Está en la página 1de 9

NOMBRE:______________________________________________________NO:__________ EVALUACION DIAGNOSTICA SEXTO AO ESPAOL

Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______ Escribe sobre el guin una de estas letras: c, z, qu, k. Ejemplo: cora__n, escribe corazn; __ero, escribe cero.

adivinan_a ca_ador _eleste codorni_ _aracol cabe_a destruc_in _ilogramo codorni_ bn_er

_inientos _ebo chi_illo _eso al_ar _ebolla evalua_in _iebra actri_ mez_ita

cal_ado _ipizape _alle co_ina al_iler antifa_ apar_ar cal_ado distrac_in velo_idad

_asa _eja aprendi_ ma_ _ilogramo capa_o _ijada _eja evolu_in _mica

Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______ Escribe sobre el guin una de estas letras: y, ll Ejemplo: ma__or, escribe mayor; casti__o, escribe castillo

vo_ cuarti_a ye_ le_enda _ugoslavo Arnedi_o Vizca_a maneci_a a_untamiento bote_a

ani_a cuchi_a empo_n _ate va_e fa_a Ga_ur hu_ ventani_a jo_a

ca_ar cu_o Monca_o bocadi_o sa_a _ate Go_a a_ bolsi_o ma_or

cn_uge e_o bi_ete cuarti_a pepini_o fa_o hebi_a antea_er ensa_ar carti_a

Nombre________________________________NO_____Curso:______Fecha:_______ Escribe sobre el guin una de estas letras: m, n. Ejemplo: ca__pana, escribe campana; i__vierno, escribe invierno.

e_rabiar so_rojar tie_po pela_brera so_bra e_redadera e_volver tro_peta ro_per lu_bre

e_viar si_biosis triu_viro sa_ba i_vento e_viudar relu_brar i_vlido ru_ba i_ventar

pi_pn ta_bin e_raizar i_validar co_bate penu_bra te_blar e_rojecido i_vasin legu_bre

se_brar e_volver e_vidia sie_pre i_vernal pl_beo tra_va e_volver ti_bal i_voluntario

Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______ Escribe sobre el guin una de estas letras: s, x Ejemplo: e_amen, escribe examen; e__cuela, escribe escuela

e_quilar e_cndalo e_capulario e_citar e_pedicin e_cozor e_cobilla e_crpulo e_cultor se_to

e_calofro e_pulsin e_cesivo e_cayola e_colta e_quiar e_cremento e_hibir e_plosin e_tantera

_tasis e_caparate e_calalador e_igente e_condite e_cluir e_combro e_aminar e_qu e_torbar

e_camoso e_ageracin e_cepto e_cocer e_plorar e_cenario e_cusa e_coba e_tablo apro_imar

Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______ Escribe sobre el guin una de las letras subrayadas de cada columna. Ejemplo: (b v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

bv
__ella __entilador __estia __ender __igote __einte __oda __aso __olsa __onito

j g gu
__erra ele__ante __itarra __usano cone__o ho__era inteli__ente __abn __arro __irafa

ll y
costi__a ra__ajo cuchi__o cue__o desa__unar ensaladi__a ensa__ar estre__a ho__o in__eccin

rr r
ca__a ca__amelo cata__o ce__eza ce__illa chapa__n cho__o __ezar ciga__o __esta

kqu z c d h nada mn sx man__ana __ablador pi__pn e__casez pa__es __avisar e__vase e__calador par__e des__inchar colu__pio e__primir peon__a __obligar e__venenar e__caln __icos __abitante e__viar e__portacin po__o __avera e__vidia e__calera __eso __acha ca__pana e__caso dis__o __ave ho__bre e__plicacin __ienes __allar i__portante e__cobazo __oche __elicptero i__pregnar e__istencia Escribe sobre el guin una de las letras que hay entre parntesis a la izquierda. Acentos Mayscul (a ) arom__tico (D d) __ibujo (i ) rept__l (M m) __ara (i ) as__ (E e) __bro (a ) Atl__ntico (F f) __brica (u ) at__n (C c) __haleco (a ) autom__tico (G g) __allina (a ) b__ilan (A a) __lmera (a ) b__rbaro (G g) __orrin (a ) Barrab__s (G g) __rillo (e ) Bartolom__ (J j) __ess

Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______ Escribe sobre el guin una de estas letras: r o rr. Ejemplo: co__er, escribe correr; Ma__a, escribe Mara.

aga_ar a_cilla _osa a_epentirse zu_a aga_ado para_ayos _ebosar mal_otar mata_atas

ama_illo a_astrar a_oz bo_n en_abiar ama_illo _ebelde _ecoveco son_isa ba_oco

amo_ _ubio ba_aca son_isa p_afo al_ededor semi_ecta Ando_a banca_ota _ebelin

Ando_ano a_odillar mal_otar en_oscar en_iquecer son_ojar go_n amo_ _abiar mazmo_a