Está en la página 1de 33

Bi 1. Lm quen vi cy n guitar 1.

Cu to ca n guitar:

Nylon Guitar n guitar thng c s dng vi 2 loi dy l dy nilon v dy kim loi. - Dy Nilon thng dng cho chi theo phong cch c in (Classic). - Dy kim loi thng dng cho m ht (Modern)

Steel Guitar

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 1

n guitar thng thng c 6 dy, th t dy tnh t dy b nht l day s 1, dy ln nht l dy s 6: - Dy s 1 l dy mi cao (E) - Dy s 2 l dy si (B) - Dy s 3 l dy son (G) - Dy s 4 l dy re (D) - Dy s 5 l dy la (A) - Dy s 6 l dy mi trm (E) Vy ln lt khi gy t trn xung ta c cc nt: E, A, D, G, B, E. K hiu cc nt nhc bng ch ci latin: Do (C), Re (D), Mi (E), Pha (F), Son (G), La (A), Si (B). 2. T th ngi v cch cm n guitar

T th ngi bnh thng, s dng cho m ht. .

T th ngi chi c in

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 2

Tay tri cm cn n: khi ngi m n cn chc chn tay khng phi gi, nh th tay mi t do khi chi n. Cch t tay tri nh hnh di

T th tay tri

* Tay phi t ln thnh n, bn tay khum cc ngn tay vung gc vi dy n:

T th tay phi

3. S dng tay tri v tay phi: Tay phi s dng ngn ci chi 3 dy 4, 5, 6; 3 ngn tip theo ln lt chi cc dy 3, 2, 1; k hiu cc ngn tay nh sau:

Tay phi

Tc l l ngn p chi 3 dy 6, 5, 4; ngn i chi dy 3; ngn m chi dy 2; ngn a chi dy 1.


Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy Trang 3

Tay tri: k hiu cc ngn tay nh sau:

Tay tri Khi chi, cc ngn tay s ln lt bm cc ngn n tng ng. * K thut n bng ming gy (phm, pick)

Cch cm ming gy * K hiu nh ln, nh xung vi ming gy:


-

Gy ln: Gy xung:

Bi tp: Tay tri trn 4 ngn u vi th t: 1.2.3.4 t dy 6 n dy 1 4.3.2.1 t dy 1 n dy 6 Tay phi dng ming gy nh ln xung lun phin.
Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy Trang 4

Bi 2. Cch ln dy n (vi diapason) ngn 4 v ngn 5 Ngi ta thng dng m thoa pht ra nt "A" vi tn s 440 Hz (Hertz).Do mt nhm vt l hc ngi c tm ra vo khong nm 1834 lm m chun khi ln dy n guitar.

. m thoa (diapasion) l mt cy cha hai nhnh nh lm bng thp Bm ngn V trn dy 1 (E) = nt la (A) 440 Hz Khi c dy E ng nt tiu chun ri, ta dng giy ny lm tiu chun cho nhng dy cn li. Cch thng thng l ta bt u so dy 2 vi dy th nht, xong tip tc ln lt so cc dy t nh n ln: bm ngn V trn giy 2 (B) = giy 1 (E) bm ngn IV trn giy 3 (G) = giy 2 (B) bm ngn V trn giy 4 (D) = giy 3 (G) bm ngn V trn giy 5 (A) = giy 4 (D) bm ngn V trn giy 6 (E) trm = giy 5 (A)

Bi 3. Mt s kin thc l thuyt m nhc c bn 1. Cc bc c bn Trong m nhc ngi ta dng 7 bc c bn ch cao thp ca m thanh: Do re mi fa sol la si Cc bc m c bn cn c k hiu bng ch ci Latin: C (do) D (re) E (mi) F (fa) G (sol) A (la) B (si) Cc bc m ny c lp li theo chu k, ht 1 chu k (t 1 nt n 1 nt cng tn k tip) gi l mt qung 8.

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 5

2. Khung nhc Gm 5 ng k song song, to thnh 4 khe song song, tnh th t t di ln dng ghi nt nhc. Mun ghi nhng nt vt ra ngoi dng v khe chnh, ngi ta dng cc dng k ph v khe ph:

3. Kha sol dng 2 L k hiu thng ghi u khung nhc dng xc nh v tr nt sol qung tm I trn dng k th 2 ca khung nhc, t xc nh v tr cc nt khc.

