Comenzar a escuchar

Angielski – Grammar Master: Grammar Tenses – New Edition (Poziom ?rednio zaawansowany / zaawansowany: B1-C1 – S?uchaj & Ucz si?)

Calificaciones
2 horas

Resumen

Chcesz tak opanowa? gramatyk?, aby poprawnie rozmawia? i pisa? po angielsku?

Ucz si? z kursem „Angielski Grammar Master. Grammar Tenses – New Edition”, który stopniowo uczy wszystkich najwa?niejszych czasów i form gramatycznych niezb?dnych do poprawnego porozumiewania si? w j?zyku angielskim na poziomie ?rednio zaawansowanym i zaawansowanym.

Dlaczego warto wybra? kurs „Angielski Grammar Master. Grammar Tenses – New Edition”?

Aby udoskonali? swój styl wypowiedzi, nie wystarczy pozna? zasady gramatyczne. Wa?ne jest, aby rozumie? ró?nice w u?yciu czasów i wiedzie?, w jakich sytuacjach zastosowa? dan? form?. Potem wystarczy po prostu zastosowa? t? wiedz? w praktyce i to w?a?nie znajdziesz w tym kursie. To ?atwa i skuteczna nauka dla ka?dego!

W ka?dej lekcji:
• ciekawa historyjka ucz?ca gramatyki w kontek?cie,
• nagrane przejrzyste wyja?nienia lektora z przyk?adami,
• praktyczne wskazówki zwracaj?ce uwag? na szczególne przypadki u?ycia czasów,
• zestaw ?wicze? utrwalaj?cych poznane formy w typowych sytuacjach,
• samodzielne tworzenie zda? i pyta? wed?ug instrukcji lektora.

E-book (plik PDF) zawiera pe?ny tekst kursu: dialogi, ?wiczenia sprawdzaj?ce z odpowiedziami oraz dodatkowo Appendix zawieraj?ce t?umaczenie wszystkich zasad gramatycznych.

Leer en la aplicación Scribd móvil

Descargar la aplicación móvil Scribd gratis para leer en cualquier momento y lugar.