 Jelaskan Islam sebagai agama yg bersifat komprehensif dan universal..!!! Hukum Islam bersifat komprehensif dan universal.

Ini berarti komprehensif itu meliputi semua aspek dan bidang kehidupan yang secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi tiga sub-sistem yaitu : Aqidah, Syariah dan Akhlak. Aqidah adalah hukum-hukum yang bersangkut paut dengan keimanan dan ketauhidan yang merupakan dasar keislaman seorang muslim. Syariah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Khalik maupun dengan makhluk. Sedangkan Akhlak menitik beratkan pada pendidikan rohani dan pembersihan hati dari sifat-sifat tercela dan menghiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam memiliki beberapa karakteristik Yang pertama, Islam seperti telah dijelaskan merupakan agama yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Islam tidak mengenal sekat-sekat geografis. Islam sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya juga berlaku sampai kapan pun, tak peduli di zaman teknologi secanggih apa pun. Islam tetap berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Setelah kita paham akan hal tersebut, maka tidak ada lagi istilah bahwa di zaman modern, ajaranajaran Islam sudah tidak relevan lagi. Dalam arti yang komprehensif ini meliputi beberapa aspek yaitu : 1. Islam adalah agama yang menyentuh seluruh isi kehidupan manusia Islam adalah sistem yang menyeluruh, mencakup seluruh sisi kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air, pemerintah dan umat, akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan, materi dan kekayaan alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran. Ia adalah aqidah yang lurus, ibadah yang benar, tidak kurang tidak lebih. 2. Islam adalah agama sepanjang masa. Islam yang berarti penyerahan diri kepada Allah, dan ber-Tauhid kepada Allah, adalah agama masa lalu, hari ini dan sampai akhir zaman nanti. 3. Kelengkapan ajaran Islam dalam bidang aqidah Aqidah Islam adalah aqidah yang lengkap dari sudut manapun a. Ia mampu menjelaskan persoalan-persoalan besar kehidupan ini b. Ia tidak hanya ditetapkan berdasarkan instink/perasaan atau logika semata, tetapi aqidah Islam diyakini berdasarkan wahyu yang dibenarkan oleh perasaan dan logika 4. Kelengkapan ajaran Islam dalam bidang ibadah Ibadah dalam Islam menjangkau keseluruhan wujud manusia secara penuh. Seorang muslim beribadah kepada Allah dengan lisan , fisik, hati, akal, dan bahkan kekayaannya.

paling tidak ada 8 aspek mendasar yang menjadi tujuan diterapkan syariat Islam dalam kehidupan manusia. narkoba. yang artinya bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur kehidupan umat Islam saja tetapi selruh umat di dunia. baik dengan jilid maupun rajam . mengghibah. Kelengkapan ajaran Islam dalam bidang akhlaq Akhlaq Islam memberikan sentuhan kepada seluruh sendi kehidupan manusia dengan optimal. menuduh zina. semuanya akan dipelihara dan dijamin keselamatan jiwanya. Sehingga sifat Universal Hukum Islam sealu nampak dalam penerapannya. memuliakan tamu. Kelengkapan ajaran Islam dalam bidang hukum Syariah Islam tidak hanya mengurus individu tanpa memperhatikan masyarakatnya. Selainnya Islam juga memberikan tuntunan tentang tolong menolong. ras. melakukan tindakan mata-mata. dari mulai janin hingga dewasa. 6. Memelihara akal Dilakukan oleh Islam dengan mencegah dan melarang secara tegas segala perkara yang merusak akal seperti minuman keras. Demikian pula peraturan pengampunan (hijr). serta menetapkan sanksi hukum terhadap para pelakunya. yaitu : Memelihara keturunan Islam menjaga kesucian. Oleh karenanya. atau masyarakat tanpa memperhatikan individunya Hukum Islam juga bersifat Universal. Memelihara jiwa manusia Dengan syariat Islam jiwa setiap orang terjaga. serta menetapkan berbagai sanksi hukum bagi pelaku zina. Disisi lain. Yaitu dengan diberlakukannya hukum potong tangan. Adapun aspek-aspek yang membenarkan bahwa hukum Islam bersifat universal Muhammad Husain Abdullah dalam Dirasat fil Fikri al Islami menjelaskan. ijtihad serta memberikan penghargaan luar biasa bagi pengembangan ilmu dan eksistensi orang-orang berilmu Memelihara kehormatan Yakni dengan melarang orang mengolok. melakukan tadabbur. dan sebagainya. Islam mensyariatkan hukum Qishash secara adil atau diat (denda). Setiap warga negara tanpa pandang agama. serta menetapkan sanksi hukum bagi para pelanggarnya. kebersihan serta kejelasan keturunan. . Memelihara harta Setiap warga negara akan terlindungi atas harta yang dimilikinya.5. Islam mendorong manusia untuk menuntut ilmu. suku. Oleh karenanya Islam mensyariatkan nikah dan mengharamkan perzinahan.

Salah satu keberatan yang sering dilontarkan pihak yang menolak syariat Islam yang universal adalah kekhawatiran hilangnya hak-hak bagi kaum minoritas non-muslim. Fitrah manusia selalu ingin meraih kemaslahatan dan kemaslahatan yang ingin dicari itu terdapat pada setiap penetapan hukum Islam. yakni agama yang ajarannya sejalan dengan fitrah manusia dan kebenarannya pun dapat dideteksi oleh fitrah manusia. Maka Islam menetapkan larangan murtad dan menghukumnya dengan sanksi yang keras. ras.yakni pencabutan hak mengelola harta bagi orang yang bodoh dengan menetapkan wali pengelolaan. . bukan memecah belah. Islam hendak menyatukan seluruh umat manusia. yaitu hukuman mati jika yang bersangkutan tidak mau bertobat. suku. Islam juga melarang tindakan berlebihan dalam berbelanja . Sekalipun demikian Islam tidak memaksa orang untuk masuk Islam Memelihara keamanan Islam menetapkan hukuman yang berat sekali bagi mereka yang mengganggu keamanan masyarakat. Memelihara negara Yakni dengan menjaga kesatuan dan melarang orang atau kelompok orang melakukan pemberontakan (bughat) dengan mengangkat senjata melawan. Padahal fakta shiroh Nabi menunjukan bahwa penerapan syariat Islam diberlakukan secara adil kepada semua warganya tanpa membedakan agama. Pemeliharaan dan penjagaan terhadap hak setiap warganya pun Bahwa setiap penetapan hukum Islam juga dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia sebenarnya secara mudah dapat ditangkap dan dipahami oleh setiap insan yang masih orisinal fitrah dan rasionya. Sebab hal itu bukan saja dapat dinalar tetapi juga dapat dirasakan. baik dilakukan oleh muslim maupun non muslim. Itulah sebabnya Islam disebut oleh al-Qur’an sebagai agama fitrah. Paradigma dasarnya. Keamanan dalam Islam merupakan salah satu kebutuhan pokok kolektif warga yang dijamin oleh negara . Memelihara agama Hukum syariat menjamin setia orang untuk melaksanakan ajaran agama warganya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful