Jerusaln, go jniang. Tsacahiei jniang jg h jniang son
jng go dsa sih.
Tsalih jmai tsamadsgh dsajni jg quiah gojni, jajui
Jerusaln. Di gu Di jajng. Hiug quien jajng cnh jn jg
sih chi jmigui.
Dsio bh jacn Di jg dsg jacog dsa hiag, dsa chian hu
Edm. Di macajmo dsa hi hioh jmai cahn dsa caldeo jajui
Jerusaln, go jniang. Maguiangjni can Di jg dsg jacog guiog
dsa hiag, dsa caldeo, huu hi cajmodsa ue dsadsa jacog jniang.
Can Di jg dsg jacog dsa hi jmai hi hig.
Salmo 139: Mai bh Di tihian halah la quiegjni, julah he
hi jmojni quianh jg hi cajuijni dsa. Tsajni halah idsa
hi jng. Tsatigjni hmojni quianh Di. Tsachi jatsahig Di,
julah ijui, julah jatiogh dsa macadsan. Majn quiah Di
janeng janioh.
Macajmo Di jn jahigjni nih toh michiejni.
Mijuanhjni Di huu hi hiug juanhdsa. Hli juu juh
quianh hi gg cajmodsa. Mai bh Di halah la jm
quiegjni. Tihian maidsa halah la jg quiegjni. Tsaguiangjni
ha lahcnh t jg hi dsjiag Di jacogjni. Madsio jg jng
julah la tsai cang chiuh jmih.
Hianjni dsa hiag quin Di. Dsio bh jahn Di jg hlaih
quiah dsa hi. Dsio bh can Di jg dsg quieg. Maidsa
he jg dsjiag dsajni. Dsio bh jajmo Di h quiegjni hi
tsatianhjni hi hlaih, hi tsata dsa Di. Dsio bh mihag Di
jn jamitijni jg quiahdsa.
212
Liga Bblica Internacional, 2010

Salmo 146: Mijuanhjni Di calahj jmai chianjni jmigui.


Hajni salmo jacog dsa hi. Tsadsio h jniang jg quiah rai
chian jmigui la ho ju dsa jmigui sih. Tsatih dsa hi
mihag jniang. Dsian bh dsa jmigui. Conhjng dsio bh l
quianh dsa quijiag Di quindsa. Di hi Di cahlanh hlai
Jacob malih. Cajmo Di hi guh hu la quianh dsigui
quianh jmih quianh calahj he hi chi tacng hi jng. Jmo
bh Di juanh dsa jacog dsa meh, dsa tiqun jmuai cajmo
dsa jmigui jiandsa. Cu Di hi gah dsa la liconh.
Cudsa hi lig dsa matiogh hni, dsa cachinh dsa hiag. Jmo
bh Di hi jniang mni dsa teg. Mihag bh Di quiah dsa
tiqun lio hii.
Hnio bh Di jg quiah dsa dsiog. Jmodsa h quiah hio hni
quianh guing hni, quianh dsa chian jasih tiogh hu go jniang.
Jmo Di hi can dsa jmuai julah dsa cajmo hi hlaih. Jmo
bh Di hh tacng jmigui jmai i jaj, jmai i jadsg. Dsio
bh mijuanh jniang Di gu guiuh.
Jg Cah Tidsii Dsa Israel
Proverbios 131

Calch jg cah tidsii dsa israel cuguiogdsa. Hli jg jng


rton si tsen Proverbios. Cajmo rai Salomn madsio jg cah
rton si jng. Di milndsa jan dsa canh dsa i. Mih jg jng
cajmo dsa sih. Lahla la jg rton si jng:
Cajuh rai Salomn cng ton jg, catsihdsa tsih dsa ioh
chian hu Israel hi hniuh nangdsa jg cah cajuh dsa canh. Hi
jng ln tsih hi dsa canh, dsa i namajuanhdsa. Cajuh
Salomn jg hi jmhlah dsa tsachian dsa, dsa miinio quianh
dsa hlanh, julah dsa hin. Hniuh mijuanh tsih hi Di. Hi jng
lndsa dsa chian dsa. Hniuh hdsa jg quiah Di. Hachi ta
lijmo jamitidsa jg tidsiidsa cuguiogdsa.
Miho bh Di dsa jmo he hi hnio Di. Dsio bh
tsajmodsa hi tsahieidsa jacu Di julih dsa jacogdsa. Di
jmo Di lahjng huu hi hnio Di dsa hi. Cajuh Salomn
jg hi tsadsio hlanh dsa ioh hio lhiug quianh hio sih.
Hlaih l quianh dsa jmo lahjng quianh hio sih. Hiug jn
quien hi ln dsa jmigui dsa chian dsa cnh jn cog quianh
mi jlh quianh cang sih. Lahla la jg cah sih, cajuh rai
Salomn:
Hiug hioh jnh chig jmi tsih machian dsa.
Hlaih jnhdsa jun ln jongdsa dsa tsajui dsa.
Tsahiei dsa tsajui dsa jg hhdsa dsa sih. Conhjng hiei
dsa chian dsa jg jng.
213
Liga Bblica Internacional, 2010