Kha sol xc nh nt sol

V tr 7 bc c bn theo kha sol 4. Cung v na cung L n v o cao thp ca m thanh. 1 cung = 2 na cung. Gia cc bc c bn c 2 khong cch na cung l khong cch gia Mi-Fa (E F) v Si-Do (B C), cc khong cch cn li cch nhau 1 cung.

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 6

Bi 3. Nt trn trn 3 ngn u Mi ngn phm trn cn n guitar cch nhau cung. Cc nt trn 3 ngn u n:

F
C

G D

A
E

F
C

Bi tp: Dng ming gy, gy ln xung lun phin vi cc nt 3 ngn u n. Ch : c thuc tn nt v v tr ca chng.

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 7

Bi 4. Du thng; Gam G-dur trn 3 ngn u n 1. Du thng L k hiu biu th s nng bc c bn ln na cung K hiu: # VD:

cung
F F#

Du thng ghi ngay sau kha sol (gi l ha biu) nh hng n tt c cc nt mang tn n (fa) trong bn nhc.

Tt c cc nt fa trong bi u thng 2. Gam sol trng (G-dur) Bi tp: Dng ming gy, n gam Sol trng i ln v i xung lun phin.

F# C A E

G D

F# C G

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 8

Bi 5. di Hnh nt 1. Cc hnh nt Ngi ta thng dng cc hnh nt c bn sau ghi di ca m thanh:


Hnh nt trn hnh nt trng hnh nt en hnh nt mc n hnh nt mc kp

2. Tng quan di gia cc hnh nt = 2 = 2 = 2 = 2 Cc mc n, mc kp gn nhau thng c ni ui nt bng cc vch thng:

2. Du chm di L du chm nm ngay bn phi nt nhc, lm tng di nt nhc thm . VD: . = 3 ; .=3 Bi tp: Hnh nt trng = 2 phch (2 dm chn) Hnh nt en = 1 phch (1 dm chn)

Bi tp 1

Bi tp 2:

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 9

Bi 6. Hp m 1. Hp m L s kt hp ca 3 m thanh tr ln, hp m c dng m cho giai iu chnh. C nhiu loi hp m trong thng dng hp m 3 v hp m 7. a) Hp m 3: c 4 loi Hp m trng k hiu bng ch ci ch tn nt in hoa (X) VD: C = Hp m trng; G = Hp m sol trng
-

Hp m hp m th k hiu bng ch ci ch tn nt in hoa km ch m (Xm) VD: Em = Hp m mi th; Dm = Hp m r th


-

Hp m hp m gim k hiu bng ch ci ch tn nt in hoa km ch dim pha sau.(Xdim) VD: Bdim = Hp m si gim; F#dim = Hp m fa thng gim
-

Hp m hp m tng k hiu bng ch ci ch tn nt in hoa km ch aug pha sau.(Xaug) VD: Daug = Hp m r tng; Gaug= Hp m sol tng
-

b) Hp m 7: C nhiu loi nhng thng dung hp m by t Hp m hp m by t k hiu bng ch ci ch tn nt in hoa km s 7 pha sau. (X7) VD: A7 = Hp m la by; D7 = Hp m r by

Bi tp: Tp bm mt s th bm hp m sau:

Hp m Sol trng G
4

Hp m La by A7
3

2 2 3

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 10

Hp m R by D7
3 1 2

Hp m Mi th Em

3 2 x

Bi 7. Bi tp ng dng nt en v mc n Bi tp 1: Dm chn theo phch v m s. Mi mc n na phch, mc n sau m ch v.

Bi tp 2:

ng dng tit tu trn vo m hnh m.

Bi tp 3:

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 11

Bi 8. iu waltz 1. Tit tu c bn

2. Cc bi ht c th m bng iu waltz: Lng ti, Con knh xanh xanh, Cho con, Paris c g l khng em, Thu vng, Ngy xa hong th, Nhc rng, Ngn thu o tm, Hy yu nhau i

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 12

3. Bi thc hnh

4. Hp m ng dng Am (la th)


1 3 2

C ( trng)

1 2 4 3

F (fa trng)
1

B7 (si by)
4

2 4 3 1 x 1

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 13

Bi 9. iu Boston (slow waltz) 1. Tit tu c bn ca iu Boston

2. Cc bi ht c th m bng iu Boston Silent Night, Chiu tm, Hoi cm, Nim khc cui, Mt bic, Tnh khc bun, Khng cn ma thu, Tnh nh, Jomeo et Juliet.