Mali hi tsahniu tijmi tsih guing quindsa, jun tsacudsa


julih dsa quiah tsih hi micajmo tsih hi hlaih. Jun
lahdsh hniu tijmiguing guing hi, cudsa julih dsa. Hi jng
mitantsih hi tsamajmotsih hi hlaih.
H dsa tsajui dsa calahj jg chi jmigui. Conhjng dsa
chian dsa can jg dsg quiah jg jng.
Mab dsa dsa julah dsa chian dsa. Mali hi tsajui
dsadsa dsa hiug tsg dsadsa.
Jun hn jan dsa quianh roh, ji hi hndsa jun hlaih
rohdsa jg hu, jg r. Jun jg uai aidsa, hig himh
lihndsa.
Hiug jn dsio l quianh dsa tii, dsa nang gg jg quiah
Di cnh jn dsa chi cog, dsa can jmuai.
Hiug jn dsio l quiah dsa gah m siog hmh dsini
quiahdsa, jun hiug hniodsa rohdsa, cnh jn jatigah dsa m
jlh jahiandsa roh.
Jmhlah jmuai j jacog dsa a rdsa.
Hiug jn quien hi hu dsa jniang cnh jn hi ln jniang
hlg, dsa tih jatdsa quianh jue dsa hiag.
Mali hi chian dsa dsa tsajui dsa jun tsahlahdsa
madsio jg.
Tacanh dsa hen dsag. Tsajui dsadsa dsa hniu hnh madsio
jmi.
Dsio bh tsajm jniang hi hlaih jacog dsa cajmo hi hlaih
jacog jniang. Hiah bh Di cat jmo hi qug dsa re dsag.
Tsadsio jm jniang hi quien jniang jatni jan dsa juanh. Dsio
bh l jajmo dsa juanh hh hi tiagh jniang jadsio. Conhjng
hlaih l jun jmo dsa himh cnh jn jamitiagh jniang. Qun
jniang juhih jun jmodsa lahjng.
Tsadsio l quiah dsa gh madsio jmtah. Liidsa l.
Dsio bh tsagohhning jaquiah rhhning calahj jmai. Hi jng
tsatih dsa rhhning.
Dsio bh mihagh hniah dsa hiag quinh hniah jachiquiandsa
jmai, jun liconhdsa la, jun lihnhdsa jmi guh. Hi
jng can dsa hiag hi juhih. Jmo bh Di hi l dsio quinh
hniah huu hi cajmoh hniah lahjng.
Hiug jn dsio jagu jan dsa ioh hni ph, hni chicagh
cnh jn jagudsa hni dsio quianh hio dsii jmhlah jg uai.
Dsio bh cala jun cago jg dsio caj jauin. La jg jng
julah la jahnhdsa jmi guh jmai hiug l lihnhdsa jmi.
Mah la julah la si cuai. Jun dsii dsa jg quihnah la
julah jatiah si cuai. Lig si jun cadsg cuai. J bh tsamal
mah jun tsamadsii dsa jg hlaih hi hiadsa roh.
214
Liga Bblica Internacional, 2010

Tsajuh hniah jg madsio he jmh hniah hi hig. Di tsane


jniang halah l jmai jng.
Dsio bh jahia dsa jmigui hning quianh jg dsio. Conhjng
hlaih jn jamijuanhhning hiahhning.
Tsanang Di jg hlanh dsa tsamiti jg quiahdsa. La jg
jng julah jg hlaih juhdsa hi hiadsa Di.
Jun tsatiog jniang dsg, jmhlah hi hlaih bh l quin
jniang. Jun jinh jniang dsa hi tiog jniang dsg, hn bh
Di dsag jng cajuh Salomn.

215
Liga Bblica Internacional, 2010