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 14

3. Bi tp ng dng iu Boston

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 15

Bi 10. iu Slowrock 1. Tit tu c bn

2. Bi tp ng dng

F#7 (fa thng by)


1

D (r trng)
2 3

2 1 x

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 16

3. Cc bi ht c th m bng iu slowrock Dim xa, H trng, Cn tui no cho em, Th nh git ma, L mun chiu, Bit ly, m ng, Ti a em sang sng, Chic l cui cng, Green field, Unchained melody, The house of the rising sun

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 17

Bi 11. iu Bebop 1. Tit tu c bn

2. Mt s hp m chn dy G (sol trng)


1 2 4 3 4 3 1 1 1

Am (la th)

C ( trng)
1 1 4 3 2

D7 (r by)

3. Cc bi ht c th m bng iu bebop Nhng ma nng p, Papa, Tui i mnh mng, Ti mun, Yu i yu ngi, Li ca gi, Nh khc tnh ca

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 18

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 19

Bi 12. iu Fox 1. Tit tu c bn

2. Mt s hp m chn dy (tt)

F (fa trng)
1 1

Gm (sol th)

2 4 3 1 1 4 3

Bb (si ging trng)


1 4 3 2

C7 ( by)

1 4 2 3

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 20

4. Cc bi ht c th m bng iu Fox: Ni vng tay ln, Quc ca, Ln ng, Hnh khc ti trng, Tiu on 307, Bc chn trn di Trng Sn, Bch ng giang, Tui tr th h Bc H

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 21

Bi 13. iu Rhumba 1. Tit tu c bn

2. Mt s hp m Dm (r th)
1 4 2 1 3 2 x 4

E7 (mi by)

A7 (la by)
1 2

Bm7-5 (si th by tr 5)
1

2 1 x

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 22

3. Cc bi ht c th m bng iu Rhumba Xm m, o nh, The song without name, La playa, Na m ngoi ph, Ma na m, Ai ln x hoa o, Hng xa, Nhnh lan rng, Tuyt ri, Hng trm, Histoire d amour

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 23

Bi 14. iu Slow surf 1. Tit tu c bn

2. Cc bi ht c th m bng iu slow sorf Dng sng l ng, Ngy em n, Em v tinh khi, Khonh khc, Li c ta v, Con yu, Tnh xa khut, Ngy em n, Con ng mu xanh, Gic m Chapi, V con tim vui tr li, Love story, Boulevard, Magic Boulevard, Hapy new year, Love me tender

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 24

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 25

Bi 15. iu Pasodoble 1. Tit tu c bn

2. Bi tp ng dng

Dng bc giang h Sng tc: Hoang Trng

3. Cc bi ht c th m bng iu podoble Ni vng tay ln, Ln ng, Dng bc giang h, Jingle bell, t nc trn nim vui, Tiu on 307 Bi 16. iu Twist 1. Tit tu c bn

2. Bi tp ng dng C b u su Sng tc: Nguyn Ngc Thin

3. Cc bi ht c th m bng iu twist Su mi nm cuc i, Mt tri tim mt qu hng, Su ng, Kim, 20 40, Twist again, C b di hn, C b u su
Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy Trang 26

Bi 17. iu Cha-cha-cha 1. Tit tu c bn

2. Bi tp ng dng Yu em di lu Sng tc: c Huy 3. Cc bi ht c th m bng iu cha cha - cha Ty hng l qua cu, Yu em di lu, Mt nai cha cha cha, Si Gn, Never on Sunday, Ma h qu hng, Ging nh ti, Besame mucho Bi 18. iu Tango 1. Tit tu c bn

2. Bi tp ng dng Xa vng Sng tc: Nguyn Vn Hin 3. Cc bi ht c th m bng iu tango Xa vng, Thu ca, Ni bun gc tr, La cumparsita, La Paloma, Mng chiu xun, Lnh lung, Sn n ca, Blue tango

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 27

Ph lc

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 28

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 29

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 30

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 31

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 32

Ti liu ging dy guitar modern Anhbaduy

Trang 33